שנה"ל תשע"ח

0612-1701-01
 מבוא למקרא (א):הספרות לסוגותיה
 Introduction to the Hebrew Bible: (I) the Literature and Its Genres
פרופ מזרחי נועםשיעור גילמן281 ד'1400-1200 סמ'  א'

המקרא ניצב בתשתית התרבות העברית והמערבית גם יחד. בהתאם לכינויו המקובל, "ספר הספרים", אין הוא בגדר יצירה אחת כי אם אסופה המאגדת כתבים מסוגים שונים שנכתבו לאורך דורות רבים ובהקשרים היסטוריים משתנים. חלקו הראשון של המבוא ("הספרות לסוגותיה") מציג את מגוון היצירות והסוגות שהשתלבו במקרא – ההיסטוריוגרפיה הקדומה והמאוחרת, החוק והסיפורת שבתורה, הנבואה, השירה המזמורית וספרות החכמה – ומעמיד אותן על רקע הצורות הספרותיות, ההקשרים החברתיים העיקריים והתמורות ההיסטוריות שעדויות להם נתגלו במזרח הקדום.

נוכחות חובה.מטלת סיכום: בחינה 'אמריקאית'.

The Bible is the cornerstone of both Hebrew and Western culture. As its name (from the Greek word biblia, “books”) suggests, it is not a single piece but rather an anthology of writings of different types that were composed along many generations and in different historical contexts. The first part of the Introduction (“The Literature and its Genres”) presents the variety of works and genres that were integrated into the biblical collection—early and late historiography, the laws and narratives of the Pentateuch, prophetic writings, psalmic poetry and wisdom literature—and sets them against the background of the variety of literary forms, social contexts, and historical developments that emerged in the ancient Near East. 

 
0612-1702-01
 מבוא למקרא(ב): המחקר לזרמיו
 Introduction to the Hebrew Bible: (ii) Currents of Biblical Research
פרופ מזרחי נועםשיעור גילמן281 ד'1400-1200 סמ'  ב'

 המקרא ניצב בתשתית התרבות העברית והמערבית גם יחד. בהתאם לכינויו המקובל, "ספר הספרים", אין הוא בגדר יצירה אחת כי אם אסופה המאגדת כתבים מסוגים שונים שנכתבו לאורך דורות רבים ובהקשרים היסטוריים משתנים. חלקו השני של המבוא ("המחקר לזרמיו") מתמקד בתהליכי ההתהוות והקנוניזציה של הספרות המקראית, ובעיקר בחיבור התורה והספרות ההיסטורית, כפי שנתגבשה הבנתם במחקר הביקורתי מאז ימי שפינוזה ועד היום. אגב כך ייסקרו גישות פרשניות עיקריות, למן הפרשנות הקדומה (שניצניה ניכרים כבר במקרא עצמו), עבור בזרמי הפרשנות של ימי הביניים, וכלה בתולדות המחקר הפילולוגי ובערעורים פוסט-מודרניים על יסודותיו ומסקנותיו.

קורס בחירה, לתלמידים המבקשים להעמיק את ידיעתם בתולדות מחקר המקרא ושיטותיו.

נוכחות חובה, מטלת סיכום: בחינה 'אמריקאית'.

**לתלמידי החוג, שני חלקי השיעור מהווים יחדיו את שיעור המבוא, לשני חלקי המבוא תרגיל נלווה, נא ראו במסגרת "מיומנויות"

    לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'.

 The Bible is the cornerstone of both Hebrew and Western culture. As its name (from the Greek word biblia, “books”) suggests, it is not a single piece but rather an anthology of writings of different types that were composed along many generations and in different historical contexts. The second part of the Introduction (“Currents of Biblical Research”) focuses on the processes of consolidation and canonization of biblical literature—first and foremost the composition of the Pentateuch and the historical works—and their understanding that crystallized in critical research since the time of Spinoza until the present day. The discussion will also introduce the main hermeneutic approaches to the Hebrew Bible, beginning with ancient exegesis (whose forerunners are already to be found within the Bible), through different schools of thoughts among medieval commentators, and ending with the history of philological investigation and some post-modern questioning of its presumptions and conclusions.

 
0612-1703-01
 פרקים נבחרים מחמש מגילות
 Five scrolls
גב' בורובסקי רחלתרגיל רוזנברג206 ב'1400-1200 סמ'  א'

'חמש מגילות' הוא קובץ של חמישה ספרים קצרים המופיעים בחטיבת ה'כתובים' של התנ"ך לפי נוסח המסורה. 'חמש מגילות' אלו הותאמו ללוח השנה היהודי וקריאה בהן הפכה לחלק מהמנהגים הליטורגיים של המועדים השונים. ארבע המגילות שיילמדו בקורס הן: קהלת, איכה, שיר השירים ואסתר. בקורס נלמד את תפיסות העולם השונות העולות מהמגילות, נתייחס לשאלת תארוך המגילות ולשון המגילות ונעמיק בפענוח המבנה הספרותי שלהן ובזיקת המגילות לכתובים אחרים במקרא ומחוצה לו (ספרות חוץ-מקראית). 

במהלך הקורס נכיר את השימוש בכלי המחקר העיקריים לניתוח טקסט מקראי בשיטת הקריאה הצמודה: קונקורדנציה, מילונים, ספרי דקדוק ואנציקלופדיות. נוסיף לדיון את עדותם של עדי הנוסח השונים, ונכיר את השימוש בספרי פירוש מסורתיים וביקורתיים.

מטלת סיום: במהלך הקורס יתקיימו 4 בחינות בקיאות – בחינה אחת לכל מגילה. בחינות הבקיאות יהוו 40% מציון הקורס. בסיום הקורס תינתן עבודת סיכום שתהווה 60% מציון הקורס.

Twelve is a collection of twelve short prophecy books, some from the First Temple period and some from the time of the Second Temple. All these books have been edited in different periods. In the course, we will study in depth the different worldviews that emerge from four prophetic narratives: Hosea, Amos, Jonah, and Haggai. We will study their literary structure, their edits and their importance to the history of Israel.

Students will be guided in the art of “close reading” of biblical texts. We will introduce research tools, such as concordances, dictionaries, grammar books and encyclopedias. We will also take into account the text-critical testimony of the ancient versions, and get to know Jewish Medieval exegetes and critical commentaries.

 
0612-1704-01
 תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א')
 Introduction to the Bible I: Exercise
מר אורן מתןתרגיל רוזנברג208 ד'1600-1400 סמ'  א'

בתרגיל המלווה את חלקו הראשון של שיעור המבוא למקרא, נכיר את כ"ד ספרי המקרא, נזהה את הרעיונות המרכזיים של כל ספר ונעמוד על הסוגות השונות המרכיבות את ספרות המקרא: סיפורת, היסטוריוגרפיה, חוק, שירה, נבואה, ספרות החוכמה והמזמורים. כמו כן, ננתח ביחד חלק מן המאמרים שברשימת קריאת החובה של שיעור המבוא.

התרגיל חובה לתלמידי מקרא הלומדים את שיעור המבוא.

הנוכחות חובה. מטלת סיום: מבחן בקיאות בספרי המקרא.

In this course, which accompanies the first part of the “Introduction to the Hebrew Bible,” we will outline the content of the 24 books of the Old Testament, identify the central themes of each book and learn about the different genres that comprise biblical literature: narrative, historiography, law, poetry, prophecy, wisdom and the psalms. In addition, we will analyze together some of the articles that are to be read as part of Introduction.

The course is compulsory for students of the Bible program that take part in the “Introduction to the Hebrew Bible”.

Presence in class is mandatory. Final assignment: Bible proficiency test.    

 
0612-1705-01
 תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק ב')
 Introduction to the Hebrew Bible (II): Currents in Biblical Research Exercise
מר אורן מתןתרגיל רוזנברג204 ד'1600-1400 סמ'  ב'

בתרגיל המלווה את חלקו השני של שיעור המבוא למקרא, נדון במבחר של סוגיות יסוד מתודולוגיות בתחום המחקר הביקורתי של המקרא. נתמודד עם שאלת התהוות התורה (השערת התעודות וההסברים החלופיים לה) והספרות ההיסטוריוגרפית (הדויטרונומיסטית והכרוניסטית), ונמשיך בניתוח משותף של מאמרי מפתח מרשימת קריאת החובה של שיעור המבוא.

התרגיל חובה לתלמידי מקרא הלומדים את שיעור המבוא.

הנוכחות חובה. מטלת סיום: עבודת גמר קורס.

In this course, which accompanies the second part of the “Introduction to the Hebrew Bible,” we will discuss select methodological issues in the field of biblical criticism. We will deal with the question of the formation of the Pentateuch (the Documentary Hypothesis and the alternative theories) and of the historical writings (the Deuteronomistic History and the Chronistic History), and we will continue analyzing key articles required as part of the Introduction.

The course is compulsory for students of the Bible program that take part in the “Introduction to the Hebrew Bible”.

Presence in class is mandatory. Final assignment: End-term papers

 
0612-1706-01
 נוסחים ותרגומים של המקרא
 Versions and Translations of the Bible
ד"ר דרשן גיאתרגיל רוזנברג208 ב'1200-1000 סמ'  א'

מטרת התרגיל להתוודע לעדי הנוסח העתיקים של המקרא ולדרכי השימוש בהם ובכלים המדעיים שפותחו כדי למצות את עדותם הטקסטואלית. מלבד נוסח המסורה, שהוא הטקסט העברי המשמש אותנו עד עצם היום הזה, נכיר גם מסורות נוסח עבריות אחרות (החומש השומרוני, מגילות מדבר יהודה) וכן את מסורות הנוסח המונחות ביסוד תרגומי המקרא שנעשו כבר בעת העתיקה (כגון תרגום השבעים ליוונית, או התרגומים הארמיים למיניהם). עדים אלה מלמדים על מגוון הצורות שלבשו הטקסטים המקראיים מאז העלאתם על הכתב, דרך מסירתם בידי מעתיקים מדור לדור עד לתקופת הדפוס. נלמד על תופעות טקסטואליות שהשפיעו על מסירת נוסח המקרא ועומדות ביסוד ההבדלים בין העדים השונים. כמו כן נעיין במהדורות ביקורתיות של המקרא המציגות בפנינו מבחר של חילופי גרסה, ונלמד את הכלים והגישות המגוונות להערכת גרסאות המקרא השונות.

נוכחות חובה,מטלה סופית: בחינה (מלבד תרגילים שיינתנו לאורך הסמסטר)

The course intends to introduce the ancient textual witnesses of the Hebrew Bible, as well as the ways and critical tools that were developed in biblical research in order to exhaust their textual testimony. In addition to the Masoretic Text, i.e., the received Hebrew text that is known to us today via Jewish tradition, we will learn about other Hebrew texts (the Samaritan Pentateuch, the Dead Sea scrolls) as well as textual traditions that underlie the ancient versions, i.e., translations of the Bible made already in Antiquity (e.g., the Greek Septuagint and the various Aramaic Targumim). These witnesses testify to the variety of textual forms that the biblical texts has assumed since they were first committed to writing, through their copying by successive generations of scribes, until the age of printing press. We will also learn about the range of textual phenomena that were operative in the production of these texts, phenomena that explain some of the many—and sometimes crucial—differences between them. Finally, we will learn to use various critical editions of the Hebrew Bible. Such editions present the reader with selections of variant readings, each in accordance with its peculiar methodology and with its editors’ approach to the fundamental problems of the textual criticism of the Hebrew Bible. All these issues will be discussed with the help of concrete textual specimens, taking into account linguistic, stylistic, thematic and contextual aspects, all of which affect the evaluation of the various variant readings.

