שנה"ל תשע"ט

 
 Economics for Business Administration 

היקף הקורס:  2 י"ס

מטרת הקורס היא לשפר את תהליך קבלת ההחלטות של מנהל על-ידי: 

 1. הצגת כמה מהרעיונות המרכזיים בכלכלה שעשויים לשמש את המנהל ככלי חשיבה וניתוח של מצבים שונים והמחשתם.

 2. ניתוח והסבר התנהגות של שתיים מהיחידות החשובות ביותר במשק - הפירמות והצרכנים, בכוונה להעמיק את ההבנה של הסביבה הכלכלית בה פועל המנהל.

בקורס יידונו הנושאים האלה: חלק א' - תורת הצרכן: תועלת והעדפות; מגבלת התקציב; בחירת הסל האופטימלי, יישומי תורת הצרכן.  חלק ב' - תורת היצרן: פונקציית הייצור; פונקציית ההוצאות; השאת רווחים; יישומי תורת היצרן.  חלק ג' - השוק: שווי משקל בתחרות משוכללת; השאת רווחים ע"י פירמה הקובעת את המחיר (מונופול); פירמה הקובעת את המחיר - יישומים; הפסד הרווחה של מונופולים; שוק גורמי הייצור בתחרות לא משוכללת; פירמה רב מפעלית ורב מוצרית; אפליית מחירים; אסטרטגיות נוספות של מחירים; תחרות בין מעטים.  חלק ד' - סיכום.

הוכחת ידע קודם במתמטיקה:
כל סטודנט נדרש להשלים את דרישת הידע הקודם במתמטיקה במהלך השנה הראשונה ללימודיו.
כמו כן, סטודנט שלא השלים דרישה זו, לא יוכל להשתתף בקורסי החובה: "כלכלה למנהל עסקים", "מודלים סטטיסטיים למנהל עסקים" ו"יסודות המימון".

 

 
 
 Analytic and Statistic Models in Management 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס יעסוק במודלים סטטיסטיים הרלבנטיים להתמודדות עם מגוון רחב של בעיות בתחום הניהול. הקורס יתמקד בחשיבה סטטיסטית, תוך הצגת העקרונות המרכזיים של ניתוח כמותי המשמש לחשיפת דפוסים משמעותיים בנתונים, לתיאור התפלגויות, להסקה ולניבוי. יתוארו הליכים להשוואה בין אוכלוסיות באמצעות ניתוח שונות ולבניית מודל חיזוי באמצעות רגרסיה פשוטה ומרובה. הסטודנטים יתנסו בהפעלת תוכנה סטטיסטית לעיבוד נתונים תוך שימוש במדגמים אמיתיים. הדגש בקורס יושם על התשתית הקונספטואלית של תובנה כמותנית המאפשרת את המעבר מנתונים מספריים לממצאים מהותיים. 

הנושאים הנידונים בקורס: מבוא לחשיבה סטטיסטית; סטטיסטיקה תיאורית והיסקית; ניתוח שונות; רגרסיה פשוטה; רגרסיה מרובה; הרחבות למודל הרגרסיה.

הוכחת ידע קודם במתמטיקה:
כל סטודנט נדרש להשלים את דרישת הידע הקודם במתמטיקה במהלך השנה הראשונה ללימודיו.
כמו כן, סטודנט שלא השלים דרישה זו, לא יוכל להשתתף בקורסי החובה: "כלכלה למנהל עסקים", "מודלים סטטיסטיים למנהל עסקים" ו"יסודות המימון".

 

 
 
 Managing People and Systems 

היקף הקורס:  2 י"ס

קורס זה עוסק בניהול והתנהגות ארגונית ונועד להקנות ראייה כוללת ורחבה של מערכות ארגוניות ושל האנשים הפועלים בהן ומפעילים אותן. הקורס כולל את שתי רמות הניתוח הנהוגות בתיאוריה ובמחקר של התנהגות ארגונית (מיקרו ומאקרו), ומורכב בהתאמה משני החלקים. במסגרת הקורס נבחן את זיקת הגומלין בין התהליכים האישיים והקבוצתיים לבין המערכת הארגונית וסביבתה, ונבליט את ההשלכות הישומיות של הידע הנלמד לניהול ארגונים בתקופתנו. במסגרת הקורס יתקיימו שתי בחינות (בחינת אמצע ובחינה סופית) ויוגשו תרגילי ביניים.

 

** החלק הראשון (התנהגות ארגונית מיקרו) יתמקד בהבנת מורכבות התנהגותם של אנשים וקבוצות. ננתח בו את ההבניה של המציאות החברתית, שימוש במידע, תהליכי הנעה (מוטיבציה), יצירת עמדות כלפי העבודה ומחויבות ארגונית, תקשורת וקבלת החלטות, תהליכי השפעה, כח חברתי ומנהיגות. בחינת הביניים אשר תכסה את החלק הזה תתקיים במועד המופיע בלוח בחינות.

** בחלק השני (התנהגות ארגונית מאקרו) נדון בארגונים מנקודת מבטן של תיאוריות ארגוניות שונות, תוך דגש על גישת המערכות הפתוחות, יחסי ארגונים עם סביבתם, המקומית והגלובלית, שותפויות אסטרטגיות, מחזור החיים של ארגונים, מבנה ארגוני, שינוי ארגוני, תרבות ארגונית, יעדים ואפקטיביות. בחינת הסיום אשר תכסה את החלק הזה תתקיים במועד המופיע בלוח בחינות.

 

 

 
 
 Financial Reporting and Control in Organizations 

היקף הקורס:  2 י"ס

מטרת הקורס להקנות למשתמשים חיצוניים, כגון משקיעים ונותני אשראי, מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובכללי הדיווח הכספי תוך התמקדות בהבנת הדוחות הכספיים. הקורס מיועד לתלמידי מנהל עסקים שאינם בוגרי חשבונאות, ולכן הדגש מושם בעיקר על הבנת תהליך הדיווח ומשמעות המידע החשבונאי. החומר יילמד תוך הדגמות בעזרת דוחות כספיים.

בקורס יידונו הנושאים האלה: מבוא ומושגי יסוד; הכרה ראשונית של הדוחות; עקרונות מדידת הרווח; עקרונות מדידה חשבונאים; התמקדות בחלקי המאזן העיקריים; עקרון ההקבלה בחשבונאות; שיטות הכרה בהכנסה; חשבונאות מלאי; השקעות בין חברתיות; חשבונאות ערך נוכחי - התחייבויות לזמן ארוך; ייחוס מסים ומדידת הוצאות המס; הון קרנות ועודפים; דו"ח תזרים מזומנים.  

הערה:  בוגרי חשבונאות מנועים מלהשתתף בקורס זה.

 
 
 Strategy for managers 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם תחום האסטרטגיה שעוסק בשאלה כיצד פירמות צריכות לתכנן את האסטרטגיה העסקית שלהן ומה עליהן לעשות על מנת ליישם את האסטרטגיה שלהן בהצלחה. הקורס מתמקד בקביעת המטרות ארוכות הטווח של הפירמה, אבחון גורמים פנימיים וחיצוניים אשר משפיעים על הצלחה וכישלון בהשגת המטרות, ובחינה של דרכי פעולה חלופיות לשימור ושיפור ההישגים העסקיים של הפירמה. במהלך הקורס ייעשה שימוש נרחב באירועים אשר מתבססים בין השאר על נתונים חשבונאיים שנלקחו מהדוחות הכספיים של החברות שבהן האירוע עוסק. לפיכך, תלמידים אשר אינם שולטים בקריאת דוחות כספיים, מומלץ  ללמוד את הקורס "יסודות החשבונאות הפיננסית" לפני שהם נרשמים לקורס או במקביל ללימודי הקורס.

 
 
 Foundations of Finance 

היקף הקורס:  2 י"ס

מטרת הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד בתיאוריה של המימון ויישומה לבעיות ההשקעה והמימון של הפירמה והפרט.

בין נושאי הקורס: ערך הזמן של הכסף, הערכת אג"ח ומניות, בדיקת כדאיות השקעה, תורת תיקי ההשקעות, הערכת נכסים בתנאי אי וודאות (מודל CAPM), יעילות שוק והשלכות מבנה ההון של הפירמה (הון עצמי לעומת חוב).

הוכחת ידע קודם במתמטיקה:
כל סטודנט נדרש להשלים את דרישת הידע הקודם במתמטיקה במהלך השנה הראשונה ללימודיו.
כמו כן, סטודנט שלא השלים דרישה זו, לא יוכל להשתתף בקורסי החובה: "כלכלה למנהל עסקים", "מודלים סטטיסטיים למנהל עסקים" ו"יסודות המימון".

 

 
 
 Management of Technology and Information 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מתמקד במאפיינים העיקריים של מערכות המידע בארגון, בחשיבות השימוש המושכל בטכנולוגיית המידע והשפעתו על קבלת החלטות מכריעות של המנהל ובשאלות כיצד טכנולוגיית מידע משפיעה על הסביבה העסקית. הקורס מכשיר את התלמידים להתמודד טוב יותר עם הסביבה העסקית המודרנית.
בקורס יידונו, בין השאר, הנושאים הבאים: מושגי יסוד בתחום מערכות המידע ובטכנולוגיות העדכניות של המידע, קשרים בין מערכות המידע לארגון ובין טכנולוגיות המידע לסביבה העסקית, השפעת שינויים טכנולוגים על שוק קיים, שילוב מערכות המידע בארגון וניהול משאב המידע, מסחר אלקטרוני ומודלים עסקיים באינטרנט, כלכלת מידע ופרטיות נתונים ואבטחת מ"מ.

 
 
 Introduction to Value Creation 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת ארגון עסקי היא להשביח את ערכו לבעליו. מטרת ארגון ללא מטרות רווח היא לשפר את ביצועיו בהתאם למטרות הארגון.

הקורס יתמקד בגישות ליצירת ערך לארגונים, בטכניקות לאיתור מאיצי הערך הרלוונטיים בארגון, ובכלים ליצירת ערך ולשיפור ביצועי הארגון.

הקורס יתמקד במאיצי ערך הקשורים בתפעול, טכנולוגיה, פיתוח, תמחיר, מדדי ביצוע ומכירות, ויפתח חשיבה מערכתית אינטגרטיבית של הקשר בין שיווק-כספים ותפעול

 
 
 Marketing Management 

היקף הקורס:  2 י"ס

המצב הנוכחי, והעתידי, של השוק המודרני הינו מצב העל-תחרות (HYPER COMPETITION). מצב בו מחזורי החיים של מוצרים הולכים ומתקצרים, פלחי שוק מתפצלים וקטנים, לקוחות נעשים מנוסים ומתוחכמים ולכן גם תובעניים ופרטניים, מתחרים מתרבים ומפתיעים ויתרונות תחרותיים של פעם נחלשים ואפילו נמחקים בקצב גובר.
סוד ההצלחה במצב העל-תחרות טמון קודם כל ביכולת להבין ולנבא את מהלכי השוק ותגובותיו ואח"כ באיכות ניהול המאמצים לסיפוק הצרכים והרצונות של הלקוחות הנבחרים. דהיינו, יצירה והעברה של ערך ללקוח במועילות (אפקטיביות) רבה יותר מזו של המתחרים וביעילות המתרגמת לרווחיות ההולמת את הערך שקיבל הלקוח.
לפיכך מטרות קורס זה הינן:  להציג את תפקיד השיווק בחברה ותרומתו הקריטית לפיתוח אסטרטגיה עסקית; לפתח את החשיבה המדעית (העמקה תיאורטית וחשיבה ביקורתית) לגבי הלכה ומעשה בניהול השיווק; לפתח את היכולת לעצב וליישם החלטות שיווקיות על ידי: הקניית מושגים, תיאוריות וכלים הדרושים להצלחה בניתוח, תכנון, יישום ובקרה של אסטרטגיות שיווקיות ותרגול תהליכים וכלים אלה באמצעות ניתוח בכתב ובע"פ של מצבים והחלטות בשיווק.

 

 
 
 Business Ethics 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרות הקורס הן: ללמוד להבחין, לנתח ולהתמודד עם דילמות אתיות וסוגיות של אחריות חברתית בניהול ובעסקים; להגביר את המודעות והאכפתיות לאחריות החברתית של עסקים ושל מלכ"רים - כמנהלים, כמקצוענים, כעובדים וכפרטים בחברה. במהלך השיעורים יוקרנו סרטים וישתתפו אורחים העוסקים בנושא הקורס.

 
 
 Analytical Methods for Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

בקורס יילמדו מודלים כמותיים שמטרתם לסייע בתהליך קבלת ההחלטות בפונקציות הניהוליות השונות כמו מימון-חשבונאות, ייצור ושיווק. הקורס יעסוק בניתוח מיני אירועים, בניית מודל חישובי מתאים ושימוש בתוכנות מחשב זמינות לניתוח האירועים ולפתרונם. הקורס ידון בבעיות דטרמיניסטיות (ללא אי-ודאות) וסטוכסטיות (הסתברותיות).

בקורס יילמדו הנושאים האלה: הקדמה - חקר ביצועים מהו?; תכנון לינארי ולא לינארי; תורים; סימולציה.

 

 
 
 Strategic Thinking 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יתמקד באספקטים השונים של אינטראקציה אסטרטגית, ובהשלכותיהם על בעיות פרקטיות.

בקורס יידונו הנושאים האלה: תורת ההחלטות - ההבדל בין קבלת החלטות של יחיד לבין קבלת החלטות אינטראקטיבית; אינטראקציה סימולטנית וסדרתית, איומים אמינים וכאלה שאינם; משחק האולטימטום, מיקוח והוגנות; שווי משקל תחבורתי ותכנון רשתות תחבורה; דילמת האסיר והשלכותיה; אינטראקציות חוזרות ונשנות, עין תחת עין, שתי עיניים תחת עין ואסטרטגיות אחרות המאפשרות שיתוף פעולה; איך להיות בלתי צפוי תוך שימוש באסטרטגיות מעורבות; מכירות פומביות אנגליות והולנדיות. מכרזי מחיר ראשון ומחיר שני. קללת הזוכים; תכנון מערך תמריצים; שיטות הצבעה והצבעה מתוחכמת; בעיות שווקים דו צדדיים, שידוכים אופטימליים.

הערה:  מי שלמד את הקורס: "תורת המשחקים הלא שיתופיים" במסגרת החוג לניהול מנוע  מלהשתתף בקורס זה

 
 
 Advanced Topics in Operations Strategy 

היקף הקורס:  1 י"ס

קורס זה סוקר נושאים נבחרים באסטרטגיה תפעולית. ניהול התיפעול מוגדר כניהול תהליכים עסקיים, כלומר ניהולן של הפעולות החוזרות ונשנות בחברה. ביחד עם שיווק ומימון, תיפעול נחשב לאחד משלושת תחומי העיסוק העיקריים של החברה.

 

מטרותיו של הקורס הן:  (1) היכרות עם הסוגיות והאתגרים התפעוליים העיקריים אשר עומדים בפני המנהל. (2) סקירת המושגים, התפיסות והכלים אשר עומדים לרשות המנהל בבואו לפתור סוגיות תפעוליות אלו ולהשיג יתרון תחרותי.

  

קורס זה מיועד לסטודנטים אשר שואפים לקריירה אשר כוללת עיצוב תהליכים עסקיים, בין אם ישירות (כ- V.P. of Ops, COO) או בעקיפין (כיועצים עיסקיים). כמו כן הקורס מיועד לאלו אשר מנהלים ממשקים בין תחום התפעול ותחומים אחרים בחברה, כגון מימון, שיווק וחשבונאות. לבסוף, ידע בתחום התפעול הינו נכס חשוב לכל מנהל ויזם.

 

במסגרת הקורס נבחן כיצד האסטרטגיה של החברה משפיעה על עיצוב מערך התפעול, וכן להיפך - כיצד יכולות תפעוליות שונות מאפשרות מימוש אסטרטגיות שונות והגעה ליתרון תחרותי. נלמד כיצד להגדיר תהליך ולמצוא את התפוקה וזמני התגובה בארגון. הקורס יבחן נושאים עכשויים בתחום ניהול שרשראות אספקה, מערך שירות ותיפעול "רזה".

 

 
 
 Measuring Eco-Efficiency in Business Context 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מתמקד בהבנת השימוש בכלים כמותיים ניהוליים שונים למדידה של יעילות סביבתית במוצרים, חברות וסקטורים. הקורס מקנה לתלמידים מושגי יסוד בתחום ניהול איכות סביבה ואקולוגיה תעשייתית, בוחן את השימוש בכלים השונים והקשר לסביבה העסקית. בכך מכשיר הקורס את התלמידים להתמודד טוב יותר עם נושא היעילות הסביבתית-כלכלית הנמצא בעלייה מתמדת בסולם העדיפויות העסקי.

 

 
 
 Green Supply Chain Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מתמקד בהבנת נושאים ואתגרים שונים בתחום ניהול שרשרות אספקה בדגש על ראייה סביבתית. ניהול שרשרות אספקה הינו תחום נרחב שמהווה נדבך חשוב בכל חברה. עם התפתחות המודעות לנושאי סביבה אצל חברות, נכנסו בשנים האחרונות שיקולים סביבתיים וחברתיים בניהול ועיצוב שרשרות אספקה. במהלך הקורס ייחשפו הסטודנטים לשיקולים והיבטים סביבתיים בנושא ניהול שרשרות אספקה על מנת להפחית את הפגיעה בסביבה ותוך שמירה על תחרותיות ושיפור הביצועים הכלכליים.

