שנה"ל תשע"ז

 
 Economics for Business Administration 

היקף הקורס:  2 י"ס

מטרת הקורס היא לשפר את תהליך קבלת ההחלטות של מנהל על-ידי:  

 1. הצגת כמה מהרעיונות המרכזיים בכלכלה שעשויים לשמש את המנהל ככלי חשיבה וניתוח של מצבים שונים והמחשתם.

 2. ניתוח והסבר התנהגות של שתיים מהיחידות החשובות ביותר במשק - הפירמות והצרכנים, בכוונה להעמיק את ההבנה של הסביבה הכלכלית בה פועל המנהל.

בקורס יידונו הנושאים האלה: חלק א' - תורת הצרכן: תועלת והעדפות; מגבלת התקציב; בחירת הסל האופטימלי, יישומי תורת הצרכן.  חלק ב' - תורת היצרן: פונקציית הייצור; פונקציית ההוצאות; השאת רווחים; יישומי תורת היצרן.  חלק ג' - השוק: שווי משקל בתחרות משוכללת; השאת רווחים ע"י פירמה הקובעת את המחיר (מונופול); פירמה הקובעת את המחיר - יישומים; הפסד הרווחה של מונופולים; שוק גורמי הייצור בתחרות לא משוכללת; פירמה רב מפעלית ורב מוצרית; אפליית מחירים; אסטרטגיות נוספות של מחירים; תחרות בין מעטים.  חלק ד' - סיכום.

הוכחת ידע קודם במתמטיקה:
כל סטודנט נדרש להשלים את דרישת הידע הקודם במתמטיקה במהלך השנה הראשונה ללימודיו.
כמו כן, סטודנט שלא השלים דרישה זו, לא יוכל להשתתף בקורסי החובה: "כלכלה למנהל עסקים", "מודלים סטטיסטיים למנהל עסקים" ו"יסודות המימון".

 

 
 
 Statistic Models in Business Administration` 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס יעסוק במודלים סטטיסטיים הרלבנטיים להתמודדות עם מגוון רחב של בעיות בתחום הניהול. הקורס יתמקד בחשיבה סטטיסטית, תוך הצגת העקרונות המרכזיים של ניתוח כמותי המשמש לחשיפת דפוסים משמעותיים בנתונים, לתיאור התפלגויות, להסקה ולניבוי. יתוארו הליכים להשוואה בין אוכלוסיות באמצעות ניתוח שונות ולבניית מודל חיזוי באמצעות רגרסיה פשוטה ומרובה. הסטודנטים יתנסו בהפעלת תוכנה סטטיסטית לעיבוד נתונים תוך שימוש במדגמים אמיתיים. הדגש בקורס יושם על התשתית הקונספטואלית של תובנה כמותנית המאפשרת את המעבר מנתונים מספריים לממצאים מהותיים. 

הנושאים הנידונים בקורס: מבוא לחשיבה סטטיסטית; סטטיסטיקה תיאורית והיסקית; ניתוח שונות; רגרסיה פשוטה; רגרסיה מרובה; הרחבות למודל הרגרסיה.

הוכחת ידע קודם במתמטיקה:
כל סטודנט נדרש להשלים את דרישת הידע הקודם במתמטיקה במהלך השנה הראשונה ללימודיו.
כמו כן, סטודנט שלא השלים דרישה זו, לא יוכל להשתתף בקורסי החובה: "כלכלה למנהל עסקים", "מודלים סטטיסטיים למנהל עסקים" ו"יסודות המימון".

הוכחת ידע קודם בסטטיסטיקה:
ההשתתפות בקורס מותנית בקבלת ציון עובר (60) בבחינת הידע הקודם בסטטיסטיקה אשר תתקיים  בסוף השבוע השני ו/או בסוף השבוע הרביעי לסמסטר.
תלמידים אשר ייכשלו בבחינה, הרשמתם תבוטל והם יאלצו לחזור על הקורס בסמסטר העוקב.

 

 
 
 Organizational Behavior for Business Administration 

היקף הקורס:  2 י"ס

קורס זה עוסק בניהול והתנהגות ארגונית ונועד להקנות ראייה כוללת ורחבה של מערכות ארגוניות ושל האנשים הפועלים בהן ומפעילים אותן. הקורס כולל את שתי רמות הניתוח הנהוגות בתיאוריה ובמחקר של התנהגות ארגונית (מיקרו ומאקרו), ומורכב בהתאמה משני החלקים. במסגרת הקורס נבחן את זיקת הגומלין בין התהליכים האישיים והקבוצתיים לבין המערכת הארגונית וסביבתה, ונבליט את ההשלכות הישומיות של הידע הנלמד לניהול ארגונים בתקופתנו. במסגרת הקורס יתקיימו שתי בחינות (בחינת אמצע ובחינה סופית) ויוגשו תרגילי ביניים.
 
 
** החלק הראשון (התנהגות ארגונית מיקרו) יתמקד בהבנת מורכבות התנהגותם של אנשים וקבוצות. ננתח בו את ההבניה של המציאות החברתית, שימוש במידע, תהליכי הנעה (מוטיבציה), יצירת עמדות כלפי העבודה ומחויבות ארגונית, תקשורת וקבלת החלטות, תהליכי השפעה, כח חברתי ומנהיגות. בחינת הביניים אשר תכסה את החלק הזה תתקיים במועד המופיע בלוח בחינות.
 
** בחלק השני (התנהגות ארגונית מאקרו) נדון בארגונים מנקודת מבטן של תיאוריות ארגוניות שונות, תוך דגש על גישת המערכות הפתוחות, יחסי ארגונים עם סביבתם, המקומית והגלובלית, שותפויות אסטרטגיות, מחזור החיים של ארגונים, מבנה ארגוני, שינוי ארגוני, תרבות ארגונית, יעדים ואפקטיביות. בחינת הסיום אשר תכסה את החלק הזה תתקיים במועד המופיע בלוח בחינות.
 
 
 
 
 Introduction to Financial Accounting 

היקף הקורס:  2 י"ס

מטרת הקורס להקנות למשתמשים חיצוניים, כגון משקיעים ונותני אשראי, מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובכללי הדיווח הכספי תוך התמקדות בהבנת הדוחות הכספיים. הקורס מיועד לתלמידי מנהל עסקים שאינם בוגרי חשבונאות, ולכן הדגש מושם בעיקר על הבנת תהליך הדיווח ומשמעות המידע החשבונאי. החומר יילמד תוך הדגמות בעזרת דוחות כספיים.

בקורס יידונו הנושאים האלה: מבוא ומושגי יסוד; הכרה ראשונית של הדוחות; עקרונות מדידת הרווח; עקרונות מדידה חשבונאים; התמקדות בחלקי המאזן העיקריים; עקרון ההקבלה בחשבונאות; שיטות הכרה בהכנסה; חשבונאות מלאי; השקעות בין חברתיות; חשבונאות ערך נוכחי - התחייבויות לזמן ארוך; ייחוס מסים ומדידת הוצאות המס; הון קרנות ועודפים; דו"ח תזרים מזומנים.  

הערה:  בוגרי חשבונאות מנועים מלהשתתף בקורס זה.

 
 
 Principles of Strategy 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם תחום האסטרטגיה שעוסק בשאלה כיצד פירמות צריכות לתכנן את האסטרטגיה העסקית שלהן ומה עליהן לעשות על מנת ליישם את האסטרטגיה שלהן בהצלחה. הקורס מתמקד בקביעת המטרות ארוכות הטווח של הפירמה, אבחון גורמים פנימיים וחיצוניים אשר משפיעים על הצלחה וכישלון בהשגת המטרות, ובחינה של דרכי פעולה חלופיות לשימור ושיפור ההישגים העסקיים של הפירמה. במהלך הקורס ייעשה שימוש נרחב באירועים אשר מתבססים בין השאר על נתונים חשבונאיים שנלקחו מהדוחות הכספיים של החברות שבהן האירוע עוסק. לפיכך, תלמידים אשר אינם שולטים בקריאת דוחות כספיים, מומלץ  ללמוד את הקורס "יסודות החשבונאות הפיננסית" לפני שהם נרשמים לקורס או במקביל ללימודי הקורס.

 
 
 Principles of Finance 

היקף הקורס:  2 י"ס

מטרת הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד בתיאוריה של המימון ויישומה לבעיות ההשקעה והמימון של הפירמה והפרט.

בין נושאי הקורס: ערך הזמן של הכסף, הערכת אג"ח ומניות, בדיקת כדאיות השקעה, תורת תיקי ההשקעות, הערכת נכסים בתנאי אי וודאות (מודל CAPM), יעילות שוק והשלכות מבנה ההון של הפירמה (הון עצמי לעומת חוב).

הוכחת ידע קודם במתמטיקה:
כל סטודנט נדרש להשלים את דרישת הידע הקודם במתמטיקה במהלך השנה הראשונה ללימודיו.
כמו כן, סטודנט שלא השלים דרישה זו, לא יוכל להשתתף בקורסי החובה: "כלכלה למנהל עסקים", "מודלים סטטיסטיים למנהל עסקים" ו"יסודות המימון".

 

 
 
 Management of Technology and Information 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מתמקד במאפיינים העיקריים של מערכות המידע בארגון, בחשיבות השימוש המושכל בטכנולוגיית המידע והשפעתו על קבלת החלטות מכריעות של המנהל ובשאלות כיצד טכנולוגיית מידע משפיעה על הסביבה העסקית. הקורס מכשיר את התלמידים להתמודד טוב יותר עם הסביבה העסקית המודרנית.
בקורס יידונו, בין השאר, הנושאים הבאים: מושגי יסוד בתחום מערכות המידע ובטכנולוגיות העדכניות של המידע, קשרים בין מערכות המידע לארגון ובין טכנולוגיות המידע לסביבה העסקית, השפעת שינויים טכנולוגים על שוק קיים, שילוב מערכות המידע בארגון וניהול משאב המידע, מסחר אלקטרוני ומודלים עסקיים באינטרנט, כלכלת מידע ופרטיות נתונים ואבטחת מ"מ.

 
 
 Introduction to Value Creation 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת ארגון עסקי היא להשביח את ערכו לבעליו. מטרת ארגון ללא מטרות רווח היא לשפר את ביצועיו בהתאם למטרות הארגון.

הקורס יתמקד בגישות ליצירת ערך לארגונים, בטכניקות לאיתור מאיצי הערך הרלוונטיים בארגון, ובכלים ליצירת ערך ולשיפור ביצועי הארגון.

הקורס יתמקד במאיצי ערך הקשורים בתפעול, טכנולוגיה, פיתוח, תמחיר, מדדי ביצוע ומכירות, ויפתח חשיבה מערכתית אינטגרטיבית של הקשר בין שיווק-כספים ותפעול

 
 
 Marketing Management 

היקף הקורס:  2 י"ס

המצב הנוכחי, והעתידי, של השוק המודרני הינו מצב העל-תחרות (HYPER COMPETITION). מצב בו מחזורי החיים של מוצרים הולכים ומתקצרים, פלחי שוק מתפצלים וקטנים, לקוחות נעשים מנוסים ומתוחכמים ולכן גם תובעניים ופרטניים, מתחרים מתרבים ומפתיעים ויתרונות תחרותיים של פעם נחלשים ואפילו נמחקים בקצב גובר.
סוד ההצלחה במצב העל-תחרות טמון קודם כל ביכולת להבין ולנבא את מהלכי השוק ותגובותיו ואח"כ באיכות ניהול המאמצים לסיפוק הצרכים והרצונות של הלקוחות הנבחרים. דהיינו, יצירה והעברה של ערך ללקוח במועילות (אפקטיביות) רבה יותר מזו של המתחרים וביעילות המתרגמת לרווחיות ההולמת את הערך שקיבל הלקוח.
לפיכך מטרות קורס זה הינן:  להציג את תפקיד השיווק בחברה ותרומתו הקריטית לפיתוח אסטרטגיה עסקית; לפתח את החשיבה המדעית (העמקה תיאורטית וחשיבה ביקורתית) לגבי הלכה ומעשה בניהול השיווק; לפתח את היכולת לעצב וליישם החלטות שיווקיות על ידי: הקניית מושגים, תיאוריות וכלים הדרושים להצלחה בניתוח, תכנון, יישום ובקרה של אסטרטגיות שיווקיות ותרגול תהליכים וכלים אלה באמצעות ניתוח בכתב ובע"פ של מצבים והחלטות בשיווק.

 

 
 
 Business Ethics 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרות הקורס הן: ללמוד להבחין, לנתח ולהתמודד עם דילמות אתיות וסוגיות של אחריות חברתית בניהול ובעסקים; להגביר את המודעות והאכפתיות לאחריות החברתית של עסקים ושל מלכ"רים - כמנהלים, כמקצוענים, כעובדים וכפרטים בחברה. במהלך השיעורים יוקרנו סרטים וישתתפו אורחים העוסקים בנושא הקורס.

 
 
 Strategic Thinking 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יתמקד באספקטים השונים של אינטראקציה אסטרטגית, ובהשלכותיהם על בעיות פרקטיות.

בקורס יידונו הנושאים האלה: תורת ההחלטות - ההבדל בין קבלת החלטות של יחיד לבין קבלת החלטות אינטראקטיבית; אינטראקציה סימולטנית וסדרתית, איומים אמינים וכאלה שאינם; משחק האולטימטום, מיקוח והוגנות; שווי משקל תחבורתי ותכנון רשתות תחבורה; דילמת האסיר והשלכותיה; אינטראקציות חוזרות ונשנות, עין תחת עין, שתי עיניים תחת עין ואסטרטגיות אחרות המאפשרות שיתוף פעולה; איך להיות בלתי צפוי תוך שימוש באסטרטגיות מעורבות; מכירות פומביות אנגליות והולנדיות. מכרזי מחיר ראשון ומחיר שני. קללת הזוכים; תכנון מערך תמריצים; שיטות הצבעה והצבעה מתוחכמת; בעיות שווקים דו צדדיים, שידוכים אופטימליים.

הערה:  מי שלמד את הקורס: "תורת המשחקים הלא שיתופיים" במסגרת החוג לניהול מנוע  מלהשתתף בקורס זה

 
 
 Principles of Decision Theory 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס היא הקניית הבנה בניסוח וניתוח של בעיות החלטה, ובעיקר בתנאי סיכון ואי-ודאות. שימוש בכלים המבוססים על נורמות רציונליות לצורך סיוע בקבלת החלטות עם דגש על העקביות של כללי ההחלטה, הגדרת העדפות ותיאורן, איסוף מידע ונטילת סיכונים. חלקו הראשון של הקורס עוסק בסביבה בה מקבל ההחלטות פועל באופן עצמאי ובלתי תלוי במקבלי החלטות אחרים. בחלקו השני של הקורס תידון סביבה תחרותית, בה פעולתו של מקבל ההחלטות קשורה ומושפעת מפעולתם של מקבלי החלטות אחרים.

בקורס יידונו הנושאים האלה: חלק ראשון - החלטות הפרט בתנאי סיכון: הגדרת משתני הבחירה; החלטות סדרתיות (תוחלת-ערך); ערך מידע (תוחלת-ערך); תוחלת התועלת; תוחלת התועלת בהחלטות פיננסיות; תיאוריות 'פוזיטיביות'. חלק שני - החלטות אינטראקטיביות: החלטות קבוצתיות; השוני והייחוד של הקונפליקט האסטרטגי; פתרון משחקים עם אסטרטגיות שולטות; משחקים חוזרים. 

 
 
 Global Startegy 

היקף הקורס:  1 י"ס

בעולם של מציאות משתנה, ובמעבר מחברה לוקאלית לחברה גלובלית, "כללי המשחק האסטרטגיים" משתנים לחלוטין. על מנת להבין את הדרך המיטבית ליצירת יתרון תחרותי ממעבר מחברה לוקאלית לחברה גלובלית נדרשת הבנה של מודלים ותהליכים אסטרטגיים גלובליים השונים מהותית מדרך הניתוח והתכנון האסטרטגי של חברה לוקאלית, שיאפשרו לחברה פריצת דרך משמעותיות בדרכה לנוכחות גלובלית תוך יצירת יתרון תחרותי.
 
מטרות הקורס:
מטרות הקורס הנן להקנות מושגי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים, הנדרשים לניתוח עיצוב, תכנון ומיצוב אסטרטגיה גלובלית, והבנת תהליך הניתוח והבחירה של אסטרטגיה תחרותית גלובלית שתאפשר לחברות ליצור יתרון תחרותי בר קיימא, מול מתחריהן העולמיים. בקורס נתמקד בניתוח הסביבה התחרותית הגלובלית, מודלים וכלים אסטרטגיים המאפיינים חברות הפועלות בשווקים גלובליים, ודרכי חדירה לשווקים אלו. בקורס יושם דגש על דרכי התפתחותן של חברות ישראליות בענפים שונים והייחודיות של חברות אלו בהשוואה לחברות ממקומות אחרים בעולם.
 
 
 Family Business Firms 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
 
רוב החברות בעולם נשלטות על ידי המשפחות שייסדו אותן. הקורס עוסק בבעיות המשכיות (SUCCESSION), ממשל תאגידי, מימון ודווח בחברות משפחתיות. כמו כן, בקורס נלמד גישות פרקטיות לשמירת הרמוניה משפחתית בעסקים משפחתיים ושיטות ניהול ליצירת ערך לאורך שנים. הקורס מיועד לבנות ובנים בעסקים משפחתיים, יזמים המקימים עסקים משפחתיים, עובדים בחברות משפחתיות, ומשקיעים בחברות משפחתיות ציבוריות ופרטיות.
 
