שנה"ל תשע"ח

0351-1100-01
 תכנות
 Computer Programming
מר נתנאלי דבירשיעור שרייבר מתמטי006 ה'1200-1000 סמ'  ב'

קורס מבוא למדעי המחשב ותכנות.

נושאים: מבנה מחשב סיפרתי ואופן פעולתו, שיטות שונות של ייצוג מספרים במחשב, האלמנטים של שפת תכנות מודרנית שימושית: קבועים, משתנים, ביטויים, פסוקים אריתמטיים, לולאות, פסוקי בקרה, קלט-פלט, פרוצדורות, פונקציות, פרמטרים של תת-תכניות, וקטורים ומטריצות, רשומות, חפושים, מיונים, קבצים, בדיקת תכניות, מציאת שגיאות.

** החל משנת הלימודים התשע"ז ייעשה שימוש במהלך הקורס בשפת פייתון ובחבילות ההרחבה המדעיות שלה  **

 

 

 
0351-1105-01
 כימיה כללית 1
 General Chemistry 1
ד"ר סיט עמית יחזקאלשיעור דאך005 א'1800-1500 סמ'  א'
שיעור דאך005 ד'1000-0800 סמ'  א'
 • מושגי יסוד – גדלים פיזיקליים, יחידות, אטומים, מולקולות, המשוואה הכימית, סטויכיומטריה.
 • מבנה האטום – הגרעין, איזוטופים, מודל בוהר ,ספקטרום אטום המימן, דואליות גל-חלקיק, משוואת שרדינגר, פונקציות גל ומספרים קוונטיים באטום המימן, אורביטלים אטומיים, אטומים מרובי אלקטרונים, כללי אכלוס
 • הטבלה המחזורית – אנרגיות יינון, רדיוס אטומי, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות, תכונות יסודות
 • קשר כימי 1 – מבני לואיס וקשרים קוולנטיים, רזוננס, VSEPR וגאומטרית מולקולות, אנרגית וסדר קשר
 • קשר כימי 2  –  קשרי ערכיות והיברידיזציה, אורביטלים מולקולריים במולקולות דו-אטומיות
 • חוקי הגזים – לחץ, לחצים חלקיים, חוק בויל, חוק שארל, גז אידאלי, גז לא-אידאלי
 • תרמוכימיה – חום, מערכת וסביבה, קלורימטריה, עבודה, אנרגיה פנימית, החוק הראשון, אנתלפיה, מצב סטנדרטי, חוק הס, חום יצירה
 • נוזלים, מוצקים, מעברי פאזות – נוזל, כוחות בין מולקולות, לחץ אדים, עקומת רתיחה, היתוך, חום כמוס, דיאגרמת פאזות, נקודה קריטית,  משוואת קלאוזיוס-קלפירון
 • תמיסות ותכונותיהן -  חום המסה, תלות המסיסות בטמפ', מסיסות גזים, חוק הנרי, חוק ראול, דיאגרמת לחצי אדים של תערובות נוזלים, זיקוק, לחץ אוסמוטי
 • מוצקים ומבנה גבישי – מוצקים יוניים, מולקולריים ומתכתיים, מבנה גבישי, אריזה צפופה, ‏FCC‏, HCP‏, קואורדינציה, מרחקי סריג, גבישי מלחים, אנרגיית יצירה של גביש יוני
 • מבוא לתרמודינמיקה – אנטרופיה, שינוי אנטרופיה, החוק השני, אנרגיה חופשית, תהליכים ספונטניים, שיווי משקל
 • Basic concepts – physical quantities, units, atoms, molecules, chemical equations, stoichiometry
 • Atomic structure – nucleus, isotopes, hydrogen atom, Bohr model, photons, hydrogen spectrum, particle-wave duality
 • Atoms – Wave functions, quantum numbers, atomic orbitals
 • Periodic table – ionization energies, atomic radii, electron affinity, electronegativity, properties of the elements
 • Chemical bond – Lewis structures and covalent bonds, resonance, exceptions, molecular geometry, bond order, valence and hybridization, molecular orbitals in diatomic molecules
 • Gas laws – pressure, partial pressure, Boil law, Charle’s law, ideal gases, non-ideal gases.
  Thermochemistry – heat, calorimetry, work, first law of thermodynamics, enthalpy & internal energy, Hess’s Law