 
0612-1707-01
 פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (א)
 Introduction to Medieval Bible Exegesis (Part I)
פרופ פוליאק מאירהשיעור רוזנברג208 ד'1200-1000 סמ'  א'

האם ידוע לכם כי פרשנות המקרא היהודית, ובפרט פרשנות ה"פשט", הלשונית-ספרותית, שאלה שאלות ביקורתיות על התנ"ך, על מחבריו, על התפיסות הגלומות בו? היא זכתה לפריחה אשירה  בימי הביניים, במיוחד במאות ה-10 עד ה-12. תרמו לכך התפתחויות שונות, כגון עליית האוריינות בקרב היהודים וחשיפתם להשפעת התרבויות המארחות: זו הנוצרית – בארצות מרכז אירופה ובביזנטיון, וזו המוסלמית – בארצות האסלאם, כולל ספרד. חלק א של הקורס (סמ' א)  סוקר את הזרמים הפרשניים המגוונים והאסכולות החדשות שנוצרו בעידן זה, תוך ליבון היחס שלהם לדגמים פרשניים עתיקים, בפרט אלה המשתקפים בספרות חז"ל.  מספר שעורים בתחילת הקורס יוקדשו לפרשנות המקרא במקורות חז"ל, ולאחר מכן נדון בכל האסכולות המרכזית שהתפתחו במאה העשירית באשכנז, במזרח, בספרד. נעיין במבואות שיטתיים שחיברו פרשני ימי הביניים לעבודותיהם ובמתודות שפיתחו בניתוח הטקסט המקראי. כמו כן נעיין בפירושים רדיקליים, קראיים ואחרים, שיצרו אסטרטגיות קריאה חתרניות של המקרא, ופנו לקהלים חדשים.

נוכחות חובה,  מטלה סופית: בחינת בית.

Jewish Bible interpretation flourished in the Middle Ages, especially between the 10th and 12th centuries. Contributing factors include the rise of literacy among the Jews and their acculturation in Christian and Muslim lands. Part I o the course will discuss diachronic developments in the changing of ancient exegetical models, as well as synchronic developments in the adoption of new exegetical and reading strategies found in the milieu of Christian Bible exegesis and Qur’anic exegesis. Special focus will be given to the “literal” or “Peshat” schools of Jewish Bible exegesis, as well as to radical and reformist reading strategies, and the emergence of new audiences. Excerpts from the commentaries and the programmatic introductions of the medieval commentators will serve as source materials in the course.

 
0612-1708-01
 פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (ב)
 Introduction to Medieval Bible Exegesis (Part II)
פרופ פוליאק מאירהשיעור רוזנברג208 ד'1200-1000 סמ'  ב'

האם ידוע לכם כי פרשנות המקרא היהודית, ובפרט פרשנות ה"פשט", הלשונית-ספרותית, שאלה שאלות ביקורתיות על התנ"ך, על מחבריו, על התפיסות הגלומות בו? היא זכתה לפריחה אשירה  בימי הביניים, במיוחד במאות ה-10 עד ה-12. תרמו לכך התפתחויות שונות, כגון עליית האוריינות בקרב היהודים וחשיפתם להשפעת התרבויות המארחות: זו הנוצרית – בארצות מרכז אירופה ובביזנטיון, וזו המוסלמית – בארצות האסלאם, כולל ספרד. חלק א של הקורס (סמ' א)  סוקר את הזרמים הפרשניים המגוונים והאסכולות החדשות שנוצרו בעידן זה, תוך ליבון היחס שלהם לדגמים פרשניים עתיקים, בפרט אלה המשתקפים בספרות חז"ל.  מספר שעורים בתחילת הקורס יוקדשו לפרשנות המקרא במקורות חז"ל, ולאחר מכן נדון בכל האסכולות המרכזית שהתפתחו במאה העשירית באשכנז, במזרח, בספרד. נעיין במבואות שיטתיים שחיברו פרשני ימי הביניים לעבודותיהם ובמתודות שפיתחו בניתוח הטקסט המקראי. כמו כן נעיין בפירושים רדיקליים, קראיים ואחרים, שיצרו אסטרטגיות קריאה חתרניות של המקרא, ופנו לקהלים חדשים.

נוכחות חובה,  מטלה סופית: בחינת בית.

Part II of the course will focus on the work of Pre-renaissance exegetes who introduced a new historical and critical dimension to their work on the Bible as precursors of the early modern age of biblical criticism.

 

 

 

 
0612-1709-01
 תרגיל נלווה לפרשנות ימי הביניים: יונה ואיכה
 Companion Exercise in Medieval Exegesis: Jonah and Lamentations
מר ניר סיוןתרגיל רוזנברג212 ד'2000-1800 סמ'  א'

 מגילת איכה מהדהדת את זוועות החורבן שיונה אולי ניסה לחסוך דווקא ממלכת ישראל. טענות קשות במגילה והתנהגותו התמוהה של הנביא טרדו את מנוחת הקוראים מאז ומעולם. בקורס זה נראה כיצד התמודדו עם כך מגוון מפרשני ימי הביניים: יפת בן עלי, ר' שלמה יצחקי, ר' יוסף קרא, ר' אברהם אבן עזרא, ר' שלמה בן מאיר, ר' אליעזר מבלגנצי, ר' דויד קמחי ור' יוסף אבן כספי.  אנו נתמקד בקריאה צמודה בביאורים נבחרים שיעירו סוגיות תיאולוגיות, היסטוריות ואומנותיות לצד שאלות חיבור ועריכה. נעבור על הפרושים בדגש השוואתי, למען היכרות עם מושגי מפתח ונטיותיו של כל פרשן ופרשן:  א. נתחקה אחר האופנים בהם תודעת המחבר של הפרשנים לצד הבנתם את התחבולות הספרותיות המקראיות מסייעת להם לעמוד על עיצוב הטקסט בצורה חדשנית ושיטתית.  ב. נבצע השוואה לספרות המדרש (מוקדמת ומאוחרת גם יחד).  ג. ננתח את "הקדמות" הפרשנים ונבחן את יישום היגדיהם המתודולוגיים, לאור הפיתוי לקרוא את הטקסטים כאקטואליים לנסיבות זמנם, דוגמת מסעות הצלב והרקונקיסטה.  בין השאלות שנשאל: מה נלמד על תפקיד הנביא מיונה? איך הם תפשו את האופי הפואטי- מוזיקלי של איכה? כיצד התמודדו הפרשנים עם המתח שבין המסר התיאולוגי האוניברסלי ביונה לחורבן המתואר באיכה?

נוכחות חובה, מטלת סיום- עבודה.

The book of Lamentations details the horrors of the destruction of Jerusalem that Jonah might have wished to spare the northern kingdom. The harsh arguments raised by Lamentations and Jonah’s odd manner have unsettled readers throughout history. In this course we shall see how a plethora of Jewish medieval bible exegetes tackled these issues: Yefet ben Eli, Rashi, Joseph Kara, Abraham ibn Ezra, Rashbam, Eliezer of Beaugency, Radak and Joseph Kaspi.

We shall preform close readings of select interpretations that highlight theological, historical and poetical issues as well as problems of authorship and redaction. The commentaries will be examined from a comparative perspective to better facilitate acquaintance with the key terms and interests of each and every exegete by:

1. Tracing the ways in which the exegetes’ conception of authorship and their understanding of literary devices allowed for innovative systematic interpretations.  

2. Conducting comparisons to aggadic literature (Classical and late).

3. Analyzing the introductions to the commentaries and applications of methodological sayings in light of the temptation to read the texts in dialogue with actual historical events such as the crusades and the Reconquista.

Among the queries asked: What can Jonah teach us about the role of the prophet? How was Lamentations’ musical nature addressed? How did the exegetes treat the tension between Jonah’s universal theology and Laminations’ national woes?

Lessons will see students applying the theoretical reading materials on the individual interpretations presented in class. The order of topics shall be somewhat concurrent with the introductory course on Jewish Medieval exegesis, but does not require any prior knowledge of the subject. 

Course Requirements

1. Two short assignments (1-2 pp.) during the semester in preparation for the final one (5-8 pp.; in accordance with the university schedule) 30%+60% of the final grade.

2. Mandatory attendance in order to receive said grade.

3. Active participation and preparing the required materials (on site)- 10%.

 
0612-1710-01
 פרקים נבחרים מהתרי עשר
 Selected chapters from the Twelve Prophets
גב' בורובסקי רחלתרגיל רוזנברג208 ב'1800-1600 סמ'  ב'

'תרי עשר' הוא קובץ של שנים-עשר ספרי נבואה קצרים, חלקם מימי הבית הראשון וחלקם מימי הבית השני. כל ספרי הנבואה הללו עברו עריכות ועיבודים בתקופות שונות. בקורס נלמד לעומק את תפיסות העולם השונות העולות מארבעה מספרי נבואה מתוך התרי עשר: הושע, עמוס, יונה וחגי. נלמד את המבנה הספרותי שלהם ואת העריכות המשוקעות בהם ואת חשיבותם להיסטוריה של ישראל בימי הבית הראשון והשני.

במהלך הקורס נכיר את השימוש בכלי המחקר העיקריים לניתוח טקסט מקראי בדרך הקריאה הצמודה: קונקורדנציה, מילונים, ספרי דקדוק, אנציקלופדיות. נוסיף לדיון את עדותם של עדי הנוסח השונים, ונכיר את השימוש בספרי פירוש מסורתיים וביקורתיים.

נוכחות חובה, מטלת סיום- עבודה.


 

Twelve is a collection of twelve short prophecy books, some from the First Temple period and some from the time of the Second Temple. All these books have been edited in different periods. In the course, we will study in depth the different worldviews that emerge from four prophetic narratives: Hosea, Amos, Jonah, and Haggai. We will study their literary structure, their edits and their importance to the history of Israel.

Students will be guided in the art of “close reading” of biblical texts. We will introduce research tools, such as concordances, dictionaries, grammar books and encyclopedias. We will also take into account the text-critical testimony of the ancient versions, and get to know Jewish Medieval exegetes and critical commentaries.

Course Requirements

Attendance mandatory

The course includes four proficiency exams – one for each book (40%).

A final course task (paper) will be given as final assignment (60%).

