שנה"ל תש"ף

 
 Introduction to Financial Accounting 

 דרישות במקביל : יסודות המימון, חשבונאות ניהולית

הקורס יסודות החשבונאות מהווה את החוליה הראשונה בשרשרת הקורסים בחשבונאות פיננסית. מטרתו לחשוף את התלמידים להיכרות עם השפה החשבונאית ולבעיות המתעוררות בדיווח כספי של פירמות ולפתרונות המקובלים בעולם. הקורס מקנה ידע בסיסי במגוון רחב של נושאים בחשבונאות פיננסית, שברובם עתידים להילמד ביתר הרחבה והעמקה במסגרת הקורסים המתקדמים בחשבונאות פיננסית. בקורס יושם דגש על ראיה מערכתית כוללת של החשבונאות כמערכת המספקת מידע אודות תוצאות הפעילות העסקית של פירמות ואודות מצבן הכספי לציבור רחב ומגוון של משתמשים לצרכי קבלת החלטות. הקורס יעסוק, בפרט, בהקניית עקרונות תהליך הרישום החשבונאי, במסגרת המושגית של החשבונאות, בכללי הכרה ומדידה של תוצאות פעילותן העסקית של פירמות ושל מצבן הכספי, וכן בטכניקות המפורטות של עריכת דוחות כספיים וניתוחם.

 

 
 
 Managerial Accounting 

 דרישות במקביל : יסודות החשבונאות, יסודות המימון

הקורס עוסק בשימושי מידע חשבונאי בתהליכי קבלת החלטות ובקרה כדי להעלות את ערך הפירמה. נושאי הקורס כוללים: מדידת רווחיות מוצרים, שרותים ולקוחות, כלים לתכנון ובקרה תקציבית, מדדי ביצוע תפעוליים ופיננסיים, הצדקת השקעות (כולל ניתוח נקודת איזון) ובקרת עלויות (כולל ניתוחי סטיות מעלויות תקניות). הקורס מגדיר עקרונות מדידה ומסגרת לשימוש במערכות תכנון ובקרה כספיות ותפעוליות.

 
 
 Introduction to Business Law 

* תלמידי חשבונאות משפטים אינם חייבים בקורס.  

זהו קורס אשר מפגיש את הסטודנטים לראשונה בצורה סדורה עם עולם המשפט. בקורס תוצג לסטודנטים מערכת המשפט ומערכת בתי המשפט, ומטרתו המרכזית תהיה הקניית ידע בסיסי בתחומי יסוד של עולם המשפט - משפט חוקתי, משפט פלילי, דיני נזיקין, דיני חוזים, דיני עבודה, דיני קניין, הגבלים עסקיים ודיני תאגידים. במהלך הקורס נדון בהסדרים החקיקתיים – כלומר סעיפי החוק הרלוונטיים, וכן הלכות מרכזיות בכל תחום, כלומר פסקי דין עקרוניים. נדון גם בעקרונות יסוד של השיטה המשפטית ובדוקטרינות משפטיות שונות. יינתן דגש על ניתוח כלכלי של המשפט.

 

 
 
 Participation in Experimentation At the Faculty of Management 

השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית - החוג לחשבונאות - 1211.1112.01

 תלמידי שנה א' בחוג לחשבונאות, מחוייבים להשתתף בארבע שעות מחקר במהלך השנה האקדמית הראשונה. השלמת שעות המחקר הינה תנאי מקדים להרשמה לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות".
הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.

הרשמה למחקרים ומעקב אחר צבירת שעות חתימה (שעות של השתתפות במחקרים), הינם באחריות התלמיד, ונעשים באמצעות מערכת ניהול המחקרים של המעבדה ההתנהגותית. הגישה למערכת היא באמצעות אתר מערכת ניהול המחקרים  -http://recanati-tau.sona-systems.com/

במערכת ניהול המחקרים קיימת רשימה מעודכנת של תלמידי שנה א' בחוג לחשבונאות. בתחילת שנת הלימודים יישלח מייל לכל תלמיד ששמו מופיע במאגר, הכולל שם משתמש וסיסמא אישית. באחריות כל תלמיד לפנות לאחראי המעבדה להסדרת קבלת שם משתמש וסיסמא, אם לא קיבל.