 

 
 
 Global Startegy 

היקף הקורס:  1 י"ס

בעולם של מציאות משתנה, ובמעבר מחברה לוקאלית לחברה גלובלית, "כללי המשחק האסטרטגיים" משתנים לחלוטין. על מנת להבין את הדרך המיטבית ליצירת יתרון תחרותי ממעבר מחברה לוקאלית לחברה גלובלית נדרשת הבנה של מודלים ותהליכים אסטרטגיים גלובליים השונים מהותית מדרך הניתוח והתכנון האסטרטגי של חברה לוקאלית, שיאפשרו לחברה פריצת דרך משמעותיות בדרכה לנוכחות גלובלית תוך יצירת יתרון תחרותי.
 
מטרות הקורס:
מטרות הקורס הנן להקנות מושגי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים, הנדרשים לניתוח עיצוב, תכנון ומיצוב אסטרטגיה גלובלית, והבנת תהליך הניתוח והבחירה של אסטרטגיה תחרותית גלובלית שתאפשר לחברות ליצור יתרון תחרותי בר קיימא, מול מתחריהן העולמיים. בקורס נתמקד בניתוח הסביבה התחרותית הגלובלית, מודלים וכלים אסטרטגיים המאפיינים חברות הפועלות בשווקים גלובליים, ודרכי חדירה לשווקים אלו. בקורס יושם דגש על דרכי התפתחותן של חברות ישראליות בענפים שונים והייחודיות של חברות אלו בהשוואה לחברות ממקומות אחרים בעולם.
 
 
 Family Business Firms 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
 
רוב החברות בעולם נשלטות על ידי המשפחות שייסדו אותן. הקורס עוסק בבעיות המשכיות (SUCCESSION), ממשל תאגידי, מימון ודווח בחברות משפחתיות. כמו כן, בקורס נלמד גישות פרקטיות לשמירת הרמוניה משפחתית בעסקים משפחתיים ושיטות ניהול ליצירת ערך לאורך שנים. הקורס מיועד לבנות ובנים בעסקים משפחתיים, יזמים המקימים עסקים משפחתיים, עובדים בחברות משפחתיות, ומשקיעים בחברות משפחתיות ציבוריות ופרטיות.
 
 
 
 Corporate Governance 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס הינה לתת למנהלים כלים לשימוש מושכל במידע חשבונאי-פיננסי ולהמנע מטעויות נפוצות הגורמות לכשלים. בקורס נלמד להשתמש במידע חשבונאי-פיננסי לקבלת החלטות, תכנון אסטרטגי ובקרת ביצועי חברות ומנהלים, ותגמול מנהלים. הקורס ידגיש את ההגיון הכלכלי העומד בבסיס דווחים חשבונאיים ומערכי בקרה, וידון בהרחבה בהשפעת תמריצים על אופן השימוש במידע חשבונאי-פיננסי על ידי מנהלים, משקיעים ורגולטורים. תשומת לב מיוחדת תינתן לדיון ברלבנטיות השמוש במידע חשבונאי בחברות עתירות טכנולוגיה.

 

   

 
 
 Financial Statement Analysis 

היקף הקורס:  1 י"ס

הדו"חות הפיננסיים של חברות בע"מ מיועדים לספק אינפורמציה למקבלי החלטות - בעיקר למשקיעים (בעלי מניות, מלווים וכו') בכוח או בפועל. לפיכך מיועד הקורס לפתח כלים וגישה נאותה לעיבוד המידע שבדו"חות הכספיים, הערכת שווי פירמות וקבלת החלטות השקעה אופטימליות.

הערה:   בוגרי חשבונאות מנועים מלהשתתף בקורס זה.

 
 
 Advanced Topics in Financial Accounting 
 
 
 Tax Planning in Hi-Tech Corporations and in International Co 

היקף הקורס:  1 י"ס

בקורס יילמדו היבטים בעיצוב עסקאות בינ"ל, לרבות עיצוב פעילות עסקית בחברות היי-טק.

הנושאים העיקריים שיידונו בקורס הינם: תגמול עובדים בחברות היי-טק; תכנון מבנה האחזקה הבינ"ל; הדרכים המומלצות להנפקת מניות בישראל ובחו"ל; קרנות הון סיכון.  

 

 
 
 Real Estate Finance and Economics 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס מציג סוגיות כלכליות ומימוניות מרכזיות הקשורות בעסקאות בתחום נדל"ן. דגש מיוחד יינתן ללימוד והבנת האינטראקציה בין משתנים העומדים בבסיס קבלת החלטות בנדל"ן. בין הנושאים שיידונו בקורס: שווי משקל בשוק נכסי הנדל"ן, אמידת השינויים במחירי הנדל"ן, סיכונים בנדל"ן, שוק המשכנתאות (כולל הכרת מכשירי הלוואות המשכנתא השונים, בחירה בין משכנתאות, השוק המשני למשכנתאות ואופציות לפרעון מוקדם ולחדלות פרעון) והתנהגות לא רציונאלית בשוק הנדל"ן.
 
 
 
 Financial Risk Management in Banking 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס להציג ולנתח את הנושאים המרכזיים בניהול פיננסי (עסקי) של מוסד בנקאי. יוצגו הבעיות העומדות בפני המנהל של פירמה בנקאית, וידונו שיטות חדישות לתכנון ולניהול פיננסי של בנק, תוך הדגשת קשרי הגומלין בין ההחלטות השונות ותוך התחשבות באילוצים חיצוניים ושיקולי מדיניות. דגש מיוחד יושם על ניהול הסיכונים שהפירמה הבנקאית חשופה להם. ינותחו השיטות השונות לאמידת החשיפה והדרכים לצמצום הסיכונים. בכל נושא ייעשה ניסיון לשלב בין הבסיס התיאורטי לבין המציאות של מערכת הבנקאות בישראל
 
 
 
 
 Bank Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

בקורס זה נדון במספר נושאים מרכזיים הנוגעים לניהול התפעולי והאסטרטגי של המוסד הבנקאי (להבדיל מהניהול הפיננסי). הדגש יושם על נושאים שהם ייחודיים לענף הבנקאות. בכל תחום נדון תחילה בבסיס התיאורטי והעקרוני ולאחר מכן בהיבטים האמפיריים והנורמטיביים תוך התייחסות לבעיות המיוחדות של ענף הבנקאות בישראל. לתחומים מקצועיים מובהקים יוזמנו מרצים אורחים מהמוסדות הבנקאיים. הנושאים העיקריים בקורס הם: תהליך הייצור של הפירמה הבנקאית – תשומות, תפוקות, יתרונות לגודל ולמגוון, יעילות, גרעיני שליטה, מבנה המערכת – ריכוזיות, תחרות, אחזקות בתאגידים ריאליים, הסינוף הבנקאי – פריסה, הערכת רווחיות, כח אדם, השפעת שינויים טכנולוגיים.

 
 
 Financial Management 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס עוסק בתהליכי קבלת החלטות פיננסיות בחברות עסקיות. ההחלטות כוללות מדיניות השקעות, מדיניות דיבידנדים וקביעת מבנה ההון האופטימלי.

נושאים נוספים כוללים מיזוגים ורכישות, הנפקת ניירות ערך להמרה, והערכת ביצוע מנהלים ויישומי "בעיית הסוכן" בתהליכי קבלת ההחלטות.

הקורס כולל הרצאות וניתוחי אירועים.  

 
 
 Investment Theory and Security Analysis 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס מספק כלים אנליטיים וידע הדרושים למנהל תיקים מקצועי ומשקיע פרטי בשוק ההון לצורך החלטות השקעה ובנית תיקי השקעה יעילים תחת תנאי אי ודאות וגם כשהשוק אינו נזיל לחלוטין. הקורס דן בנכסים הפיננסים העיקריים: מניות, איגרות חוב, אופציות וחוזים עתידיים. הקורס בוחן את יעילות שוק ההון ואיך ניתן לנצל אי יעילויות מסוימות כדי להשיג תשואות עודפות. הקורס דן גם בהערכת ביצועי השקעות מנוהלות.

 
 
 Options and Futures 

 היקף הקורס:  1 י"ס

קורס מתקדם בנושא אופציות, מכשירים עתידיים ובמכשירים פיננסים נגזרים אחרים. הקורס מתמקד בתמחור ניירות ערך אלה ובשימוש שניתן לעשות בהם לניהול וניטרול סיכונים. בנוסף דן הקורס במודלים הכלכליים והמתימטיים עליהם מבוססות שיטות התמחור, במגבלות התיאורתיות והאמפיריות של המודלים ובאסטרטגיות השקעה המשלבות מכשירים נגזרים.

 

 
 
 Stock Exchange & Security Tradings 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס דן במבנה שוק ניירות הערך והבורסה.

יוצגו מאפייני הבורסה בישראל ושל בורסות מרכזיות בעולם, תוך הדגשת המבנה המוסדי והחוקי, כללי הרישום, השימור ושיטות המסחר בניירות הערך ובמכשירים הפיננסיים.

דגש מיוחד יושם על שיטת הרצף למסחר בניירות ערך ובנגזרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.  

 

 
 
 Fixed Income 

היקף הקורס:  1 י"ס

נייר הערך השכיח ביותר בשווקים הפיננסיים הוא אגרת החוב. למרות הפשטות לכאורה של תנאי אגרות החוב, תמחורן מורכב ומתבסס על מודלים מתקדמים בכלכלה והנדסה פיננסית. שיעורי הריבית בטווח הקצר, המבנה העיתי של שיעורי הריבית, המרווחים בגין סיכוני אשראי ורמת הסחירות של אג"ח הם נושאים שבהם רב הנסתר על הנגלה. הקורס דן בנושאים הנ"ל ובמודלים וכלים המשמשים בניהול תיקי אגרות חוב. הקורס כולל שני חלקים. חלקו הראשון דן בתמחור אגרות חוב ממשלתיות, מדדים לרגישות תיקי אג"ח לשינויים בשיעורי ריבית, מודלים לקביעת שיעורי ריבית והמבנה העיתי של שיעורי הריבית. חלקו השני של הקורס עוסק בסיכוני אשראי ודן בסיכונים הפיננסיים הרלבנטים לאגרות חוב קונצרניות, מודלים להערכת סיכוני אשראי ומודלים לתמחור מרווחי אשראי.

 

 
 
 Real Estate Analysis and Investments 

היקף הקורס:  1 י"ס

קורס זה מיועד לאנשים המעוניינים לדעת יותר על נדל"ן. הקורס משמש כקורס מבוא לתחום הנדל"ן ולכן תידרש נוכחות חובה ועמידה במטלות מרובות.

 
ענף הנדל"ן הינו אחד מענפי הפעילות הדומיננטיים בכלכלה העולמית. השפעתו של ענף זה ניכרת במספר רב של תחומים כגון כלכלת משקי הבית, ענפי המסחר והתעשייה, תשתיות, שוק ההון, החלטות השקעה וכו'. מחקרים רבים מראים כי נכסי נדל"ן מהווים כ- 50% מכלל העושר העולמי, דבר הממחיש את חשיבותו הרבה של הענף. לאחרונה אף הומחשה חשיבות זו בתוצאות משבר הסאב-פריים, אשר החל כמשבר בשוק הנדל"ן האמריקאי והתפשט למשבר כלכלי עולמי.
 
הקורס מתמקד בניתוח ברמת המיקרו: בעיות השקעה, הערכות שווי ומימון פרויקטים ונכסים שונים. הדגש בקורס הינו על יישום פרקטי של היבטים כלכליים ומימוניים של שוק הנדל"ן.
 
הגישה הכללית בקורס הינה כי שווי הינו מוטיב מרכזי לקבלת החלטות בתחום הנדל"ן. בסיומו של הקורס הסטודנטים יקבלו יכולת בסיסית של ניתוח מבוסס שווי הכולל סט כלים להערכה וקבלת החלטות לגבי מגוון סיטואציות בתחום הנדל"ן.
 
 

 

 
 
 Real Estate Capital Markets 
 
 
 Real Estate Law 

היקף הקורס:  1 י"ס

דיני התכנון והבניה מאז ומעולם היו מטריה מורכבת ומסובכת, אולם רצף השינויים בחקיקה בשנים האחרונות, ובראשם תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, והתמורות שחלו בתחום בעקבות תמ"א 38 תיקונים 3 ו- 3א, הפכו את דיני התכנון והבניה למורכבים עוד יותר, אף למומחים בתחום.

הקורס ישלב בין היבטים תיאורטים הכרוכים בהבנה של דיני התכנון והבניה לאחר התמורות הרבות שחלו בחקיקה, כמו גם ממשקים בדיני הקניין ובמיסוי מוניציפאלי, ובמקביל יתן היבטים מעשיים אשר עשויים לסייע לכל מי שעיסוקו ו/או עניינו בתחום.

 
 
 Real Estate Development 
 
1 Semester Unit 
 
 
This course focuses on how developers create value from real estate assets. The course will examine the real estate development process: how a developer thinks, how projects are created and completed, and how problems are addressed. We will discuss market analysis, site selection, acquisition, planning, construction, leasing and permitting. It is assumed that students, having taken previous courses in finance, are familiar with essential concepts of determining cash flow from operations, free and clear return and loan amortization. Throughout the course, we will use these tools to focus on “the numbers,” keeping in mind the underlying economic realities of each project. Using cases and real life examples, working individually and in groups, and participating actively in classroom discussions, students will apply these skills to retail, residential, office and mixed-use developments.
 
 
 
 Real Estate Taxation 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס הינה להקנות ידע במיסים המוטלים על עסקאות נדל"ן, הן מהפן התיאורטי והן מהפן המעשי, בדגש על הוראות חוק מיסוי מקרקעין, עקרונותיו והפסיקה הענפה.
הקורס ישאף להקנות למשתתפיו יכולות בסיסיות של ניתוח המיסוי הצפוי בעסקת מקרקעין והמיסוי הצפוי לאורך חיי הנכס כתוצאה מאחזקתו וניהולו.
הקורס יתמקד בלימוד הנושאים האלה: חוק מיסוי מקרקעין (שבח רכישה), עקרונות מיסוי קבלנים, עקרונות חוק מע"מ בזיקה למקרקעין, עקרונות חישוב השבח וניתוח עסקאות מורכבות כדוגמת עסקאות קומבינציה, קבוצות רכישה, פינוי ותמ"א 38.
 
 
 
 Behavioral Finance 

היקף הקורס:  1 י"ס

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במחקר האקדמי העוסק במימון ניסויי והתנהגותי. קיימות עדויות רבות המצביעות כי ההנחות הקלאסיות: שהמשקיעים הם ראציונליים והשווקים הפיננסיים הם יעילים - לא מתארות באופן מלא את המציאות בשווקים הפיננסיים. אנו נסקור את הספרות העכשווית בנושא. בנוסף, חל גידול במחקר אשר משתמש בניסויי המעבדה על מנת לחקור תופעות כלכליות ומימוניות. אנו נסקור ונדגים מספר ניסויים במסגרת הקורס.

 

 
 
 Corporate Debt Restructuring 
היקף הקורס: 1 י"ס
 
 
נושא הסדרי החוב הוא אחד הנושאים המדוברים ביותר בתקופה האחרונה בישראל ואף עמד במרכזו של דוח מבקר המדינה שהתפרסם לאחרונה. במסגרת קורס זה נדון בסיבות הכלכליות (מיקרו ומאקרו כלכליות) להיווצרות "מצוקה פיננסית" בחברות ובדרכים לזהות מצוקה פיננסית. נדון בהערכת שווי של חברות במצוקה פיננסית, ובדרכים להעריך את המכשירים הפיננסיים המונפקים על ידי חברות אלו (הלוואות ממונפות ואג"ח בתשואה גבוהה). נלמד בהשפעות המינוף הגבוה על ערך החברה ומניותיה (אפקטים של Asset substitution and debt overhang). הנמצאות במצוקה - Out-of-court workouts, exchange offers, prepackaged and pre-negotiated bankruptcies, distressed asset sales, and Chapter 11 reoganizations.
 
הקורס יועבר באמצעות שילוב של הרצאות וניתוח מחקרי אירוע "Case studies".
 
 
 
 
 Current Topics in Finance 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס:  סקירת מאמרים נבחרים בתחום המימון. ילמדו מאמרים תיאורטיים ואמפיריים. כמחצית מהמאמרים שיסקרו הינם מאמרים סמינליים, והשאר, מאמרים שנכתבו בשנים האחרונות. התלמידים יקבלו בסיס רחב על תיאוריות וממצאים מבוססים מחד, ותמונה עדכנית על הידע החדש מאידך. בנוסף יתמקד הקורס בשיפור יכולת ההצגה של מאמר אקדמי של התלמידים (ובמיוחד תלמידי הדוקטורט).

הקורס מיועד לתלמידי דוקטורט במימון. ימצאו בו ענין גם תלמידי דוקטורט בחשבונאות המתעניינים בניהול פיננסי ושוק ההון וכן תלמידי תואר שני בהתמחות ניהול פיננסי ושוק ההון ( M.Sc.ו MBA) המעוניינים ללמוד כיצד מתבצע מחקר במימון והיכן נמצאת חזית המחקר בתחום.