 
0612-2001-01
 ספר דברים: הנקודה הארכימדית
 The Book of Deuteronomy
פרופ רום שילוני דלית מריםשיעור רוזנברג102 ג'1800-1600 סמ'  א'

הספר הסוגר את חמשת חומשי תורה מוצג כצוואת משה וכ'משנה תורה'. בשיעור נבחן היבטים שונים בהרכבו הספרותי של הספר (הנאום, החוק, הברכות והקללות, השירה), במורכבותו הספרותית ובתהליכי התגבשותו, ונעסוק במבחר חוקים בהשוואה לקובצי החוק האחרים בתורה. דגש מיוחד יושם על תפיסותיו האידאולוגיות והתאולוגיות של ספר דברים, כגון: תפיסות אלהים בספר; אלהים ואלהים-אחרים; היחסים בין האל לעמו; בין ה' לעמים אחרים: עמי המשפחה (דברים ב—ג ), והעמים הכנעניים; תפיסות הארץ תפיסות הגלות; תפיסותיו החברתיות והמדיניות של ספר דברים. תפיסות אלה ייבחנו לאור יחסו של הספר לרבדים אחרים ביצירה המקראית (ההיסטוריוגרפיה הדויטרונומיסטית, ספרות הנבואה וספרות החכמה), ולאור זיקותיו לספרות המזרח הקדום.

נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינת בית.

The fifth and final book of the Torah is presented as Moses legacy, as a “second Torah.” This course examines different aspects on the literary composition of the book (the speeches, the laws, blessings and curses, poetry), the literary complexity and evolution; we will discuss selection of laws in comparison to other legal codes in the Pentateuch. Special emphasis is given to the ideological and theological conceptions of Deuteronomy, such as: conceptions of God; YHWH and other gods; the God-people relationships; Between God and the Nations: the “family-peoples” (Deut 2–3), and the Canaanite peoples; conceptions of land and of exile; social and political conceptions. These will be studied in respect to the relationships between Deuteronomy and other biblical compositions (the Deuteronomistic historiography, the prophetic literature, and the wisdom), and in light of Ancient Near Eastern literature.

 
0612-2003-01
 על מלכים ונביאים: סיפורי אליהו, אלישע וישעיהו בספר מלכים
 On Kings and Prophets: The Stories of Elijah, Elisha and Isaiah in the Book of K
ד"ר דרשן גיאשיעור רוזנברג206 ד'1600-1400 סמ'  ב'

סיפורי הנביאים בספר מלכים משתייכים לסוגה מיוחדת ומובחנת. רובם עוסקים בנביאים מממלכת הצפון ומשמרים הד לנקודת מבטם של אנשי ממלכה זו. אחרים שייכים לימי הזוהר של ממלכת יהודה. ניתוחם של סיפורים אלו פותח צוהר אל תופעת הנבואה הקדומה ומאפשר ראייה מעמיקה יותר של נקודות המפנה בימי המלוכה בישראל. במסגרת הקורס נבחן מבחר מסיפורי הנביאים בספר מלכים, במיוחד סיפורי אליהו, אלישע וישעיהו בן אמוץ. נשאל מי חיבר ושימר את סיפורי הנביאים ומדוע השתלבו בספר מלכים. נעמוד על התפתחות הסיפורים ועל מגמות מחבריהם, נתחקה אחר מלאכת הסיפור ואופן חיבורם של פרשות אלו בספר מלכים. בד בבד נתוודע אל כלי העזר הפילולוגיים-היסטוריים המשמשים בחקר המקרא ונתרגל את השימוש בהם.   

נוכחות חובה, מטלת סיום- עבודה.

 

The stories of the prophets in the Book of Kings belong to a special and distinct genre. Most deal with northern prophets, preserving the traditions and perspectives of the kingdom of Israel. Other accounts relate to Judah’s glory days. Analysis of these texts sheds light on the phenomenon of ancient prophecy and the turning points during the monarchical period. In this course we shall examine a selection of stories relating to the prophets in the Book of Kings, especially Elijah, Elisha, and Isaiah son of Amoz, seeking to discover who composed and preserved them and why they were integrated into the Book of Kings. In discussing the composition of these stories and their authors’ ideologies we shall also become acquainted with and make use of the philological-historical tools prevalent in biblical research.

 
0612-2004-01
 לשון המקרא וסגנונו
 Biblical Hebrew: Language and Style
פרופ מזרחי נועםשיעור רוזנברג208 ב'1800-1600 סמ'  א'

הקורס משמש מבוא לעברית הקדומה המשתקפת בספרות המקראית, ומטרתו להעניק כלים תאורטיים ומתודולוגיים להתמודדות עם סוגיות לשוניות הרלוונטיות לפרשנות המקרא. בחלקו הראשון נדונות סוגיות מתחומי התחביר, הפרגמטיקה ותורת השיח, כגון פיסוק הטעמים, שימושי הפעלים ומערכת הזמנים, סדר מרכיבי השיח, וכן מבנה המידע בסיפור. בחלקו השני נדונות סוגיות מתחומי הפונולוגיה והסמנטיקה ההיסטוריות שיש להן השלכות על הבנת האטימולוגיה של מילות המקרא והלקסיקוגרפיה של לשונו. כל זאת תוך חידוד ההבחנה הסינכרונית בין סוגי שיח וסגנונות שונים (סיפורת, חוק, שירה) וההבחנה הדיאכרונית בין תקופות שונות (הלשון הקלאסית של ימי הבית הראשון לעומת הלשון המאוחרת של ימי הבית השני).

 The course serves as an introduction to the ancient form the Hebrew language reflected in the Hebrew Bible, known as Biblical Hebrew (BH). It aims at supplying students the theoretical and methodological tools for coping with linguistic issues that are relevant for interpretation of biblical texts. Its first part deals with topics from the realms of syntax, pragmatics and discourse analysis, including the cantillation punctuation, verbal morpho-syntax (TAM: tense, aspect, and mood), word- and constituent-order, and information structure. Its second part covers topics from the realms of historical phonology and semantics, which impact our understanding of the etymology of Hebrew words and lexicography. This will be done by highlighting the synchronic distinctions between different genres—e.g., prose, poetry, and law—and the diachronic distinction between different historical stages: the classical language of the First Temple period (CBH) vs. the late language of the Second Temple period (LBH).

 
0612-2005-01
 קריאה בין תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום
 Intercultural Reading of the Bible
ד"ר בר תור אסנתשיעור רוזנברג104 ד'1600-1400 סמ'  א'

קורס בעל אופי מבואי המיועד לתלמידי תואר ראשון במקרא ולתלמידים מחוגים אחרים, שמטרתו לסקור "במבט-על" את הקשר בין הטקסטים המקראיים לסביבה התרבותית והספרותית שלהם, קרי, התרבויות המסופוטמית, המצרית, האשורית, החיתית, הכנענית. הקורס, העשיר במצגות ובחומר ויזואלי, נותן פרספקטיבה תרבותית-היסטורית רחבה על המקרא. הקורס מציג מגוון רחב של זיקות והשפעות תרבותיות, המשתקפות בז'אנרים ספרותיים שונים: סיפורת, שירה, חוק, ספרות חוכמה ועוד. חלק מהטקסטים המקראיים שיידונו: חלום יעקב (בר' כח 10–22); טקס שילוח השעיר לעזאזל (ויק' טז); חוקי השור הנוגח (שמ' כא 28–32, 35–36); מגילת איכה.

דרישות הקורס: נוכחות, קריאה שוטפת של הפריטים הביבליוגרפיים, לפי הנחיית המרצה, מטלת סיום- בחינה.

An introductory course designed to BA students in biblical studies and to students of other departments, aiming to survey and give an overview of the relations between biblical texts and their cultural and literary environment, i.e., Mesopotamian, Egyptian, Assyrian, Hittite and Canaanite cultures. Using rich visual presentations, the course gives a wider cultural and historic perspective on the Bible. The course presents a wide range of cultural bonds and influences, as reflected in different genres: narrative, poetry, law, wisdom literature etc. Some of the biblical texts that will be discussed in detail are: Jacob’s dream (Gen 28:10–22); the ritual of the scapegoat (Lev 16); the laws of the goring ox (Exod 21:28–32, 35–36); the Book of Lamentations.

Course Requirements: Attendance, reading the bibliography, according to lecturer requirements, final exam.

Grade breakdown: 10% attendance, 90% final exam grade.

 

 
0612-2007-01
 אהבה בסיפור המקראי -קריאה מגדרית
 Love in the Bible - Gender Reading
ד"ר אשמן אהובהשיעור רוזנברג106 ב'1600-1400 סמ'  א'

בחברה פטריארכלית האשה תלויה בגבר בכול, לכן אהבה בחברה כזו מבוססת על מערכת יחסים בין כל-יכול לבין חסר-כול. במסגרת הקורס נעמוד על המשמעות החברתית והתרבותית העומדת מאחורי ייצוג האהבה בסיפורים, וזאת על רקע יחסי הכוחות בין המינים בחברה המקראית הפטריארכלית ובאמצעות מיון הכולל שלוש קבוצות: (א) אהבה של גבר לאשה: יעקב ורחל, שמשון ודלילה, שכם ודינה, אמנון ותמר; (ב) אהבה של אשה לגבר: מיכל ודוד, לאה ויעקב, דמות האהובה בשיר השירים ודמות המפתה בספר משלי; (ג) אהבה בין גברים המזוהה עם תפיסה של אחוות לוחמים ונאמנות: דוד ויונתן, דוד ואיתי הגתי. 
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינת בית.

 Within the context of patriarchal society, women depend on men in all respects. As a result, love in such a society is based on a relationship between an omnipotent person and a helpless person. The course will explore the social and cultural meaning of the literary representation of love in biblical narratives, against the background of power-relations between the sexes in the biblical, patriarchal society, while utilizing a distinction between three groups: (a) the love of men to women: Jacob and Rachel, Samson and Delilah , Shechem and Dinah, Amnon and Tamar; (b) the love of women to men: Michal and David, Leah and Jacob, the beloved woman of Canticles and the tempting woman of Proverbs; (c) the love between men, identified with the concept of warriors’ brotherhood and loyalty: David and Jonathan, David and Ittai the Gittite.

 

 
0612-2009-01
 יסודות הסיפורת המקראית
 The Foundations of Biblical Narrative
ד"ר סוצקובר טליהשיעור רוזנברג103 ב'1200-1000 סמ'  ב'

קורס זה עוסק במרכיביו הבסיסיים של הסיפור המקראי: מבני עלילה, סוגי דמויות, זמן, מרחב ונקודת המבט המסופרת (פוקליזציה). כן, יידונו אמצעים רטוריים, כגון מצלולים, מילים מנחות ושדות לקסיקליים. דוגמאות יילקחו מסיפורי האבות, סיפורי בית דוד ועוד.  

נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.

This course deals with the basic constituents of biblical narrative: plot, characters, time, space, narrator, and point of view (focalization). The occurrence and function of other textual and stylistic features, such as sound plays, the leitwort, semantic frames -- will also be pointed out. Lastly, the textual corpora out of which the above textual elements will be taken are, for the most part, the Patriarchal and Davidic narratives.  

