שנה"ל תש"ף

 
 Economics for Business Administration 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס עוסק בניתוח התנהגות של שתי היחידות הכלכליות החשובות ביותר במשק – הפירמות והצרכנים הפועלים בסביבות כלכליות שונות.

מטרת הקורס היא להקנות כלים כלכליים ושיטות חשיבה מודרניות בניסוח, ניתוח ופתרון בעיות החלטה של מנהלים, מתוך כוונה להעמיק את הבנת הסביבה הכלכלית בה פועל המנהל. כמו-כן, הקורס מעניק כלים בסיסיים שישפרו את חווית הלימוד בקורסי המשך בתחומי האסטרטגיה, השיווק והמימון.

הוכחת ידע קודם במתמטיקה:
כל סטודנט נדרש להשלים את דרישת הידע הקודם במתמטיקה במהלך השנה הראשונה ללימודיו.
כמו כן, סטודנט שלא השלים דרישה זו, לא יוכל להשתתף בקורסי החובה: "כלכלה למנהל עסקים", "מודלים סטטיסטיים למנהל עסקים" ו"יסודות המימון".

 

 
 
 Analytic and Statistic Models in Management 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס עוסק בשימושי הסתברות וסטטיסטיקה לתיאור, ניתוח, והסקה של נתוני תהליכים, סקרים וניסויים לקבלת החלטות ניהוליות ועסקיות.

מטרות הקורס הינן ראשית להקנות למנהלים היכרות עם גישה תקיפה, שיטות מקובלות, וכלים מועילים לניתוח נתונים כדי להתמודד עם אתגרי החלטה בניהול ובעסקים. שנית, לפתח יכולות ניסוח דרישה של, ובקרה על, ביצוע נכון ואפקטיבי של ניתוחים אילו. שלישית, להנחיל מיומנויות הנדרשות לביצוע הניתוחים הסטטיסטיים הנכללים בקורס.

ספציפית, מטרות הקורס להציג, להדגים ולהנחיל את יכולת השימוש במושגי תורת ההסתברות, ובשיטות סטטיסטיות לאמידה (נקודתית, ריווחי סמך) , לבדיקת השערות (מבחני  X2 , F,  t,   Z ), לתיכנון וניתוח ניסויים (ניתוח שונות), ולחיזוי וניבוי (רגרסיה לינארית – פשוטה ומרובה).

 
 
 Managing People and Systems - Micro 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס ניהול אנשים ומערכות, שמורכב משני חלקים – קורס מיקרו וקורס מאקרו, נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותה של ההתנהגות האנושית בארגונים, ולהבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ביחסי הגומלין שלהן עם סביבותיהן. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי, אמפירי (מחקרי) ויישומי מתחומי ההתנהגות הארגונית, הניהול והפסיכולוגיה ובמסגרתו יכללו השיעורים הרצאות, דיונים כיתתיים וקבוצתיים, סרטים רלוונטיים, ניתוחי אירועים ארגוניים וסימולציות.

בקורס המיקרו, נבחן את נקודת מבטו של הפרט (העובד/ת והמנהל/ת) בארגון תוך התמקדות בנשים וגברים – עובדים/ות ומנהלים/ות - המרכיבים את הארגון. הדגש בחלק זה הוא על האופן בו אישיותו של הפרט, מערכת מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את תפקודו בארגון. כמו כן נבחן את חייו של האדם כיצור חברתי, בתוך הקבוצה אליה הוא שייך. נלמד על דינאמיקה המתרחשת בקבוצות ועל השפעתה על תהליכי העבודה.

 
 
 Managing People and Systems - Macro 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס ניהול אנשים ומערכות, שמורכב משני חלקים – קורס מיקרו וקורס מאקרו, נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותה של ההתנהגות האנושית בארגונים, ולהבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ביחסי הגומלין שלהן עם סביבותיהן. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי, אמפירי (מחקרי) ויישומי מתחומי ההתנהגות הארגונית, הניהול והפסיכולוגיה ובמסגרתו יכללו השיעורים הרצאות, דיונים כיתתיים וקבוצתיים, סרטים רלוונטיים, ניתוחי אירועים ארגוניים וסימולציות.

בקורס המאקרו, נבחן את נקודת המבט של המערכת הארגונית הכוללת וסביבתה- נסקור את ההתפתחות של הגישות התיאורטיות המרכזיות המשמשות להבנת ארגונים, ננתח את מרכיבי הסביבה הארגונית וקשרי הגומלין שלהם עם הפעילות הארגונית ונלמד על היבטים שונים של תהליכים ומושגים ארגוניים (למשל תרבות ארגונית ושינוי ארגוני).

 
 
 Financial Reporting and Control in Organizations 

היקף הקורס:  2 י"ס

מטרת הקורס להקנות למשתמשים חיצוניים, כגון משקיעים ונותני אשראי, מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובכללי הדיווח הכספי תוך התמקדות בהבנת הדוחות הכספיים. הקורס מיועד לתלמידי מנהל עסקים שאינם בוגרי חשבונאות, ולכן הדגש מושם בעיקר על הבנת תהליך הדיווח ומשמעות המידע החשבונאי. החומר יילמד תוך הדגמות בעזרת דוחות כספיים.

בקורס יידונו הנושאים האלה: מבוא ומושגי יסוד; הכרה ראשונית של הדוחות; עקרונות מדידת הרווח; עקרונות מדידה חשבונאים; התמקדות בחלקי המאזן העיקריים; עקרון ההקבלה בחשבונאות; שיטות הכרה בהכנסה; חשבונאות מלאי; השקעות בין חברתיות; חשבונאות ערך נוכחי - התחייבויות לזמן ארוך; ייחוס מסים ומדידת הוצאות המס; הון קרנות ועודפים; דו"ח תזרים מזומנים.  

הערה:  בוגרי חשבונאות מנועים מלהשתתף בקורס זה.

 
 
 Strategy for managers 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם תחום האסטרטגיה שעוסק בשאלה כיצד פירמות צריכות לתכנן את האסטרטגיה העסקית שלהן ומה עליהן לעשות על מנת ליישם את האסטרטגיה שלהן בהצלחה. הקורס מתמקד בקביעת המטרות ארוכות הטווח של הפירמה, אבחון גורמים פנימיים וחיצוניים אשר משפיעים על הצלחה וכישלון בהשגת המטרות, ובחינה של דרכי פעולה חלופיות לשימור ושיפור ההישגים העסקיים של הפירמה. במהלך הקורס ייעשה שימוש נרחב באירועים אשר מתבססים בין השאר על נתונים חשבונאיים שנלקחו מהדוחות הכספיים של החברות שבהן האירוע עוסק. לפיכך, תלמידים אשר אינם שולטים בקריאת דוחות כספיים, מומלץ  ללמוד את הקורס "יסודות החשבונאות הפיננסית" לפני שהם נרשמים לקורס או במקביל ללימודי הקורס.

 
 
 Foundations of Finance 

היקף הקורס:  2 י"ס

מטרת הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד בתיאוריה של המימון ויישומה לבעיות ההשקעה והמימון של הפירמה והפרט.

בין נושאי הקורס: ערך הזמן של הכסף, הערכת אג"ח ומניות, בדיקת כדאיות השקעה, תורת תיקי ההשקעות, הערכת נכסים בתנאי אי וודאות (מודל CAPM), יעילות שוק והשלכות מבנה ההון של הפירמה (הון עצמי לעומת חוב).

הוכחת ידע קודם במתמטיקה:
כל סטודנט נדרש להשלים את דרישת הידע הקודם במתמטיקה במהלך השנה הראשונה ללימודיו.
כמו כן, סטודנט שלא השלים דרישה זו, לא יוכל להשתתף בקורסי החובה: "כלכלה למנהל עסקים", "מודלים סטטיסטיים למנהל עסקים" ו"יסודות המימון".

 

 
 
 Management of Technology and Information 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מתמקד במאפיינים העיקריים של מערכות המידע בארגון, בחשיבות השימוש המושכל בטכנולוגיית המידע והשפעתו על קבלת החלטות מכריעות של המנהל ובשאלות כיצד טכנולוגיית מידע משפיעה על הסביבה העסקית. הקורס מכשיר את התלמידים להתמודד טוב יותר עם הסביבה העסקית המודרנית.
בקורס יידונו, בין השאר, הנושאים הבאים: מושגי יסוד בתחום מערכות המידע ובטכנולוגיות העדכניות של המידע, קשרים בין מערכות המידע לארגון ובין טכנולוגיות המידע לסביבה העסקית, השפעת שינויים טכנולוגים על שוק קיים, שילוב מערכות המידע בארגון וניהול משאב המידע, מסחר אלקטרוני ומודלים עסקיים באינטרנט, כלכלת מידע ופרטיות נתונים ואבטחת מ"מ.

 
 
 Operations Strategy 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת ארגון עסקי היא להשביח את ערכו לבעליו. מטרת ארגון ללא מטרות רווח היא לשפר את ביצועיו בהתאם למטרות הארגון.

הקורס יתמקד בגישות ליצירת ערך לארגונים, בטכניקות לאיתור מאיצי הערך הרלוונטיים בארגון, ובכלים ליצירת ערך ולשיפור ביצועי הארגון.

הקורס יתמקד במאיצי ערך הקשורים בתפעול, טכנולוגיה, פיתוח, תמחיר, מדדי ביצוע ומכירות, ויפתח חשיבה מערכתית אינטגרטיבית של הקשר בין שיווק-כספים ותפעול

 
 
 Marketing Management 

היקף הקורס:  2 י"ס

המצב הנוכחי, והעתידי, של השוק המודרני הינו מצב העל-תחרות (HYPER COMPETITION). מצב בו מחזורי החיים של מוצרים הולכים ומתקצרים, פלחי שוק מתפצלים וקטנים, לקוחות נעשים מנוסים ומתוחכמים ולכן גם תובעניים ופרטניים, מתחרים מתרבים ומפתיעים ויתרונות תחרותיים של פעם נחלשים ואפילו נמחקים בקצב גובר.
סוד ההצלחה במצב העל-תחרות טמון קודם כל ביכולת להבין ולנבא את מהלכי השוק ותגובותיו ואח"כ באיכות ניהול המאמצים לסיפוק הצרכים והרצונות של הלקוחות הנבחרים. דהיינו, יצירה והעברה של ערך ללקוח במועילות (אפקטיביות) רבה יותר מזו של המתחרים וביעילות המתרגמת לרווחיות ההולמת את הערך שקיבל הלקוח.
לפיכך מטרות קורס זה הינן:  להציג את תפקיד השיווק בחברה ותרומתו הקריטית לפיתוח אסטרטגיה עסקית; לפתח את החשיבה המדעית (העמקה תיאורטית וחשיבה ביקורתית) לגבי הלכה ומעשה בניהול השיווק; לפתח את היכולת לעצב וליישם החלטות שיווקיות על ידי: הקניית מושגים, תיאוריות וכלים הדרושים להצלחה בניתוח, תכנון, יישום ובקרה של אסטרטגיות שיווקיות ותרגול תהליכים וכלים אלה באמצעות ניתוח בכתב ובע"פ של מצבים והחלטות בשיווק.

 

 
 
 Business Ethics 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרות הקורס הן: ללמוד להבחין, לנתח ולהתמודד עם דילמות אתיות וסוגיות של אחריות חברתית בניהול ובעסקים; להגביר את המודעות והאכפתיות לאחריות החברתית של עסקים ושל מלכ"רים - כמנהלים, כמקצוענים, כעובדים וכפרטים בחברה. במהלך השיעורים יוקרנו סרטים וישתתפו אורחים העוסקים בנושא הקורס.

 
 
 Analytical Methods for Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

בקורס יילמדו מודלים כמותיים שמטרתם לסייע בתהליך קבלת ההחלטות בפונקציות הניהוליות השונות כמו מימון-חשבונאות, ייצור ושיווק. הקורס יעסוק בניתוח מיני אירועים, בניית מודל חישובי מתאים ושימוש בתוכנות מחשב זמינות לניתוח האירועים ולפתרונם. הקורס ידון בבעיות דטרמיניסטיות (ללא אי-ודאות) וסטוכסטיות (הסתברותיות).

בקורס יילמדו הנושאים האלה: הקדמה - חקר ביצועים מהו?; תכנון לינארי ולא לינארי; תורים; סימולציה.

 

 
 
 Strategic Thinking 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יתמקד באספקטים השונים של אינטראקציה אסטרטגית, ובהשלכותיהם על בעיות פרקטיות.

בקורס יידונו הנושאים האלה: תורת ההחלטות - ההבדל בין קבלת החלטות של יחיד לבין קבלת החלטות אינטראקטיבית; אינטראקציה סימולטנית וסדרתית, איומים אמינים וכאלה שאינם; משחק האולטימטום, מיקוח והוגנות; שווי משקל תחבורתי ותכנון רשתות תחבורה; דילמת האסיר והשלכותיה; אינטראקציות חוזרות ונשנות, עין תחת עין, שתי עיניים תחת עין ואסטרטגיות אחרות המאפשרות שיתוף פעולה; איך להיות בלתי צפוי תוך שימוש באסטרטגיות מעורבות; מכירות פומביות אנגליות והולנדיות. מכרזי מחיר ראשון ומחיר שני. קללת הזוכים; תכנון מערך תמריצים; שיטות הצבעה והצבעה מתוחכמת; בעיות שווקים דו צדדיים, שידוכים אופטימליים.

הערה:  מי שלמד את הקורס: "תורת המשחקים הלא שיתופיים" במסגרת החוג לניהול מנוע  מלהשתתף בקורס זה

 
 
 Family Business Firms 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
 
רוב החברות בעולם נשלטות על ידי המשפחות שייסדו אותן. הקורס עוסק בבעיות המשכיות (SUCCESSION), ממשל תאגידי, מימון ודווח בחברות משפחתיות. כמו כן, בקורס נלמד גישות פרקטיות לשמירת הרמוניה משפחתית בעסקים משפחתיים ושיטות ניהול ליצירת ערך לאורך שנים. הקורס מיועד לבנות ובנים בעסקים משפחתיים, יזמים המקימים עסקים משפחתיים, עובדים בחברות משפחתיות, ומשקיעים בחברות משפחתיות ציבוריות ופרטיות.
 
 
 
 Financial Statement Analysis 

היקף הקורס:  1 י"ס

הדו"חות הפיננסיים של חברות בע"מ מיועדים לספק אינפורמציה למקבלי החלטות - בעיקר למשקיעים (בעלי מניות, מלווים וכו') בכוח או בפועל. לפיכך מיועד הקורס לפתח כלים וגישה נאותה לעיבוד המידע שבדו"חות הכספיים, הערכת שווי פירמות וקבלת החלטות השקעה אופטימליות.

הערה:   בוגרי חשבונאות מנועים מלהשתתף בקורס זה.

 
 
 Real Estate Finance and Economics 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס מציג סוגיות כלכליות ומימוניות מרכזיות הקשורות בעסקאות בתחום נדל"ן. דגש מיוחד יינתן ללימוד והבנת האינטראקציה בין משתנים העומדים בבסיס קבלת החלטות בנדל"ן. בין הנושאים שיידונו בקורס: שווי משקל בשוק נכסי הנדל"ן, אמידת השינויים במחירי הנדל"ן, סיכונים בנדל"ן, שוק המשכנתאות (כולל הכרת מכשירי הלוואות המשכנתא השונים, בחירה בין משכנתאות, השוק המשני למשכנתאות ואופציות לפרעון מוקדם ולחדלות פרעון) והתנהגות לא רציונאלית בשוק הנדל"ן.
 
 
 
 Financial Management 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס עוסק בתהליכי קבלת החלטות פיננסיות בחברות עסקיות. ההחלטות כוללות מדיניות השקעות, מדיניות דיבידנדים וקביעת מבנה ההון האופטימלי.

נושאים נוספים כוללים מיזוגים ורכישות, הנפקת ניירות ערך להמרה, והערכת ביצוע מנהלים ויישומי "בעיית הסוכן" בתהליכי קבלת ההחלטות.

הקורס כולל הרצאות וניתוחי אירועים.  

 
 
 Investment Theory and Security Analysis 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס מספק כלים אנליטיים וידע הדרושים למנהל תיקים מקצועי ומשקיע פרטי בשוק ההון לצורך החלטות השקעה ובנית תיקי השקעה יעילים תחת תנאי אי ודאות וגם כשהשוק אינו נזיל לחלוטין. הקורס דן בנכסים הפיננסים העיקריים: מניות, איגרות חוב, אופציות וחוזים עתידיים. הקורס בוחן את יעילות שוק ההון ואיך ניתן לנצל אי יעילויות מסוימות כדי להשיג תשואות עודפות. הקורס דן גם בהערכת ביצועי השקעות מנוהלות.

 
 
 Options and Futures 

 היקף הקורס:  1 י"ס

קורס מתקדם בנושא אופציות, מכשירים עתידיים ובמכשירים פיננסים נגזרים אחרים. הקורס מתמקד בתמחור ניירות ערך אלה ובשימוש שניתן לעשות בהם לניהול וניטרול סיכונים. בנוסף דן הקורס במודלים הכלכליים והמתימטיים עליהם מבוססות שיטות התמחור, במגבלות התיאורתיות והאמפיריות של המודלים ובאסטרטגיות השקעה המשלבות מכשירים נגזרים.

 

 
 
 Stock Exchange & Security Tradings 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס דן במבנה שוק ניירות הערך והבורסה.

יוצגו מאפייני הבורסה בישראל ושל בורסות מרכזיות בעולם, תוך הדגשת המבנה המוסדי והחוקי, כללי הרישום, השימור ושיטות המסחר בניירות הערך ובמכשירים הפיננסיים.

דגש מיוחד יושם על שיטת הרצף למסחר בניירות ערך ובנגזרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.  

 

 
 
 Fixed Income 

היקף הקורס:  1 י"ס

נייר הערך השכיח ביותר בשווקים הפיננסיים הוא אגרת החוב. למרות הפשטות לכאורה של תנאי אגרות החוב, תמחורן מורכב ומתבסס על מודלים מתקדמים בכלכלה והנדסה פיננסית. שיעורי הריבית בטווח הקצר, המבנה העיתי של שיעורי הריבית, המרווחים בגין סיכוני אשראי ורמת הסחירות של אג"ח הם נושאים שבהם רב הנסתר על הנגלה. הקורס דן בנושאים הנ"ל ובמודלים וכלים המשמשים בניהול תיקי אגרות חוב. הקורס כולל שני חלקים. חלקו הראשון דן בתמחור אגרות חוב ממשלתיות, מדדים לרגישות תיקי אג"ח לשינויים בשיעורי ריבית, מודלים לקביעת שיעורי ריבית והמבנה העיתי של שיעורי הריבית. חלקו השני של הקורס עוסק בסיכוני אשראי ודן בסיכונים הפיננסיים הרלבנטים לאגרות חוב קונצרניות, מודלים להערכת סיכוני אשראי ומודלים לתמחור מרווחי אשראי.

 

 
 
 Real Estate Analysis and Investments 

היקף הקורס:  1 י"ס

קורס זה מיועד לאנשים המעוניינים לדעת יותר על נדל"ן. הקורס משמש כקורס מבוא לתחום הנדל"ן ולכן תידרש נוכחות חובה ועמידה במטלות מרובות.

 
ענף הנדל"ן הינו אחד מענפי הפעילות הדומיננטיים בכלכלה העולמית. השפעתו של ענף זה ניכרת במספר רב של תחומים כגון כלכלת משקי הבית, ענפי המסחר והתעשייה, תשתיות, שוק ההון, החלטות השקעה וכו'. מחקרים רבים מראים כי נכסי נדל"ן מהווים כ- 50% מכלל העושר העולמי, דבר הממחיש את חשיבותו הרבה של הענף. לאחרונה אף הומחשה חשיבות זו בתוצאות משבר הסאב-פריים, אשר החל כמשבר בשוק הנדל"ן האמריקאי והתפשט למשבר כלכלי עולמי.
 
