שנה"ל תשע"ה

0365-1101-01
 מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים
 Introduction to Probability for Statisticians
ד"ר רובינשטיין שלומישיעור אורנשטיין103 א'2000-1700 סמ'  א'
 
0365-1101-02
 מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים
 Introduction to Probability for Statisticians
גב' רוזנבלום רותםתרגיל הולצבלט007 ד'1100-1000 סמ'  א'
מושג הקבוצה, יחסים ופעולות בין קבוצות, קומבינטוריקה, עקרון הכפל, מדגמים סדורים ולא סדורים, מרחבי הסתברות סימטריים והסתברות איחוד מאורעות, הסתברות מותנה, נוסחת הכפל, הסתברות שלמה, נוסחת בייס, מאורעות בלתי תלויים, משתנים מקריים, חד-ממדיים ודו-ממדיים, משתנים בלתי תלויים, התפלגויות מיוחדות, תוחלת ושונות של משתנים מקריים ותכונותיהם, שונות משותפת, שונות סכום משתנים מקריים, מקדם המתאם ומשתנים בלתי מתואמים.
 
 
0365-1800-01
 מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים
 Introduction to Computers for Statisticians
גב' קפלן לוטםשיעור שרייבר מתמטי007 ג'1400-1200 סמ'  א'


מבנה המחשב, שפת R, סוגי נתונים, וקטורים, ביטויים, בקרת זרימה, פונקציות, רקורסיה.

מבוא לאלגוריתמים, תכנון אלגוריתמים: הפרד ומשול.
מושגי יסוד בסיבוכיות, ניתוח סיבוכיות זמן ריצה. אלגוריתמי חיפוש, אלגוריתמי מיון, אלגוריתמים למספרים ראשוניים.

רשימות, מטריצות, Data frames.

 

 

 

0365-1800-02
 מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים
 Introduction to Computers for Statisticians
גב' קפלן לוטםתרגיל אורנשטיין111 ג'1700-1500 סמ'  א'
הקורס הינו קורס תכנות ומבוא לאלגוריתמים. שפת התיכנות היא R. מבוא: ארגון המחשב והצגת משספרים שלמים ומספרי נקודה צפה. שפת R: קלט ופלט, טיפוסים הסיסיים, וקקטורים, ביטויים, אופרטורים,בקרת זרימה, תכנות פונקציונלי, פונקציות,טווח משתנים, רקורסיה, רשימות, מטריצות, הצגת טיפוסים חדשים, מבנה נתונים מופשטים (מחסנית), פונקציות גנריות, מסגרות נתונים, פקטורים. מבוא לאלגוריתמים: קצב גידול פונקציות, סיבוכיות זמן, אלגוריתמי מיון וסיבוכיותם (מיון, הכנסה, מיון מניה, מיון בועה, מיון מיזוג), מיון לקסיקוגרפי, חיפוש לינארי, חיפוש בינארי, נפת ארטוסתנס, מציאת מחלק משותף מכסימלי, מציאת שורש פונקציה (שיטת החיתוך), יצרת מספרים אקראיים וגישת מונטה-קרלו, אלגוריתמים הקשורים למטריצת כפל מטריצות, חישוב דטרמיננט), וקטוריזציה של חישובים והשפעתם על יעילות אלגוריתמים.אתר הקורס:  http://moodel.tau.ac.il/course/view.php?id=36518000
0365-1813-01
 מבוא לסטטיסטיקה
 Introduction to Statistics
ד"ר הלר רותשיעור שרייבר מתמטי006 ב'1900-1600 סמ'  ב'

נתונים כמותיים, תאור ותמצות קובץ של נתונים: מיקום, פיזור, נטייה ותלות, תרשימי ענף וגזע. קופסא, צפיפות ופיזור. מחקרים כמותיים: מבוקרים, ניסויים ותצפיות. בעיות בהסקה סטטיסטית: אוכלוסיה ומדגם, פרמטרים ואומדים, אמידה נקודתית והערכת אי הוודאות (פרמטרית וא-פרמטרית), אמידת רווח סמך, סקרים ומושגים בדגימה. אסכולות בהסקה: שכיחותית, נראותית, וביזיאנית. מבחני השערות: גישה פרמטרית וא-פרמטרית, השוואת שני מידגמים, השימוש בתוכנה סטטיסטית (כגון: Splus) ליישום השיטות.

 

 

 

 

0365-1813-02
 מבוא לסטטיסטיקה
 Introduction to Statistics
מר גלילי טלתרגיל שרייבר מתמטי006 ג'1700-1500 סמ'  ב'

נתונים כמותיים, תאור ותמצות קובץ של נתונים: מיקום, פיזור, נטייה ותלות, תרשימי ענף וגזע. קופסא, צפיפות ופיזור. מחקרים כמותיים: מבוקרים, ניסויים ותצפיות. בעיות בהסקה סטטיסטית: אוכלוסיה ומדגם, פרמטרים ואומדים, אמידה נקודתית והערכת אי הוודאות (פרמטרית וא-פרמטרית), אמידת רווח סמך, סקרים ומושגים בדגימה. אסכולות בהסקה: שכיחותית, נראותית, וביזיאנית. מבחני השערות: גישה פרמטרית וא-פרמטרית, השוואת שני מידגמים, השימוש בתוכנה סטטיסטית (כגון: Splus) ליישום השיטות.