 
0612-2011-01
 המפגש עם האויב במקרא
 The Image of the Other in the Hebrew Bible
ד"ר אשמן אהובהשיעור רוזנברג103 ב'1600-1400 סמ'  ב'

ההיסטוריוגרפיה המקראית משרטטת את דמותו של עם ישראל כעם קטן המוקף אויבים רבים. השאלה היא, מה תפקידם של הזרים בסיפור המקראי? האם הם ממלאים תפקיד של "אחר"? ומה תפקידו של ה"אחר" בהיסטוריוגרפיה המקראית? במסגרת הקורס נעמוד על היבטים משפטיים הקשורים בסטטוס של הזרים מבית ובהבטים אידיאולוגיים ומיגדריים הבאים לידי ביטוי בייצוג האויב, כמו גם בהבנייה של הגבריות באמצעות הדיאלוג עם זר והאויב, וזאת באמצעות כלים טקסטואליים וספרותיים. 
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.

According to Biblical historiography Israel is a small nation surrounded by many enemies. What is the role of these enemies? Do they represent an image of the ‘Other’? And what is the role of the ‘Other’ in biblical historiography? This course will offer a textual and literary analysis of the legal status of foreigners, the ideological and gender aspects related to the representation of the enemy, and the construction of masculinity that is achieved by discourse with the image of the foreigner or enemy.

0612-2013-01
 נביאים, תורה והיחס ביניהם
 Prophets, Torah, and Their Interaction
פרופ רום שילוני דלית מריםשיעור רוזנברג103 ג'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס מפגיש שני מקבצים חשובים ביצירה המקראית, ספרות התורה וספרות הנבואה, לדיון ביחסים שביניהם. נתמקד באוספי הנבואה מן המאה השישית (והחמישית) לפה"ס: ירמיה, יחזקאל, חגי וזכריה (א—ח) ונבחן שאלות יסוד, כגון: היחס שבין התורה לנבואה (או שמא נבואה ותורה?); האם היו מסורות מן התורה חלק מן השיח שבין הנביאים לקהליהם כבר בראשית המאה השישית לפה"ס, בסופה, או רק במאות החמישית-רביעית לפה”ס? איזה תפקידים מילאו מסורות אלה מן התורה בפי נביאים ובני דורם? מהם ההבדלים בשימוש שנעשה בתורה בספרות הנבואה לעומת ההיסטוריוגרפיה המאוחרת (עזרא-נחמיה ודברי הימים)?

הקורס יפגיש את הלומדים עם המתודולוגיה של הפרשנות הפנים-מקראית, שהיא תחום עולה במחקר המקרא בעשרות השנים האחרונות, באשר היא חושפת קשרים שונים ומגוונים בין טקסטים הנבדלים זה מזה בזמן ובמקום. בסמינר נכיר את הטכניקות המרמזות והמפרשות אשר משמשות נביאים בהרצאתם הנבואית, ונבחן את השאלות שעולות מן הממצא לגבי טיבה של ספרות התורה עוד קודם לגלות בבל.

נוכחות חובה, מטלה סופית - עבודה.

 

 

The course brings together two major corpora of the biblical literature, the pentateuchal literature and the prophetic compositions to discuss their inter-relationships. We will focus on the prophetic collections of the sixth (and fifth) centuries BCE: Jeremiah, Ezekiel, Haggai and Zechariah (1-8) and present questions, such as: What is the relationship between Torah and the Prophets (or possibly vice versa?); Where pentateuchal traditions part of the discourse between prophets and their audiences already by the early sixth century BCE, toward the end of that era, or only within the fifth and fourth centuries BCE? What roles did those pentateuchal traditions play in the words of the prophets and their contemporaries? What differs the prophetic use of pentateuchal materials and that of the late historiography (Ezra-Nehemiah and Chronicles)?

The course introduces the methodology of inner-biblical allusion and interpretation, which has become a vibrant scholarly field in recent decades, as it reveals various intertextual connections between texts that may be different in time and place. We will study the allusive techniques used by prophets and discuss the implications of this literary phenomenon on the study of the Pentateuch.

 

0612-3501-01
 סיפור יוסף
 The Joseph Narrative
ד"ר סוצקובר טליהסמינר רוזנברג208 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 ב'1400-1200 סמ'  ב'

קורס זה יעסוק בהיבטיו המגוונים של סיפור יוסף: בסוגיות מתחום הנוסח והעריכה, בעיצוב הספרותי (עיצוב דמויות, התפתחות עלילתית), בלשון, תחביר ומסר.הקורס יתנהל ברובו בצורה של דיון, כאשר התלמידים מכינים מראש את היחידה המקראית הרלוונטית, וקוראים במהלך השנה מספר מאמרים בהתאם להנחיות הניתנות בכתה.  

מטרות הקורס: תרגול העיון בפרשנות מודרנית למקרא ובפרשנות ימה"ב, וכן תרגול השימוש במילונים המקראיים, במטרה להגיע לכדי כתיבה ביקורתית של עבודת רפראט או סמינריון.   

דרישות הקורס :הנוכחות בקורס היא חובה.

במהלך כל אחד מן הסמסטרים יידרשו התלמידים להגיש שתיים או שלוש מטלות קצרות, הכוללות התייחסות לחומרי הקריאה. העבודות הן ללא ציון, אך ישנה חובת הגשה.הרצאה בכתה: בסוף השנה ירצה כל אחד מן התלמידים הרצאה קצרה בנושא עבודתו (כ-20-15 דק').מטלת סיום: בסוף הקורס יגישו התלמידים עבודות רפראט או סמנריון על פי בחירתם.מועד הגשת מטלת הסיום הוא מועד ההגשה האוניברסיטאי.

תכנית השיעורים (סמסטר ב') 

שיעור 1 (5/3/18)נושא: בראשית מב: האחים יורדים לשבור שבר במצרים, ומשאירים את שמעון בידי יוסף.

קריאה: E.A. Speiser, Genesis (Anchor Bible), New-York 1964, pp. 323-324.

שיעור 2 (12/3/18)נושא: בראשית מג: האחים יורדים למצרים בשנית, ומביאים עמם את בנימין.קריאה:E.A. Speiser, Genesis (Anchor Bible), New-York 1964, pp. 329-330.

שיעור 3 (19/3/18, לאחר שיעור מס' 3 יציאה לחופשת הפסח)נושא: (א) היובלים לד 9-1, עיון בפסקה שאינה מצויה בסיפור יוסף לפי נוסח המסורה.(ב) המשך עיון בבר' מג.קריאה:Atar Livneh, ‘Jubilees 34:1-9: Joseph, the “House of Joseph”, and the Josephitesʼ Portionʼ, Journal for the Study of Judaism 43 (2012), pp. 22-41.

שיעור 4 (9/4/18, שיעור ראשון לאחר חופשת הפסח)נושא: יוסף מחביא את גביע הכסף באמתחתו של בנימין ומפליל את האחים, בראשית מד.קריאה:D. von Rad, Genesis: A Commentary2 (OTL), translated by J.H. Marks, Philadelphia 1976, pp. 386-390.

שיעור 5 (16/4/18)נושא: יוסף מגלה את זהותו לאחיו, בראשית מה.קריאה:G. von Rad, Genesis: A Commentary2 (OTL), translated by J.H. Marks, Philadelphia 1976, pp. 391-395.

שיעור 6 (23/4/18)נושא: דיון מסכם במפגשי האחים עם יוסף. כן, עיון בבראשית מו: התגלות ה' ליעקב וירידת יעקב ומשפחתו למצרים.קריאה:Jonathan Grossman, ‘The Story of Josephʼs Brothers in Light of the “Therapeutic Narrative” Theoryʼ, Biblical Interpretation 21 (2013), pp. 171-195.

שיעור 7 (30/4/18)נושא: פעולות יוסף להחייאת המשק המצרי; האחזות משפחת יעקב במצרים, בראשית מז.קריאה:E.A. Speiser, Genesis (Anchor Bible), New-York 1964, pp. 352-353.

שיעור 8 (7/5/18)נושא: יעקב מברך את בני יוסף, בראשית מח.

שיעורים 9 + 10 (14/5/18, 21/5/18)נושא: ברכת יעקב ומותו, בראשית מט.קריאה:J. Skinner, A Critical and Exegetical Commentary on Genesis2 (ICC), Edinburgh 1930, pp. 507-518.  

שיעור 11 (28/5/18)נושא: סיומו של סיפור יוסף ומות יוסף, בראשית נ.קריאה:G. von Rad, Genesis: A Commentary2 (OTL), translated by J.H. Marks, Philadelphia 1976, pp.428-434.

שיעור 12 (4/6/18) – רפראטים            שיעור 13 (11/6/18) - רפראטים

תכנית השיעורים (סמסטר א')שיעורים 3-1 (23/10/17, 30/10/17, 6/11/17)מבוא; בראשית לז: הפתיחה לסיפור יוסף, חלומות יוסף, יוזמת האחים להרחיקו ומכירתו לפוטיפר סריס פרעה. תת נושא: חלומות במקרא ובמזרח הקדום.קריאה:ליונשטאם, ש.א., 'ראובן ויהודה במחזור סיפורי יוסף', דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א, ירושלים תשכ"ז, עמ' 70-69.Rad, G. von, ʽThe Joseph Narrative and Ancient Wisdomʼ, in: G. von Rad, The     Problem of the Hexateuch and other Essays, translated by E.W.T. Dicken, Munich,    1958 (Eng. edition 1966), pp. 292-300.שיעורים 6-5-4  (13/11, 20/11, 27/11)בראשית לח: סיפור יהודה ותמר.קריאה:Clifford, Richard J., ʽGenesis 38: Its Contribution to the Jacob Storyʼ, CBQ 66 (2004), pp. 519-532.Rendsburg, Gary A., ‘David and his Circle in Genesis XXXVIIIʼ, VT 36 (1986), pp. 438-446.שיעורים 8-7 (4/12, 11/12)בראשית לט: יוסף ואשת פוטיפרקריאה:McKay, Heather, ‘Confronting Redundancy as Middle Manager and Wife: The Feisty Woman of Genesis 39ʼ, Semeia 87 (1999), pp. 215-231.שיעורים 10-9 (18/12, 25/12)בראשית מ: יוסף בבית האסורים פותר את חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים.קריאה:Grossman, Jonathan, ʽDifferent Dreams: Two Models of Interpretation for Three Pairs of Dreams (Genesis 37-50)ʼ, JBL 135 (2016), pp. 717-732.שיעורים 12-11 (1/1/18, 8/1/18)בראשית מא: יוסף פותר את חלומות פרעה.קריאה:Speiser, E.A., Genesis (Anchor Bible), New-York 1964, pp. 309-317.אמית, י., 'התרחשות נשנית - עקרון פואטי בעיצוב סיפור יוסף', תעודה ז' (תשנ"א), עמ' 66-55.שיעור 13 (15/1)בראשית מב: הפגישה הראשונה עם האחים.קריאה: Speiser, E.A., Genesis (Anchor Bible), New-York 1964, pp. 318-324.

הערה: סדר השיעורים לפי תאריך הוא אופציונלי ונתון לשינויים בהתאם להתקדמות בכיתה.

 

 

Joseph walks among his brothers wearing a unique long sleeved robe given to him by his father, and has dreams of prominence over his family members. Joseph does not keep these dreams to himself, rather he lets his brothers and father know about them in detail. Doing this he arouses his brothers' hatred toward him, to the point that they plot to kill him, though ending up throwing him into a pit and sparing his life (Genesis 37). Despite all this, Joseph's dreams come true; he is taken out of the pit, sold to an Egyptian master, rises to become Pharaoh's right hand, and eventually saves his family from starvation. Through close reading of the Joseph narrative (Genesis 37-50) the course attempts to answer difficulties regarding theme, editorship, and textual criticism. Students will read modern and medieval interpretations of the Joseph narrative, as well as up to date scholarship.  