 
 
 Financial Statement Analysis 

היקף הקורס:  1 י"ס

הדו"חות הפיננסיים של חברות בע"מ מיועדים לספק אינפורמציה למקבלי החלטות - בעיקר למשקיעים (בעלי מניות, מלווים וכו') בכוח או בפועל. לפיכך מיועד הקורס לפתח כלים וגישה נאותה לעיבוד המידע שבדו"חות הכספיים, הערכת שווי פירמות וקבלת החלטות השקעה אופטימליות.

הערה:   בוגרי חשבונאות מנועים מלהשתתף בקורס זה.

 
 
 Tax Planning in Hi-Tech Corporations and in International Co 

היקף הקורס:  1 י"ס

בקורס יילמדו היבטים בעיצוב עסקאות בינ"ל, לרבות עיצוב פעילות עסקית בחברות היי-טק.

הנושאים העיקריים שיידונו בקורס הינם: תגמול עובדים בחברות היי-טק; תכנון מבנה האחזקה הבינ"ל; הדרכים המומלצות להנפקת מניות בישראל ובחו"ל; קרנות הון סיכון.  

 

 
 
 Real Estate Finance and Economics 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס מציג סוגיות כלכליות ומימוניות מרכזיות הקשורות בעסקאות בתחום נדל"ן. דגש מיוחד יינתן ללימוד והבנת האינטראקציה בין משתנים העומדים בבסיס קבלת החלטות בנדל"ן. בין הנושאים שיידונו בקורס: שווי משקל בשוק נכסי הנדל"ן, אמידת השינויים במחירי הנדל"ן, סיכונים בנדל"ן, שוק המשכנתאות (כולל הכרת מכשירי הלוואות המשכנתא השונים, בחירה בין משכנתאות, השוק המשני למשכנתאות ואופציות לפרעון מוקדם ולחדלות פרעון) והתנהגות לא רציונאלית בשוק הנדל"ן.
 
 
 
 The Capital Market in Israel 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס הוא הקניית ידע על שוק ההון בישראל - ניתוח הגורמים הפועלים בשוק, היצע המקורות והביקוש להם בשוק ההון בישראל, קביעת המחירים, מעורבות הממשלה והצעות לרפורמות

 
 
 Bank Financial Policy 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס להציג ולנתח את הנושאים המרכזיים בניהול פיננסי (עסקי) של מוסד בנקאי. יוצגו הבעיות העומדות בפני המנהל של פירמה בנקאית, וידונו שיטות חדישות לתכנון ולניהול פיננסי של בנק, תוך הדגשת קשרי הגומלין בין ההחלטות השונות ותוך התחשבות באילוצים חיצוניים ושיקולי מדיניות. דגש מיוחד יושם על ניהול הסיכונים שהפירמה הבנקאית חשופה להם. ינותחו השיטות השונות לאמידת החשיפה והדרכים לצמצום הסיכונים. בכל נושא ייעשה ניסיון לשלב בין הבסיס התיאורטי לבין המציאות של מערכת הבנקאות בישראל
 
 
 
 
 Financial Management 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס עוסק בתהליכי קבלת החלטות פיננסיות בחברות עסקיות. ההחלטות כוללות מדיניות השקעות, מדיניות דיבידנדים וקביעת מבנה ההון האופטימלי.

נושאים נוספים כוללים מיזוגים ורכישות, הנפקת ניירות ערך להמרה, והערכת ביצוע מנהלים ויישומי "בעיית הסוכן" בתהליכי קבלת ההחלטות.

הקורס כולל הרצאות וניתוחי אירועים.  

 
 
 Investment Theory and Security Analysis 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס עוסק בהערכה (Valuation) של נכסים פיננסיים. נכסים פיננסיים מקנים לבעליהם זכויות (Claims) לתקבולים בעתיד. סכום התקבול איננו ידוע מראש, כלומר ההערכה נעשית בתנאי אי-ודאות. הנכסים הפיננסיים העיקריים הם: מניות, אגרות חוב, אופציות וחוזים עתידיים (Futures & forwards).  בספרות המימון פותחו מודלים להערכת נכסים אלה המתבססים על הנחות על העדפות הסיכון של המשקיעים או אלימינציה של אפשרויות ארביטרג', היינו הנחות על תפקוד שוקי ההון.

מודל CAPM הוא דוגמה למודל הנבנה על בסיס הנחות לגבי פונקצית התועלת. מודל APT או מודל הערכת האופציות של בלק ושולס הם דוגמה למודלים הבנויים על ההנחה שבשוק הון משוכלל לא ניתן להשיג תשואה דיפרנציאלית מנכסים (או קומבינציה של נכסים) אקויוולנטיים.

הקורס מכסה נושאים בהערכת אגרות חוב וכן אסטרטגיות השקעה המקנות הגנה (hedge) נגד שינוי נכס הבסיס. ספרות המימון פיתחה לאחרונה מודלים להערכת חוזים עתידיים. יושם דגש על ההבחנה בין שני הסוגים השכיחים של חוזים אלה: forward ו-Future.

לקראת סוף הקורס נדון במכשירי השקעה הנסחרים בשוק ההון הישראלי ובתפקודה של הבורסה לני"ע בת"א ובמידת האפשר ייערך סיור בבורסה לני"ע.

 

 
 
 Options and Futures 

 היקף הקורס:  1 י"ס

קורס מתקדם בנושא אופציות, מכשירים עתידיים ובמכשירים פיננסים נגזרים אחרים. הקורס מתמקד בתמחור ניירות ערך אלה ובשימוש שניתן לעשות בהם לניהול וניטרול סיכונים. בנוסף דן הקורס במודלים הכלכליים והמתימטיים עליהם מבוססות שיטות התמחור, במגבלות התיאורתיות והאמפיריות של המודלים ובאסטרטגיות השקעה המשלבות מכשירים נגזרים.

 

 
 
 Stock Exchange & Security Tradings 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס דן במבנה שוק ניירות הערך והבורסה.

יוצגו מאפייני הבורסה בישראל ושל בורסות מרכזיות בעולם, תוך הדגשת המבנה המוסדי והחוקי, כללי הרישום, השימור ושיטות המסחר בניירות הערך ובמכשירים הפיננסיים.

דגש מיוחד יושם על שיטת הרצף למסחר בניירות ערך ובנגזרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.  

 

 
 
 Fixed Income 

היקף הקורס:  1 י"ס

נייר הערך השכיח ביותר בשווקים הפיננסיים הוא אגרת החוב. למרות הפשטות לכאורה של תנאי אגרות החוב, תמחורן מורכב ומתבסס על מודלים מתקדמים בכלכלה והנדסה פיננסית. שיעורי הריבית בטווח הקצר, המבנה העיתי של שיעורי הריבית, המרווחים בגין סיכוני אשראי ורמת הסחירות של אג"ח הם נושאים שבהם רב הנסתר על הנגלה. הקורס דן בנושאים הנ"ל ובמודלים וכלים המשמשים בניהול תיקי אגרות חוב. הקורס כולל שני חלקים. חלקו הראשון דן בתמחור אגרות חוב ממשלתיות, מדדים לרגישות תיקי אג"ח לשינויים בשיעורי ריבית, מודלים לקביעת שיעורי ריבית והמבנה העיתי של שיעורי הריבית. חלקו השני של הקורס עוסק בסיכוני אשראי ודן בסיכונים הפיננסיים הרלבנטים לאגרות חוב קונצרניות, מודלים להערכת סיכוני אשראי ומודלים לתמחור מרווחי אשראי.

 

 
 
 Real Estate Analysis and Investments 

היקף הקורס:  1 י"ס

קורס זה מיועד לאנשים המעוניינים לדעת יותר על נדל"ן. הקורס משמש כקורס מבוא לתחום הנדל"ן ולכן תידרש נוכחות חובה ועמידה במטלות מרובות.

 
ענף הנדל"ן הינו אחד מענפי הפעילות הדומיננטיים בכלכלה העולמית. השפעתו של ענף זה ניכרת במספר רב של תחומים כגון כלכלת משקי הבית, ענפי המסחר והתעשייה, תשתיות, שוק ההון, החלטות השקעה וכו'. מחקרים רבים מראים כי נכסי נדל"ן מהווים כ- 50% מכלל העושר העולמי, דבר הממחיש את חשיבותו הרבה של הענף. לאחרונה אף הומחשה חשיבות זו בתוצאות משבר הסאב-פריים, אשר החל כמשבר בשוק הנדל"ן האמריקאי והתפשט למשבר כלכלי עולמי.
 
הקורס מתמקד בניתוח ברמת המיקרו: בעיות השקעה, הערכות שווי ומימון פרויקטים ונכסים שונים. הדגש בקורס הינו על יישום פרקטי של היבטים כלכליים ומימוניים של שוק הנדל"ן.
 
הגישה הכללית בקורס הינה כי שווי הינו מוטיב מרכזי לקבלת החלטות בתחום הנדל"ן. בסיומו של הקורס הסטודנטים יקבלו יכולת בסיסית של ניתוח מבוסס שווי הכולל סט כלים להערכה וקבלת החלטות לגבי מגוון סיטואציות בתחום הנדל"ן.
 
 

 

 
 
 Real Estate Capital Markets 
 
1 Semester Unit 
 
Prerequisite:   Principles of Finance 

This course will focus on the ling between real estate markets and capital markets, providing the students with the main concepts, principles, analytical methods and tools useful for making investment and finance decisions regarding real estate investments vehicles available in financial markets. The course will include topics such as: 

 • Introduction to Real Estate Markets and Real Estate Investments.
 • Real Estate Mortgages & Real Estate Debt Rating.
 • Real Estate Equity Investment vehicles:
  Direct investment, REITs. Property funds and opportunity funds. In this part of course we will understand the available vehicles in international perpective.
 • Teal Estate Debt in investment vehicles:
  The last ten years we are witnessing a dramatic increase in the debt vehicles available to investors. We will learn about Commercial Mortgages, CMBS, Mezzanine debt etc.
 • Macro level analysis of real estate investments which pertains to decisions about collections of many individual real estate assets, that is, portfolio or firm level decisions and investment management considerations. 
 
 
 
 
 Real Estate Law 
 
 
 Real Estate Taxation 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס הינה להקנות ידע במיסים המוטלים על עסקאות נדל"ן, הן מהפן התיאורטי והן מהפן המעשי, בדגש על הוראות חוק מיסוי מקרקעין, עקרונותיו והפסיקה הענפה.
הקורס ישאף להקנות למשתתפיו יכולות בסיסיות של ניתוח המיסוי הצפוי בעסקת מקרקעין והמיסוי הצפוי לאורך חיי הנכס כתוצאה מאחזקתו וניהולו.
הקורס יתמקד בלימוד הנושאים האלה: חוק מיסוי מקרקעין (שבח רכישה), עקרונות מיסוי קבלנים, עקרונות חוק מע"מ בזיקה למקרקעין, עקרונות חישוב השבח וניתוח עסקאות מורכבות כדוגמת עסקאות קומבינציה, קבוצות רכישה, פינוי ותמ"א 38.
 
 
 
 Behavioral Finance 

היקף הקורס:  1 י"ס

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במחקר האקדמי העוסק במימון ניסויי והתנהגותי. קיימות עדויות רבות המצביעות כי ההנחות הקלאסיות: שהמשקיעים הם ראציונליים והשווקים הפיננסיים הם יעילים - לא מתארות באופן מלא את המציאות בשווקים הפיננסיים. אנו נסקור את הספרות העכשווית בנושא. בנוסף, חל גידול במחקר אשר משתמש בניסויי המעבדה על מנת לחקור תופעות כלכליות ומימוניות. אנו נסקור ונדגים מספר ניסויים במסגרת הקורס.
 
 
 
 From Convertible Bonds to Convertibel Arbitrage 

 היקף הקורס:  1 י"ס

דרישות קדם:  יסודות המימון בציון 78 לפחות

This course is intended as a practical and empirical example of how the finance profession progressed from the innovation of convertible bonds to advanced arbitrage strategies that employ their unique features, At the end of the course, you should have a working knowledge of professional investing in convertible bonds and of various absolute return strategies related to convertible bonds, such as convertible arbitrage.

Convertible bonds have been around of more than a century; they differ from traditional corporate bonds in that their buyer has the option to convert the convertible bond into shares of the issuing company. Their unique features make them ripe for use by hdge funds in absolute return strategies, such as the strategy known as “convertible arbitrage”. Convertible arbitrage is a market-neutral investment strategy that involves the simultaneous purchase of convertible securities and the short sale of the same issuer’s common stock.
 
In this course we will discuss the general framework for convertibles bonds, their pricing, and the trading in them. We will introduce arbitrage, present a pricing model for convertible bonds, and experiment with different techniques to create a hedged investment in convertible bonds. We will also develop a statistical-arbitrage based method for trading in an index of convertible bonds.
 
Here are the topics that we will cover in this course: An introduction to convertible bonds; Simple valuation models: the bond/option model; Simple investments strategies involving convertible bonds; Sophisticated valuation models: binomial models; Convertible arbitrage; Statistical arbitrage using convertible bonds.
 

 

 
 
 Fin-Tech 

היקף הקורס:  1 י"ס

האם הקורס עוסק בבנקאות? במימון? בשיווק? בטכנולוגיה? התשובה היא: בעיקר בבנקאות ובמימון אבל לא רק.

באמצעות חיבור בין תיאוריה ופרקטיקה המבוססת על ניסיון בשטח והתנסות Hands-On, ילמדו הסטודנטים כיצד התפתחה הפעילות הפיננסית באינטרנט, מה מקומה במכלול האסטרטגיה ועסקי הפיננסים, כיצד השפיעה ושינתה את מפת התחרות ומה נדרש לצורך הקמה, תפעול ושיווק פעילות זו. הלימוד וההתנסות בתחום הפיננסים באינטרנט, יאפשרו לסטודנטים חשיפה והתמודדות עם נושא המולטי-דיסציפלינאריות וכיצד הוא הופך להיות גורם דומיננטי להצלחה בפעילות העסקית העכשווית.

 

 
 
 Corporate Debt Restructuring 
היקף הקורס: 1 י"ס
 
 
נושא הסדרי החוב הוא אחד הנושאים המדוברים ביותר בתקופה האחרונה בישראל ואף עמד במרכזו של דוח מבקר המדינה שהתפרסם לאחרונה. במסגרת קורס זה נדון בסיבות הכלכליות (מיקרו ומאקרו כלכליות) להיווצרות "מצוקה פיננסית" בחברות ובדרכים לזהות מצוקה פיננסית. נדון בהערכת שווי של חברות במצוקה פיננסית, ובדרכים להעריך את המכשירים הפיננסיים המונפקים על ידי חברות אלו (הלוואות ממונפות ואג"ח בתשואה גבוהה). נלמד בהשפעות המינוף הגבוה על ערך החברה ומניותיה (אפקטים של Asset substitution and debt overhang). הנמצאות במצוקה - Out-of-court workouts, exchange offers, prepackaged and pre-negotiated bankruptcies, distressed asset sales, and Chapter 11 reoganizations.
 
הקורס יועבר באמצעות שילוב של הרצאות וניתוח מחקרי אירוע "Case studies".
 
 
 
 
 Corporate Finance 

 היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס עוסק בשני נושאים מרכזיים במימון חברות: מבנה הון אופטימאלי ומדיניות חלוקת דיבידנד של פירמות. במסגרת הקורס נסקור מודלים תיאורטיים המסבירים כיצד פירמות בוחרות את מבנה ההון שלהן וכיצד הן בוחרות כמה דיבידנד לחלק. המודלים שנסקור מתבססים על שיקולי מיסוי, חיכוכים בין בעלי המניות מחד למנהלי הפירמה ובעלי החוב מאידך, אינפורמציה א-סימטרית, וקשרי גומלין בין מבנה ההון של הפירמה לבין התחרות בשוק המוצרים ובשוק לשליטה על החברה

 הערות:  *   הקורס מיועד בעיקר לתלמידי מלמ"ן – מימון חשבונאות ולתלמידי דוקטורט. תלמידי מב"ע ישולבו
                  בקורס באישור המרצה.
           **   מומלץ להשתתף בקורסים: "תיאוריה מיקרו כלכלית" ו"תורת המשחקים" לפני הרישום לקורס זה.

 

 
 
 Current Topics in Finance 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס: סקירת מאמרים נבחרים אשר נכתבו בשנתיים האחרונות. תינתן עדיפות למאמרים אשר טרם פורסמו. התלמידים יקבלו תמונה עדכנית על הידע הנוכחי. בנוסף יתמקד הקורס בשיפור יכולת ההצגה של מאמר אקדמי של התלמידים (ובמיוחד תלמידי הדוקטורט).

הקורס יכסה מאמרים אשר הוצגו בשתי הוועידות האחרונות של UWFC התלמידים יציגו את המאמרים, הקורס יתנהל בשפה האנגלית. הוא פתוח לתלמידי הדוקטורט ולתלמידי מלמ"ן מימון - חשבונאות מתקדמים.

