שנה"ל תשע"ז

0602-6008-02
 מקורות ומחקרים בתרבות הילד והנוער
 Sources and Studies in Child Culture
ד"ר קוגמן טלסמינר גילמן458 ג'1200-1000 סמ'  ב'

תרבות הילד והנוער – מקורות ומחקרים
ד"ר טל קוגמן

בקורס נקרא מסות מאת הוגים שונים ומחקרים של חוקרי תרבות, היסטוריונים, סוציולוגים ואנתרופולוגים שעניינם ההיסטוריה של הילדות, הנעורים, ההורות והמשפחה בחברה המערבית. הקורס יתרכז בהתפתחות מושגי הילדות, הנעורים הבגרות והמשפחה בתקופה המודרנית, ובזיקות ביניהם.
קריאת המסות והמאמרים תלווה בקריאה במגוון טקסטים ראשוניים, בעיקר מאמרים בעיתונות וטקסטים ספרותיים.
חובות הקורס:
- נוכחות פעילה
-קריאת טקסטים ראשוניים ומשניים
- רפראט בע"פ
- הגשת עבודת בית
 

Sources and Studies in Child Culture 

This course offers readings of essential essays and studies by scholars of culture research, historians, sociologists and anthropologists dealing with the history of childhood, youth, parenthood and family in western society. Special attention is given to the development of concepts of childhood, youth, adulthood and family in modern society and the relationships between them. The reading selections are accompanied by a variety of primary sources, especially newspaper articles and literary texts.

0602-6011-01
 טלוויזיה, נוער וילדים בעידן של ריבוי מסכים
 Television, Youth and Children in a Multi-screen Era
ד"ר ברק-ברנדס סיגלשיעור גילמן362 ג'1000-0800 סמ'  א'

טלוויזיה, נוער וילדים בעידן של ריבוי מסכים
ד"ר סיגל ברק ברנדס
שיעור


הנוער והילדים בימינו מחליפים בין כלים ומסכים שונים לאורך היום, מבלי להגביל עצמם למסך או לכלי מסוים לצורך מטרה מסוימת. משום כך, הם צופים בתכנים טלוויזיוניים לא רק מול מסך הטלוויזיה. יותר מכך, הטלוויזיה כיום אינה מחייבת את תשומת-ליבם המלאה, אלא הפכה לאחד מהכלים אשר משמש אותם בו-זמנית ביחד עם מסכים אחרים. לכן, קורס זה את השימוש בתכני הטלוויזיה ואת השפעותיהם המשוערת על ילדים ונוער בעולם של ריבוי-מסכים.
הטלוויזיה יכולה לבדר, לחנך ולהכיר לילדים אנשים, מקומות, תופעות ותרבויות שאולי לא יחשפו אליהם בדרך אחרת. תכניות טלוויזיה עשויות להציע מודלים לחיקוי שאולי ישפרו את התנהגות הילדים. מצד אחר, ילדים עלולים ללמוד מהטלוויזיה דברים לא ראויים, שעלולים להזיק (למשל) לבריאותם ולהישגיהם הלימודיים.
הקורס יבחן את הזיקה בין טלוויזיה וילדים החל מגיל ינקות ועד גיל ההתבגרות ויעסוק בייחודיות של ילדים ונוער כקהל צופים, תוך התייחסות להרגלי צריכה ויכולות הבנה של תכני טלוויזיה, התמקדות בהשפעות הטלוויזיה ובתכנים בעלי השלכות מיוחדות על ילדים ונוער (מין, אלימות, פרסום), בין היתר בהתייחס לתהליכי גיבוש הזהות אצל ילדים ובני נוער.
במהלך הקורס יוצגו ציפיות שהתפתחו באקדמיה באשר לזיקות בין ילדים וטלוויזיה ודרכים אפשריות להתערבות חינוכית והורית למניעת נזקים אפשריים שעלולים להיגרם עקב הצפייה והחשיפה לתכנים מזיקים. בנוסף, תיבחן הסינרגיה הקיימת כיום בין הטלוויזיה והאינטרנט, לאור המקום המרכזי של האינטרנט בהקשר של העולם הטלוויזיוני כיום.

Television, Youth and children in a multi-screen era
Dr. Sigal Barak Brandes
Class 

Today's youth and children move from device to device all day long, without limiting themselves to a single screen for a single task. Hence, they watch television not only in front of the TV set. Furthermore, TV no longer commands their full attention as it has become one of the most common devices that is used simultaneously with other screens. This course will therefore examine television contents uses and supposed effects on youth and children in a multi-screen world.
Television definitely has a good side. It can entertain or educate, and can introduce children to people, places or cultures which they might not otherwise be exposed to. Programs can influence children to change the behavior for the better. However, the reverse can also be true: kids will undoubtedly learn things from TV that are unwanted, and it can have negative consequences for their health and academic performance.
This course will examine the effects of television on the developing child, from infancy through adolescence. The course will address the uniqueness of children and adolescents as audiences, taking into consideration their unique consumption habits and understanding abilities of television content; focusing on content with special implications for young audiences, such as sex, violence, advertising and also discussing television's effects on identity formation. The course will inspect various options for intervention in the television-children dyadic relationship, such as parental mediation and media literacy. 
 

0602-6014-01
 שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער
 Children and Youth Culture: Research Methods
ד"ר ברק-ברנדס סיגלשיעור גילמן261 ג'1400-1200 סמ'  ב'

שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער

תיאור הקורס

הקורס מציג מושגי יסוד בשיטות המחקר האיכותניות במדעי החברה ואת כלי המחקר המשמשים אותן, תוך התמקדות בארבעה עניינים: 

  • הצגת המאפיינים הייחודיים של גישות מחקר איכותניות (בשונה מכמותיות)
  • סקירת שיטות לאיסוף נתונים (גם בעזרת האינטרנט) ולעיבודם
  • שאלות אתיות
  • עריכת ראיונות עם ילדים (והתנסות מעשית בכך)

כל אלה יבחנו לאור סוגיות ייחודיות להשתתפותם של ילדים ונוער במחקר האקדמי כגון יחסי היררכיה בין ילדים ומבוגרים, רצונם של הילדים לרצות מבוגרים, האפשרות לשתף את הילדים בביצוע המחקר ועוד.

 

Children and Youth Culture: Research Methods

Class

The course introduces the key concepts of social sciences qualitative research methods, as well as research tools employed by them, while focusing on four points:

  • Introduction of features unique to qualitative (as opposed to quantitative) research approaches     
  • Review of data collection and processing methods (also by using the internet)‏
  • Questions of ethics
  • Interviews with children (practical experience)

These are to be examined in light of issues unique to children and youth participation in academic research, such as children-adults hierarchy, children’s will to please adults and the option of having children partake in the actual research, to cite but few.

 

0602-6016-01
 ספרות הילדים העברית: מבוא
 An Introduction to Hebrew Children's Literature
פרופ דר יעלשיעור רוזנברג104 ד'1200-0800 סמ'  ב'
ספרות הילדים העברית – מבוא (4 ש"ס)
פרופ' יעל דר
 

בקורס נמפה מיפוי היסטורי-תרבותי את הכתיבה הספרותית לילדים בעברית. נפתח בבחינת  הכתיבה הספרותית לילדים באירופה ובארץ-ישראל בעשורים האחרונים של המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים; נברר מה היו הנסיבות התרבותיות שהביאו לכתיבה לילדים בעברית, מי היו כותביה ולמי נועדה. במקביל נבחן את הכתיבה לילדים ביידיש שנכתבה בשנים אלה ואת זיקתה לכתיבה בעברית.

 

נמשיך במעבר של המרכז התרבותי היהודי לארץ-ישראל ונברר מתי התבססה לראשונה הגמוניה בשדה הספרותי לילדים: מה היה אופייה, מי היו סוכניה, מי היה קהל הקוראים שלה ומי היו היוצרים המרכזיים שלה.  

 

אחר כך נבחן את השפעת המעבר מאתוס חלוצי לאתוס אזרחי על ספרות הילדים, לאחר הקמת המדינה, בשנות החמישים והששים. נתמקד בתהליך הדה-פוליטיזציה שעברה תרבות הילד בישראל בשנים אלה ונברר כיצד השפיע על ספרות הילדים.  