מטלות התלמידים יהיו הצגת מאמר אחד לפחות עפ"י קביעת המרצה וכתיבת דוחות על המאמרים האחרים שיוצגו.
כל המאמרים הינם באנגלית. תוטל חובת נוכחות על תלמידי הקורס ויינתן בונוס על השתתפות ערה בדיונים.

הערה:    הקורס מיועד לתלמידי דוקטורט ולתלמידי תואר שני המתמחים בניהול פיננסי ושוק ההון.

 
 
 Research Methods in Markets and in Organizations 

היקף הקורס:  2 י"ס

ככל שחשיבות הבעיות ומורכבותן העומדת בפני מנהלי עסקים הולכת וגוברת, כן מתחזק ומתחדד הצורך למידע מועיל ועדכני - מידע על הסביבה העסקית, על השווקים, על המתחרים, ובעיקר על הלקוחות - הן החיצוניים והן הפנימיים. מידע המועיל לקבלת החלטות עסקיות.

בסביבה העסקית המודרנית, חקר השיווק, הארגון והעסק, על תוצרו ושיטותיו, הינו מעניינם של מנהלים בכל הרמות ובכל הפונקציות.

הקורס מתוכנן בעיקר עבור מקבלי החלטות הרוצים או נדרשים להשתמש בחקר השיווק הארגון והעסק, אם כי הוא מהווה הקדמה נאותה גם עבור המתעתדים לעסוק בו כחוקרים.

הקורס יכלול דוגמאות של בעיות, מחקרים, והחלטות בנושאי שיווק, מערכות מידע, משאבי אנוש, התנהגות ארגונית ואסטרטגיה עסקית כוללת.

 

 
 
 Consumer Insights and Strategic Marketing 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס יוצא מנקודת מבט ניהולית ומנתח את הגורמים הקובעים את ההתנהגות האנושית אשר משפיעים על הפרט בתפקידו כלקוח או קונה תעשייתי. מושם דגש על ניתוח הממצאים והתיאוריות ממדעי ההתנהגות וממחקרים בשיווק, היכולים להסביר ולנבא את התנהגות הצרכנים. הקורס מציג בפני המנהל כלים, מושגים וממצאים אמפיריים שיסייעו לו להבין התנהגות של צרכנים ולעצב את מדיניות השיווק של מוצריו, בהתאמה לצרכן. נושאים מרכזיים: עיצוב ושינוי עמדות, תהליכי עיבוד מידע ובחירה בין חלופות, מודלים של למידה, מעורבות הצרכן והשפעתה.

 

 
 
 Data Analysis in Marketing 1 
 
 
 Creativity and Innovation in Marketing 

היקף הקורס:  2 י"ס

 
מנהלים בתחומי טכנולוגיה ושיווק רוכשים ידע רחב ומעמיק בתחום אליו הם נדרשים. ידע זה נשען על יסודות אותם רכשו במהלך לימודיהם הפורמליים ושנות ניסיון רבות בהן קראו, למדו ואף פיתחו את שיטות עבודתם. יחד עם זאת, במקרים לא מעטים נדרש פתרון או רעיון מקורי החורג מההרגלים שרכשו ויחד עם זאת שומר על המסגרות הארגוניות הקיימות. רעיון כזה נתפס כרעיון יצירתי.
 
הכרחית המודעות לכך שבין האפשרויות הרבות לניהול מערכות, פיתוח או פתרון בעיות, קיימים גם רעיונות מקוריים, פשוטים ופורצי דרך. רעיונות מסוג זה, גם אם אינם מהווים את עיקר נפח העבודה, עשויים לעתים להוות מנוף לקידמה ושיפור. מטרת הקורס ללמד שיטות חשיבה התומכות בפיתוח רעיונות אילו.
 
ייחודיותו של הקורס: 
 1. נושא מרכזי בקורס הוא החשיבה עצמה.
 2. הרעיונות היצירתיים יהיו תולדה של גישת חשיבה אנליטית המופעלת תוך שימוש בשיטה מובנית.
בקורס יוצגו דוגמאות רבות. בתרגול יינתן דגש על פיתוח יכולת להפעיל את שיטות החשיבה באופן עצמאי. הערכת הציון תהיה על סמך הגשת תרגילי בית ומבחן מסכם.
 
 
 
 Digital Marketing and Advertising 
היקף הקורס:  1 י"ס
 

בקורס יילמדו כלים מעשיים לשיווק באינטרנט. בין השאר יילמדו התחומים האלה: קידום אתרים במנועי חיפוש, פרסום במנועי חיפוש, קידום באמצעות מדיה חברתית ובאמצעות באנרים, שיפור יחס ההמרה באתרי אינטרנט, כתיבה שיווקית, שיווק בדואר אלקטרוני ואופטימיזציה של תהליכי מכירה אינטרנטיים. גישת הקורס היא מעשית ומבוססת בעיקר על ניסיונו הרב של המרצה.  

 

 
 
 Customer Relationship Management 

היקף הקורס:  2  י"ס

מונחים כמו ערך חיי לקוחות, נכסיות לקוחות, נתח ארנק ושיעור שימור הלקוחות נעשו נפוצים בשפה השיווקית של העשור האחרון, כחלק מאחד השינויים המהותיים שעבר עולם השיווק בעשורים האחרונים - המעבר מהמוצר ללקוח כיחידת הניתוח של הפירמה. במסגרת מדיניות שיווקית זאת, שלפעמים מכונה שיווק ממוקד לקוח (ונכרכת גם בשמות כמו "ניהול קשרי לקוחות") משווקים מנסים לנהל באופן מושכל את הלקוחות שלהם תוך שהם מודדים ומביאים בחשבון שני גורמי ערך עיקריים: הערך ארוך הטווח שהלקוחות נותנים לארגון, והערך שהארגון נותן להם.

מטרת הקורס לסקור מספר נושאים החשובים לניהול שיווק ממוקד לקוח. בין השאר יסקרו שיטות להערכת רווחיות לקוחות וחישוב ערך חיי לקוח, סוגי לקוחות והערכת חשיבות נאמנות של לקוחות, שיטות לרכישה, פיתוח ושימור של לקוחות, ניתוח שביעות רצון ונטישות, נושאים הקשורים בערך השירות ללקוח, שימוש במועדוני לקוחות, הקשר למערכות CRM ועוד.

 
 
  

היקף הקורס:  1 י"ס

בשנים האחרונות עולם השיווק והסחר משתנה במהירות עצומה בכל תחומי הכלכלה כשמנועי השינוי המרכזיים הם תחומי הדיגיטל, הסחר והשיווק האלקטרוני. תחומים חדשים אלה דוחקים את רגליהן של רשתות השיווק הקמעונאיות "המסורתיות" ומהווים נדבך מרכזי בכל הנוגע לקשר ולמגע של יצרני מותגים עם הלקוח הסופי. מערכי השיווק וההפצה והתקשורת עם הלקוחות המסורתיים שפעלו במתכונת דומה במשך עשרות שנים, נדרשים לשנות את עצמם במהירות כדי לשרוד ולבנות מנגנונים חדשים שיאפשרו להן לבצע התאמות מהירות בכל רגע נתון.

ניהול ובניית זירת E-commerce רב ערוצית על בסיס יסודות נכונים ותמהיל מדויק הוא אתגר מורכב המושפע ממשתנים רבים ומדינמיות רבה של השוק שמשתכלל תוך אימוץ מהיר של טכנולוגיות ושיטות עבודה המשתנות חדשות לבקרים.

בשונה ממערכי מסחר קמעונאים קלאסיים, כל זירת סחר אלקטרוני נדרשת להתמודד בהצלחה ובו זמנית בזירות רבות חיצוניות ופנימיות. חיצוניות - מול הצרכנים השונים במגוון סגמנטים, מול יצרנים השונים שהם בעלי המותגים המובילים, דרישות לתמחיר ולמגוון מדויק, פלטפורמות נייחות וניידות מגוונות הנדרשות להעניק ללקוח חווית משתמש רציפה, שינויים טכנולוגיים מהירים וסביבה תחרותית מהמאתגרות שקיימות בשוק. פנימיות - תפעול יעיל, מערך לוגיסטי דינמי ומורכב, שדרוגים טכנולוגיים תכופים, ניהול קטלוג מוצרים מורכב ודינמי, מיצוב שיווקי ועוד.

הבנה של כל אחד מהנדבכים המרכזיים של תחום הסחר האלקטרוני הכרחית לבניית אסטרטגיה מצליחה והמותאמת לעולם הכלכלי החדש המאמץ במהירות טכנולוגיות חדשות. בקורס נלמד על דרכים ואסטרטגיות שונות לבניית זירת מסחר אלקטרוני מצליחה ומבודלת תוך שימת דגש על ההיבט היישומי והמעשי ועל עוגנים מרכזיים המשמשים גופים מובילים בתחום כגון UX / UI, בניית מגוון מוצרי רחב ודינמי, שיטות תמחור, שיטות שיווק ונאמנות לקוחות דיגיטליות ופעילות בפלטפורמות M-commerce. בין השאר יינתן דגש לאתגרים הנגזרים מפעילויות קמעונאיות רב ערוציות (Multichannel) ולשיטות לבניית חווית משתמש רציפה במגוון פלטפורמות של סחר ושיווק אלקטרוני.

 
 
 Start-up Marketing - idea to market penetration 

היקף הקורס:  1 י"ס

בישראל זירת סטרט-אפים מאוד פעילה. לפי הערכות, מדי שנה, 1,200 סטרט-אפים מוקמים ו-800 סטרט-אפים נסגרים. נכון לראשית 2017 יש כ- 5,000 חברות פעילות אותן ניתן להגדיר כסטרט-אפים. לפי מחקרים, רוב הסטרט-אפים שנכשלים, אינם נכשלים בגלל כשלון טכנולוגי בפיתוח, אלא דווקא בגלל החלטות הקשורות לשיווק.

בתהליך התפתחות הסטרט-אפ משלב הרעיון הראשוני, דרך הפיתוח, הביטא, הלקוח הראשון, החדירה הראשונית והצמיחה, הצוות המוביל מתמודד עם דילמות שיווקיות מורכבות, בעלות מאפיינים ייחודיים, רובן מול לקוחות מחוץ לישראל, בסביבות עסקיות לא מוכרות עם פערים תרבותיים. אין פתרון אוניברסאלי בשיווק, אך על בסיס ניסיון אמפירי רב בחו"ל וגם בארץ גובשו תפיסות, ושיטות להתמודדות עם הסוגיות השיווקיות הידועות, תוך התאמה לעולם הסטרט-אפים ובהן עוסק הקורס.

הקורס מיועד להציג בפני הסטודנטים את תפקיד השיווק בסטרט-אפים, לסייע להם להתמודד עם דילמות שיווקיות בסביבות בין-תרבותיות, לקבל החלטות שיווק ולהוציאן לפועל.

 
 
 Strategic Management 
היקף הקורס:  1 י"ס 
 
מטרות הקורס הן: להעמיק בנושאים שונים שנחשפו באופן ראשוני בקורס המבוא; לסקור נושאים מעניינים וחדשניים בסדר היום של המחקר והמעשה בניהול אסטרטגי; לשלב ולארגן חומר שנלמד בשלבים מוקדמים יותר של תכנית המב"ע, במיוחד זה הנוגע לפונקציות הניהול השונות.

בקורס יידונו נושאים מתקדמים באסטרטגיה עסקית, באסטרטגית תאגיד, במהלכים אסטרטגיים ובתהליך ובחשיבה האסטרטגיים. כמו כן יידונו נושאים חדשים בסדר היום האסטרטגי וינותחו אירועים.

 
 
 
 Competitive Strategy 

היקף הקורס:  1 י"ס

כדאיותן של החלטות הפירמה הבודדת מותנות בתגובת הפירמות האחרות בענף והצרכנים לאותן החלטות. הקורס נועד להקנות כלי חשיבה להערכת ההשפעה האסטרטגית של ההחלטות הבסיסיות של הפירמה כגון קביעת מחיר, איכות ובידול המוצר על התנהגות השחקנים האחרים (פירמות וצרכנים) בענף בו היא פועלת. בקורס יידונו הנושאים האלה: הגדרת מבנה הענף; תמריצים שונים לבידול מוצרים בין פירמות; תחרות בכמויות לעומת תחרות במחירים; אסטרטגיה של מניעת כניסתן של מתחרות לענף; אסטרטגיות של חשיפה או הסתרת מידע פרטי; יחסי גומלין בין פירמות מתחרות לעומת יחסי הגומלין שבין ספקים למפיצים..  

 
 
 Industry Analysis 

היקף הקורס:  1 י"ס

גיבוש אסטרטגיה תחרותית מחייב התאמת הפירמה לסביבתה. ההיבט החשוב ביותר בסביבה הרלוונטית, הוא הענף או הענפים בהם הפירמה מתחרה. הבנת מבנה הענף וכללי המשחק הנהוגים בו, הן בראיה סטטית והן בראיה דינמית, הכרחיים על כן, לניווט הפירמה וגיבוש אסטרטגיה. תהליכים של גלובליזציה בסביבה העסקית ושל מדיניות ממשלתית, מהווים אתגר נוסף ומשמעותי ביותר בפני מגבשי האסטרטגיה, ולכן גם בפני מנתחי הענף.

בקורס נלמד את התיאוריה של ניתוח ענפים וניישם אותה בפתרון אירועים הלקוחים מענפים מגוונים. נשלב גם אלמנטים מתקדמים בדינמיקה של ענפים. הדוגמאות יילקחו מישראל, מהעולם ומשילוב של השניים.  

 

 
 
 Strategic Innovation 
היקף הקורס: 1  י"ס
 
 
בעולם התחרותי, בו אנו נמצאים כיום, ההסתמכות על מודלים אסטרטגיים מסורתיים אינה מספיקה על מנת להבטיח את צמיחתם והצלחתם של ארגונים בטווח הרחוק בענפים רבים. העולם העסקי נעשה מחולק יותר ויותר לשני סוגי ארגונים. כאלה הרואים בביצועי הענף כיעד, ומשפרים את ביצועיהם באופן רציף בדומה לענף, וכאלה שעשו את קפיצת המדרגה אל החדשנות הקיצונית ע"י שינוי מהותי בתפישה העסקית ויצירת עושר חדש לבעלי מניותיהם. החדשנות האסטרטגית באה לידי ביטוי בשימוש (Wealth Creation) במודלים עסקיים חדשניים מעבר לגבולות הענף, יישום מודלים של חדשנות משבשת (Creative Distraction) יישום מודלים של הרס יצירתי, (Disruptive Change) חדשנות שיווקית וחדשנות תהליכית. הקורס יתמקד בניתוח התפישה של חדשנות אסטרטגית, ודיון מעמיק במודלים עסקיים של חדשנות אסטרטגית שאפשרו לחברות וארגונים צמיחה, רווחיות ויצירת עושר לבעלי המניות, בשיעור ניכר מעבר לממוצע הענפי בו הן פועלות.
 
  
 
 
 Entrepreneurship and Start Ups 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את מאפייני חברות הסטארטאפ ומאפייני שוק מימון היזמות הטכנולוגית על מגוון שחקניו.

 בקורס יוצגו תיאוריות מתחום היזמות וינותחו החסמים במימון חברות הזנק וחדשנות טכנולוגית. בהמשך נסקור את המאפיינים העיקריים (מבנה ארגוני, מבנה חוזי, רוטינות עבודה וערך מוסף) של השחקנים השונים בשוק הון הסיכון (קרנות הון סיכון, קרנות תאגידיות, חברות השקעה, בנקי השקעות, משקיעים אסטרטגיים, חממות טכנולוגיות, משקיעים פרטיים, ומענקים ממשלתיים).

 

 
 
 Itellectual Property Law 

היקף הקורס:  1 י"ס

שוק הקניין הרוחני הינו שוק של מפתחי חדשנות. השוק תפס תאוצה רבה ומחודשת בעשור האחרון, עם התפתחות האינטרנט והטכנולוגיה. בקורס זה נלמד על דיני קניין רוחני תוך שימת דגש על היבטים מעשיים אשר מיועדים לסייע למנהלים לקבל החלטות בנוגע לנכסיה הרוחניים של החברה, שמירה עליהם, והפקת תועלת כספית מהם. כמו כן, נשים דגש גם על שאלות חדשניות המתעוררות בנושא השמירה על קניין רוחני בסביבת האינטרנט.

הקורס יעסוק בתחומים האלה: מבוא כללי לקניין רוחני; דיני זכויות יוצרים; דיני פטנטים ומדגמים; דיני סימני מסחר; ההגנה על הסוד המסחרי; חוזי הרישיון כאמצעי להפקת התועלת מההמצאה.  

 
 
 Strategic Aspects in Mergers and Acquisition 

היקף הקורס: 1 י"ס

ההחלטה על רכישת חברה היא מההחלטות האסטרטגיות הסבוכות ביותר שניתן לקבל בעולם העסקים כיום. לעיתים, אסטרטגיה לצמיחה משמעותית ולהובלת שוק יכולה להיות רק באמצעות רכישה. ההצלחות ברכישות ומיזוגים מועטות משום שבמקרים רבים רוכשים את החברה הלא נכונה, את החברה שהזדמנה, את החברה שהייתה מוכנה להימכר ולא את החברה שמתאימה אסטרטגית. בקורס נבחן אספקטים רבים, הן תיאורטיים והן פרקטיים, מעולם רכישת החברות תוך התמקדות ברכישת חברות ככלי אסטרטגי בידי מנהלים.