הקורס מתמקד בניתוח ברמת המיקרו: בעיות השקעה, הערכות שווי ומימון פרויקטים ונכסים שונים. הדגש בקורס הינו על יישום פרקטי של היבטים כלכליים ומימוניים של שוק הנדל"ן.
 
הגישה הכללית בקורס הינה כי שווי הינו מוטיב מרכזי לקבלת החלטות בתחום הנדל"ן. בסיומו של הקורס הסטודנטים יקבלו יכולת בסיסית של ניתוח מבוסס שווי הכולל סט כלים להערכה וקבלת החלטות לגבי מגוון סיטואציות בתחום הנדל"ן.
 
 

 

 
 
 Real Estate Capital Markets 

 1 Semester Unit 

This course will focus on the link between real estate markets and capital markets, providing the students with the main concepts, principles, analytical methods and tools useful for making investment and finance decisions regarding real estate investments vehicles available in financial markets. The course will include topics such as: 

 • Introduction to Real Estate Markets and Real Estate Investments.
   
 • Real Estate Mortgages & Real Estate Debt Rating.
   
 • Real Estate Equity Investment vehicles: 
  Direct investment, REITs. Property funds and opportunity funds. In this part of course we will understand the available vehicles in international perpective.
   
 • Real Estate Debt in investment vehicles:
  The last ten years we are witnessing a dramatic increase in the debt vehicles available to investors. We will learn about Commercial Mortgages, CMBS, Mezzanine debt etc.
   
 • Macro level analysis of real estate investments which pertains to decisions about collections of many individual real estate assets, that is, portfolio or firm level decisions and investment management considerations. 
 
 
 Real Estate Law 

היקף הקורס:  1 י"ס

דיני התכנון והבניה מאז ומעולם היו מטריה מורכבת ומסובכת, אולם רצף השינויים בחקיקה בשנים האחרונות, ובראשם תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, והתמורות שחלו בתחום בעקבות תמ"א 38 תיקונים 3 ו- 3א, הפכו את דיני התכנון והבניה למורכבים עוד יותר, אף למומחים בתחום.

הקורס ישלב בין היבטים תיאורטים הכרוכים בהבנה של דיני התכנון והבניה לאחר התמורות הרבות שחלו בחקיקה, כמו גם ממשקים בדיני הקניין ובמיסוי מוניציפאלי, ובמקביל יתן היבטים מעשיים אשר עשויים לסייע לכל מי שעיסוקו ו/או עניינו בתחום.

 
 
 Real Estate Development 
 
1 Semester Unit 
 
 
This course focuses on how developers create value from real estate assets. The course will examine the real estate development process: how a developer thinks, how projects are created and completed, and how problems are addressed. We will discuss market analysis, site selection, acquisition, planning, construction, leasing and permitting. It is assumed that students, having taken previous courses in finance, are familiar with essential concepts of determining cash flow from operations, free and clear return and loan amortization. Throughout the course, we will use these tools to focus on “the numbers,” keeping in mind the underlying economic realities of each project. Using cases and real life examples, working individually and in groups, and participating actively in classroom discussions, students will apply these skills to retail, residential, office and mixed-use developments.
 
 
 
 Real Estate Taxation 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס הינה להקנות ידע במיסים המוטלים על עסקאות נדל"ן, הן מהפן התיאורטי והן מהפן המעשי, בדגש על הוראות חוק מיסוי מקרקעין, עקרונותיו והפסיקה הענפה.
הקורס ישאף להקנות למשתתפיו יכולות בסיסיות של ניתוח המיסוי הצפוי בעסקת מקרקעין והמיסוי הצפוי לאורך חיי הנכס כתוצאה מאחזקתו וניהולו.
הקורס יתמקד בלימוד הנושאים האלה: חוק מיסוי מקרקעין (שבח רכישה), עקרונות מיסוי קבלנים, עקרונות חוק מע"מ בזיקה למקרקעין, עקרונות חישוב השבח וניתוח עסקאות מורכבות כדוגמת עסקאות קומבינציה, קבוצות רכישה, פינוי ותמ"א 38.
 
 
 
 Behavioral Finance 

היקף הקורס:  1 י"ס

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במחקר האקדמי העוסק במימון ניסויי והתנהגותי. קיימות עדויות רבות המצביעות כי ההנחות הקלאסיות: שהמשקיעים הם ראציונליים והשווקים הפיננסיים הם יעילים - לא מתארות באופן מלא את המציאות בשווקים הפיננסיים. אנו נסקור את הספרות העכשווית בנושא. בנוסף, חל גידול במחקר אשר משתמש בניסויי המעבדה על מנת לחקור תופעות כלכליות ומימוניות. אנו נסקור ונדגים מספר ניסויים במסגרת הקורס.

 

 
 
 From Convertible Bonds to Convertibel Arbitrage 

 היקף הקורס:  1 י"ס

This course is intended as a practical and empirical example of how the finance profession progressed from the innovation of convertible bonds to advanced arbitrage strategies that employ their unique features, At the end of the course, you should have a working knowledge of professional investing in convertible bonds and of various absolute return strategies related to convertible bonds, such as convertible arbitrage.

Convertible bonds have been around of more than a century; they differ from traditional corporate bonds in that their buyer has the option to convert the convertible bond into shares of the issuing company. Their unique features make them ripe for use by hdge funds in absolute return strategies, such as the strategy known as “convertible arbitrage”. Convertible arbitrage is a market-neutral investment strategy that involves the simultaneous purchase of convertible securities and the short sale of the same issuer’s common stock.

 

In this course we will discuss the general framework for convertibles bonds, their pricing, and the trading in them. We will introduce arbitrage, present a pricing model for convertible bonds, and experiment with different techniques to create a hedged investment in convertible bonds. We will also develop a statistical-arbitrage based method for trading in an index of convertible bonds.

 

Here are the topics that we will cover in this course: An introduction to convertible bonds; Simple valuation models: the bond/option model; Simple investments strategies involving convertible bonds; Sophisticated valuation models: binomial models; Convertible arbitrage; Statistical arbitrage using convertible bonds.

 

 

 
 
 Corporate Debt Restructuring 
היקף הקורס: 1 י"ס
 
 
נושא הסדרי החוב הוא אחד הנושאים המדוברים ביותר בתקופה האחרונה בישראל ואף עמד במרכזו של דוח מבקר המדינה שהתפרסם לאחרונה. במסגרת קורס זה נדון בסיבות הכלכליות (מיקרו ומאקרו כלכליות) להיווצרות "מצוקה פיננסית" בחברות ובדרכים לזהות מצוקה פיננסית. נדון בהערכת שווי של חברות במצוקה פיננסית, ובדרכים להעריך את המכשירים הפיננסיים המונפקים על ידי חברות אלו (הלוואות ממונפות ואג"ח בתשואה גבוהה). נלמד בהשפעות המינוף הגבוה על ערך החברה ומניותיה (אפקטים של Asset substitution and debt overhang). הנמצאות במצוקה - Out-of-court workouts, exchange offers, prepackaged and pre-negotiated bankruptcies, distressed asset sales, and Chapter 11 reoganizations.
 
הקורס יועבר באמצעות שילוב של הרצאות וניתוח מחקרי אירוע "Case studies".
 
 
 
 
 Current Topics in Finance 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס:  סקירת מאמרים נבחרים בתחום המימון. ילמדו מאמרים תיאורטיים ואמפיריים. כמחצית מהמאמרים שיסקרו הינם מאמרים סמינליים, והשאר, מאמרים שנכתבו בשנים האחרונות. התלמידים יקבלו בסיס רחב על תיאוריות וממצאים מבוססים מחד, ותמונה עדכנית על הידע החדש מאידך. בנוסף יתמקד הקורס בשיפור יכולת ההצגה של מאמר אקדמי של התלמידים (ובמיוחד תלמידי הדוקטורט).

הקורס מיועד לתלמידי דוקטורט במימון. ימצאו בו ענין גם תלמידי דוקטורט בחשבונאות המתעניינים בניהול פיננסי ושוק ההון וכן תלמידי תואר שני בהתמחות ניהול פיננסי ושוק ההון ( M.Sc.ו MBA) המעוניינים ללמוד כיצד מתבצע מחקר במימון והיכן נמצאת חזית המחקר בתחום.

מטלות התלמידים יהיו הצגת מאמר אחד לפחות עפ"י קביעת המרצה וכתיבת דוחות על המאמרים האחרים שיוצגו.
כל המאמרים הינם באנגלית. תוטל חובת נוכחות על תלמידי הקורס ויינתן בונוס על השתתפות ערה בדיונים.

הערה:    הקורס מיועד לתלמידי דוקטורט ולתלמידי תואר שני המתמחים בניהול פיננסי ושוק ההון.

 
 
 Venture Capital Financing 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את תעשיית ההון סיכון והמאפיינים הייחודיים של עסקאות מימון חברות הזנק, בין השחקנים השונים. בקורס נדון במאפיינים הייחודיים של חברות טכנולוגיה והצורך במתווכים פיננסיים השונים באופי פעילותם ממשקיעים אחרים. ייסקרו השלבים השונים המאפיינים את מסלולן של חברות טכנולוגיה, מבנה החוזים בין המשקיעים לחברות, סוגי מניות ותגמול, הגנות למשקיעים בשלבים השונים והמאפיינים של מכשירים למימון חברות (common, preferred, participating, CLA ועוד).

במסגרת הקורס נלמד תיאוריה בסיסית של מימון חברות הזנק, בהיבטים המימוניים והאסטרטגיים. יוצגו מודלים בסיסיים והקשרים בין מאפייני ההשקעה השונים (יזמים, טכנולוגיה, סוגי מניות, תנאי השקעה וכו') וכמו כן, תנאים יסודיים לכדאיות השקעה עם אינפורמציה אסימטרית. בנוסף, יוצגו מגוון היבטים וממצאים אמפירים התומכים במודלים התיאורטיים.

* במידה והזמן יאפשר נעסוק גם בתהליך קבלת החלטות השקעה בחברות הזנק והמאפיינים הייחודיים שלו.

 
 
 Consumer Insights and Strategic Marketing 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס יוצא מנקודת מבט ניהולית ומנתח את הגורמים הקובעים את ההתנהגות האנושית אשר משפיעים על הפרט בתפקידו כלקוח או קונה תעשייתי. מושם דגש על ניתוח הממצאים והתיאוריות ממדעי ההתנהגות וממחקרים בשיווק, היכולים להסביר ולנבא את התנהגות הצרכנים. הקורס מציג בפני המנהל כלים, מושגים וממצאים אמפיריים שיסייעו לו להבין התנהגות של צרכנים ולעצב את מדיניות השיווק של מוצריו, בהתאמה לצרכן. נושאים מרכזיים: עיצוב ושינוי עמדות, תהליכי עיבוד מידע ובחירה בין חלופות, מודלים של למידה, מעורבות הצרכן והשפעתה.

 

 
 
 Multinational Marketing 

היקף הקורס:  1 י"ס

שני כוחות משפיעים היום על פעילות בינלאומית - גלובליזציה מחד ופיצול בין ובתוך השווקים מאידך. כוחות אלו מציבים אתגר לא פשוט למנהלים.

למנהל הישראלי של חברה קטנה יחסית, בדרך כלל, האתגר הוא גדול עוד יותר שכן עליו לאתר זירה מתאימה ומיצוב מתאים מול מתחרים גלובליים ומתחרים מקומיים בכל שוק בו הוא פועל.

בהתאם לכך הקורס שם דגש מיוחד על הסוגיות עמן מתמודד היצואן הישראלי.

לא ננסה לכסות את כל הסוגיות בשיווק גלובלי, אך ננסה להציג כלים ותפיסה מקצועית שיאפשרו למנהל הישראלי להתמודד עם כל סוגיה בה הוא עשוי להיתקל. התפיסה וכלי העבודה יהיו מותאמים למאפיינים של החברה הישראלית והמנהל הישראלי. .  

 

 
 
 Data Analysis in Marketing 1 

1 Semester Unit 

The overarching purpose of this course is to convey the ample benefits of a systematic, analytical approach to marketing decision-making, and to build skills /knowledge / confidence in undertaking such analyses on your own. An analytical approach will enable you to: (1) identify appropriate marketing options and actions, (2) calibrate costs and expected returns associated with each, and (3) choose those with the highest likelihood of achieving one’s business goals.

The Data Analysis in Marketing I course zooms onward from the Marketing Core course in several concrete ways, but mainly in terms of how to actually “do” marketing concepts like segmentation, targeting, positioning, and marketing resource allocation. By the end of this course, you will learn how to extract information in the ways marketers are increasingly required to, for example, to: segment customers and markets, identify attractive targeting prospects, and determine the best brand positioning in customers’ minds. But, most of all, you will improve at systematizing decision-making based on powerful, proven modeling methodology.

We will also manage to cover a lot of ground typically bundled under “marketing analytics”, including such fun stuff as factor / cluster analyses, multidimensional scaling, etc. We will NOT be approaching these topics theoretically, that is, via equations, proofs and other things most people hate. Instead, we’ll learn how they work, when to use them, and what they tell marketers.

 
 
 Creativity and Innovation in Marketing 

היקף הקורס:  2 י"ס

 
מנהלים בתחומי טכנולוגיה ושיווק רוכשים ידע רחב ומעמיק בתחום אליו הם נדרשים. ידע זה נשען על יסודות אותם רכשו במהלך לימודיהם הפורמליים ושנות ניסיון רבות בהן קראו, למדו ואף פיתחו את שיטות עבודתם. יחד עם זאת, במקרים לא מעטים נדרש פתרון או רעיון מקורי החורג מההרגלים שרכשו ויחד עם זאת שומר על המסגרות הארגוניות הקיימות. רעיון כזה נתפס כרעיון יצירתי.
 
הכרחית המודעות לכך שבין האפשרויות הרבות לניהול מערכות, פיתוח או פתרון בעיות, קיימים גם רעיונות מקוריים, פשוטים ופורצי דרך. רעיונות מסוג זה, גם אם אינם מהווים את עיקר נפח העבודה, עשויים לעתים להוות מנוף לקידמה ושיפור. מטרת הקורס ללמד שיטות חשיבה התומכות בפיתוח רעיונות אילו.
 
ייחודיותו של הקורס: 
 1. נושא מרכזי בקורס הוא החשיבה עצמה.
 2. הרעיונות היצירתיים יהיו תולדה של גישת חשיבה אנליטית המופעלת תוך שימוש בשיטה מובנית.
בקורס יוצגו דוגמאות רבות. בתרגול יינתן דגש על פיתוח יכולת להפעיל את שיטות החשיבה באופן עצמאי. הערכת הציון תהיה על סמך הגשת תרגילי בית ומבחן מסכם.
 
 
 
 Digital Marketing and Advertising 
היקף הקורס:  1 י"ס
 

בקורס יילמדו כלים מעשיים לשיווק באינטרנט. בין השאר יילמדו התחומים האלה: קידום אתרים במנועי חיפוש, פרסום במנועי חיפוש, קידום באמצעות מדיה חברתית ובאמצעות באנרים, שיפור יחס ההמרה באתרי אינטרנט, כתיבה שיווקית, שיווק בדואר אלקטרוני ואופטימיזציה של תהליכי מכירה אינטרנטיים. גישת הקורס היא מעשית ומבוססת בעיקר על ניסיונו הרב של המרצה.  

 

 
 
 Introduction to Neuroeconomics and Neuromarketing 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
הקורס יעסוק בשני תחומים עיקריים: נוירו-כלכלה ונוירו-שיווק. נוירו-כלכלה הינו תחום מחקרי המשלב תיאוריות ופרדיגמות מחקריות הלקוחות מכלכלה, פסיכולוגיה וחקר המוח ומטרתו להבין כיצד אנו מקבלים החלטות ומה מתרחש במוחנו לפני, בזמן ולאחר קבלת החלטה. נוירו-שיווק הוא תחום יישומי השואף להשתמש בידע כיצד המוח מקבל החלטות בכדי לבחון ולנבא התנהגות צרכנית והצלחה עתידית של קמפיינים שיווקיים. במהלך הקורס נלמד מהם תחומי מחקר אלו ויוצגו מחקרים בולטים בתחום. בקורס זה אנו נתמקד בידע ובתיאוריות קיימות של חקר המוח לגבי קבלת החלטות וננסה להבין כיצד עקרונות בסיסיים של הפעילות המוחית יכולים לתרום לתיאוריות בפסיכולוגיה וכלכלה ולהציב אילוצים וגבולות פיזיולוגיים לתיאוריות קיימות. כמו כן נסקור מחקרים העוסקים בניבוי של החלטות והעדפות צרכנים בעזרת פעילות מוחית. נלמד כיצד המוח לומד את ערכו של מוצר, היכן ערכים מיוצגים במוח ואיזה איזורים מוחיים פועלים כשאנו מחליטים. נלמד כיצד רעב וצמא משפיעים על ההחלטות שלנו, כיצד הורמונים משנים את יכולות המשא ומתן שלנו ואיך רגשות הם חלק בלתי נפרד מייצוג ערכים במוח וממערכת קבלת ההחלטות. הקורס נועד להקנות ידע בנוירו-כלכלה ולתת כלים בסיסיים על מנת להשתלב בארגונים וחברות העוסקות בנוירו-שיווק.
 
 
 
  

היקף הקורס:  1 י"ס

בשנים האחרונות עולם השיווק והסחר משתנה במהירות עצומה בכל תחומי הכלכלה כשמנועי השינוי המרכזיים הם תחומי הדיגיטל, הסחר והשיווק האלקטרוני. תחומים חדשים אלה דוחקים את רגליהן של רשתות השיווק הקמעונאיות "המסורתיות" ומהווים נדבך מרכזי בכל הנוגע לקשר ולמגע של יצרני מותגים עם הלקוח הסופי. מערכי השיווק וההפצה והתקשורת עם הלקוחות המסורתיים שפעלו במתכונת דומה במשך עשרות שנים, נדרשים לשנות את עצמם במהירות כדי לשרוד ולבנות מנגנונים חדשים שיאפשרו להן לבצע התאמות מהירות בכל רגע נתון.

ניהול ובניית זירת E-commerce רב ערוצית על בסיס יסודות נכונים ותמהיל מדויק הוא אתגר מורכב המושפע ממשתנים רבים ומדינמיות רבה של השוק שמשתכלל תוך אימוץ מהיר של טכנולוגיות ושיטות עבודה המשתנות חדשות לבקרים.

בשונה ממערכי מסחר קמעונאים קלאסיים, כל זירת סחר אלקטרוני נדרשת להתמודד בהצלחה ובו זמנית בזירות רבות חיצוניות ופנימיות. חיצוניות - מול הצרכנים השונים במגוון סגמנטים, מול יצרנים השונים שהם בעלי המותגים המובילים, דרישות לתמחיר ולמגוון מדויק, פלטפורמות נייחות וניידות מגוונות הנדרשות להעניק ללקוח חווית משתמש רציפה, שינויים טכנולוגיים מהירים וסביבה תחרותית מהמאתגרות שקיימות בשוק. פנימיות - תפעול יעיל, מערך לוגיסטי דינמי ומורכב, שדרוגים טכנולוגיים תכופים, ניהול קטלוג מוצרים מורכב ודינמי, מיצוב שיווקי ועוד.

הבנה של כל אחד מהנדבכים המרכזיים של תחום הסחר האלקטרוני הכרחית לבניית אסטרטגיה מצליחה והמותאמת לעולם הכלכלי החדש המאמץ במהירות טכנולוגיות חדשות. בקורס נלמד על דרכים ואסטרטגיות שונות לבניית זירת מסחר אלקטרוני מצליחה ומבודלת תוך שימת דגש על ההיבט היישומי והמעשי ועל עוגנים מרכזיים המשמשים גופים מובילים בתחום כגון UX / UI, בניית מגוון מוצרי רחב ודינמי, שיטות תמחור, שיטות שיווק ונאמנות לקוחות דיגיטליות ופעילות בפלטפורמות M-commerce. בין השאר יינתן דגש לאתגרים הנגזרים מפעילויות קמעונאיות רב ערוציות (Multichannel) ולשיטות לבניית חווית משתמש רציפה במגוון פלטפורמות של סחר ושיווק אלקטרוני.