 

 

 

 

0365-2005-01
 מבוא להסתברות
 Introduction to Probability Theory
פרופ פלד רוןשיעור כיתות דן דוד003 ב'1700-1600 סמ'  א'
שיעור דאך005 ה'1600-1400 סמ'  א'
קורס זה מלמד את יסודות ההסתברות הבדידה.
דרישות קדם: מבוא לתורת הקבוצות, מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א' ואלגברה לינארית 2א'.
הקורס מתמטיקה בדידה יתקבל במקום הדרישה לקורסים מבוא לתורת הקבוצות ומבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים. אפשר לקחת את הקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א' ואלגברה לינארית 2א' במקביל למבוא להסתברות.

סילבוס הקורס:
מרחבי הסתברות סופיים ובני מנייה, מאורעות, הסתברות אחידה וקומבינטוריקה, חסם האיחוד, נוסחת ההכלה וההפרדה.
הסתברות מותנה, אי תלות, כללי שרשרת, נוסחת ההסתברות השלמה, חוק בייז.
משתנים מקריים, התפלגות משותפת, התפלגות מותנה, אי תלות, פונקציות של משתנים מקריים.
התפלגויות בדידות נפוצות: ברנולי, אחידה, בינומית, גיאומטרית, היפרגיאומטרית, פואסונית ואחרות.
תוחלת, שונות, שונות משותפת, מתאם, תוחלת מותנה ושונות מותנה.
אי שוויונות מרקוב, צ'בישב וינסן, החוק החלש של המספרים הגדולים, משפט גבול פואסוני ומשפט הגבול המרכזי.
שרשראות מרקוב בעלות מרחב מצבים סופי: הגדרה, פריקות ומחזוריות, התפלגות סטציונרית ומשפט ההתכנסות להתפלגות הסטציונרית.
נושאים נוספים ודוגמאות שידונו לפי בחירת המרצה: הילוכים מקריים, גרפים מקריים ופרקולציה, צימודים, מרחק הוריאציה בין התפלגויות, זמני ערבוב, פרמוטציות מקריות, תהליכי הסתעפות, אי שוויונות לסטיות גדולות ומושג האנטרופיה.
0365-2100-01
 הסתברות למדעים
 Probability for Sciences
ד"ר משיח אילהשיעור אודיטור' לב009 ד'1000-0900 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד001 א'1200-1000 סמ'  א'

מרחבי הסתברות כלליים; משתנה מקרי, פונקצית ההתפלגות המצטברת ותכונותיה; משתנים מקריים חד ממדיים בדידים, רציפים, פונקצית ההסתברות ופונקצית הצפיפות ותכונותיהן; משתנים מקריים דו-ממדיים בדידים ורציפים, פונקציות הסתברות וצפיפות שוליות ומותנות; תוחלת, שונות, שונות משותפת, מקדם מתאם, תוחלת ושונות מותנים; הפונקציה היוצרת, הפונקציה האופיינית, הפונקציה יוצרת המומנטים ותכונותיהן; התפלגויות חד-ממדיות מיוחדות; טרנספורמציות של משתנים מקריים חד-ממדיים ורב-ממדיים והתפלגות סכום משתנים מקריים. חוקי גבול - אי שויונות מרקוב וצ'בישב, התכנסות בהסתברות וכמעט בכל מקום, חוקים חלשים של מספרים גדולים, התכנסות בהתפלגות, הקשר בין ההתכנסויות השונות, משפט הגבול המרכזי ושימושיו; ההתפלגות הנורמלית הדו ממדית והרב ממדית.

 

 

 

 

0365-2100-02
 הסתברות למדעים
 Probability for Sciences
מר בארלי איתיתרגיל אורנשטיין103 ה'1000-0900 סמ'  א'

מרחבי הסתברות כלליים; משתנה מקרי, פונקצית ההתפלגות המצטברת ותכונותיה; משתנים מקריים חד ממדיים בדידים, רציפים, פונקצית ההסתברות ופונקצית הצפיפות ותכונותיהן; משתנים מקריים דו-ממדיים בדידים ורציפים, פונקציות הסתברות וצפיפות שוליות ומותנות; תוחלת, שונות, שונות משותפת, מקדם מתאם, תוחלת ושונות מותנים; הפונקציה היוצרת, הפונקציה האופיינית, הפונקציה יוצרת המומנטים ותכונותיהן; התפלגויות חד-ממדיות מיוחדות; טרנספורמציות של משתנים מקריים חד-ממדיים ורב-ממדיים והתפלגות סכום משתנים מקריים. חוקי גבול - אי שויונות מרקוב וצ'בישב, התכנסות בהסתברות וכמעט בכל מקום, חוקים חלשים של מספרים גדולים, התכנסות בהתפלגות, הקשר בין ההתכנסויות השונות, משפט הגבול המרכזי ושימושיו; ההתפלגות הנורמלית הדו ממדית והרב ממדית.