 

0612-4235-01
 תרגום השבעים לספר ירמיה - חלק א'
 The Septuagint of Jeremiah: Part I
ד"ר דרשן גיאסמינר רוזנברג208 ג'1200-1000 סמ'  א'

תרגום המקרא ליוונית הוא עד הנוסח החשוב ביותר של המקרא מלבד נוסח המסורה. במסגרת הקורס נקרא (בלשון המקור ובתרגום חוזר לעברית) מבחר פרקים בתרגום השבעים בהשוואה לעדי הנוסח האחרים, במיוחד נוסח המסורה ומגילות קומראן. נעמוד על שאלות של תולדות הנוסח, טכניקת התרגום ושאלות פרשניות, ונבחן לאורן את התפתחות היצירה הספרותית והמחשבה הדתית בספרים אלו. בשנת תשע"ח נקרא בתרגום השבעים לספר ירמיה ונתמקד בהבדלים הרבים שבין הנוסח היווני של הספר לבין נוסח המסורה. במקרים רבים משקף התרגום היווני מהדורה שונה וקצרה יותר של ספר ירמיה. נדון בטיבה של מהדורה זו ובשאלת היחס בין שתי המהדורות של ספר ירמיה שהתקיימו בימי הבית השני.   

 

Alongside the Masoretic Text, the Greek translation of the Bible is the most important witness to the text of the Hebrew Bible. In 2017–2018, we shall read—in the original language and reverse translation —a selection of chapters from the Septuagint of Jeremiah, comparing it with other witnesses of the biblical text, in particular the MT and Qumran biblical scrolls. Discussing questions of textual history, translation technique, and hermeneutics, we shall trace the history of the book of Jeremiah and the religious beliefs it propounds.

0612-4236-01
 תרגום השבעים לספר ירמיה- חלק ב'
 The Septuagint of Jeremiah: Part II
ד"ר דרשן גיאסמינר רוזנברג208 ג'1200-1000 סמ'  ב'

תרגום המקרא ליוונית הוא עד הנוסח החשוב ביותר של המקרא מלבד נוסח המסורה. במסגרת הקורס נקרא (בלשון המקור ובתרגום חוזר לעברית) מבחר פרקים בתרגום השבעים בהשוואה לעדי הנוסח האחרים, במיוחד נוסח המסורה ומגילות קומראן. נעמוד על שאלות של תולדות הנוסח, טכניקת התרגום ושאלות פרשניות, ונבחן לאורן את התפתחות היצירה הספרותית והמחשבה הדתית בספרים אלו. בשנת תשע"ח נקרא בתרגום השבעים לספר ירמיה ונתמקד בהבדלים הרבים שבין הנוסח היווני של הספר לבין נוסח המסורה. במקרים רבים משקף התרגום היווני מהדורה שונה וקצרה יותר של ספר ירמיה. נדון בטיבה של מהדורה זו ובשאלת היחס בין שתי המהדורות של ספר ירמיה שהתקיימו בימי הבית השני.   

* הרישום לחלק ב' של הסמינר מותנה ברישום לחלק א'.

 

Alongside the Masoretic Text, the Greek translation of the Bible is the most important witness to the text of the Hebrew Bible. In 2017–2018, we shall read—in the original language and reverse translation —a selection of chapters from the Septuagint of Jeremiah, comparing it with other witnesses of the biblical text, in particular the MT and Qumran biblical scrolls. Discussing questions of textual history, translation technique, and hermeneutics, we shall trace the history of the book of Jeremiah and the religious beliefs it propounds.

0612-4237-01
 תמונות טבע ביצירה המקראית הדימויים והאתגרים שבפיענוחם
 Nature Imagery in Biblical Literature: The Images, Their Decipherment, and the C
פרופ רום שילוני דלית מריםסמינר רוזנברג208 ג'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג208 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הסמינר המחקרי השנה מוקדש להיכרות עם מחקר רב-תחומי המשלב מקרא וקשת רחבה של מדעי החיים במטרה לפענח תמונות טבע ונוף ביצירה המקראית. נקודת המוצא היא ההבנה שהיכרות עם דימויים של טבע ונוף של ״עולם המקרא״ הם חיוניים לעבודת הפירוש של היצירה המקראית.

הביולוגיה (האקולוגיה) של ארץ ישראל וסביבתה (כחלק מן המזרח הקדום) היא הרקע שבתוכו נוצר המקרא על סיפוריו, נבואותיו והיצירות מן השירה ומן החכמה. הקורס בוחן כיצד חמישה תחומים ביולוגיים משמשים ביצירה המקראית: צומח, בעלי חיים, תצורות נוף, מקורות מים ותופעות אקלים. לשם כך נפגיש דיסציפלינות שונות: מחקר המקרא (בהיבטים שונים ובמיוחד בתחום לשונות הדימוי במקרא, במושגים העבריים: משל וחידה, ובלועזיים: מטאפורה, פאבולה, פראבולה ואלגוריה) לצד תחומים נבחרים מן המחקר הביולוגי-אקולוגי של המרחב. מטרת הקורס היא להעשיר את העיון הפרשני, הספרותי והאידאולוגי במקרא בהיכרות קרובה יותר עם טבע הארץ, ולהציג בפני סטודנטים מתקדמים את האפשרויות למחקר בין-תחומי.

במסגרת הסמינר ישולבו בכל אחד מן הסמסטרים מספר הרצאות אורח של מרצים מאוניברסיטת תל אביב ומאוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם.

 

 

The department seminar is dedicated this year to a multi-disciplinary study that brings together biblical studies and a wide spectrum of nature sciences in wish to decipher nature and landscape images in the biblical literature. The point of departure is the recognition that knowledge of diverse aspects of the biology (ecology) of the “biblical world” is essential for exegesis.

The biology (ecology) of the land of Israel and its environs (as part of the ancient Near East) is the background in which the Hebrew Bible was formed in its narratives, prophecies, poetic compositions and wisdom literature. The course examines how five biological fields – fauna, flora, landscape characteristics, climate systems, and water sources – serve authors in their different literary compositions. Therefore, we will bring together different disciplines: Bible studies (in its many different aspects, focusing especially on imagery language: metaphor, fable, parabola and allegory) side by side with selected fields of the biological (ecological) studies of this region. The goal of this course is to enrich interpretive, literary, and ideological (theological) biblical studies with a better and closer familiarity with the nature of the land (and its surroundings), and to introduce to students the many opportunities such a multi-disciplinary study opens.

The seminar includes several guest-lectures in each of the semesters by scholars of Tel Aviv University and visiting scholars from abroad.

0612-4238-01
 סיפורת ועריכה בספר שופטים
 Narrative and Redaction in the Book of Judges
פרופ מזרחי נועםסמינר רוזנברג208 ג'1800-1600 סמ'  א'

ספר שופטים כולל סדרה של סיפורים שונים ומגוונים שהם ממיטב הסיפורת המקראית ואף מאפשרים להדגים מנעד רחב של התגבשויות קומפוזיציוניות, החל באפיזודות קצרצרות ומבודדות, עבור בסיפורים שלמים ומהוקצעים, וכלה במחזורי סיפורים המצטרפים לעתים ל'ביוגרפיה' רצופה של דמות. ספר שופטים בכללו גם מאפשר להבחין בבירור בין מקורות ספרותיים מצד אחד לרובדי עריכה מצד שני, וכך הוא מאפשר להתחקות אחר גלגוליהן של מסורות ודרכי עיבודן והפיכתן לחלק בלתי נפרד מן החיבור ההיסטוריוגרפי המקיף – המוצג בפנינו בספרי 'נביאים ראשונים' – אשר פורש את קורות ישראל בארצו. אנו נתחקה אחר תכונותיה האופייניות של הסיפורת המקראית כפי שהן מודגמות בסיפורי ספר שופטים, ונרכוש את הכלים הביקורתיים להבחנה בין הרבדים השונים ולזיהוי מגוון הרכיבים שהשתלבו בטקסט הנתון בפנינו.   

לידיעת תלמידים שהם מורים: סיפורי ספר שופטים כלולים בתכנית הלימודים הן ברמת ביה"ס היסודי (פרקים ג–יח) הן  ברמת חטיבת הביניים (פרקים ב–ט, יז–יח). הנוכחות בסמינר והשתתפות פעילה בו הן חובה (הנוכחות תיבדק מדי שיעור). ההשתתפות הפעילה.

( כוללת גם הגשת סיכומי מאמרים ורשימות ביבליוגרפיות לפי הנחיות שיינתנו במהלך הקורס ( 20%

10 עמ') המדגים קריאה צמודה ביחידה – • מטלת הסיום של הקורס ( 80% ) היא רפראט (בהיקף של 8

ספרותית מתוך ספר שופטים והפעלת כלי המחקר שנרכשו בסמינר. טיוטה מלאה של הרפראט תוגש

בשיעור האחרון של הסמסטר.

25 עמ') יוכלו לעשות כן – • לחלופין, תלמידים המבקשים לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (בהיקף של 20

בתיאום מראש עם המרצה. טיוטה מלאה של העבודה תוגש בשיעור האחרון של הסמסטר.

• לתשומת לבכם: הגשת טיוטה מלאה של הרפראט או העבודה הסמינריונית בשיעור האחרון של הסמינר

היא תנאי בל יעבור לאישור ההגשה של העבודה הסופית.

 

0612-4239-01
 קריאה קרובה במגילת אסתר-חקר המקרא ותולדות ההתקבלות
 A Close Reading in Esther and its Reception Exegesis and History
פרופ פוליאק מאירהסמינר רוזנברג206 ג'1600-1400 סמ'  ב'

דמותה של אסתר ודמויות המשנה במגילה העסיקו במאוד את פרשני המקרא. ניכר שינוי משמעותי ביחס לאסתר אצל פרשני ימי הביניים לעומת חז"ל במסכת מגילה. דמותה מתעצמת כגיבורה לאומית לצד ביקורת גוברת על מורדכי. הטרואמה שהיא חווה בחצר המלכות מקבלת אף היא תשומת לב מוגברת, ובמחקר המקרא המודרני, עומדת במרכז מספר דיונים בנושא לימודי טראומה ומקרא. בסמינר נעיין בתולדות הפרשנות למגילה ובמקביל ננתח אותה לאור מחקרים המשלבים בין לימודי טראומה למקרא.