 

נמשיך בשינויים המפליגים שחלו בשירה ובפרוזה לילדים בשנות השבעים והשמונים, תוך עיגונם בשינויים בתפיסות ההורות והילדות שהתחוללו בעשורים אלה בישראל. נסיים בדיון בהשפעותיה של הפואטיקה הפוסט מודרנית על ספרות הילדים הישראלית, ובבחינת השפעתה של הגלובליזציה והמדיה החדשה על ספרות הילדים הישראלית בעשורים האחרונים.

 

במהלך הקורס נקרא טקסטים ספרותיים רבים וטקסטים מחקריים מדיסציפלינות מחקריות מגוונות.

 

 

 Hebrew Children’s Literature – Introduction (4 Academic Points)
Prof. Yael Darr

In the course, we will map the history and culture of Hebrew children’s literature, beginning with works produced in Europe and Palestine in the late nineteenth century and early twentieth century. We will review the cultural background of Hebrew literature as well as its writers and audiences. At the same time, we will look at Yiddish children’s literature and its affiliation with Hebrew literature.

 

Subsequently, we will examine the transfer of the Jewish cultural center to Palestine, tracing the establishment of the literary hegemony and inquiring into its nature, agents, audiences and chief writers. We will then examine the shift from a pioneer society to a civil ethos, following the establishment of the state in the 1950s and 60s, focusing on the depoliticization of child culture and literature during these years.

 

We will continue with the drastic changes that children’s poetry and prose have undergone in the 70s and 80s, anchoring them in the understandings of parenthood and childhood seen in Israel at the time. We will conclude with the influence of postmodern poetics on Israeli children’s literature will be discussed, and with the effects of globalization and new media on Israeli children’s literature in recent decades.

 

During the course we will read numerous literary texts and secondary sources from various academic disciplines.

 

0602-6020-01
 הדרכה בכתיבה אקדמית
 Academic writing course
ד"ר קוגמן טלתרגיל גילמן455 ג'1000-0800 סמ'  א'
הדרכה בכתיבה אקדמית
ד"ר טל קוגמן

קורס חובה לכל התלמידים (2 ש"ס, אינו נחשב במניין השעות)

מטרת הקורס לשפר את יכולת הכתיבה של עבודות סיום קורס ועבודות סמינריוניות. במהלך הקורס נתרגל ניסוח שאלות מחקר, הצגת טענות וביסוסן, ושימוש בדגמים מקובלים של כתיבה אקדמית. נתרגל כללי ציטוט ורישום של מראי מקום ואיתור מקורות, נבחן מעמד של מקורות ונדון בהיקף שדה המחקר.
דרישות הקורס
- נוכחות פעילה
- הגשת תרגילים
 
Academic writing course
Dr. Tal Kogman

The purpose of this course is to improve the ability to write final course papers and seminar papers. During the course we will practice creating research questions stating arguments and using supporting evidences, and using models of academic writing. We will practice the use of citations and references, and how to locate research sources. We will also discuss the value of sources and the scope of a research field.
 
0602-6050-01
 פוליטיקה 2.0: צעירים ומעורבות פוליטית בעידן הדיגיטלי
 Politics 2.0: Youth and Political Participation in the Digital Age
ד"ר קמפף רוניתשיעור גילמן362 ד'1400-1200 סמ'  א'
פוליטיקה 2.0: צעירים ומעורבות פוליטית בעידן הדיגיטלי
ד"ר רונית קמפף
שיעור

הקורס בוחן את דפוסי ההבנייה של מעורבות פוליטית של צעירים בעידן הרשת ואת השינויים שחלו בהם. בין השאלות בהן נדון: כיצד צורכים צעירים מידע פוליטי בסביבת מדיה משתנה? כיצד מדיה דיגיטליים וסלולריים משפיעים על גיבוש זהות פוליטית אצל צעירים? כיצד תופשים צעירים מעורבות פוליטית בעידן הדיגיטלי? כיצד צעירים משתמשים במדיה דיגיטליים כדי לקדם מטרות פוליטיות וחברתיות? כיצד לומדים צעירים על סוגיות פוליטיות בעידן הדיגיטלי? כיצד מעצבים עבור צעירים תכנים פוליטיים בסביבת מדיה משתנה? עד כמה נחשפים צעירים ל"אחר" (למשל, קבוצות מיעוט) בסביבת מידע דיגיטלית? מה מאפיין את הפער הבין-דורי בדפוסי המעורבות הפוליטית בעידן הרשת? לצד דיון תיאורטי ומחקרי בהיבטים מרכזיים הקשורים למעורבות פוליטית של צעירים בעידן הדיגיטלי, ננתח במסגרת הקורס טקסטים דיגיטליים שיוצרים צעירים בישראל ובעולם (כמו בלוגים פוליטיים, קבוצות פוליטיות בפייסבוק, ממים אינטרנטיים, סרטוני וידאו ביוטיוב), ונשאל כיצד מתבטאת הזהות הפוליטית של הצעירים בטקסטים. נעמוד על השונה והדומה בין טקסטים דיגיטליים שיוצרים צעירים בתרבויות פוליטיות שונות וננתח את אופן העיצוב של טקסטים דיגיטליים של צעירים בהשוואה למבוגרים?
Politics 2.0: Youth and Political Participation in the Digital Age
Dr. Ronit Kampf

The course examines patterns of political participation of youth in the digital age and the changes they are going through in a changing media environment. The course discusses various issues among them how youth consume political information in a changing media environment? How digital and mobile media impact the construction of political identity among young people? How do youth perceive political participation in the digital age? How youth use digital media to promote social and political change? How do young people learn about political issues in the digital age? How much young people interact with the "other" in a changing media environment? What are the characteristics of the generation gap in political participation in the digital age? The course will discuss these issues from a theoretical and empirical perspective as well as analyzing digital texts that young people create in Israel and around the world such as political blogs, political groups in Facebook, Internet memes, YouTube videos and more.
0602-6056-01
 "לא רק משחק ילדים": הפונקציות של המשחק בספרות ילדים ונוער
 Child?s Play: The Role of Toys, Games and Plays in Children?s
ד"ר הלוי רימהשיעור גילמן307 ג'2000-1800 סמ'  א'
"לא רק משחק ילדים": הפונקציות של המשחק בספרות הילדים והנוער
ד"ר רימה שיכמנטר

ספרות הילדים והנוער משופעת בייצוג של משחקים: ילדים משחקים בצעצועים ובחפצים שונים, במשחקים תחרותיים, במשחקי בילוש, במשחקי דמיון ובמשחקים מילוליים; הספרים מציגים ילדים משחקים עם ילדים אחרים או לבדם, בבית או בחוץ; ילדים משחקים עם מבוגרים ומבוגרים משחקים בינם לבין עצמם. ספרות ילדים מציגה גם פעילות שבה מטושטשים הגבולות בין מציאות למשחק, משחקים שבהם ילדים מחקים פעילות של מבוגרים, או להיפך – משתמשים במשחק כדי לחתור תחת סמכותם.
הקורס יתמקד ביצירות ספרותיות לילדים ולנוער שבהם ממלאים המשחקים תפקיד ראשי, ויבחן את הפונקציות התרבותיות, החינוכיות והספרותיות של ייצוגים אלה. כמקרי מבחן נדון, בין היתר, בתפקידיה של הבובה בספרות הילדים, באופנים שבהם משחקי דמיון מבנים את העולם הפנימי של ילדים, ובתפקיד משחקי ההישרדות, הנפוצים בספרות הילדים העכשווית.
ייצוגי המשחק בספרות הילדים והנוער ייבחנו לאור השיח התרבותי המעמיד במרכזו משחקים ולאור משחקי ילדים המתקיימים במציאות החוץ ספרותית. את הקריאה ביצירות הספרותיות נלווה בעיון בתיאוריות העוסקות במשחק שפותחו במסגרות דיסציפלינאריות שונות, כמו אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, מחקר התרבות, סוציוביולוגיה, היסטוריה וכלכלה.
בקורס נקרא יצירות מקוריות ומתורגמות, פרי עטם של א.א. מילן, פרנץ מולנר, מרים ילן-שטקליס, ע. הלל, אורי אורלב, נורית זרחי, סוזן קולינס ("משחקי הרעב") ואחרים.
Child’s Play: The Role of Toys, Games and Plays in Children’s
and Young Adults’ Literature
Dr. Rima Shikhmanter