 

 

 

 

0365-2100-03
 הסתברות למדעים
 Probability for Sciences
מר בארלי איתיתרגיל כיתות דן דוד207 ה'1100-1000 סמ'  א'

מרחבי הסתברות כלליים; משתנה מקרי, פונקצית ההתפלגות המצטברת ותכונותיה; משתנים מקריים חד ממדיים בדידים, רציפים, פונקצית ההסתברות ופונקצית הצפיפות ותכונותיהן; משתנים מקריים דו-ממדיים בדידים ורציפים, פונקציות הסתברות וצפיפות שוליות ומותנות; תוחלת, שונות, שונות משותפת, מקדם מתאם, תוחלת ושונות מותנים; הפונקציה היוצרת, הפונקציה האופיינית, הפונקציה יוצרת המומנטים ותכונותיהן; התפלגויות חד-ממדיות מיוחדות; טרנספורמציות של משתנים מקריים חד-ממדיים ורב-ממדיים והתפלגות סכום משתנים מקריים. חוקי גבול - אי שויונות מרקוב וצ'בישב, התכנסות בהסתברות וכמעט בכל מקום, חוקים חלשים של מספרים גדולים, התכנסות בהתפלגות, הקשר בין ההתכנסויות השונות, משפט הגבול המרכזי ושימושיו; ההתפלגות הנורמלית הדו ממדית והרב ממדית.

 

 

 

 

0365-2101-01
 חישוב סטטיסטי
 Statistical Computing
פרופ גורפיין אורג מלכהשיעור שרייבר מתמטי008 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיטות מונטה קרלו, מכולל משתנים אקראיים, הגרלת מדגמים מהתפלגויות שונות, אמידה בעזרת מונטה קרלוBOOTSTRAP
& JACKKNIFE. חישובים עם מטריצות במודלים לינאריי. שיטות נומריותבאופטימיזציה ובאמידה.
0365-2101-02
 חישוב סטטיסטי
 Statistical Computing
מר שקל ליעדתרגיל שרייבר מתמטי008 ב'1300-1100 סמ'  ב'
שיטות מונטה קרלו, מכולל משתנים אקראיים, הגרלת מדגמים מהתפלגויות שונות, אמידה בעזרת מונטה קרלוBOOTSTRAP
& JACKKNIFE. חישובים עם מטריצות במודלים לינאריי. שיטות נומריותבאופטימיזציה ובאמידה.
0365-2103-01
 תיאוריה סטטיסטית
 Statistical Theory
פרופ אברמוביץ פליקסשיעור שרייבר מתמטי006 א'1800-1500 סמ'  ב'

מבוא: מודל סטטיסטי, פונקציית הנראות, סטטיסטי מספיק, משפחה מעריכית של התפלגויות.

אמידה:  אומד נראות מקסימלית, אמידה בשיטת המומנטים,טעות רבועית ממוצעת, אומד חסר הטיה, אי-שיוון קרמר-ראו,
התהקטנת השונות ע"י שיפור ראו-בלקוול.

רווחי סמך.

בדיקת השערות: מוסגים בסיסיים,הלמה של ניימן
-פירסון, מבחנים בעלי עצמה מקסימלית ובעלי עצמה מקסימלית במדה שווה, מבחני יחס הנראות מוכללים.

תיוריה של מדגמים הדגולים: סוגים שונים של התכנסות, עקיבות, עקיבות נורמלית אסימפטוטית, התפלגות אסימפטוטית של אמדי נראות מקסימלית, רווח סמך אסימפטוטי, 
משפט הקירוב של ווילקס
 ושימושים למבחני יחס הנראות מוכללים, דוגמאות: מבחני t, F, מבחני טיב התאמה ואי-תלות.

 הסקה בייזיאנית: מבוא, אמידה, רווחים בייזיאניים, בדיקת השערות.

 

0365-2103-02
 תיאוריה סטטיסטית
 Statistical Theory
מר גלילי טלתרגיל אורנשטיין111 ה'1800-1600 סמ'  ב'

מדגמים מקריים והתפלגויותיהם: סטטיסטי מספיק ושלם. שיטות אמידה: אומד בלתי מוטה, אומד נראות מקסימלית, אמידה בשיטת המומנטים, הקטנת השונות ע"י שיפור ראו-בלקוול. עקיבות, רווחי סמך.

 

 

בדיקת השערות: הלמה של ניימן-פירסון, מבחנים בעלי עצמה מקסימלית ובעלי עצמה מקסימלית במדה שוה, מבחני יחס הנראות ומשפט הקירוב של ווילקס, שימושים למבחני יחס הנראות - מבחני t, מבחן F להשוואת שונויות, מבחני X2 לטיב התאמה ולאי תלות בלוח שכיחות. הגישה הבייסיאנית לאמידה ולבדיקת השערות.

 

 