מטלות התלמידים יהיו הצגת וכתיבת REFEREE REPORT לכל אחד מהמאמרים אשר יוצגו. תוטל חובת נוכחות על תלמידי הקורס ויינתן בונוס על השתתפות ערה בדיונים.

הערה:    הקורס מיועד לתלמידי דוקטורט ולתלמידי מימון במסלול עם עבודת גמר.

 
 
 International Real Estate Field Course 
1 Semester Unit 
 
This is a hands-on course aiming to provide students with an up-to-date understanding of the various aspects of real estate theory and practice as applied to the North American and specifically the Canadian real estate market. The course will provide a real-life learning experience of the Canadian market: the financial, legal, development, and business facets, research, government policy and regulation, and the private and public sectors. It will include academic and professional lectures, site tours, business case presentations by banks, brokers, real estate developers, pension plans, REITs, law firms, and an intensive one-week field visit to Toronto, the second largest real estate market in North America. The field visit will include company tours and meetings with various real estate players in the Canadian real estate market. The expenses of the Toronto visit will be paid by the program organizers.
 
A number of academic lectures will be given in Israel, to serve as an introduction to the field visit. Then, students will prepare a review of the main companies they will be visiting in Toronto. Upon returning to Israel, students, in groups of two, will be required to submit a final project report that will include an analysis of a proposed real estate project or subject, applying the knowledge and tools they acquired in the field course. Students will present and discuss their projects in class.
 
Students are expected to be fluent in English, the language in which the course will be conducted.
 
 
 
 Consumer Insights and Strategic Marketing 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס יוצא מנקודת מבט ניהולית ומנתח את הגורמים הקובעים את ההתנהגות האנושית אשר משפיעים על הפרט בתפקידו כלקוח או קונה תעשייתי. מושם דגש על ניתוח הממצאים והתיאוריות ממדעי ההתנהגות וממחקרים בשיווק, היכולים להסביר ולנבא את התנהגות הצרכנים. הקורס מציג בפני המנהל כלים, מושגים וממצאים אמפיריים שיסייעו לו להבין התנהגות של צרכנים ולעצב את מדיניות השיווק של מוצריו, בהתאמה לצרכן. נושאים מרכזיים: עיצוב ושינוי עמדות, תהליכי עיבוד מידע ובחירה בין חלופות, מודלים של למידה, מעורבות הצרכן והשפעתה.

 

 
 
 Integrated Marketing and Electronic Communication 

היקף הקורס:  1 י"ס

(Integrated Marketing Communication) IMC הינו אחד המודלים הפופולאריים והמתקדמים ביותר המשמשים בשנים האחרונות חברות בבניית מותגים ומינופם.

מודל IMC מתייחס למכלול הכלים התקשורתיים-שיווקיים היוצרים את התקשורת השיווקית המשולבת. מטרת העל במודל זה הנה יצירת סינרגיה בין כלל הכלים התקשורתיים-שיווקיים תוך יצירת "שלם הגדול מסך חלקיו" בדרך לבניית מותג מנצח בשוק התחרותי.

בבסיס המודל עומדת ההבנה שיש להקיף את הצרכן 3600 במסרים שיווקיים תוך שימוש במכלול הכלים התקשורתיים-שיווקיים העומדים לרשות הפירמה כמו: פרסום, יח"צ, קידום מכירות, אינטרנט, פה לאוזן (WOM), נקודות מכירה, עיצוב מוצר, ועוד.

בקורס נלמד מהם השלבים השונים והתהליכים הניהוליים והפסיכולוגיים בגיבוש אסטרטגיה תקשורתית יעילה במטרה למנף את ערכי המותג ולהשפיע על תפיסות ועל התנהגויות של קהלי מטרה. במהלך הקורס נארח מנהלים בכירים מעולם הפרסום והתקשורת, נדון בארועים ונספק כלי חשיבה וניתוח ביקורתי

 
 
 Business to Businses Marketing 

היקף הקורס:  1 י"ס

שיווק מתחלק לשני תחומים, שיווק מוצרי צריכה ושיווק תעשייתי (B2B).

שיווק תעשייתי מתמקד בפעילויות הניהוליות המאפשרת לחברה להבין, ליצור ולספק ערך ללקוחות עסקיים, ממשלתיים ומוסדיים, ברוב החברות המובילות במשק הישראלי (high-tech ו-low-tech) אופי השיווק הוא שיווק תעשייתי (B2B).

בקורס נתמקד בארבעה עקרונות מנחים מרכזיים:

 • יצירה וסיפוק ערך ייחודי.
 • פיתוח תהליכים עסקיים מוגדרים היטב לשם סיפוק ערך.
 • פיתוח מערכות יחסים עם הלקוחות הסופיים ועם חוליות הביניים.
 • הצורך לצאת מגבולות ישראל כדי לצמוח.

הקורס יציג בפני הסטודנטים את הבעיות עמן מתמודדים בשיווק תעשייתי (B2B), מודלים וכלים להתמודדות

 
 
 Pricing Policy 

 

1  Semester Unit

The course aims to cover the various methods of optimal pricing under monopoly conditions and monopolistic competition. The common and normative factors that determine optimal pricing policy are reviewed such as pricing differentiation by combining products, bulk discounts, product lines, differentiation over time, etc. Also reviewed are normative methods of implementing pricing in practice. The course includes the following topics: basic concepts of economics; psychological factors in pricing; costing methods for pricing; price differentiation; connecting sales and creating product packages; non-linear rates and volume discounts; quality division and creating product lines; competitive behavior in pricing.
 
 

מטרת הקורס היא לעבור על השיטות השונות להמחרה אופטימלית בתנאי מונופול, ותחרות מונופוליסטית. בקורס ילמדו גורמים ושיטות נפוצים ונורמטיבים בקביעת מדיניות מחירים אופטימלית כגון, בידול מחירים על ידי שילוב מוצרים, הנחה לגודל, קו מוצרים, בידול לאורך זמן, וכו'. כמו כן ייסקרו שיטות נורמטיביות ליישום המחרה בפועל. בקורס יידונו הנושאים הבאים: מושגי יסוד בכלכלה; גורמים פסיכולוגיים בהמחרה; שיטות תמחיר להמחרה; בידול מחירים; קשירת מכירות ויצירת חבילות מוצרים; תעריפים לא ליניארים והנחה לכמות; פיצול איכויות ויצירת קווי מוצרים; התנהגות תחרותית בהמחרה.

 
 
 Multinational Marketing 

היקף הקורס:  1 י"ס

שני כוחות משפיעים היום על פעילות בינלאומית - גלובליזציה מחד ופיצול בין ובתוך השווקים מאידך. כוחות אלו מציבים אתגר לא פשוט למנהלים.

למנהל הישראלי של חברה קטנה יחסית, בדרך כלל, האתגר הוא גדול עוד יותר שכן עליו לאתר זירה מתאימה ומיצוב מתאים מול מתחרים גלובליים ומתחרים מקומיים בכל שוק בו הוא פועל.

בהתאם לכך הקורס שם דגש מיוחד על הסוגיות עמן מתמודד היצואן הישראלי.

לא ננסה לכסות את כל הסוגיות בשיווק גלובלי, אך ננסה להציג כלים ותפיסה מקצועית שיאפשרו למנהל הישראלי להתמודד עם כל סוגיה בה הוא עשוי להיתקל. התפיסה וכלי העבודה יהיו מותאמים למאפיינים של החברה הישראלית והמנהל הישראלי. .  

 

 
 
 Data Analysis in Marketing 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס עוסק בנושאי ניתוח נתונים של סקרים וניסויים לשיפור החלטות שיווקיות.

מטרות הקורס להציג, להדגים ולהנחיל את היכולת לשימוש בשיטות סטטיסטיקה לא-פרמטרית (צילווח, מבחני חי-בריבוע, מבחני ומדדי-קשר של סולמות שמיים וסדר), השלמות לרגרסיה לינארית, תכנון ניסויים, וניתוח שונות.

כמו כן, יסקרו בקצרה, וכמבוא לקורסי המשך בהתמחות השיווק, שיטות בסטטיסטיקה רבת משתנים המשתמשות במחקרי פילוח, מיצוב, תיכון מוצרים והמחרה.

 
 
 Creative Thinking in Marketing 

היקף הקורס:  2 י"ס

 
מנהלים בתחומי טכנולוגיה ושיווק רוכשים ידע רחב ומעמיק בתחום אליו הם נדרשים. ידע זה נשען על יסודות אותם רכשו במהלך לימודיהם הפורמליים ושנות ניסיון רבות בהן קראו, למדו ואף פיתחו את שיטות עבודתם. יחד עם זאת, במקרים לא מעטים נדרש פתרון או רעיון מקורי החורג מההרגלים שרכשו ויחד עם זאת שומר על המסגרות הארגוניות הקיימות. רעיון כזה נתפס כרעיון יצירתי.
 
הכרחית המודעות לכך שבין האפשרויות הרבות לניהול מערכות, פיתוח או פתרון בעיות, קיימים גם רעיונות מקוריים, פשוטים ופורצי דרך. רעיונות מסוג זה, גם אם אינם מהווים את עיקר נפח העבודה, עשויים לעתים להוות מנוף לקידמה ושיפור. מטרת הקורס ללמד שיטות חשיבה התומכות בפיתוח רעיונות אילו.
 
ייחודיותו של הקורס: 
 1. נושא מרכזי בקורס הוא החשיבה עצמה.
 2. הרעיונות היצירתיים יהיו תולדה של גישת חשיבה אנליטית המופעלת תוך שימוש בשיטה מובנית.
בקורס יוצגו דוגמאות רבות. בתרגול יינתן דגש על פיתוח יכולת להפעיל את שיטות החשיבה באופן עצמאי. הערכת הציון תהיה על סמך הגשת תרגילי בית ומבחן מסכם.
 
 
 
 Marketing and Advertising in the Internet 
היקף הקורס:  1 י"ס
 

בקורס יילמדו כלים מעשיים לשיווק באינטרנט. בין השאר יילמדו התחומים האלה: קידום אתרים במנועי חיפוש, פרסום במנועי חיפוש, קידום באמצעות מדיה חברתית ובאמצעות באנרים, שיפור יחס ההמרה באתרי אינטרנט, כתיבה שיווקית, שיווק בדואר אלקטרוני ואופטימיזציה של תהליכי מכירה אינטרנטיים. גישת הקורס היא מעשית ומבוססת בעיקר על ניסיונו הרב של המרצה.  

 

 
 
 Customer Relationship Management 

היקף הקורס:  2  י"ס

מונחים כמו ערך חיי לקוחות, נכסיות לקוחות, נתח ארנק ושיעור שימור הלקוחות נעשו נפוצים בשפה השיווקית של העשור האחרון, כחלק מאחד השינויים המהותיים שעבר עולם השיווק בעשורים האחרונים - המעבר מהמוצר ללקוח כיחידת הניתוח של הפירמה. במסגרת מדיניות שיווקית זאת, שלפעמים מכונה שיווק ממוקד לקוח (ונכרכת גם בשמות כמו "ניהול קשרי לקוחות") משווקים מנסים לנהל באופן מושכל את הלקוחות שלהם תוך שהם מודדים ומביאים בחשבון שני גורמי ערך עיקריים: הערך ארוך הטווח שהלקוחות נותנים לארגון, והערך שהארגון נותן להם.

מטרת הקורס לסקור מספר נושאים החשובים לניהול שיווק ממוקד לקוח. בין השאר יסקרו שיטות להערכת רווחיות לקוחות וחישוב ערך חיי לקוח, סוגי לקוחות והערכת חשיבות נאמנות של לקוחות, שיטות לרכישה, פיתוח ושימור של לקוחות, ניתוח שביעות רצון ונטישות, נושאים הקשורים בערך השירות ללקוח, שימוש במועדוני לקוחות, הקשר למערכות CRM ועוד.

 
 
 Brand Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

תחום ניהול המותגים מתבלט בשנים האחרונות כאחד התחומים המרכזיים בתרומתם להצלחה השיווקית של פירמות רבות, כפי שבא לידי ביטוי בתשומת הלב ובמשאבים הרבים שמנהלים מקדישים לנושא, ובהתעניינות הגדולה בנושאי ניהול מותגים ומיתוג בעיתונות העסקית. הקורס יסקור מספר נושאים מהותיים לניהול מותגים. בין השאר יהיה דיון בהגדרת תפקידי המותג וכיצד מיתוג מתקשר לאסטרטגיה השיווקית של החברה, מרכיבי מותג (למשל: בחירת שם או לוגו), פורטפוליו של מותגים (קישור בין המותגים השונים של החברה), מתיחת מותג (האם כדאי להשתמש בשם המותג בשווקים חדשים), שיתוף פעולה בין מותגים, נכסיות וערך מותג (איך מודדים את שווי המותג לחברה), ונושאים רלבנטיים אחרים.

 
 
 Selected Issues in Trends 

היקף הקורס:  1 י"ס

מהו טרנד? מדוע מוצרים מסוימים הופכים לפופולאריים בעוד אחרים נכשלים? אילו מאפיינים יכולים לסייע ביצירת טרנד? אילו גורמים משפיעים על אימוץ חברתי? כיצד פועלות קבוצות? מה משפיע עליהן ועל חבריהן? האם קיימים חברים בקבוצה או בקהילה המשפיעים על הצלחת הטרנד יותר מאחרים? שאלות אלה רלוונטיות לא רק למוצרי צריכה, כי אם למגוון רחב של תחומים, גופים וחברות - שכן טרנד יכול להיות גם רעיון, התנהגות, שירות, שינוי חברתי, ועוד. הקורס בוחן כיצד מוצרים, רעיונות והתנהגויות הופכים פופולאריים ('טרנדיים'), ודן במספר גורמים העשויים לתרום להצלחת טרנד, ביניהם מאפייני המוצר/רעיון, תהליכים חברתיים-קבוצתיים, תהליכים פסיכולוגיים אישיים ובינאישיים, מאפייני קהלי יעד שונים ועוד.

 
 
  

היקף הקורס:  1 י"ס

בשנים האחרונות עולם השיווק והסחר משתנה במהירות עצומה בכל תחומי הכלכלה כשמנועי השינוי המרכזיים הם תחומי הדיגיטל, הסחר והשיווק האלקטרוני. תחומים חדשים אלה דוחקים את רגליהן של רשתות השיווק הקמעונאיות "המסורתיות" ומהווים נדבך מרכזי בכל הנוגע לקשר ולמגע של יצרני מותגים עם הלקוח הסופי. מערכי השיווק וההפצה והתקשורת עם הלקוחות המסורתיים שפעלו במתכונת דומה במשך עשרות שנים, נדרשים לשנות את עצמם במהירות כדי לשרוד ולבנות מנגנונים חדשים שיאפשרו להן לבצע התאמות מהירות בכל רגע נתון.

ניהול ובניית זירת E-commerce רב ערוצית על בסיס יסודות נכונים ותמהיל מדויק הוא אתגר מורכב המושפע ממשתנים רבים ומדינמיות רבה של השוק שמשתכלל תוך אימוץ מהיר של טכנולוגיות ושיטות עבודה המשתנות חדשות לבקרים.

בשונה ממערכי מסחר קמעונאים קלאסיים, כל זירת סחר אלקטרוני נדרשת להתמודד בהצלחה ובו זמנית בזירות רבות חיצוניות ופנימיות. חיצוניות - מול הצרכנים השונים במגוון סגמנטים, מול יצרנים השונים שהם בעלי המותגים המובילים, דרישות לתמחיר ולמגוון מדויק, פלטפורמות נייחות וניידות מגוונות הנדרשות להעניק ללקוח חווית משתמש רציפה, שינויים טכנולוגיים מהירים וסביבה תחרותית מהמאתגרות שקיימות בשוק. פנימיות - תפעול יעיל, מערך לוגיסטי דינמי ומורכב, שדרוגים טכנולוגיים תכופים, ניהול קטלוג מוצרים מורכב ודינמי, מיצוב שיווקי ועוד.

הבנה של כל אחד מהנדבכים המרכזיים של תחום הסחר האלקטרוני הכרחית לבניית אסטרטגיה מצליחה והמותאמת לעולם הכלכלי החדש המאמץ במהירות טכנולוגיות חדשות. בקורס נלמד על דרכים ואסטרטגיות שונות לבניית זירת מסחר אלקטרוני מצליחה ומבודלת תוך שימת דגש על ההיבט היישומי והמעשי ועל עוגנים מרכזיים המשמשים גופים מובילים בתחום כגון UX / UI, בניית מגוון מוצרי רחב ודינמי, שיטות תמחור, שיטות שיווק ונאמנות לקוחות דיגיטליות ופעילות בפלטפורמות M-commerce. בין השאר יינתן דגש לאתגרים הנגזרים מפעילויות קמעונאיות רב ערוציות (Multichannel) ולשיטות לבניית חווית משתמש רציפה במגוון פלטפורמות של סחר ושיווק אלקטרוני.

 
 
 Strategic Management 
היקף הקורס:  1 י"ס 
 
מטרות הקורס הן: להעמיק בנושאים שונים שנחשפו באופן ראשוני בקורס המבוא; לסקור נושאים מעניינים וחדשניים בסדר היום של המחקר והמעשה בניהול אסטרטגי; לשלב ולארגן חומר שנלמד בשלבים מוקדמים יותר של תכנית המב"ע, במיוחד זה הנוגע לפונקציות הניהול השונות.