 

Queen Esther's character as well as the traumatic experiences she passed in court will be at the center of this course, we will look into the development of her character and then at modern as well as pre-modern approaches to her character and to the dcroll as w whole  

 

 

0612-4241-01
 תפיסת העורך ותודעת העריכה המקראית בפרשנות ימה"ב
 The Concept of the Biblical Editors/s in medieval Jewish Exegesis
פרופ פוליאק מאירהסמינר רוזנברג206 ג'1200-1000 סמ'  א'

האם התקיימה תודעה ביקורתית ששאלה שאלות על מהותו של המקרא כטקסט ערוך, כזה שהתחבר לאורך זמן ועל ידי אנשים שונים, בתקופה הקדם מודרנית? אכן נראה כי זרמים השונים של פרשנות המקרא  בביזנטיון, במזרח ובספרד היה ידוע מושג העורך המקראי. הפרשנים האשכנזים אף הם הושפעו, חלקית, משאלות אלו שהגיעו אליהם ממרכזי הידע שבעולם האסלאמי או מהנצרות המזרחית. בעקבותיו. הסמינר יתעמק בטקסטים נבחרים מכל האסכולות הללו במטרה לתור אחר תודעת העריכה בפרשנות הקדם מודרנית.

 

Is there a concept  of a biblical editor in premodern Jewish thought and exegesis? One that reflects on the development of the biblical text over time as a text that was composed by different people in different periods? In this course we will pursue these questions in relation to the different streams in Jewish exegesis, in the East, Byzantium and Spain as well as in Northern Europe and explore the influence of Islamic and eastern Christianity on the development of this concept among Jews.

0612-4242-01
 התפכחות וחניכה במקרא
 Narratives of Insight and Education in the Hebrew Bible
ד"ר סוצקובר טליהסמינר רוזנברג208 ג'2000-1800 סמ'  א'

הספרות המקראית כוללת שורה לא מבוטלת של דמויות העוברות התפכחות בעקבות התגלות אלוהית או בעקבות אירוע שיא אחר בחייהן. כך למשל, יעקב מתעורר מחלומו בבית אל, ומבין כי "אכן יש ה' במקום הזה" (בר' כח 16); המלאך החוזה באברהם הנכון להקריב את בנו, מצהיר על הבנתו, כי אברהם ירא אלוהים; לאחר שאליהו מחיה את בנה, מכריזה האלמנה מצרפת על הבנתה, כי אליהו הוא נביא אלהים.

לא בכל המקרים מופיעה התפכחות לאחר אירוע יחיד וקיצוני, ולעיתים עוברת הדמות תהליך חניכה ארוך יותר והדרגתי (בדומה ל-Bildungsroman), שמוביל לשינוי תודעתי, כך יוסף ואיוב.

סמינר זה יעסוק באפשרות לזיהוי ז'אנר של סיפורי התפכחות במקרא, ובהבנת מרכיביו מבחינת מבנה עלילה, מרחב, אוצר מילים ותמה אופייניים.  

The Hebrew Bible includes quite a few characters who become disillusioned after experiencing divine revelation or any other climactic life event. For instance, Jacob wakes up from his dream in Bethel to understand that ʽSurely Yhwh is in this place; and I did not know itʼ (Genesis 28:16); The angel seeing Abraham willing to sacrifice his son announces that he is finally convinced that Abraham fears God (Gen 22:12); After Elijah revives her son, the woman from Zarephath announces her new insight: that Elijah is a true prophet of God (1 Kgs 17:24).

Not in every case does an announcement of insight follow a single and extreme experience, like in the cases mentioned here. In other cases insight and disillusionment develop gradually and over long periods of time (much similar to the Bildungsroman). These are perhaps the cases with Joseph and Job.

This course attempts to describe a narrative type--Narratives of Insight and Disillusionment--and will distinguish its unique features in terms of plot, space, vocabulary and theme.

 

Course Requirements

Attendance is mandatory.

The course requires a final task of a seminar paper or a referat (a shorter paper).  The papers will be submitted in accordance with the university schedule.

0612-6002-01
 שאלת חיבור התורה-חמישים השנים האחרונות
 The Question of the Composition of the Pentateuch over the Last Fifty Years
ד"ר דרשן גיאשיעור רוזנברג208 ג'1600-1400 סמ'  א'

השערת התעודות בניסוחה הקלסי, שמשלה בכיפה בחקר המקרא בסוף מאה י"ט ובחלק ניכר ממאה כ', דגלה בהנחה כי בתורה משוקעים ארבעה מקורות ספרותיים: ס"י (J), ס"א (E), ס"כ (P) וס"ד (D). כל אחד מן המקורות הללו מספר סיפור רצוף, עצמאי ונפרד ממשנהו בלשונו ובסגנונו. אולם בעשורים האחרונים, במיוחד משנות השבעים של המאה ה-כ', ערערו רבים על יסודות השיטה, ולצדה עלו והתבססו גישות חדשות כגון 'שיטת תולדות המסורות' או 'שיטת הגושים'. אף על פי כן, שניים מיסודות שיטת התעודות עדיין תקפים היום בצורה זו או אחרת ומשמשים בסיס גם להצעות החדשות: היסוד הראשון הוא ההבחנה בתורה בין רובד כוהני (P) לבין רובד לא כוהני (non-P), והשני הוא ההכרה כי הרובד העיקרי בספר דברים הוא חיבור נפרד העומד ברשות עצמו, ולכן נחשב מקור לכשעצמו (D). עם זאת, באשר לאופיים של שאר הרבדים, לאופן התהוותם ולזמנם, ולגבי יתר ההנחות של השיטה הקלסית חלו שינויים רבי משמעות. תוך עיון בפרקים נבחרים בתורה, ננסה לעמוד על כמה מהשאלות המרתקות שעלו לגבי החיבור הסופי והרבדים המוקדמים. נבקש לעמוד על מאפייניהם של הסופרים המקראיים ומקומם בהתהוות התורה.

In its classic formulation, the Documentary Hypothesis, which dominated Biblical Studies from the end of the nineteenth and through part of the twentieth century, posits that the Pentateuch contains four literary documents—J, E, P, and D—each of which constitutes an independent, stylistically- and linguistically-disparate narrative. In recent decades, this theory has fallen into disfavour, many scholars adopting alternative approaches—such as the “history of traditions” and “bloc theory.” Although two of the pillars of the Documentary Hypothesis still serve as the basis for the new methods—the distinction within the Pentateuch between P and non-P and the primary stratum of Deuteronomy as a separate, independent composition (D)—ideas relating to the nature, formation, and dating of the other documents and other premises of the classical theory have been significantly revised. Examining selected chapters in the Pentateuch, we shall attempt to address some of the recent questions in Pentateuchal research regarding the text’s early layers and final composition.

0612-6004-01
 ספרות מסופוטמית והמקרא
 Mesopotamian Literature and the Bible
ד"ר סוצקובר טליהשיעור רוזנברג211 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור רוזנברג211 ג'1600-1400 סמ'  ב'

 בקורס הזה נחשפים הלומדים לטקסטים באכדית, השפה השמית של מסופוטמיה העתיקה. נעסוק ביסודות הדקדוק, ובהמשך נקרא בחוקי חמורבי באכדית, חוקי אשנונה, ממסעו השלישי של סנחריב וכן מכתובות שלמנאסר השלישי.

דרישות הקורס: הנוכחות בקורס היא חובה.  במהלך הקורס יתקיימו בחנים קצרים ללא ציון.

בסוף הקורס תתקיים בחינה במועדים האוניברסיטאיים: מועד א': 18/6/18, מועד ב' 17/7/18.

ביבליוגרפיה  ספרי דקדוק

Huehnergard, John, A Grammar of Akkadian, Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2005. (להלן- הונרגרד)

Ungnad, A., and L. Matouš,  Akkadian Grammar, translated by H.A. Hoffner, Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1992. (להלן- אונגנד ומאטוש)

החומר הדקדוקי המועבר בכתה מצוי בשני ספרי הדקדוק הנזכרים לעיל (הונרגרד; אונגנד ומאטוש).

תכנית  השיעורים לסמסטר ב'
שיעור 1, 6/3/2018

נושא: חזרה על הנטייה הבסיסית של השם והפועל; חזרה על גזרת פ"א.

שיעור 2, 13/3/2018

נושא: גזרת ע"ו

השלמת הקריאה בחמורבי חוק 3.

קריאה:

שיעור 3, 20/3/2018 (יציאה לחופשת פסח)

נושא: גזרת ל"א

חמורבי  , חוק 4.

שיעור 4, 10/4/2018 (אחרי חופשת הפסח)

חלוקת מלגת אילנה ששון בחוג למקרא, המפגש יתקיים ברוזנברג 02.

שיעור 5, 17/4/2018

נושא: גזרת פ"ו; חמורבי חוק 5.

שיעור 6, 24/4/2018

נושא:

העמקה במשמעות הסטטיב ונטיותיו (הופעתו כנשוא בפסוקיות שימניות וכו').

חמורבי חוקים 252-250 (דיני השור הנוגח).

חוקי אשנונה 54-53.

עיון בשמות כא 32-28.

קריאה: אונגנד ומאטוש, עמ' 86-82.

Roth, M.T., Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1997, pp. 57-58, 67.

שיעור 7, 1/5/18

נושא: מקום הטעם באכדית.

המשך חוקי חמורבי 132-128, דיני אישות.

המשך חוקי אשנונה 54-53.

שיעורים 8, 9, 10 (8/5/18; 15/5/18; 22/5/18)

נושא: העמקה בצורת הפרפקט; תצורת צורות הנסמך.

עלילת אתרח'סיס. 

קריאה:

שפרה, ש., קליין, י., בימים הרחוקים ההם: אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, הוצ' עם עובד, תל אביב תשנ"ז, עמ' 130-88.

W.G. Lambert and A.R. Millard, Atra-hasis: The Babylonian Story of the Flood, Oxford: Clarendon Press, 1969.

שיעורים 11, 12, 13 (29/5/18, 5/6/18, 13/6/18)

נושא: צורות השלילה ומילות השאלה.

אנומה אליש, עלילת הבריאה הבבלית (מבחר קטעי קריאה)

קריאה:

מ, ויינפלד (תרגום והערות), עלילת הבריאה הבבלית, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשל"ג.

שפרה, ש., קליין, י., בימים הרחוקים ההם: אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, הוצ' עם עובד, תל אביב תשנ"ז, עמ' 54-7.

---

תכנית  השיעורים לסמסטר א'
שיעור 1, 24/10/17

מבוא בנושא הלשון האכדית, הדיאלקטים בבלית ואשורית וזמניהם.

חלוקת טבלת פרדיגמות.

השיטה לתיעתוק האכדית.

קריאה: הונרגרד, מבוא, עמ' xxvii-xxi; עמ' 3-1.

שיעור 2, 31/10/17

שם העצם ביחיד, זכר ונקבה, יחיד ורבים ביחסות.

הצגת ארבעת הבניינים העיקריים: G, D, Š ו-N בעבר נסתר.

נטיית G בעבר, כל הצורות.

4 מילות יחס נפוצות.

מבוא לחוקי חמורבי, חמורבי חוק 1.

קריאה: הונרגרד, עמ' 10-6, עמ' 19-18.

אונגנד ומאטוש, עמ' 75-69.

שיעור 3, 7/11/17

הצגת 8 זמני הפועל ב-G: עבר, הווה-עתיד, פרפקט, ציווי, בינוני, מקור, verbal-

adjective והסטטיב.

נטיית שם התואר: זכר, נקבה, יחיד ורבים ביחסות.

חמורבי חוק 2.