 
 
 Marketing, sales and business development in startups 

היקף הקורס:  1 י"ס

בישראל זירת סטרט-אפים מאוד פעילה. לפי הערכות, מדי שנה, 1,200 סטרט-אפים מוקמים ו-800 סטרט-אפים נסגרים. נכון לראשית 2017 יש כ- 5,000 חברות פעילות אותן ניתן להגדיר כסטרט-אפים. לפי מחקרים, רוב הסטרט-אפים שנכשלים, אינם נכשלים בגלל כשלון טכנולוגי בפיתוח, אלא דווקא בגלל החלטות הקשורות לשיווק.

בתהליך התפתחות הסטרט-אפ משלב הרעיון הראשוני, דרך הפיתוח, הביטא, הלקוח הראשון, החדירה הראשונית והצמיחה, הצוות המוביל מתמודד עם דילמות שיווקיות מורכבות, בעלות מאפיינים ייחודיים, רובן מול לקוחות מחוץ לישראל, בסביבות עסקיות לא מוכרות עם פערים תרבותיים. אין פתרון אוניברסאלי בשיווק, אך על בסיס ניסיון אמפירי רב בחו"ל וגם בארץ גובשו תפיסות, ושיטות להתמודדות עם הסוגיות השיווקיות הידועות, תוך התאמה לעולם הסטרט-אפים ובהן עוסק הקורס.

הקורס מיועד להציג בפני הסטודנטים את תפקיד השיווק בסטרט-אפים, לסייע להם להתמודד עם דילמות שיווקיות בסביבות בין-תרבותיות, לקבל החלטות שיווק ולהוציאן לפועל.

 
 
 Strategic Management 
היקף הקורס:  1 י"ס 
 
מטרות הקורס הן: להעמיק בנושאים שונים שנחשפו באופן ראשוני בקורס המבוא; לסקור נושאים מעניינים וחדשניים בסדר היום של המחקר והמעשה בניהול אסטרטגי; לשלב ולארגן חומר שנלמד בשלבים מוקדמים יותר של תכנית המב"ע, במיוחד זה הנוגע לפונקציות הניהול השונות.

בקורס יידונו נושאים מתקדמים באסטרטגיה עסקית, באסטרטגית תאגיד, במהלכים אסטרטגיים ובתהליך ובחשיבה האסטרטגיים. כמו כן יידונו נושאים חדשים בסדר היום האסטרטגי וינותחו אירועים.

 
 
 
 Competitive Strategy 

היקף הקורס:  1 י"ס

כדאיותן של החלטות הפירמה הבודדת מותנות בתגובת הפירמות האחרות בענף והצרכנים לאותן החלטות. הקורס נועד להקנות כלי חשיבה להערכת ההשפעה האסטרטגית של ההחלטות הבסיסיות של הפירמה כגון קביעת מחיר, איכות ובידול המוצר על התנהגות השחקנים האחרים (פירמות וצרכנים) בענף בו היא פועלת. בקורס יידונו הנושאים האלה: הגדרת מבנה הענף; תמריצים שונים לבידול מוצרים בין פירמות; תחרות בכמויות לעומת תחרות במחירים; אסטרטגיה של מניעת כניסתן של מתחרות לענף; אסטרטגיות של חשיפה או הסתרת מידע פרטי; יחסי גומלין בין פירמות מתחרות לעומת יחסי הגומלין שבין ספקים למפיצים..  

 
 
 Industry Analysis 

היקף הקורס:  1 י"ס

גיבוש אסטרטגיה תחרותית מחייב התאמת הפירמה לסביבתה. ההיבט החשוב ביותר בסביבה הרלוונטית, הוא הענף או הענפים בהם הפירמה מתחרה. הבנת מבנה הענף וכללי המשחק הנהוגים בו, הן בראיה סטטית והן בראיה דינמית, הכרחיים על כן, לניווט הפירמה וגיבוש אסטרטגיה. תהליכים של גלובליזציה בסביבה העסקית ושל מדיניות ממשלתית, מהווים אתגר נוסף ומשמעותי ביותר בפני מגבשי האסטרטגיה, ולכן גם בפני מנתחי הענף.

בקורס נלמד את התיאוריה של ניתוח ענפים וניישם אותה בפתרון אירועים הלקוחים מענפים מגוונים. נשלב גם אלמנטים מתקדמים בדינמיקה של ענפים. הדוגמאות יילקחו מישראל, מהעולם ומשילוב של השניים.  

 

 
 
 Strategic Innovation 
היקף הקורס: 1  י"ס
 
 
בעולם התחרותי, בו אנו נמצאים כיום, ההסתמכות על מודלים אסטרטגיים מסורתיים אינה מספיקה על מנת להבטיח את צמיחתם והצלחתם של ארגונים בטווח הרחוק בענפים רבים. העולם העסקי נעשה מחולק יותר ויותר לשני סוגי ארגונים. כאלה הרואים בביצועי הענף כיעד, ומשפרים את ביצועיהם באופן רציף בדומה לענף, וכאלה שעשו את קפיצת המדרגה אל החדשנות הקיצונית ע"י שינוי מהותי בתפישה העסקית ויצירת עושר חדש לבעלי מניותיהם. החדשנות האסטרטגית באה לידי ביטוי בשימוש (Wealth Creation) במודלים עסקיים חדשניים מעבר לגבולות הענף, יישום מודלים של חדשנות משבשת (Creative Distraction) יישום מודלים של הרס יצירתי, (Disruptive Change) חדשנות שיווקית וחדשנות תהליכית. הקורס יתמקד בניתוח התפישה של חדשנות אסטרטגית, ודיון מעמיק במודלים עסקיים של חדשנות אסטרטגית שאפשרו לחברות וארגונים צמיחה, רווחיות ויצירת עושר לבעלי המניות, בשיעור ניכר מעבר לממוצע הענפי בו הן פועלות.
 
  
1 Semester Unit
 
Creating businesses and capturing new markets occur through various types of innovation. New discoveries, new technologies, competition, and globalization compel firms to foster innovation and agility. This course is designed to expose students to advanced issues in strategy and enable them to analyze business situations involving innovation in products, processes, and business models. Strategic innovation can be defined as the fundamental reconceptualization of business models, and the reshaping of existing markets by breaking the rules of the game and changing the nature of competition. As the pattern of global economic growth has changed with the rapid development of high technology, firms are required to exhibit “fundamentally” new ideas and strategies based on the integration of R&D with other business activities. Therefore, innovation is a central element of competitive dynamics requiring firms to create new business models, utilize new value chain architectures, and engage or conceive new markets in attempt to create value for both the customer and the firm's stakeholders. Strategic innovation management concentrates on the entire business model and added value creation as a whole, far beyond focusing simply on technology improvement or new product development. This course focuses on how innovation can be managed to gain sustainable competitive advantage and achieve superior firm performance. In so doing, we will look into various frameworks designed to not only sustain or disrupt existing products, services, or business models, but also create wealth in uncontested markets by introducing novel solutions.

 

 
 
 
 Entrepreneurship and Start Ups 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את מאפייני חברות הסטארטאפ ומאפייני שוק מימון היזמות הטכנולוגית על מגוון שחקניו.

 בקורס יוצגו תיאוריות מתחום היזמות וינותחו החסמים במימון חברות הזנק וחדשנות טכנולוגית. בהמשך נסקור את המאפיינים העיקריים (מבנה ארגוני, מבנה חוזי, רוטינות עבודה וערך מוסף) של השחקנים השונים בשוק הון הסיכון (קרנות הון סיכון, קרנות תאגידיות, חברות השקעה, בנקי השקעות, משקיעים אסטרטגיים, חממות טכנולוגיות, משקיעים פרטיים, ומענקים ממשלתיים).

 

 
 
 Itellectual Property Law 

היקף הקורס:  1 י"ס

במאה ה-21, מידע הוא הזהב או הנפט החדש. כמעט ולא ניתן למצוא עסקים שמידע אינו מהווה נכס עיקרי ומהותי בהם. בהקשרים טכנולוגיים, ובמרחב המקוון בפרט, מידע הוא אבן היסוד לפעילות כולה.

בקורס זה נבחן את האופן שבו המשפט מגן על מידע בעל ערך כלכלי ותוצרים אינטלקטואליים. מערכת הדינים הרלוונטית לסוגיה זו היא דיני הקניין הרוחני, שהם שם משפחה לדינים שמגנים על סוגים שונים של מידע, מסיבות שונות ובהיבטים שונים. דיני זכות יוצרים מגנים על יצירות הכוללות ביטויים מקוריים. דיני הפטנטים מגנים על המצאות ותגליות בתחומים טכנולוגיים. דיני הסודות המסחריים מגנים על סודות בעלי ערך תחרותי. דיני סימני המסחר וגניבת העין מגנים על שמות מסחריים, מוניטין ומותגים. דיני העיצובים התעשייתיים מגנים על חזות ייחודית של מוצרים. נדבר על היסודות של כל הדינים הללו, ונדגיש בעיקר את האופן שבו הם משתלבים בהקשר של הגנה על מיזמים עסקיים המבוססים על מידע או על נכסים בלתי מוחשיים, בעיקר בסביבה הטכנולוגית.

בנוסף, נדון גם באופן שבו המשפט מגביל שימוש בסוגי מידע מסוימים בהקשר עסקי. זאת, בעיקר בכל הנוגע למידע אישי על אנשים פרטיים ובמידע שאינו בהכרח מוגן באמצעות זכות קניינית, אבל מצוי ברשותם של אנשים או עסקים אחרים. בהקשר הזה נדון בדיני הגנת הפרטיות המתפחים בארץ ומסביב לעולם, ונדבר גם על דיני מחשבים והאופן שבו המשפט מגביל פעולות איסוף מידע בהיקפים גדולים כמו כריית מידע (scraping) ונתוני עתק (big data).

 
 
 Strategic Aspects in Mergers and Acquisition 

היקף הקורס: 1 י"ס

ההחלטה על רכישת חברה היא מההחלטות האסטרטגיות הסבוכות ביותר שניתן לקבל בעולם העסקים כיום. לעיתים, אסטרטגיה לצמיחה משמעותית ולהובלת שוק יכולה להיות רק באמצעות רכישה. ההצלחות ברכישות ומיזוגים מועטות משום שבמקרים רבים רוכשים את החברה הלא נכונה, את החברה שהזדמנה, את החברה שהייתה מוכנה להימכר ולא את החברה שמתאימה אסטרטגית. בקורס נבחן אספקטים רבים, הן תיאורטיים והן פרקטיים, מעולם רכישת החברות תוך התמקדות ברכישת חברות ככלי אסטרטגי בידי מנהלים.

בקורס ננסה לענות על השאלות: מדוע לרכוש חברה? כיצד? מהם הקריטריונים? מה המחיר? כיצד ניתן לייצר ערך מהרכישה? מאילו טעויות להימנע? ועוד.

הלימוד יתבסס על הרצאות, ניתוח אירועים וכן הצגת עבודות.

1 Semester Unit

Making an acquisition is one of the most complicated strategic decisions in business. Sometimes it is the only way a firm can achieve significant growth and gain a leading position in its market. However, successful acquisitions and mergers are few, mainly because only too often the acquirer makes the wrong choice, acquiring the target that is willing to be sold rather than the firm that suits the acquirer strategically. We examine a wide array of theoretical and practical aspects of mergers and acquisitions, focusing on M&A as a strategic decision executed by the management. We try to answer questions such as: Why and when should a firm acquire? How are M&As executed? What are the criteria for buying a firm? How much should it cost? How do we create value from M&A? What are the mistakes to be avoided? Classes are based on lectures, case studies and presentations.

 

 
 
 The Israeli Telecom Markets:Competition and Regulations 

היקף הקורס:  1 י"ס

ענף התקשורת (טלקום, דואר ושידורים) הינו מהדינמיים והמשמעותיים מבין ענפי המשק. היקף הכנסותיו הוא כ- 33 מליארד ₪ בשנה, והוא מאופיין בתמורות טכנולוגיות מהירות ובכך שהתחרות בו היא תחרות בין מעטים. תפקידה של הרגולציה מורכב- עליה למצוא דרכים לקידומה של התחרות במצב בו המציאות הטכנולוגית משתנה בקצב המהיר ממנה.
 
 
במהלך הקורס נסקור את התפתחות התחרות והרגולציה בענף התקשורת בישראל בתחומים הבאים: תקשורת נייחת, תקשורת ניידת, תשתיות אינטרנט וגישה לשירותי אינטרנט נייחים וניידים, תקשורת בינלאומית, טלביזיה רב-ערוצית, טלביזיה מסחרית, דואר.
 
בכל אחד מהתחומים, נלמד על האופן בו התפתחה התחרות, על תגובות השחקנים למצב החדש, ועל תוצאות המהלכים להרחבת התחרות. בנוסף, נזהה מגמות להתפתחויות צפויות בעתיד. נדון במונחים כגון התלכדות, השפעת רשת, שירות אוניברסאלי, קישוריות, ניטראליות רשת, ועוד.
 
 
 
 Regulation in the Israeli Market 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס עוסק בניתוח פרקטי של מבנה והתנהגות ענפית, על בסיס גישות תיאורטיות חדשות וישנות בממשק בין כלכלה לאסטרטגיה עסקית מודרנית. ניתן דגש לדוגמאות ספציפיות מהתנהגויות ענפיות בכלכלה הישראלית העכשווית ונלמד כיצד הכרת התיאוריה, ביחד עם סט כלים בסיסי אך חדשני, יכולים לשפוך אור אחר על המציאות הכלכלית המשתקפת אלינו מדי יום בחיינו המקצועיים ובתקשורת.

הקורס מתבסס על תיאוריות כלכליות שונות (ביניהן: ארגון תעשייתי, תורת הטרנסאקציות, תורת המשחקים, כלכלה אוסטרית, כלכלה התנהגותית) ועל גישות מודרניות באסטרטגיה עסקית (ביניהן: גישת המשאבים, גישת הידע, הגישה האבולוציונית והתנהגות ארגונית) ובמקום לדגול בגישה אחת כפתרון יחיד לבעיות אסטרטגיות ניהוליות, נלמד שילוב מתודולוגי פרקטי שמתבסס על המגוון התיאורטי לעיל.
 
 
 
 Doing Business in Emerging Markets 

1 Semester Unit 

This course offers a conceptual framework for analyzing emerging markets from multiple perspectives in order to prepare business leaders to address the challenges of succeeding in globalized world. This course fits into the Strategy curriculum by providing a deeper exploration of the "PEST" analysis as it applies to emerging markets. Increasingly in today's market, sources of production, innovation and consumption arise from or have some connection to emerging markets. Any business leader seeking to engage in business of a global nature will likely come into contact with emerging markets over the course of his or her career. This course aims to equip such future leaders with the ability to make sense of challenges and make the most of the opportunities presented in emerging markets and the developing world more generally.

 
 
 Business Simulation 

1 Semester Unit 

This course offers a vivid action-based learning experience of strategy making and execution. In a multiple-round business game simulation participants act as executive decision markers of firms operating in world characterized by uncertainty and surprises. In an increasingly complex market setting of competitive strategic interaction, strategic and tactical decisions have to taken with respect to typical business functions, such as purchasing, production, marketing & sales, finance, human resources, and R&D while stakeholder influences have to be anticipated and managed. In a strategy paper the teams will have to formulate and present their competitive and corporate strategies. Accompanying classroom sessions recap on relevant concepts and tools of strategic management as part of the (de)brief of the game.

This core course deals with the craft of strategy formulation and implementation that drive competitive organizations. It will provide insight into how to identify and choose superior competitive position, how to analyze a strategic situation, and finally how to create the organizational context to make the chosen strategy work. As such, the objectives of this course are to deploy conceptual frameworks and models to analyzing competitive situation and strategic dilemmas and gain insight into strategic management. You will build on insights developed in other course, explore and apply tools to arrive at understandings that are both applicable in the business world and deeply rooted in thorough academic understanding. The emphasis throughout is on the application of conceptual models which clarify the interaction between industry, competition, firm resources, and the structure and development of firm capabilities.

 
 
 Strategic Analysis by Analytical Research 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מציע מגוון דרכים לבחינת כדאיות השקעה בחברה, לצד בחינת תוצאותיה הכספיות.

הקורס יתמקד בסוגיות האלה:

 • ניתוח האסטרטגיה העסקית והפיננסית של החברה (עבר ועתיד)
 • זיהוי גורמי סיכון והצלחה עיקריים בפעילות ובנכסי החברה, ובכללם האמצעים להתמודדות עימם ואיתור מוקדם להתממשותם.
 • הערכת שווי הוגן של נכסים.
 • התמודדות עם משברים באמצעות ניתוח אירועים היסטוריים.
 • איכות ההנהלה, אנשי מפתח, הון אנושי, עצמאות דירקטוריון, עסקאות ניגוד, שקיפות.
 • בחינת הממשל התאגידי בחברה, הכולל את מבנה הדירקטוריון וחברי ההנהלה הבכירים ואופן בחירתם, מומחיות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה בתחום פעילות החברה, בקרה לביצוע עסקאות ועוד.
 • בחינת פוטנציאל גודל ורווחיות של ענף הפעילות, חשיפתו לאירועי מאקרו ומעמד החברה בענף.
 • Benchmark
 • יכולת ניצול הזדמנויות עסקיות.
 
 
 Entrepreneurial Finance 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
 
מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את מאפייני שוק הון הסיכון (שוק מימון היזמות הטכנולוגית) על מגוון שחקניו. בקורס נדון במאפייני יזמות טכנולוגית בחסמים במימון חברות סטארטאפ וחדשנות טכנולוגית. בהמשך נסקור את המאפיינים העיקריים (מבנה ארגוני, מבנה חוזי, רוטינות עבודה וערך מוסף) של השחקנים השונים בשוק הון הסיכון (קרנות הון סיכון, קרנות תאגידיות ומשקיעים אסטרטגיים, חממות טכנולוגיות ו-Accelerators, משקיעים פרטיים ומועדוני משקיעים, אתרי Crowd-Funding ומענקים ממשלתיים). במסגרת הניתוח תינתן התייחסות מיוחדת למספר שחקנים מרכזיים:
 1. קרנות הון הסיכון מסוג שותפות מוגבלת (Limited Partnership Venture Capital Funds) שמהוות את אחת השחקניות הדומיננטיות בשוק הון הסיכון - נדון במבנה הארגוני והחוזי של קרנות הון סיכון, ובמחזור חיי קרנות הון (תהליכי הגיוס, ההשקעה, הליווי והמימוש של קרנות הון סיכון), בקריטריונים לסינון של קרנות הון סיכון ומתודולוגית תמחור של קרנות הון סיכון; 
 2. קרנות תאגידיות - הן גוף השקעה במיזמים טכנולוגיים עם יתרונות וחסרונות מאוד ייחודיים;
 3. משקיעים פרטיים וקבוצות משקיעים - מהווים שחקן שצומח במהרה בעשור האחרון וימשיך להוות שחקן דומיננטי בתחום;
 4. אתרי Crowd-Funding מגמה חדשה בתחום מימון מיזמים טכנולוגיים;
 5. חממות טכנולוגיות ותכניות האצה;
 6. רציונל לתמיכה ממשלתית במו"פ וחדשנות וסקירת מענקי מחקר ופיתוח ממשלתיים.
הקורס יכלול הרצאות אורח ודוגמאות מהשטח.
 
 
 
 Game Theory for Managers 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס עוסק בניתוח התנהגות של מקבלי החלטות בסיטואציות אסטרטגיות. מטרת הקורס היא להקנות כלים כיצד לחשוב על סיטואציות מעין אלה ולקבל החלטות בצורה יותר מושכלת.

ככלל ניתן לראות בקורס זה קורס המשך לקורס חשיבה אסטרטגית, אם כי ניתן ללמוד את הקורס גם ללא הקורס חשיבה אסטרטגית.