Toys, games and plays appear frequently in children's and young adults’ literature: kids amusing themselves with toys and various objects, competing with one another, and engaging in detective work, fantasy and imagination, and word games. They play with one another or alone, in the house or outside; they play with adults and watch adult playing. On occasion, the boundaries between reality and play are blurred, children imitating adult behavior or using games to undermine adult authority.
This course examines children’s/young adult literature in which playing serves a key role. Analyzing the cultural and educational function of such scenes, it looks at the use of dolls, the way in which games of imagination shape the child’s inner world, the survival games that are so prevalent in contemporary literature, etc. These are discussed in light of the central role given to play in cultural discourse and the non-literary games children play in reality.
The texts include both Israeli and translated material, covering such authors as A.A. Milne, Ferenc Molnár, Miriam Yalan-Shteklis, Ayin Hillel, Uri Orlev, Nurit Zarchi, Suzanne Collins (The Hunger Games), and others. These will be read through the prism of theories of play that have developed within various disciplines: anthropology, psychology, developmental psychology, cultural studies, sociobiology, history, and economics.
0602-6108-01
 עולם הולך ומשתנה: תפיסות הילדות והחינוך בעולם היהודי באירופה
 A Changing World: Conceptions of Childhood and Education in the Jewish European
ד"ר קוגמן טלסמינר גילמן497 ד'1200-0800 סמ'  ב'

A Changing World: Conceptions of Childhood and Education in the Jewish European World
Dr. Tal Kogman

This course deals with the changing attitudes towards Jewish boys and girls in modern Europe, and with the gradual adoption of modern concept of childhood in Jewish realm. This process of change that started at the end of the 17th century and reached to its peak in the 19th century will be illustrated by looking at various aspects of Jewish children and youth culture: nurturing infants and raising children, parents-children relations, education and children leisure, as well as cultural differentiations based on age and gender. We will study about the emergence of rites of passage of Jewish boys and girls, about the changes at the age of marriage, and about the special cultural elements distinguishing the world of children and youth that appeared in this period in the Jewish sphere. Special emphasis will be placed on the processes of change in educational perceptions and in the traditional Jewish educational system.
 

0602-6112-01
 פרויקט מחקר ועבודת תזה
 Research Project and Theses
פרופ דר יעלסמינר ביה"ס לשפות105 ג'1600-1400 סמ'  ב'
פרויקט מחקר ועבודת תזה (2 ש"ס)
פרופ' יעל דר
 

הקורס מיועד לתלמידים המתעתדים לכתוב עבודת תזה בתכנית למחקר תרבות הילד והנוער ונמצאים בשלבים שונים של עבודתם. מטרתו לסייע לתלמידים לגבש את שאלות המחקר, להעמיק ולהרחיב את רשימת ספרות המחקר הרלוונטית ולברר את הבעיות המתודולוגיות והתיאורטיות הכרוכות במחקר המוצע.  

 

Research Project and Thesis (2 Study Points)
Prof. Yael Daar

The course is designed for students who wish to write an academic dissertation in the field of child and youth culture. It aims to assist these students in formulating a research question and help them to deepen and widen their reading and examine the methodological and theoretical problems encountered in their research.

 

0602-6114-01
 מהו ילד בפסיכואנליזה?
 What is a Child in Psychoanalysis?
ד"ר אלדמע חגיתסמינר גילמן455 ג'1000-0800 סמ'  ב'
מהו ילד בפסיכואנליזה?
ד"ר חגית אלדמע

"המיניות הילדית איננה חתיכת קרחון שהילד, מעמדתו הבלתי בשלה, מאמץ לעצמו מתוך בנק הקרח העצום של המיניות הבוגרת" (לאקאן). מהי אם כך המיניות הילדית? מהי ביחס למיניות של האדם הבוגר? האם הפסיכואנליזה מניחה שהילדות איננה תמימה כפי שהיינו רוצים לחשוב? האם הפסיכואנליזה מניחה שלבים של התפתחות מן הילד אל המבוגר או שהיא מבנה יחסים אחרים ביניהם?
קורס זה יעסוק בשאלות אלה דרך מושגי יסוד בפסיכואנליזה הקשורים למקומו של הילד ושל הילדות בהתנסות הנפשית. המיניות, האובייקטים של הילדות, פנטזיה חלום ומשאלה, הזיות ילדות, משחקים ודרכי חשיבה. כמו כן יידונו מחלוקות מטאפסיכולוגיות וייבחן ההבדל בין תפיסות התפתחותיות (פיאז'ה, אריקסון, בינה ואחרים) לבין תפיסות מבניות (לאקאן, וויניקוט, מלני קליין, ואחרים) של הילדות.

נושאים בהם יעסוק הקורס:
1. ההבחנה בין הילד למבוגר בפסיכואנליזה: הדחקה ראשונית ומשנית, תסביך האדיפוס ופתרונו.
2. מיניות ילדית ומושג הדחף אצל פרויד
3. מיתוסים של ראשית בתפיסתו של פרויד
4. הילדות – נוסטלגיה או טראומה?
5. היחסים עם האובייקט בתפיסה הפסיכואנליטית:
- בחירת אובייקט (פרויד), האובייקט המעברי (וויניקוט), אובייקט הסיבה (לאקאן),
- האובייקט החלקי (קליין) והאובייקט של ההזדהות.
6. ההבחנה בין המינים וההבדל המיני בילדות
7. האם הפסיכואנליזה היא שיבה אל הילדות?
8. פנטזיות של ילדות, הזיות של בגרות
9. הילד וההמצאה
10. המקרה של הנס הקטן

דרישות הקורס:
נוכחות חובה
קריאת מאמרים במהלך הסמסטר וכתיבת תרגילים קצרים עליהם
כתיבת עבודת סיום
What is a Child in Psychoanalysis?
Dr. Hagit Aldema


What is infantile sexuality in relation to genital sexuality? Does psychoanalysis assumes a child who lacks naivetי as we would wish him/her to be? Does psychoanalysis assume stages of development from childhood to adulthood or does it refer to another kind of relations between them (an overlap, or a retrospective dependence)?
This course will address these questions through fundamental concepts in psychoanalytic thought, concepts that account for the place of the infant and of infancy in psychical reality. Such are: sexuality, the objects of childhood, fantasy dream and wish, infantile delusions, games and modes of infantile thought. The course will also address meta-psychological debates and will examine the difference between developmental conceptions and structural conceptions of childhood.

Participants are required to be present at the meetings of both lecture and tutorial.
Obligations during the semester include reading of articles and short assignments, and a final paper
0602-6116-01
 ילדים וחוויית הילדות בעולם הקלאסי
 Children and Childhood in the Classical World
ד"ר האוסקר פיהסמינר גילמן450 ד'1600-1400 סמ'  א'
ילדים וחוויית הילדות בעולם הקלאסי
ד"ר פיה האוסקר

הסמינר יעסוק בעולמם של ילדים (paides) ובחוויית הילדות (paideia) ביוון הקלאסית במאות החמישית והרביעית לפסה"נ, משלב הלידה ועד גיל הבגרות המינית. במהלך הקורס נדון בתפיסות של בני התקופה בנושא העמדת הצאצאים וההחלטה לגדלם, בדימויו של הילד, במעמדו החוקי והמשפטי ובדרכי חינוכו כבגיר עתידי. כמו כן, נתוודע למגוון דגמי הורות, לדפוסי היחסים שנרקמו בין המבוגרים לילדים בתוך ומחוץ לתא המשפחתי ולמקומם המיוחד של הילדים בחיי הדת והציבור. במוקד הדיון יעמדו יחסי הגומלין שנרקמו בין המציאות הפוליטית, התרבותית והסוציו-מגדרית של התקופה הנידונה לבין הבנייה ועיצוב עולמו של הילד על ידי המבוגרים.
הדיונים ילוו בקריאה ביקורתית של מקורות ראשוניים (בתרגום) ושל ספרות מחקרית עכשווית.
דרישות הקורס:
השתתפות פעילה בקורס
קריאה שוטפת של מאמרים ושל חומר המקורות
הצגת ניתוח של טקסט מקור בכתה ( 20% מהציון הסופי)
כתיבת עבודת רפרט או עבודה סמינריונית (80% מהציון הסופי)

Children and childhood experience in the classical world

The seminar will investigate the world of children (paides) and the experience of childhood (paideia) in classical Greece (fifth and fourth centuries BCE) from birth to puberty. The course will discuss contemporary perceptions regarding offspring and decisions about childrearing, the image of the child, children's legal status, and the various ways a child is groomed for citizenship. In addition, we shall examine patterns of relationships formed among children and adults in family and society, and the place of children in religious and civic activity. The focus of discussion will be referenced to interrelations of the political, cultural, social and gendered contemporary reality and the construction and formulation of the stage of childhood by adults.
Discussions will be accompanied by critical reading of primary sources (in translation) and contemporary research literature.