0365-2111-01
 מבוא לתהליכים סטוכסטים
 Introduction to Stochastic Processes
ד"ר רובינשטיין שלומישיעור כיתות דן דוד001 ד'1900-1600 סמ'  ב'
0365-2112-01
 תכנון ניסויים וניתוח שונות
 Experimental Design & Analysis of Variance
ד"ר הלר רותשיעור שרייבר מתמטי008 א'1500-1300 סמ'  ב'
שיעור שרייבר מתמטי008 ד'1300-1100 סמ'  ב'
מושגי יסוד: יחידת ניסוי, חזרות, חלוקה אקראית, בלוקים, ניסוי לעומת מחקר תצפיתי. ניתוח של שינוי עם גורם אחד: מדגמים בלתי
תלויים ומזווגים. קבועות ואקראיות. קונטרסטים והשואות מרובות. ניתוח שונות דו כיווני: השפעות קבועות. ניסוי בבלוקים שלמים. מבחנים א-פרמטרים: ווילקוקסון, קרוסקל-ווליס ופרידמן. ריבוע לטיני כתוכנית לניסוי בבלוקים ולניסוי פקטוריאלי חלקי. בדיקת הנחות. טרנספורמציות. ניסויים היררכים. שילוב עבודה מעשית בניתוח נתונים בעזרת תוכנות סטטיסטיות.
0365-2301-01
 סטטיסטיקה למדעי המחשב
 Statistics for Computer Science
פרופ רוסט סהרוןשיעור נפתלי001 א'1400-1100 סמ'  א'
מהי סטטיסטיקה, סטטיסטיקה והסתברות, סטטיסטיקה וחישוב, סטטיסטיקה ונתונים הכרות עם סביבת אר לניתוח נתונים במחשב סוגי נתונים תיאור ותמצות נתונים תיאוריה אודות תמציות תפקיד הצגים גרפיים בניתוח נתונים הסטוגרמות ותרשים צפיפות תיאור ותמצות קשרים בנתונים שמיים ובנתוני מדידה רגרסיה משתנים מקריים רציפים פונקציות התפלגות מצטברת פונקצית צפיפות תוחלת ושונות אחוזונים וחציון משפחות של משתנים רציפים (אחיד נורמלי גאמה חי בריבוע) מומנטים משפטי גבול קירוב נורמלי להתפלגות בינומית משפט הגבול המרכזי קירוב נורמלי להתפלגות בינומית חוק המספרים הגדולים משפט הגבול המרכזי מבוא להסקה סטטיסטית אמידה נקודתית תכונות אומדים רווח סמך אינוריאנטיות אומדים ורווחי סמך בדיקת השערות מושגי יסוד בחינת השערותבמדגם בודד מבחן זד מבחן טי הלמה של ניימן-פירסון השוואה של שני מדגמים ומבחני חי בריבוע נושאים נוספים: מבחנים א-פרמטריים והשוואות מרובות  
0365-2301-02
 סטטיסטיקה למדעי המחשב
 Statistics for Computer Science
מר גלילי טלתרגיל אורנשטיין102 ה'1100-1000 סמ'  א'
מטרת הקורס היא ליצור היכרות עם עולם הסטטיסטיקה, השיטות שלו, הבעיות אותן אנו פותרים. אנו נטעם מתחומים רבים ונתעמק בחשובים מתוכם. 
מבוא: מהי סטטיסטיקה? סטטיסטיקה והסתברות, סטטיסטיקה וחישוב, סטטיסטיקה ונתונים.ניתוח נתונים פרקטי במחשב: הכרות עם סביבת R וסביבות אחרות. סוגי נתונים: תאור ותמצות נתונים, תיאויה אודות תמציות.תפקיד הצגים גראפיים בניתוח נתונים; היסטוגרמות ותרשים צפיפות. תיאור ותמצות קשרים בנתוים שמיים ובנתוני מדידה: רגרסיה. משתנים מקריים רציפים: פונק' התפלגות מצטברת, פונק' צפיפות, תוחלת שונות, אחוזונים וחציון, משפחות של משתנים רציפים (אחיד, נורמלי, גאמה, חי בריבוע...(, מומנטים. משפטי גבול: קירוב נורמלי להתפלגות בינומית, חוק המספרים הגדולים, משפט הגבול המרכזי. מבוא להסקה סטטיסטית: אמידה נקודתית, תכונות אומדים. רווחי סמך. אינוריאניות אומדים ורווחי סמך. בדיקת השערות, מושגי יסוד, בחינת השערות במדגם בודד: מבחן Z מבן t. הלמה של ניימן-פירסון. השוואת שני מדגמים ומבחני חי בריבו. נושאים נוספים: מבחנים א-פרמטריים, השוואות מרובות.
0365-2301-03
 סטטיסטיקה למדעי המחשב
 Statistics for Computer Science
מר גלילי טלתרגיל אורנשטיין102 ה'1200-1100 סמ'  א'
0365-2301-04
 סטטיסטיקה למדעי המחשב
 Statistics for Computer Science
מר גלילי טלתרגיל שרייבר מתמטי007 ה'1400-1300 סמ'  א'
0365-2302-01
 חקר ביצועים 1
 Operations Research 1
פרופ חסין רפאלשיעור פיזיקה-שנקר222 ב'1200-0900 סמ'  א'
תכנות לינארי: ניסוח ודואליות. תכנות בשלמים: ניסוח ואלגוריתם Branch&Bound. תכנות דינמי: ניסוח ופתרון. אופטימיזציה קומבינטורית: זרימה מקסימלית, השמה וכיסוי, עץ פורש אופטימלי, קרובים לבעיות קשות.
Linear programming: formulation and duality. Integer programming: for mulation and Branch&Bound. Dynamic programming: formulation and solution. Combinatorial optimization: maximum flow, assignment and covering, optimal spanning tree, approximations for hard problems
0365-2302-02
 חקר ביצועים 1
 Operations Research 1
מר קזאז שיתרגיל פיזיקה-שנקר104 ג'1000-0900 סמ'  א'
תכנות לינארי - ניסוח, גישות לפתרון, דואליות, בעיית התעבורה (טרנספורטציה) ובעיית ההשמה. תכנות בשלמים - ניסוח בעיות ושיטת ה- Branch and Bound. נושאים בתורת הרשתות - זרימה מכסימלית, דרך קצרה, עץ פורש מינימלי, נתיב קריטי (CPM, PERT). מודלים בסיסיים בתכנות דינמי, מודלים בסיסיים במלאי או בתורים
0365-2816-01
 הסתברות לדו-חוגי
 Probability for Double Major Students
פרופ לרר אהודשיעור פיזיקה-שנקר222 ד'1400-1100 סמ'  א'