בקורס ננסה לענות על השאלות: מדוע לרכוש חברה? כיצד? מהם הקריטריונים? מה המחיר? כיצד ניתן לייצר ערך מהרכישה? מאילו טעויות להימנע? ועוד.

הלימוד יתבסס על הרצאות, ניתוח אירועים וכן הצגת עבודות.

 
 
 The Israeli Telecom Markets:Competition and Regulations 

היקף הקורס:  1 י"ס

ענף התקשורת (טלקום, דואר ושידורים) הינו מהדינמיים והמשמעותיים מבין ענפי המשק. היקף הכנסותיו הוא כ- 33 מליארד ₪ בשנה, והוא מאופיין בתמורות טכנולוגיות מהירות ובכך שהתחרות בו היא תחרות בין מעטים. תפקידה של הרגולציה מורכב- עליה למצוא דרכים לקידומה של התחרות במצב בו המציאות הטכנולוגית משתנה בקצב המהיר ממנה.
 
 
במהלך הקורס נסקור את התפתחות התחרות והרגולציה בענף התקשורת בישראל בתחומים הבאים: תקשורת נייחת, תקשורת ניידת, תשתיות אינטרנט וגישה לשירותי אינטרנט נייחים וניידים, תקשורת בינלאומית, טלביזיה רב-ערוצית, טלביזיה מסחרית, דואר.
 
בכל אחד מהתחומים, נלמד על האופן בו התפתחה התחרות, על תגובות השחקנים למצב החדש, ועל תוצאות המהלכים להרחבת התחרות. בנוסף, נזהה מגמות להתפתחויות צפויות בעתיד. נדון במונחים כגון התלכדות, השפעת רשת, שירות אוניברסאלי, קישוריות, ניטראליות רשת, ועוד.
 
 
 
 Regulation in the Israeli Market 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס עוסק בניתוח פרקטי של מבנה והתנהגות ענפית, על בסיס גישות תיאורטיות חדשות וישנות בממשק בין כלכלה לאסטרטגיה עסקית מודרנית. ניתן דגש לדוגמאות ספציפיות מהתנהגויות ענפיות בכלכלה הישראלית העכשווית ונלמד כיצד הכרת התיאוריה, ביחד עם סט כלים בסיסי אך חדשני, יכולים לשפוך אור אחר על המציאות הכלכלית המשתקפת אלינו מדי יום בחיינו המקצועיים ובתקשורת.

הקורס מתבסס על תיאוריות כלכליות שונות (ביניהן: ארגון תעשייתי, תורת הטרנסאקציות, תורת המשחקים, כלכלה אוסטרית, כלכלה התנהגותית) ועל גישות מודרניות באסטרטגיה עסקית (ביניהן: גישת המשאבים, גישת הידע, הגישה האבולוציונית והתנהגות ארגונית) ובמקום לדגול בגישה אחת כפתרון יחיד לבעיות אסטרטגיות ניהוליות, נלמד שילוב מתודולוגי פרקטי שמתבסס על המגוון התיאורטי לעיל.
 
 
 
 Doing Business in Emerging Markets 
 
 
 Business Simulation 
 
 
 Strategic Analysis by Analytical Research 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מציע מגוון דרכים לבחינת כדאיות השקעה בחברה, לצד בחינת תוצאותיה הכספיות.

הקורס יתמקד בסוגיות האלה:

 • ניתוח האסטרטגיה העסקית והפיננסית של החברה (עבר ועתיד)
 • זיהוי גורמי סיכון והצלחה עיקריים בפעילות ובנכסי החברה, ובכללם האמצעים להתמודדות עימם ואיתור מוקדם להתממשותם.
 • הערכת שווי הוגן של נכסים.
 • התמודדות עם משברים באמצעות ניתוח אירועים היסטוריים.
 • איכות ההנהלה, אנשי מפתח, הון אנושי, עצמאות דירקטוריון, עסקאות ניגוד, שקיפות.
 • בחינת הממשל התאגידי בחברה, הכולל את מבנה הדירקטוריון וחברי ההנהלה הבכירים ואופן בחירתם, מומחיות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה בתחום פעילות החברה, בקרה לביצוע עסקאות ועוד.
 • בחינת פוטנציאל גודל ורווחיות של ענף הפעילות, חשיפתו לאירועי מאקרו ומעמד החברה בענף.
 • Benchmark
 • יכולת ניצול הזדמנויות עסקיות.
 
 
 Entrepreneurial Finance 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
 
מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את מאפייני שוק הון הסיכון (שוק מימון היזמות הטכנולוגית) על מגוון שחקניו. בקורס נדון במאפייני יזמות טכנולוגית בחסמים במימון חברות סטארטאפ וחדשנות טכנולוגית. בהמשך נסקור את המאפיינים העיקריים (מבנה ארגוני, מבנה חוזי, רוטינות עבודה וערך מוסף) של השחקנים השונים בשוק הון הסיכון (קרנות הון סיכון, קרנות תאגידיות ומשקיעים אסטרטגיים, חממות טכנולוגיות ו-Accelerators, משקיעים פרטיים ומועדוני משקיעים, אתרי Crowd-Funding ומענקים ממשלתיים). במסגרת הניתוח תינתן התייחסות מיוחדת למספר שחקנים מרכזיים:
 1. קרנות הון הסיכון מסוג שותפות מוגבלת (Limited Partnership Venture Capital Funds) שמהוות את אחת השחקניות הדומיננטיות בשוק הון הסיכון - נדון במבנה הארגוני והחוזי של קרנות הון סיכון, ובמחזור חיי קרנות הון (תהליכי הגיוס, ההשקעה, הליווי והמימוש של קרנות הון סיכון), בקריטריונים לסינון של קרנות הון סיכון ומתודולוגית תמחור של קרנות הון סיכון; 
 2. קרנות תאגידיות - הן גוף השקעה במיזמים טכנולוגיים עם יתרונות וחסרונות מאוד ייחודיים;
 3. משקיעים פרטיים וקבוצות משקיעים - מהווים שחקן שצומח במהרה בעשור האחרון וימשיך להוות שחקן דומיננטי בתחום;
 4. אתרי Crowd-Funding מגמה חדשה בתחום מימון מיזמים טכנולוגיים;
 5. חממות טכנולוגיות ותכניות האצה;
 6. רציונל לתמיכה ממשלתית במו"פ וחדשנות וסקירת מענקי מחקר ופיתוח ממשלתיים.
הקורס יכלול הרצאות אורח ודוגמאות מהשטח.
 
 
 
  
1 Semester Unit 
 
Strategic leadership is concerned with the study of top executives and the impact that they make on the trajectories and fortunes of their organizations. The course is designed to provide students with a knowledge base about executives' small and big decisions, the way they shape structures, contexts and processes, and they ways they make choices and handle a variety of circumstances and situations. At the end of the course, you are expected not only to have thorough understanding of what is the impact of top executives on the firm through the accumulation of knowledge base about such issues as: individual differences, experience, top management team composition and dynamics, and executive turnover and succession.
 
 
 
 Principles in innovation management & policy 

היקף הקורס:  1 י"ס

החדשנות מהווה מרכיב מרכזי ביצירת יכולת תחרותית בארגון ובצמיחתו ותהליכי הגלובליזציה והחשיפה לתחרות מציבים בפני כל פירמה דרישה מתמדת להטמעת חידושים ולהפיכת תהליך החדשנות לחלק מעבודתה השוטפת.

תהליך החדשנות מתבצע בפירמה על בסיס שיקולים פנימיים ומושפע מגורמים שונים כגון:
משאבי ידע פנימיים הכוללים את ההון האנושי ופעילות המו"פ בפירמה,  תהליכים ניהוליים מובנים לשיתוף וניצול של ידע,  קיום תרבות ארגונית בפירמה המעודדת חדשנות,  חדשנות פתוחה לזיהוי והשגת ידע מגורמים בסביבה החיצונית כולל קשר עם גורמים בסביבה העסקית (ספקים, לקוחות, פירמות אחרות ועוד) וקשר עם גורמים בסביבה הציבורית (אקדמיה וגורמים ממשלתיים).

 
 
 Principles of Business Consulting 

היקף הקורס:  1 י"ס

This course is meant to introduce students to the art and practice of management consulting.The course isa core requirement in the Business Consulting concentration, to be complemented with a corresponding "capstone"practicum component.It focuses on the methods employed in contemporary global business consulting companies. It is meant to allow the student to develop a conceptual appreciation for the efforts involved in a comprehensive business study or analysis, aimed at the articulation of the necessary basis for real strategic decision by the managers of a paying organization, facing a real strategic question.
 
 
The course of study focuses on methods and processes used in the analysis of strategic decision situations, the identification of key strategic options, thestudy and articulation of essential insights based on extensive primary and secondary research, the formulation of recommend actions that the organization could adopt, and the layout of corresponding implementation plans.
 
 
 
 Business Consulting Dilemmas 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס משקיף על תהליך הייעוץ העסקי ומשלים את גיבוש התובנות לגביו על ידי העלאת מספר דילמות קיומיות אופייניות שעולות במהלך הייעוץ. הדיונים בכיתה יתמקדו בבחינת ההתמודדות המושכלת של היועץ המקצועי עם אותן דילמות. דילמות - מטבעה הגדרתן - אינן ניתנות לפתרון, לכן במוקד הקורס יעמדו ארבעה דיונים שיחדדו את השיקולים הרלוונטיים לכל אחת מהדילמות. במקביל יתארחו בקורס יועצי ניהול מנוסים שיתייחסו מניסיונים לדילמות השונות.
 
 
 
 
 Global Business Studies 

היקף הקורס:  2  י"ס

בנוסף לדרישות הקדם על התלמיד לעבור ראיון אישי עם ראש התכנית

 
 
 Introduction to Social Businesses and Social Entrepreneurship 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
עסקים חברתיים ויזמות חברתית מושכים תשומת לב בעידן הנוכחי בו המקורות הפילנרטופיים מדלדלים והמעורבות של המדינה בפתרון בעיות חברתיות מצטמצמת. לתוך הפער הזה צומחים עסקים חברתיים שיוצרים פתרונות חדשניים לבעיות חברתיות ופועלים ליצירת שורה תחתונה כפולה של תשואה כלכלית (ROI) ותשואה חברתית (SROI).
 
במסגרת הקורס נלמד על ההתפתחות של תחום העסקים החברתיים, נפגוש פתרונות חדשניים לבעיות חברתיות בישראל ובעולם, נדבר על הדילמות שעומדות בפני העסקים החברתיים ובעיקר איך מאזנים בין המטרה החברתית למטרה העסקית. נסקור את דרכי המימון של עסקים ויוזמות חברתיות ונבדוק כיצד מעריכים את התשואה החברתית (SROI) שמיצרים אותם עסקים חברתיים.  
 
 
 
 Technological Applications in Finance 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס נועד לחשוף בפני הסטודנטים את ההשפעות של התפתחויות טכנולוגיות על תחום הפיננסים, בדגש על עולם השקעות. נראה כיצד דרך ההשקעה הכמותית (Quantitative Investing) והשימוש במאגרי מידע גדולים (Big data) משנים את הדרך המסורתית בה ניהלו בעבר השקעות, הן משקיעים פרטיים והן משקיעים מוסדיים. כלים שבעבר היו נגישים רק לקרנות הגידור הגדולות ביותר כיום זמינים גם למשקיע הבודד, וחשוב לבחון את הערך והאתגר בשימוש בהם.

ראשית נסקור כיצד המודלים העיקריים להשקעות בעולם המימון הפכו לזמינים לשימוש עבור משקיעים דרך פלטפורמות בעולם הפינטק. נשתמש בפועל במספר פלטפורמות על מנת לבנות תיקי נכסים מורכבים על בסיס אנומליות ופרמטרים שנמצאו כמשפיעים על התשואה של תיק ההשקעות.

בהמשך, נסקור את ההתפתחויות הטכנולוגיות בעולמות ניתוח הנתונים, קריאת טקסט אוטומטית (NLP – Natural Language Processing), השקעה חברתית, נתונים אלטרנטיבים, ושיטות של מכונה לומדת (Machine learning), ונבחן כיצד אלו משפיעים על אפשרויות ההשקעה.

 
 
 Consumer Fintech 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יבחן כיצד פתרונות טכנולוגיים עשויים לענות על צרכים פיננסיים של פרטים (צרכנים/משקי בית). נתמקד במספר תחומים המרכיבים את עולמם הפיננסי של הצרכנים: אשראי, חיסכון וניהול פיננסי אישי, השקעות, וביטוח. עבור כל תחום נתחיל בניתוח כלכלי של הצרכים ושל השוק הקיים והפתרונות ״המסורתיים״, ונעמוד על הפערים הקיימים בפתרונות המסורתיים ביחס לצרכים עליהם הם באים לענות. נמשיך בסקירה של פתרונות טכנולוגיים הקיימים בתחום, בניתוח ביקורתי שלהם ובהערכת המידה שבה הם הצליחו ״לשבש״ to disrupt)) את התחום, וננסה להעלות רעיונות למוצרים חדשים. בנוסף, נסקור את החברות הרלוונטיות, בדגש על חברות ישראליות. הקורס יכלול מספר הרצאות אורח של אנשים הפעילים בתחומים אותם נכסה.

 
 
 Introduction to Blockchain Based Business Models 

היקף הקורס:   1 י"ס

הקורס נועד לחשוף בפני הסטודנטים את עולם המטבעות הקריפטוגרפיים ואת השיבושים אשר היא מבצעת היום במודלים עסקיים בתחום הפינטק (ובעולמות משיקים) והשפעות פוטנציאליות עתידיות. ראשית נלמד את היסודות הטכנלוגיים העומדים בבסיס המטבעות הקריפטוגרפיים מבוססי Blockchain.

בהמשך נסקור את המודלים השונים (Bitcoin, Smart Contracts, Altcoins ו–Blockchain 3.0) ונלמד את המודלים העסקיים שמושפעים מהם היום ועל היכולות הפוטנציאליות, כמו גם את הרגולציה המתהווה בתחום. כמו כן נסקור את מודל ה – ICO וההשפעה שלו על מימון חברות הזנק.

על בסיס מודל Software is eating the world של קרן ההון סיכון המובילה בעולם A16Z, במהלך הקורס נתנסה באפיון של מערכת מבוססת Smart Contract אשר נדרשת לשבש מודל עסקי קיים.

 
 
 Regulation in Fintech 

היקף הקורס:  1 י"ס

הרגולציה מהווה גם חסם וגם ENABLER לחברות הפינטק.

מחד היא מציבה תנאי סף של דרישות הון, ממשל תאגידי, אבטחת מידע, סטנדרטים של ניהול מערכות מידע ועוד ומאידך היא מעודדת חדשנות, דוחפת את הגופים הפיננסיים לכיוון הדיגיטל ועורכת שינויים מבניים להגברת התחרות. לכל יזם משקיע או מנהל חשוב להכיר הן את החסמים והן את המקומות בהן ניתן לקבל הקלות ברגולציה.

 
 
 Cyber Threats and Fraud in the Fintech World 

היקף הקורס:  1 י"ס

הודות לזמינות גלובלית, אשלייה של אנונימיות ושולי רווח מפתים, עסקי ההונאה האינטרנטית עולים ופורחים משנה לשנה. הקורס יסקור את שיטות ההונאה ואיוני הסייבר בעולם הפינטק, תוך הקניית שיטות חשיבה רלוונטיות לניתוח ומניעת הונאה מכל הסוגים. ננתח שירותים מובילים בעולם הפינטק מנקודת המבט של התוקף כדי לזהות בהם חולשות ופרצות, נערוך ניתוח ביקורתי של פתרונות קיימים בתחום ונעלה רעיונות לאפשרויות התגוננות חדשות. בנוסף, נסקור את החברות הרלוונטיות, בדגש על חברות ישראליות. הקורס יכלול מספר הרצאות אורח של אנשים הפעילים בתחומים אותם נכסה.

 
 
 Development and Use of Patents As a Strategic Business Tool 
1 Semester Unit
 
This is a crash course in patent strategy geared to strategically-minded business people.  Some companies spend fortunes on patents and end up with little value.  Others develop and use patents with a level of strategic precision that enables them to boost their valuation by many multiples.  In this course, we will focus on what business people need to know in order to align their patents with their long term business strategies, and with the goal of affirmatively using patents as a mechanism to propel valuation.
 
 
 Global Marketing Strategy 

היקף הקורס:  1 י"ס

חברות עסקיות פועלות היום בסביבה בינלאומית שמאופיינת על ידי לקוחות ממקומות שונים בעולם ומתחרים חדשים שיכולים להופיע מכל מדינה עם מודלים עסקיים שונים. ההתפתחויות בעולם הגלובלי והדיגיטלי יוצרות אתגרים והזדמנויות חדשות.