  Liquids, solids, and intermolecular forces – liquids, vapor pressure, critical points, phase diagrams, Clausius-Clapeyron equations
 • Properties of solutions – molarity, enthalpy of solution formation, solubility of gases, solution mixtures, osmotic pressure, Henry’s law, Raoult’s law
 • Ionic, molecular and metallic solids, crystal forms, packed structures, coordination, lattice distances
 • Thermodynamics – entropy, second law, free energy, equilibrium
0351-1105-02
 כימיה כללית 1
 General Chemistry 1
גב' בכר-בק מיטלתרגיל אורנשטיין111 ד'1400-1200 סמ'  א'
 • מושגי יסוד – גדלים פיזיקליים, יחידות, אטומים, מולקולות, המשוואה הכימית, סטויכיומטריה.
 • מבנה האטום – הגרעין, איזוטופים, מודל בוהר ,ספקטרום אטום המימן, דואליות גל-חלקיק, משוואת שרדינגר, פונקציות גל ומספרים קוונטיים באטום המימן, אורביטלים אטומיים, אטומים מרובי אלקטרונים, כללי אכלוס
 • הטבלה המחזורית – אנרגיות יינון, רדיוס אטומי, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות, תכונות יסודות
 • קשר כימי 1 – מבני לואיס וקשרים קוולנטיים, רזוננס, VSEPR וגאומטרית מולקולות, אנרגית וסדר קשר
 • קשר כימי 2  –  קשרי ערכיות והיברידיזציה, אורביטלים מולקולריים במולקולות דו-אטומיות
 • חוקי הגזים – לחץ, לחצים חלקיים, חוק בויל, חוק שארל, גז אידאלי, גז לא-אידאלי
 • תרמוכימיה – חום, מערכת וסביבה, קלורימטריה, עבודה, אנרגיה פנימית, החוק הראשון, אנתלפיה, מצב סטנדרטי, חוק הס, חום יצירה
 • נוזלים, מוצקים, מעברי פאזות – נוזל, כוחות בין מולקולות, לחץ אדים, עקומת רתיחה, היתוך, חום כמוס, דיאגרמת פאזות, נקודה קריטית,  משוואת קלאוזיוס-קלפירון
 • תמיסות ותכונותיהן -  חום המסה, תלות המסיסות בטמפ', מסיסות גזים, חוק הנרי, חוק ראול, דיאגרמת לחצי אדים של תערובות נוזלים, זיקוק, לחץ אוסמוטי
 • מוצקים ומבנה גבישי – מוצקים יוניים, מולקולריים ומתכתיים, מבנה גבישי, אריזה צפופה, ‏FCC‏, HCP‏, קואורדינציה, מרחקי סריג, גבישי מלחים, אנרגיית יצירה של גביש יוני
 • מבוא לתרמודינמיקה – אנטרופיה, שינוי אנטרופיה, החוק השני, אנרגיה חופשית, תהליכים ספונטניים, שיווי משקל
 • Basic concepts – physical quantities, units, atoms, molecules, chemical equations, stoichiometry
 • Atomic structure – nucleus, isotopes, hydrogen atom, Bohr model, photons, hydrogen spectrum, particle-wave duality
 • Atoms – Wave functions, quantum numbers, atomic orbitals
 • Periodic table – ionization energies, atomic radii, electron affinity, electronegativity, properties of the elements
 • Chemical bond – Lewis structures and covalent bonds, resonance, exceptions, molecular geometry, bond order, valence and hybridization, molecular orbitals in diatomic molecules
 • Gas laws – pressure, partial pressure, Boil law, Charle’s law, ideal gases, non-ideal gases.
  Thermochemistry – heat, calorimetry, work, first law of thermodynamics, enthalpy & internal energy, Hess’s Law