 

 

 
 
 Principles in innovation management & policy 

היקף הקורס:  1 י"ס

החדשנות מהווה מרכיב מרכזי ביצירת יכולת תחרותית בארגון ובצמיחתו ותהליכי הגלובליזציה והחשיפה לתחרות מציבים בפני כל פירמה דרישה מתמדת להטמעת חידושים ולהפיכת תהליך החדשנות לחלק מעבודתה השוטפת.

תהליך החדשנות מתבצע בפירמה על בסיס שיקולים פנימיים ומושפע מגורמים שונים כגון:
משאבי ידע פנימיים הכוללים את ההון האנושי ופעילות המו"פ בפירמה,  תהליכים ניהוליים מובנים לשיתוף וניצול של ידע,  קיום תרבות ארגונית בפירמה המעודדת חדשנות,  חדשנות פתוחה לזיהוי והשגת ידע מגורמים בסביבה החיצונית כולל קשר עם גורמים בסביבה העסקית (ספקים, לקוחות, פירמות אחרות ועוד) וקשר עם גורמים בסביבה הציבורית (אקדמיה וגורמים ממשלתיים).

 
 
 Business, Government, Society 

היקף הקורס:  1 י"ס

מערכת יחסי הגומלין בין המגזר העסקי לבין הממשלה והחברה האזרחית, נמצאת בשנים האחרונות בתהליך של שינוי ומעצבת מחדש את הסביבה בה פועלים עסקים וארגונים בישראל. שינוי זה מושפע מתמורות במאזן הכוחות בין קבוצות האינטרס שמעורבות בתהליך, וממשבר אמון בין השחקנים השונים שלוקחים בו חלק.

הקורס ינתח את תהליכי השינוי ויספק לסטודנטים כלים שיאפשרו להם להכיר ולהבין את האופן שבו פועלים מאחורי הקלעים הכוחות שמניעים תהליכי רפורמות ושינויים מבניים.

השיעורים יתמקדו בקשרי הגומלין שבין שחקנים בעלי אופי "ציבורי" (פוליטיקאים, פקידות מקצועית, רשויות פיקוח, עמותות אזרחיות, תקשורת), לבין עולם "העסקים" (בעלי מניות, מנהלים, עובדים). במהלכם ינותחו לעומק "מקרי מבחן" של רפורמות ואירועי חקיקה, שהובילו לשינויים דרמטיים בסביבה הכלכלית ובציבוריות הישראלית.

חלקו הראשון של הקורס יהיה בעל אופי עיוני ובמהלכו נציג מודלים וגישות שונות בתחום הפוליטיקה, הממשל, הרגולציה, השדלנות והמדיה, ונבחן את הכלים בהם משתמשות קבוצות האינטרסים השונות כדי לקדם את עניינן. חלקו השני של הקורס יתמקד בניתוח מעמיק בכתה של "מקרי מבחן" לאור המודלים העיוניים שנלמדו. בחלק זה תידרש מעורבות פעילה של הסטודנטים וישולבו בו גם מפגשים עם מרצים אורחים ששימשו בתפקידים רלבנטיים לאירועים שינותחו.

בסוף הקורס יידרשו הסטודנטים לבחור נושא ולנתח אותו לאור החומר הנלמד.

 
 
 Innovation Strategy in Organizations 

היקף הקורס:  1 י"ס

חדשנות היא חלק מהיום יום של כולנו כאנשים פרטיים, של הארגונים בהם אנחנו עובדים ובקהילות אליהם אנחנו שייכים. החדשנות היא הכרח, והניהול שלה דורש כלים ספציפיים. היכולת להתחבר למספר רב של גופים, היכולת לנהל פעילויות במבנים שאינם היררכיים, היכולת לזהות מגמות מפציעות והיכולת לעצב כווני פעולה שאינם מוגדרים באופן חד, תוך כדי תהליכי למידה. בין השאר, אנחנו עדים למקצוע חדש – מנהלי חדשנות – הפועלים בארגונים גדולים, בקהילות משתמשים, וגם בקהילות לצרכים חברתיים. בקורס נתייחס קונטקסט הנחוץ לחדשנות, לאסטרטגיות ארגונים חדשניים או כאלו שרוצים להפוך להיות חדשניים יותר, וכן לתפקיד מנהלי חדשנות בארגונים גדולים או של קהילות חוצות ארגונים.

בקורס נלמד לזהות סוגי חדשנות שונים, ונקבל את הכלים הדרושים למי שמנהל חדשנות ולכל מי שמעורב בפעילויות שיש בהן חדשנות, תוך כדי שאנחנו מיישמים את הכלים במהלך הקורס ונחשפים להרצאות אורח של מנהלי חדשנות משכמם ומעלה.

 
 
 Principles of Business Consulting 

היקף הקורס:  1 י"ס

This course is meant to introduce students to the art and practice of management consulting.The course isa core requirement in the Business Consulting concentration, to be complemented with a corresponding "capstone"practicum component.It focuses on the methods employed in contemporary global business consulting companies. It is meant to allow the student to develop a conceptual appreciation for the efforts involved in a comprehensive business study or analysis, aimed at the articulation of the necessary basis for real strategic decision by the managers of a paying organization, facing a real strategic question.
 
 
The course of study focuses on methods and processes used in the analysis of strategic decision situations, the identification of key strategic options, thestudy and articulation of essential insights based on extensive primary and secondary research, the formulation of recommend actions that the organization could adopt, and the layout of corresponding implementation plans.
 
 
 
 Global Business Studies 

היקף הקורס:  2  י"ס

בנוסף לדרישות הקדם על התלמיד לעבור ראיון אישי עם ראש התכנית

2 Semester Units

This project-centered course is meant to allow students to act as management consultants to top decision makers in companies which face global strategy decisions. The course isan integrative "capstone"component in the MBA program and the practicum compliment to the Introduction to Business Consulting course. It combines 3 key elements, namely global strategy, business consulting and virtual teamwork. It is an intensive project where a carefully selected group of 8-10 Israeli and foreign students undertake – over 6 months – a comprehensive business study or analysis, aimed at the articulation of the necessary basis for real strategic decision by the actual managers of a real and paying organization, facing a real strategic question.

The field study experience puts theory into practice: International consulting teams will delve into strategic decision situations and engage in the identification of key strategic options, thestudy and articulation of essential insights based on extensive primary and secondary research, the formulation of recommend actions that the organization could adopt, and the layout of corresponding implementation plans. The results of the study are multiple presentations to the client organization (“sponsor”) and a final comprehensive report providing a compelling argument in support of the specific and actionable recommendations.

 

 
 
 Introduction to Social Businesses and Social Entrepreneurship 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
עסקים חברתיים ויזמות חברתית מושכים תשומת לב בעידן הנוכחי בו המקורות הפילנרטופיים מדלדלים והמעורבות של המדינה בפתרון בעיות חברתיות מצטמצמת. לתוך הפער הזה צומחים עסקים חברתיים שיוצרים פתרונות חדשניים לבעיות חברתיות ופועלים ליצירת שורה תחתונה כפולה של תשואה כלכלית (ROI) ותשואה חברתית (SROI).
 
במסגרת הקורס נלמד על ההתפתחות של תחום העסקים החברתיים, נפגוש פתרונות חדשניים לבעיות חברתיות בישראל ובעולם, נדבר על הדילמות שעומדות בפני העסקים החברתיים ובעיקר איך מאזנים בין המטרה החברתית למטרה העסקית. נסקור את דרכי המימון של עסקים ויוזמות חברתיות ונבדוק כיצד מעריכים את התשואה החברתית (SROI) שמיצרים אותם עסקים חברתיים.  
 
1 Semester Unit

The domain of social change is no longer reserved for students of political sciences and development studies. Increasingly business graduates are recognized as possessing important skills that can drive social change. This new discipline is often referred to as Social Entrepreneurship. These social ventures are hybrid organizations exhibiting characteristics of both the for-profit and not-for-profit sector and need to demonstrate both a Return on Investment (ROI) and a Social Return on Investment (SROI). During the course we will learn about the development of the social enterprise sector in Israel and abroad, get to learn about innovative solutions to social issues, talk about the dilemmas facing social business, and discuss how to balance the social purpose and a business with core business objectives. We will also learn about innovative ways of financing for business that are not aimed to only maximize shareholders profit and explore various attitudes toward measurement and evaluation of the SROI that social enterprises create.
 
 
 Technological Applications in Finance 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס נועד לחשוף בפני הסטודנטים את ההשפעות של התפתחויות טכנולוגיות על תחום הפיננסים, בדגש על עולם השקעות. נראה כיצד דרך ההשקעה הכמותית (Quantitative Investing) והשימוש במאגרי מידע גדולים (Big data) משנים את הדרך המסורתית בה ניהלו בעבר השקעות, הן משקיעים פרטיים והן משקיעים מוסדיים. כלים שבעבר היו נגישים רק לקרנות הגידור הגדולות ביותר כיום זמינים גם למשקיע הבודד, וחשוב לבחון את הערך והאתגר בשימוש בהם.

ראשית נסקור כיצד המודלים העיקריים להשקעות בעולם המימון הפכו לזמינים לשימוש עבור משקיעים דרך פלטפורמות בעולם הפינטק. נשתמש בפועל במספר פלטפורמות על מנת לבנות תיקי נכסים מורכבים על בסיס אנומליות ופרמטרים שנמצאו כמשפיעים על התשואה של תיק ההשקעות.

בהמשך, נסקור את ההתפתחויות הטכנולוגיות בעולמות ניתוח הנתונים, קריאת טקסט אוטומטית (NLP – Natural Language Processing), השקעה חברתית, נתונים אלטרנטיבים, ושיטות של מכונה לומדת (Machine learning), ונבחן כיצד אלו משפיעים על אפשרויות ההשקעה.

 
 
 Consumer Fintech 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יבחן כיצד פתרונות טכנולוגיים עשויים לענות על צרכים פיננסיים של פרטים (צרכנים/משקי בית). נתמקד במספר תחומים המרכיבים את עולמם הפיננסי של הצרכנים: אשראי, חיסכון וניהול פיננסי אישי, השקעות, וביטוח. עבור כל תחום נתחיל בניתוח כלכלי של הצרכים ושל השוק הקיים והפתרונות ״המסורתיים״, ונעמוד על הפערים הקיימים בפתרונות המסורתיים ביחס לצרכים עליהם הם באים לענות. נמשיך בסקירה של פתרונות טכנולוגיים הקיימים בתחום, בניתוח ביקורתי שלהם ובהערכת המידה שבה הם הצליחו ״לשבש״ את התחום, וננסה להעלות רעיונות למוצרים חדשים. בנוסף, נסקור את החברות המרכזיות הרלוונטיות, בדגש על חברות ישראליות. הקורס יכלול מספר הרצאות אורח של אנשים הפעילים בתחומים אותם נכסה.

 
 
 Digital Banking 

היקף הקורס:  1 י"ס

האם הקורס עוסק בבנקאות? במימון? בשיווק? בטכנולוגיה? התשובה היא: בעיקר בבנקאות ובמימון אבל לא רק. באמצעות חיבור בין תיאוריה ופרקטיקה המבוססת על ניסיון בשטח והתנסות Hands-On, ילמדו הסטודנטים כיצד התפתחה הפעילות הפיננסית באינטרנט, מה מקומה במכלול האסטרטגיה ועסקי הפיננסים, כיצד השפיעה ושינתה את מפת התחרות ומה נדרש לצורך הקמה, תפעול ושיווק פעילות זו. הלימוד וההתנסות בתחום הפיננסים באינטרנט, יאפשרו לסטודנטים חשיפה והתמודדות עם נושא המולטי-דיסציפלינאריות וכיצד הוא הופך להיות גורם דומיננטי להצלחה בפעילות העסקית העכשווית.

סמינריון מתקדם לסטודנטים בהתמחות פינטק, מימון, מערכות מידע או אסטרטגיה, אשר מעוניינים להרחיב את היכרותם עם תחום הפיננסים באינטרנט ומוכנים לחשוב מחוץ לקופסא.

 
 
 Introduction to Fintech 

היקף הקורס:  1 י"ס

פינטק מוגדר כ"חדשנות במגזר הפיננסי שמערבת מודלים עסקיים מבוססי טכנולוגיה שמאפשרת חסכון במתווכים, מבצעת מהפך באיך שחברות קיימות מייצרות מוצרים ושרותים, מאפשרת פרטיות, פותרת אתגרים רגולטורים וחוקיים, פותחות אפשרויות יזמיות וזורעת הזדמנויות לצמיחה שוויונית". (דיויד ירמק, 2018)

קורס זה מהווה בסיס לנושאים העיקריים בתחום הפינטק ומבוא לקורסי ההמשך בנושא המוצעים באוניברסיטה. הקורס עוסק בראש ובראשונה בבעיות העסקיות והכלכליות שהפינטק מנסה לפתור. אמנם הקורס לעיתים נכנס לעומקה של הטכנולוגיה בבסיס החדשנות (כולל תכנות), העמקה זו היא אך ורק בכדי לאפשר לסטודנט להבין את הבעיה הכלכלית והפתרון. מבחינת זו זוית הראיה של הקורס היא של מנכ"ל, משקיע, או מנהל קרן הון סיכון ולא של המוביל הטכנולוגי בחברה. אנחנו נכסה נושאים כבלוקצ'יין, אלגוטריידינג, פלטפורמיות שיתופיות כגון הלוואות שיתופיות ומערכות תשלומים חדשניות.

 
 
 Introduction to Blockchain Based Business Models 

היקף הקורס:   1 י"ס

הקורס נועד לחשוף בפני הסטודנטים את עולם המטבעות הקריפטוגרפיים ואת השיבושים אשר היא מבצעת היום במודלים עסקיים בתחום הפינטק (ובעולמות משיקים) והשפעות פוטנציאליות עתידיות. ראשית נלמד את היסודות הטכנלוגיים העומדים בבסיס המטבעות הקריפטוגרפיים מבוססי Blockchain.

בהמשך נסקור את המודלים השונים (Bitcoin, Smart Contracts, Altcoins ו–Blockchain 3.0) ונלמד את המודלים העסקיים שמושפעים מהם היום ועל היכולות הפוטנציאליות, כמו גם את הרגולציה המתהווה בתחום. כמו כן נסקור את מודל ה – ICO וההשפעה שלו על מימון חברות הזנק.

על בסיס מודל Software is eating the world של קרן ההון סיכון המובילה בעולם A16Z, במהלך הקורס נתנסה באפיון של מערכת מבוססת Smart Contract אשר נדרשת לשבש מודל עסקי קיים.

 
 
 Regulation in Fintech 

היקף הקורס:  1 י"ס

הרגולציה מהווה גם חסם וגם ENABLER לחברות הפינטק.

מחד היא מציבה תנאי סף של דרישות הון, ממשל תאגידי, אבטחת מידע, סטנדרטים של ניהול מערכות מידע ועוד ומאידך היא מעודדת חדשנות, דוחפת את הגופים הפיננסיים לכיוון הדיגיטל ועורכת שינויים מבניים להגברת התחרות. לכל יזם משקיע או מנהל חשוב להכיר הן את החסמים והן את המקומות בהן ניתן לקבל הקלות ברגולציה.

 
 
 Cyber Threats and Fraud in the Fintech World 

היקף הקורס:  1 י"ס

הודות לזמינות גלובלית, אשלייה של אנונימיות ושולי רווח מפתים, עסקי ההונאה האינטרנטית עולים ופורחים משנה לשנה. הקורס יסקור את שיטות ההונאה ואיוני הסייבר בעולם הפינטק, תוך הקניית שיטות חשיבה רלוונטיות לניתוח ומניעת הונאה מכל הסוגים. ננתח שירותים מובילים בעולם הפינטק מנקודת המבט של התוקף כדי לזהות בהם חולשות ופרצות, נערוך ניתוח ביקורתי של פתרונות קיימים בתחום ונעלה רעיונות לאפשרויות התגוננות חדשות. בנוסף, נסקור את החברות הרלוונטיות, בדגש על חברות ישראליות. הקורס יכלול מספר הרצאות אורח של אנשים הפעילים בתחומים אותם נכסה.

 
 
 Corporate Social Responsibility 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
הקורס ידון בסוגיות המרכזיות של תחום האחריות התאגידית בהקשרן ההיסטורי, המשפטי , הכלכלי, הגלובאלי והישראלי. הקורס יתמקד בשילובה של גישת האחריות התאגידית כחלק אינטגרלי מאסטרטגיה עסקית ותהליך הניהול העסקי תוך הצגת דרכי יישום אפשריות במערכת קבלת ההחלטות של הפירמה המודרנית ותוך ניתוח תרחישים מעשיים.
 
 
 
 
 Development and Use of Patents As a Strategic Business Tool 
1 Semester Unit
 
This is a crash course in patent strategy geared to strategically-minded business people.  Some companies spend fortunes on patents and end up with little value.  Others develop and use patents with a level of strategic precision that enables them to boost their valuation by many multiples.  In this course, we will focus on what business people need to know in order to align their patents with their long term business strategies, and with the goal of affirmatively using patents as a mechanism to propel valuation.

Elective Course
1 Cu

This is a crash course in patent strategy geared to strategically-minded business people. Some companies spend fortunes on patents and end up with little value. Others develop and use patents with a level of strategic precision that enables them to boost their valuation by many multiples. In this course, we will focus on what business people need to know in order to align their patents with their long term business strategies, and with the goal of affirmatively using patents as a mechanism to propel valuation.

 
 
 Global Marketing Strategy 

היקף הקורס:  1 י"ס

חברות עסקיות פועלות היום בסביבה בינלאומית שמאופיינת על ידי לקוחות ממקומות שונים בעולם ומתחרים חדשים שיכולים להופיע מכל מדינה עם מודלים עסקיים שונים. ההתפתחויות בעולם הגלובלי והדיגיטלי יוצרות אתגרים והזדמנויות חדשות.

מטרות הקורס כוללות שיפור ההבנה של ההשלכות הגלובליות ופיתוח יכולת לחשוב בצורה אסטרטגית על נושאים של שיווק בינלאומי.
לפתח יכולות פיתוח ויישום תכניות בשווקים בינלאומיים כולל משא ומתן ועבודה עם שותפים אסטרטגיים.
רכישת ידע והבנה של הסביבה העסקית הבינלאומית, המהלכים התחרותיים של חברות שונות, ההבדלים בין שווקים והאסטרטגיות המתאימות לשווקים שונים.
לתרגל אבחון וניתוח בעיות של תכנון ובקרה בשיווק גלובלי.

 
 
 Global Leadership 

1 Semester Unit

The emphasis of this course is on developing the concepts, frameworks, and practical competencies that are important to be effective leader in today’s global economy. Using assessment tools, exercises, films, guest speakers, role plays, and other assignments, students should gain a stronger understanding and skill set to excel in leadership positions today – especially in work assignments involving interactions with managers, employees, and firms from different parts around the globe. All of the topics selected for discussion are critical ones that every professional needs to know, regardless of functional area. These issues will be examined from both a strategic and a tactical level and should be relevant to all practicing managers and leaders.

 
 
 Sports Innovation & Technology Entrepreneurship 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יעסוק ביזמות וחדשנות טכנולוגית בעולם הספורט, למידה של השפעת הטכנולוגיה על עולם הספורט והכרה של עמודי התווך הטכנולוגיים בתעשיית הספורט. הקורס ישים דגש על היבטים מעשיים של עולם היזמות תוך כדי הצגת דוגמאות ממיזמים שפותחו ע"י חברות ישראליות ומיושמות בעולמות התוכן השונים של תעשיית הספורט העולמית.

הקורס ישלב הרצאות פרונטליות, דיונים בכיתה, מצגות כולל מצגות צוותי סטודנטים, והרצאות אורחים יזמים בסוף הקורס יידרשו הסטודנטים לבחור נושא ולנתח אותו לאור החומר הנלמד.

מטרת הקורס: הקורס נועד לחשוף את הסטודנטים לאפשרויות הקיימות בעולם הספורט, בתחום היזמות והפיתוח הטכנולוגי. להבין את יחסי הגומלין בין בעלי העניין השונים בעולם הספורט והאפשרויות להשתלב בעולם זה.