מטרות הקורס כוללות שיפור ההבנה של ההשלכות הגלובליות ופיתוח יכולת לחשוב בצורה אסטרטגית על נושאים של שיווק בינלאומי.
לפתח יכולות פיתוח ויישום תכניות בשווקים בינלאומיים כולל משא ומתן ועבודה עם שותפים אסטרטגיים.
רכישת ידע והבנה של הסביבה העסקית הבינלאומית, המהלכים התחרותיים של חברות שונות, ההבדלים בין שווקים והאסטרטגיות המתאימות לשווקים שונים.
לתרגל אבחון וניתוח בעיות של תכנון ובקרה בשיווק גלובלי.

 
 
 Global Leadership 
 
 
 Research Seminar for Doctoral Students in Marketing 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
*  הסמינר מיועד לדוקטורנטים או תלמידי מלמ"ן באישור המרצה 

מטרת הסמינר היא לספק לסטודנטים אפשרות להיחשף לסדרה של נושאים שונים בתחום השיווק.המפגשים יהיו מאורגנים באופן שמאפשר לתלמידים דיון והבנה לעומק של מאמרים חשובים בתחומים אלה, וכן חשיפה לפרויקטי המחקר החדשים שיוצגו על ידי חוקרים בשיווק.

לאור זאת המפגשים יהיו משני סוגים:

 • מפגשי הרצאות אורח בהם יציגו האורחים את מחקריהם (בפורמט סמינר מחלקתי)
 • מפגשי דיון על מאמרים עם חברי סגל מקבוצת השיווק

בנוסף, על הסטודנטים להגיש הצעת מחקר בתחום השיווק. ההצעה תיכתב במהלך השנה ותוצג בסיומה, וכתיבתה תלווה בחבר סגל מקבוצת השיווק. נקודות ציון לכתיבת ההצעה ינתנו בתחילת השנה.

 

 
 
 Project: Corporate Valuation 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס נועד לספק כלים וידע הדרושים לביצוע הערכה עצמאית של הערכת שווי של חברות ועסקים. הקורס יעסוק בהיבטים התיאורטיים והמעשיים של הערכת שווי וכן בביצוע הערכות שווי בפועל. הפרויקט מורכב ממשימות שונות הבונות את הערכת השווי. תחילה תינתן הרצאה בה יועבר הרקע התאורטי למשימה ולאחר מכן יודגם ביצוע המשימה בכיתה בתרגילים ובניתוח אירועים. בשלב הבא יתבצע ניתוח עצמאי של המשימה. באופן זה הפרויקטים נבנים במהלך המסטר, מוגשים לקראת סוף הסמסטר, ולאחר מכן מוצגים בכיתה השיעורים האחרונים.

 

 
 
 Project: Integraded Marketing Communication 

היקף הקורס:  2 י"ס

דרישות קדם מומלצות:  התנהגות צרכנים; ניהול מותגים

תקשורת שיווקית היא הכרחית לצורך קידום מותגים, מוצרים, שירותים ורעיונות של ארגונים. השאלה החשובה היא איך לנהל תקשורת שיווקית נכון? איך להגיע לקהל היעד הנכון עם המסר הנכון ולהשפיע עליו? הקורס בתקשורת שיווקית מספק את הידע והתובנות ההכרחיות ליישום תקשורת שיווקית משולבת. הקורס ידון בדרכים לגיבוש תכנית תקשורת שיווקית משולבת יעילה להשגת יעדי הארגון תוך התייחסות לקשיים והאתגרים הניצבים כיום בפני מנהלי השיווק הפועלים בעולם רווי ערוצי תקשורת שונים ומגוונים. הקורס יסקור מודלים תיאורטיים מסורתיים בתחום התקשורת השיווקית כמו גם סוגיות שנויות במחלוקת הנוגעות לאסטרטגיות לא-מסורתיות המתהוות בתחום.


לתשומת לב:  תלמיד שלמד את הקורס 1231.3403 - "תקשורת שיווקית" מנוע מלהשתתף בקורס זה.

 
 
 Rationality and Emotions in Decision Making 

היקף הקורס:   2 י"ס

הקונספט "התנהגות כלכלית" הרחיב הבנתנו ויכולותינו להסביר מודלים כלכליים קלאסיים על ידי הטמעת אלמנטים פסיכולוגיים. שילוב אלמנטים פסיכולוגיים שיפר יכולת ניבוי של תופעות קיימות ולמעשה משקף פרספקטיבה ריאליסטית יותר ביחס לתפיסה הכלכלית קלאסית המניחה רציונאליות, רצון למקסם רווחים, ויעילות המוצעות על ידי מודלים סטנדרטים. אכן, בשנים האחרונות גוברת ההבנה בקרב מנהלים וחברות ייעוץ ומחקר, שמעקב וניתוח של התנהגות פרטים הינם קריטיים להצלחה העסקית של הארגון. ההנחה הרווחת, המציעה כי החלטות מתקבלות באופן שקול, הגיוני, תוך שקלול מירב ההיבטים הרלוונטיים, לא פעם נכשלת במבחן המציאות. ממצאים מהשנים האחרונות מראים שוב ושוב, שלדרך הצגת האינפורמציה ישנה השפעה מכרעת על ההחלטות המתקבלות. כך לדוגמה נמצא, שתגובת לקוחות להצעות שיווקיות שונה לעיתים בצורה מהותית ממה שהאינטואיציה של מנהלים מנבאת או ממה שהתיאוריות הכלכליות הנורמטיביות היו מציעות. על כן, הבנת הרקע של תהליכי קבלת ההחלטות יכולה להועיל רבות בתכנון המערך האסטרטגי של הארגון. הקורס מתמקד ביסודות הפסיכולוגיים הרלוונטיים להתנהגות פרטים תוך מתן דגש לרגשות ושיפוט והטיות בתהליך קבלת ההחלטות.

 

 

 
 
 Project: Advanced Topics in Strategy 
2 Semester Unit
 
 
This course is aimed to deepen our understanding of strategic issues with which companies and their managers cope at both business and corporate levels. A focus on strategic decision making process and an evolutionary perspective will be adopted. The course framework is designed to help you address the challenges of creating and sustaining business- and corporate-level advantage.
 
 
 
 
 Project: Economic Analysis of Public Issues in Israel 

היקף הקורס:  2 י"ס

מטרת הקורס היא לימוד ותירגול של עריכת בחינה כלכלית והצגת סוגיות כלכליות בפני דרג מקבלי ההחלטות ברמה הלאומית. התלמידים יחולקו לקבוצות עבודה ויוקצו להם פרוייקטים, הנוגעים לסוגיות מרכזיות בכלכלת ישראל, שהוכנו על ידי צוות התכנית. לכל קבוצה יוקצה פרוייקט שונה. דוגמאות לפרוייקטים: משבר הדיור, מיתווה הגז, רפואה פרטית במערכת הבריאות הציבורית, בעיית הריכוזיות וכו'

 
 
 Introduction to Health Administration 

היקף הקורס:  1 י"ס

קורס מבוא למערכת הבריאות בישראל סוקר בפני הסטודנטים את המצב הנוכחי של מערכת הבריאות בישראל. הקורס משלב בין עקרונות הבסיס לבין חשיבה מתקדמת וביקורתית על הבעיות ודרכי הפתרון האפשריות. בהיותו קורס בסיס, הוא מתבסס על מעבר סיסטמטי של מושגי היסוד במערכת: חוק ביטוח בריאות ממלכתי, משרד הבריאות, מערכות האשפוז והרפואה בקהילה, כח האדם ועוד. במקביל, נלמד על תהליכים מרכזים כרפורמות בבריאות הנפש, הרפורמה בבריאות השן, שקיפות ואיכות ועוד. מטרת הקורס היא להציף נושאים שיהוו בסיס ללימודים במהלך התואר.

 
 
 Health Economics 

היקף הקורס:  2 י"ס

במהלך הקורס ננתח סוגיות שונות בתחום כלכלת הבריאות. בכל אחד מהנושאים בהם נדון, נציג תחילה מספר מודלים תיאורטיים המתארים ומנתחים את הסוגיות המרכזיות, לאחר מכן נציג תוצאות אמפיריות המאששות או סותרות את התיאוריות העיקריות, ולבסוף נציג כלים מעשיים המקובלים בעולם, הנועדים לצורך התמודדות עם הבעיות המרכזיות הקשורות לנושא אותו ננתח. באופן מיוחד נדון באתגרים הייחודיים של כלכלת הבריאות בישראל, בכשלים במערכת ובאפשרויות העומדות כדי להתמודד עם כשלים אלה.

 
 
 Value Creation of Complex Healthcare Systems 

היקף הקורס:  2 י"ס

מטרת הקורס לתת לסטודנטים תפישת עולם ניהולית ממוקדת, ידע, וכלים לשיפור משמעותי של מערכות בריאות מורכבות: בתי חולים, מחלקה בבתי חולים, חדר מיון, חדר ניתוח, קופת חולים, מרפאות, מכונים פיזיאוטרפיים וכו'.

הקורס מועבר כסדנה בה מוטמעות גישות ניהוליות חדשניות יחד עם כלים ליישומן.

 
 
 Legal Aspects of the Pratice of Medicine 

היקף הקורס:  1 י"ס

מערכת הבריאות והפעילות במסגרתה מושתתת על רגולציה ענפה ומעוררת סוגיות משפטיות מורכבות. כיום, מנהל מוסד רפואי נדרש להכיר את ההסדרים המשפטיים הרלבנטיים לפעילותו של המוסד. לשם כך, הקורס יסקור את עיקרי החקיקה והפסיקה הרלבנטיים, ובפרט חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק זכויות החולה; את החובות המוטלות על המטפלים, כגון חובת הסודיות הרפואית והחובה לקבל הסכמה מדעת, על הדילמות המתעוררות בהקשר זה; את ההיבטים המשפטיים הרלבנטיים לצורך ניהול סיכונים רפואי, וכן העקרונות של דיני העבודה וניהול חוזים והתקשרויות הנדרשים למנהל בתחום הבריאות.

 
 
 Health Care Services Abroad 

היקף הקורס:  1 י"ס

 1. מחשבות על שרותי הבריאות בדור הבא.
 2. שינוי פרדיגמות.
 3. מדוע בריאות היא בעיה חברתית כלכלית קשה:
  א. העולם המזדקן.
      החולי בעולם.
      טכנולוגיה בבריאות.
      ההוצאה הלאומית לבריאות.
 4. יעילות מקרו-כלכלית.
 5. יעילות מיקרו-כלכלית
 6. קיצוב ועדיפויות בשרותי בריאות.
 7. שרותי הבריאות בהולנד.
 8. שרותי הבריאות בשווייץ.
 9. שרותי הבריאות בצרפת.
 10. שרותי הבריאות בארה"ב
 11. שרותי הבריאות בקנדה

 

 
 
 Patient Centered Medicine 

היקף הקורס:  1 י"ס

הצבת המטופל במרכז (Patient centered medicine) מוגדרת כאחד האתגרים החשובים ביותר של מערכות בריאות רבות בעולם. גם בארץ, משרד הבריאות הגדיר זאת כיעד מרכזי של מערכת הבריאות לשנים הקרובות. במסגרת מדיניות זו, שנת 2016 הוגדרה במשרד כשנת לימוד ובניית תוכנית אסטרטגית – שתוצריה ימומשו בכלל המערכת בשנים לאחר מכן. מטרת הקורס הינה רכישת כלים תיאורטיים ומעשיים לצורך הבנה מעמיקה של הנושא. כלים אלה ישמשו לעיצוב אסטרטגיה אשר תשמש את מקבלי ההחלטות . הקורס יורכב ממספר שלבים:

שלב תיאורטי, בו יתבצע לימוד הרקע לאסטרטגיה זו בישראל ומחוצה לה (המכונה patient centered medicine) על בסיס תיאוריות ותוכניות קיימות ברמה הבינלאומית תוך הסתמכות ספרות מקצועית בנושא. יש לציין כי קיימות דרכי יישום שונות ורבות לתפיסה זו, אך בפועל אין מדינה אשר אימצה את התפיסה הזו כיעד אסטרטגי לאומי.

טרם שלב זה הכיתה (12 תלמידים) תחולק לארבע קבוצות בנות 3 תלמידים אשר תעסוק כל אחת באחד מארבעת היסודות של התכנית: ממשק מטופל/מטפל, ממשק מערכת/מטופל, ממשקים פנים ארגוניים וממשקים בין ארגונים.

שלב של דיון והעמקה באמצעות בניית שאלות חקר, עבודה בקבצות נפרדות ובהמשך עבודה במליאה.

לימוד מעשי: בו כלל הקבוצה תבצע שבוע לימוד בבוסטון במרכזים רפואיים (בתי חולים וקהילה) וכלכלים (חברות ביטוח) מובילים בתחום זה.

שלב יישום: לאחר רכישת הידע התיאורטי והמעשי, התלמידים יישמו ויטמיעו יידע זה במסגרת התכנית האסטרטגית במערכת הבריאות בישראל: הן באמצעות נייר עמדה והן ע"י מצגת לבכירי המשרד ובראשות המנכ"ל.

 
 
 Quality Management in Health Care 

היקף הקורס:  1 י"ס

מבוא לאיכות ובטיחות הטיפול – היכרות בסיסית עם מושגי יסוד בתחום איכות הרפואה ומתן כלים להתמודדות אתגרי שיפור איכות הטיפול ושמירה על בטיחות המטופל במערכת בריאות במאה ה-21.

 
 
 Leadership & People Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

מנהלים בעידן המודרני ניצבים בפני אתגרים רבים, ובהם הגעה לתוצאות בעזרת האנשים עימם הם עובדים (כפיפים, ממונים וממשקים נוספים). קורס זה נועד להפגיש את הלומדים בו עם תפיסות וכלים קלאסיים ועדכניים מתחום הניהול ((Management ומתחום ה"מנהיגות" (Leadership). במהלך הקורס נעסוק בתיאוריות החותרות להבין את המושגים לעומקם כמו גם בכלים מעשיים הרלוונטיים למנהלים בסביבת העבודה בה הם פועלים. התפיסות התיאורטיות והאפליקציות האמפיריות יובילו לניהול מקצועי ובעקבותיו למשאב אנושי מיומן ומחויב. הקורס יכלול הרצאות מלוות בדיונים, קריאה של מאמרים/פרקים מספרים, ניתוח אירועים מן השדה (case studies), תרגילים, ניתוח קטעים נבחרים מסרטים והשתתפות בדיונים במערכת המתוקשבת.

 

 
 
 Field Project for Health-Care Systems 

היקף הקורס:  2 י"ס

להקנות לסטודנטים יכולת לנתח בעיות בניהול מערכות בריאות, להציג חלופות לפתרון, להמליץ על תכנית נבחרת/מומלצת ולהציג תוכנית למימושה. להכיר ולהבין את החסמים לשינויים במערכות בריאות בהתייחס למבנה, לתהליכים ולמדיניות; להכיר את התהליכים הנדרשים כדי להוביל שינוי. ליישם תיאוריות בניהול רפואי תוך בחינת היבטים רפואיים, כלכליים, חברתיים, משפטיים, אתיים ופוליטיים.

 
 
 Development and Integration of Systems and Applications 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יקנה ידע לניתוח התרומות האפשריות של מערכת המידע לארגון, כלים למידול ועיצוב וכן ידע הנחוץ לשילוב, הערכה והטמעת מ"מ בארגון.

 
 
 Information Systems and Business Strategy 

היקף הקורס:  1 י"ס

טכנולוגיית המידע מיושמת בארגונים כבר עשרות שנים. ברם, בעוד שבתקופה הראשונה התבטאה תרומתן של מערכות המידע בעיקר בהתמודדות עם עיבוד נפח נתונים גדול, בהתייעלות ובשיפור תהליכי עבודה פנימיים בארגונים הרי שבשנים האחרונות ניכרת תרומה משמעותית של טכנולוגיית המידע גם למיצובו של הארגון בסביבתו העסקית. מערכות המידע המודרניות מסייעות לארגון, בין השאר, להרחיב ולגוון את היצע המוצרים והשירותים ללקוחותיו, לשפר את כושר המיקוח שלו מול הספקים, וליצור בידול ביחס למתחרים. יתרה מזאת, ארגונים מובילים אף הובילו מהלכים לשינוי כללי התחרות בשוק בהסתמך על טכנולוגיית המידע. קורס זה בוחן את הזיקה ההדדית בין מדיניות עסקית לבין מדיניות מערכות המידע.

 

 
 
 Managing the Information Resource 

היקף הקורס:  1 י"ס 

הקורס עוסק בהיבטים הניהוליים והכלכליים של השימוש במערכות מידע ממוחשבות, ובבחינת עקרונות מיקרו-כלכליים הרלבנטיים להתקנת מחשבים והפעלתם. נושאיו יכללו בין היתר: ניתוח עלות תועלת של מערכות מידע ומחשבים, שיקולים כלכליים בבחירת ציוד ותוכנה, שיקולים כלכליים במימון מערכות, המחרת שירותי מחשב וחיוב משתמשים, בעיות תשואה לגודל, הערכת עלות פיתוח תוכנה וקביעת תקציבי מערכות מידע בארגונים.