קריאה:

הונרגרד, עמ' 25-24 (נטיית שם התואר)

שיעור 4, 14/11/17

לוגוגרמים ומגדירים.

כינויי הגוף החבורים.

נטיית G הווה-עתיד, כל הצורות. כינויי הגוף הפרוד.

חמורבי חוק 3.

קריאה:

הונרגרד, עמ' 112-107 (לוגוגרמים ומגדירים); עמ' 169 (כינוים החוברים אל הפועל); עמ' 84 (כינוים החוברים אל השם)

שיעור 5, 21/11/17

הונטיב והסוביונקטיב.

חמורבי חוק 4.

קריאה:

הונרגרד, עמ' 184-183 (סוביונקטיב, או סיומת התילוי)

הונרגרד, עמ' 135-133 (ונטיב)

שיעור 6, 28/11/17

שינויים מורפולוגיים: שינויים בהגה š בכינויים החבורים; ההגה m הסופי של הוונטיב

המידמה לעיצור שפותח את הסיומת שאחריו.

חמורבי חוק 5.

שיעור 7, 5/12/17

נטיית D בכל הזמנים. העמקה בנטיות העבר וההווה-עתיד ב-D; ציווי ופרקטיב.

שיעור 8, 12/12/17

גזרת פ"א (זהו כינוי כללי בלבד לפעלים שפה"פ שלהם היתה עיצור גרוני).

חמורבי חוקים 252-250 (דיני השור הנוגח).

קריאה: אונגנד ומאטוש, עמ' 86-82.

שיעור 9, 19/12/17

גזרת ע"ו.

קריאה: אונגנד ומאטוש, עמ' 94-91.

שיעור 10, 26/12/17

גזרת ל"י.

קריאה: אונגנד ומאטוש, עמ' 95-94.

שיעור 11, 2/1/18

גזרות פ"ו, פ"נ.

חמורבי חוקים 132-128, דיני אישות.

אונגנד ומאטוש, עמ' 91-89.

שיעור 12, 9/1/18

העמקה נוספת במשמעות צורות הפרפקט.

המשך חוקי חמורבי 132-128.

קריאה: הונרגרד, עמ' 158-157.

שיעור 13, 16/1/18

העמקה במשמעות הסטטיב ונטיותיו (הופעתו כנשוא בפסוקיות שימניות וכו').

המשך חוקי חמורבי 132-128.

הערה: סדר השיעורים לפי תאריך הוא אופציונלי ונתון לשינויים בהתאם להתקדמות בכיתה.

ספרי עזר נוספים

מילונים

AHw. - Von Soden, W., Akkadisches Handwörterbuch, Wiesbaden: Harrassowitz,  1959-1981.

CAD -  Oppenheim, A.L., et al., The Assyrian Dictionary, Chicago: Oriental Institute, 1956-2011.

Black, A.G. (et al. eds.), A Concise Dictionary of Akkadian, Wiesbaden: Harrassowitz, 2000.

על החוק ממסופוטמיה

Roth, M.T., Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, Atlanta, Georgia: Scholars Press: 1997.

טקסטים ממסופוטמיה בעברית

שפרה, ש., קליין, י., בימים הרחוקים ההם: אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, הוצ' עם עובד, תל אביב תשנ"ז.

ספרות מסופוטמית בתרגום לאנגלית

Benjamin R. Foster, Before the Muses, Bethesda 1993.

Benjamin R. Foster, From Distant Days, Bethesda 1995 (מהדורה מקוצרת של הספר הנ"ל אך בתוספת "אנומה אליש")

William W. Hallo and K. Lawson Younger, The Context of Scripture, Leiden 1997 (3 vols.)

Thorkild Jakobsen, The Harps that Once…: Sumerian Poetry in Translation, New Haven 1987.

J.B. Pritchard (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament3, Princeton 1969.

ביבליוגרפיה נבחרת

על חוקי חמורבי:

הטקסט בכתב יתדות:

R. Borger, Akkadisch-babylonische Lesestücke, Rome, 1963, 3 vols.

(להלן, Borger, BAL)

תעתיק ותרגום לאנגלית:

Roth, M.T., Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, Atlanta,

   Georgia: Scholars Press: 1997.

לאנאלי סנחריב:

מהדורת יסוד:

D.D. Luckenbill, The Annals of Sennacherib, Chicago, 1924.

הטקסט המלא בכתב יתדות, בתוך:  Borger, BAL.

מסע סנחריב וכתובת אשורבניפל בעברית:

מרדכי כוגן (תרגם, פירש והקדים מבואות), אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל, מאות ט'-ו' לסה"נ, מוסד ביאליק, ירושלים 2003 (ראו אצל כוגן ביבליוגרפיה על כל אחת מן הכתובות המתורגמות).

רשימת סימנים ביתדות:

René Labat, Manuel dʼépigraphie akkadienne, rev. ed. 1976.

R. Borger, Akkadische Zeichenliste, Neukirchen-Vluyn, 1971.

וכן בסוף הספר של הונרגרד, עמ' 576-563.

על הזיקה בין הספרות המסופוטמית והמקרא:

Mark W. Chavalas and K. Lawson Younger Jr. (eds.), Mesopotamia and the Bible: Comparative Exploitations, Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2002.

William W. Hallo et al (eds.), Scripture in Context II: More Essays on the Comparative Method, Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1983.

על מסופוטמיה:

"מסופוטמיה", אנצ' מקראית, ה, טורים 130-111.

Jean Bottéro, Mesopotamia: Writing, Reasoning, and the Gods, Chicago 1992.

Georges Conteneau, Everyday Life in Babylon and Assyria, London 1954.

Stephanie Dalley et al., The Legacy of Mesopotamia, Oxford 1998.

Samuel N. Kramer, The Sumerians, Chicago 1963.

Marc van de Mieroop, A History of the Ancient Near East, ca. 3000-323 BC, Chichester, West Sussex, UK: Blackwell 2016.

Karen R. Nemet-Nejat, Daily Life in Ancient Mesopotamia, Westport 1998.

A. Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia, Chicago 1964.

Mesopotamian Literature and the Bible

 This course introduces the student to texts in Akkadian, the semitic language of ancient Mesopotamia. We start with the fundamentals of grammar and continue to read a selection from the Laws of Hammurabi in Akkadian. In semester B we will read the text about Sennacherib’s third campaign, and a small selection of inscriptions regarding ShalmaneserIII. 

0612-6005-01
 נביאים וספריהם, בין היסטוריה לספרות-גישות שונות (חלק א)
 Israelite Prophecy: Between History and Literature: Scholarly Approaches in the
פרופ רום שילוני דלית מריםשיעור רוזנברג208 ד'2000-1800 סמ'  א'

נביאים פעלו בישראל וביהודה לאורך כל ימי המלוכה ועד לאמצע המאה החמישית לפה״ס, ופעילותם מצטיינת במעורבות בחיי החצר, בעבודה הפולחנית, בחיי הציבור והפרט. ספרות הנבואה הקלאסית מביאה את דברי הנביאים וממשיכי דרכם בשירה ובפרוזה, סיפורים על הנביאים, חומרים היסטוריוגרפיים ועוד. אך, האם ספרי הנבואה נותנים ביטוי לנביאים כדמויות היסטוריות, או שמא ספריהם מציגים עיצובים מאוחרים בהרבה של דמויות ספרותיות בלבד? או במלים אחרות, מה בין הפעילות הנבואית בישראל לספרי הנבואה?

בקורס נלמד פרקים מן הספרים ישעיה וירמיה, וכן נכיר את נבואות המזרח הקדום (מארי, כתובת זכר, דיר עלא, והנבואות האשוריות). השיעור יפגיש את הלומדים עם גישות ותיקות וחדשות במחקר ספרי הנביאים. נבחן שאלות כגון: מה מייחד את הנבואה הישראלית? מה הם השינויים שחלו בפעילות הנבואית ובספרות הנבואית לאורך היצירה המקראית? כיצד הפעילות הנבואית במזרח הקדום עשויה לשפוך אור על המאפיין את הנבואה הישראלית ואת הכתיבה הנבואית? האם ספרות מימי הבית השני יכולה ללמד על היווצרותה של הספרות הנבואית, או על שלבים בהתגבשותה?

נוכחות חובה, מטלת סיום- עבודה.

Prophets were active in Israel and in Judah throughout the history of the Kingdoms and much beyond, down to the mid-fifth century BCE. Their activity contains involvement in the court, in cultic worship, in communal and individual daily life. The prophetic literature brings the words of the prophets and their followers in both poetry and prose, stories about the prophets, historiographical materials, etc. But, do the prophetic books retain the prophets as historical figures, or do their books bring a much later portrayal of the prophets as but literary figures? Or, said in a different way, what differs the prophetic activity in Israel from the prophetic books?

We will study chapters from the books of Isaiah and Jeremiah, and introduce extra-biblical sources on prophecy in the ancient Near East (Mari, Zukkur and Der 'Alla inscriptions, and Neo-Assyrian prophecies). This course introduces old and new approaches to the study of the prophetic writings. We will examine the following questions: What characterizes Israelite prophecy? What are the transformations in the prophetic activity and the prophetic literature that we can trace through the biblical literature? In what ways can Ancient Near Eastern prophecy shed light on Israelite prophecy and on the prophetic writing? What can Second Temple literature tell of the evolution of prophetic literature?

 

0612-6006-01
 הבן הסורר, היה או לא היה? החוק המקראי בין ספרות למציאות
 The rebellious son: reality or fiction? Biblical law ? Literary and Realistic
ד"ר בר תור אסנתשיעור רוזנברג104 ג'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס דן בשאלה יסודית בחקר החוק המקראי - שאלת מעמדם של החוקים. האם חוקי המקרא היו גם החוקים של החברה הישראלית הקדומה (החברה המקראית)? במילים אחרות, האם היה להם תוקף משפטי מחייב או שהיו אלו טקסטים ספרותיים-אומנותיים? נבחן את החוקים ביחד עם מסורות משפטיות שמשתקפות בז'אנרים ספרותיים אחרים בתנ"ך וכן על רקע מסורות משפטיות משותפות משאר תרבויות המזרח הקדום. כמו כן נכיר את המאפיינים הספרותיים, הסיפוריים והרטוריים של החוקים.

דרישות הקורס: נוכחות, קריאה שוטפת של הפריטים הביבליוגרפיים, לפי הנחיית המרצה, בחינה.

פירוט מרכיבי ציון הקורס: 10% נוכחות והשתתפות פעילה, 90% ציון הבחינה

The seminar deals with a fundamental issue – the legal status of biblical laws. In other words, were they legal binding documents or literary artifacts? We will examine these laws together with the legal traditions that are reflected in different biblical literary genres as well as with the common legal traditions from other ancient Near Eastern cultures. In addition, we will become acquainted with the literary, narrative and rhetoric characteristics of biblical law.

Course Requirements: Attendance, reading the bibliography, according to lecturer requirements, final exam

Grade breakdown: 10% attendance, 90% final exam grade.