 
 
 Blockchain Technologies, United Nations, Impact 

היקף הקורס:  1 י"ס

טכנולוגיות בלוקצ'יין מתגלות כפורצות-דרך, משנות סדרי-עולם ומרובות פנים והן כבר משפיעות על חברות ואנשים ברחבי העולם.Blockchain יכול גם לתרום ביעילות להשגה, עד שנת 2030, של 17 היעדים לפיתוח בר-קיימא (SDGs) שאושרו על ידי האו"ם בשנת 2015. מטרות אלה והיעדים המדידים שלהן הם מאמץ עולמי להתמודד עם האתגרים מרכזיים של היקום שלנו.

קורס זה, המיועד לסטודנטים מניהול, מדעי החברה והרוח, מדעי החיים, משפטים ומדעי המחשב, יתמקד במפגש שבין טכנולוגיותBlockchain לתהליכים חברתיים עכשוויים, דיפלומטיה, פעילות הומניטרית, ה- SDGs ואימפקט.

Blockchain technologies are emerging as exciting, multi facet, game-changer innovation, which already impact societies and people around the world. Blockchain can also effectively contribute to the attainment by 2030 of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) endorsed by United Nations in 2015. These goals and their measurable targets are a global effort to address key challenges of our universe.

This course will focus on the junction between Blockchain cutting-edge technologies, society, diplomacy and social impact.

The course will explain Blockchain and its applications in the context of the global development agenda and its use and impact on: economy, law, healthcare, governance, communication, agriculture, aviation, urbanization, and more.

The course will include guest lectures, group activities and self-learning. The course does not assume any specific previous knowledge of Blockchain. The introduction to Blockchain will be leveled to non-IT specialists: the origins of Blockchain, key features, difference between Bitcoin and Blockchain, DLT, current usability and future directions.

Analysis of the Sustainable Development Goals (SDGs) will reflect their multi-sectoral (private sector, public sector, UN and civil society), interlinked, dimensions. Including, the key players in this area, many of which are scouting for promising young professionals.

The course will explore new trends of private sector engagement in global affairs through impact investments and social good.

Innovation through Blockchain will be highlighted by use cases from Africa, Latin America, Asia and Israel.

 
 
 Research Seminar for Doctoral Students in Marketing 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
*  הסמינר מיועד לדוקטורנטים או תלמידי מלמ"ן באישור המרצה 

מטרת הסמינר היא לספק לסטודנטים אפשרות להיחשף לסדרה של נושאים שונים בתחום השיווק.המפגשים יהיו מאורגנים באופן שמאפשר לתלמידים דיון והבנה לעומק של מאמרים חשובים בתחומים אלה, וכן חשיפה לפרויקטי המחקר החדשים שיוצגו על ידי חוקרים בשיווק.

לאור זאת המפגשים יהיו משני סוגים:

 • מפגשי הרצאות אורח בהם יציגו האורחים את מחקריהם (בפורמט סמינר מחלקתי)
 • מפגשי דיון על מאמרים עם חברי סגל מקבוצת השיווק

בנוסף, על הסטודנטים להגיש הצעת מחקר בתחום השיווק. ההצעה תיכתב במהלך השנה ותוצג בסיומה, וכתיבתה תלווה בחבר סגל מקבוצת השיווק. נקודות ציון לכתיבת ההצעה ינתנו בתחילת השנה.

 

 
 
 Project: Corporate Valuation 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס נועד לספק כלים וידע הדרושים לביצוע הערכה עצמאית של הערכת שווי של חברות ועסקים. הקורס יעסוק בהיבטים התיאורטיים והמעשיים של הערכת שווי וכן בביצוע הערכות שווי בפועל. הפרויקט מורכב ממשימות שונות הבונות את הערכת השווי. תחילה תינתן הרצאה בה יועבר הרקע התאורטי למשימה ולאחר מכן יודגם ביצוע המשימה בכיתה בתרגילים ובניתוח אירועים. בשלב הבא יתבצע ניתוח עצמאי של המשימה. באופן זה הפרויקטים נבנים במהלך סמסטר, מוגשים לקראת סוף סמסטר, ולאחר מכן מוצגים בכיתה בשיעורים האחרונים.

 

 
 
 Project: Psychological Biases in Consumer Decision Making Processes 

היקף הקורס:   2 י"ס

הקונספט "התנהגות כלכלית" הרחיב הבנתנו ויכולותינו להסביר מודלים כלכליים קלאסיים על ידי הטמעת אלמנטים פסיכולוגיים. שילוב אלמנטים פסיכולוגיים שיפר יכולת ניבוי של תופעות קיימות ולמעשה משקף פרספקטיבה ריאליסטית יותר ביחס לתפיסה הכלכלית קלאסית המניחה רציונאליות, רצון למקסם רווחים, ויעילות המוצעות על ידי מודלים סטנדרטים. אכן, בשנים האחרונות גוברת ההבנה בקרב מנהלים וחברות ייעוץ ומחקר, שמעקב וניתוח של התנהגות פרטים הינם קריטיים להצלחה העסקית של הארגון. ההנחה הרווחת, המציעה כי החלטות מתקבלות באופן שקול, הגיוני, תוך שקלול מירב ההיבטים הרלוונטיים, לא פעם נכשלת במבחן המציאות. ממצאים מהשנים האחרונות מראים שוב ושוב, שלדרך הצגת האינפורמציה ישנה השפעה מכרעת על ההחלטות המתקבלות. כך לדוגמה נמצא, שתגובת לקוחות להצעות שיווקיות שונה לעיתים בצורה מהותית ממה שהאינטואיציה של מנהלים מנבאת או ממה שהתיאוריות הכלכליות הנורמטיביות היו מציעות. על כן, הבנת הרקע של תהליכי קבלת ההחלטות יכולה להועיל רבות בתכנון המערך האסטרטגי של הארגון. הקורס מתמקד ביסודות הפסיכולוגיים הרלוונטיים להתנהגות פרטים תוך מתן דגש לרגשות ושיפוט והטיות בתהליך קבלת ההחלטות.

 

 

 
 
 Project: Data Analytics for Strategy 
היקף הקורס:   2 י"ס
 
קבלת החלטות, ובפרט החלטות עסקיות, צריכה להיות מבוססת על ניתוח מושכל של נתונים רלבנטיים. באופן אידיאלי, ניתוח נתונים למטרות עסקיות צריך לשלב יכולות אנליטיות גבוהות עם היכרות טובה של הסביבה העסקית בה פועלת הפירמה. אף-על-פי-כן, למרבית המנהלים חסר נסיון וידע לבצע ניתוח נתונים מעמיק, ולסטטיסטיקאים או לחוקרי דאטא (data scientists) אין הבנה מלאה של הקונטקסט העסקי הרלבנטי להחלטה העסקית. כתוצאה, לעיתים קרובות מדי, ההחלטות המתקבלות אינן ממצות את הפוטנציאל המירבי של ניתוח הנתונים.
 
המטרה של קורס זה היא לחשוף את הסטודנטים לכלים הנדרשים לביצוע (ולכן גם ביכולת לפקח על אחרים – המבצעים) ניתוח נתונים, תוך טיפוח חשיבה ביקורתית על התובנות שניתן (ולא ניתן) להסיק מתוך הנתונים. בשונה מקורסים אחרים בהם נעשה שימוש במאגרי נתונים ואשר מדגישים נושאים כ-data mining ו-machine learning, קורס זה ידגיש את הנושא של הסקה סיבתית, ויחשוף את הסטודנטים לכלים בעיקר מתחומי הכלכלה המאפשרים הסקה סיבתית.
 
 
 
 
 Project: Commercializing University Research 

היקף הקורס:   2 י"ס

טכנולוגיות פורצות דרך אשר פותחו במוסדות מחקר אקדמי אפשרו את התהוותם של מוצרים מתקדמים וחברות מובילות שוק. חברת גוגל קמה על בסיס מחקר שבוצע בסטנפורד, חברת טבע זכתה להוביל בתחום הקופקסון בזכות מחקר פורץ דרך שיצא ממכון וויצמן וחברת אם-סיסטמס עשתה שימוש באלגוריתמים שפותחו באוניברסיטת תל אביב בהמצאת הדיסק-און-קי. דוגמאות אלו ממחישות את הפוטנציאל הטמון במחקרים המבוצעים במוסדות מחקר אשר לעיתים ניתן ליישמם בהצלחה רבה בתעשייה המתקדמת.

הקורס נועד לספק כלים ידע והתנסות מעשית בתהליך המסחור של מחקר אקדמי משלבי הגילוי, דרך זיהוי הפוטנציאל והשימושים המסחריים, זיהוי השותפים והשווקים הרלוונטיים, הבנת המודל האופטימלי למסחור הטכנולוגיה ובנית תכנית פעולה / מודל עסקי / תכנית עסקית ממוקדת אשר תיישם את המחקר המדעי בסביבה מסחרית.

במסגרת הקורס ייחשפו הסטודנטים למספר טכנולוגיות פורצות דרך אשר פותחו ע"י חברי סגל באוניברסיטת תל-אביב ויישמו את החומר התאורטי הרלוונטי לזיהוי וניתוח הפוטנציאל העסקי של ההמצאה, זיהוי המודל העסקי הרלוונטי ואף זיהוי השותפים הפוטנציאליים לתהליך המסחור הנ"ל. במהלך הקורס כל קבוצה תבצע ניתוח של המצאה ספציפית ועם סיומו יוגשו ויוצגו מסקנות הניתוח העסקי וההמלצות הרלוונטיות למיצוי הפוטנציאל.

 
 
 Introduction to Health Administration 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס היא להציג לסטודנטים את התפיסות המרכזיות והאתגרים המרכזיים הקשורים בעיצוב ובניהול מערכות בריאות בעולם ובארץ, להכיר להם את מערכת הבריאות בישראל, ולאפשר הבנה מעמיקה של העקרונות על פיהם פועלת המערכת. דגש מיוחד יינתן להבנה של בעיותיה המרכזיות של המערכת בישראל וזאת תוך מתן כלים לניתוח ביקורתי שלה, של בעיותיה וכיווני פתרון אפשריים. הקורס נועד להקנות בסיס אינטגרטיבי ללימוד מתקדם של נושאים שונים בהמשך הלימודים לתואר.

 
 
 Health Economics b 

היקף הקורס:  1 י"ס

במהלך הקורס ננתח סוגיות שונות בתחום כלכלת הבריאות. בכל אחד מהנושאים בהם נדון, נציג תחילה מספר מודלים תיאורטיים המתארים ומנתחים את הסוגיות המרכזיות, לאחר מכן נציג תוצאות אמפיריות המאששות או סותרות את התיאוריות העיקריות, ולבסוף נציג כלים מעשיים המקובלים בעולם, הנועדים לצורך התמודדות עם הבעיות המרכזיות הקשורות לנושא אותו ננתח. באופן מיוחד נדון באתגרים הייחודיים של כלכלת הבריאות בישראל, בכשלים במערכת ובאפשרויות העומדות כדי להתמודד עם כשלים אלה.

 
 
 Value Creation of Complex Healthcare Systems 

היקף הקורס:  2 י"ס

מטרת הקורס לתת לסטודנטים תפישת עולם ניהולית ממוקדת, ידע, וכלים לשיפור משמעותי של מערכות בריאות מורכבות: בתי חולים, מחלקה בבתי חולים, חדר מיון, חדר ניתוח, קופת חולים, מרפאות, מכונים פיזיאוטרפיים וכו'.

הקורס מועבר כסדנה בה מוטמעות גישות ניהוליות חדשניות יחד עם כלים ליישומן.

 
 
 Legal Aspects of the Pratice of Medicine 

היקף הקורס:  1 י"ס

מערכת הבריאות והפעילות במסגרתה מושתתת על רגולציה ענפה ומעוררת סוגיות משפטיות מורכבות. כיום, מנהל מוסד רפואי נדרש להכיר את ההסדרים המשפטיים הרלבנטיים לפעילותו של המוסד. לשם כך, הקורס יסקור את עיקרי החקיקה והפסיקה הרלבנטיים, ובפרט חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק זכויות החולה; את החובות המוטלות על המטפלים, כגון חובת הסודיות הרפואית והחובה לקבל הסכמה מדעת, על הדילמות המתעוררות בהקשר זה; את ההיבטים המשפטיים הרלבנטיים לצורך ניהול סיכונים רפואי, וכן העקרונות של דיני העבודה וניהול חוזים והתקשרויות הנדרשים למנהל בתחום הבריאות.

 
 
 Health Care Services Abroad 

היקף הקורס:  1 י"ס

 1. מחשבות על שרותי הבריאות בדור הבא.
 2. שינוי פרדיגמות.
 3. מדוע בריאות היא בעיה חברתית כלכלית קשה:
  א. העולם המזדקן.
      החולי בעולם.
      טכנולוגיה בבריאות.
      ההוצאה הלאומית לבריאות.
 4. יעילות מקרו-כלכלית.
 5. יעילות מיקרו-כלכלית
 6. קיצוב ועדיפויות בשרותי בריאות.
 7. שרותי הבריאות בהולנד.
 8. שרותי הבריאות בשווייץ.
 9. שרותי הבריאות בצרפת.
 10. שרותי הבריאות בארה"ב
 11. שרותי הבריאות בקנדה

 

 
 
 Patient Centered Medicine 

היקף הקורס:  1 י"ס

הצבת המטופל במרכז (Patient centered medicine) מוגדרת כאחד האתגרים החשובים ביותר של מערכות בריאות רבות בעולם. גם בארץ, משרד הבריאות הגדיר זאת כיעד מרכזי של מערכת הבריאות לשנים הקרובות. במסגרת מדיניות זו, שנת 2016 הוגדרה במשרד כשנת לימוד ובניית תוכנית אסטרטגית – שתוצריה ימומשו בכלל המערכת בשנים לאחר מכן. מטרת הקורס הינה רכישת כלים תיאורטיים ומעשיים לצורך הבנה מעמיקה של הנושא. כלים אלה ישמשו לעיצוב אסטרטגיה אשר תשמש את מקבלי ההחלטות . הקורס יורכב ממספר שלבים:

שלב תיאורטי, בו יתבצע לימוד הרקע לאסטרטגיה זו בישראל ומחוצה לה (המכונה patient centered medicine) על בסיס תיאוריות ותוכניות קיימות ברמה הבינלאומית תוך הסתמכות ספרות מקצועית בנושא. יש לציין כי קיימות דרכי יישום שונות ורבות לתפיסה זו, אך בפועל אין מדינה אשר אימצה את התפיסה הזו כיעד אסטרטגי לאומי.

טרם שלב זה הכיתה (12 תלמידים) תחולק לארבע קבוצות בנות 3 תלמידים אשר תעסוק כל אחת באחד מארבעת היסודות של התכנית: ממשק מטופל/מטפל, ממשק מערכת/מטופל, ממשקים פנים ארגוניים וממשקים בין ארגונים.

שלב של דיון והעמקה באמצעות בניית שאלות חקר, עבודה בקבצות נפרדות ובהמשך עבודה במליאה.

לימוד מעשי: בו כלל הקבוצה תבצע שבוע לימוד בבוסטון במרכזים רפואיים (בתי חולים וקהילה) וכלכלים (חברות ביטוח) מובילים בתחום זה.

שלב יישום: לאחר רכישת הידע התיאורטי והמעשי, התלמידים יישמו ויטמיעו יידע זה במסגרת התכנית האסטרטגית במערכת הבריאות בישראל: הן באמצעות נייר עמדה והן ע"י מצגת לבכירי המשרד ובראשות המנכ"ל.

 
 
 Quality Management in Health Care 

היקף הקורס:  1 י"ס

מבוא לאיכות ובטיחות הטיפול – היכרות בסיסית עם מושגי יסוד בתחום איכות הרפואה ומתן כלים להתמודדות אתגרי שיפור איכות הטיפול ושמירה על בטיחות המטופל במערכת בריאות במאה ה-21.

 
 
 Leadership & People Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

מנהלים בעידן המודרני ניצבים בפני אתגרים רבים, ובהם הגעה לתוצאות בעזרת האנשים עימם הם עובדים (כפיפים, ממונים וממשקים נוספים). קורס זה נועד להפגיש את הלומדים בו עם תפיסות וכלים קלאסיים ועדכניים מתחום הניהול ((Management ומתחום ה"מנהיגות" (Leadership). במהלך הקורס נעסוק בתיאוריות החותרות להבין את המושגים לעומקם כמו גם בכלים מעשיים הרלוונטיים למנהלים בסביבת העבודה בה הם פועלים. התפיסות התיאורטיות והאפליקציות האמפיריות יובילו לניהול מקצועי ובעקבותיו למשאב אנושי מיומן ומחויב. הקורס יכלול הרצאות מלוות בדיונים, קריאה של מאמרים/פרקים מספרים, ניתוח אירועים מן השדה (case studies), תרגילים, ניתוח קטעים נבחרים מסרטים והשתתפות בדיונים במערכת המתוקשבת.

 

 
 
 Field Project for Health-Care Systems 

היקף הקורס:  2 י"ס

דרישות קדם:  סיום כל לימודי החובה בתכנית בציון מ"מ 75 לפחות

מטרות הקורס הן לחשוף את התלמידים לבעיות מרכזיות אקטואליות ועקרוניות במערכת הבריאות בישראל ברמה הלאומית, ברמת הקהילה וברמת ביה"ח (כמו מבנה וניהול בתי חולים ומרפאות, יחסי גומלין קהילה - בתי חולים, ניהול טכנולוגיות ברפואה וכו').

בפני התלמידים יוצגו נושאים המחייבים פתרון ניהולי. התלמיד יידרש להתמודד עם החלופות האפשריות לפתרון ולנהל את תהליך הבחינה והניתוח של הבעיה בצורה שיטתית עד להצגת פתרון ממשי

 
 
 Development and Integration of Systems and Applications 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יקנה ידע לניתוח התרומות האפשריות של מערכת המידע לארגון, כלים למידול ועיצוב וכן ידע הנחוץ לשילוב, הערכה והטמעת מ"מ בארגון.

 
 
 Information Systems and Business Strategy 

היקף הקורס:  1 י"ס

טכנולוגיית המידע מיושמת בארגונים כבר עשרות שנים. ברם, בעוד שבתקופה הראשונה התבטאה תרומתן של מערכות המידע בעיקר בהתמודדות עם עיבוד נפח נתונים גדול, בהתייעלות ובשיפור תהליכי עבודה פנימיים בארגונים הרי שבשנים האחרונות ניכרת תרומה משמעותית של טכנולוגיית המידע גם למיצובו של הארגון בסביבתו העסקית. מערכות המידע המודרניות מסייעות לארגון, בין השאר, להרחיב ולגוון את היצע המוצרים והשירותים ללקוחותיו, לשפר את כושר המיקוח שלו מול הספקים, וליצור בידול ביחס למתחרים. יתרה מזאת, ארגונים מובילים אף הובילו מהלכים לשינוי כללי התחרות בשוק בהסתמך על טכנולוגיית המידע. קורס זה בוחן את הזיקה ההדדית בין מדיניות עסקית לבין מדיניות מערכות המידע.

 

 
 
 Managing the Information Resource 

היקף הקורס:  1 י"ס 

הקורס עוסק בהיבטים הניהוליים והכלכליים של השימוש במערכות מידע ממוחשבות, ובבחינת עקרונות מיקרו-כלכליים הרלבנטיים להתקנת מחשבים והפעלתם. נושאיו יכללו בין היתר: ניתוח עלות תועלת של מערכות מידע ומחשבים, שיקולים כלכליים בבחירת ציוד ותוכנה, שיקולים כלכליים במימון מערכות, המחרת שירותי מחשב וחיוב משתמשים, בעיות תשואה לגודל, הערכת עלות פיתוח תוכנה וקביעת תקציבי מערכות מידע בארגונים.