 
 
 Technological Project Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מציג את הגישות, הטכניקות והכלים המשמשים לתכנון ובקרה של פרויקטים. הוא כולל את הנושאים הבאים: מחזור חיים של פרויקט, ייזום פרויקט, ניתוח ובחירת חלופות, תכנון תכולת העבודה, תכנון תקציב הפרויקט, תזמון פעילויות, ניהול סיכונים ובקרת התקדמות. במקביל להרצאות ולקריאת הספרות, המשתתפים נדרשים להכין מספר עבודות שמטרתם ליישם בפרויקט מסוים את החומר הנלמד בכיתה. העבודות יוכנו בצוותים של 2-3 סטודנטים, כאשר כל צוות בוחר לעצמו את הפרויקט. במהלך הקורס כל צוות יציג לפני הכיתה את אחת העבודות. 

 

 
 
 Cyber Law and Information Law 

היקף הקורס:  1 י"ס

קורס זה נועד לבחון את הענף המשפטי המתהווה לדיני אינטרנט וסחר אלקטרוני. הוא מבקש להציג את כללי המשפט החדשים שעל כל מנהל ללמוד ולהכיר עם המעבר לפעילות בסביבה דיגיטלית.

במהלך הקורס נלמד להכיר את האתגרים המוצבים למערכת המשפט בעידן המידע ואת המענים המשפטיים להם. נעמוד על הדין הנוגע לסחר אלקטרוני ולביצוע עסקאות מסחריות ברשת האינטרנט. נבחן את דיני הפרסום והשיווק המקוון החלים על פרויקטים שיווקיים ומסחריים ברשת. נבחן הסדרים חדשים מתחום הקניין הרוחני שמעצבים מחדש את מערכת הזכויות והחובות בין היוצרים והמשתמשים. כן נבחן כיצד נוצר ענף חדש של דיני אבטחת מידע המחייב חברות וגורמים מסחריים העוסקים באינטרנט להתאים את מערכותיהם ואת ההגנה עליהן להוראות הדין. בתום מסע זה בתחומי המשפט השונים נוכל לנסח את קווי היסוד של ענף משפטי מתפתח זה.

 

 
 
 Advanced Topics in Data Mining and Knowledge Discovery 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יתמקד בהצגת פתרונות ישומיים לבעיות מבוססות נתונים בתחומם העסקי. הפתרונות מתבססים על יישום תאוריות וכלים מתחום הData Science וכריית המידע (Data Mining). הקורס מאפשר התנסות מעשית בשימוש בכלי כריית מידע וקבלת בסיס מעשי ותיאורטי שיאפשר העמקה בתחום. בהרצאות הקורס יוצגו בעיות נבחרות וילמדו שיטות אשר מאפשרות לטפל בבעיות הנ"ל. הקורס מורכב מהרצאות בכיתה שיועברו ע"י המרצים, מעבודות תלמידי הקורס, וע"י לימוד ותרגול עצמי (קריאת מאמרים ולימוד תוכנת Data Mining) . כמו כן, יכלול הקורס פרוייקט מסכם בו יישמו התלמידים את הנלמד בקורס באמצעות תוכנת כריית מידע.

 

 
 
 
 Hi-Tech Entrepreneurship 

 היקף הקורס:  1 י"ס

This course introduces students to the concepts, challenges and tools associated with the creation of a New Technology Venture.

The course is designed to enhance your understanding of entrepreneurs & entrepreneurship as well as sharpen your ability to review venture opportunities and expand your understanding of the various stages and factors which impact the success of NTVs.

Business model design & review methodologies are studied and implemented.

The course includes an introduction to relevant market structures; including: Networks and Network Externalities, Two Sided Markets, The Chasm, the Bowling-alley and the Tornado; selling for Free and ‘The Long Tail’.

Incorporation, financing, valuations, investment contracts, ESOP, Venture Capital and deal structures are also discussed.
 

 
 
 Information and Cyber Security 

היקף הקורס:  1 י"ס

מערכות מחשוב ותקשורת הפכו יעד מרכזי להתקפות של פשיעה כלכלית, פשע מאורגן, טרור וכן לתקיפות יזומות-מדינה. בשנת 2011 הגיעו לשיאן ההתקפות על תשתיות מידע לאומיות והשימוש במערכות מחשב לריגול עסקי ומדינתי, והאירועים המדווחים מלמדים על התעצמות השימוש בתשתית המקוונת לתקיפה ולמודיעין. הפגיעות המזוהה של מערכות מקוונות הופכות אותן ל"בטן הרכה" של הכלכלה המודרנית ושל תשתיות לאומיות. מערכות אלה נבנו, לא אחת, בהיעדר תשומת לב מספקת לשיקולי אבטחה או לתרחישי תקיפה ממוקדים והן מתבססות על תשתיות מקושרות, פתוחות ומורכבות שאינן מהימנות.

בעוד שבתחום מדעי המחשב וההצפנה בוצעו פריצות דרך מרשימות בתחומי האבטחה ומערכות מאובטחות, ההטמעה של פתרונות מאובטחים לוקה בחסר וההעדפה החברתית היא לשימושיות חלף אבטחה. ניתן לומר כי ארכיטקטורת הבסיס של חברת המידע אינה מבוססת על אדנים איתנים של אבטחה. זו העת בה נדרשים לבחון מחדש את פרדיגמת האבטחה המשמשת אותנו במערכות מידע ותקשורת ובתשתיות חיוניות ולייסד תפיסת אבטחה המתאימה למתווה הסיכון ותרחישי האיום המזוהים. זוהי העת בה עלינו לייסד ארכיטקטורת אבטחה ההולמת את אתגרי חברת המידע.
 
מטרת הקורס לנתח את האיומים הקיימים בסביבת המידע ואת זירת ההתקפה (פשיעה, טרור ולוחמה דיגיטלית) ולאורן לקיים דיון על תפיסת האבטחה המתאימה לסביבת המידע ולבחון תפיסות אבטחת מידע והתאמתן לאיום. הדיון יבחן את תפיסות האבטחה וההגנה בהיבטיהם המבניים, הטכנולוגיים והמשפטיים.
 
 
 
 Risk Management and New Business Models in the Cyber World 


היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס הינה לדון בנושא האיום הקיברנטי בהיבט העסקי, בדגש על האתגרים העסקיים והמודלים השונים בעולם ניהול הסיכונים ובחינת ההזדמנויות העסקיות שנוצרו בסביבה העסקית הנתונה לאיום קיברנטי.
 
בדומה לאתגרים וההזדמנויות העסקיות שנוצרו על רקע התפתחות רשת האינטרנט, גם האיום הקיברנטי יוצר שינויים המחייבים בחינה מחודשת של ניהול הסיכונים הארגוני וכללי המשחק העסקיים.
 
מחקרים חדשים מתייחסים לאירועי האיום הקיברנטי לא רק כחלק מתורות לחימה טכנולוגיות, שהטיפול בו הוא באמצעים טכנולוגיים, האיום הקיברנטי הינו חלק משינוי תרבותי, עסקי וטכנולוגי המשפיע על המודלים הכלכליים.
 
מציאות חדשה זו מחייבת שינוי בהיערכות עסקית, בהגדרה מחודשת בתפקידיו ובאחריותו של מנהל בארגון עסקי, בעיקר בכל הקשור לנושא ניהול הסיכונים, להעברת אחריות ישירה לנושאי משרה וקביעת מדיניות עסקית המושפעת ישירות מהקצאות הון לגידור הסיכונים.
 
במסגרת הקורס נתמקד באתגרים העסקיים החדשים בעולם הנתון תחת האיום הקיברנטי, נסקור את המודלים האקדמיים המהווים את התשתית למתודות המקובלות בעולם ניהול הסיכונים בכלל וסיכוני אבטחת המידע בפרט, נבחן את ההתאמה של מתודות אלה להגנה מפני אירועי איום קיברנטי, נתייחס למגמות חדשות במחקר האקדמי, המציעות לבחון את נושא ההגנה ממתקפת סייבר כחלק ממודלים של כלכלה התנהגותית Behavioral economics ולאור מגמות חדשניות אלה ננסה לבחון אלו עקרונות ומודלים עסקיים חדשים התפתחו כתוצאה מהתמודדות עם איומים אלה, ונענה על השאלה האם ישנן דרכים להפוך את האיום הקיברנטי להזדמנות עסקית.
 
 
 
 Contemporary Digital Platforms in Business 

היקף הקורס:  1 י"ס

פלטפורמות טכנולוגיות חדשות כגון האינטרנט, הענן, המחשוב הנייד והרשתות החברתיות, מייצרות הזדמנויות חדשות עבור המשתמש, המפתח, המנהל והיזם. פלטפורמות אלה מערערות את הנחות העבודה והמודלים הקיימים הן בעולם העסקי-הטכנולוגי והן בעולם העסקי אשר משתמש בטכנולוגיה לצורך התפעול הארגוני. בקורס זה נעמוד על המאפיינים הייחודיים של כל אחת מהפלטפורמות לעיל, נבחן את העקרונות המנחים את פעולתן ונדון בפרגידמות החדשות אשר הן משרות הן על הפיתוח הטכנולוגי המודרני והן על השימוש בטכנולוגיות האלו על ידי פרטים ועל ידי ארגונים.

בקורס נציג מתודולוגיה שיטתית להערכה של טכנולוגיות חדשות, ונלמד לזהות את המשמעויות העסקיות הגלומות בטכנולוגיות השונות עבור סוגי המנהלים האלה:  (א) המנהל בארגון - אשר יוכל לרתום את הטכנולוגיה לשיפור התהליכים העסקיים  (ב) המנהל-היזם - אשר יוכל לבנות מודל עסקי הממנף את היכולות הטכנולוגיות החדשות לכדי עסק מכניס.

 

 
 
 Agile and Lean Software Management 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
 
חדשנות בכלל, וחדשנות טכנולוגית בפרט, דורשת קבלת החלטות עסקיות ותפעוליות בתנאים קיצוניים של אי ודאות. בתנאים שכאלה קורסים המודלים הקלסיים לפיתוח טכנולוגיה, וכך בידי המנהל והיזם חסרים כלים לניהול התהליכים אשר הוא מוביל, לרבות ניהול סיכונים וקבלת תמונת מצב עדכנית לגבי התקדמות פרויקטים. הדבר מקבל משנה חשיבות כאשר המדובר בפרויקטים מורכבים וממושכים.
 
בעולם פיתוח התוכנה מתוארים כשלים אלו כ"משבר התוכנה" - קרי חוסר היכולת לנהל פרויקטים עתירי טכנולוגיה (ובפרט תוכנה) במסגרות משאבים נתונים (זמן, עלות) ואיכות נדרשת.
 
בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחת גישות חלופיות לניהול טכנולוגיה המכונות גמישות, זריזות ורזות (Agile). גישות אלה שואבות השראה משיטות ניהול יפניות (Lean, Kanban) אשר יושמו בהצלחה בתעשיית הרכב (Honda, Toyota) ועברו "תרגום" לתעשיית התוכנה. בקורס נדון בהרחבה בשתי מתודולוגיות בולטות שכאלו: הראשונה Scrum אשר מגדירה מסגרת עבודה לתהליך הפיתוח ולמבנה הארגוני. והשנייה Extreme Programming אשר עוסקת בהשלכות ההנדסיות המתחייבות מאימוץ המסגרת האג'ילית.
 
בנוסף, נדון בהשלכות העסקיות של מעבר לניהול גמיש מעבר למישור התפעולי וההנדסי. יישום העקרונות שבסיס השיטות הרזות מתווה דרכי פעולה לניהול חדשנות הן בארגונים מבוססים והן בחברות הזנק (strtups). אנו נבחן התנהלות אמפירית בזיהוי ואפיון לקוחות, ביצירת שווקים חדשים, בהגדרת יעדים מדידים ובניטורם.
 
 
 
 Data Science for Business 

היקף הקורס:  1 י"ס

התפתחויות בטכנולוגיות המידע מאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי "ביג דאטה" מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועיים העסקיים. בהקשר זה הביטוי Data is the New Oil נשמע לאחרונה יותר ויותר.

מטרת קורס זה הינה להסביר עקרונות יסודיים שעומדים בבסיסו של תחום הData Science.

בניגוד לקורסים מתקדמים בתחום, ההתמקדות בקורס אינה בצד האלגוריתמי, אלא בהסבר של עקרונות, שיטות, ויכולות (וגם מגבלות).

קורס זה מיועד ל:

 • מי שמעוניין להתמקצע בתחומי הBusiness Analytics & Data Science, כקורס מבוא לנושאים.
 • סטודנטים אשר מעוניינים לנהל פרויקטים בתחום הדאטה ו/או לעבוד במקביל לאנשי דאטה, וכן לסטודנטים המעוניינים לבחון באופן ביקורתי השקעות בתחום זה.
 • מנהלים המעוניינים להפיק תועלת מכמויות גדולות של נתונים (אוריינטציה עסקית/שיווקית/מימונית)
 • אנשי פיתוח המיישמים פתרונות בתחום הדאטה.

חלקים גדולים מהקורס מבוססים על הקורס על ספר לימוד שהוציאו Foster Provost, Tom Fawcett.

קורסים דומים מועברים במספר בתי ספר מובילים למנהל עסקים בעולם.

 
 
 Networks, Crowds, and Markets 

היקף הקורס:  1 י"ס

בשנים האחרונות המושג "רשת חברתית" חדר לתודעה הפופולארית ושבה את הדמיון. צמיחת האינטרנט, המעבר לתקשורת דיגיטלית, וזמינות המידע הגבירו את העניין של המגזר העסקי בתופעה. הקורס יתבסס על חקר רשתות ותורת הגרפים ויקנה לתלמידים כלים לנתח מבנה של רשתות ולהבין את השפעתן. הנושאים שילמדו:

 1. מבוא לרשתות ותורת הגרפים – רשתות בחברה ובמסחר: נכיר את המושגים והמדדים המקובלים (כמו כיווניות, מסלולים, מרחקים, ריכוזיות, טרנזיטיביות, הומוגניות ועוד), נדבר על תכונות של רשתות (כמו חוזקם של קשרים חלשים ושש דרגות של הפרדה). את הלימוד נלווה בדיון ברשתות קיימות (כמו דפי האינטרנט, רשתות חברתיות, ורשתות במסחר אלקטרוני) ונדון בקשר שבין המבנה להשפעה הכלכלית של הרשתות.
   
 2. הון חברתי, מיקומים מרכזיים ברשת וניתוח מיקום (link analysis).
  נגדיר מהו "מיקום מרכזי ברשת" (רמז – יש יותר מסוג אחד של מרכזיות שכדאי להכיר), נכיר מודלים למדידה של מרכזיות ברשת (כמו page rank), ונלמד לזהות קודקודים בעלי מיקום מרכזי כזה (כמו מובילי דעת קהל ומקושרים). נדבר על הון חברתי, מוניטין ואמון ברשת והשפעתם על תוצאות כלכליות.
   
 3. השפעות חברתיות והתפשטות (דיפוזיה) ברשתות: נצלול לתוך העולם המורכב העומד מאחורי המילים "השפעות חברתיות" וננסה להסביר מתי ומדוע אנשים משפיעים זה על זה ואיך מזהים השפעה. נסתכל על תהליכי התפשטות של מידע, אופנות ומחלות על פני רשתות חברתיות, נדבר על מהפכות חברתיות, ונלמד על מודלים המסבירים את החוקיות שבהם. אחרי שהבנו כיצד לזהות שחקנים מרכזיים, נוכל ללמוד מה מניע תהליכי דיפוזיה וכיצד ניתן להשפיע עליהם – למשל, כיצד ניתן לנטוע מידע חדש ברשת (seeding) או להפסיק התפרצות של מחלה.
   
 4. צמיחה של רשתות ואפקט רשת: נכיר מודלים שונים לצמיחה של רשתות, ונדבר על בין היתר, על תופעת ה"עשירים מתעשרים יותר", על אפקט רשת ועל מסה קריטית.
   
 5. רשתות חברתיות דיגיטליות ומודלים עסקיים חדשים : נדבר על ההשפעה העצומה של הרשתות החברתיות על עולם העסקים, נלמד על מודלים עסקיים חדשים, על שימוש ברשתות חברתיות לקידום עסקים ועל פרסום ברשת.
   
 6. שווקים חדשים: נלמד על שווקים חדשים שנוצרו בשנים האחרונות ומונעים על ידי רשתות דיגיטליות. בין היתר, נלמד על מסחר בין אנשים (matching market), כלכלת שיתוף, מימון המונים וחוכמת המונים. ננסה להבין את סוד ההצלחה ואת האתגרים העומדים בפני כל אחד מהשחקנים בשווקים אלו.
 
 
 Technology Ventures - From Idea to Execution 

היקף הקורס:  2 י"ס

*  הערה:  בנוסף לדרישות הקדם (יסודות האסטרטגיה) על התלמיד לעמוד בהצלחה בקורסים בהיקף 10 י"ס לפחות או אישור המרצה

 
 
 Competitive Intelligence & Tech Transfer 
 
 
 Introduction to Big Data Technologies 

היקף הקורס:  1 י"ס

*   לסטודנטים שאין להם הכרות בסיסית (לפחות) עם מושגי יסוד בתכנות ו-SQL - מומלץ לקחת במקביל או לפני לימוד קורס זה את הקורס "טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית".