Course Requirements

Attendance and participation in class
Close reading of primary texts and research material
Presentation and analysis of a primary text (20% of the final grade)
Writing a short research paper (80% of the final grade)

0602-6118-01
 נעורים בחברה היהודית והנוצרית באירופה הקדם-מודרנית
 Jewish and Christian Adolescence in Pre-Modern Europe
ד"ר ברנר טלי מריםסמינר גילמן317אד'1600-1400 סמ'  ב'

נעורים בחברה היהודית והנוצרית באירופה הקדם מודרנית
ד"ר טלי ברנר

קורס זה יתמקד בחייהם של בני נוער יהודים ונוצרים במרכז ובמערב אירופה בימי הביניים התיכוניים ובראשית העת החדשה (1200-1750 לערך). מטרת הקורס תהיה לערוך היכרות עם חייהם של בני הנוער ולהבין כיצד נתפסו הנעורים בעיני בני התקופה. כמו כן, נעמוד על הסוגיות המתודולוגיות וההיסטוריוגרפיות המרכזיות העולות מחקר הנעורים בפרט, וההיסטוריה החברתית בכלל, ונכיר את המקורות הראשוניים מהם ניתן ללמוד על חייהם של בני הנוער.
בקורס ייבחנו מקורות ראשוניים שטרם נבחנו בהקשר של חקר הנעורים: חיבורים אוטוביוגרפיים, חוקים, חוזים, ספרות המתארת מנהגים וטקסים, ספרי מוסר והדרכה, ספרי הלכה ועוד, תוך התייחסות בניתוח לאופי הייחודי של הטקסטים השונים. בנוסף נקרא ספרות מחקרית שתתן ביטוי למחקר הנעורים כפי שהתפתח בעשורים האחרונים.
 

Jewish and Christian Adolescence in Pre-Modern Europe
Tali Berner

This class will concentrate on the lives of Jewish and Christian adolescents in central and western Europe in the Medieval and Early Modern periods (ca. 1200-1750). The goal of the class will be twofold: to learn about the lives of young people, and to gain a better understanding of the concept of youth in these societies. We will explore the various methodological and historiographical questions arising form the subject matter.
Special attention will be given to primary sources such as ego documents, regulations, laws, contracts, response, and moral literature. In addition we will read recent research and familiarize ourselves with current approaches to the study of youth and adolescents.
 

0602-6119-01
 קהל של נערות בעידן של טכנולוגיות תקשורת חדשות
 Girl's Audience in an Era of New Media Technologies
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמינר גילמן262 ג'1200-1000 סמ'  א'
קהל של נערות בעידן של טכנולוגיות תקשורת חדשות
ד"ר סיגל ברק-ברנדס

הקורס יתמקד בשאלת מאפייניו וייחודיותו של הקהל הנשי הצעיר. נפתח בהבנה לגבי חשיבות המדיה והתרבות הפופולארית בהבניית זהות (ובכלל זה גם זהות מגדרית).
נמשיך בסקירת השיח ואופני ייצוג (משתנים) של נערות במדיה ובתרבות הפופולארית במערב.
במקביל נכיר שינויים שחלו (משנות ה-70 ואילך) בתפיסה התיאורטית והמחקרית ביחס לקהלי המדיה בכלל, תוך התמקדות בתרומת הפמיניזם לשדה המחקר הקולנועי והתרבותי של קהלים מגדריים. נתמקד בתרומת לימודי נערות ((Girls' studies להכרות עם קהל זה ונתוודע לאופני צפייה ולהנאות צפייה של קהל הנערות. נעסוק גם במקומן הייחודי של נערות לא רק כצרכניות אלא גם כיצרניות תרבות (prosumers) בסביבה התרבותית-טכנולוגית העשירה שמאפשרת 'ווב 2.0'.

הסמינר יתבסס על קריאת טקסטים תיאורטיים ומחקריים וניתוח דוגמאות מתכני מדיה שונים טלוויזיוניים, קולנועיים, פרסומיים, מוסיקליים (קליפים) ועוד.
עבודות הסמינר והרפרטים יתמקדו בדרכי הפרשנות של נערות ישראליות בהקשר של תכני מדיה שונים ודימויי הנערות שהם מציגים, או בניתוח טקסטים שיצרו בעצמן.
Girl's Audience in an Era of New Media Technologies
Dr. Sigal Barak-Brandes

The course will focus on the attributes and uniqueness of the young feminine audience as an audience which uses and creates culture in 'web 2.0' era. We will start with an understanding of the connection between media, popular culture and identity construction (including gender identity).
We will continue into the discourse about girls in the western media and popular culture, while acknowledging their popular and common images.
The course will introduce the students to the main changes of thought and research regarding media audiences while focusing on the unique contribution of Feminism to the study of gender audiences of film and culture.
We will focus on the development of Girls' studies and their contribution to the knowledge about that audience and its cultural pleasures. The course will also provide a discussion about the unique place of girls as both cultural consumers and producers (prosumers) in the Twenty-first century and in the intriguing cultural-technological environment which web 2.0 enables.
The seminar papers will research interpretation patterns used by Israeli teenage girls regarding different media contents and images, or alternatively, the papers will try to analyse the texts which girls self-produce.
 
0602-6121-01
 טקסטים במחקר התרבות
 Texts in Culture Research - A Reader
ד"ר הלוי רימהסמינר ביה"ס לשפות301 ג'1800-1400 סמ'  ב'

טקסטים במחקר התרבות – תשע"ז

באמצעות קריאה במבחר של מאמרים מחקריים וחומרים תיעודיים שונים (בעיקר מן המדיה הכתובה והאלקטרונית), דן הקורס בארגון הסמיוטי של מכלול הפעילויות החברתיות של הפרט ותוצריהן.
לאחר דיון במושגי היסוד הבאים: מבנה של מערכות סימנים, המשגה סמיוטית לעומת המשגה פסיכולוגית, הביטוס, שדה, מוסד וקוד, ארגז כלים, ייצוג עצמי וניהול רושם, נקרא מאמרים שעניינם פרקטיקות שונות של חיי הפרט בחברה: כיצד בוחרים מזון וכיצד אוכלים, כיצד מגדלים ילדים, מפתחים טעם, מבלים את שעות הפנאי, מקיימים תקשורת, אוהבים, מקיימים זוגיות, חולים ומתים; וכיצד הפרקטיקות האלה ממודלות בתרבויות שונות באופנים שונים.
 

Texts in Culture Research – A Reader 2017

We will read a selection of research articles and various texts taken mostly from printed and electronic media, in order to analyze the semiotic structure of social activities of the individual and their products.

After discussing basic concepts such as the structure of semiotic systems, semiotic conceptualization versus psychological conceptualization, habitus, field, institution and codes, tool box, presentation of the self and impression management, we will read articles that deal with the practices of the daily life of the individual in a certain society. Here we will deal with issues of food and eating habits, child care, leisure and taste, social codes in the public sphere, the construction of the human body, love, sex, romantic relationships, illness and death, and how these practices are organized and structured according to cultural models and repertoires in a given time and space.

0602-6121-02
 טקסטים במחקר התרבות
 Texts in Culture Research - A Reader
פרופ שביט זהרסמינר גילמן260 ג'1400-1000 סמ'  א'

טקסטים במחקר התרבות
פרופ' זהר שביט

באמצעות קריאה במבחר של מאמרים מחקריים וחומרים תיעודיים שונים (בעיקר מן המדיה הכתובה והאלקטרונית), דן הקורס בארגון הסמיוטי של מכלול הפעילויות החברתיות של הפרט ותוצריהן.
לאחר דיון במושגי היסוד הבאים: מבנה של מערכות סימנים, המשגה סמיוטית לעומת המשגה פסיכולוגית, הביטוס, שדה, מוסד וקוד, ארגז כלים, ייצוג עצמי וניהול רושם, נקרא מאמרים שעניינם פרקטיקות שונות של חיי הפרט בחברה: כיצד בוחרים מזון וכיצד אוכלים, כיצד מגדלים ילדים, מפתחים טעם, מבלים את שעות הפנאי, מקיימים תקשורת, אוהבים, מקיימים זוגיות, חולים ומתים; וכיצד הפרקטיקות האלה ממודלות בתרבויות שונות באופנים שונים.
 