הגדרת מרחב הסתברות, משתנה מקרי חד-ממדי בדיד ורציף, טרנספורמציה של משתנה מקרי חד-ממדי, משתנה מקרי דו-ממדי, טרנספורמציה של משתנה דו-ממדי, התפלגויות רציפות מיוחדות (אחידה, מעריכית, נורמלית, גמא, ביתא), התפלגויות מותנות ואי-תלות, התפלגויות רב-ממדיות, מומנטים, התפלגות דו-נורמלית, הפונקציה יוצרת המומנטים, ההתפלגויות הקשורות למודל הנורמלי ((F, t, x2, חוקי גבול.

 

 

 

 

0365-2816-02
 הסתברות לדו-חוגי
 Probability for Double Major Students
מר בארלי איתיתרגיל קפלון118 ה'1400-1200 סמ'  א'

הגדרת מרחב הסתברות, משתנה מקרי חד-ממדי בדיד ורציף, טרנספורמציה של משתנה מקרי חד-ממדי, משתנה מקרי דו-ממדי, טרנספורמציה של משתנה דו-ממדי, התפלגויות רציפות מיוחדות (אחידה, מעריכית, נורמלית, גמא, ביתא), התפלגויות מותנות ואי-תלות, התפלגויות רב-ממדיות, מומנטים, התפלגות דו-נורמלית, הפונקציה יוצרת המומנטים, ההתפלגויות הקשורות למודל הנורמלי ((F, t, x2, חוקי גבול.

 

 

 

 

0365-3108-01
 מבוא מתמטי לתורת המימון
 Introduction to Mathematical Finance
ד"ר שמעיה ערןשיעור שרייבר מתמטי008 ג'2100-1800 סמ'  ב'
    
An option gives its owner the right, but not the obligation, to buy or sell a security under specified terms. A typical example is an option to buy 100 shares of apple stock at price $150 per share on December 31 2016. The price of the option today is driven by the uncertainty about the future price of the apple stock. 

This course presents the Black-Scholes model for option pricing and other derivatives. The assumptions behind the model are that the price of the underlying security follows  a geometric Brownian motion, and that the market allows no arbitrage (there is no way to make money without taking risk).  Roughly 2/3 of the time will be spent on mathematical preliminaries, normal random variables, Brownian motion, basic Ito calculus. The rest of the course is devoted to implications of absent of arbitrage and the Black-Scholes model.
0365-3117-01
 תכנות לינארי
 Linear Programming
ד"ר בוכבינדר ניבשיעור ותשרייבר מתמטי008 ב'1900-1600 סמ'  ב'
הקורס הינו קורס תיאורטי העוסק בבעיות אופטימיזציה לינאריות. בקורס נכיר בין השאר: גיאומטריה של תכנות לינארי, אפיון הפתרון האופטימלי, שיטת הסימפלקס וטיפול בניוון, דואליות ושימושים, הלמה של פרקש ומישורים מפרידים, ניתוח רגישות, אלגוריתם האליפסואיד.
0365-3118-01
 משחקים לא שיתופיים
 Non Cooperative Games
פרופ לרר אהודשיעור ותפיזיקה-שנקר104 א'1600-1300 סמ'  א'
בקורס נכסה את הנושאים הבאים (יתכנו שינויים עקב אילוצי זמן):
1) משחקים בצורה רחבה.
2) משחקים בצורה אסטרטגית.
3) אסטרטגיות מעורבות.
4) אסטרטגיות התנהגות ומשפט קיון.
5) עידונים של שיווי משקל.
6) שיווי משקל מתואם.
7) משחקים חוזרים.
8) תורת התועלת.

ספר: תורת המשחקים, מאת זמיר-משלר-סולן, הוצאת מאגנס.


0365-3247-01
 רגרסיה
 Regression Analysis
פרופ יקותיאלי דניאלשיעור ותשרייבר מתמטי007 א'1900-1600 סמ'  א'

רגרסיה עם מנבא יחיד, אמידה נקודתית והסקה סטטיסטית על מקדמים ותחזיות, בדיקת התאמת המודל, השימוש בטרנספורמציות במקרים של אי-התאמה במקור, רגרסיה דרך הראשית, רגרסיה עם שני מנבאים, מתאם מרובה וחלקי, רגרסיה רב-משתנית, משתני דמה, בחירת מודל מתאים, שימושים ובעיות.

 

 

 

 

0365-3344-01
 סמינר בסטטיסטיקה
 Statistics Seminar
פרופ גורפיין אורג מלכהסמינר קפלון319 ב'1500-1300 סמ'  ב'

 

מטרות הסמינר הן:
·         לחוות למידה עצמית והתמודדות עם טקסטים מדעיים
·         לפתח חשיבה ביקורתית בקריאת חומר כזה
·         לרכוש ניסיון בארגון החומר והצגתו מול קהל
הסטודנטים יקראו ויציגו לפני הכיתה מאמרים מעיתונים מדעיים ו/או פרקים מספרים.