 
 
 Technological Project Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מציג את הגישות, הטכניקות והכלים המשמשים לתכנון ובקרה של פרויקטים. הוא כולל את הנושאים הבאים: מחזור חיים של פרויקט, ייזום פרויקט, ניתוח ובחירת חלופות, תכנון תכולת העבודה, תכנון תקציב הפרויקט, תזמון פעילויות, ניהול סיכונים ובקרת התקדמות. במקביל להרצאות ולקריאת הספרות, המשתתפים נדרשים להכין מספר עבודות שמטרתם ליישם בפרויקט מסוים את החומר הנלמד בכיתה. העבודות יוכנו בצוותים של 2-3 סטודנטים, כאשר כל צוות בוחר לעצמו את הפרויקט. במהלך הקורס כל צוות יציג לפני הכיתה את אחת העבודות. 

 

 
 
 Cyber Law and Information Law 

היקף הקורס:  1 י"ס

קורס זה נועד לבחון את הענף המשפטי המתהווה לדיני אינטרנט וסחר אלקטרוני. הוא מבקש להציג את כללי המשפט החדשים שעל כל מנהל ללמוד ולהכיר עם המעבר לפעילות בסביבה דיגיטלית.

במהלך הקורס נלמד להכיר את האתגרים המוצבים למערכת המשפט בעידן המידע ואת המענים המשפטיים להם. נעמוד על הדין הנוגע לסחר אלקטרוני ולביצוע עסקאות מסחריות ברשת האינטרנט. נבחן את דיני הפרסום והשיווק המקוון החלים על פרויקטים שיווקיים ומסחריים ברשת. נבחן הסדרים חדשים מתחום הקניין הרוחני שמעצבים מחדש את מערכת הזכויות והחובות בין היוצרים והמשתמשים. כן נבחן כיצד נוצר ענף חדש של דיני אבטחת מידע המחייב חברות וגורמים מסחריים העוסקים באינטרנט להתאים את מערכותיהם ואת ההגנה עליהן להוראות הדין. בתום מסע זה בתחומי המשפט השונים נוכל לנסח את קווי היסוד של ענף משפטי מתפתח זה.

 

 
 
 Knowledge Data Discovery and Neural Networks 

היקף הקורס:  1 י"ס

כריית מידע (Data Mining or Knowledge Data Discovery - KDD) עוסקת בחילוץ של ידע מתוך מאגרי נתונים גדולים. כריית מידע משלבת ועושה שימוש במספר תחומים מדעיים ביניהם: סטטיסטיקה, למידת מכונות, ניהול בסיסי נתונים, זיהוי תבניות, בינה מלאכותית ואחרים. הקורס יעסוק בטכניקות ובאלגוריתם השונים לכריית מידע ובאפלקציות של כריית מידע לתחומים שונים ביניהם מסחר אלקטרוני, שיווק, ניהול, מימון, ביואינפורמטיקה ומערכות בריאות ועוד. הקורס מורכב מהרצאות בכיתה, מתרגילים שיינתנו כעבודת בית תוך שימוש בתוכנות ייעודיות לכריית מידע. 

 
 
 Advanced Topics in Data Mining and Knowledge Discovery 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יתמקד בהצגת פתרונות ישומיים לבעיות מבוססות נתונים בתחומם העסקי. הפתרונות מתבססים על יישום תאוריות וכלים מתחום הData Science וכריית המידע (Data Mining). הקורס מאפשר התנסות מעשית בשימוש בכלי כריית מידע וקבלת בסיס מעשי ותיאורטי שיאפשר העמקה בתחום. בהרצאות הקורס יוצגו בעיות נבחרות וילמדו שיטות אשר מאפשרות לטפל בבעיות הנ"ל. הקורס מורכב מהרצאות בכיתה שיועברו ע"י המרצים, מעבודות תלמידי הקורס, וע"י לימוד ותרגול עצמי (קריאת מאמרים ולימוד תוכנת Data Mining) . כמו כן, יכלול הקורס פרוייקט מסכם בו יישמו התלמידים את הנלמד בקורס באמצעות תוכנת כריית מידע.

 

 
 
 
 Hi-Tech Entrepreneurship 

 היקף הקורס:  1 י"ס

This course introduces students to the concepts, challenges and tools associated with the creation of a New Technology Venture.

The course is designed to enhance your understanding of entrepreneurs & entrepreneurship as well as sharpen your ability to review venture opportunities and expand your understanding of the various stages and factors which impact the success of NTVs.

Business model design & review methodologies are studied and implemented.

The course includes an introduction to relevant market structures; including: Networks and Network Externalities, Two Sided Markets, The Chasm, the Bowling-alley and the Tornado; selling for Free and ‘The Long Tail’.

Incorporation, financing, valuations, investment contracts, ESOP, Venture Capital and deal structures are also discussed.
 

 
 
 Information and Cyber Security 

היקף הקורס:  1 י"ס

מערכות מחשוב ותקשורת הפכו יעד מרכזי להתקפות של פשיעה כלכלית, פשע מאורגן, טרור וכן לתקיפות יזומות-מדינה. בשנת 2011 הגיעו לשיאן ההתקפות על תשתיות מידע לאומיות והשימוש במערכות מחשב לריגול עסקי ומדינתי, והאירועים המדווחים מלמדים על התעצמות השימוש בתשתית המקוונת לתקיפה ולמודיעין. הפגיעות המזוהה של מערכות מקוונות הופכות אותן ל"בטן הרכה" של הכלכלה המודרנית ושל תשתיות לאומיות. מערכות אלה נבנו, לא אחת, בהיעדר תשומת לב מספקת לשיקולי אבטחה או לתרחישי תקיפה ממוקדים והן מתבססות על תשתיות מקושרות, פתוחות ומורכבות שאינן מהימנות.

בעוד שבתחום מדעי המחשב וההצפנה בוצעו פריצות דרך מרשימות בתחומי האבטחה ומערכות מאובטחות, ההטמעה של פתרונות מאובטחים לוקה בחסר וההעדפה החברתית היא לשימושיות חלף אבטחה. ניתן לומר כי ארכיטקטורת הבסיס של חברת המידע אינה מבוססת על אדנים איתנים של אבטחה. זו העת בה נדרשים לבחון מחדש את פרדיגמת האבטחה המשמשת אותנו במערכות מידע ותקשורת ובתשתיות חיוניות ולייסד תפיסת אבטחה המתאימה למתווה הסיכון ותרחישי האיום המזוהים. זוהי העת בה עלינו לייסד ארכיטקטורת אבטחה ההולמת את אתגרי חברת המידע.
 
מטרת הקורס לנתח את האיומים הקיימים בסביבת המידע ואת זירת ההתקפה (פשיעה, טרור ולוחמה דיגיטלית) ולאורן לקיים דיון על תפיסת האבטחה המתאימה לסביבת המידע ולבחון תפיסות אבטחת מידע והתאמתן לאיום. הדיון יבחן את תפיסות האבטחה וההגנה בהיבטיהם המבניים, הטכנולוגיים והמשפטיים.
 
 
 
 Contemporary Digital Platforms in Business 

היקף הקורס:  1 י"ס

פלטפורמות טכנולוגיות חדשות כגון האינטרנט, הענן, המחשוב הנייד והרשתות החברתיות, מייצרות הזדמנויות חדשות עבור המשתמש, המפתח, המנהל והיזם. פלטפורמות אלה מערערות את הנחות העבודה והמודלים הקיימים הן בעולם העסקי-הטכנולוגי והן בעולם העסקי אשר משתמש בטכנולוגיה לצורך התפעול הארגוני. בקורס זה נעמוד על המאפיינים הייחודיים של כל אחת מהפלטפורמות לעיל, נבחן את העקרונות המנחים את פעולתן ונדון בפרגידמות החדשות אשר הן משרות הן על הפיתוח הטכנולוגי המודרני והן על השימוש בטכנולוגיות האלו על ידי פרטים ועל ידי ארגונים.

בקורס נציג מתודולוגיה שיטתית להערכה של טכנולוגיות חדשות, ונלמד לזהות את המשמעויות העסקיות הגלומות בטכנולוגיות השונות עבור סוגי המנהלים האלה:  (א) המנהל בארגון - אשר יוכל לרתום את הטכנולוגיה לשיפור התהליכים העסקיים  (ב) המנהל-היזם - אשר יוכל לבנות מודל עסקי הממנף את היכולות הטכנולוגיות החדשות לכדי עסק מכניס.

 

 
 
 Agile and Lean Software Management 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
 
חדשנות בכלל, וחדשנות טכנולוגית בפרט, דורשת קבלת החלטות עסקיות ותפעוליות בתנאים קיצוניים של אי ודאות. בתנאים שכאלה קורסים המודלים הקלסיים לפיתוח טכנולוגיה, וכך בידי המנהל והיזם חסרים כלים לניהול התהליכים אשר הוא מוביל, לרבות ניהול סיכונים וקבלת תמונת מצב עדכנית לגבי התקדמות פרויקטים. הדבר מקבל משנה חשיבות כאשר המדובר בפרויקטים מורכבים וממושכים.
 
בעולם פיתוח התוכנה מתוארים כשלים אלו כ"משבר התוכנה" - קרי חוסר היכולת לנהל פרויקטים עתירי טכנולוגיה (ובפרט תוכנה) במסגרות משאבים נתונים (זמן, עלות) ואיכות נדרשת.
 
בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחת גישות חלופיות לניהול טכנולוגיה המכונות גמישות, זריזות ורזות (Agile). גישות אלה שואבות השראה משיטות ניהול יפניות (Lean, Kanban) אשר יושמו בהצלחה בתעשיית הרכב (Honda, Toyota) ועברו "תרגום" לתעשיית התוכנה. בקורס נדון בהרחבה בשתי מתודולוגיות בולטות שכאלו: הראשונה Scrum אשר מגדירה מסגרת עבודה לתהליך הפיתוח ולמבנה הארגוני. והשנייה Extreme Programming אשר עוסקת בהשלכות ההנדסיות המתחייבות מאימוץ המסגרת האג'ילית.
 
בנוסף, נדון בהשלכות העסקיות של מעבר לניהול גמיש מעבר למישור התפעולי וההנדסי. יישום העקרונות שבסיס השיטות הרזות מתווה דרכי פעולה לניהול חדשנות הן בארגונים מבוססים והן בחברות הזנק (strtups). אנו נבחן התנהלות אמפירית בזיהוי ואפיון לקוחות, ביצירת שווקים חדשים, בהגדרת יעדים מדידים ובניטורם.
 
 
 
 Data Science for Business 

היקף הקורס:  1 י"ס

התפתחויות בטכנולוגיות המידע מאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי "ביג דאטה" מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועיים העסקיים. בהקשר זה הביטוי Data is the New Oil נשמע לאחרונה יותר ויותר.

מטרת קורס זה הינה להסביר עקרונות יסודיים שעומדים בבסיסו של תחום הData Science.

בניגוד לקורסים מתקדמים בתחום, ההתמקדות בקורס אינה בצד האלגוריתמי, אלא בהסבר של עקרונות, שיטות, ויכולות (וגם מגבלות).

קורס זה מיועד ל:

 • מי שמעוניין להתמקצע בתחומי הBusiness Analytics & Data Science, כקורס מבוא לנושאים.
 • סטודנטים אשר מעוניינים לנהל פרויקטים בתחום הדאטה ו/או לעבוד במקביל לאנשי דאטה, וכן לסטודנטים המעוניינים לבחון באופן ביקורתי השקעות בתחום זה.
 • מנהלים המעוניינים להפיק תועלת מכמויות גדולות של נתונים (אוריינטציה עסקית/שיווקית/מימונית)
 • אנשי פיתוח המיישמים פתרונות בתחום הדאטה.

חלקים גדולים מהקורס מבוססים על הקורס על ספר לימוד שהוציאו Foster Provost, Tom Fawcett.

קורסים דומים מועברים במספר בתי ספר מובילים למנהל עסקים בעולם.

 
 
 Networks, Crowds, and Markets 

היקף הקורס:  1 י"ס

בשנים האחרונות המושג "רשת חברתית" חדר לתודעה הפופולארית ושבה את הדמיון. צמיחת האינטרנט, המעבר לתקשורת דיגיטלית, וזמינות המידע הגבירו את העניין של המגזר העסקי בתופעה. הקורס יתבסס על חקר רשתות ותורת הגרפים ויקנה לתלמידים כלים לנתח מבנה של רשתות ולהבין את השפעתן. הנושאים שילמדו:

 1. מבוא לרשתות ותורת הגרפים – רשתות בחברה ובמסחר: נכיר את המושגים והמדדים המקובלים (כמו כיווניות, מסלולים, מרחקים, ריכוזיות, טרנזיטיביות, הומוגניות ועוד), נדבר על תכונות של רשתות (כמו חוזקם של קשרים חלשים ושש דרגות של הפרדה). את הלימוד נלווה בדיון ברשתות קיימות (כמו דפי האינטרנט, רשתות חברתיות, ורשתות במסחר אלקטרוני) ונדון בקשר שבין המבנה להשפעה הכלכלית של הרשתות.
   
 2. הון חברתי, מיקומים מרכזיים ברשת וניתוח מיקום (link analysis).
  נגדיר מהו "מיקום מרכזי ברשת" (רמז – יש יותר מסוג אחד של מרכזיות שכדאי להכיר), נכיר מודלים למדידה של מרכזיות ברשת (כמו page rank), ונלמד לזהות קודקודים בעלי מיקום מרכזי כזה (כמו מובילי דעת קהל ומקושרים). נדבר על הון חברתי, מוניטין ואמון ברשת והשפעתם על תוצאות כלכליות.
   
 3. השפעות חברתיות והתפשטות (דיפוזיה) ברשתות: נצלול לתוך העולם המורכב העומד מאחורי המילים "השפעות חברתיות" וננסה להסביר מתי ומדוע אנשים משפיעים זה על זה ואיך מזהים השפעה. נסתכל על תהליכי התפשטות של מידע, אופנות ומחלות על פני רשתות חברתיות, נדבר על מהפכות חברתיות, ונלמד על מודלים המסבירים את החוקיות שבהם. אחרי שהבנו כיצד לזהות שחקנים מרכזיים, נוכל ללמוד מה מניע תהליכי דיפוזיה וכיצד ניתן להשפיע עליהם – למשל, כיצד ניתן לנטוע מידע חדש ברשת (seeding) או להפסיק התפרצות של מחלה.
   
 4. צמיחה של רשתות ואפקט רשת: נכיר מודלים שונים לצמיחה של רשתות, ונדבר על בין היתר, על תופעת ה"עשירים מתעשרים יותר", על אפקט רשת ועל מסה קריטית.
   
 5. רשתות חברתיות דיגיטליות ומודלים עסקיים חדשים : נדבר על ההשפעה העצומה של הרשתות החברתיות על עולם העסקים, נלמד על מודלים עסקיים חדשים, על שימוש ברשתות חברתיות לקידום עסקים ועל פרסום ברשת.
   
 6. שווקים חדשים: נלמד על שווקים חדשים שנוצרו בשנים האחרונות ומונעים על ידי רשתות דיגיטליות. בין היתר, נלמד על מסחר בין אנשים (matching market), כלכלת שיתוף, מימון המונים וחוכמת המונים. ננסה להבין את סוד ההצלחה ואת האתגרים העומדים בפני כל אחד מהשחקנים בשווקים אלו.
 
 
 Technology Ventures - From Idea to Execution 

היקף הקורס:  2 י"ס

*  הערות:

 1.  בנוסף לדרישות הקדם (אסטרטגיה למנהלים) על התלמיד לעמוד בהצלחה בקורסים בהיקף 10 י"ס לפחות או אישור המרצה.
 2. המרצה יכול לתת אישור השתתפות מיוחד לסטודנט שלא למד את דרישות הקדם (אסטרטגיה למנהלים).

הקורס עוסק בתובנות, אתגרים וכלים המשמשים בתהליכי הערכה, הקמה ומימון של מיזמים טכנולוגיים. במהלך הקורס נעסוק בנושאי יזמות ויזמים, נרכוש יכולת לנתח הזדמנויות חדשנות ונרחיב את הבנתנו בשלבים השונים של מיזמים חדשניים.

במהלך הקורס ננתח את תהליך הבניה וההערכה של מודלים עסקיים ונעסוק בתבניות מודל וכוחות שוק הפועלים בעולם מחובר שבו השפעות רשתיות והשפעות חיצוניות משחקות תפקיד משמעותי.

הקורס יעסוק גם בתעשיית ההייטק בישראל, בעבר ובהווה בכדי לספק דוגמאות ותובנות בהקשר של קשרי הגומלין בין כוחות השוק, הרגולציה, המימון, הטכנולוגיה וצמיחה כלכלית.

This course introduces students to the concepts, challenges and tools associated with the creation and evaluation of New Technology Ventures. During the course we shall discuss entrepreneurs and entrepreneurship, sharpen our abilities to review venture opportunities and expand our understanding of the various stages and factors which impact the success of NTVs.

The course also incorporates an overview of the Israeli High-Tech Eco-system and will use examples from past and current high-tech companies, policy instruments and related cases that facilitate a deeper understanding of concepts in entrepreneurship and innovation. The drivers behind successful high-tech ecosystems as well as the specific Israeli context are discussed.

Business model design methodologies are studied and implemented using current companies.

The course also includes an overview of market structures and concepts which have a strong impact on a wide variety of current-day technology ventures; including: Networks and Network Externalities, Two Sided Markets, selling for Free and ‘The Long Tail’.

Issues pertaining to incorporation, financing, valuations, Venture Capital and deal structures as well as new financing regimes such as Crowdfunding are also discussed.

Teaching methodology incorporates lectures, case studies and active student participation.

As part of the course students are expected to apply the discussed frameworks and methodologies to an existing early stage technology venture. The course Assignments will be performed on portfolio companies of TheTime (www.thetime.co.il) a technology incubator with a focus on startups in the areas of Telecom, Internet, Media and Entertainment. This will allow participants to get a better feeling for the way theory becomes practice.

 
 
 Introduction to Big Data Technologies 

היקף הקורס:  1 י"ס

*   לסטודנטים שאין להם הכרות בסיסית (לפחות) עם מושגי יסוד בתכנות ו-SQL - מומלץ לקחת במקביל או לפני לימוד קורס זה את הקורס "טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית".

 
בעולם העסקי של היום נאספות ונאגרות כמויות מידע הגדלות בקצב מסחרר. היכולת לשלוט ביעילות בכמות (Volume) ,שטף (Velocity) , ומגוון (Variety) סוגי הנתונים, הופכת להיות משאב ארגוני בעל ערך בסביבה עסקית גלובלית ותחרותית. יכולת זו מאפשרת לחברות להשיג תועלות משמעותיות בתחומים כגון שיווק, מכירות, ניהול מלאי, ועוד.
 
על מנת להפיק תובנות אנליטיות בעלות ערך לארגון, נדרש לבצע פעולות קריטיות הכוללות איסוף, עיבוד, אחסון וניתוח נתונים במימדי ענק. לשם כך נדרשת תמיכה במגוון של טכנולוגיות חדשניות הקרויות טכנולוגיות נתוני עתק (Big Data technologies). קורס זה סוקר טכנולוגיות המאפשרות מתן מענה טכנולוגי הולם לדרישות Big Data ואשר אינם נתמכים בעזרת כלים סטנדרטיים בעולם טכנולוגיות המידע הארגוניים. במהלך הקורס ייסקרו שיטות לעיבוד מקבילי (Map Reduce), יכולת איחסון ועיבוד מבוזרות ומקביליות (Hadoop, DFS), הרחבות המאפשרות גישה נוחה לנתוני עתק (Pig, Hive etc.). כמו כן ייבחנו טכנולוגיות חדשניות של מסדי נתונים (NoSQL, In-Memory Databases) המותאמים לסביבה המתאפיינת בכמות ומגוון סוגי נתונים
(structured/unstructured) ,תוך התמקדות בתכונותיהם המאפשרות התאמה לניתוח נתוני עתק.
 