Zohar Shavit
Texts in Culture Research – A Reader 2017

We will read a selection of research articles and various texts taken mostly from printed and electronic media, in order to analyze the semiotic structure of social activities of the individual and their products.

After discussing basic concepts such as the structure of semiotic systems, semiotic conceptualization versus psychological conceptualization, habitus, field, institution and codes, tool box, presentation of the self and impression management, we will read articles that deal with the practices of the daily life of the individual in a certain society. Here we will deal with issues of food and eating habits, child care, leisure and taste, social codes in the public sphere, the construction of the human body, love, sex, romantic relationships, illness and death, and how these practices are organized and structured according to cultural models and repertoires in a given time and space.

0602-6128-01
 ספרי לימוד כסוכני תרבות
 Textbooks As Cultural Agents
ד"ר קוגמן טלסמינר גילמן317אד'1000-0800 סמ'  א'
 ספרי לימוד כסוכני תרבות
ד"ר טל קוגמן
סמינריון

ספרי הלימוד הם מקורות חיוניים לחקר מושגי יסוד בתרבות הילד והנוער, להבנת מטרותיה של ‏מערכת החינוך, האידיאלים החינוכיים שלה והמתודות החינוכיות שהיא מאמצת. ספרי הלימוד הם כלים מרכזיים להנחלת גופי ידע, ולצד זאת משתתפים לעיתים קרובות במאבקים לשימורם או לדחיקתם של פולחנים ומסורות תרבותיות. תפוצתם הרבה והשימוש הרב שנעשה בהם הפכו אותם לסוכני תרבות רבי עוצמה, ואנשי חינוך, מדע ורוח מגלים בהם עניין. ספרי לימוד עבור ילדים ונוער הופיעו לראשונה במרכז אירופה במאה ה-16. עלייתו של בית הספר המודרני והתמסדותן של מערכות חינוך לאומיות במאה ה-19 הביאו להתרחבותה ולהתרבדותה של מערכת ספרי הלימוד, והפכו אותה לחלק בלתי נפרד מעולם הילדים והנוער. בקורס נבחן מקרי מבחן שונים כדי ללמוד על תפקידיו התרבותיים המורכבים של קורפוס זה.

חובות הקורס:
- נוכחות פעילה
- קריאת טקסטים ראשוניים ומשניים
- רפראט בע"פ
- הגשת עבודת סיכום או עבודה סמינריונית

Textbooks as cultural agents
Dr. Tal Kogman

Textbooks are essential sources for studying children and youth culture, and for exploring goals of education systems, their ideals and methods. The wide distribution of textbooks makes them into powerful cultural agents. Textbooks for children and youth first appeared in Central Europe in the 16th century. The rise of modern school and of national education systems in the 19th century led to a growth of their impact. In the course, we will examine various test cases, in order to explore the complex cultural functions of this corpus.
0602-6135-01
 זכרונות ילדות: ביטויי ילדות בספרות האוטוביוגרפית
 Childhood Memories: Expressions of Childhood in Autobiographical Literature
ד"ר ברנר טלי מריםסמינר גילמן320 ג'1600-1400 סמ'  א'

זיכרונות ילדות: ביטויי הילדות בספרות האוטוביוגראפית
ד"ר טלי ברנר

קורס זה יעסוק בתיאורים של חיי ילדים ותקופת הילדות בספרות האוטוביוגרפית בעולם האירופאי מין ה"וידויים" של אוגוסטינוס ועד ה"וידויים" של רוסו. נקרא טקסטים אוטוביוגרפיים מסוגים שונים – מכתבים, ספרי זיכרונות, יומנים ואוטוביוגרפיות, ונתבונן דרכם על האופנים בהם משתנה ומשתכללת תפיסת הילדות, בד בבד עם השינויים בתפיסת העצמי ובסיפור החיים.
בין הנושאים שיידונו בקורס: יחסי הורים וילדים, חוויות מתהליך החינוך, עזיבת הבית והמשפחה הגרעינית והתחלת חיים עצמאיים ועוד. נדון באופן שבו המחקר ההיסטורי השתמש ומשתמש בחיבורים אוטוביוגראפיים ובתרומתם הייחודית של מקורות אלה למחקר ההיסטורי.
 

Childhood Memories: Expressions of Childhood in Autobiographical Literature
Dr. Tali Berner

This course will concentrate on descriptions of childhood in European autobiographical literature from the “confession” of Augustine till the “Confessions” of Rousseau. We will read various types of autobiographical texts: letters, memoirs, journals and autobiographies, and examine the way they can be used for historical research.
 

0602-6138-01
 בין עולים למהגרים: ספרות הילדים והנוער הישראלית קולטת עלייה
 The Immigration Experience in Israeli Books for Children
ד"ר הלוי רימהסמינר גילמן361אג'1800-1600 סמ'  א'
בין עולים למהגרים: ייצוג הגירה ומהגרים בספרות הילדים והנוער הישראלית
ד"ר רימה שיכמנטר

בקורס נבחן את אופני הייצוג של חוויית ההגירה בטקסטים ספרותיים לילדים ולנוער שראו אור בישראל החל מסוף שנות הארבעים עד לתחילת המאה העשרים ואחת.
החברה הישראלית היא חברת מהגרים, שההגירה –כלומר עלייה – מקבלת בה משמעות אידאולוגית. מסיבה זו הרבתה ספרות הילדים והנוער שראתה אור בארץ לעסוק בנושא, ולתאר את חוויותיהם של הקולטים, ובשלבים מאוחרים יותר – גם את אלה של "הנקלטים" עצמם. בקורס נבחן את הנארטיבים של סיפורי הקליטה וההיקלטות ואת השינויים שחלו בהם במהלך השנים. במרכז הדיון יעמדו שאלות הקשורות לאופן שבו מייצגים הטקסטים את חוויות ההגירה וסוגיות של זהות ואחרוּת, אקולטורציה, לאומיות ואתניות ועוד.
בקורס נקרא מיצירותיהם של אליעזר שמאלי, ימימה אבידר-טשרנוביץ, דבורה עומר, סמי מיכאל, אלי עמיר, דורית אורגד, גילה אלמגור, אורי אורלב ואחרים.
 
The immigration experience in Israeli books for children
Rima Shikhmanter

The course will examine representations of the immigration experience in Israeli literature for children, published between the 1940s through the beginning of the 21st century.
Israel is an immigrant society, where immigration bears an ideological meaning. Israeli books for children and youth are therefore preoccupied with the issue of immigration as experienced by the inhabitants of the country and by the newcomers themselves. The course will explore the narratives that have formed this experience and the changes they have undergone throughout the years, while addressing issues such as national identity, national and ethnic acculturation.
0602-6148-01
 אלה הקטנים ,יהיו גדולים, ויהיו עברים
 These Little Kids Will be Grownups and Will Become Hebrew
פרופ שביט זהרסמינר גילמן260 ג'1200-1000 סמ'  ב'

אלה הקטנים ,יהיו גדולים, ויהיו עברים
פרופ' זהר שביט

במסגרת הקורס נבחן, על פי חומר מקורות מגוון, את מאפייניה של המפה הלשונית של היישוב היהודי בארץ ישראל ואת מידת הטוטליות של "פרויקט העבריות". על סמך חומר המקורות נשאל, באיזו מידה התגשם במרחב הפרטי ובמרחב הציבורי "פרויקט העבריות", הנחשב, ובצדק, להישג חסר תקדים של התנועה הציונית.
הדיון בקורס יתבסס על נתונים ועדויות ממקורות שונים: יומנים, זיכרונות, מכתבי אזרחים לרשויות, סיפורי אנקדוטות, תפריטים של מסעדות, סטטיסטיקות שונות, נתונים על שאילת ספרים בספריות, ניירות עמדה, נתונים על יבוא ספרים לארץ, משאלים ושאלונים, מודעות בעיתונים, סקרים ומאמרים שונים בעיתונות וראיונות עם מי שגדלו בארץ בתקופת המנדט ובעשורים הראשונים של המדינה.

These little kids will be grownups and will become Hebrew
Zohar Shavit

In the framework of the course we will examine diverse sources in order to discuss the linguistic map of the Jewish Yishuv in Erezt-Israel and to explore the extent of the totality of the "Hebraization" project On the basis of a variety of sources we will ask to what extent the "Hebraization" project, considered justly as an unprecedented achievement of the Zionist movement, was realized in the private and the public spheres.