על המחקרים השונים המתנהלים במעבדה ניתן ללמוד בערוצים הבאים: זימונים שישלחו באמצעות הדוא"ל, אתר האינטרנט של מערכת ניהול המחקרים, מודעות ברחבי הפקולטה לניהול.  

בתום כל מחקר יינתן אישור על ההשתתפות במחקר. אישור על השתתפות במחקר שנערך פיזית במעבדה, יינתן באמצעות חתימה על טופס מעקב המחקרים, אותו ניתן להוריד מאתר המעבדה ההתנהגותית. אישור על השתתפות במחקרי "און ליין" הינו קוד רנדומאלי שניתן בתום כל ניסוי. על מנת לשמור על פרטיות הנבדקים, החוקרים אינם יכולים לקשר בין קוד זה לבין תשובות הנבדקים במחקר. באחריות הנבדקים לשמור קוד זה. הקוד מהווה הוכחה להשתתפות במחקר. 

באחריות כל תלמיד שהשתתף במחקר לוודא כי שעות המחקרים שהשתתף בהם נרשמו על שמו במערכת ניהול המחקרים. תלמיד שהשתתף במחקר ושעות החתימה לא עודכנו לו במערכת, יפנה לנסיין האחראי לאותו מחקר. במידת הצורך ניתן לפנות לאחראי המעבדה ההתנהגותית.

לבירורים נוספים ושאלות ניתן להיכנס לאתר המעבדה: http://recanati-tau.sona-systems.com/,  

או לפנות לאחראית המעבדה חן פונדק בדוא"ל: chenpundak@mail.tau.ac.il

 

 
 
 Advanced Models in Management Accounting 

דרישת קדם: חשבונאות ניהולית, מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה לכלכלנים א', יסודות המתמטיקה לניהול או מתמטיקה לכלכלנים ב' .

 *  תלמידים שחוגם השני פסיכולוגיה או חוג מהפקולטה למדעים מדוייקים מתבקשים לעיין בטבלת ההמרה בתכנית חשבונאות בשילוב חוג אחר באתר.

הקורס עוסק במודלים מתקדמים לקבלת החלטות בתנאי אי ודאות, מודלים בתכנון הלינארי וניהול לפי מגבלות ואילוצים, מודלים לתכנון ובקרת מלאי וגודל ההזמנה, מודל הערך הכלכלי של מידע כאשר המידע מלא או חלקי, מודל PERT
Performance evaluation, עקומות למידה, ומודלים ניהוליים לתמחיר ולבקרה ניהולית. בקורס נדרש שימוש בכלים סטטיסטיים ומודלים מתחום תורת ההחלטות ותרשימי בקרה.

 
 
 Introducation to Auditing 

  דרישות במקביל :  דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי להכרת התקנים, הנהלים והעקרונות הכלליים המשותפים לכל ענפי הביקורת. בין היתר ילמדו בקורס נושאים כגון:  מהי ביקורת חשבונות, אחריותו של רואה חשבון , התקנים על פי הם הוא נדרש לפעול, נוסח דוח המבקרים, ועוד. כמו כן, ייעשה שימוש נרחב בתרגילים על מנת לספק לסטודנט ניסיון בסיסי ביישום פתרונות.

 
 
 Instruction On "The Use of Databases in Accounting" 

חלה על תלמידי החוג שהחלו את לימודיהם עד שנה"ל תשע"ט.

ההרשמה לתלמידי שנה א' מתבצעת במרוכז על ידי מזכירות החוג.

ההדרכה הינה חד פעמית ומתבצעת באתר ה - "Moodle".
 
השתתפות בהדרכה מהווה דרישת קדם לקורס:"דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות" 
 
ההדרכה נועדה להקנות כלים להתמצאות בספרייה, מידע על שירותי הספרייה השונים והכרות עם מקורות המידע שעומדים לרשות הסטודנטים: קטלוג הספרייה, מאגרי מידע ותוכנות שונות.
לקבלת ציון עובר בהדרכה צריך לבצע תרגיל מקוון בסופה (ציון ההדרכה לא ייחשב בממוצע הציונים של התואר)

 
 
 Taxation a 

דרישת קדם: יסודות החשבונאות

דרישה במקביל: יסודות המשפט העסקי

*תלמידי חשבונאות משפטים מתבקשים לעיין בתכנית הלימודים חשבונאות - משפטים באתר.  