בקורס יידונו נושאים מתקדמים באסטרטגיה עסקית, באסטרטגית תאגיד, במהלכים אסטרטגיים ובתהליך ובחשיבה האסטרטגיים. כמו כן יידונו נושאים חדשים בסדר היום האסטרטגי וינותחו אירועים.

 
 
 
 Industrial Organization 

היקף הקורס:  1 י"ס

כדאיותן של החלטות הפירמה הבודדת מותנות בתגובת הפירמות האחרות בענף והצרכנים לאותן החלטות. הקורס נועד להקנות כלי חשיבה להערכת ההשפעה האסטרטגית של ההחלטות הבסיסיות של הפירמה כגון קביעת מחיר, איכות ובידול המוצר על התנהגות השחקנים האחרים (פירמות וצרכנים) בענף בו היא פועלת. בקורס יידונו הנושאים האלה: הגדרת מבנה הענף; תמריצים שונים לבידול מוצרים בין פירמות; תחרות בכמויות לעומת תחרות במחירים; אסטרטגיה של מניעת כניסתן של מתחרות לענף; אסטרטגיות של חשיפה או הסתרת מידע פרטי; יחסי גומלין בין פירמות מתחרות לעומת יחסי הגומלין שבין ספקים למפיצים..  

 
 
 Industry Analysis 

היקף הקורס:  1 י"ס

גיבוש אסטרטגיה תחרותית מחייב התאמת הפירמה לסביבתה. ההיבט החשוב ביותר בסביבה הרלוונטית, הוא הענף או הענפים בהם הפירמה מתחרה. הבנת מבנה הענף וכללי המשחק הנהוגים בו, הן בראיה סטטית והן בראיה דינמית, הכרחיים על כן, לניווט הפירמה וגיבוש אסטרטגיה. תהליכים של גלובליזציה בסביבה העסקית ושל מדיניות ממשלתית, מהווים אתגר נוסף ומשמעותי ביותר בפני מגבשי האסטרטגיה, ולכן גם בפני מנתחי הענף.

בקורס נלמד את התיאוריה של ניתוח ענפים וניישם אותה בפתרון אירועים הלקוחים מענפים מגוונים. נשלב גם אלמנטים מתקדמים בדינמיקה של ענפים. הדוגמאות יילקחו מישראל, מהעולם ומשילוב של השניים.  

 

 
 
 Strategic Innovation 
היקף הקורס: 1  י"ס
 
 
בעולם התחרותי, בו אנו נמצאים כיום, ההסתמכות על מודלים אסטרטגיים מסורתיים אינה מספיקה על מנת להבטיח את צמיחתם והצלחתם של ארגונים בטווח הרחוק בענפים רבים. העולם העסקי נעשה מחולק יותר ויותר לשני סוגי ארגונים. כאלה הרואים בביצועי הענף כיעד, ומשפרים את ביצועיהם באופן רציף בדומה לענף, וכאלה שעשו את קפיצת המדרגה אל החדשנות הקיצונית ע"י שינוי מהותי בתפישה העסקית ויצירת עושר חדש לבעלי מניותיהם. החדשנות האסטרטגית באה לידי ביטוי בשימוש (Wealth Creation) במודלים עסקיים חדשניים מעבר לגבולות הענף, יישום מודלים של חדשנות משבשת (Creative Distraction) יישום מודלים של הרס יצירתי, (Disruptive Change) חדשנות שיווקית וחדשנות תהליכית. הקורס יתמקד בניתוח התפישה של חדשנות אסטרטגית, ודיון מעמיק במודלים עסקיים של חדשנות אסטרטגית שאפשרו לחברות וארגונים צמיחה, רווחיות ויצירת עושר לבעלי המניות, בשיעור ניכר מעבר לממוצע הענפי בו הן פועלות.
 
  
 
 
 Entrepreneurship,Start Ups and Venture Capital 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את מאפייני חברות הסטארטאפ ומאפייני שוק מימון היזמות הטכנולוגית על מגוון שחקניו.

 בקורס יוצגו תיאוריות מתחום היזמות וינותחו החסמים במימון חברות הזנק וחדשנות טכנולוגית. בהמשך נסקור את המאפיינים העיקריים (מבנה ארגוני, מבנה חוזי, רוטינות עבודה וערך מוסף) של השחקנים השונים בשוק הון הסיכון (קרנות הון סיכון, קרנות תאגידיות, חברות השקעה, בנקי השקעות, משקיעים אסטרטגיים, חממות טכנולוגיות, משקיעים פרטיים, ומענקים ממשלתיים).

 

 
 
 Itellectual Property Law 

היקף הקורס:  1 י"ס

שוק הקניין הרוחני הינו שוק של מפתחי חדשנות. השוק תפס תאוצה רבה ומחודשת בעשור האחרון, עם התפתחות האינטרנט והטכנולוגיה. בקורס זה נלמד על דיני קניין רוחני תוך שימת דגש על היבטים מעשיים אשר מיועדים לסייע למנהלים לקבל החלטות בנוגע לנכסיה הרוחניים של החברה, שמירה עליהם, והפקת תועלת כספית מהם. כמו כן, נשים דגש גם על שאלות חדשניות המתעוררות בנושא השמירה על קניין רוחני בסביבת האינטרנט.

הקורס יעסוק בתחומים האלה: מבוא כללי לקניין רוחני; דיני זכויות יוצרים; דיני פטנטים ומדגמים; דיני סימני מסחר; ההגנה על הסוד המסחרי; חוזי הרישיון כאמצעי להפקת התועלת מההמצאה.  

 
 
 Strategic Aspects in Mergers and Acquisition 
 
1 Semester Unit
 
 
Making an acquisition is one of the most complicated strategic decisions in business. Sometimes it is the only way a firm can achieve significant growth and gain a leading position in its market. However, successful acquisitions and mergers are few, mainly because only too often the acquirer makes the wrong choice, acquiring the target that is willing to be sold rather than the firm that suits the acquirer strategically. We examine a wide array of theoretical and practical aspects of mergers and acquisitions, focusing on M&A as a strategic decision executed by the management. We try to answer questions such as: Why and when should a firm acquire? How are M&As executed? What are the criteria for buying a firm? How much should it cost? How do we create value from M&A? What are the mistakes to be avoided? Classes are based on lectures, case studies and presentations.
 
   

 
ההחלטה על רכישת חברה היא מההחלטות האסטרטגיות הסבוכות ביותר שניתן לקבל בעולם העסקים כיום. לעיתים, אסטרטגיה לצמיחה משמעותית ולהובלת שוק יכולה להיות רק באמצעות רכישה. ההצלחות ברכישות ומיזוגים מועטות משום שבמקרים רבים רוכשים את החברה הלא נכונה, את החברה שהזדמנה, את החברה שהייתה מוכנה להימכר ולא את החברה שמתאימה אסטרטגית. בקורס נבחן אספקטים רבים, הן תיאורטיים והן פרקטיים, מעולם רכישת החברות תוך התמקדות ברכישת חברות ככלי אסטרטגי בידי מנהלים.

בקורס ננסה לענות על השאלות: מדוע לרכוש חברה? כיצד? מהם הקריטריונים? מה המחיר? כיצד ניתן לייצר ערך מהרכישה? מאילו טעויות להימנע? ועוד.

הלימוד יתבסס על הרצאות, ניתוח אירועים וכן הצגת עבודות.

 
 
 
 The Israeli Telecom Markets:Competition and Regulations 

היקף הקורס:  1 י"ס

ענף התקשורת (טלקום, דואר ושידורים) הינו מהדינמיים והמשמעותיים מבין ענפי המשק. היקף הכנסותיו הוא כ- 33 מליארד ₪ בשנה, והוא מאופיין בתמורות טכנולוגיות מהירות ובכך שהתחרות בו היא תחרות בין מעטים. תפקידה של הרגולציה מורכב- עליה למצוא דרכים לקידומה של התחרות במצב בו המציאות הטכנולוגית משתנה בקצב המהיר ממנה.
 
 
במהלך הקורס נסקור את התפתחות התחרות והרגולציה בענף התקשורת בישראל בתחומים הבאים: תקשורת נייחת, תקשורת ניידת, תשתיות אינטרנט וגישה לשירותי אינטרנט נייחים וניידים, תקשורת בינלאומית, טלביזיה רב-ערוצית, טלביזיה מסחרית, דואר.
 
בכל אחד מהתחומים, נלמד על האופן בו התפתחה התחרות, על תגובות השחקנים למצב החדש, ועל תוצאות המהלכים להרחבת התחרות. בנוסף, נזהה מגמות להתפתחויות צפויות בעתיד. נדון במונחים כגון התלכדות, השפעת רשת, שירות אוניברסאלי, קישוריות, ניטראליות רשת, ועוד.
 
 
 
 Regulation in the Israeli Market 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס עוסק בניתוח פרקטי של מבנה והתנהגות ענפית, על בסיס גישות תיאורטיות חדשות וישנות בממשק בין כלכלה לאסטרטגיה עסקית מודרנית. ניתן דגש לדוגמאות ספציפיות מהתנהגויות ענפיות בכלכלה הישראלית העכשווית ונלמד כיצד הכרת התיאוריה, ביחד עם סט כלים בסיסי אך חדשני, יכולים לשפוך אור אחר על המציאות הכלכלית המשתקפת אלינו מדי יום בחיינו המקצועיים ובתקשורת.

הקורס מתבסס על תיאוריות כלכליות שונות (ביניהן: ארגון תעשייתי, תורת הטרנסאקציות, תורת המשחקים, כלכלה אוסטרית, כלכלה התנהגותית) ועל גישות מודרניות באסטרטגיה עסקית (ביניהן: גישת המשאבים, גישת הידע, הגישה האבולוציונית והתנהגות ארגונית) ובמקום לדגול בגישה אחת כפתרון יחיד לבעיות אסטרטגיות ניהוליות, נלמד שילוב מתודולוגי פרקטי שמתבסס על המגוון התיאורטי לעיל.
 
 
 
 Business Simulation 
1 Semester Unit 
 
 
This course offers a vivid action-based learning experience of strategy making and execution. In a multiple-round business game simulation participants act as executive decision markers of firms operating in world characterized by uncertainty and surprises. In an increasingly complex market setting of competitive strategic interaction, strategic and tactical decisions have to taken with respect to typical business functions, such as purchasing, production, marketing & sales, finance, human resources, and R&D while stakeholder influences have to be anticipated and managed. In a strategy paper the teams will have to formulate and present their competitive and corporate strategies. Accompanying classroom sessions recap on relevant concepts and tools of strategic management as part of the (de)brief of the game.
 
 
This core course deals with the craft of strategy formulation and implementation that drive competitive organizations. It will provide insight into how to identify and choose superior competitive position, how to analyze a strategic situation, and finally how to create the organizational context to make the chosen strategy work. As such, the objectives of this course are to deploy conceptual frameworks and models to analyzing competitive situation and strategic dilemmas and gain insight into strategic management. You will build on insights developed in other course, explore and apply tools to arrive at understandings that are both applicable in the business world and deeply rooted in thorough academic understanding. The emphasis throughout is on the application of conceptual models which clarify the interaction between industry, competition, firm resources, and the structure and development of firm capabilities.
 
 
 
 Strategic Analysis by Analytical Research 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מציע מגוון דרכים לבחינת כדאיות השקעה בחברה, לצד בחינת תוצאותיה הכספיות.

הקורס יתמקד בסוגיות האלה:

 • ניתוח האסטרטגיה העסקית והפיננסית של החברה (עבר ועתיד)
 • זיהוי גורמי סיכון והצלחה עיקריים בפעילות ובנכסי החברה, ובכללם האמצעים להתמודדות עימם ואיתור מוקדם להתממשותם.
 • הערכת שווי הוגן של נכסים.
 • התמודדות עם משברים באמצעות ניתוח אירועים היסטוריים.
 • איכות ההנהלה, אנשי מפתח, הון אנושי, עצמאות דירקטוריון, עסקאות ניגוד, שקיפות.
 • בחינת הממשל התאגידי בחברה, הכולל את מבנה הדירקטוריון וחברי ההנהלה הבכירים ואופן בחירתם, מומחיות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה בתחום פעילות החברה, בקרה לביצוע עסקאות ועוד.
 • בחינת פוטנציאל גודל ורווחיות של ענף הפעילות, חשיפתו לאירועי מאקרו ומעמד החברה בענף.
 • Benchmark
 • יכולת ניצול הזדמנויות עסקיות.
 
 
 Entrepreneurial Finance 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
 
מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את מאפייני שוק הון הסיכון (שוק מימון היזמות הטכנולוגית) על מגוון שחקניו. בקורס נדון במאפייני יזמות טכנולוגית בחסמים במימון חברות סטארטאפ וחדשנות טכנולוגית. בהמשך נסקור את המאפיינים העיקריים (מבנה ארגוני, מבנה חוזי, רוטינות עבודה וערך מוסף) של השחקנים השונים בשוק הון הסיכון (קרנות הון סיכון, קרנות תאגידיות ומשקיעים אסטרטגיים, חממות טכנולוגיות ו-Accelerators, משקיעים פרטיים ומועדוני משקיעים, אתרי Crowd-Funding ומענקים ממשלתיים). במסגרת הניתוח תינתן התייחסות מיוחדת למספר שחקנים מרכזיים:
 1. קרנות הון הסיכון מסוג שותפות מוגבלת (Limited Partnership Venture Capital Funds) שמהוות את אחת השחקניות הדומיננטיות בשוק הון הסיכון - נדון במבנה הארגוני והחוזי של קרנות הון סיכון, ובמחזור חיי קרנות הון (תהליכי הגיוס, ההשקעה, הליווי והמימוש של קרנות הון סיכון), בקריטריונים לסינון של קרנות הון סיכון ומתודולוגית תמחור של קרנות הון סיכון; 
 2. קרנות תאגידיות - הן גוף השקעה במיזמים טכנולוגיים עם יתרונות וחסרונות מאוד ייחודיים;
 3. משקיעים פרטיים וקבוצות משקיעים - מהווים שחקן שצומח במהרה בעשור האחרון וימשיך להוות שחקן דומיננטי בתחום;
 4. אתרי Crowd-Funding מגמה חדשה בתחום מימון מיזמים טכנולוגיים;
 5. חממות טכנולוגיות ותכניות האצה;
 6. רציונל לתמיכה ממשלתית במו"פ וחדשנות וסקירת מענקי מחקר ופיתוח ממשלתיים.
הקורס יכלול הרצאות אורח ודוגמאות מהשטח.
 
 
 
 Economic Incentives in Management 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
 
תמריצים כלכליים הם הדלק שמניע ארגונים ומערכות כלכליות. שימוש מושכל בתמריצים עשוי לסייע בידי כל ארגון להשיג את מטרותיו, בעוד ששימוש לא מושכל עשוי להיות הרסני לארגון. בקורס זה נדון בכמה מהעקרונות המרכזיים של בניית מודל תמריצים אופטימלי בארגון ונציג כמה מהיישומים החשובים של עקרונות אלה. בין היישומים בהם נדון:
 1. מודל תיגמול אופטימלי של עובדים וספקי שירות (לדוגמא משווקים)
 2. המחרה אופטימלית של מוצרים
 3. מודל אופטימלי של פיקוח על חברות
 4. חוזים אופטימליים עם משקיעים ולווים.
 
 1.  
 
 
 Game Theory for Managers 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס עוסק בניתוח התנהגות של מקבלי החלטות בסיטואציות אסטרטגיות. מטרת הקורס היא להקנות כלים כיצד לחשוב על סיטואציות מעין אלה ולקבל החלטות בצורה יותר מושכלת.
 
ככלל ניתן לראות בקורס זה קורס המשך לקורס חשיבה אסטרטגית, אם כי ניתן ללמוד את הקורס גם ללא הקורס חשיבה אסטרטגית.
 
 
 
 
 Principles of Business Consulting 

היקף הקורס:  1 י"ס

This course is meant to introduce students to the art and practice of management consulting.The course isa core requirement in the Business Consulting concentration, to be complemented with a corresponding "capstone"practicum component.It focuses on the methods employed in contemporary global business consulting companies. It is meant to allow the student to develop a conceptual appreciation for the efforts involved in a comprehensive business study or analysis, aimed at the articulation of the necessary basis for real strategic decision by the managers of a paying organization, facing a real strategic question.
 
 
The course of study focuses on methods and processes used in the analysis of strategic decision situations, the identification of key strategic options, thestudy and articulation of essential insights based on extensive primary and secondary research, the formulation of recommend actions that the organization could adopt, and the layout of corresponding implementation plans.
 
 
 
 Business Consulting Dilemmas 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס משקיף על תהליך הייעוץ העסקי ומשלים את גיבוש התובנות לגביו על ידי העלאת מספר דילמות קיומיות אופייניות שעולות במהלך הייעוץ. הדיונים בכיתה יתמקדו בבחינת ההתמודדות המושכלת של היועץ המקצועי עם אותן דילמות. דילמות - מטבעה הגדרתן - אינן ניתנות לפתרון, לכן במוקד הקורס יעמדו ארבעה דיונים שיחדדו את השיקולים הרלוונטיים לכל אחת מהדילמות. במקביל יתארחו בקורס יועצי ניהול מנוסים שיתייחסו מניסיונים לדילמות השונות.
 