Discussions will be based on various data and evidences: journals, memoires, biographies and autobiographies, private letters, position papers, private and public documents, books lending, statistics and surveys, archival material, newspaper articles and ads, and in depth interviews, conducted with people who grew up in the Yishuv and during the first decades of the State of Israel.
 

0602-6150-01
 תרבות הפנאי של ילדים
 Children's Leisure Culture
פרופ דר יעלסמינר גילמן320 ד'1400-1000 סמ'  א'
תרבות הפנאי של ילדים (4 ש"ס)
שם המרצה: פרופ' יעל דר
 

בקורס נברר מהו "פנאי של ילדים": מי מגדיר את הפנאי הזה, מי יוצר אותו, מי מעריך ומארגן אותו, מי צורך אותו ומי מרוויח ממנו? כן נברר מהם מרחבי הפנאי של הילדים ומהם טווחי הזמן המוקצים לו. סוגיות אלה ייבחנו מהיבט בין-דורי.   

 

הסמינריון יתמקד תחילה בפנאי של ילדים שמוכתב ומיוצר על ידי מבוגרים: החינוך המשלים של מערכת החינוך על גווניו ומוסדותיו (טיולים מאורגנים, חוגים, תנועות נוער, התארגנויות ספורטיביות וכו'), ומגוון הטקסטים שמבוגרים מייצרים עבור ילדים: ספרות ועיתונות לילדים, משחקים, תיאטרון, קולנוע, טלוויזיה לילדים, ופרסומות.

 

בהמשך הקורס נעסוק בפנאי שבו שליטת המבוגרים  קטנה יותר, התופס מקום מרכזי בתרבות הילד בעשורים האחרונים: טלוויזיה רב-ערוצית, מחשב, אינטרנט וטלפונים סלולאריים. נדון באופציות ההתארגנות החדשות שערוצי פנאי אלה פותחים בפני הילדים, ובייחסם של המבוגרים לתצורות פנאי חדשות אלה. 

 

Child Leisure Culture (4 Academic Points)
Prof. Yael Darr

The course will focus on the leisure activities of children, inquiring into the term “children’s leisure”: Who defines the term? Who shapes it and organizes it? Who consumes it? Who profits from it? In addition, we will examine the time and space of child leisure. All these issues will be scrutinized from an inter-generational perspective.

 

The course will begin with child leisure dictated and produced by adults: the complementary education provided by the establishment (organized trips, extracurricular activities, youth movements, organized sports, etc.) and the variety of texts written by adults for children: child literature and journalism, games, theater, cinema, television for children, commercials, and so on.

 

Our focus will then shift to more adult-free child leisure that has played a major role in recent decades: multi-channel television, computers, the internet and mobile phones. We will address the new options these channels open to children and discuss adult attitudes towards them.  

0602-6156-01
 משפחה וילדים בחברה הערבית-מוסלמית במדינת ישראל
 Family and Children in Arab-Muslim Society in Israel
ד"ר זחאלקה איאדסמינר ביה"ס לשפות401 ג'1800-1600 סמ'  ב'
משפחה וילדים בחברה הערבית-מוסלמית במדינת ישראל
ד"ר איאד זחאלקה
דוא"ל של המרצה: iyadzh@gmail.com

הקורס נועד להציג בפני הסטודנטים את מאפייניה החברתיים והתרבותיים של המשפחה הערבית-מוסלמית בישראל. הקורס יבחן את המשפחה מנקודות מבט תרבותית ודתית. הקורס ידון במבנה ההיררכי של המשפחה הערבית והשינויים שחלו בה, בנסיבות הקיום הייחודיות של מדינת ישראל, והשפעת הסביבה הישראלית על המשפחה והילדים הערבים-מוסלמים. הקורס ידון גם בתהליכים מודרניים, חברתיים, תרבותיים ופוליטיים שמתחוללים בחברה הערבית-מוסלמית מאז קום המדינה, והמגמות וכיווני ההתפתחות שך חברה זאת. בנוסף, ינתח הקורס את המצוקות, הקשיים והאתגרים שעומדים בפני המשפחה הערבית-מוסלמית בישראל, ודרכי ההתמודדות של המשפחה המוסלמית עם אתגרים אלה.

Family and children at the Arab-Muslims society in Israel
Lecturer : Qadi Dr. Iyad Zahalka
Email : iyadz@gmail.com 

Description of the course:
The course is designed to introduce to the students, the social and cultural characteristics of the Arab-Muslim family in Israel. The course will examine the perspectives family cultural and religious. The course will discuss the hierarchical structure of the Arab family and the changes occurred in it under the specific existence circumstances of the State of Israel, and the Israeli environment impact on the family and the Arab-Muslim children. The course will also discuss modern processes, social, cultural and political taking place in the Arab-Muslim society since the founding of the state, and the trends and directions of development continued this society. In addition, the course will analyze the hardships, difficulties and challenges facing the Arab-Muslim family in Israel, and the ways in which the Muslim family deals with these challenges.

0602-6157-01
 עובדים היינו: התמורות בעבודת ילדים מהמהפכה התעשייתית עד ימינו
 Child labor and childhood: from the industrial revolution to the present day
ד"ר צוקרט-פפרמן טליהסמינר כיתות דן דוד211 ג'1600-1400 סמ'  ב'

עובדים היינו: התמורות בעבודת ילדים מהמהפכה התעשייתית עד ימינו
ד"ר טליה פפרמן

עבודת ילדים הייתה חלק בלתי נפרד מהכלכלה של משקי הבית ושל המדינה באנגליה של שלהי המאה ה-18 והמאה ה-19. ילדים, בדומה למבוגרים, עבדו בכל ענפי הכלכלה ותרמו לפרנסת המשפחה. השינויים הטכנולוגים שהתרחשו במהלך המהפכה התעשייתית הובילו לא רק לשינוי בדפוסי העבודה, כי אם גם לשינויים מואצים בתפיסות חברתיות של המושגים 'עבודה', 'ילדות', ו'זכויות'. כתוצאה מכך חלו בבריטניה, ולאחר מכן בעולם המערבי כולו, שינויים מהותיים ביחס למהותה של הילדות עצמה, למקומם של ילדים במשפחה ולתפקידן של החברה והמדינה בהגנה על ילדות זו.
הקורס יעסוק בשינויים שחלו מאז תחילת המאה ה-19 במושגים 'עבודה' ו'ילדות', ברפורמות החברתיות והמשפטיות שהתרחשו במהלך התקופה בנושאים אלו ובשינויים שחלו באופייה של עבודת ילדים תוך התמקדות במקרה הבריטי.
 

Child labor and childhood: from the industrial revolution to the present day
Dr. Talia Pfefferman

Child labor has been inseparable from the household economy in England at the turn of the 19th century. Children worked in all economic sectors, contributing their share to the family's subsistence. Technological innovations that propelled the industrial revolution changed not only work patterns, but also social perception concerning the meaning of 'work', 'childhood', and 'rights', leading to profound transformations in attitudes towards very definition of childhood, children's place in the family, and society's role in enabling and protecting such childhood in the UK, and in the entire Western world.
The course deals with the changes that have occurred since the early 19th century in the concepts of 'work' and 'Childhood', in the relevant social and legal reforms that occurred during this period and in the changes in the nature of child labor by focusing on the British case study. 

0602-6159-01
 "הילד הלז אני הוא ולא אחר": ילדים, ילדות ועיצוב העצמי בסיפורת העברית במאה ה-19
 Children, Childhood and the Making of Selfhood in Modern Hebrew Fiction
ד"ר וגנר רותםשיעור גילמן304 ד'1600-1400 סמ'  א'
"הילד הלז אני הוא ולא אחר" - ילדים, ילדוּת ועיצוב העצמי בסיפורת העברית במאה התשע-עשרה
ד"ר רתם פרגר-וגנר
שיעור

הקורס יעסוק בצמיחתה של דמות הילד והיווצרותו של שיח הילדות בסיפורת העברית במאה התשע-עשרה. מהלכו יתחקה אחר הופעתם של ייצוגי ילדים ופרקי ילדות בסיפורת העברית, וביחסי הגומלין בינם לבין תפיסות חדשות בהגות ובספרות האירופית בת הזמן על אודות מקומה ותפקידה של הילדות בחיי אדם. בד בבד תבחן הופעת הילדות בסיפורת בזיקה להתפתחותם של ז'אנרים שונים של כתיבה אישית בעברית – אוטוביוגרפיות וספרות זכרונות. הדיון יתמקד בקריאה בסיפורים עבריים שהציעו ייצוגים של ילדים וילדות ובמחקרים רלוונטיים העוסקים במחקר הילדות בתרבות האירופית ובתרבות היהודית והעברית.
Children, Childhood and the making of selfhood in modern Hebrew fiction
Dr. Rotem Preger Wagner
class

The course will deal with the emergence of child image and the concept of childhood in the Hebrew fiction of the 19th century. We will trace the development of literary representations of children and childhood in Hebrew prose, and their relations with new concepts of children and childhood that germinated at the beginning of the modern period in European literature and thought. The appearance of childhood in fiction will be examined in association with the development of various genres of personal writing in Hebrew - autobiographies and memoirs. We will focus on reading primary texts accompanied by recent research works dealing with childhood in European, Jewish and Hebrew culture.