קורס זה יכלול את הנושאים הבאים: יסודות במסים, הבחנה בין סוגי המסים השונים, עקרונות הפרשנות, בסיס הדיווח, הכנסות והוצאות, קיזוז הפסדים, פטורים ועסקאות מלאכותיות.

בנוסף, הקורס יקנה ידע בתחום חישוב ומסוי רווחי והפסדי הון במכירתם של נכסים שונים דוגמת מקרקעין בחו"ל, ניירות ערך ורכוש קבוע. במהלך הקורס יושם דגש על לימוד תיאורטי ומעשי כאחד.

קרי, התלמידים ידרשו לשלוט הן בחישוב ההכנסה החייבת והן בבסיס התיאורטי ובפסיקה העומדים מאחוריה.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Taxation B 

דרישת קדם: מסים א' 
דרישה במקביל: דיני עסקים ותאגידים*

* תלמידי חשבונאות משפטים מתבקשים לעיין בהערות בתכנית הלימודים חשבונאות - משפטים באתר. 

הקורס יקנה ידע בשני תחומים מרכזיים: מסוי תאגידים ומסוי בינלאומי. בתחום מסוי התאגידים, יכללו הנושאים הבאים: הקמת חברות, מסוי הכנסת החברה ומסוי דיבידנדים, מסוי חברות מיוחדות ושותפויות.

בתחום מסוי בינלאומי, יכללו הנושאים הבאים: עקרונות היסוד במסוי הבינלאומי, בחינת העקרונות הרלוונטיים של חקיקת המס בישראל תוך השוואתם להסדרים במדינות אחרות, הקשר שבין שיטת המסוי למטרות המקרו כלכלית של המדינה, התנגשות בין שיטת המס ומסוי כפול, השיטות למניעת מסוי כפול - אמנה וצווי הקלה חד צדדיים, אמנות למניעת כפל מס ופרשנותם, שימוש באמנות מס לעידוד השקעות חוץ, הימנעות ממס בפעילות בינלאומית השימוש במקלטי מס, מסחר באמנות (treaty shopping) והגבלות על תכנון המס בעסקאות בינלאומיות.

 
 
 Measurement Issues in Financial Accounting 

דרישת קדם:  יסודות החשבונאות , יסודות המימון

הקורס יעסוק בבעיות מדידה מרכזיות בחשבונאות בנושא ההכרה בהכנסות, ברווחים, בהוצאות ובהפסדים בתחומים
מגוונים של פעילות עסקית.

נושאי הקורס הינם: הכרה בהכנסה, היוון עלויות אשראי, עבודות על-פי חוזה ביצוע, הקמת בניינים למכירה, חכירה
והשקעות בנכסים פיננסיים.

נושאי הקורס יידונו ברמה העיונית והמעשית על בסיס תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) בנוסף ללימוד עיוני
של תקני חשבונאות ישראליים ואמריקניים בנושאים אלה.

 
 
 Consolidated F.s. and Selected Topics in Financial Reporting 

דרישת קדם:  בעיות מדידה בחשבונאות, השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית , 
                    הדרכה וירטואלית: שימוש במאגרי מידע בחשבונאות (לתלמידים שהחלו לימודיהם עד שנה"ל תשע"ט)


הקורס עוסק בדוחות כספיים מאוחדים לפי כללי דיווח כספי בינלאומיים (IFRS): מאזן מאוחד, דוח רווח והפסד מאוחד, דוח מאוחד על השינויים בהון ודוח מאוחד על תזרימי המזומנים.

הקורס מתמקד בטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים המאוחדים בחברות מוחזקות שהינן חברות בנות ובטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים המאוחדים בחברות מוחזקות שהינן חברות כלולות וביישויות בשליטה משותפת (עסקאות משותפות).