 
 
 
 Global Business Studies 

היקף הקורס:  2  י"ס

בנוסף לדרישות הקדם על התלמיד לעבור ראיון אישי עם ראש התכנית

 
This project-centered course is meant to allow students to act as management consultants to top decision makers in companies which face global strategy decisions. The course isan integrative "capstone"component in the MBA program and the practicum compliment to the Introduction to Business Consulting course. It combines 3 key elements, namely global strategy, business consulting and virtual teamwork. It is an intensive project where a carefully selected group of 8-10 Israeli and foreign students undertake – over 6 months – a comprehensive business study or analysis, aimed at the articulation of the necessary basis for real strategic decision by the actual managers of a real and paying organization, facing a real strategic question.

 

The field study experience puts theory into practice: International consulting teams will delve into strategic decision situations and engage in the identification of key strategic options, thestudy and articulation of essential insights based on extensive primary and secondary research, the formulation of recommend actions that the organization could adopt, and the layout of corresponding implementation plans. The results of the study are multiple presentations to the client organization (“sponsor”) and a final comprehensive report providing a compelling argument in support of the specific and actionable recommendations.

 
 
 
 
 Introduction to Social Businesses and Social Entrepreneurship 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
עסקים חברתיים ויזמות חברתית מושכים תשומת לב בעידן הנוכחי בו המקורות הפילנרטופיים מדלדלים והמעורבות של המדינה בפתרון בעיות חברתיות מצטמצמת. לתוך הפער הזה צומחים עסקים חברתיים שיוצרים פתרונות חדשניים לבעיות חברתיות ופועלים ליצירת שורה תחתונה כפולה של תשואה כלכלית (ROI) ותשואה חברתית (SROI).
 
במסגרת הקורס נלמד על ההתפתחות של תחום העסקים החברתיים, נפגוש פתרונות חדשניים לבעיות חברתיות בישראל ובעולם, נדבר על הדילמות שעומדות בפני העסקים החברתיים ובעיקר איך מאזנים בין המטרה החברתית למטרה העסקית. נסקור את דרכי המימון של עסקים ויוזמות חברתיות ונבדוק כיצד מעריכים את התשואה החברתית (SROI) שמיצרים אותם עסקים חברתיים.  
 
 
 
 Corporate Social Responsibility 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
הקורס ידון בסוגיות המרכזיות של תחום האחריות התאגידית בהקשרן ההיסטורי, המשפטי , הכלכלי, הגלובאלי והישראלי. הקורס יתמקד בשילובה של גישת האחריות התאגידית כחלק אינטגרלי מאסטרטגיה עסקית ותהליך הניהול העסקי תוך הצגת דרכי יישום אפשריות במערכת קבלת ההחלטות של הפירמה המודרנית ותוך ניתוח תרחישים מעשיים.
 
 
 
 
 Intro to the Case Competition 
 
1 Semester Unit 
 
This course serves as a preparation to the Soafer International Case Competition (SICC) by studying how to deal with strategy cases. The course reviews some of the principles and conceptual frameworks for evaluating business strategy, helps develop a top management perspective, and guides students in formulating business-level strategies.
 
 
 
 Development and Use of Patents As a Strategic Business Tool 
1 Semester Unit
 
This is a crash course in patent strategy geared to strategically-minded business people.  Some companies spend fortunes on patents and end up with little value.  Others develop and use patents with a level of strategic precision that enables them to boost their valuation by many multiples.  In this course, we will focus on what business people need to know in order to align their patents with their long term business strategies, and with the goal of affirmatively using patents as a mechanism to propel valuation.
 
 
 Global Marketing Strategy 

היקף הקורס:  1 י"ס

חברות עסקיות פועלות היום בסביבה בינלאומית שמאופיינת על ידי לקוחות ממקומות שונים בעולם ומתחרים חדשים שיכולים להופיע מכל מדינה עם מודלים עסקיים שונים. ההתפתחויות בעולם הגלובלי והדיגיטלי יוצרות אתגרים והזדמנויות חדשות.

מטרות הקורס כוללות שיפור ההבנה של ההשלכות הגלובליות ופיתוח יכולת לחשוב בצורה אסטרטגית על נושאים של שיווק בינלאומי.
לפתח יכולות פיתוח ויישום תכניות בשווקים בינלאומיים כולל משא ומתן ועבודה עם שותפים אסטרטגיים.
רכישת ידע והבנה של הסביבה העסקית הבינלאומית, המהלכים התחרותיים של חברות שונות, ההבדלים בין שווקים והאסטרטגיות המתאימות לשווקים שונים.
לתרגל אבחון וניתוח בעיות של תכנון ובקרה בשיווק גלובלי.

 
 
 Entrepreneurial Marketing 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מבהיר מושגים, שיטות ואסטרטגיות רלבנטיות לשיווק יוזמות עסקיות חדשות.

תכנית הקורס מתרכזת במיוחד בהענקת ידע מעמיק ורחב בנושאים כמו:
איך ניתן לזהות ולהעריך הזדמנות עסקית?
מה כרוך בתהליך הפיתוח של מוצרים חדשים?
איך יזמים משיגים יתרון תחרותי במצב של משאבים מוגבלים?
איזה כלי שיווק ומכירות אפקטיביים בשיווק יזמות?

מכיוון שאין אסטרטגיה ותכנית שיווקית מסוימת שמתאימה למהלכים שונים של יזמות, הקורס תוכנן לעזור לסטודנטים לחשוב בצורה גמישה על מצבים של שיווק יזמות חדשות.

הקורס מבוסס על דיון באירועים של יזמות בתחומי עסקים שונים (תוכנה, רפואה, מוצרים דיגיטליים ושיווק באינטרנט), הרצאת אורח, והכנת תכנית שיווק למוצר או שירות חדש במסגרת צוותית.

הקורס מרוכז ואינטנסיבי, נדרשת עבודה רבה של הכנת אירועים, קריאת חומר ועבודת צוות על תכנית שיווק.

 

 
 
 Research Seminar for Doctoral Students in Marketing 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
*  הסמינר מיועד לדוקטורנטים או תלמידי מלמ"ן באישור המרצה 

מטרת הסמינר היא לספק לסטודנטים אפשרות להיחשף לסדרה של נושאים שונים בתחום השיווק.המפגשים יהיו מאורגנים באופן שמאפשר לתלמידים דיון והבנה לעומק של מאמרים חשובים בתחומים אלה, וכן חשיפה לפרויקטי המחקר החדשים שיוצגו על ידי חוקרים בשיווק.

לאור זאת המפגשים יהיו משני סוגים:

 • מפגשי הרצאות אורח בהם יציגו האורחים את מחקריהם (בפורמט סמינר מחלקתי)
 • מפגשי דיון על מאמרים עם חברי סגל מקבוצת השיווק

בנוסף, על הסטודנטים להגיש הצעת מחקר בתחום השיווק. ההצעה תיכתב במהלך השנה ותוצג בסיומה, וכתיבתה תלווה בחבר סגל מקבוצת השיווק. נקודות ציון לכתיבת ההצעה ינתנו בתחילת השנה.

 

 
 
 Project: Corporate Valuation 
 
היקף הקורס:  2 י"ס
 
 
הקורס נועד לספק כלים וידע הדרושים לביצוע הערכה עצמאית של הערכת שווי של חברות ועסקים. הקורס יעסוק בהיבטים התיאורטיים והמעשיים של הערכת שווי וכן בביצוע הערכות שווי בפועל. הפרויקט מורכב ממשימות שונות הבונות את הערכת השווי. תחילה תינתן הרצאה בה יועבר הרקע התאורטי למשימה ולאחר מכן יודגם ביצוע המשימה בכיתה בתרגילים ובניתוח אירועים. בשלב הבא יתבצע ניתוח עצמאי של המשימה. באופן זה הפרויקטים נבנים במהלך המסטר, מוגשים לקראת סוף הסמסטר, ולאחר מכן מוצגים בכיתה השיעורים האחרונים.
 
 
 
 Rationality and Emotions in Decision Making 
היקף הקורס:   2 י"ס
 
הקונספט "התנהגות כלכלית" הרחיב הבנתנו ויכולותינו להסביר מודלים כלכליים קלאסיים על ידי הטמעת אלמנטים פסיכולוגיים. שילוב אלמנטים פסיכולוגיים שיפר יכולת ניבוי של תופעות קיימות ולמעשה משקף פרספקטיבה ריאליסטית יותר ביחס לתפיסה הכלכלית קלאסית המניחה רציונאליות, רצון למקסם רווחים, ויעילות המוצעות על ידי מודלים סטנדרטים. אכן, בשנים האחרונות גוברת ההבנה בקרב מנהלים וחברות ייעוץ ומחקר, שמעקב וניתוח של התנהגות פרטים הינם קריטיים להצלחה העסקית של הארגון. ההנחה הרווחת, המציעה כי החלטות מתקבלות באופן שקול, הגיוני, תוך שקלול מירב ההיבטים הרלוונטיים, לא פעם נכשלת במבחן המציאות. ממצאים מהשנים האחרונות מראים שוב ושוב, שלדרך הצגת האינפורמציה ישנה השפעה מכרעת על ההחלטות המתקבלות. כך לדוגמה נמצא, שתגובת לקוחות להצעות שיווקיות שונה לעיתים בצורה מהותית ממה שהאינטואיציה של מנהלים מנבאת או ממה שהתיאוריות הכלכליות הנורמטיביות היו מציעות. על כן, הבנת הרקע של תהליכי קבלת ההחלטות יכולה להועיל רבות בתכנון המערך האסטרטגי של הארגון. הקורס מתמקד ביסודות הפסיכולוגיים הרלוונטיים להתנהגות פרטים תוך מתן דגש לרגשות ושיפוט והטיות בתהליך קבלת ההחלטות.
 
 
 
 
 Project: Advanced Topics in Strategy 
2 Semester Unit
 
 
This course is aimed to deepen our understanding of strategic issues with which companies and their managers cope at both business and corporate levels. A focus on strategic decision making process and an evolutionary perspective will be adopted. The course framework is designed to help you address the challenges of creating and sustaining business- and corporate-level advantage.
 
 
 
 
 Project: Data Analytics for Strategy 
היקף הקורס:   2 י"ס
 
קבלת החלטות, ובפרט החלטות עסקיות, צריכה להיות מבוססת על ניתוח מושכל של נתונים רלבנטיים. באופן אידיאלי, ניתוח נתונים למטרות עסקיות צריך לשלב יכולות אנליטיות גבוהות עם היכרות טובה של הסביבה העסקית בה פועלת הפירמה. אף-על-פי-כן, למרבית המנהלים חסר נסיון וידע לבצע ניתוח נתונים מעמיק, ולסטטיסטיקאים או לחוקרי דאטא (data scientists) אין הבנה מלאה של הקונטקסט העסקי הרלבנטי להחלטה העסקית. כתוצאה, לעיתים קרובות מדי, ההחלטות המתקבלות אינן ממצות את הפוטנציאל המירבי של ניתוח הנתונים.
 
המטרה של קורס זה היא לחשוף את הסטודנטים לכלים הנדרשים לביצוע (ולכן גם ביכולת לפקח על אחרים – המבצעים) ניתוח נתונים, תוך טיפוח חשיבה ביקורתית על התובנות שניתן (ולא ניתן) להסיק מתוך הנתונים. בשונה מקורסים אחרים בהם נעשה שימוש במאגרי נתונים ואשר מדגישים נושאים כ-data mining ו-machine learning, קורס זה ידגיש את הנושא של הסקה סיבתית, ויחשוף את הסטודנטים לכלים בעיקר מתחומי הכלכלה המאפשרים הסקה סיבתית.
 
 
 
 
 Introduction to Health Administration 

היקף הקורס:  1 י"ס

קורס מבוא למערכת הבריאות בישראל סוקר בפני הסטודנטים את המצב הנוכחי של מערכת הבריאות בישראל. הקורס משלב בין עקרונות הבסיס לבין חשיבה מתקדמת וביקורתית על הבעיות ודרכי הפתרון האפשריות. בהיותו קורס בסיס, הוא מתבסס על מעבר סיסטמטי של מושגי היסוד במערכת: חוק ביטוח בריאות ממלכתי, משרד הבריאות, מערכות האשפוז והרפואה בקהילה, כח האדם ועוד. במקביל, נלמד על תהליכים מרכזים כרפורמות בבריאות הנפש, הרפורמה בבריאות השן, שקיפות ואיכות ועוד. מטרת הקורס היא להציף נושאים שיהוו בסיס ללימודים במהלך התואר.

 
 
 Health Economics 

היקף הקורס:  2 י"ס

במהלך הקורס ננתח סוגיות שונות בתחום כלכלת הבריאות. בכל אחד מהנושאים בהם נדון, נציג תחילה מספר מודלים תיאורטיים המתארים ומנתחים את הסוגיות המרכזיות, לאחר מכן נציג תוצאות אמפיריות המאששות או סותרות את התיאוריות העיקריות, ולבסוף נציג כלים מעשיים המקובלים בעולם, הנועדים לצורך התמודדות עם הבעיות המרכזיות הקשורות לנושא אותו ננתח. באופן מיוחד נדון באתגרים הייחודיים של כלכלת הבריאות בישראל, בכשלים במערכת ובאפשרויות העומדות כדי להתמודד עם כשלים אלה.

 
 
 Operating Health Care Systems 

היקף הקורס:  2 י"ס

לתת לסטודנטים תפישת עולם ניהולית, ידע, וכלים לשיפור משמעותי של מערכות בריאות: בית חולים, מחלקה בבית חולים, חדר מיון, חדר ניתוח, קופת חולים, מרפאת מחוז בקופ"ח, מרפאה ראשונית, מרפאת מומחים, מכון פיזיאוטרפי, מרכז להתפתחות הילד, מכון דימות, אגף לביטוח רפואי, מערכת רפואה צבאית וכו'.

 
 
 Health Care Services Abroad 

היקף הקורס:  1 י"ס

 1. מחשבות על שרותי הבריאות בדור הבא.
 2. שינוי פרדיגמות.
 3. מדוע בריאות היא בעיה חברתית כלכלית קשה:
  א. העולם המזדקן.
      החולי בעולם.
      טכנולוגיה בבריאות.
      ההוצאה הלאומית לבריאות.
 4. יעילות מקרו-כלכלית.
 5. יעילות מיקרו-כלכלית
 6. קיצוב ועדיפויות בשרותי בריאות.
 7. שרותי הבריאות בהולנד.
 8. שרותי הבריאות בשווייץ.
 9. שרותי הבריאות בצרפת.
 10. שרותי הבריאות בארה"ב
 11. שרותי הבריאות בקנדה

 

 
 
 Patient Centered Medicine 

היקף הקורס:  1 י"ס

הצבת המטופל במרכז (Patient centered medicine) מוגדרת כאחד האתגרים החשובים ביותר של מערכות בריאות רבות בעולם. גם בארץ, משרד הבריאות הגדיר זאת כיעד מרכזי של מערכת הבריאות לשנים הקרובות. במסגרת מדיניות זו, שנת 2016 הוגדרה במשרד כשנת לימוד ובניית תוכנית אסטרטגית – שתוצריה ימומשו בכלל המערכת בשנים לאחר מכן. מטרת הקורס הינה רכישת כלים תיאורטיים ומעשיים לצורך הבנה מעמיקה של הנושא. כלים אלה ישמשו לעיצוב אסטרטגיה אשר תשמש את מקבלי ההחלטות . הקורס יורכב ממספר שלבים:

שלב תיאורטי, בו יתבצע לימוד הרקע לאסטרטגיה זו בישראל ומחוצה לה (המכונה patient centered medicine) על בסיס תיאוריות ותוכניות קיימות ברמה הבינלאומית תוך הסתמכות ספרות מקצועית בנושא. יש לציין כי קיימות דרכי יישום שונות ורבות לתפיסה זו, אך בפועל אין מדינה אשר אימצה את התפיסה הזו כיעד אסטרטגי לאומי.

טרם שלב זה הכיתה (12 תלמידים) תחולק לארבע קבוצות בנות 3 תלמידים אשר תעסוק כל אחת באחד מארבעת היסודות של התכנית: ממשק מטופל/מטפל, ממשק מערכת/מטופל, ממשקים פנים ארגוניים וממשקים בין ארגונים.

שלב של דיון והעמקה באמצעות בניית שאלות חקר, עבודה בקבצות נפרדות ובהמשך עבודה במליאה.

לימוד מעשי: בו כלל הקבוצה תבצע שבוע לימוד בבוסטון במרכזים רפואיים (בתי חולים וקהילה) וכלכלים (חברות ביטוח) מובילים בתחום זה.

שלב יישום: לאחר רכישת הידע התיאורטי והמעשי, התלמידים יישמו ויטמיעו יידע זה במסגרת התכנית האסטרטגית במערכת הבריאות בישראל: הן באמצעות נייר עמדה והן ע"י מצגת לבכירי המשרד ובראשות המנכ"ל.

 
 
 Managing Medical Technologies 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יוצא מתוך ניתוח של המגמות בעולם הרפואה בשנים האחרונות, וממשיך בלימוד הנתונים בעולם הרפואה והשימוש בהם לחילול ידע חדש באמצעות אנליזה של נתוני עתק. בהמשך נכנסים לעומק השינויים בעולם הטכנולוגי רפואי ובכלל זה רפואה מרחוק, שיתוף המטופל ועוד.