  Liquids, solids, and intermolecular forces – liquids, vapor pressure, critical points, phase diagrams, Clausius-Clapeyron equations
 • Properties of solutions – molarity, enthalpy of solution formation, solubility of gases, solution mixtures, osmotic pressure, Henry’s law, Raoult’s law
 • Ionic, molecular and metallic solids, crystal forms, packed structures, coordination, lattice distances
 • Thermodynamics – entropy, second law, free energy, equilibrium
0351-1105-03
 כימיה כללית 1
 General Chemistry 1
גב' שרים הילהתרגיל פיזיקה-שנקר204 ד'1400-1200 סמ'  א'
 • מושגי יסוד – גדלים פיזיקליים, יחידות, אטומים, מולקולות, המשוואה הכימית, סטויכיומטריה.
 • מבנה האטום – הגרעין, איזוטופים, מודל בוהר ,ספקטרום אטום המימן, דואליות גל-חלקיק, משוואת שרדינגר, פונקציות גל ומספרים קוונטיים באטום המימן, אורביטלים אטומיים, אטומים מרובי אלקטרונים, כללי אכלוס
 • הטבלה המחזורית – אנרגיות יינון, רדיוס אטומי, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות, תכונות יסודות
 • קשר כימי 1 – מבני לואיס וקשרים קוולנטיים, רזוננס, VSEPR וגאומטרית מולקולות, אנרגית וסדר קשר
 • קשר כימי 2  –  קשרי ערכיות והיברידיזציה, אורביטלים מולקולריים במולקולות דו-אטומיות
 • חוקי הגזים – לחץ, לחצים חלקיים, חוק בויל, חוק שארל, גז אידאלי, גז לא-אידאלי
 • תרמוכימיה – חום, מערכת וסביבה, קלורימטריה, עבודה, אנרגיה פנימית, החוק הראשון, אנתלפיה, מצב סטנדרטי, חוק הס, חום יצירה
 • נוזלים, מוצקים, מעברי פאזות – נוזל, כוחות בין מולקולות, לחץ אדים, עקומת רתיחה, היתוך, חום כמוס, דיאגרמת פאזות, נקודה קריטית,  משוואת קלאוזיוס-קלפירון
 • תמיסות ותכונותיהן -  חום המסה, תלות המסיסות בטמפ', מסיסות גזים, חוק הנרי, חוק ראול, דיאגרמת לחצי אדים של תערובות נוזלים, זיקוק, לחץ אוסמוטי
 • מוצקים ומבנה גבישי – מוצקים יוניים, מולקולריים ומתכתיים, מבנה גבישי, אריזה צפופה, ‏FCC‏, HCP‏, קואורדינציה, מרחקי סריג, גבישי מלחים, אנרגיית יצירה של גביש יוני
 • מבוא לתרמודינמיקה – אנטרופיה, שינוי אנטרופיה, החוק השני, אנרגיה חופשית, תהליכים ספונטניים, שיווי משקל
 • Basic concepts – physical quantities, units, atoms, molecules, chemical equations, stoichiometry
 • Atomic structure – nucleus, isotopes, hydrogen atom, Bohr model, photons, hydrogen spectrum, particle-wave duality
 • Atoms – Wave functions, quantum numbers, atomic orbitals
 • Periodic table – ionization energies, atomic radii, electron affinity, electronegativity, properties of the elements
 • Chemical bond – Lewis structures and covalent bonds, resonance, exceptions, molecular geometry, bond order, valence and hybridization, molecular orbitals in diatomic molecules
 • Gas laws – pressure, partial pressure, Boil law, Charle’s law, ideal gases, non-ideal gases.
  Thermochemistry – heat, calorimetry, work, first law of thermodynamics, enthalpy & internal energy, Hess’s Law
  Liquids, solids, and intermolecular forces – liquids, vapor pressure, critical points, phase diagrams, Clausius-Clapeyron equations