 
 
 Principles of Finance 

דרישות במקביל:  יסודות החשבונאות, חשבונאות ניהולית

מטרת הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד וכלי חשיבה המקובלים בתורת כלכלת הפיננסים. בתוך כך, מוצגים היסודות התיאורטיים של תורת המימון הקלאסית. מבין הנושאים הנכללים בקורס: קבלת החלטות בדבר השקעות בתנאי ודאות ואי-ודאות, קביעת מחיר ההון, קביעה אופטימלית של מבנה ההון ומדיניות הדיבידנד בפירמה, קביעת שוויים של ניירות-ערך והקשר בין תשואה לסיכון בשווי-משקל.

 

 

 
 
 Managerial Accounting and corporate governance Seminar 

דרישות קדם:   מבוא לטכנולוגיות מידע; יסודות המימון; חשבונאות ניהולית; מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת,  כלכלת עסקים ב' או מיקרו כלכלה א';  סטטיסטיקה לניהול או מבוא לאקונומטריקה 

 *    תלמידים שחוגם השני פסיכולוגיה או חוג מהפקולטה למדעים מדוייקים מתבקשים לעיין בטבלת ההמרה בתכנית חשבונאות בשילוב חוג אחר באתר.
 
בקורס יילמדו נושאים מתקדמים בתכנון ובקרה ניהולית. בין הנושאים שיילמדו: הקצאת עלויות משותפות, תמחיר לקוחות, עקומת למידה, תמחיר מטרה ומחזור חיים, עלויות איכות, הנעה ותגמול, מדדי ביצוע, ביזור ומחירי העברה. כמו כן, נדרשת הגשה של עבודה סמינריונית באחד מתחומי הבקרה הניהולית.

 
 
 Principles of Management Information Systems for Accountants 

דרישות קדם:  מבוא לטכנולוגיות מידע; יסודות החשבונאות 

הקניית היסודות להבנת תפקיד מערכות מידע בכלל ומערכות מידע חשבונאיות בפרט, בתהליכים העסקיים בארגון. 
הקורס מתמקד בסוגי מערכות המידע, בגישות וטכניקות לניתוח ואפיון מערכות המידע לתמיכה בתהליכי הארגון 
ובאתגרי מערכות המידע בעידן מחשוב הענן. 
נדבך נוסף יעסוק בחשיבות ההולכת וגוברת של מערכות המידע בעבודת הביקורת של רואה החשבון. במהלך הקורס 
נתעמק בכלים ובשיטות העבודה הנפוצות בביקורת מערכות מידע.

 

 
 
 Auditing Financial Reports 

 דרישת קדם:  יסודות ביקורת חשבונות

הקניית ידע בנוהלי ביקורת וטכניקות של ביקורת של הסעיפים העיקריים בדוחות הכספיים, לרבות: מעגל המזומנים ושווי מזומנים, מעגל הלקוחות והמכירות, מעגל הספקים והקניות, המלאי ועלות המכר, רכוש קבוע ופחת, חייבים אחרים, זכאים אחרים, הלוואות והוצאות מימון, השקעות בניירות ערך והכנסות מהן, שכר עבודה ועתודות, הוצאות מכירה הנהלה וכלליות, הון קרנות ועודפים, דיבידנדים, מיסים ומיסים נדחים, התחייבויות תלויות, התקשרויות, שעבודים.

 
 
 Real Eatate and Indirect Taxtaion 

דרישות קדם:  מסים ב', דיני עסקים ותאגידים

* תלמידי חשבונאות משפטים מתבקשים לעיין בתכנית הלימודים חשבונאות - משפטים באתר.  

הקורס ישלב שני תחומים של עולם המסים:

1.  מסים עקיפים:  הקורס יקנה ידע בתחום המע"מ והמיסוי העקיף בישראל, לרבות: החבות, המחיר, מועד החיוב, מקום החיוב, 
     מס תשומות, החייב, מס קניה ומכס וכו'.

     בנוסף, הקורס יעסוק במיסוי של גופים מיוחדים, לרבות מלכ"רים, מוסדות ציבור ומוסדות כספיים.

2.  מסוי מקרקעין:  הקורס יקנה בתחומי מסוי המקרקעין השונים, לרבות: יסודות מסוי המקרקעין בישראל, איגודי מקרקעין, 
     מסוי דירות מגורים, עסקאות קומבינציה וסוגיות מיוחדות, מס רכישה ומס מכירה, מסוי קבלנים.