0602-6164-01
 אליס לכל עט/ת
 Alice for All Seasons ? Course Description
סמינר סמ'  ב'
אליס לכל עט/ת
פרופ' זהר שביט

"לפני אליס" ו"אחרי אליס" – כך מתוארת בדרך כלל בהיסטוריוגרפיה הוצאתו לאור של Alice in Wonderland , שפרסם צ'ארלס לוטוויג' דודג'סון ב-1865 תחת שם העט לואיס קרול. אליס בארץ הפלאות ציין נקודת מפנה בכתיבה לילדים בכל הנוגע לתפיסה של זכויות הילד הקורא, לקונסטרוקט של הילד ולטקסטים שנכתבים עבורו. אחרי אליס לא ניתן היה להמשיך לכתוב ספרים לילדים כבעבר, והספר שימש כמקור השראה לספרי הילדים שנכתבו אחריו לעיתים בזיקה אליו. מאות טקסטים נוצרו כמעט בכל המדיות האפשריות בזיקה לאליס ובהם סרטי קולנוע וסרטי אנימציה, הצגות תיאטרון, עבודות אמנות, יצירות טקסטיל ומשחק.

במהלך הקורס נבחן תחילה את שלושת הנוסחים השונים של הטקסט שכתב לואיס קרול עצמו, וננסה להבין מה הפך את הטקסט לספר רב-גילאי ורב דורי. בהמשך נדון במופעיו של הטקסט במדיות השונות ונתעכב בעיקר על סרטי הקולנוע והאנימציה ומוצרי תרבות נוספים שנעשו לפי הסרט החל מתחילת המאה העשרים ועד המאה העשרים ואחת.
Alice for All Seasons
Zohar Shavit

"Before Alice" and "after Alice" ˗ such is the typical historiographical reference to the 1865 publication of Alice in Wonderland by Charles Lutwidge Dodgson, writing under the pseudonym of Lewis Carroll. The publication of Alice marked a turning point in writing for children with regard to the rights of the child as a reader, the construct of the child and the texts written for him or her. After Alice was published it became impossible to continue using past models in writing for children; Alice would inspire a multitude of texts, both verbal and otherwise, with many referring to it explicitly. Hundreds of texts produced in various media have been linked to Alice, among them feature films and animations; craftwork and works of art; plays; games; and textile products.

We will first read the three different versions written by Lewis Carroll himself in an endeavor to understand its appeal to such a diverse and inter-generational readership. Next we will analyze adaptations of Alice in various media, focusing on several feature films and animations and other products modeled on Alice since the beginning of the 20th century.
0602-6165-01
 בחסות השוליות: הפוטנציאל החתרני בספרות ילדים
 Xxxxxxxxxx
פרופ דר יעלסמינר גילמן262 ג'1400-1200 סמ'  ב'
בחסות השוליות: הפוטנציאל החתרני בספרות הילדים (2 ש"ס)
פרופ' יעל דר
 

ספרות הילדים נתפסת כשולית לספרות המבוגרים, כמגיבה באיחור ובשמרנות למגמותיה ולחידושיה הפואטיים של "אחותה הבכירה". קהל הקוראים הרשמי שלה, הילדים, נתפס ככזה הקורא קריאה "חלקית", "מוגבלת", "תמה", הנחות  המקנות ליוצריה המבוגרים יתרון פואטי מובנה ופוטנציאל מניפולטיבי ייחודי.  יתרון דורי נוסף  מיוחס לקוראים המבוגרים, המתווכים את טקסטים לילדים. אלה נחשבים כמי, שבניגוד לילדים, קוראים את הטקסט "קריאה שלמה", "מושכלת".

 

הנחת המוצא של הסמינריון הוא שהשוליות המיוחסת לספרות הילדים והמעמד הפטרוני של הכותבים והקוראים המבוגרים כלפי הקהל הרשמי שלה מקנים לספרות הילדים פוטנציאל חתרני ייחודי בתרבות. הנחת מוצא נוספת היא שהחתרנות עצמה – ניסוחיה, תכניה ואופני פרשנותה – היא תלוית זמן ומקום. במהלך הסמינריון ננתח גילויי חתרנות שונים בספרות הילדים של ארצות המערב, תוך התייחסות להקשרים התרבותיים שבתוכם הם נוצרו. במקביל נקרא ספרות מחקרית רלוונטית.

 

Under the Cover of Marginality: The Subversive Potential of Children’s Literature (2 Academic Points)

 

Children’s literature is often seen as inferior to adult literature – a late and conservative respondent to the poetic trends and innovations of its "older sister”. Its official readership is perceived as “limited” and “naïve”, thus offering its adult writers an inherent poetic advantage and a unique potential for manipulation. Another generational benefit is attributed to the adults who convey the texts to the children. These adults are considered “full” and “intelligent” readers.

 

The course’s premise is that the marginality of children’s literature and the patronizing position of adult writers and readers lend children’s literature a unique subversive position. Another assumption is that this subversion – its language, contents and interpretation – is time- and place-specific. In the course, we will analyze various expressions of subversive Western children’s literature, while addressing the cultural contexts in which they were created. The reading of primary texts will be supported by relevant secondary sources.

 

0602-6170-01
 "כתם כתר קטשופ" - ספרות ילדים עברית בעידן פוסטמודרני
 Hebrew Literature for Children in the Postmodern Era
ד"ר וגנר רותםסמינר גילמן455 ד'1600-1400 סמ'  ב'
"כתם כתר קטשופ" – ספרות ילדים עברית בעידן הפוסטמודרני
ד"ר רתם פרגר וגנר
סמינר

הקורס יבחן את המפנה אל עבר הפוסטמודרניזם בספרות הילדים העברית בעשורים האחרונים, תוך התמקדות ביצירתה של נורית זרחי. ישאלו בו שאלות כגון: מהם המאפיינים של התרבות וההגות הפוסטמודרנית? באיזה אופנים היא חלחלה לספרות הילדים? מהם האתגרים שהיא מציבה אל מול מסורת הכתיבה לילדים בעידן המודרני? מה מייחד את המפגש שלה עם ספרות הילדים העברית? איזו תפיסה של ילדים ויחסי ילדים ומבוגרים משתמעת ממנה? אילו שינויים פואטיים ואידיאולוגיים היא מציעה? מה היא מחדשת בכתיבה לילדים ומה מטריד בה?
קריאה ביצירות שיועדו לילדים מן הפרספקטיבה של תמונת העולם הפוסטמודרנית תאפשר להתבונן מחדש במושג הילדות, בדמות הילד וביחסים שבין מבוגרים לילדים, כמו גם בשאלות של זהות, מגדר, משפחה, ידע, סמכות, שפה, פרשנות, דמיון ומציאות.
Hebrew Literature for Children in the Postmodern Era
Dr. Rotem Preger Wagner

The course will examine the turning point towards postmodernism in Hebrew literature for children, while focusing on the works of Nurit Zarchi. Questions will be asked, such as: what are the characteristics of postmodern thought and culture? In which ways did it seep into children's literature? What challenges does it place opposite the tradition of literature for children in the modern era? What individualizes its encounter with Hebrew literature for children? What perception of childhood and of child-grownup relationship does it imply? What poetical and ideological changes does it offer? What does it renew in children's literature and what is disturbing about it?
Reading in works that were designated for children from the perspective of a postmodern outlook enables a new observation of the concept of childhood, the figure of the child and the relationships between adults and children, as well as questions of identity, gender, family, knowledge, authority, language, interpretation, imagination and reality.
0602-6171-01
 גידול תינוקות בתרבות
 Cultural Aspects of Raising Babies
ד"ר אבן זהר בשמתסמינר גילמן260 ד'1200-1000 סמ'  א'
שם הקורס: גידול תינוקות בתרבות 
סמינריון
שם המרצה: ד"ר בשמת אבן-זהר
 