 • Properties of solutions – molarity, enthalpy of solution formation, solubility of gases, solution mixtures, osmotic pressure, Henry’s law, Raoult’s law
 • Ionic, molecular and metallic solids, crystal forms, packed structures, coordination, lattice distances
 • Thermodynamics – entropy, second law, free energy, equilibrium
0351-1105-04
 כימיה כללית 1
 General Chemistry 1
מר אדמון תמירתרגיל הולצבלט007 ד'1400-1200 סמ'  א'
 • מושגי יסוד – גדלים פיזיקליים, יחידות, אטומים, מולקולות, המשוואה הכימית, סטויכיומטריה.
 • מבנה האטום – הגרעין, איזוטופים, מודל בוהר ,ספקטרום אטום המימן, דואליות גל-חלקיק, משוואת שרדינגר, פונקציות גל ומספרים קוונטיים באטום המימן, אורביטלים אטומיים, אטומים מרובי אלקטרונים, כללי אכלוס
 • הטבלה המחזורית – אנרגיות יינון, רדיוס אטומי, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות, תכונות יסודות
 • קשר כימי 1 – מבני לואיס וקשרים קוולנטיים, רזוננס, VSEPR וגאומטרית מולקולות, אנרגית וסדר קשר
 • קשר כימי 2  –  קשרי ערכיות והיברידיזציה, אורביטלים מולקולריים במולקולות דו-אטומיות
 • חוקי הגזים – לחץ, לחצים חלקיים, חוק בויל, חוק שארל, גז אידאלי, גז לא-אידאלי
 • תרמוכימיה – חום, מערכת וסביבה, קלורימטריה, עבודה, אנרגיה פנימית, החוק הראשון, אנתלפיה, מצב סטנדרטי, חוק הס, חום יצירה
 • נוזלים, מוצקים, מעברי פאזות – נוזל, כוחות בין מולקולות, לחץ אדים, עקומת רתיחה, היתוך, חום כמוס, דיאגרמת פאזות, נקודה קריטית,  משוואת קלאוזיוס-קלפירון
 • תמיסות ותכונותיהן -  חום המסה, תלות המסיסות בטמפ', מסיסות גזים, חוק הנרי, חוק ראול, דיאגרמת לחצי אדים של תערובות נוזלים, זיקוק, לחץ אוסמוטי
 • מוצקים ומבנה גבישי – מוצקים יוניים, מולקולריים ומתכתיים, מבנה גבישי, אריזה צפופה, ‏FCC‏, HCP‏, קואורדינציה, מרחקי סריג, גבישי מלחים, אנרגיית יצירה של גביש יוני
 • מבוא לתרמודינמיקה – אנטרופיה, שינוי אנטרופיה, החוק השני, אנרגיה חופשית, תהליכים ספונטניים, שיווי משקל
 • Basic concepts – physical quantities, units, atoms, molecules, chemical equations, stoichiometry
 • Atomic structure – nucleus, isotopes, hydrogen atom, Bohr model, photons, hydrogen spectrum, particle-wave duality
 • Atoms – Wave functions, quantum numbers, atomic orbitals
 • Periodic table – ionization energies, atomic radii, electron affinity, electronegativity, properties of the elements
 • Chemical bond – Lewis structures and covalent bonds, resonance, exceptions, molecular geometry, bond order, valence and hybridization, molecular orbitals in diatomic molecules
 • Gas laws – pressure, partial pressure, Boil law, Charle’s law, ideal gases, non-ideal gases.
  Thermochemistry – heat, calorimetry, work, first law of thermodynamics, enthalpy & internal energy, Hess’s Law
  Liquids, solids, and intermolecular forces – liquids, vapor pressure, critical points, phase diagrams, Clausius-Clapeyron equations
 • Properties of solutions – molarity, enthalpy of solution formation, solubility of gases, solution mixtures, osmotic pressure, Henry’s law, Raoult’s law