בעולם העסקי של היום נאספות ונאגרות כמויות מידע הגדלות בקצב מסחרר. היכולת לשלוט ביעילות בכמות (Volume) ,שטף (Velocity) , ומגוון (Variety) סוגי הנתונים, הופכת להיות משאב ארגוני בעל ערך בסביבה עסקית גלובלית ותחרותית. יכולת זו מאפשרת לחברות להשיג תועלות משמעותיות בתחומים כגון שיווק, מכירות, ניהול מלאי, ועוד.

על מנת להפיק תובנות אנליטיות בעלות ערך לארגון, נדרש לבצע פעולות קריטיות הכוללות איסוף, עיבוד, אחסון וניתוח נתונים במימדי ענק. לשם כך נדרשת תמיכה במגוון של טכנולוגיות חדשניות הקרויות טכנולוגיות נתוני עתק (Big Data technologies). קורס זה סוקר טכנולוגיות המאפשרות מתן מענה טכנולוגי הולם לדרישות Big Data ואשר אינם נתמכים בעזרת כלים סטנדרטיים בעולם טכנולוגיות המידע הארגוניים. במהלך הקורס ייסקרו שיטות לעיבוד מקבילי (Map Reduce), יכולת איחסון ועיבוד מבוזרות ומקביליות (Hadoop, DFS), הרחבות המאפשרות גישה נוחה לנתוני עתק (Pig, Hive etc.). כמו כן ייבחנו טכנולוגיות חדשניות של מסדי נתונים (NoSQL, In-Memory Databases) המותאמים לסביבה המתאפיינת בכמות ומגוון סוגי נתונים
(structured/unstructured) ,תוך התמקדות בתכונותיהם המאפשרות התאמה לניתוח נתוני עתק.

הקורס יתמקד בהצגת פתרונות ישומיים לתחום טכנולוגיות נתוני עתק (Big Data) בסביבה עסקית ושיווקית. בתום הקורס משתתפיו יוכלו לעמוד על הפוטנציאל הטמון במגוון הפלטפורמות והטכנולוגיות של טכנולוגיות המידע לצורך פתרון בעיות אנליטיקה עסקית מבוססי נתוני עתק. הקורס יספק בסיס תיאורטי שיאפשר העמקה בתחום וכן התנסות מעשית בשימוש ראשוני בטכנולוגית נתוני עתק.

 

 
 
 Data Handling for Business Data Analytics 

היקף הקורס:  1 י"ס

תחום הData Science- והשימושים שלו בתחום העסקי (Business Data Analytics) כוללים טכנולוגיות ושיטות המאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות שאינם בהכרח מאורגנים. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי Big Data מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועים העסקיים.

שלב הכרחי בתהליכי Data Science הינו שלב הData Processing, שכולל השגת נתונים גולמיים ממקורות פנימיים וחיצוניים, עיבוד וארגון הנתונים, המרתם לפורמטים המתאימים לניתוח, וניהול הנתונים. נתונים גולמיים אלו יכולים להמצא במסגרת הארגון, באינטרנט, במאגרי מידע, או בידי גופים אחרים. הנתונים יכולים להופיע בצורה מאורגנת או בלתי מאורגנת (unstructured data), בפורמטים שונים, חלקם סטנדרטיים וחלקם יחודיים.

קורס זה יתמקד בהבנת תהליך השגת הנתונים ממקורות שונים, לימוד כלים בסיסיים בתכנות (שפת (Python, הכרות עם פורמטים וAPI- מקובלים באינטרנט לצורך "שאיבת נתונים", היכרות עם בסיסי נתונים רלציונים ושפת SQL לצורך ניהול נתונים.

 

 
 
 Business Applications of Large Scale Digital Experimentation 
היקף הקורס:   1 י"ס
 
 
בעידן הדיגיטלי, תהליכים עסקיים, תהליכים צרכניים ותהליכים חברתיים מבוצעים בהיקף נרחב בסביבה מקוונת - אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות ומכשירים חכמים (Smart phones). כלים מקוונים אלו מאפשרים איסוף נתונים שוטף על כלל הפעילויות, משלב איסוף המידע של הצרכן או החברה, דרך שלבי קביעת ההעדפות ועד לשלב קבלת ההחלטה.
 
השימוש הנרחב בטכנולוגיה מאפשר ביצוע ניסויים דיגיטליים מקוונים ברמת הפרט (micro-level), באופן שוטף ובהיקף נרחב על אלפי צרכנים. ניסויים אלו מהווים אחד מהכלים החשובים ביותר להבנת הסיבות לפעילות צרכנים ולקביעת אסטרגיה עסקית אפקטיבית. עם זאת,מורכבות הניסויים מציבה אתגרים בתכנונם ובניתוחם ואף מעלה שאלות אתיות בנוגע לגבולות וכללי השימוש בניסויים.
 
קורס זה מתמקד בהבנת היישומים העסקיים של ניסויים דיגיטליים רחבי היקף. בקורס נעמוד על סוגי הניסויים השונים והשימושים השונים של כל סוג; נלמד היבטי תכנון ועיצוב של ניסויים דיגיטליים תוך דגש על הבנת הקשר סיבתי וההבדל מקורלציה; נדון בשיטות לניתוח והערכת תוצאות הניסויים; נסקור כלים לביצוע ניסויים מקוונים ונתכנן ניסוי מקוון באחד מכלים אלו (Amazon Mechanical Turk).
 
בנוסף, נדון בשאלות האתיות העולות משימוש בניסויים אלו ובטכניקות ונורמות הנדרשות להגדרת תחום מתפתח זה.
 
 
 
 R&D in the Cyber and Data Era 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס הינו קורס בחירה מתקדם המשלב בין המפגש עם העולם הטכנולוגי הסייברי לבין אתגר הניהול והיזמות הפרויקטלית השואפת להפוך רעיון טכנולוגי לתוצר בעל ערך יישומי ועסקי. עולם ניהול הפרויקטים, עולם המו"פ הטכנולוגי ועולם האסטרטגיה עוברים טלטלה בימים אלו בשעה שגישות מסורתיות אינן נותנות מענה מספק בעידן בו עקרונות הפעולה והמאפיינים משתנים. קצב השינויים, אי הודאות, מקורות המימון, שיתוף הידע, שמירת IP ועוד הינם מאפיינים אשר בעולם הנוכחי מתנהגים באופן שונה ומחייבים הערכות ובניית מתודולוגיות וכלים חדשים על מנת להצליח בעולם הזה.

הקורס יעסוק בסוגיית הסייבר מנקודת מבט מתקדמת הנקראת PDRR ובוחנת את התועלת הסייברית מזוית המניעה, הזיהוי, התגובה והגיבוי. הקורס יעמיק בשלושת הראשונות. לכל אחת מהתכליות קיימות טכנולוגיות מגוונות התורמות למימוש התכלית. לכל אחת מהמשימות הסייבריות תותאם צורת התארגנות ניהולית מסויימת שתנותח ותודגם באופן מפורט.

הקורס מעניק למשתתפיו חוויה מרתקת של דילוג בין העולם הטכנולוגי לבין העולם הניהולי, תוך שאיבת מקורות הידע מהעולם האקדמי והתאורטי ומנגד מהעולם המעשי ומדוגמאות קונקרטיות שהתרחשו בעולם הטכנולוגי העסקי. הסטודנטים יתנסו בביצוע עבודה קונקרטית על נושא שיבחרו בו יתרגלו את העקרונות הנלמדים בקורס.

הקורס מניח מפגשים קודמים עם רקע בסייבר ורקע בניהול פרויקטים. הקורס מעמיק במספר נושאי הסייבר הנוגעים בדוגמאות הקונקרטיות שיילמדו ובוחן אותם מרמת הבנת עולם הסייבר והאתגרים הטכנולוגים המלווים אליה. בחלקי קורס אחר יוצגו עקרונות גישות ניהול פרויקטים מודרניות וגישה ביקורתית על גישות קיימות, ולאחריהן ניתוח גישות יזמיות וניתוח האקו-סיסטם של עולם ההון סיכון והשפעתו על פיתוח הטכנולוגיה. בהמשך הקורס ישתלבו יחד הנושאים הטכנולוגיים עם הניהוליים וזאת במסגרת הצגת העבודות שיתמודדו עם הסוגיות הקונקרטיות. בקורס ישתתפו מספר מרצים אורחים שיביאו מעולמות הסייבר, התעשיה והיזמות. הקורס ישלב מספר שיטות הצגה ולימוד חדשניות וייחודיות כדוגמת תוכנית ה"מיזם", סימולציית דיון הנהלה, סימולציית סטארט-אפ ועוד

 
 
 Data Visualization 

היקף הקורס:  1 י"ס

התפתחויות בטכנולוגיות המידע מאפשרות איסוף ועיבוד נתונים ממגוון רחב של מקורות בנפחים ומהירויות הולכות וגדלות. בכדי להבין ולהשתמש בנתונים אלו, לקבלת תובנות עסקיות, החלטות עסקיות, ושיפור בביצועיים העסקיים, יש צורך בהצגה אפקטיבית של הנתונים. כמו כן, הבנה ויישום של שיטות להצגה והעלאת רעיונות עסקיים בצורה יעילה, חשובה לתקשורת עם מקבלי החלטות בארגונים. מטרת קורס זה הינה להסביר עקרונות יסודיים שעומדים בבסיסו של תחום הData Visualization.

קורס זה מיועד ל:

 • מנהלים המעוניינים להציג באופן יעיל נתונים בפני מקבלי החלטות בארגון (אוריינטציה עסקית /שיווקית /מימונית)
 • לסטודנטים אשר מעוניינים לנהל פרויקטים בתחום כרית המידע ו/או לעבוד במקביל לאנשי דאטה
 • אנשי פיתוח המשתמשים בפתרונות בתחום הוויזואליזציה בצורה שותפת

במהלך הקורס תינתן הרצאת מבוא לגבי אופן שימוש בתוכנות הוויזואליזציה Tableau וב-Google Data Studio. יכולים לבחור להשתמש בשתיהן למטלות הקורס. שתי התוכנות ניתנות בחינם.

 
 
 Data Mining for Bussiness Analytics with Application in r 

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס הינה היכרות עם תוכנת R, ויישום מודלים סטטיסטים מורכבים בתוכנה זו. בקורס יוצגו מספר case studies אותם ננתח בתוכנה בעזרת הידע שנצבור בשיעור.

הקורס מיועד לסטודנטים המעוניינים להתמקצע ב- data analytics, ובפרט ניתוח מגמות בשוק, ניתוח לקוחות, וניתוח Big Data.

 
 
 Big Data Ethics 

היקף הקורס:  1 י"ס 

הקורס עוסק בזיהוי, ניתוח ומציאת פתרונות לסוגיות אתיות, חברתיות ומוסריות ביישומים של ביג דאטה. הקורס מפנה זרקור אל "הצד האפל" והפחות מוכר של תחום נתוני העתק, ומציג כיצד לצד ההזדמנויות והיתרונות המשמעותיים שמביאים עמם יישומי התחום, צצות מגוון שאלות אתיות, כגון חשש לפגיעה בפרטיות, באמון הלקוחות, בהוגנות, ולעיתים גם אפליה ופגיעה במיעוטים. במסגרת הקורס נבחן את ההיבטים האתיים של התחום תוך הצגת דוגמאות ממגוון תעשיות (ביטוח, פיננסים, רפואה, רשתות חברתיות, מסחר אלקטרוני, שיווק וכו'). נעסוק הן בפעילויות של הטיפול בנתונים: איסוף נתונים, אחסון ואבטחה, שיתוף ומסחר במאגרי נתונים; והן בפעילויות עיבוד הנתונים, פיתוח אלגוריתמים לקבלת החלטות, בינה מלאכותית ועוד. בכל אלה נבחן את הסוגיות האתיות והדרכים המתאימות להתמודדות איתן: פתרונות נורמטיביים, טכניים, או במידת הצורך גם רגולטוריים. במקרים מסוימים נראה כי דווקא "הבעיות" האתיות עשויות לייצר עבור עסקים הזדמנויות חדשות.

 
 
 Research Seminar for Doctoral Students: Advanced Topics and Empirical Methods in 

היקף הקורס:  2 י"ס

בסמינר זה נכסה לעומק ולרוחב מספר נושאים בניהול טכנולוגיה ושווקים דיגיטליים, ונדון בשיטות אמפיריות להסקה סיבתית, ובשיטות מתקדמות לכריית מידע וניתוח נתונים ויישומן במחקר בניהול טכנולוגיה ושווקים דיגיטליים. כל יחידת נושא תכוסה על ידי שלושה-ארבעה מאמרים המתייחסים לנושא מזווית אחרת, עליהם יתקיים דיון ביקורתי, תוך העלאת הצעות למחקרי המשך.

במהלך הסמינר כל סטודנט יפתח הצעת מחקר ויציג אותה בפני חברי הסמינר. הסמינר מבוסס על השתתפות פעילה וקונסטרוקטיבית של הסטודנטים.

 
 
 Project: Human-computer interaction 

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס דן בעיצוב האינטראקציה בין האדם למחשב ומתמקד במערכות אשר תומכות בעבודה ניהולית וארגונית. החלק הראשון, התיאורטי, של הקורס סוקר היבטי הנדסת אנוש (בעיקר היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים) אשר רלוונטיים לעיצוב וכן מתודולוגיות לעיצוב מישק (ממשק) אדם מחשב. החלק השני של הקורס מיישם את התיאוריה לנושאים מסוימים כגון עיצוב חלונות, משוב, צבע וגרפיקה. התלמידים יידרשו ללמוד ולהשתמש במחולל יישומים ויזואלי.

 

 

 
 
 Projec: Business Data Analytics 

היקף הקורס:  2 י"ס

*  לסטודנטים שאין להם הכרות בסיסית (לפחות) עם מושגי יסוד בתכנות וSQL - מומלץ לקחת במקביל או לפני לימוד קורס זה את הקורס "טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית".

בעידן הדיגיטלי, תהליכים עסקיים, תהליכים צרכניים ותהליכים חברתיים מבוצעים בהיקף נרחב בסביבה דיגיטלית. מערכות תפעולויות, מערכות ניהוליות, אתרי אינטרנט, ומכשירים סלולריים מאפשרים איסוף נתונים שוטף על כלל הפעילויות, משלב איסוף המידע של הצרכן או החברה, דרך שלבי הייצור וקביעת הפעילות העסקית ועד להבנת העדפות הצרכן וקבלת ההחלטה.

למרות עושר הנתונים הנאספים, היכולת למנף ניתוח מתקדם של נתונים אלו לא מנוצלת באופן מיטבי על ידי חברות לקבלת החלטות ולהשגת תרומה עסקית משמעותית.

מטרת הקורס היא למידה והתנסות עם פרויקטים עתירי נתונים והבנת הכלים והטכנולוגיות להתמודדות עם השאלות העסקיות והאתגרים בעידן הדיגיטלי.

הקורס עוסק בפתרונות עסקיים מבוססי נתונים ומתמקד בשיטות Data Mining וניסויים דיגיטליים.

במהלך הקורס נסקור בעיות עסקיות מתחומים שונים ונדון בשימושים של Data analytics לתמיכה בהחלטות הניהוליות.

נלמד ונעמיק במתודולוגיות עבודה, שיטות וטכנולוגיות רלוונטיות תוך התנסות בעבודה עם בעיות עסקיות מציאותיות.

 

 

 
 
 Behavioral Research Methods in Management 

היקף הקורס:  2 י"ס


הקורס מקנה ידע בשיטות המדעיות העיקריות המופעלות בחקר התנהגות בארגונים, ומיומנויות מעשיות ביישום טכניקות שונות בביצוע מחקר אמפירי. בקריאה, הרצאה, תרגול פרטני, תרגול ממוחשב ודיווח בכתב נעסוק בהמשגה ומדידה, דגימה, ניסוי וסקר.

 
 
 The Individual and the Group in the Organization 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס עוסק ביחסי הגומלין שבין היחיד לקבוצה ולארגון תוך דגש על ההיבטים הפסיכולוגיים והפסיכולוגיים-חברתיים של התנהגות בארגונים. הנושאים העיקריים שיידונו בקורס הם: הנעת עובדים; מנהיגות ניהולית; תקשורת בארגונים; התנהגות קבוצות בארגון; עמדות כלפי הארגון והעבודה; שינוי עמדות ולחצים.

 
 
 Global Management 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס יתמקד בהיבטיה הניהוליים של הפעילות העסקית הבינלאומית. במסגרת הקורס נסקור את התפתחות הפעילות הבינלאומית ואת הסיבות להתרחבותה, נגדיר את החברה הרב-לאומית, ננתח את סביבת הפעילות שלה, נציג שורת תיאוריות ניהוליות מודרניות באמצעותן ניתן לנתח היבטים שונים של פעילות זאת, וננתח שורת בעיות ניהוליות מרכזיות בפירמות הפועלות בשווקים זרים, כמו קביעת מבנה ארגוני ומנגנוני שליטה ובקרה, קבלת החלטות, ניהול משא ומתן, ניהול המשאב האנושי בחברה הרב-לאומית, וניהול שותפויות אסטרטגיות בינלאומיות.