 
 
 Quality Management in Health Care 

היקף הקורס:  1 י"ס

מבוא לאיכות ובטיחות הטיפול – היכרות בסיסית עם מושגי יסוד בתחום איכות הרפואה ומתן כלים להתמודדות אתגרי שיפור איכות הטיפול ושמירה על בטיחות המטופל במערכת בריאות במאה ה-21.

 
 
 Leadership & People Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

מנהלים בעידן המודרני ניצבים בפני אתגרים רבים, ובהם הגעה לתוצאות בעזרת האנשים עימם הם עובדים (כפיפים, ממונים וממשקים נוספים). קורס זה נועד להפגיש את הלומדים בו עם תפיסות וכלים קלאסיים ועדכניים מתחום הניהול (Management) ) ומתחום ה"מנהיגות" (Leadership). במהלך הקורס נעסוק בתיאוריות החותרות להבין את המושגים לעומקם כמו גם בכלים מעשיים הרלוונטיים למנהלים בסביבת העבודה בה הם פועלים. התפיסות התיאורטיות והאפליקציות האמפיריות יובילו לניהול מקצועי ובעקבותיו למשאב אנושי מיומן ומחויב. הקורס יכלול הרצאות מלוות בדיונים, קריאה של מאמרים/פרקים מספרים, ניתוח אירועים מן השדה (case studies), תרגילים, ניתוח קטעים נבחרים מסרטים והשתתפות בדיונים במערכת המתוקשבת.

 

 
 
 Development and Integration of Systems and Applications 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יקנה ידע לניתוח התרומות האפשריות של מערכת המידע לארגון, כלים למידול ועיצוב וכן ידע הנחוץ לשילוב, הערכה והטמעת מ"מ בארגון.

 
 
 Information Systems and Business Strategy 

היקף הקורס:  1 י"ס

טכנולוגיית המידע מיושמת בארגונים כבר עשרות שנים. ברם, בעוד שבתקופה הראשונה התבטאה תרומתן של מערכות המידע בעיקר בהתמודדות עם עיבוד נפח נתונים גדול, בהתייעלות ובשיפור תהליכי עבודה פנימיים בארגונים הרי שבשנים האחרונות ניכרת תרומה משמעותית של טכנולוגיית המידע גם למיצובו של הארגון בסביבתו העסקית. מערכות המידע המודרניות מסייעות לארגון, בין השאר, להרחיב ולגוון את היצע המוצרים והשירותים ללקוחותיו, לשפר את כושר המיקוח שלו מול הספקים, וליצור בידול ביחס למתחרים. יתרה מזאת, ארגונים מובילים אף הובילו מהלכים לשינוי כללי התחרות בשוק בהסתמך על טכנולוגיית המידע. קורס זה בוחן את הזיקה ההדדית בין מדיניות עסקית לבין מדיניות מערכות המידע.

 

 
 
 Managing the Information Resource 

היקף הקורס:  1 י"ס 

הקורס עוסק בהיבטים הניהוליים והכלכליים של השימוש במערכות מידע ממוחשבות, ובבחינת עקרונות מיקרו-כלכליים הרלבנטיים להתקנת מחשבים והפעלתם. נושאיו יכללו בין היתר: ניתוח עלות תועלת של מערכות מידע ומחשבים, שיקולים כלכליים בבחירת ציוד ותוכנה, שיקולים כלכליים במימון מערכות, המחרת שירותי מחשב וחיוב משתמשים, בעיות תשואה לגודל, הערכת עלות פיתוח תוכנה וקביעת תקציבי מערכות מידע בארגונים.

 
 
 Technological Project Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מציג את הגישות, הטכניקות והכלים המשמשים לתכנון ובקרה של פרויקטים. הוא כולל את הנושאים הבאים: מחזור חיים של פרויקט, ייזום פרויקט, ניתוח ובחירת חלופות, תכנון תכולת העבודה, תכנון תקציב הפרויקט, תזמון פעילויות, ניהול סיכונים ובקרת התקדמות. במקביל להרצאות ולקריאת הספרות, המשתתפים נדרשים להכין מספר עבודות שמטרתם ליישם בפרויקט מסוים את החומר הנלמד בכיתה. העבודות יוכנו בצוותים של 2-3 סטודנטים, כאשר כל צוות בוחר לעצמו את הפרויקט. במהלך הקורס כל צוות יציג לפני הכיתה את אחת העבודות. 

 

 
 
 Cyber Law and Information Law 

היקף הקורס:  1 י"ס

קורס זה נועד לבחון את הענף המשפטי המתהווה לדיני אינטרנט וסחר אלקטרוני. הוא מבקש להציג את כללי המשפט החדשים שעל כל מנהל ללמוד ולהכיר עם המעבר לפעילות בסביבה דיגיטלית.

במהלך הקורס נלמד להכיר את האתגרים המוצבים למערכת המשפט בעידן המידע ואת המענים המשפטיים להם. נעמוד על הדין הנוגע לסחר אלקטרוני ולביצוע עסקאות מסחריות ברשת האינטרנט. נבחן את דיני הפרסום והשיווק המקוון החלים על פרויקטים שיווקיים ומסחריים ברשת. נבחן הסדרים חדשים מתחום הקניין הרוחני שמעצבים מחדש את מערכת הזכויות והחובות בין היוצרים והמשתמשים. כן נבחן כיצד נוצר ענף חדש של דיני אבטחת מידע המחייב חברות וגורמים מסחריים העוסקים באינטרנט להתאים את מערכותיהם ואת ההגנה עליהן להוראות הדין. בתום מסע זה בתחומי המשפט השונים נוכל לנסח את קווי היסוד של ענף משפטי מתפתח זה.

 

 
 
 Advanced Topics in Data Mining and Knowledge Discovery 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יתמקד בהצגת פתרונות ישומיים לבעיות מבוססות נתונים בתחומם העסקי. הפתרונות מתבססים על יישום תאוריות וכלים מתחום הData Science וכריית המידע (Data Mining). הקורס מאפשר התנסות מעשית בשימוש בכלי כריית מידע וקבלת בסיס מעשי ותיאורטי שיאפשר העמקה בתחום. בהרצאות הקורס יוצגו בעיות נבחרות וילמדו שיטות אשר מאפשרות לטפל בבעיות הנ"ל. הקורס מורכב מהרצאות בכיתה שיועברו ע"י המרצים, מעבודות תלמידי הקורס, וע"י לימוד ותרגול עצמי (קריאת מאמרים ולימוד תוכנת Data Mining) . כמו כן, יכלול הקורס פרוייקט מסכם בו יישמו התלמידים את הנלמד בקורס באמצעות תוכנת כריית מידע.

 

 
 
 
 Hi-Tech Entrepreneurship 

 היקף הקורס:  1 י"ס

This course introduces students to the concepts, challenges and tools associated with the creation of a New Technology Venture.

The course is designed to enhance your understanding of entrepreneurs & entrepreneurship as well as sharpen your ability to review venture opportunities and expand your understanding of the various stages and factors which impact the success of NTVs.

Business model design & review methodologies are studied and implemented.

The course includes an introduction to relevant market structures; including: Networks and Network Externalities, Two Sided Markets, The Chasm, the Bowling-alley and the Tornado; selling for Free and ‘The Long Tail’.

Incorporation, financing, valuations, investment contracts, ESOP, Venture Capital and deal structures are also discussed.
 

 
 
 Information and Cyber Security 

היקף הקורס:  1 י"ס

מערכות מחשוב ותקשורת הפכו יעד מרכזי להתקפות של פשיעה כלכלית, פשע מאורגן, טרור וכן לתקיפות יזומות-מדינה. בשנת 2011 הגיעו לשיאן ההתקפות על תשתיות מידע לאומיות והשימוש במערכות מחשב לריגול עסקי ומדינתי, והאירועים המדווחים מלמדים על התעצמות השימוש בתשתית המקוונת לתקיפה ולמודיעין. הפגיעות המזוהה של מערכות מקוונות הופכות אותן ל"בטן הרכה" של הכלכלה המודרנית ושל תשתיות לאומיות. מערכות אלה נבנו, לא אחת, בהיעדר תשומת לב מספקת לשיקולי אבטחה או לתרחישי תקיפה ממוקדים והן מתבססות על תשתיות מקושרות, פתוחות ומורכבות שאינן מהימנות.

בעוד שבתחום מדעי המחשב וההצפנה בוצעו פריצות דרך מרשימות בתחומי האבטחה ומערכות מאובטחות, ההטמעה של פתרונות מאובטחים לוקה בחסר וההעדפה החברתית היא לשימושיות חלף אבטחה. ניתן לומר כי ארכיטקטורת הבסיס של חברת המידע אינה מבוססת על אדנים איתנים של אבטחה. זו העת בה נדרשים לבחון מחדש את פרדיגמת האבטחה המשמשת אותנו במערכות מידע ותקשורת ובתשתיות חיוניות ולייסד תפיסת אבטחה המתאימה למתווה הסיכון ותרחישי האיום המזוהים. זוהי העת בה עלינו לייסד ארכיטקטורת אבטחה ההולמת את אתגרי חברת המידע.
 
מטרת הקורס לנתח את האיומים הקיימים בסביבת המידע ואת זירת ההתקפה (פשיעה, טרור ולוחמה דיגיטלית) ולאורן לקיים דיון על תפיסת האבטחה המתאימה לסביבת המידע ולבחון תפיסות אבטחת מידע והתאמתן לאיום. הדיון יבחן את תפיסות האבטחה וההגנה בהיבטיהם המבניים, הטכנולוגיים והמשפטיים.
 
 
 
 Risk Management and New Business Models in the Cyber World 


היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס הינה לדון בנושא האיום הקיברנטי בהיבט העסקי, בדגש על האתגרים העסקיים והמודלים השונים בעולם ניהול הסיכונים ובחינת ההזדמנויות העסקיות שנוצרו בסביבה העסקית הנתונה לאיום קיברנטי.
 
בדומה לאתגרים וההזדמנויות העסקיות שנוצרו על רקע התפתחות רשת האינטרנט, גם האיום הקיברנטי יוצר שינויים המחייבים בחינה מחודשת של ניהול הסיכונים הארגוני וכללי המשחק העסקיים.
 
מחקרים חדשים מתייחסים לאירועי האיום הקיברנטי לא רק כחלק מתורות לחימה טכנולוגיות, שהטיפול בו הוא באמצעים טכנולוגיים, האיום הקיברנטי הינו חלק משינוי תרבותי, עסקי וטכנולוגי המשפיע על המודלים הכלכליים.
 
מציאות חדשה זו מחייבת שינוי בהיערכות עסקית, בהגדרה מחודשת בתפקידיו ובאחריותו של מנהל בארגון עסקי, בעיקר בכל הקשור לנושא ניהול הסיכונים, להעברת אחריות ישירה לנושאי משרה וקביעת מדיניות עסקית המושפעת ישירות מהקצאות הון לגידור הסיכונים.
 
במסגרת הקורס נתמקד באתגרים העסקיים החדשים בעולם הנתון תחת האיום הקיברנטי, נסקור את המודלים האקדמיים המהווים את התשתית למתודות המקובלות בעולם ניהול הסיכונים בכלל וסיכוני אבטחת המידע בפרט, נבחן את ההתאמה של מתודות אלה להגנה מפני אירועי איום קיברנטי, נתייחס למגמות חדשות במחקר האקדמי, המציעות לבחון את נושא ההגנה ממתקפת סייבר כחלק ממודלים של כלכלה התנהגותית Behavioral economics ולאור מגמות חדשניות אלה ננסה לבחון אלו עקרונות ומודלים עסקיים חדשים התפתחו כתוצאה מהתמודדות עם איומים אלה, ונענה על השאלה האם ישנן דרכים להפוך את האיום הקיברנטי להזדמנות עסקית.
 
 
 
 Contemporary Digital Platforms in Business 

היקף הקורס:  1 י"ס

פלטפורמות טכנולוגיות חדשות כגון האינטרנט, הענן, המחשוב הנייד והרשתות החברתיות, מייצרות הזדמנויות חדשות עבור המשתמש, המפתח, המנהל והיזם. פלטפורמות אלה מערערות את הנחות העבודה והמודלים הקיימים הן בעולם העסקי-הטכנולוגי והן בעולם העסקי אשר משתמש בטכנולוגיה לצורך התפעול הארגוני. בקורס זה נעמוד על המאפיינים הייחודיים של כל אחת מהפלטפורמות לעיל, נבחן את העקרונות המנחים את פעולתן ונדון בפרגידמות החדשות אשר הן משרות הן על הפיתוח הטכנולוגי המודרני והן על השימוש בטכנולוגיות האלו על ידי פרטים ועל ידי ארגונים.

בקורס נציג מתודולוגיה שיטתית להערכה של טכנולוגיות חדשות, ונלמד לזהות את המשמעויות העסקיות הגלומות בטכנולוגיות השונות עבור סוגי המנהלים האלה:  (א) המנהל בארגון - אשר יוכל לרתום את הטכנולוגיה לשיפור התהליכים העסקיים  (ב) המנהל-היזם - אשר יוכל לבנות מודל עסקי הממנף את היכולות הטכנולוגיות החדשות לכדי עסק מכניס.

 

 
 
 Cyber Threats and Architecture of Cyber Defence 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס לנתח את האיומים הקיימים והצפויים בתחום הסייבר ברמה הכלכלית והלאומית. לאור לימודם וניתוחם לקיים דיון על תפיסת המענה של אבטחת מידע ומערכות מידע הנדרשת ברמה המדינתית, במגזר העסקי, ציבורי ופרטי והסינרגיה המתחייבת ביניהם בתחומי: ניהול המשאבים והקצאתם, תהליכים ומתודות אבטחה, מו"פ וטכנולוגיה.

 

 
 
 Operation Strategy 

היקף הקורס:  1 י"ס

קורס זה סוקר נושאים נבחרים באסטרטגיה תפעולית. ניהול התיפעול מוגדר כניהול תהליכים עסקיים, כלומר ניהולן של הפעולות החוזרות ונשנות בחברה. ביחד עם שיווק ומימון, תיפעול נחשב לאחד משלושת תחומי העיסוק העיקריים של החברה.
 
מטרותיו של הקורס הן:  (1) היכרות עם הסוגיות והאתגרים התפעוליים העיקריים אשר עומדים בפני המנהל. (2) סקירת המושגים, התפיסות והכלים אשר עומדים לרשות המנהל בבואו לפתור סוגיות תפעוליות אלו ולהשיג יתרון תחרותי.
  
קורס זה מיועד לסטודנטים אשר שואפים לקריירה אשר כוללת עיצוב תהליכים עסקיים, בין אם ישירות (כ- V.P. of Ops, COO) או בעקיפין (כיועצים עיסקיים). כמו כן הקורס מיועד לאלו אשר מנהלים ממשקים בין תחום התפעול ותחומים אחרים בחברה, כגון מימון, שיווק וחשבונאות. לבסוף, ידע בתחום התפעול הינו נכס חשוב לכל מנהל ויזם.
 
במסגרת הקורס נבחן כיצד האסטרטגיה של החברה משפיעה על עיצוב מערך התפעול, וכן להיפך - כיצד יכולות תפעוליות שונות מאפשרות מימוש אסטרטגיות שונות והגעה ליתרון תחרותי. נלמד כיצד להגדיר תהליך ולמצוא את התפוקה וזמני התגובה בארגון. הקורס יבחן נושאים עכשויים בתחום ניהול שרשראות אספקה, מערך שירות ותיפעול "רזה".
 
 
 
 Agile and Lean Software Management 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
 
חדשנות בכלל, וחדשנות טכנולוגית בפרט, דורשת קבלת החלטות עסקיות ותפעוליות בתנאים קיצוניים של אי ודאות. בתנאים שכאלה קורסים המודלים הקלסיים לפיתוח טכנולוגיה, וכך בידי המנהל והיזם חסרים כלים לניהול התהליכים אשר הוא מוביל, לרבות ניהול סיכונים וקבלת תמונת מצב עדכנית לגבי התקדמות פרויקטים. הדבר מקבל משנה חשיבות כאשר המדובר בפרויקטים מורכבים וממושכים.
 
בעולם פיתוח התוכנה מתוארים כשלים אלו כ"משבר התוכנה" - קרי חוסר היכולת לנהל פרויקטים עתירי טכנולוגיה (ובפרט תוכנה) במסגרות משאבים נתונים (זמן, עלות) ואיכות נדרשת.
 
בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחת גישות חלופיות לניהול טכנולוגיה המכונות גמישות, זריזות ורזות (Agile). גישות אלה שואבות השראה משיטות ניהול יפניות (Lean, Kanban) אשר יושמו בהצלחה בתעשיית הרכב (Honda, Toyota) ועברו "תרגום" לתעשיית התוכנה. בקורס נדון בהרחבה בשתי מתודולוגיות בולטות שכאלו: הראשונה Scrum אשר מגדירה מסגרת עבודה לתהליך הפיתוח ולמבנה הארגוני. והשנייה Extreme Programming אשר עוסקת בהשלכות ההנדסיות המתחייבות מאימוץ המסגרת האג'ילית.
 
בנוסף, נדון בהשלכות העסקיות של מעבר לניהול גמיש מעבר למישור התפעולי וההנדסי. יישום העקרונות שבסיס השיטות הרזות מתווה דרכי פעולה לניהול חדשנות הן בארגונים מבוססים והן בחברות הזנק (strtups). אנו נבחן התנהלות אמפירית בזיהוי ואפיון לקוחות, ביצירת שווקים חדשים, בהגדרת יעדים מדידים ובניטורם.
 