0612-6007-01
 הורים וילדים במקרא
 Parents and Children in the Hebrew Bible
ד"ר סוצקובר טליהשיעור רוזנברג104 ג'2000-1800 סמ'  ב'

"הורים וילדים במקרא", רבות מן הבעיות העולות במסגרת התא המשפחתי המודרני, מוצאות ביטויין כבר בטקסט המקראי. כך למשל, שוב ושוב מטפלת הסיפורת המקראית בהורים המעדיפים ילד אחד על פני אחיו (שרה מעדיפה את יצחק, יצחק מעדיף את ישמעאל וכו'), ובאי הצבת גבולות ברורים של הורים לילדיהם (עלי לבניו, דוד לבניו).

התנהגויות אלה זרעו הרס בקרב המשפחות הקדומות, והסיטו את מהלך ההיסטוריה של עם ישראל. נוסף על מבט כללי על התנהגויות הוריות נפוצות במקרא, ייבחנו יחסי הורים וילדים על פי החתכים הבאים:ראשונה תיבחן התנהלותם הזוגית והחינוכית של אדם וחוה, שהובילה לרצח בין אחים. אחרי כן תידון הביקורת המרומזת, הנמתחת על אבות במסגרת יחסי אבות ובנים (אברהם, עלי ודוד) ואבות ובנות (בת יפתח; סיפור אונס תמר).  צלע היחסים אמהות-ובנים מתבררת אף היא כמורכבת, אך זוכה בעקביות לתמיכה אלוהית (שרה-יצחק; רבקה-יעקב). הקורס ייחתם בבחינת יחסי האל ועם ישראל, במקומות שהם מעוצבים כמטאפורה של יחסי הורה-ילד.

נוכחות חובה, מטלת סיום - בחינה.

 

Many of the difficulties experienced by modern families already occur in Hebrew Bible narratives. For instance, the phenomenon of parents preferring one child over the other occurs time and again in the Bible (Sarah prefers Isaac over Ishmael, Isaac prefers Esau etc.), and so does the lack of clear boundaries set by parents in Ancient Israel. These behaviors not only tear families apart, but they have also deeply influenced the course of Israelite history.

In addition to this general view of common familial issues in the Bible, the course analyses parenting styles with regard to the following topics: the behavior of Adam and Eve as the first human couple, and its possible effect on their sons; the implicit criticism regarding fathers within father-son relations (Abraham, Eli, David), and father-daughter relations (Jephthah's daughter, Tamar's rape). Mother-son relationships in the Hebrew Bible are also presented as complicated, yet they consistently win divine support (Sarah-Isaac, Rebecca-Jacob). If time allows, we shall also discuss the relationship between God and Israel in those instances where they are depicted by parent-child metaphors.

0612-6008-01
 נביאים וספריהם, בין היסטוריה לספרות-גישות שונות (חלק ב)
 Israelite Prophecy: Between History and Literature: Scholarly Approaches in the
פרופ רום שילוני דלית מריםשיעור רוזנברג208 ד'2000-1800 סמ'  ב'

נביאים פעלו בישראל וביהודה לאורך כל ימי המלוכה ועד לאמצע המאה החמישית לפה״ס, ופעילותם מצטיינת במעורבות בחיי החצר, בעבודה הפולחנית, בחיי הציבור והפרט. ספרות הנבואה הקלאסית מביאה את דברי הנביאים וממשיכי דרכם בשירה ובפרוזה, סיפורים על הנביאים, חומרים היסטוריוגרפיים ועוד. אך, האם ספרי הנבואה נותנים ביטוי לנביאים כדמויות היסטוריות, או שמא ספריהם מציגים עיצובים מאוחרים בהרבה של דמויות ספרותיות בלבד? או במלים אחרות, מה בין הפעילות הנבואית בישראל לספרי הנבואה?

בקורס נלמד פרקים מן הספרים ישעיה וירמיה, וכן נכיר את נבואות המזרח הקדום (מארי, כתובת זכר, דיר עלא, והנבואות האשוריות). השיעור יפגיש את הלומדים עם גישות ותיקות וחדשות במחקר ספרי הנביאים. נבחן שאלות כגון: מה מייחד את הנבואה הישראלית? מה הם השינויים שחלו בפעילות הנבואית ובספרות הנבואית לאורך היצירה המקראית? כיצד הפעילות הנבואית במזרח הקדום עשויה לשפוך אור על המאפיין את הנבואה הישראלית ואת הכתיבה הנבואית? האם ספרות מימי הבית השני יכולה ללמד על היווצרותה של הספרות הנבואית, או על שלבים בהתגבשותה?

נוכחות חובה, מטלה סופית - עבודה.

Prophets were active in Israel and in Judah throughout the history of the Kingdoms and much beyond, down to the mid-fifth century BCE. Their activity contains involvement in the court, in cultic worship, in communal and individual daily life. The prophetic literature brings the words of the prophets and their followers in both poetry and prose, stories about the prophets, historiographical materials, etc. But, do the prophetic books retain the prophets as historical figures, or do their books bring a much later portrayal of the prophets as but literary figures? Or, said in a different way, what differs the prophetic activity in Israel from the prophetic books?

We will study chapters from the books of Isaiah and Jeremiah, and introduce extra-biblical sources on prophecy in the ancient Near East (Mari, Zukkur and Der 'Alla inscriptions, and Neo-Assyrian prophecies). This course introduces old and new approaches to the study of the prophetic writings. We will examine the following questions: What characterizes Israelite prophecy? What are the transformations in the prophetic activity and the prophetic literature that we can trace through the biblical literature? In what ways can Ancient Near Eastern prophecy shed light on Israelite prophecy and on the prophetic writing? What can Second Temple literature tell of the evolution of prophetic literature?

 

 

0612-6009-01
 המוות במקרא ובהגות היהודית
 Death in the Bible and in Jewish Thought
פרופ בר-לבב אבריאלשיעור רוזנברג206 ב'2000-1800 סמ'  ב'

יחסה של תרבות למוות מלמד על ערכיה ועל יחסה לחיים. הקורס בוחן תפיסות הגותיות וטקסים שיש להם זיקה למוות במגוון טקסטים יהודיים. הוא פותח ומתבסס על היסודות המקראיים (בין היתר עץ החיים, בעלת האוב וספר תהלים), ממשיך דרך ביטויי הנושא בתרבות חז"ל וביצירה היהודית בימי הביניים - פילוסופיה, ספרות מוסר וקבלה, מציג את העיצוב הטקסי של המיתה בעת החדשה המוקדמת, ומגיע עד לבית הקברות בתרבות היהודית ולהיבטים של המוות בחברה הישראלית. מתוך כך משתקפים יחסי הגומלין בתרבות היהודית בין טקסטים, טקסים ומערכות של זמן.

Death in the Bible and in Jewish Thought

0612-6010-01
 פרשנות המקרא היהודית בארצות האסלאם
 Introduction to Medieval Bible Exegesis (Part I)
פרופ פוליאק מאירהשיעור רוזנברג208 ד'1800-1600 סמ'  א'

האם ידוע לכם כי פרשנות המקרא היהודית, ובפרט פרשנות ה"פשט", הלשונית-ספרותית, שאלה שאלות ביקורתיות על התנ"ך, על מחבריו, על התפיסות הגלומות בו? היא זכתה לפריחה אשירה  בימי הביניים, במיוחד במאות ה-10 עד ה-12. תרמו לכך התפתחויות שונות, כגון עליית האוריינות בקרב היהודים וחשיפתם להשפעת התרבויות המארחות: זו הנוצרית – בארצות מרכז אירופה ובביזנטיון, וזו המוסלמית – בארצות האסלאם, כולל ספרד. חלק ב של הקורס (סמ' ב') יתמקד במאות ה-14 עד ה-16 והוא יעסוק בפרשנות המקרא בצפון ספרד, בפרובנס ובאיטליה. ההקדמות והשיטות הפרשניות של רבי דוד קמחי, רבי משה בן נחמן ודון יצחק ארבנאל, כמבשר הרנסנס, יידונו, לצד דמויות פחות מוכרות, וזאת בהקשר הביקורתי של עבודתם על המקרא, בפרט בהקשר ההיסטוריוגארפי ולתובנות שהוליכו לצמיחת ביקורת המקרא המודרנית.

נוכחות חובה, מטלה סופית: עבודה

0612-6011-01
 פרשנות רס"ג והקראים למקרא: טקסטים נבחרים
 The Karaites and Saadiah Gaon on the Bible: Selected Texts
פרופ פוליאק מאירהשיעור רוזנברג206 ד'1800-1600 סמ'  ב'

הקראים דחו את התורה שבעל פה היהודית, וקידשו אך ורק את  ספרי המקרא. הם יצרו פרשנות ענפה ומאתגרת על כ"ד ספרים, מימי הביניים עד העידן המודרני. רב סעדיה גאון, עמד מול האתגר הקראי וניסה לחזק את היסודות המסורתיים של היהדות, כולל בפרשנותו למקרא, אך תוך אימוץ חלק מהשיח הקראי, שהיה בעצם שיח משותף לכל יהודי ארצות האסלאם שחלקו את תרבות הספר הערבית. הקורס יתמקד במספר שאלות מפתח בשיח הפרשני בין הקראים לרס"ג, וכן בסוגיות מתוך  הפרושים של שני המחנות לספר תהלים, ישעיהו, התורה, ועוד.

מטלת סיום: עבודה

In this course, we will analyze selected texts in the medieval controversy between traditional Rabbinic Judaism (as represented in the works of Saadiah Gaon) and Karaite scriptural Judaism. We will concentrate on Psalms, Isaiah, the Pentateuch and other texts in which the inner tensions between the exegetical streams are most focused.

0612-6012-01
 כתיבה מקראית בעולם הלניסטי: מגילת אסתר, דניאל ומקבים א
 Biblical Writing in Hellenistic World: Esther, Daniel and 1 Maccabees
ד"ר דרשן גיאשיעור רוזנברג206 ב'1400-1200 סמ'  ב'

כאשר אלכסנדר מוקדון כבש את העולם המיושב, ושליטים הלניסטיים החלו למשול על המזרח, הספרות המקראית עדיין לא קפאה על שמריה. עולם היצירה המקראי המשיך להתפתח וספרים חדשים הלכו והתגבשו. במסגרת קורס זה נדון בשניים מהספרים ההיסטוריוגרפיים המאוחרים ביותר במקרא – אסתר ודניאל – ובספר נוסף הכתוב בסגנון מקראי לכל דבר, אך לא בא אל האסופה המקראית ולא שרד בנוסח עברי  – ספר מקבים א. נדון בספרים אלו על סוגותיהם החדשות, נעמוד על עולם האמונות והדעות של מחבריהם, ונבדוק כיצד סופרים אלו מתמודדים עם שאלות הזמן של התקופה ההלניסטית.

נוכחות חובה.מטלה סופית: עבודה.

When Alexander the Great conquered the inhabited world and Hellenistic rulers began ruling the East, biblical literature was still a dynamic corpus, continuing to expand with the appearance of new books. In this course, we shall discuss two of the latest historiographical books in the Bible – Esther and Daniel – and 1 Maccabees which, while written in a biblical style, neither became part of the Hebrew Bible canon nor survived in a Hebrew version. We shall investigate these three texts as examples of new genres, analyzing the theology and ideology they reflect and examining how they deal with the real-life questions of the Hellenistic period.