 

 

 

 

0365-3421-01
 סמינר בחקר ביצועים
 Seminar in Operations Research
פרופ טבול מרקסמינר שרייבר מתמטי209 ב'1300-1100 סמ'  ב'
http://www.math.tau.ac.il/~teboulle/seminar-OR/or-bsc.html
0365-3531-01
 חקר ביצועים 2
 Operations Research 2
פרופ חסין רפאלשיעור ותשרייבר מתמטי007 א'1600-1300 סמ'  ב'
נושאים בחקר ביצועים שלא נסקרו בקורס "חקר ביצועים 1" ובהם נושאים בתורת התורים, מערכות מלאי, סידרור ותזמון, סימולציה.
Topics in operations research that were not studied in the course Operations Research 1, including queueing theory, scheduling and sequencing inventory systems, simulation
0365-4000-01
 סמינר בסטטיסטיקה
 Seminar in Statistics
ד"ר הלר רותסמינר שרייבר מתמטי209 ד'1800-1600 סמ'  א'
0365-4063-01
 למידה סטטיסטית
 Statistic Learning
פרופ רוסט סהרוןשיעור קפלון118 ב'1900-1600 סמ'  א'
מטרת הקורס היא להכיר את עקרונות היסוד והשיטות המרכזיות ללמידה סטטיסטית מנתונים. הקורס ישלב בסיס תאורטי עם עבודה מעשית של נתונים ודיון בכיתה על דוגמאות מעשיות מן התעשיה (case studies). רשימה חלקית של נושאים: בעיות יסוד: רגרסיה, קלאסיפיקציה, עקרונות יסוד בלמידה סטטיסטית: שונות והטיה, למידה מקומית מול גלובאלית, curse of dimensionality, שיטות לינאריות לרגרסיה ורגולריזציה, שיטות לינאריות לקלאסיפיקציה: linear discriminant analysis, רגרסיה לוגיסטית, support vector machines, שיטות לשערוך ובחירת מודלים.
דרישות קדם: הסתברות, תאוריה סטטיסטית, רקע מתמטי בסיסי: אינפי, אלגברה לינארית, גאומטריה אנליטית. רצוי אבל לא הכרחי נסיון בתכנות מתמטי/סטטיסטי (רצוי R/SPlus/Mathlab ), רגרסיה.
0365-4078-01
 סטטיסטיקה לעידן ה-Big Data
 Statistics for the Big Data
פרופ רוסט סהרוןשיעור ותפיזיקה-שנקר204 א'1500-1200 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בשיטות סטטיסטיות ושיקולים אחרים בניהול וניתוח של נתונים מודרניים, כולל: 1. שיטות וקריטריונים לדווח נתונים תוך שמירה על פרטיות. 2. ביצוע מבחנים סטטיסטיים על בסיסי נתונים ציבוריים/משותפים. 3. בניית קבצי נתונים לניתוח מתוך בסיסי נתונים מורכבים: תחרויות מידול ופרויקטים. 4. סוגיות חישוביות בהפעלת אלגוריתמים סטטיסטיים על בסיסי נתונים גדולים. 5. מבנים מורכבים של בעיות מידול בנתונים מודרניים ואלגוריתמים להתמודדות אתם. רקע נדרש: בסיס מוצק ברמת תואר ראשון במתמטיקה, הסתברות וסטטיסטיקה
The course will discuss statistical methods and other considerations in management and analysis of modern "big data", including: 1. Privacy preservation: methods and criteria for sharing data while preserving privacy 2. Statistical testing methodologies for large public/shared databases 3. Extraction of data for analysis from complex big data repositories: modeling competitions and real-life projects 4. Computational issues in applying statistical methods to big data 5. Complex modeling problems in big data and algorithms for addressing them Required background: undergraduate level control of mathematics, probability and statistics
0365-4122-01
 סמינר מחקר בסטטיסטיקה
 Research Seminar in Statistics
ד"ר הלר רותסמינר שרייבר מתמטי309 ג'1200-1000 סמ'  א'
0365-4122-02
 סמינר מחקר בסטטיסטיקה
 Research Seminar in Statistics
ד"ר הלר רותסמינר שרייבר מתמטי309 ג'1200-1000 סמ'  ב'
0365-4133-01
 תיאוריה סטטיסטית מתקדמת
 Advanced Statistical Theory
פרופ אברמוביץ פליקסשיעור כיתות דן דוד203 ג'1900-1600 סמ'  א'

מבוא: סטטיסטי מספיק ומםיק מינימלי, שלמות, משפחה מעריכית של התפלגויות.

אמידה.

רווחי ואיזורי סמך.

בדיקת השערות.

תיוריה אסימפטוטית.

הסקה בייזיאנית.

תורת החלטות: קבילות, כללי מינימקס, כללי בייז.