 
 
 Data Science for Business 

היקף הקורס:  1 י"ס

התפתחויות בטכנולוגיות המידע מאפשרות איסוף כמויות עצומות של נתונים ועיבודם ממגוון רחב של מקורות. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי "ביג דאטה" מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בבצועים העסקיים. בהקשר זה Data is the New Oil נשמע לאחרונה יותר ויותר.

מטרת קורס זה הינה להסביר עקרונות יסודיים שעומדים בבסיסו של תחום ה-Data Science. בניגוד לקורסים מתקדמים בתחום, ההתמקדות אינה בצד האלגורתמי אלא בהסבר של עקרונות, שיטות, יכולות (וגם מגבלות).

 קורס זה מיועד ל:

 • מנהלים המעוניינים להפיק תועלת מכמויות גדולות של נתונים (אוריינטציה עסקית/שיווקית/מימונית)
 • סטודנטים אשר מעוניינים לנהל פרויקטים בתחום הדאטה ו/או לעבוד במקביל לאנשי דאטה, וכן לסטודנטים המעוניינים לבחון באופן ביקורתי השקעות בתחום זה.
 • אנשי פיתוח המיישמים פתרונות בתחום הדאטה.
 • קורס מבוא למי שמעוניין להתמקצע בתחום ה-Data Science.
 
 
 Networks, Crowds, and Markets 

היקף הקורס:  1 י"ס

This is a course on how the social, technological, and natural worlds are connected, and how the study of networks sheds light on these connections. The "social network" has captured popular imagination because of the spread of social media, however we have always been creatures of our networks – whether those networks involve family, villages, tribes, or Facebook. The topics we will cover include: social network structure and its effects on business and culture` understanding how the structural properties of networks help us understand social capital, power, ties and closure` the propagation through networks of information, fads and disease` power laws, network effects, and "rich-get-richer" phenomena` using networks for prediction` leveraging information networks for web search` networks and social revolutions, and the melding of economics, machine learning, and technology into new markets, such as "prediction markets" of the peer markets that comprise the "sharing economy".

One main goal of this class is to work our way through parts of the new, acclaimed textbook: networks, Crowds, and markets: Reasoning About a Highly Connected World, by David Easley and Jon Kleinberg.
http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/networks-book.pdf
The textbook readings will be complemented with classic and recent research papers

 

 
 
 Technology Ventures - From Idea to Execution 
היקף הקורס:  2 י"ס
 
*  הערה:  בנוסף לדרישות הקדם (יסודות האסטרטגיה) על התלמיד לעמוד בהצלחה בקורסים בהיקף 10 י"ס לפחות או אישור המרצה
 
 
This course introduces students to the concepts, challenges and tools associated with the creation of a New Technology Venture. During the course we shall discuss entrepreneurs and entrepreneurship, sharpen our abilities to review venture opportunities and expand our understanding of the various stages and factors which impact the success of NTVs.
 
 
Business model design methodologies are studied and implemented. The components of an effective NTV business plan are reviewed.
 
The course includes an overview of market structures and concepts which have a strong impact on a wide variety of current-day technology ventures; including` Networks and Network Externalities, Two Sided Markets, The Chasm, the Bowling-alley and Tornado; selling for Free and 'The Long Tail'.
 
Incorporation, financing, valuations, Venture Capital and deal structures are also discussed.
 
Teaching methodology incorporates lectures, case studies, guest speakers and active student participation.
 
During the course students are expected to apply the discussed frameworks and methodologies to an early stage technology venture. Assignments will be performed on portfolio companies of The Time (www.thetime.co.il) a technology incubator with a focus on startups in the areas of Telecom, Internet, Media and Entertainment. This will allow participants to get a better feeling for the way theory becomes practice.
 
 
 
 Supply-Chain Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

In the last decade supply chain management has captivated the interest and attention of top executives of global companies and is now considered to be one of the key concepts for competitiveness for companies in the age of globalization. Mastering supply chain management can enable companies to increase market shares, reduce costs, improve customer service, and increase market values through improvements in return to assets. Integrating supply with demand is a fundamental challenge to managers today. To compete successfully in today's market place, companies need to manage effectively numerous activities from design to forecasting to manufacturing and distribution of their products of services to heir customers.

Supply chain management deals with the management of materials, information and financial flows in network consisting of suppliers, manufacturers, distributors, and customers. The coordination and integration of these flows within and across companies are critical in effective supply chain management. This coordination is particularly challenging since it depends on the individual (and many times conflicting) interests of the supply chain members.

The main objective of this course is to introduce participants to key concepts, best practices, innovative ideas, practical thinking and critical thinking of integrative demand and supply chain management. Students will learn major concepts and frameworks available for supply chain management. and will develop the ability to evaluate supply chain performance and formulate a supply chain strategy taking into account changes in the market as well as the competitive environment. An important component is the focus on supply chain coordination.

 

 
 
 Competitive Intelligence & Tech Transfer 
 
 
  

היקף הקורס:  1 י"ס

*   לסטודנטים שאין להם הכרות בסיסית (לפחות) עם מושגי יסוד בתכנות ו-SQL - מומלץ לקחת במקביל או לפני לימוד קורס זה את הקורס "טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית".

 
בעולם העסקי של היום נאספות ונאגרות כמויות מידע הגדלות בקצב מסחרר. היכולת לשלוט ביעילות בכמות (Volume) ,שטף (Velocity) , ומגוון (Variety) סוגי הנתונים, הופכת להיות משאב ארגוני בעל ערך בסביבה עסקית גלובלית ותחרותית. יכולת זו מאפשרת לחברות להשיג תועלות משמעותיות בתחומים כגון שיווק, מכירות, ניהול מלאי, ועוד.
 
על מנת להפיק תובנות אנליטיות בעלות ערך לארגון, נדרש לבצע פעולות קריטיות הכוללות איסוף, עיבוד, אחסון וניתוח נתונים במימדי ענק. לשם כך נדרשת תמיכה במגוון של טכנולוגיות חדשניות הקרויות טכנולוגיות נתוני עתק (Big Data technologies). קורס זה סוקר טכנולוגיות המאפשרות מתן מענה טכנולוגי הולם לדרישות Big Data ואשר אינם נתמכים בעזרת כלים סטנדרטיים בעולם טכנולוגיות המידע הארגוניים. במהלך הקורס ייסקרו שיטות לעיבוד מקבילי (Map Reduce), יכולת איחסון ועיבוד מבוזרות ומקביליות (Hadoop, DFS), הרחבות המאפשרות גישה נוחה לנתוני עתק (Pig, Hive etc.). כמו כן ייבחנו טכנולוגיות חדשניות של מסדי נתונים (NoSQL, In-Memory Databases) המותאמים לסביבה המתאפיינת בכמות ומגוון סוגי נתונים
(structured/unstructured) ,תוך התמקדות בתכונותיהם המאפשרות התאמה לניתוח נתוני עתק.
 
הקורס יתמקד בהצגת פתרונות ישומיים לתחום טכנולוגיות נתוני עתק (Big Data) בסביבה עסקית ושיווקית. בתום הקורס משתתפיו יוכלו לעמוד על הפוטנציאל הטמון במגוון הפלטפורמות והטכנולוגיות של טכנולוגיות המידע לצורך פתרון בעיות אנליטיקה עסקית מבוססי נתוני עתק. הקורס יספק בסיס תיאורטי שיאפשר העמקה בתחום וכן התנסות מעשית בשימוש ראשוני בטכנולוגית נתוני עתק.
 
 
 
 
 
 Data Handling for Business Data Analytics 

היקף הקורס:  1 י"ס

תחום הData Science- והשימושים שלו בתחום העסקי (Business Data Analytics) כוללים טכנולוגיות ושיטות המאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות שאינם בהכרח מאורגנים. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי Big Data מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועים העסקיים.

שלב הכרחי בתהליכי Data Science הינו שלב הData Processing, שכולל השגת נתונים גולמיים ממקורות פנימיים וחיצוניים, עיבוד וארגון הנתונים, המרתם לפורמטים המתאימים לניתוח, וניהול הנתונים. נתונים גולמיים אלו יכולים להמצא במסגרת הארגון, באינטרנט, במאגרי מידע, או בידי גופים אחרים. הנתונים יכולים להופיע בצורה מאורגנת או בלתי מאורגנת (unstructured data), בפורמטים שונים, חלקם סטנדרטיים וחלקם יחודיים.

קורס זה יתמקד בהבנת תהליך השגת הנתונים ממקורות שונים, לימוד כלים בסיסיים בתכנות (שפת (Python, הכרות עם פורמטים וAPI- מקובלים באינטרנט לצורך "שאיבת נתונים", היכרות עם בסיסי נתונים רלציונים ושפת SQL לצורך ניהול נתונים.

 

 
 
 Business Applications of Large Scale Digital Experimentation 
היקף הקורס:   1 י"ס
 
 
בעידן הדיגיטלי, תהליכים עסקיים, תהליכים צרכניים ותהליכים חברתיים מבוצעים בהיקף נרחב בסביבה מקוונת - אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות ומכשירים חכמים (Smart phones). כלים מקוונים אלו מאפשרים איסוף נתונים שוטף על כלל הפעילויות, משלב איסוף המידע של הצרכן או החברה, דרך שלבי קביעת ההעדפות ועד לשלב קבלת ההחלטה.
 
השימוש הנרחב בטכנולוגיה מאפשר ביצוע ניסויים דיגיטליים מקוונים ברמת הפרט (micro-level), באופן שוטף ובהיקף נרחב על אלפי צרכנים. ניסויים אלו מהווים אחד מהכלים החשובים ביותר להבנת הסיבות לפעילות צרכנים ולקביעת אסטרגיה עסקית אפקטיבית. עם זאת,מורכבות הניסויים מציבה אתגרים בתכנונם ובניתוחם ואף מעלה שאלות אתיות בנוגע לגבולות וכללי השימוש בניסויים.
 
קורס זה מתמקד בהבנת היישומים העסקיים של ניסויים דיגיטליים רחבי היקף. בקורס נעמוד על סוגי הניסויים השונים והשימושים השונים של כל סוג; נלמד היבטי תכנון ועיצוב של ניסויים דיגיטליים תוך דגש על הבנת הקשר סיבתי וההבדל מקורלציה; נדון בשיטות לניתוח והערכת תוצאות הניסויים; נסקור כלים לביצוע ניסויים מקוונים ונתכנן ניסוי מקוון באחד מכלים אלו (Amazon Mechanical Turk).
 
בנוסף, נדון בשאלות האתיות העולות משימוש בניסויים אלו ובטכניקות ונורמות הנדרשות להגדרת תחום מתפתח זה.
 
 
 
 R&D in the Cyber and Data Era 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס הינו קורס בחירה מתקדם המשלב בין המפגש עם העולם הטכנולוגי הסייברי לבין אתגר הניהול והיזמות הפרויקטלית השואפת להפוך רעיון טכנולוגי לתוצר בעל ערך יישומי ועסקי. עולם ניהול הפרויקטים, עולם המו"פ הטכנולוגי ועולם האסטרטגיה עוברים טלטלה בימים אלו בשעה שגישות מסורתיות אינן נותנות מענה מספק בעידן בו עקרונות הפעולה והמאפיינים משתנים. קצב השינויים, אי הודאות, מקורות המימון, שיתוף הידע, שמירת IP ועוד הינם מאפיינים אשר בעולם הנוכחי מתנהגים באופן שונה ומחייבים הערכות ובניית מתודולוגיות וכלים חדשים על מנת להצליח בעולם הזה.

הקורס יעסוק בסוגיית הסייבר מנקודת מבט מתקדמת הנקראת PDRR ובוחנת את התועלת הסייברית מזוית המניעה, הזיהוי, התגובה והגיבוי. הקורס יעמיק בשלושת הראשונות. לכל אחת מהתכליות קיימות טכנולוגיות מגוונות התורמות למימוש התכלית. לכל אחת מהמשימות הסייבריות תותאם צורת התארגנות ניהולית מסויימת שתנותח ותודגם באופן מפורט.

הקורס מעניק למשתתפיו חוויה מרתקת של דילוג בין העולם הטכנולוגי לבין העולם הניהולי, תוך שאיבת מקורות הידע מהעולם האקדמי והתאורטי ומנגד מהעולם המעשי ומדוגמאות קונקרטיות שהתרחשו בעולם הטכנולוגי העסקי. הסטודנטים יתנסו בביצוע עבודה קונקרטית על נושא שיבחרו בו יתרגלו את העקרונות הנלמדים בקורס.

הקורס מניח מפגשים קודמים עם רקע בסייבר ורקע בניהול פרויקטים. הקורס מעמיק במספר נושאי הסייבר הנוגעים בדוגמאות הקונקרטיות שיילמדו ובוחן אותם מרמת הבנת עולם הסייבר והאתגרים הטכנולוגים המלווים אליה. בחלקי קורס אחר יוצגו עקרונות גישות ניהול פרויקטים מודרניות וגישה ביקורתית על גישות קיימות, ולאחריהן ניתוח גישות יזמיות וניתוח האקו-סיסטם של עולם ההון סיכון והשפעתו על פיתוח הטכנולוגיה. בהמשך הקורס ישתלבו יחד הנושאים הטכנולוגיים עם הניהוליים וזאת במסגרת הצגת העבודות שיתמודדו עם הסוגיות הקונקרטיות. בקורס ישתתפו מספר מרצים אורחים שיביאו מעולמות הסייבר, התעשיה והיזמות. הקורס ישלב מספר שיטות הצגה ולימוד חדשניות וייחודיות כדוגמת תוכנית ה"מיזם", סימולציית דיון הנהלה, סימולציית סטארט-אפ ועוד

 
 
 Data Visualization 

היקף הקורס:  1 י"ס

התפתחויות בטכנולוגיות המידע מאפשרות איסוף ועיבוד נתונים ממגוון רחב של מקורות בנפחים ומהירויות הולכות וגדלות. בכדי להבין ולהשתמש בנתונים אלו, לקבלת תובנות עסקיות, החלטות עסקיות, ושיפור בביצועיים העסקיים, יש צורך בהצגה אפקטיבית של הנתונים. כמו כן, הבנה ויישום של שיטות להצגה והעלאת רעיונות עסקיים בצורה יעילה, חשובה לתקשורת עם מקבלי החלטות בארגונים. מטרת קורס זה הינה להסביר עקרונות יסודיים שעומדים בבסיסו של תחום הData Visualization.

קורס זה מיועד ל:

 • מנהלים המעוניינים להציג באופן יעיל נתונים בפני מקבלי החלטות בארגון (אוריינטציה עסקית /שיווקית /מימונית)
 • לסטודנטים אשר מעוניינים לנהל פרויקטים בתחום כרית המידע ו/או לעבוד במקביל לאנשי דאטה
 • אנשי פיתוח המשתמשים בפתרונות בתחום הוויזואליזציה בצורה שותפת

במהלך הקורס תינתן הרצאת מבוא לגבי אופן שימוש בתוכנות הוויזואליזציה Tableau וב-Google Data Studio. יכולים לבחור להשתמש בשתיהן למטלות הקורס. שתי התוכנות ניתנות בחינם.

 
 
 Data Mining for Bussiness Analytics with Application in r 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס הינה היכרות עם תוכנת R, ויישום מודלים סטטיסטים מורכבים בתוכנה זו. בקורס יוצגו מספר case studies אותם ננתח בתוכנה בעזרת הידע שנצבור בשיעור.

הקורס מיועד לסטודנטים המעוניינים להתמקצע ב- data analytics, ובפרט ניתוח מגמות בשוק, ניתוח לקוחות, וניתוח Big Data.

 
 
 Project: Human-computer interaction 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס דן בעיצוב האינטראקציה בין האדם למחשב ומתמקד במערכות אשר תומכות בעבודה ניהולית וארגונית. החלק הראשון, התיאורטי, של הקורס סוקר היבטי הנדסת אנוש (בעיקר היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים) אשר רלוונטיים לעיצוב וכן מתודולוגיות לעיצוב מישק (ממשק) אדם מחשב. החלק השני של הקורס מיישם את התיאוריה לנושאים מסוימים כגון עיצוב חלונות, משוב, צבע וגרפיקה. התלמידים יידרשו ללמוד ולהשתמש במחולל יישומים ויזואלי.

 

 

 
 
 Projec: Business Data Analytics 
היקף הקורס:  2 י"ס
 
*  לסטודנטים שאין להם הכרות בסיסית (לפחות) עם מושגי יסוד בתכנות וSQL - מומלץ לקחת במקביל או לפני לימוד קורס זה את הקורס "טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית".
 
 
בעידן הדיגיטלי, תהליכים עסקיים, תהליכים צרכניים ותהליכים חברתיים מבוצעים בהיקף נרחב בסביבה דיגיטלית. מערכות תפעולויות, מערכות ניהוליות, אתרי אינטרנט, ומכשירים סלולריים מאפשרים איסוף נתונים שוטף על כלל הפעילויות, משלב איסוף המידע של הצרכן או החברה, דרך שלבי הייצור וקביעת הפעילות העסקית ועד להבנת העדפות הצרכן וקבלת ההחלטה.
 