מטרות הקורס הן הכרת סביבת הפעילות הייחודית והמורכבת בתוכה פועלות חברות רב-לאומיות שונות והקניית כלים לניתוח סביבה זאת; הבנת השפעותיהן של מרכיביה השונים של הסביבה הבינלאומית על מבנים ותהליכים ניהוליים בפירמה הרב-לאומית; הבנת התהליכים הניהוליים, הבעיות הניהוליות, והאתגרים הניהוליים הייחודיים לחברה הרב-לאומית, והכרת נהלים ומיומנויות להתמודדות עמם.

 

 
 
 Management of Teams 


היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס היא להאיר סוגיות נבחרות בהתנהגות בני אדם בקבוצות ארגוניות מסוגים שונים ובדרכי ניהולן של קבוצות אלו. בקורס מודגשת במיוחד הדינמיקה של תהליכי פתרון בעיות וקבלת החלטות בקבוצות. מתורגלות מיומנויות תקשורת בין אישית, ניהול דיונים, טיפול בהתנגדויות לחדשנות ולשינוי, גישור במצבי אי-הסכמה וסיוע בפתרון קונפליקטים המתרחשים בעבודת צוותים ארגוניים שונים, כגון: צוותי עבודה אורגניים, צוותי משימה אד-הוק, צוותים רב-תחומיים, צוותים בניהול עצמי וכד'. השיעורים משלבים הרצאות, דיונים, ניתוחי אירועים ומשחקי תפקידים, במטרה להמחיש את המיומנויות הנדרשות בניהול משופר של קבוצות וצוותים בארגונים. הקורס מתנהל במתכונת מרוכזת (6-7 פגישות כפולות) ומתבסס על השתתפות פעילה של התלמידים/ות. אי לכך, הנוכחות בשיעורים חיונית.
 
 
 Leadership 


היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מתמקד בתיאוריות חדשניות למנהיגות; תיאוריות המנהיגות המתמירה, הכריזמטית, החזונית וההשראתית ויישומן בתהליכי הניהול. הקורס עוסק במנהיגות ברמת הפרט, הצוות והארגון. בקורס נדונים הנושאים: התנהגויות מנהיגותיות אפקטיביות, הצד האפל של המנהיגות, פיתוח חזון ויישומו, מונהגות ופיתוח מנהיגות. 

 

 
 
 Consulting Behavior 

היקף הקורס:  1 י"ס

בקורס יוקנו לסטודנטים מיומנויות בסיסיות בייעוץ אישי וקבוצתי. הסטודנטים יחקרו את המושגים "יועץ" ו"מנהל", ודרך חקירה זו ישיגו הבנה טובה ומקיפה יותר של הגורמים המניעים את התנהגותם כיועצים ונועצים. בקורס נדרשת חשיפה עצמית, שכן באמצעותה תושג למידה אופטימלית. הנוכחות במפגשים הינה חובה. 

 
 
 Recruitment and selection processes 
היקף הקורס:  1 י"ס
 
 
הקורס מיועד לתת למשתתפים הבנה מעמיקה של תהליכי גיוס ומיון של מועמדים וחשיבותם בבניית ארגון אפקטיבי. הצלחת הארגון תלויה במידה רבה באיכות האנשים שעובדים בו. לארגונים יש צרכי גיוס שנובעים מהתרחבות עסקית שיוצרת צורך בעובדים נוספים, מעזיבה של עובדים ספציפיים או מתחלופת עובדים, משינויים בפעילות העסקית של החברה שמובילים לכך שנדרש תמהיל שונה של עובדים מבחינת ניסיון תעסוקתי ויכולות, וכדומה.

הדרישה לעובדים מניעה תהליכי גיוס שמתחילים בהבנה מעמיקה של דרישות התפקיד, שינויים עתידיים, הצורך בעבודה צוותית או מטריציונית והמשמעות של כל אלה מבחינת מגוון הניסיון והיכולות הנדרשות. הבנת צרכי הגיוס מבחינת הארגון ומאפייני המועמדים הנדרשים מובילה להגדרה של מקורות פוטנציאליים של מועמדים ושימוש בתהליכים שונים לזיהוי מועמדים כולל האינטרנט, חברות השמה וניודים פנימיים בתוך הארגון.

זיהוי מועמדים מעלה את הצורך לבחור את העובד המתאים ביותר דרך השימוש במגוון של כלי מיון כולל ראיונות עבודה, מבחנים קוגניטיביים ואישיותיים, סימולציות וכדומה. תוצאות המיון מאפשרות בחירה מושכלת מתוך מאגר המועמדים והתהליך מסתיים תוך הבניה של כניסה אפקטיבית לתפקיד. הקורס יתמקד בכל אחד מהשלבים האלה בתהליך הגיוס בהתבסס על תהליכי עבודה בארגונים מובילים עם מערכות גיוס ומיון מתקדמות ושל הידע האקדמי שנותן את הביסוס המחקרי לבחירת תהליכים אפקטיביים בתחום.

 
 
 Managing Negotiations 

היקף הקורס:  1 י"ס

 משא ומתן הוא כלי חשוב בחיי כולנו, בין אם בחיים הפרטיים ובין אם בחיים המקצועיים.

אמנם אין נוסחת קסם אחת שמסבירה איך לנהל משא ומתן מוצלח בכל מצב ומול כל אחד, אך בהחלט יש תיאוריות וכלים שיכולים לסייע להבין אותו ולנהל אותו. נלמד אין להתכונן למשא ומתן, ולהבין אין הוא יכול להתנהל, אסטרטגיות וטקטיקות אפשריות להביא לתוצאות הרצויות, כיצד להימנע מסוגי כישלונות נפוצים, ולבחון היבטים גלויים וחבויים במו"מ.

הקורס יעסוק בתיאוריות מתחומי ההתנהגות בשילוב אלמנטים מתורת המשחקים, סימולציות ודוגמאות רבות.

 
 
 Organizational Change Process 

היקף הקורס:  1 י"ס

המציאות הדינאמית שבה אנו חיים והסביבה הארגונית המלווה בשינויים תכופים ואי ודאות מצריכים הבנה ופיתוח יכולות וכשורים אשר יסייעו בהתנהלות וניהול מצבי שינוי באופן תדיר.

 תכנון, ניהול, מינוף והצלחה של שינוי אישי וארגוני הינם אתגרים אשר מעניינים כיום כל אחד. שינויים מופיעים באופנים רבים: משינויים מינוריים ועד טרנספורמטיביים. התמודדות אפקטיבית עם שינוי מערבת פעילויות שונות התלויות במרחב השינוי ובמוכנות של הפרט והארגון לכך. היכולת להתנהל ולממש שינוי בזמן הנכון ובאופן הנכון מאפיינת אנשים, מנהלים וארגונים מצליחים ומאפשרת יצירת יתרון תחרותי. הקורס הזה נועד לפתח את ההבנה והיכולות להתנהלות אפקטיבית במצבי שינוי, לנוע מהמצב הקיים למצב העתידי הרצוי.
 
 
 
 
 Project: Human Resource Management and Employee Relations 


2  Semester Unit

This course is designed as an introduction to human resource managers for general managers. The course seeks to present human resource management as a  strategic issue no less significant than the management of any other organizational strategic asset. Day-to-day human resourc quandaries are discussed in the context of mainstream economic, psychological and sociological theory. By the end of the course, students should have a good understanding of the contingencies that need to be considered in the design of human resource and employee relations systems that are congruent with and supportive of particular business strategies.

Students taking this course are not allowed to take the course: 1243.3119 - Human Resource Management.

  

 
 
 Managing the Organization Learning 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מתמקד בתהליכי למידה והכשרה של עובדים ומנהלים בארגונים בני זמננו. הקורס נועד להקנות ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים בתחום פיתוח וניהול הכשרות עובדים מסוגים שונים. בנוסף נועד הקורס להקנות הבנה של תהליכי הלמידה המתרחשים בארגוני עבודה ושל העקרונות המנחים עיצוב מושכל וניתוח של סביבות למידה אלה. בקורס יילמדו מודלים וכלים לפיתוח, בנייה ועיצוב של תהליכי למידה תוך שימוש נרחב בכלי למידה מגוונים ושילוב של התנסות מעשית.

בקורס יידונו הנושאים האלה: הדרכה מהי? - תפקידה של ההדרכה בארגון עבודה - מסוציאליזציה לארגון ועד העשרה; תיאוריות למידה מאסכולות שונות תוך הדגשת יישומיהם בתהליכי הדרכה בארגונים (התיאוריה ההתנהגותית, התיאוריה ההתפתחותית של פיאז'ה, התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית, התיאוריה הסציו-קוגניטיבית של בנדורה ולמידת מבוגרים); מאפייני הלומד בארגון עבודה; איתור צרכי הדרכה - מודלים ושיטות; פיתוח הדרכה כיצד?; הערכת הדרכה; סוגי הדרכות בעבודה - חניכה ו-OJT, פיתוח נהלים, התערבויות להפחתת לחצים, הטמעת מערכות מידע - כתהליך הדרכה; תפקיד הטכנולוגיה בתהליכי למידה בארגון וניהול הדרכה בארגון.

 

 
 
 Organizational Design 

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס מכוון להעמקת ההבנה והידע של הסטודנט בשיקולים בבנייה ובתיכון של ארגונים במאה ה-21 ותהליכי הרה-ארגון בהם. הקורס ידון במרכיבים של מבנה ארגוני והתהליכים המרכזיים בו כגון: שבירת מחיצות ארגוניות, מעבר לתהליכים אופקיים ומבנים וירטואליים. יידונו הגורמים העשויים להשפיע על שיקולי תיכון ותיכן-מחדש בסביבה הדינאמית והגלובאלית בימינו; וכן הקשר שבין תכן ארגוני לבין היבטי ניהול שונים של המערכת הארגונית.  

 

 
 
 Relocation - How to Succeed in a Global World 
 
 
 Power and Hierarchy in Organizations 

היקף הקורס:  1 י"ס

כח (power) הוא חלק מהמציאות היומיומית בחייו של כל ארגון, בין אם הארגון הוא מוסד פיננסי, חברת היי-טק, או עמותה שפועלת ללא כוונות רווח. יתרה מכך, כח הוא מנגנון מפתח לפיו ארגונים פועלים. הקורס יאפשר לסטודנטים ללמוד ולהבין את המנגנון המורכב הזה, במטרה לסייע בידם לנווט את תהליך צבירת הכח ויישומו של הכח במהלך הקריירה שלהם. כמו כן, במהלך הקורס נדון בהשפעות של כוח והירארכיה על מגוון תופעות בעולם העבודה כגון: קבלת החלטות, נטילת סיכונים, קבלת עצות, ביצועים בצוותים ועזיבת העבודה. בשיעורים ישולבו דיונים, קייסים וסרטים, ומצגות של הסטודנטים.

 

 
 
 Family firms ? Exploring Organizational Behavior and Management 
 
 היקף הקורס:  1 י"ס
 
קורס זה עוסק בעסקים משפחתיים, שהם הצורה הנפוצה ביותר של עסקים בעולם. במרבית הכלכלות ברחבי העולם, כ-90% מכלל העסקים הקטנים והבינוניים וכ-40% מהעסקים הגדולים ביותר (ברשימות ה-500 S&P וב-1000 Fortune) הם עסקים בבעלות משפחתית (Lee, 2006). גם בישראל, מעל למחצית החברות הציבוריות הן משפחתיות, מעט יותר מהממוצע של 44% של בעלות משפחתית בחברות נסחרות במדינות מערב אירופה (Faccio, Lang, & Young, 2001). צורת הבעלות הזו נמצאת במרכזו של שדה מחקר הצומח במהירות בשנים האחרונות, הבוחן את הייחודיות והמאפיינים הטיפוסיים לעסקים אלה. מחקרים רבים מתעדים ביצועים שונים לחברות משפחתיות, דוגמת ביצועים פיננסיים טובים יותר ((Villalonga & Amit, 2006, אסטרטגיות ייחודיות של ניהול סיכונים (Gomez-Mejia et al., 2007) ודומיננטיות גלובלית שלהן בתעשיות שונות, ביניהן למשל עיתונות, יצור בירה ותקשורת (Villalonga & Amit, 2008). הקורס יבחן את תרבות הניהול של המשפחה ושל העסק והתרבות הארגונית האופיינית לעסקים אלה ויבחן את התיאוריות המנסות להתמודד עם השאלות שמעלה צורת הבעלות הזו.
הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותו של עסק בבעלות משפחתית ולהבנת מורכבותם של האתגרים בפניהם הוא ניצב. הדומיננטיות של חברות אלה בכלכלות העולמיות תורמת לחשיבות הבנתן עבור מנהלים. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי ואמפירי מתחומי ההתנהגות הארגונית, הניהול, הפסיכולוגיה, מחקר על משפחות ועסקים משפחתיים. בקורס נבליט את ההשלכות היישומיות של הידע וכלי הניתוח הנלמדים לניהול הממשקים שבין העסק והמשפחה.
 
 
 
 Project: Practicum in Organizational Consulting and Human Resource Management 

היקף הקורס:  2 י"ס

קורס הפרקטיקום נועד לאפשר התנסות מעמיקה, רכישת מיומנויות ותובנות מעשיות בתהליכי הייעוץ הארגוני וניהול משאבי אנוש בארגונים. הקורס מיועד לאלה המעוניינים להתפתח אישית ומקצועית בתחום הייעוץ הארגוני, הפיתוח ארגוני וניהול משאבי אנוש. במסגרת הפרקטיקום נבחן את ההיבטים המעשיים של ניהול משאבי אנוש וייעוץ ארגוני, נפתח ידע רלבנטי לעיסוקים אלה ונעבוד על פיתוח הכישורים הנדרשים. הפרקטיקום בבסיסו מכוון לחיבור בין עולם הידע, המודלים והמושגים הנרכשים במסגרת הלמידה האקדמית, לבין עולם המעשה הייעוצי.

הקורס יכלול לימוד של תיאוריות ומודלים מעשיים לעבודה ותרגול מיומנויות בייעוץ וניהול משאבי אנוש. הוא ישלב התנסות מעשית של עבודה בארגון ייעוצי או במחלקת משאבי אנוש והתלוות ליועצים או למנהלי משאבי אנוש. פרויקט הגמר יאפשר רכישת ניסיון אמיתי ופרקטי בפרויקט ייעוצי עצמאי או בפרויקט ניהולי עצמאי. הקורס נועד לאפשר מרחב התייעצות ולמידת עמיתים למשתתפים בשאלות , דילמות וסוגיות מעשיות עמן הם נתקלים בעבודתם בארגון. בקורס ייבחנו דילמות מרכזיות מתחום הייעוץ, ההנחיה, ניהול משאבי אנוש וסוגיות שבהם יתקלו הסטודנטים במהלך עבודתם בשדה המקצועי. מטרת קבוצת ההדרכה של הפרקטיקום היא ללוות ולתת ליווי, והנחייה לסטודנטים בעבודת הפרקטיקום ולספק כלים ייעוציים רלוונטיים לעבודה. במסגרת הפרקטיקום תתאפשר גם התבוננות ובחינת תכנים אישיים ובירור מהלך ההתפתחות האישי של כל אחד ואחת ממשתתפי הקורס.

 
 
 Phd Seminar in Critical Reading and the Art of Reviewing 

היקף הקורס:  1 י"ס

This Ph.D. seminar is intended to enhance students' ability to more critically evaluate management and business research and to develop skills in the evaluation and review of such research. Additionally, by placing the student in the role of reviewer, the course is also intended to enhance students' understanding of what reviewers tend to look for in the manuscripts that students might submit to refereed journals or funding agencies in the organizational sciences. The course begins with a discussion of what "good" theory is and how one may evaluate it. The course also examines the key role played by construct conceptualization and validity, as well as a assessment of hypothesis-design fit, methodology, and interpretation. Following the introduction, each student will be assigned a paper to review and will present this review to his/her colleagues.

 
 
 Project: Managing stress at work: Diagnosis and intervention 

היקף הקורס:  2 י"ס

לחצים ומתחים מהווים עבור מרבית האנשים חלק בלתי נפרד מהווי העבודה היומיומי שלהם.

שעות העבודה הארוכות, כמות הדוא"ל הגוברת, הצורך לתמרן בין מגוון מטלות ותפקידים, לוחות זמנים בלתי אפשריים ושינויים תדירים בטכנולוגיות ושיטות עבודה- כל אלה משפיעים הן על העובד והן על הארגון. המחיר אותו משלמים העובדים- הן במונחי בריאות פיזית ונפשית והן במונחי תפוקה, היעדרויות ועזיבת מקום העבודה, הוביל חוקרים רבים לנסות ולאתר את גורמי הלחץ הנפוצים ואת הפרקטיקות האישיות והארגוניות העשויות לסייע בהתמודדות עם גורמי הלחץ הללו.

במסגרת הקורס יכירו התלמידים לעומק את המודלים והתיאוריות המובילים בחקר תחום הלחצים הארגוניים, ייחשפו לשיטות אבחון שונות, יכירו שיטות מניעה אישיות וארגוניות ויבנו תכנית ארגונית להפחתת לחצי עובדים. במהלך הקורס יעשה שימוש בהרצאות, דיונים כיתתיים, סרטים, הרצאות אורח, מצגות וניתוחי אירועים ויושם דגש הן על היבטים מחקריים בתחום הלחץ והן על היבטים יישומיים. פרוייקט הסיכום בקורס יחשוף את התלמיד למגוון הנושאים המתוארים לעיל וישמש ככלי ניהולי.