 

 
 
 Advanced Issues in Financial Accounting A 

דרישת קדם:  דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות;

דרישה במקביל:  דיני עסקים ותאגידים* 

* תלמידי חשבונאות משפטים מתבקשים לעיין בהערות בתכנית הלימודים חשבונאות - משפטים באתר.  

 הקורס עוסק בבעיות מדידה ודיווח מתקדמות. בקורס מועברים הנושאים - דוח על השינויים בהון (כולל הדוח ל הרווח הכולל), דיווח כספי לתקופות ביניים, מלכ"רים, תרגום דוחות כספיים במט"ח, והטבות לעובדים.

 

 
 
 Advanced Issues in Financial Accounting B 

דרישת קדם:  דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

הקורס עוסק בבעיות מדידה ודיווח מתקדמות. בקורס מועברים הנושאים - מכשירים פיננסיים, רווח למניה, דיווח מגזרי והתחייבויות תלויות והפרשות.

 
 
 Financial Statements Analysis and Business Valuation seminar 

דרישות קדם:   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות; יסודות המימון; סטטיסטיקה לניהול או מבוא לאקונומטריקה, כלכלת עסקים ב' או מיקרו כלכלה א'

*   תלמידים שחוגם השני פסיכולוגיה או חוג מהפקולטה למדעים מדוייקים מתבקשים לעיין בטבלת ההמרה בתכנית חשבונאות בשילוב חוג אחר באתר.

הסמינר משרטט מסגרת ומספק כלים לניתוח מעשי של שווי עסקים וחברות תוך שימוש בדוחותיהן הכספיים ובמידע פיננסי אחר. הקורס הינו קורס אינטגרטיבי המבוסס על ידע מוקדם בתחומי החשבונאות הכלכלה והמימון ודורש שילוב של:

 1. טכניקות מסורתיות של ניתוח דוחות כספיים (ניתוח יחסים פיננסיים ועריכת תחזיות).

 2. ידע של כללים חשבונאיים מקובלים (GAAP) ויישומם במציאות.

 3. הבנה של התמריצים השונים העומדים בפני מכיני הדוחות הכספיים ובפני המשתמשים בהם והשפעתם על תוכן הדוחות הכספיים והמסקנות שניתן להסיק מהם.

 4. יישום של תבניות הערכת שווי מתחומי הכלכלה והמימון בעזרת מידע חשבונאי.
   

  במסגרת הקורס יודגש אופן התאמת מסגרת הערכת השווי לקבוצות בעלות מאפינים משותפים כמו:
 • חברות בצמיחה לעומת חברות בוגרות.
 • חברות הפועלות בענפי טכנולוגיה משתנה לעומת חברות בענפים מסורתיים.
 • חברות בעלות נכסים לא מוחשיים בהשוואה לחברות שרוב נכסיהן הינם מוחשיים.

על מנת לשלוט בניתוח הדוחות הכספיים יש צורך בתירגול על "נתוני אמת". במסגרת הקורס ינותחו דוחותיהן הכספיים של חברות ציבוריות.

 

 

 
 
 Seminar in Financial Accounting 

דרישות קדם:   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות; יסודות המימון; סטטיסטיקה לניהול או מבוא לאקונומטריקה, כלכלת עסקים ב' או מיקרו כלכלה א' 

*   תלמידים שחוגם השני פסיכולוגיה או חוג מהפקולטה למדעים מדוייקים מתבקשים לעיין בטבלת ההמרה בתכנית חשבונאות בשילוב חוג אחר באתר.