 • Ionic, molecular and metallic solids, crystal forms, packed structures, coordination, lattice distances
 • Thermodynamics – entropy, second law, free energy, equilibrium
0351-1105-05
 כימיה כללית 1
 General Chemistry 1
גב' סגל מירבתרגיל אורנשטיין102 ד'1400-1200 סמ'  א'
 • מושגי יסוד – גדלים פיזיקליים, יחידות, אטומים, מולקולות, המשוואה הכימית, סטויכיומטריה.
 • מבנה האטום – הגרעין, איזוטופים, מודל בוהר ,ספקטרום אטום המימן, דואליות גל-חלקיק, משוואת שרדינגר, פונקציות גל ומספרים קוונטיים באטום המימן, אורביטלים אטומיים, אטומים מרובי אלקטרונים, כללי אכלוס
 • הטבלה המחזורית – אנרגיות יינון, רדיוס אטומי, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות, תכונות יסודות
 • קשר כימי 1 – מבני לואיס וקשרים קוולנטיים, רזוננס, VSEPR וגאומטרית מולקולות, אנרגית וסדר קשר
 • קשר כימי 2  –  קשרי ערכיות והיברידיזציה, אורביטלים מולקולריים במולקולות דו-אטומיות
 • חוקי הגזים – לחץ, לחצים חלקיים, חוק בויל, חוק שארל, גז אידאלי, גז לא-אידאלי
 • תרמוכימיה – חום, מערכת וסביבה, קלורימטריה, עבודה, אנרגיה פנימית, החוק הראשון, אנתלפיה, מצב סטנדרטי, חוק הס, חום יצירה
 • נוזלים, מוצקים, מעברי פאזות – נוזל, כוחות בין מולקולות, לחץ אדים, עקומת רתיחה, היתוך, חום כמוס, דיאגרמת פאזות, נקודה קריטית,  משוואת קלאוזיוס-קלפירון
 • תמיסות ותכונותיהן -  חום המסה, תלות המסיסות בטמפ', מסיסות גזים, חוק הנרי, חוק ראול, דיאגרמת לחצי אדים של תערובות נוזלים, זיקוק, לחץ אוסמוטי
 • מוצקים ומבנה גבישי – מוצקים יוניים, מולקולריים ומתכתיים, מבנה גבישי, אריזה צפופה, ‏FCC‏, HCP‏, קואורדינציה, מרחקי סריג, גבישי מלחים, אנרגיית יצירה של גביש יוני
 • מבוא לתרמודינמיקה – אנטרופיה, שינוי אנטרופיה, החוק השני, אנרגיה חופשית, תהליכים ספונטניים, שיווי משקל
 • Basic concepts – physical quantities, units, atoms, molecules, chemical equations, stoichiometry
 • Atomic structure – nucleus, isotopes, hydrogen atom, Bohr model, photons, hydrogen spectrum, particle-wave duality
 • Atoms – Wave functions, quantum numbers, atomic orbitals
 • Periodic table – ionization energies, atomic radii, electron affinity, electronegativity, properties of the elements
 • Chemical bond – Lewis structures and covalent bonds, resonance, exceptions, molecular geometry, bond order, valence and hybridization, molecular orbitals in diatomic molecules
 • Gas laws – pressure, partial pressure, Boil law, Charle’s law, ideal gases, non-ideal gases.
  Thermochemistry – heat, calorimetry, work, first law of thermodynamics, enthalpy & internal energy, Hess’s Law
  Liquids, solids, and intermolecular forces – liquids, vapor pressure, critical points, phase diagrams, Clausius-Clapeyron equations
 • Properties of solutions – molarity, enthalpy of solution formation, solubility of gases, solution mixtures, osmotic pressure, Henry’s law, Raoult’s law