למרות עושר הנתונים הנאספים, היכולת למנף ניתוח מתקדם של נתונים אלו לא מנוצלת באופן מיטבי על ידי חברות לקבלת החלטות ולהשגת תרומה עסקית משמעותית.
 
 
מטרת הקורס היא למידה והתנסות עם פרויקטים עתירי נתונים והבנת הכלים והטכנולוגיות להתמודדות עם השאלות העסקיות והאתגרים בעידן הדיגיטלי.
 
הקורס עוסק בפתרונות עסקיים מבוססי נתונים ומתמקד בשיטות Data Mining וניסויים דיגיטליים.
 
במהלך הקורס נסקור בעיות עסקיות מתחומים שונים ונדון בשימושים של Data analytics לתמיכה בהחלטות הניהוליות.
נלמד ונעמיק במתודולוגיות עבודה, שיטות וטכנולוגיות רלוונטיות תוך התנסות בעבודה עם בעיות עסקיות מציאותיות.
 
 
 
 
 Behavioral Research Methods in Management 

היקף הקורס:  2 י"ס


הקורס מקנה ידע בשיטות המדעיות העיקריות המופעלות בחקר התנהגות בארגונים, ומיומנויות מעשיות ביישום טכניקות שונות בביצוע מחקר אמפירי. בקריאה, הרצאה, תרגול פרטני, תרגול ממוחשב ודיווח בכתב נעסוק בהמשגה ומדידה, דגימה, ניסוי וסקר.

 
 
 The Individual and the Group in the Organization 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס עוסק ביחסי הגומלין שבין היחיד לקבוצה ולארגון תוך דגש על ההיבטים הפסיכולוגיים והפסיכולוגיים-חברתיים של התנהגות בארגונים. הנושאים העיקריים שיידונו בקורס הם: הנעת עובדים; מנהיגות ניהולית; תקשורת בארגונים; התנהגות קבוצות בארגון; עמדות כלפי הארגון והעבודה; שינוי עמדות ולחצים.

 
 
 International Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יתמקד בהיבטיה הניהוליים של הפעילות העסקית הבינלאומית. במסגרת הקורס נסקור את התפתחות הפעילות הבינלאומית ואת הסיבות להתרחבותה, נגדיר את החברה הרב-לאומית, ננתח את סביבת הפעילות שלה, נציג שורת תיאוריות ניהוליות מודרניות באמצעותן ניתן לנתח היבטים שונים של פעילות זאת, וננתח שורת בעיות ניהוליות מרכזיות בפירמות הפועלות בשווקים זרים, כמו קביעת מבנה ארגוני ומנגנוני שליטה ובקרה, קבלת החלטות, ניהול משא ומתן, ניהול המשאב האנושי בחברה הרב-לאומית, וניהול שותפויות אסטרטגיות בינלאומיות.

מטרות הקורס הן הכרת סביבת הפעילות הייחודית והמורכבת בתוכה פועלות חברות רב-לאומיות שונות והקניית כלים לניתוח סביבה זאת; הבנת השפעותיהן של מרכיביה השונים של הסביבה הבינלאומית על מבנים ותהליכים ניהוליים בפירמה הרב-לאומית; הבנת התהליכים הניהוליים, הבעיות הניהוליות, והאתגרים הניהוליים הייחודיים לחברה הרב-לאומית, והכרת נהלים ומיומנויות להתמודדות עמם.

 

 
 
 Management of Teams 


היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס היא להאיר סוגיות נבחרות בהתנהגות בני אדם בקבוצות ארגוניות מסוגים שונים ובדרכי ניהולן של קבוצות אלו. בקורס מודגשת במיוחד הדינמיקה של תהליכי פתרון בעיות וקבלת החלטות בקבוצות. מתורגלות מיומנויות תקשורת בין אישית, ניהול דיונים, טיפול בהתנגדויות לחדשנות ולשינוי, גישור במצבי אי-הסכמה וסיוע בפתרון קונפליקטים המתרחשים בעבודת צוותים ארגוניים שונים, כגון: צוותי עבודה אורגניים, צוותי משימה אד-הוק, צוותים רב-תחומיים, צוותים בניהול עצמי וכד'. השיעורים משלבים הרצאות, דיונים, ניתוחי אירועים ומשחקי תפקידים, במטרה להמחיש את המיומנויות הנדרשות בניהול משופר של קבוצות וצוותים בארגונים. הקורס מתנהל במתכונת מרוכזת (6-7 פגישות כפולות) ומתבסס על השתתפות פעילה של התלמידים/ות. אי לכך, הנוכחות בשיעורים חיונית.
 
 
 Leadership 


היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מתמקד בתיאוריות חדשניות למנהיגות; תיאוריות המנהיגות המתמירה, הכריזמטית, החזונית וההשראתית ויישומן בתהליכי הניהול. הקורס עוסק במנהיגות ברמת הפרט, הצוות והארגון. בקורס נדונים הנושאים: התנהגויות מנהיגותיות אפקטיביות, הצד האפל של המנהיגות, פיתוח חזון ויישומו, מונהגות ופיתוח מנהיגות. 

 

 
 
 Consulting Behavior 

היקף הקורס:  1 י"ס

בקורס יוקנו לסטודנטים מיומנויות בסיסיות בייעוץ אישי וקבוצתי. הסטודנטים יחקרו את המושגים "יועץ" ו"מנהל", ודרך חקירה זו ישיגו הבנה טובה ומקיפה יותר של הגורמים המניעים את התנהגותם כיועצים ונועצים. בקורס נדרשת חשיפה עצמית, שכן באמצעותה תושג למידה אופטימלית. הנוכחות במפגשים הינה חובה. 

 
 
 Recruitment and selection processes 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
 
הקורס מיועד לתת למשתתפים הבנה מעמיקה של תהליכי גיוס ומיון של מועמדים וחשיבותם בבניית ארגון אפקטיבי. הצלחת הארגון תלויה במידה רבה באיכות האנשים שעובדים בו. לארגונים יש צרכי גיוס שנובעים מהתרחבות עסקית שיוצרת צורך בעובדים נוספים, מעזיבה של עובדים ספציפיים או מתחלופת עובדים, משינויים בפעילות העסקית של החברה שמובילים לכך שנדרש תמהיל שונה של עובדים מבחינת ניסיון תעסוקתי ויכולות, וכדומה.

הדרישה לעובדים מניעה תהליכי גיוס שמתחילים בהבנה מעמיקה של דרישות התפקיד, שינויים עתידיים, הצורך בעבודה צוותית או מטריציונית והמשמעות של כל אלה מבחינת מגוון הניסיון והיכולות הנדרשות. הבנת צרכי הגיוס מבחינת הארגון ומאפייני המועמדים הנדרשים מובילה להגדרה של מקורות פוטנציאליים של מועמדים ושימוש בתהליכים שונים לזיהוי מועמדים כולל האינטרנט, חברות השמה וניודים פנימיים בתוך הארגון.

זיהוי מועמדים מעלה את הצורך לבחור את העובד המתאים ביותר דרך השימוש במגוון של כלי מיון כולל ראיונות עבודה, מבחנים קוגניטיביים ואישיותיים, סימולציות וכדומה. תוצאות המיון מאפשרות בחירה מושכלת מתוך מאגר המועמדים והתהליך מסתיים תוך הבניה של כניסה אפקטיבית לתפקיד. הקורס יתמקד בכל אחד מהשלבים האלה בתהליך הגיוס בהתבסס על תהליכי עבודה בארגונים מובילים עם מערכות גיוס ומיון מתקדמות ושל הידע האקדמי שנותן את הביסוס המחקרי לבחירת תהליכים אפקטיביים בתחום.

 
 
 Managing Negotiations 
 
1 Semester Unit
 
 
Negotiation is an important tool in everyone’s life, whether personal or professional. Although there is no magic formula for conducting a successful negotiation, there are theories and tools that can assist in managing negotiations The course teaches how to prepare for a negotiation, understand how it can be conducted, possible strategies and tactics that bring about the desired results, how to avoid common failures, and examine explicit and hidden aspects of negotiations. It demonstrates theories from behavioral sciences while incorporating elements from game theory, simulations and examples. It is not a workshop.

 


 משא ומתן הוא כלי חשוב בחיי כולנו, בין אם בחיים הפרטיים ובין אם בחיים המקצועיים.

אמנם אין נוסחת קסם אחת שמסבירה איך לנהל משא ומתן מוצלח בכל מצב ומול כל אחד, אך בהחלט יש תיאוריות וכלים שיכולים לסייע להבין אותו ולנהל אותו. נלמד אין להתכונן למשא ומתן, ולהבין אין הוא יכול להתנהל, אסטרטגיות וטקטיקות אפשריות להביא לתוצאות הרצויות, כיצד להימנע מסוגי כישלונות נפוצים, ולבחון היבטים גלויים וחבויים במו"מ.

הקורס יעסוק בתיאוריות מתחומי ההתנהגות בשילוב אלמנטים מתורת המשחקים, סימולציות ודוגמאות רבות.

 

 

 
 
 Organizational Change Process 

היקף הקורס:  1 י"ס

המציאות הדינאמית שבה אנו חיים והסביבה הארגונית המלווה בשינויים תכופים ואי ודאות מצריכים הבנה ופיתוח יכולות וכשורים אשר יסייעו בהתנהלות וניהול מצבי שינוי באופן תדיר.

 תכנון, ניהול, מינוף והצלחה של שינוי אישי וארגוני הינם אתגרים אשר מעניינים כיום כל אחד. שינויים מופיעים באופנים רבים: משינויים מינוריים ועד טרנספורמטיביים. התמודדות אפקטיבית עם שינוי מערבת פעילויות שונות התלויות במרחב השינוי ובמוכנות של הפרט והארגון לכך. היכולת להתנהל ולממש שינוי בזמן הנכון ובאופן הנכון מאפיינת אנשים, מנהלים וארגונים מצליחים ומאפשרת יצירת יתרון תחרותי. הקורס הזה נועד לפתח את ההבנה והיכולות להתנהלות אפקטיבית במצבי שינוי, לנוע מהמצב הקיים למצב העתידי הרצוי.
 
 
 
 
 Compensation Strategy 
 
1 Semester Unit

The course is constructed as follows: introduction; compensation from a strategic perspective; internal equity; pay system competitiveness; rewarding individuals, groups and business units.

 
 
 
 
 
 Project: Human Resource Management and Employee Relations 


2  Semester Unit

This course is designed as an introduction to human resource managers for general managers. The course seeks to present human resource management as a  strategic issue no less significant than the management of any other organizational strategic asset. Day-to-day human resourc quandaries are discussed in the context of mainstream economic, psychological and sociological theory. By the end of the course, students should have a good understanding of the contingencies that need to be considered in the design of human resource and employee relations systems that are congruent with and supportive of particular business strategies.

Students taking this course are not allowed to take the course: 1243.3119 - Human Resource Management.

  

 
 
 Organizational Design 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מכוון להעמקת ההבנה והידע של הסטודנט בשיקולים בבנייה ובתיכון של ארגונים במאה ה-21 ותהליכי הרה-ארגון בהם. הקורס ידון במרכיבים של מבנה ארגוני והתהליכים המרכזיים בו כגון: שבירת מחיצות ארגוניות, מעבר לתהליכים אופקיים ומבנים וירטואליים. יידונו הגורמים העשויים להשפיע על שיקולי תיכון ותיכן-מחדש בסביבה הדינאמית והגלובאלית בימינו; וכן הקשר שבין תכן ארגוני לבין היבטי ניהול שונים של המערכת הארגונית.  

 

 
 
 Power and Hierarchy in Organizations 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
 
הקורס מתמקד בהיבטים פסיכולוגיים של כוח (power)  והירארכיה בארגונים. במפגשים הראשונים נדון בפונקציונאליות של הירארכיות ויוצגו התיאוריות העיקריות בתחום. בנוסף נדון בהשפעות של כוח והירארכיה על מגוון תופעות בעולם העבודה כגון: קבלת החלטות, נטילת סיכונים, קבלת עצות, ביצועים בצוותים ועזיבת העבודה.
 
 
 
 Giving: Pro-Social Behavior and Managerial Effectiveness 
 1 Semester Unit 
 
 
Taking an evidence-based approach, this course examines the nature, causes and consequences of pro-social behavior (i.e., “giving”) in organizations. Focusing on concepts such as organizational citizenship behaviors (OCB), helping and help-seeking, the course will examine the determinants of a giving approach by individuals and as an organizational culture. It will also examine howthe adoption of such an approach can promote individual effectiveness and career success as well enhance the profitability of the firm. A central focus will be on help-seeking: what it is, what promotes and prevents it, and how it plays a key role in driving giving in organizations.
 
 
 
 Family firms ? Exploring Organizational Behavior and Management 
 
 היקף הקורס:  1 י"ס
 
קורס זה עוסק בעסקים משפחתיים, שהם הצורה הנפוצה ביותר של עסקים בעולם. במרבית הכלכלות ברחבי העולם, כ-90% מכלל העסקים הקטנים והבינוניים וכ-40% מהעסקים הגדולים ביותר (ברשימות ה-500 S&P וב-1000 Fortune) הם עסקים בבעלות משפחתית (Lee, 2006). גם בישראל, מעל למחצית החברות הציבוריות הן משפחתיות, מעט יותר מהממוצע של 44% של בעלות משפחתית בחברות נסחרות במדינות מערב אירופה (Faccio, Lang, & Young, 2001). צורת הבעלות הזו נמצאת במרכזו של שדה מחקר הצומח במהירות בשנים האחרונות, הבוחן את הייחודיות והמאפיינים הטיפוסיים לעסקים אלה. מחקרים רבים מתעדים ביצועים שונים לחברות משפחתיות, דוגמת ביצועים פיננסיים טובים יותר ((Villalonga & Amit, 2006, אסטרטגיות ייחודיות של ניהול סיכונים (Gomez-Mejia et al., 2007) ודומיננטיות גלובלית שלהן בתעשיות שונות, ביניהן למשל עיתונות, יצור בירה ותקשורת (Villalonga & Amit, 2008). הקורס יבחן את תרבות הניהול של המשפחה ושל העסק והתרבות הארגונית האופיינית לעסקים אלה ויבחן את התיאוריות המנסות להתמודד עם השאלות שמעלה צורת הבעלות הזו.
הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותו של עסק בבעלות משפחתית ולהבנת מורכבותם של האתגרים בפניהם הוא ניצב. הדומיננטיות של חברות אלה בכלכלות העולמיות תורמת לחשיבות הבנתן עבור מנהלים. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי ואמפירי מתחומי ההתנהגות הארגונית, הניהול, הפסיכולוגיה, מחקר על משפחות ועסקים משפחתיים. בקורס נבליט את ההשלכות היישומיות של הידע וכלי הניתוח הנלמדים לניהול הממשקים שבין העסק והמשפחה.
 
 
 
 Managing (For) Creativity 
היקף הקורס:  1 י"ס

יצירתיות היכולת לצעוד לתוך הבלתי ידוע ולחזור משם עם משהו חדש וחשוב – היא אבן בניין מרכזית בחדשנות טכנולוגית ועסקית. למרות שלא ניתן לנהל פריצות דרך יצירתיות באופן ישיר, מנהלים יכולים ליצור את המסגרות שיאפשרו לעובד, לצוות ולארגון לפעול בצורה יצירתית.
הקורס מבוסס על ניסיונו המחקרי (במסגרת מכון ויצמן) של המרצה וכן על התמחותו בהעברת סדנאות ניהול ויצירתיות למדענים ברחבי העולם (הרווארד, מכון ויצמן, סיסטם-אקס). במסגרת הקורס ישולבו תאוריות עדכניות וכלים פרקטים לעידוד יצירתיות בתחום הניהול. נחבר רעיונות מתחומי ידע אקדמיים- פסיכולוגיה, חקר המוח וניהול, יחד עם כלים מעולם אומנויות הבמה (בפרט מעולם האלתור הקבוצתי) וכך ניצור בסיס ידע רחב ושימושי.
תהליך הלימוד ישלב הרצאות, ניתוחי מקרה, דיונים, מצגות וידאו וסימולציות של עבודה יצירתית בקבוצות. באמצעות שילוב זה יוכלו המשתתפים לחוות ולהתבונן בעצמם כיוצרים- כפרטים וכחלק מקבוצה. בנוסף, ישולבו שלוש הרצאות אורח בהן יציגו אורחים מובילים בתחומם את התובנות שלהם על תהליכי יצירה במערכות שונות (אבולוציה ביולוגית, אומניות המופע וחברות סטארט-אפ). הרצאות אלו יזמינו את המשתתפים להתבונן בתהליכי היצירה של עצמם, ולפתח כלים לשיפור היצירתיות של הצוותים והארגונים אותם הם מובילים.
 
 
 
 Phd Seminar in Critical Reading and the Art of Reviewing 

היקף הקורס:  1 י"ס

This Ph.D. seminar is intended to enhance students' ability to more critically evaluate management and business research and to develop skills in the evaluation and review of such research. Additionally, by placing the student in the role of reviewer, the course is also intended to enhance students' understanding of what reviewers tend to look for in the manuscripts that students might submit to refereed journals or funding agencies in the organizational sciences. The course begins with a discussion of what "good" theory is and how one may evaluate it. The course also examines the key role played by construct conceptualization and validity, as well as a assessment of hypothesis-design fit, methodology, and interpretation. Following the introduction, each student will be assigned a paper to review and will present this review to his/her colleagues.