 

 

 

0365-4140-01
 סמינר הורוביץ בהסתברות
 Horowitz Seminar in Probability
פרופ פלד רוןסמינר שרייבר מתמטי309 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר המחקר המחלקתי בנושאי הסתברות, תורה ארגודית ומערכות דינמיות. בסמינר מרצים פרופסורים, פוסט-דוקטורנטים ותלמידי מחקר על עבודותיהם האחרונות בנושאי הסמינר. הסמינר פתוח לכל וניתן לבוא לשמוע כל אחת מההרצאות ללא רישום מראש. תקצירי ההרצאות מפורסמים באתר
http://www.math.tau.ac.il/~peledron/Horowitz_seminar/Horowitz_seminar.html
וניתן גם להצטרף לרשימת התפוצה ולקבל הודעה על נושא ההרצאה בכל שבוע.
The departmental research seminar in Probability Theory, Ergodic Theory and Dynamical Systems. In this seminar professors, post-doctoral fellows and graduate students talk about their latest research in the seminar topics. The seminar is open to all and it is possible to attend selected lectures according to topics of interest. Titles and abstracts for the talks are announced at
http://www.math.tau.ac.il/~peledron/Horowitz_seminar/Horowitz_seminar.html
and there is a seminar mailing list one may join to receive weekly announcements.
0365-4140-02
 סמינר הורוביץ בהסתברות
 Horowitz Seminar in Probability
פרופ פלד רוןסמינר שרייבר מתמטי209 ב'1600-1400 סמ'  ב'
0365-4142-01
 אינפורמציה, הסתברות ומשחקים
 Information, Probability and Games
פרופ לרר אהודשיעור ותשרייבר מתמטי007 ד'1900-1600 סמ'  א'
מרטינגלים, אינפורמציה משותפת. משחקים רב שלביים עם אינפורמציה שלמה ועם אינפורמציה לא שלמה.

0365-4144-01
 סמינר מחקר בחקר ביצועים
 Seminar in Operations Research
פרופ טבול מרקסמינר שרייבר מתמטי209 ב'1200-1000 סמ'  א'
0365-4144-02
 סמינר מחקר בחקר ביצועים
 Seminar in Operations Research
פרופ חסין רפאלסמינר שרייבר מתמטי209 ג'1300-1100 סמ'  ב'
0365-4146-01
 סמינר המעבדה לסטטיסטיקה
 Seminar of the Statistical Laboratory
פרופ יקותיאלי דניאלסמינר שרייבר מתמטי209 ד'1900-1600 סמ'  ב'

הסדנה מקנה לסטודנט התנסות יישומית בסטטיסטיקה, תוך עבודה על פרוייקטים מחקריים המגיעים למעבדה לסטטיסטיקה. במהלך הסדנה, הסטודנטים ישמעו בעיות מחקריות ויידרשו לספק פתרונות סטטיסטיים, כולל ניתוח נתונים מתאים, הסקת מסקנות, הכנת דו"חות כתובים והצגת עבודותיהם בפני הכתה והחוקר.

 

 

 

 

0365-4150-01
 אלגוריתמי קירוב לאופטימיזציה קומבינטורית
 Approximate Algorithms in Combinatorial Optimization
ד"ר בוכבינדר ניבשיעור שרייבר מתמטי209 ה'1200-0900 סמ'  ב'
הקורס הינו קורס תיאורטי בתכנון וניתוח אלגוריתמי קירוב לבעיות אופטימיזציה קומבינטורית. בקורס נכיר שיטות לתכנון וניתוח אלגוריתמי קירוב כגון: אלגוריתמים חמדניים, שיטות המבוססות על תכנות דינאמי, שיטות המבוססות על עיגול של תכניות לינאריות ותכניות חיוביות, שיטות המבוססות על דואליות ועוד. נכיר בעיות אופטימיזציה רבות כגון: כיסוי בקבוצות, בעיית הסוכן הנוסע, בעיית התרמיל, בעיות תזמון, בעיות מיקום, בעיות חתכים ועוד.
0365-4151-01
 נושאים בתורת המשחקים
 Topics in Game Theory
פרופ סולן אילוןשיעור שרייבר מתמטי007 ה'1600-1300 סמ'  ב'
בעיות החלטה מרקוביות ובעיות החלטה מרקוביות עם סיגנלים.
המודל של משחקים סטוכסטיים.
משחקים סכום אפס ומשפט שפלי.
הפיתוח של פונקציית הערך לטור חזקות.
סטיות קטנות ורציפות הערך.
מרטינגיילים והערך האחיד.
משחקים לא סכום אפס ושיווי משקל מהוון.
שיווי משקל אחיד במשחקים סופגים עם שני שחקנים לא סכום אפס.
שיווי משקל אחיד במשחקים רקורסיביים עם שני שחקנים לא סכום אפס.
שיווי משקל אחיד במשחקי עצירה דטרמיניסטיים עם שני שחקנים.


Markov decision processes with and without perfect ibservation.
The model of stochastic games.
Zero sum games and Shapley's Theorem.
The expansion of the value function to a power series (Bewley and Kohlberg).
Small deviations and the continuity of the value function.
Martingales and the uniform value (Mertens and Neyman).
Non zero sum games and the discounted equilibrium.
Uniform equilibrium in two -player non zero sum absorbing games (Vrieze and Thuijsman).
Uniform equilibrium in two -player non zero sum positive recursive games (Vieille).
Uniform equilibrium in two-player non zero sum deterministic stopping games.