הסמינר הוא למעשה קורס נוסף בשרשרת הקורסים בחשבונאות פיננסית. מטרתו לחשוף את התלמיד למחקר מעשי ותיאורטי בחשבונאות פיננסית תוך התרכזות בבעיות הקשורות בבחירת חלופות חשבונאיות, מדידה ודיווח חשבונאים. בנוסף יושם דגש על חשיבות המידע הפיננסי בקבלת החלטות בשוקי הון. ניתוח בעיות אלה ייעשה באמצעות סקירת שיטות מחקר, דיון (בהשתתפות פעילה של התלמידים) במאמרים אקדמיים ויישומיים העוסקים בקשר שבין מידע פיננסי והנעשה בשוק ההון, וכתיבת עבודת מחקר סמינריונית (בנושאים שיאושרו על ידי המרצה) והצגתה בפני המשתתפים. דרישות הסמינר בנוסף לנוכחות בכיתה וכתיבת עבודה סמינריונית כוללות עמידה בבחינה על החומר הנלמד בכיתה. דגש הסמינר ישתנה מתקופה לתקופה בהתאם להעדפות המרצה, אך תמיד יושם דגש על חשיבה מקורית בפתרון בעיות מורכבות בחשבונאות, יכולת הבעה בכתב ובפני קהל ועבודה עצמאית. נושאים אפשריים שיידונו בסמינר כוללים בין היתר: א. ניתוח הקשר שבין נתונים חשבונאים למחירי מניות בשוק ההון,  ב. הקשר בין צורות מדידה חשבונאיות שונות להחלטות עסקיות,  ג. התפתחויות חדשות בדיווח כספי ובתקינה חשבונאית בישראל ובעולם.

 

 
 
 Income Tax Law 

דרישות קדם: מסוי מקרקעין ומע"מ

הקורס עוסק במסוי היחיד על כל היבטיו:

1.  חישוב המס וההכנסה החייבת:  ניכויים, זיכויים ושיעורי המס.
2.  מסוי ביטוח סוציאלי - קרנות השתלמות, קופות גמל, מענק פרישה או מוות וקצבאות.
3.  מסוי התא המשפחתי - חישוב מאוחד ונפרד.
4.  ביטוח לאומי על כל האספקטים הרלוונטים ליחיד.
5.  מסוי תגמות והטבות לעובדים.
6.  הליכי שומה והגשת דוחות. 

 
 
 Advanced Corporate Taxation 

דרישות קדם: מסוי מקרקעין ומע"מ

מטרות הקורס הינן הקניית ידע בתחום מסוי תאגידים מתקדם, לרבות: מסוי חברות מיוחדות ושותפיות, שינויי מבנה וכו'.
בנוסף, הקורס יקנה ידע בתחום סוגיות מסוי מיוחדות, לרבות חוק עידוד השקעות הון.

 
 
 Advanced Issues in Financial Accounting 

דרישות קדם:  בעיות מתקדמות בחשבונאות א'; בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'

מטרת קורס זה הינה להשלים את הידיעות החסרות בנושאים בחשבונאות פיננסית שלא כוסו במהלך לימודי התואר הראשון בחשבונאות וכן להעמיק ולהרחיב את הידע בנושאים חשבונאיים שונים שנלמדו במסגרת התואר באופן חלקי או ברמה בסיסית, זאת תוך הקניית תפיסה אינטגרטיבית של הנושאים הנלמדים בהתבסס גם על ידיעות קודמות שנרכשו במהלך לימודי התואר הראשון בחוג לחשבונאות. במסגרת הקורס יילמדו נושאים כאמור הנדרשים בידיעה וזאת בהתאם להיקף ולמתכונת (ידיעה חישובית ו/או תיאורטית) שיקבעו ברשימת המיקוד בבחינות בחשבונאות פיננסית מתקדמת המפורסמת ע"י מועצת רואי חשבון.

 
 
 Advanced Issues in Auditing 

דרישת קדם:  יסודות ביקורת חשבונות, ביקורת דוחות כספיים

הקורס נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות כולל את התכנים הנדרשים הן במועצת רו"ח לבחינה בביקורת חשבונות מתקדמת - סופיות ב' והן תכנים שמאפשרים לסטודנטים לימוד התחומים מהפרקטיקה.
במסגרת זו, מרוכזים מספר תחומים וביניהם סוגיות מתקדמות בביקורת חשבונות, ביקורת חברות פרטיות וציבוריות, דו"ח רו"ח המבקר, סקירת דוחות כספיים, דוחות מיוחדים, ניירות עבודה, תיעוד וראיות ביקורת, דגימה, מכתב התקשרות, מהותיות, חוק הביקורת הפנימית, סקר עמיתים, שימוש בעבודת מומחה ועוד.