הקורס יתמקד בהצגת פתרונות ישומיים לתחום טכנולוגיות נתוני עתק (Big Data) בסביבה עסקית ושיווקית. בתום הקורס משתתפיו יוכלו לעמוד על הפוטנציאל הטמון במגוון הפלטפורמות והטכנולוגיות של טכנולוגיות המידע לצורך פתרון בעיות אנליטיקה עסקית מבוססי נתוני עתק. הקורס יספק בסיס תיאורטי שיאפשר העמקה בתחום וכן התנסות מעשית בשימוש ראשוני בטכנולוגית נתוני עתק.
 
 
 
 
 
 Data Handling for Business Data Analytics 

היקף הקורס:  1 י"ס

תחום הData Science- והשימושים שלו בתחום העסקי (Business Data Analytics) כוללים טכנולוגיות ושיטות המאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות שאינם בהכרח מאורגנים. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי Big Data מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועים העסקיים.

שלב הכרחי בתהליכי Data Science הינו שלב הData Processing, שכולל השגת נתונים גולמיים ממקורות פנימיים וחיצוניים, עיבוד וארגון הנתונים, המרתם לפורמטים המתאימים לניתוח, וניהול הנתונים. נתונים גולמיים אלו יכולים להמצא במסגרת הארגון, באינטרנט, במאגרי מידע, או בידי גופים אחרים. הנתונים יכולים להופיע בצורה מאורגנת או בלתי מאורגנת (unstructured data), בפורמטים שונים, חלקם סטנדרטיים וחלקם יחודיים.

קורס זה יתמקד בהבנת תהליך השגת הנתונים ממקורות שונים, לימוד כלים בסיסיים בתכנות (שפת (Python, הכרות עם פורמטים וAPI- מקובלים באינטרנט לצורך "שאיבת נתונים", היכרות עם בסיסי נתונים רלציונים ושפת SQL לצורך ניהול נתונים.

 

 
 
 Business Applications of Large Scale Digital Experimentation 
היקף הקורס:   1 י"ס
 
 
בעידן הדיגיטלי, תהליכים עסקיים, תהליכים צרכניים ותהליכים חברתיים מבוצעים בהיקף נרחב בסביבה מקוונת - אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות ומכשירים חכמים (Smart phones). כלים מקוונים אלו מאפשרים איסוף נתונים שוטף על כלל הפעילויות, משלב איסוף המידע של הצרכן או החברה, דרך שלבי קביעת ההעדפות ועד לשלב קבלת ההחלטה.
 
השימוש הנרחב בטכנולוגיה מאפשר ביצוע ניסויים דיגיטליים מקוונים ברמת הפרט (micro-level), באופן שוטף ובהיקף נרחב על אלפי צרכנים. ניסויים אלו מהווים אחד מהכלים החשובים ביותר להבנת הסיבות לפעילות צרכנים ולקביעת אסטרגיה עסקית אפקטיבית. עם זאת,מורכבות הניסויים מציבה אתגרים בתכנונם ובניתוחם ואף מעלה שאלות אתיות בנוגע לגבולות וכללי השימוש בניסויים.
 
קורס זה מתמקד בהבנת היישומים העסקיים של ניסויים דיגיטליים רחבי היקף. בקורס נעמוד על סוגי הניסויים השונים והשימושים השונים של כל סוג; נלמד היבטי תכנון ועיצוב של ניסויים דיגיטליים תוך דגש על הבנת הקשר סיבתי וההבדל מקורלציה; נדון בשיטות לניתוח והערכת תוצאות הניסויים; נסקור כלים לביצוע ניסויים מקוונים ונתכנן ניסוי מקוון באחד מכלים אלו (Amazon Mechanical Turk).
 
בנוסף, נדון בשאלות האתיות העולות משימוש בניסויים אלו ובטכניקות ונורמות הנדרשות להגדרת תחום מתפתח זה.
 
 
 
 Data Visualization 

ויזואליזציה של נתונים (Data Visualization) היא ההצגה החזותית של נתונים כדי להעביר מידע. הצורך והשימוש באמצעי המחשה ויזואליים הולך וגדל ב"עידן המידע". הקורס סוקר יסודות של תפיסה חזותית, ודן במרחב הפתרונות הויזואליים בהקשר של סוגי הנתונים, השאלות הנשאלות עליהם וקהל היעד. אנו נדון במרכיבי השפה הויזואלית – סימנים וערוצים ויזואליים, תרשימים, Dashboards וכן Data Driven Stories (DDS). יישום הקורס מתמקד בניתוח תיאורטי וביקורתי של ויזואליזציות נתונים וכן ביצירה שלהן בעזרת תוכנת Tableau.

 

 
 
 Data Mining for Bussiness Analytics with Application in r 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס הינה היכרות עם תוכנת R, ויישום מודלים סטטיסטים מורכבים בתוכנה זו. בקורס יוצגו מספר case studies אותם ננתח בתוכנה בעזרת הידע שנצבור בשיעור.

הקורס מיועד לסטודנטים המעוניינים להתמקצע ב- data analytics, ובפרט ניתוח מגמות בשוק, ניתוח לקוחות, וניתוח Big Data.

 
 
 Big Data Ethics 

היקף הקורס:  1 י"ס 

הקורס עוסק בזיהוי, ניתוח ומציאת פתרונות לסוגיות אתיות, חברתיות ומוסריות ביישומים של ביג דאטה. הקורס מפנה זרקור אל "הצד האפל" והפחות מוכר של תחום נתוני העתק, ומציג כיצד לצד ההזדמנויות והיתרונות המשמעותיים שמביאים עמם יישומי התחום, צצות מגוון שאלות אתיות, כגון חשש לפגיעה בפרטיות, באמון הלקוחות, בהוגנות, ולעיתים גם אפליה ופגיעה במיעוטים. במסגרת הקורס נבחן את ההיבטים האתיים של התחום תוך הצגת דוגמאות ממגוון תעשיות (ביטוח, פיננסים, רפואה, רשתות חברתיות, מסחר אלקטרוני, שיווק וכו'). נעסוק הן בפעילויות של הטיפול בנתונים: איסוף נתונים, אחסון ואבטחה, שיתוף ומסחר במאגרי נתונים; והן בפעילויות עיבוד הנתונים, פיתוח אלגוריתמים לקבלת החלטות, בינה מלאכותית ועוד. בכל אלה נבחן את הסוגיות האתיות והדרכים המתאימות להתמודדות איתן: פתרונות נורמטיביים, טכניים, או במידת הצורך גם רגולטוריים. במקרים מסוימים נראה כי דווקא "הבעיות" האתיות עשויות לייצר עבור עסקים הזדמנויות חדשות.

 
 
 Text Mining 

היקף הקורס:  1 י"ס

אנחנו חיים בעידן המדיה החברתית, עידן בו אנו מוצפים במידע המגיע אלינו ממקורות רבים ומגוונים, ובפורמטים שונים. חלק גדול מהמידע המגיע אלינו ונמצא במדיה החברתית הינו טקסטואלי, ורובו נוצר ע"י משתמשי המדיה.

בקורס זה נלמד לנתח מידע טקסטואלי באופן ממוכן. נתמקד בשני סוגי ניתוח נתונים. הראשון הינו ניתוח שאינו מפוקח, היינו, מציאת תבניות ותובנות מתוך אוסף של טקסטים (לדוגמא, מציאת טרנדים וסיכום נושאי שיח ברשת). השני, הינו ניתוח מפוקח, בו המטרה היא לסווג את המידע לקבוצות מוגדרות מראש. דוגמא נפוצה בה נתמקד הינה ניתוח סנטימנטים – האם טקסט נכתב באופן חיובי, שלישי, או ניטרלי.

 
 
 Organization Preparation for Cybersecurity Threats 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס עוסק בבניית תכנית לניהול משבר סייבר אשר מתארת את האחריות ואת הפעולות הנדרשות בין כלל הגורמים הרלוונטיים, כלומר הצוותים הטכנולוגיים (מחקר ופיתוח, רשת, תקשורת, אפליקציות , אבטחת מידע וכו'), מנהלים בכירים, מנהלי הסיכונים, היועצים המשפטים, אנשי יחסי הציבור והדוברות, יועצי ניהול משבר ועוד. שיתוף פעולה נכון בין כל הגורמים הנ״ל הינו קריטי ליכולתו של הארגון לפעול בצורה נכונה בזמן האירוע אשר מתאפיין בחוסר הוודאות רבה. על התכנית לספק דרכים ברורות לניהול האירוע, כאשר היא נותנת מענה לדרישות הייחודיות של הארגון, לוקחת בחשבון את האסטרטגיה העסקית, גודל הארגון, מבנה הארגון ועוד. על התכנית לכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים: עקרונות הכוננות לאירועי סייבר, ההכרזה על אירוע סייבר והגדרת רמת האירוע, מבנה ואיוש חדרי מצב, דרכי תקשורת, גופים ותהליכי עבודה ייעודיים, אופן ביצוע הערכת מצב ועקרונות הדיווח לבעלי עניין. הפעולות הנדרשות בשלבי ניהול האירוע (מזיהוי ועד להתאוששות) – טכנולוגי, עסקי, משפטי, מונטין. עקרונות לניהול מו"מ במסגרת אירוע סייבר. הסתייעות בגורמים ממשלתיים ועבודה מול רגולטורים ורשויות החוק בארץ ובעולם. טבלת כוננויות וכשירויות. הכרזה על סיום אירוע סייבר. מטרת הקורס היא למידה והתנסות עם ארועים מורכבים, הבנת הכלים והטכנולוגיות להתמודדות עם השאלות העסקיות והאתגרים בעידן הדיגיטלי.

הקורס עוסק בלימוד וניתוח ארועים ונתונים תוך התמקדות באירגון והמשך פעילותו העיסקית של הארגון תוך כדי התקפות סייבר. במהלך הקורס נסקור בעיות ואתגרים עסקיים מתחומים שונים, מהתעשייה והאקדמיה ונדון בדרכים לקבלת החלטות ניהוליות במהלך התקפות סייבר. נלמד ונעמיק במתודולוגיות עבודה, שיטות וטכנולוגיות רלוונטיות תוך התנסות בעבודה עם בעיות עסקיות מציאותיות.

 
 
 The Digital Enterprise 

היקף הקורס:  1 י"ס

חדירתן של טכנולוגיות מידע חדשות בעשורים האחרונים, לוותה בזעזועים ושינויים רבים בארגונים, בתעשיות, ובשווקים. חברות כמו גוגל, אמזון, וחברות נוספות שהשכילו לפעול במהירות ולרתום את הטכנולוגיה ליצירת מוצרים ושרותים חדשים שתופסים את הכותרות הצליחו גם להרויח רבות.

אבל מעבר למוצרים והשרותים החדשים שחברות אלה מציעות, חלק חשוב מהיתרון התחרותי שלהן נובע מהמודלים העסקיים החדשים שהציגו, ויתרה מכך – מהדרכים החדשות שהן פיתחו לניהול הארגון (על אנשיו, על תהליכי העבודה והתפעול שלו, ועל יחסי הגומלין שלו עם הסביבה), שאמנם תופסות פחות כותרות, אך קריטיות לא פחות להצלחה. כל אלה – המוצרים והשירותים, המודלים העסקיים, והתפעול פועלים בסינרגיה, ומהווים נדבכים באסטרטגיה של הארגון.

באקלים התחרותי הנוכחי, כל הארגונים – גם אלה הנחשבים "מסורתיים" ושאינם עתירי טכנולוגיה – חייבים להסתגל ולהתאים את עצמם לסביבה. שימוש טקטי ונאיבי בטכנולוגיות מידע לא מספיק; על־מנת לשרוד, ולשגשג, ארגונים נדרשים למצוא דרכים חכמות לשימוש אסטרטגי בטכנולוגיה.

בקורס זה נאפיין את הסביבה התחרותית-טכנולוגית של העידן הנוכחי; נלמד כיצד ארגונים מובילים – מתעשיות שונות – משתמשים בטכנולוגיה כדי לשנות את הדרכים בהן הם פועלים; ונציע מסגרות אנליטיות שיסייעו לחשיבה על טרנספורמציה דיגיטלית ולתכנון מהלכי שינוי ארגוניים.

 
 
 GAMIFICATION AS A MANAGERIAL TOOL 

היקף הקורס:  2 י"ס

העליה העצומה בפופולריות של משחקי מחשב מקוונים וההתפתחויות בטכנולוגיות המידע, המאפשרות דפוסי תקשורת חדשים ואיסוף עקבות דיגיטלייים, הגבירו את העניין של המגזר העסקי בתופעה. המשחק חודר למקומות עבודה, לא רק לצורכי הפגת מתחים בעבודה היומיומית, אלא גם בתהליכי ההכשרה וההדרכה, ככלי מחקר, ללמידה, לביצוע משימות חישוביות, כמו גם עידוד ושינוי התנהגות. המשחק, ככלי בידי הארגון, משמש בכמה מישורים: בתוך הארגון, מול לקוחות וספקים, לרווחת הפרט ולמיקור המונים.

הקורס יתמקד בשימוש במשחקים (Serious Games), במנגנוני משחק, ובמתודולוגיות וטכניקות מעולם המשחקים (Gamification) בתחומים 'רציניים' לטובת קידום מטרות עסקיות, חברתיות ואחרות. דגש ינתן על יישומים במגוון הקשרים וניתוח דוגמאות מהעולם. בנוסף, ניחשף לכמה מהשאלות ואי ההסכמות, מגבלות וסוגיות אתיות בתחום מתפתח זה.

הקורס מבוסס על רקע תיאורטי, מודלים ומתודולוגיות רלונטיים, ומשלב מימד יישומי- עיצוב פיתרון משחקי לבעיה ארגונית. הסטודנטים ירכשו בסיס ידע על אינטראקציה משחקית וילמדו כיצד ליישם יידע זה בעולם הארגוני.

 
 
 Research Seminar for Doctoral Students: Advanced Topics and Empirical Methods in 

היקף הקורס:  2 י"ס

בסמינר זה נכסה לעומק ולרוחב מספר נושאים בניהול טכנולוגיה ושווקים דיגיטליים, ונדון בשיטות אמפיריות להסקה סיבתית, ובשיטות מתקדמות לכריית מידע וניתוח נתונים ויישומן במחקר בניהול טכנולוגיה ושווקים דיגיטליים. כל יחידת נושא תכוסה על ידי שלושה-ארבעה מאמרים המתייחסים לנושא מזווית אחרת, עליהם יתקיים דיון ביקורתי, תוך העלאת הצעות למחקרי המשך.

במהלך הסמינר כל סטודנט יפתח הצעת מחקר ויציג אותה בפני חברי הסמינר. הסמינר מבוסס על השתתפות פעילה וקונסטרוקטיבית של הסטודנטים.

 
 
 Projec: Business Data Analytics 

היקף הקורס:  2 י"ס

*  לסטודנטים שאין להם הכרות בסיסית (לפחות) עם מושגי יסוד בתכנות וSQL - מומלץ לקחת במקביל או לפני לימוד קורס זה את הקורס "טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית".

בעידן הדיגיטלי, תהליכים עסקיים, תהליכים צרכניים ותהליכים חברתיים מבוצעים בהיקף נרחב בסביבה דיגיטלית. מערכות תפעולויות, מערכות ניהוליות, אתרי אינטרנט, ומכשירים סלולריים מאפשרים איסוף נתונים שוטף על כלל הפעילויות, משלב איסוף המידע של הצרכן או החברה, דרך שלבי הייצור וקביעת הפעילות העסקית ועד להבנת העדפות הצרכן וקבלת ההחלטה.

למרות עושר הנתונים הנאספים, היכולת למנף ניתוח מתקדם של נתונים אלו לא מנוצלת באופן מיטבי על ידי חברות לקבלת החלטות ולהשגת תרומה עסקית משמעותית.

מטרת הקורס היא למידה והתנסות עם פרויקטים עתירי נתונים והבנת הכלים והטכנולוגיות להתמודדות עם השאלות העסקיות והאתגרים בעידן הדיגיטלי.

הקורס עוסק בפתרונות עסקיים מבוססי נתונים ומתמקד בשיטות Data Mining וניסויים דיגיטליים.

במהלך הקורס נסקור בעיות עסקיות מתחומים שונים ונדון בשימושים של Data analytics לתמיכה בהחלטות הניהוליות.

נלמד ונעמיק במתודולוגיות עבודה, שיטות וטכנולוגיות רלוונטיות תוך התנסות בעבודה עם בעיות עסקיות מציאותיות.

 

 

 
 
 Project: Interactive Experiences and Virtual Communities 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס מתמקד בפיתוח אסטרטגי וניהול של חוויות בהן מתקיימת מעורבות גבוהה של המשתמש. תחת הקטגוריה הזו נמצאים אתרי תוכן בהן התוכן נוצר בשיתוף הגולשים, קהילות וירטואליות, משחקי מחשב, חוויות אינטרקטיביות-סיפוריות, וכן סביבות אימרסיביות כגון מציאות רבודה ומציאות וירטואלית.

בקורס זה תיבחן שאלת מעורבות המשתמש על שלל הזדמנויותיה ואתגריה תוך תשומת דגש לספרות הניהולית העכשווית, יילמדו תיאוריות התנהגותיות בדבר התנהגות בקהילות וירטואליות, ייסקרו טכנולוגיות רלוונטיות המאפשרות היטמעות בעולמות וירטואליים וכן יידונו האפשרויות החדשות שהן מעניקות לעסקים.

קורס זה הוא קורס פרויקט אשר במרכזו תהליך ייעוץ ופיתוח עסקי למוצר או שירות המערבים קהילה וירטואלית או חוויה אינטרקטיבית והסטודנטים יתנסו בניתוח מוצר קיים וליווי היזמים לאורך הסמסטר.

 
 
 Behavioral Research Methods in Management 

היקף הקורס:  2 י"ס


הקורס מקנה ידע בשיטות המדעיות העיקריות המופעלות בחקר התנהגות בארגונים, ומיומנויות מעשיות ביישום טכניקות שונות בביצוע מחקר אמפירי. בקריאה, הרצאה, תרגול פרטני, תרגול ממוחשב ודיווח בכתב נעסוק בהמשגה ומדידה, דגימה, ניסוי וסקר.

 
 
 The Individual and the Group in the Organization 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס עוסק ביחסי הגומלין שבין היחיד לקבוצה ולארגון תוך דגש על ההיבטים הפסיכולוגיים והפסיכולוגיים-חברתיים של התנהגות בארגונים. הנושאים העיקריים שיידונו בקורס הם: הנעת עובדים; מנהיגות ניהולית; תקשורת בארגונים; התנהגות קבוצות בארגון; עמדות כלפי הארגון והעבודה; שינוי עמדות ולחצים.

 
 
 Global Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יתמקד בהיבטיה הניהוליים של הפעילות העסקית הבינלאומית. במסגרת הקורס נסקור את התפתחות הפעילות הבינלאומית ואת הסיבות להתרחבותה, נגדיר את החברה הרב-לאומית, ננתח את סביבת הפעילות שלה, נציג שורת תיאוריות ניהוליות מודרניות באמצעותן ניתן לנתח היבטים שונים של פעילות זאת, וננתח שורת בעיות ניהוליות מרכזיות בפירמות הפועלות בשווקים זרים, כמו קביעת מבנה ארגוני ומנגנוני שליטה ובקרה, קבלת החלטות, ניהול משא ומתן, ניהול המשאב האנושי בחברה הרב-לאומית, וניהול שותפויות אסטרטגיות בינלאומיות.

מטרות הקורס הן הכרת סביבת הפעילות הייחודית והמורכבת בתוכה פועלות חברות רב-לאומיות שונות והקניית כלים לניתוח סביבה זאת; הבנת השפעותיהן של מרכיביה השונים של הסביבה הבינלאומית על מבנים ותהליכים ניהוליים בפירמה הרב-לאומית; הבנת התהליכים הניהוליים, הבעיות הניהוליות, והאתגרים הניהוליים הייחודיים לחברה הרב-לאומית, והכרת נהלים ומיומנויות להתמודדות עמם.