0365-4171-01
 סמינר מחקר בתורת המשחקים וכלכלה מתמטית
 Research & Mathematical Seminar in Game Theory Economics
פרופ סולן אילוןסמינר שרייבר מתמטי007 ג'1800-1600 סמ'  א'
ד"ר שמעיה ערן
פרופ לרר אהוד
0365-4172-02
 סמינר מחקר בתורת המשחקים וכלכלה מתמטית
 Research & Mathematical Seminar in Game Theory Economics
פרופ סולן אילוןסמינר שרייבר מתמטי007 ג'1800-1600 סמ'  ב'
ד"ר שמעיה ערן
פרופ לרר אהוד
0365-4173-01
 סמינר בהתנהגות רציונלית במערכת התורים
 Rational Behavior in Queueing Systems
פרופ חסין רפאלסמינר שרייבר מתמטי209 ה'1800-1600 סמ'  א'
מודלים של התנהגות רציונלית במערכות תורים, אופטימיזציה אישית, אופטימיזציה חברתית, מקסימיזציה של רווח, משחקי תורים ופתרונות שווי משקל שלהם. החלטות על הצטרפות לתור, עזיבה, עיתוי ההגעה, קנית מידע ועדיפות וכדומה.
Models of rational behavior in queueing system, individual and social optimization, profit maximization, queueing games and their equilibrium solutions. Decisions on joining a queue, abandoning it, timing of arrivals, purchase of information and priorities, etc
0365-4218-01
 ניתוח לוחות שכיחות
 Contingency Tables Analysis
פרופ יקותיאלי דניאלשיעור כיתות דן דוד110 ד'1600-1300 סמ'  ב'
התפלגויות של לוחות שכיחות בדיקת טיב התאמה ע"ס שכיחויות, בדיקת אי תלות בלוח דו-כיווני, מדדי קשר בלוח דו-כיווני, לוח רב כיווני והמודל הלוגי לינארי, אמידהנקודתית, הסקה על פרמטרים ומציאת מודל מתטים, מקרים פרטיים של המודל הלא לינארי, תאים ריקים מבנית ומקרית בלוחות שכיחות, גישות אחרות לניתוח לוחות שכיחות.
0365-4409-01
 אנליזה קמורה ואופטימיזציה 1
 Optimization 1
פרופ טבול מרקשיעור שרייבר מתמטי209 ב'1900-1600 סמ'  א'

הקורס דן בתורת האופטימיזציה הרציפה. שלושת החלקים העיקריים הם:

 

 

אנליזה קמורה: קבוצות ופונקציות קמורות, תכניות טופולוגיות ופונקציונליות. משפטי הצגה, משפטי הפרדה, משפטי אלטרנטיבה לאי-שיוויונות.

 

 

 

 

    1. 

 

 

 

 

תכנות קמור: תנאי אופטימליות לבעיות מאולצות, משפט KKT.

 

 

 

 

    2. 

 

 

 

 

דואליות באופטימיזציה: גישה כללית, Lagrangian Duality, דואליות צמודה ומשפט פינשל, משפטי מינימקס. דוגמאות ויישומים של דואליות באופטימיזציה.

 

 

 

 

    3. 

 

 

 

 

 

 

0365-4414-01
 אלגוריתמים באופטימיזציה רציפה
 Algorithms for Continuous Optimization
פרופ טבול מרקשיעור ותשרייבר מתמטי209 ב'1900-1600 סמ'  ב'

שיטות נומריות בבעיות אופטימיזציה לא לינאריות. מבוא לאלגוריתמים בשיטות אופטימיזציה: מבנה כללי, שיטות ירידה וחפוש קווי. שיטות בסיסיות לבעיות לא מאולצות: שיטת גרדיאנטים, שיטות ניוטון, אלגוריתמים לבעיות מאולצות: שיטות קנס פנימי וחיצוני. שיטות כופלים ושיטות פירוק.

 

 

שיטות איטרטיוויות לפתרון אי שיוויונות ווריאציוניות. יעילות וסיבוכיות של אלגוריתמים מטיפוס נקודת פנים בתכנות קמור.

 

 

 

 

 

 

0365-4436-01
 תורת התורים
 Queueing Theory
פרופ יחיאלי אורישיעור ותכיתות דן דוד212 ג'1900-1600 סמ'  א'

ניתוח הסתברותי של מערכות M/G/1, G/M/1, M/G/¥; תהליכי לידה ומוות: מערכות M/M/1, M/M/S, מערכות /1M/M רב ממדיות; רשתות ג'קסון ורשתות מחשבים; מערכות M/D/S, G/M/S; משטרי תורים: FIFO, LIFO, משטרי עדיפויות; אופטימיזציה במערכות תורים; שימושים ויישומים במערכות תקשורת ומחשבים.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0365-4542-01
 תכנות בשלמים
 Integer Programming
ד"ר בוכבינדר ניבשיעור ותפיזיקה-שנקר204 ג'1600-1300 סמ'  א'
הקורס הינו קורס תיאורטי בנושא תכנות בשלמים. בקורס נכיר שיטות להתמודדות עם בעיות תכנות בשלמים. שיטות לחיזוק פורמולציות של תכנות בשלמים, שיטות כלליות מבוססות אנומרציה וחתכים, שיטות לטיפול במקרים מיוחדים של תכנות בשלמים, דואליות, רלקסציות ולאלגוריתמי קירוב. נכיר בעיות אופטימזציה קומבינטורית רבות כגון: בעיית התרמיל, בעיות כיסוי ואריזה, בעיית הסוכן הנוסע ועוד.