 • Ionic, molecular and metallic solids, crystal forms, packed structures, coordination, lattice distances
 • Thermodynamics – entropy, second law, free energy, equilibrium
0351-1108-01
 מעבדה בכימיה 1
 Chemistry Laboratorya1
פרופ בראלי קדמהמעבדה כימיה-שנקר211 א'1500-0800 סמ'  ב'
 • עבודה נכונה במעבדה תוך כדי הקפדה ושמירה על כללי הבטיחות במעבדה
 • לימוד טכניקות עבודה בסיסיות במעבדה: שקילות, מיהול תמיסות, שפייה, המסה  וכו'. עבודה נכונה עם כלי מעבדה
 • הכרת שיטות עבודה בסיסיות בכימיה אנליטית  –טיטרציות חומצה- בסיס, טיטרציות חמצון – חיזור, כיול תמיסות. ביצוע ניסוים בכימיה כללית כגון: מעגל תגובות נחושת, שיווי משקל כימי, קינטיקה, חישוב מספר אבוגדרו, אלקטרוכימיה ועוד.
 • הכרה ראשונית עם מכשור אנליטי – ספקטרופוטומטר, מד-pH
 • הקניית ידע בניהול מחברת מעבדה, רישום תצפיות, רישום דוחות מעבדה
0351-1108-02
 מעבדה בכימיה 1
 Chemistry Laboratorya1
פרופ גולודניצקי דיאנהמעבדה כימיה-שנקר211 ב'1500-0800 סמ'  ב'
 • עבודה נכונה במעבדה תוך כדי הקפדה ושמירה על כללי הבטיחות במעבדה
 • לימוד טכניקות עבודה בסיסיות במעבדה: שקילות, מיהול תמיסות, שפייה, המסה  וכו'. עבודה נכונה עם כלי מעבדה
 • הכרת שיטות עבודה בסיסיות בכימיה אנליטית  –טיטרציות חומצה- בסיס, טיטרציות חמצון – חיזור, כיול תמיסות. ביצוע ניסוים בכימיה כללית כגון: מעגל תגובות נחושת, שיווי משקל כימי, קינטיקה, חישוב מספר אבוגדרו, אלקטרוכימיה ועוד.
 • הכרה ראשונית עם מכשור אנליטי – ספקטרופוטומטר, מד-pH
 • הקניית ידע בניהול מחברת מעבדה, רישום תצפיות, רישום דוחות מעבדה
0351-1108-03
 מעבדה בכימיה 1
 Chemistry Laboratorya1
ד"ר סיט עמית יחזקאלמעבדה כימיה-שנקר211 ג'1500-0800 סמ'  ב'
 • עבודה נכונה במעבדה תוך כדי הקפדה ושמירה על כללי הבטיחות במעבדה
 • לימוד טכניקות עבודה בסיסיות במעבדה: שקילות, מיהול תמיסות, שפייה, המסה  וכו'. עבודה נכונה עם כלי מעבדה.
 • הכרת שיטות עבודה בסיסיות בכימיה אנליטית  –טיטרציות חומצה- בסיס, טיטרציות חמצון – חיזור, כיול תמיסות. ביצוע ניסוים בכימיה כללית כגון: מעגל תגובות נחושת, שיווי משקל כימי, קינטיקה, חישוב מספר אבוגדרו, אלקטרוכימיה ועוד.
 • הכרה ראשונית עם מכשור אנליטי – ספקטרופוטומטר, מד-pH.
 • הקניית ידע בניהול מחברת מעבדה, רישום תצפיות, רישום דוחות מעבדה.
0351-1108-04
 מעבדה בכימיה 1
 Chemistry Laboratorya1
פרופ אבנשטיין יובלמעבדה כימיה-שנקר211 ד'1500-0800 סמ'  ב'
 • עבודה נכונה במעבדה תוך כדי הקפדה ושמירה על כללי הבטיחות במעבדה
 • לימוד טכניקות עבודה בסיסיות במעבדה: שקילות, מיהול תמיסות, שפייה, המסה  וכו'. עבודה נכונה עם כלי מעבדה.
 • הכרת שיטות עבודה בסיסיות בכימיה אנליטית  –טיטרציות חומצה- בסיס, טיטרציות חמצון – חיזור, כיול תמיסות. ביצוע ניסוים בכימיה כללית כגון: מעגל תגובות נחושת, שיווי משקל כימי, קינטיקה, חישוב מספר אבוגדרו, אלקטרוכימיה ועוד.
 • הכרה ראשונית עם מכשור אנליטי – ספקטרופוטומטר, מד-pH.
 • הקניית ידע בניהול מחברת מעבדה, רישום תצפיות, רישום דוחות מעבדה.
0351-1109-01
 מבוא לכימיה אורגנית
 Introduction to Organic Chemistry
פרופ פורטנוי משהשיעור כיתות דן דוד001 ה'1000-0800 סמ'  ב'