 

 
 
 Management of Teams 


היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס היא להאיר סוגיות נבחרות בהתנהגות בני אדם בקבוצות ארגוניות מסוגים שונים ובדרכי ניהולן של קבוצות אלו. בקורס מודגשת במיוחד הדינמיקה של תהליכי פתרון בעיות וקבלת החלטות בקבוצות. מתורגלות מיומנויות תקשורת בין אישית, ניהול דיונים, טיפול בהתנגדויות לחדשנות ולשינוי, גישור במצבי אי-הסכמה וסיוע בפתרון קונפליקטים המתרחשים בעבודת צוותים ארגוניים שונים, כגון: צוותי עבודה אורגניים, צוותי משימה אד-הוק, צוותים רב-תחומיים, צוותים בניהול עצמי וכד'. השיעורים משלבים הרצאות, דיונים, ניתוחי אירועים ומשחקי תפקידים, במטרה להמחיש את המיומנויות הנדרשות בניהול משופר של קבוצות וצוותים בארגונים. הקורס מתנהל במתכונת מרוכזת (6-7 פגישות כפולות) ומתבסס על השתתפות פעילה של התלמידים/ות. אי לכך, הנוכחות בשיעורים חיונית.
 
 
 Leadership 


היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מתמקד בתיאוריות חדשניות למנהיגות; תיאוריות המנהיגות המתמירה, הכריזמטית, החזונית וההשראתית ויישומן בתהליכי הניהול. הקורס עוסק במנהיגות ברמת הפרט, הצוות והארגון. בקורס נדונים הנושאים: התנהגויות מנהיגותיות אפקטיביות, הצד האפל של המנהיגות, פיתוח חזון ויישומו, מונהגות ופיתוח מנהיגות. 

 

1 Semester Unit

This course is about being a leader. It is designed to be a nontraditional class focusing on learning about personal leadership skills within the context of an organization. The purpose is to enable each student to become a better leader, through a mixture of theoretical understanding and of honing skills through self-discovery. As a result, the course has a strong experiential focus. Students (and learning teams) have considerable responsibility for their own development and are responsible for planning and pacing themselves. Students will find it necessary and useful to meet with one another regarding assignments outside of normal class times.
 
 
 Consulting Behavior 

היקף הקורס:  1 י"ס

בקורס יוקנו לסטודנטים מיומנויות בסיסיות בייעוץ אישי וקבוצתי. הסטודנטים יחקרו את המושגים "יועץ" ו"מנהל", ודרך חקירה זו ישיגו הבנה טובה ומקיפה יותר של הגורמים המניעים את התנהגותם כיועצים ונועצים. בקורס נדרשת חשיפה עצמית, שכן באמצעותה תושג למידה אופטימלית. הנוכחות במפגשים הינה חובה. 

 
 
 Recruitment and selection processes 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מיועד לתת למשתתפים הבנה מעמיקה של תהליכי גיוס ומיון של מועמדים וחשיבותם בבניית ארגון אפקטיבי. הצלחת הארגון תלויה במידה רבה באיכות האנשים שעובדים בו. לארגונים יש צרכי גיוס שנובעים מהתרחבות עסקית שיוצרת צורך בעובדים נוספים, מעזיבה של עובדים ספציפיים או מתחלופת עובדים, משינויים בפעילות העסקית של החברה שמובילים לכך שנדרש תמהיל שונה של עובדים מבחינת ניסיון תעסוקתי ויכולות, וכדומה.

הדרישה לעובדים מניעה תהליכי גיוס שמתחילים בהבנה מעמיקה של דרישות התפקיד, שינויים עתידיים, הצורך בעבודה צוותית או מטריציונית והמשמעות של כל אלה מבחינת מגוון הניסיון והיכולות הנדרשות. הבנת צרכי הגיוס מבחינת הארגון ומאפייני המועמדים הנדרשים מובילה להגדרה של מקורות פוטנציאליים של מועמדים ושימוש בתהליכים שונים לזיהוי מועמדים כולל האינטרנט, חברות השמה וניודים פנימיים בתוך הארגון.

זיהוי מועמדים מעלה את הצורך לבחור את העובד המתאים ביותר דרך השימוש במגוון של כלי מיון כולל ראיונות עבודה, מבחנים קוגניטיביים ואישיותיים, סימולציות וכדומה. תוצאות המיון מאפשרות בחירה מושכלת מתוך מאגר המועמדים והתהליך מסתיים תוך הבניה של כניסה אפקטיבית לתפקיד. הקורס יתמקד בכל אחד מהשלבים האלה בתהליך הגיוס בהתבסס על תהליכי עבודה בארגונים מובילים עם מערכות גיוס ומיון מתקדמות ושל הידע האקדמי שנותן את הביסוס המחקרי לבחירת תהליכים אפקטיביים בתחום.

 
 
 Managing Negotiations 

היקף הקורס:  1 י"ס

 משא ומתן הוא כלי חשוב בחיי כולנו, בין אם בחיים הפרטיים ובין אם בחיים המקצועיים.

אמנם אין נוסחת קסם אחת שמסבירה איך לנהל משא ומתן מוצלח בכל מצב ומול כל אחד, אך בהחלט יש תיאוריות וכלים שיכולים לסייע להבין אותו ולנהל אותו. נלמד אין להתכונן למשא ומתן, ולהבין אין הוא יכול להתנהל, אסטרטגיות וטקטיקות אפשריות להביא לתוצאות הרצויות, כיצד להימנע מסוגי כישלונות נפוצים, ולבחון היבטים גלויים וחבויים במו"מ.

הקורס יעסוק בתיאוריות מתחומי ההתנהגות בשילוב אלמנטים מתורת המשחקים, סימולציות ודוגמאות רבות.

1 Semester Unit

Negotiation is an important tool in everyone’s life, whether personal or professional. Although there is no magic formula for conducting a successful negotiation, there are theories and tools that can assist in managing negotiations The course teaches how to prepare for a negotiation, understand how it can be conducted, possible strategies and tactics that bring about the desired results, how to avoid common failures, and examine explicit and hidden aspects of negotiations. It demonstrates theories from behavioral sciences while incorporating elements from game theory, simulations and examples. It is not a workshop.

 
 
 Organizational Change Process 

היקף הקורס:  1 י"ס

המציאות הדינאמית שבה אנו חיים והסביבה הארגונית המלווה בשינויים תכופים ואי ודאות מצריכים הבנה ופיתוח יכולות וכשורים אשר יסייעו בהתנהלות וניהול מצבי שינוי באופן תדיר.

 תכנון, ניהול, מינוף והצלחה של שינוי אישי וארגוני הינם אתגרים אשר מעניינים כיום כל אחד. שינויים מופיעים באופנים רבים: משינויים מינוריים ועד טרנספורמטיביים. התמודדות אפקטיבית עם שינוי מערבת פעילויות שונות התלויות במרחב השינוי ובמוכנות של הפרט והארגון לכך. היכולת להתנהל ולממש שינוי בזמן הנכון ובאופן הנכון מאפיינת אנשים, מנהלים וארגונים מצליחים ומאפשרת יצירת יתרון תחרותי. הקורס הזה נועד לפתח את ההבנה והיכולות להתנהלות אפקטיבית במצבי שינוי, לנוע מהמצב הקיים למצב העתידי הרצוי.
 
 
 
 
 Managing the Organization Learning 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מתמקד בתהליכי למידה והכשרה של עובדים ומנהלים בארגונים בני זמננו. הקורס נועד להקנות ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים בתחום פיתוח וניהול הכשרות עובדים מסוגים שונים. בנוסף נועד הקורס להקנות הבנה של תהליכי הלמידה המתרחשים בארגוני עבודה ושל העקרונות המנחים עיצוב מושכל וניתוח של סביבות למידה אלה. בקורס יילמדו מודלים וכלים לפיתוח, בנייה ועיצוב של תהליכי למידה תוך שימוש נרחב בכלי למידה מגוונים ושילוב של התנסות מעשית.

בקורס יידונו הנושאים האלה: הדרכה מהי? - תפקידה של ההדרכה בארגון עבודה - מסוציאליזציה לארגון ועד העשרה; תיאוריות למידה מאסכולות שונות תוך הדגשת יישומיהם בתהליכי הדרכה בארגונים (התיאוריה ההתנהגותית, התיאוריה ההתפתחותית של פיאז'ה, התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית, התיאוריה הסציו-קוגניטיבית של בנדורה ולמידת מבוגרים); מאפייני הלומד בארגון עבודה; איתור צרכי הדרכה - מודלים ושיטות; פיתוח הדרכה כיצד?; הערכת הדרכה; סוגי הדרכות בעבודה - חניכה ו-OJT, פיתוח נהלים, התערבויות להפחתת לחצים, הטמעת מערכות מידע - כתהליך הדרכה; תפקיד הטכנולוגיה בתהליכי למידה בארגון וניהול הדרכה בארגון.

 

 
 
 Organizational Design 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מכוון להעמקת ההבנה והידע של הסטודנט בשיקולים בבנייה ובתיכון של ארגונים במאה ה-21 ותהליכי הרה-ארגון בהם. הקורס ידון במרכיבים של מבנה ארגוני והתהליכים המרכזיים בו כגון: שבירת מחיצות ארגוניות, מעבר לתהליכים אופקיים ומבנים וירטואליים. יידונו הגורמים העשויים להשפיע על שיקולי תיכון ותיכן-מחדש בסביבה הדינאמית והגלובאלית בימינו; וכן הקשר שבין תכן ארגוני לבין היבטי ניהול שונים של המערכת הארגונית.  

 

 
 
 Power and Hierarchy in Organizations 

היקף הקורס:  1 י"ס

כח (power) הוא חלק מהמציאות היומיומית בחייו של כל ארגון, בין אם הארגון הוא מוסד פיננסי, חברת היי-טק, או עמותה שפועלת ללא כוונות רווח. יתרה מכך, כח הוא מנגנון מפתח לפיו ארגונים פועלים. הקורס יאפשר לסטודנטים ללמוד ולהבין את המנגנון המורכב הזה, במטרה לסייע בידם לנווט את תהליך צבירת הכח ויישומו של הכח במהלך הקריירה שלהם. כמו כן, במהלך הקורס נדון בהשפעות של כוח והירארכיה על מגוון תופעות בעולם העבודה כגון: קבלת החלטות, נטילת סיכונים, קבלת עצות, ביצועים בצוותים ועזיבת העבודה. בשיעורים ישולבו דיונים, קייסים וסרטים, ומצגות של הסטודנטים.

 

1 Semester Unit

Power is part of the reality of everyday life of any organization, whether a financial institution, a high-tech company, or a non-profit. Moreover, power is a key mechanism through which organizations operate. This course will enable students to learn and understand this complex mechanism, in order to help them navigate the processes of gaining and implementing power throughout their careers. In addition, we will discuss the effects of power and hierarchy on a variety of business phenomena such as decision making, risk taking, moral behavior, team performance, and job interview success. Classes are based on lectures, case studies, in-class exercises, student presentations, and videos.

 

 
 
 Family Firms - Exploring Organizational Behavior and Management 
 
 היקף הקורס:  1 י"ס
 
קורס זה עוסק בעסקים משפחתיים, שהם הצורה הנפוצה ביותר של עסקים בעולם. במרבית הכלכלות ברחבי העולם, כ-90% מכלל העסקים הקטנים והבינוניים וכ-40% מהעסקים הגדולים ביותר (ברשימות ה-500 S&P וב-1000 Fortune) הם עסקים בבעלות משפחתית (Lee, 2006). גם בישראל, מעל למחצית החברות הציבוריות הן משפחתיות, מעט יותר מהממוצע של 44% של בעלות משפחתית בחברות נסחרות במדינות מערב אירופה (Faccio, Lang, & Young, 2001). צורת הבעלות הזו נמצאת במרכזו של שדה מחקר הצומח במהירות בשנים האחרונות, הבוחן את הייחודיות והמאפיינים הטיפוסיים לעסקים אלה. מחקרים רבים מתעדים ביצועים שונים לחברות משפחתיות, דוגמת ביצועים פיננסיים טובים יותר ((Villalonga & Amit, 2006, אסטרטגיות ייחודיות של ניהול סיכונים (Gomez-Mejia et al., 2007) ודומיננטיות גלובלית שלהן בתעשיות שונות, ביניהן למשל עיתונות, יצור בירה ותקשורת (Villalonga & Amit, 2008). הקורס יבחן את תרבות הניהול של המשפחה ושל העסק והתרבות הארגונית האופיינית לעסקים אלה ויבחן את התיאוריות המנסות להתמודד עם השאלות שמעלה צורת הבעלות הזו.
הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותו של עסק בבעלות משפחתית ולהבנת מורכבותם של האתגרים בפניהם הוא ניצב. הדומיננטיות של חברות אלה בכלכלות העולמיות תורמת לחשיבות הבנתן עבור מנהלים. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי ואמפירי מתחומי ההתנהגות הארגונית, הניהול, הפסיכולוגיה, מחקר על משפחות ועסקים משפחתיים. בקורס נבליט את ההשלכות היישומיות של הידע וכלי הניתוח הנלמדים לניהול הממשקים שבין העסק והמשפחה.
 
 
 
 Project: Practicum in Organizational Consulting and Human Resource Management 

היקף הקורס:  2 י"ס

קורס הפרקטיקום נועד לאפשר התנסות מעמיקה, רכישת מיומנויות ותובנות מעשיות בתהליכי הייעוץ הארגוני וניהול משאבי אנוש בארגונים. הקורס מיועד לאלה המעוניינים להתפתח אישית ומקצועית בתחום הייעוץ הארגוני, הפיתוח ארגוני וניהול משאבי אנוש. במסגרת הפרקטיקום נבחן את ההיבטים המעשיים של ניהול משאבי אנוש וייעוץ ארגוני, נפתח ידע רלבנטי לעיסוקים אלה ונעבוד על פיתוח הכישורים הנדרשים. הפרקטיקום בבסיסו מכוון לחיבור בין עולם הידע, המודלים והמושגים הנרכשים במסגרת הלמידה האקדמית, לבין עולם המעשה הייעוצי.

הקורס יכלול לימוד של תיאוריות ומודלים מעשיים לעבודה ותרגול מיומנויות בייעוץ וניהול משאבי אנוש. הוא ישלב התנסות מעשית של עבודה בארגון ייעוצי או במחלקת משאבי אנוש והתלוות ליועצים או למנהלי משאבי אנוש. פרויקט הגמר יאפשר רכישת ניסיון אמיתי ופרקטי בפרויקט ייעוצי עצמאי או בפרויקט ניהולי עצמאי. הקורס נועד לאפשר מרחב התייעצות ולמידת עמיתים למשתתפים בשאלות , דילמות וסוגיות מעשיות עמן הם נתקלים בעבודתם בארגון. בקורס ייבחנו דילמות מרכזיות מתחום הייעוץ, ההנחיה, ניהול משאבי אנוש וסוגיות שבהם יתקלו הסטודנטים במהלך עבודתם בשדה המקצועי. מטרת קבוצת ההדרכה של הפרקטיקום היא ללוות ולתת ליווי, והנחייה לסטודנטים בעבודת הפרקטיקום ולספק כלים ייעוציים רלוונטיים לעבודה. במסגרת הפרקטיקום תתאפשר גם התבוננות ובחינת תכנים אישיים ובירור מהלך ההתפתחות האישי של כל אחד ואחת ממשתתפי הקורס.

 
 
 Communities of Practice 

היקף הקורס:  1 י"ס

קהילות אנושיות קיימות משחר ההיסטוריה, כך גם למידה. קהילות עשיה ולמידה -  Community of Practice (CoP) הוא תחום שלם המתייחס לקהילות שבאמצעותן מתרחשת למידה משמעותית של הפרטים המרכיבים את הקהילה, תוך כדי שהם שותפים לעשיה. CoP מאפשרת גם למידה מודעת ופורמלית (explicit) וגם למידה מעשית שאינה בהכרח מודעת (implicit, tacit). ארגונים משתמשים בקהילות ככלי להנחלת תרבות, לקליטת עובדים חדשים, לשמירה וקידום מקצועיות העובדים, ולגיבוש זהות ארגונית. נכון להיום CoPs צריכות להביא בחשבון גם אלמנטים של בינוי קהילה פיזית וקשרים פנים-אל-פנים וכן אלמנטים של קהילות אונליין ולחבר ביניהם. פרמטר נוסף הוא הקשר של הקהילה לארגון - האם הקהילה היא פנים ארגונית, חוצת ארגונים, או חיצונית לחלוטין לארגון אך קיים בינה לבין הארגון קשר מתמשך שמועיל לכולם.

בקורס נעסוק בקהילות ככלי ארגוני הרלוונטי לפעילויות כמו בנייה ולמידה של כישורים חדשים, שימור עובדים ולכידות, בניה ועידוד תרבות אירגונית, ובניית קהילות מוצרים. בנוסף, נתייחס גם למקצוע חדש יחסית והוא ניהול קהילות בתוך או מטעם ארגונים.

העבודה בקורס תהיה על קהילה בארגון קיים. התלמידים יתבקשו לנתח את הקהילה, מטרותיה, דרכי עבודתה, להעריך את איכותה ולהציע דרכים לשיפור. התוצר הסופי יהיה מצגת לנציגי הארגון, וכן עבודה בכתב שתוגש כחודש לאחר סיום הסמסטר.

 
 
 Doctorat Seminar - Micro 

היקף הקורס:  1 י"ס 

This seminar considers psychological theories and research that focus on the behavior of people at work. In particular, there will be an emphasis on the psychology of the individual and group at work. Accordingly, we will examine classic topics such as job satisfaction, leadership, and motivation, as well as emerging topics such as power and behavioral ethics. The primary goal of the seminar is to introduce students to a broad range of contemporary topics in micro organizational behavior.
 
 
 
 
 
 
 Phd Seminar in Critical Reading and the Art of Reviewing 

היקף הקורס:  1 י"ס

This Ph.D. seminar is intended to enhance students' ability to more critically evaluate management and business research and to develop skills in the evaluation and review of such research. Additionally, by placing the student in the role of reviewer, the course is also intended to enhance students' understanding of what reviewers tend to look for in the manuscripts that students might submit to refereed journals or funding agencies in the organizational sciences. The course begins with a discussion of what "good" theory is and how one may evaluate it. The course also examines the key role played by construct conceptualization and validity, as well as a assessment of hypothesis-design fit, methodology, and interpretation. Following the introduction, each student will be assigned a paper to review and will present this review to his/her colleagues.

 
 
 Project: Managing stress at work: Diagnosis and intervention 

היקף הקורס:  2 י"ס

לחצים ומתחים מהווים עבור מרבית האנשים חלק בלתי נפרד מהווי העבודה היומיומי שלהם.

שעות העבודה הארוכות, כמות הדוא"ל הגוברת, הצורך לתמרן בין מגוון מטלות ותפקידים, לוחות זמנים בלתי אפשריים ושינויים תדירים בטכנולוגיות ושיטות עבודה- כל אלה משפיעים הן על העובד והן על הארגון. המחיר אותו משלמים העובדים- הן במונחי בריאות פיזית ונפשית והן במונחי תפוקה, היעדרויות ועזיבת מקום העבודה, הוביל חוקרים רבים לנסות ולאתר את גורמי הלחץ הנפוצים ואת הפרקטיקות האישיות והארגוניות העשויות לסייע בהתמודדות עם גורמי הלחץ הללו.

במסגרת הקורס יכירו התלמידים לעומק את המודלים והתיאוריות המובילים בחקר תחום הלחצים הארגוניים, ייחשפו לשיטות אבחון שונות, יכירו שיטות מניעה אישיות וארגוניות ויבנו תכנית ארגונית להפחתת לחצי עובדים. במהלך הקורס יעשה שימוש בהרצאות, דיונים כיתתיים, סרטים, הרצאות אורח, מצגות וניתוחי אירועים ויושם דגש הן על היבטים מחקריים בתחום הלחץ והן על היבטים יישומיים. פרוייקט הסיכום בקורס יחשוף את התלמיד למגוון הנושאים המתוארים לעיל וישמש ככלי ניהולי.