תיאור הקורס:
מושג "התינוק" בתרבות הוא הקובע את מנהגי גידול התינוקות בחברה, ולא "מציאות אובייקטיבית" כלשהי. בקורס נבדוק דגמים (מודלים) תרבותיים שונים של גידול תינוקות באמצעות קריאה ביקורתית במגוון של מקורות. נעקוב אחר גלגוליו של מושג "התינוק" מאז הופעתו של מושג "הילד" המודרני הראשון בתרבות המערבית, הן בחתך היסטורי והן בחתך השוואתי בין תרבויות. בין היתר, נשאל מדוע חשוב כל כך שתינוקות הולנדיים יעשו קקי בזמן קבוע כל יום, והאם יועצות שינה לתינוקות היו מצליחות כלכלית גם ביפן? לצד הדיון בתינוק כמושג היסטורי בתרבות ייבחנו גם אספקטים מדעיים אחרים: אנתרופולוגיים, ביולוגיים, פסיכולוגיים ועוד. במסגרת הקורס יבצעו התלמידים תצפיות מחקריות עצמאיות.
Cultural Aspects of Raising Babies
Basmat Even-Zohar, PhD

The customs of raising babies in any given society are determined by the cultural Concepts said society holds about babies – not by any “objective reality”. This course will look into different cultural models of raising babies through juxtaposing various sources and researches. We shall follow the development of the term “baby” ever since its first appearance of the modern concept of “the child” in Western culture, both historically and across cultures. Among other things, we’ll ask why was it so important for Dutch babies to poop at the same time every day, and would sleep consultants succeed financially in Japan? Alongside the discussion of The Baby as an historical concept in culture, we will also analyze other scientific aspects, such as anthropological, biological, psychological etc. The students will perform small observation research projects during the semester.
0602-6178-01
 סיפורי חניכה בספרות המערב
 Narratives of Formation and the Bildungsroman in Western Literature
ד"ר הראל מעיןסמינר כיתות דן דוד211 ד'1400-1200 סמ'  ב'
סיפורי חניכה בספרות המערב
ד"ר מעין הראל
סמינריון לתואר שני

נרטיבים של חניכה והתבגרות הם מן הבולטים בספרות ובתרבות. במרכזם מצויה לרוב דמות פגיעה של ילד או נער, הנאלץ להתמודד עם יתמות או נטישה, להתגבר על מכשולים, להשתלב בחברה ולגבש זהות.
בחלקו הראשון של הקורס נעסוק במוטיבים של חניכה במיתוסים ובמעשיות, ונקרא כמה סיפורים קצרים שבמרכזם עלילות חניכה והתבגרות. בהמשך נתמקד בז'אנר המכונה רומן החניכה, או ה-Bildungsroman, שצמח בגרמניה במאה ה-18 והפך לאחר הבולטים בספרות העולם. נתוודע להקשרים ההיסטוריים והתרבותיים שבתוכם התפתח רומן החניכה, ולמאפייניו התוכניים והצורניים הבולטים. נדגיש בעיקר את המתח העולה ממנו בין הפרטי לקולקטיבי, ואת המשמעויות הלאומיות, המגדריות, המעמדיות והפסיכולוגיות שעשויות להיות לכך. נדון גם ברומן החניכה הנשי ונעמוד על ההבדלים בינו לבין המודל הגברי הקלאסי של רומן החניכה. בחלקו האחרון של הקורס נתייחס לשינויים שהתחוללו ברומן החניכה במעבר למאה העשרים, ובעיקר – לעמדה הסרבנית של גיבוריו, המסרבים להתבגר, ובכך קוראים תגר על הנחות היסוד של הז'אנר.
לצד מעשיות וסיפורים קצרים, נקרא בקורס שלושה רומנים: תקוות גדולות מאת צ'רלס דיקנס וג'יין אייר מאת שרלוט ברונטה, שדרכם נעסוק ברומן החניכה במאה-19, וספר הדקדוק הפנימי מאת דוד גרוסמן, שבאמצעותו נדון ברומן החניכה המודרני ובמאפייניו. כמו כן, נקרא מאמרים תיאורטיים כלליים ומאמרי ביקורת העוסקים בל אחת מן היצירות.
Narratives of Formation and the Bildungsroman in Western Literature
Dr. Maayan Harel

Narratives of formation and maturation were always fundamental for literature and culture. Usually, it represents a vulnerable young protagonist who must overcome familial and social obstacles such as parental desertion, abuse or social rejection, acquire independence and respectable mature identity.
The seminar will open with motifs of formation in myths and fairy tales, and dealing with some coming-to-age short stories. Later, our discussion will focus on the Bildungsroman, which became a major and highly popular subgenre of the novel – we will introduce the historical and cultural contexts of its appearance and its formal and content-related conventions. This genre offers a meeting point between the private and the collective, and we will discuss the ideological, national, gendered and socio-economic implications of this tension, and its variations in the female Bildungsroman. Finally, we shall explore the subversive function of the modern Bildungsroman.
We shall read closely in class three novels of formation: Charlotte Brontë’s Jane Eyre, Charles Dickens’s Great Expectations, and David Grossman's The Book of Intimate Grammar, in addition to theoretical and review articles.
0602-6203-01
 טכנולוגיה דיגיטלית לילדים - סדנה
 Children's Digital Technology - Workshop
ד"ר קמפף רוניתסדנה גילמן261 ג'1000-0800 סמ'  ב'

טכנולוגיה דיגיטלית וילדים Digital Technology and Children/ סדנה

ד"ר רונית קמפף

0602620301     תשע"ז       סמסטר ב'    6 ש"ס   לתואר שני

השיעורים יתקיימו ביום ג' 8:30-10:00

שעת קבלה: (בניין נפתלי, חדר 707, יום ד', 15:00-16:00, לפי תאום מראש במייל)

טלפון:  03-6406521   

דוא"ל: ronit.kampf@gmail.com

דרישות קדם ודרישות נוספות: 2 ש"ס קורס עקרוני בתחום ההתנסות

תיאור הקורס

במסגרת הסדנה יפתחו התלמידים פרויקט אישי בתחום של טכנולוגיה דיגיטלית לילדים  תוך כדי התנסות בארגון מסחרי שעוסק בתחום זה.


דרישות הקורס

1. פיתוח של פרויקט אישי במהלך ההתנסות האישית בארגון המסחרי. הפרויקט יכול לכלול פיתוח של מוצר (כמו לדוגמא משחק), פיתוח של תכנים לילדים או כל נושא מעשי אחר, ובלבד שיהיה חלק בלתי נפרד מההתמחות של הארגון.

2. הצגת הפרויקט האישי בפני כל משתתפי הסדנה. 15% מהציון הסופי

3. הגשת דו"ח מסכם על הפרויקט האישי – שווה ערך לעבודה סמינריונית. 85% מהציון הסופי

תכנית  השיעורים :

בשלושת השבועות הראשונים יכירו התלמידים  את מקום ההתנסות האישית ויקבע בשיתוף עם המנחה, הארגון והתלמיד נושא הפרויקט האישי והיקפו.  במהלך הסמסטר תלווה העבודה על הפרויקט בהנחיה אישית.  שלושת השבועות האחרונים של הסמסטר יוקדשו להצגת הפרויקטים האישיים בפני משתתפי הסדנה.

 

Course syllabus: Digital Technology and Children טכנולוגיה דיגיטלית וילדים/ Workshop

Dr. Ronit Kampf

Course no.: 0602620301    academic year: 2017     semester:  Spring   number of hours:  6   degree:  MA 

Class will be held on: Tuesday, 8:30-10:00

Reception hours: Naftali Building, room 707, Wednesday 15:00-16:00, by appointment

Telephone: 03-6406521

E-mail address: ronit.kampf@gmail.com

 

Course Description

In the workshop the students will develop a personal project in a digital technology company, while internship in this company.

 

Course Requirements

Developing a personal project in a digital technology company during the Spring semester.

Presenting the project in the class 15% of final grade

Submitting a final paper about the project equivalent to a seminar paper 85% of the final grade

 

Course structure

In the first three weeks of the semester the students will get to know the digital technology company in which they conduct their internship and will put together the general structure of their project. Then the students will conduct the project and will meet with the instructor throughout the semester to finalize it. In the last three weeks of the semester the students will present their final project in class and will put together the general framework for their final paper.