מבנה של תרכובות אורגניות, סוגי קשרים וגיאומטריה. איזומריה, קבוצות פונקציונליות. דרכים לקביעת המבנה של תרכובות אורגניות. (NMR, IR) נומנקלטורה. פחמימנים רוויים, בלתי רווים ופחמימנים ארומטיים והתגובות הכימיות שלהם. סטריאואיזומריה.

 

 

 

 

0351-1109-02
 מבוא לכימיה אורגנית
 Introduction to Organic Chemistry
גב' אשוש נטליתרגיל אורנשטיין111 א'1400-1300 סמ'  ב'

מבנה של תרכובות אורגניות, סוגי קשרים וגיאומטריה. איזומריה, קבוצות פונקציונליות. דרכים לקביעת המבנה של תרכובות אורגניות. (NMR, IR) נומנקלטורה. פחמימנים רוויים, בלתי רווים ופחמימנים ארומטיים והתגובות הכימיות שלהם. סטריאואיזומריה.

 

 

 

 

0351-1109-03
 מבוא לכימיה אורגנית
 Introduction to Organic Chemistry
גב' אשוש נטליתרגיל אורנשטיין111 א'1500-1400 סמ'  ב'

מבנה של תרכובות אורגניות, סוגי קשרים וגיאומטריה. איזומריה, קבוצות פונקציונליות. דרכים לקביעת המבנה של תרכובות אורגניות. (NMR, IR) נומנקלטורה. פחמימנים רוויים, בלתי רווים ופחמימנים ארומטיים והתגובות הכימיות שלהם. סטריאואיזומריה.

 

 

 

 

0351-1110-01
 כימיה כללית 2
 General Chemistry 2
פרופ אבנשטיין יובלשיעור דאך005 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור דאך005 ב'1300-1200 סמ'  א'
 • חישובים בכימיה – ספרות ערך, דיוק במדידות, טיפול בתוצאות מדידה. גדלים פיזיקליים: מסה, ריכוז, צפיפות, מול, מספר אבוגדרו, משוואת תגובה כימית וסטויכיומטריה
 • חישובי תגובות מסוגים שונים – בעיקר בתמיסות, איזון משוואות חמצון חיזור, פוטנציאלי חיזור
 • תאים אלקטרוכימיים –  משוואת נרנסט
 • אלקטרוליזה ושיטות אלקטרוכימיות
 • חומצות ובסיסים – הגדרות, הפרוטון המומס, שיווי משקל וקבועי פירוק, pH, חומצות ובסיסים חזקים וחלשים, עקרון לה-שטליה
 • המשך קבוע פירוק חומצות ובסיסים חלשים, חומצות רב-פרוטיות , טיטרציות חומצה בסיס
 • אפקט יון משותף בחומצות ובסיסים, בופרים
 • מסיסות ו-kSP, קבוע קומפלקסציה, אפקט יון משותף
 • , טיטרציות EDTA קונדוקטומטריה- חוק אוהם, מדידת הולכה והתנגדות בתמיסות – מוליכות אקויולנטית,       מוליכות במיהול אינסופי וסופי, מדידה קונדוקטומטרית של קבוע התפרקות של חומצה חלשה
 • טיטרציות פוטנציומטריות
 • - חוק בר-למבר, ספקטרופוטומטר, פוטומטריית להבה + שיטות כיול
 • כרומטוגרפיה והשלמות

Chemical calculations, accuracy and precision, concentration, Avogadro's number, chemical equations, balancing chemical equations, electro chemical cells, Nernest's equation, acids and bases, pH, pK, titration, solubility, solubility product, complexometry and EDTA titration, conductometry and ionic conductance, specrophotometry, Beer-Lambert's law, chromatography

0351-1110-02
 כימיה כללית 2
 General Chemistry 2
מר שטיינבוך כפירתרגיל קפלון118 ג'1400-1200 סמ'  א'
 • חישובים בכימיה – ספרות ערך, דיוק במדידות, טיפול בתוצאות מדידה. גדלים פיזיקליים: מסה, ריכוז, צפיפות, מול, מספר אבוגדרו, משוואת תגובה כימית וסטויכיומטריה
 • חישובי תגובות מסוגים שונים – בעיקר בתמיסות, איזון משוואות חמצון חיזור, פוטנציאלי חיזור
 • תאים אלקטרוכימיים –  משוואת נרנסט
 • אלקטרוליזה ושיטות אלקטרוכימיות
 • חומצות ובסיסים – הגדרות, הפרוטון המומס, שיווי משקל וקבועי פירוק, pH, חומצות ובסיסים חזקים וחלשים, עקרון לה-שטליה
 • המשך קבוע פירוק חומצות ובסיסים חלשים, חומצות רב-פרוטיות , טיטרציות חומצה בסיס
 • אפקט יון משותף בחומצות ובסיסים, בופרים
 • מסיסות ו-kSP, קבוע קומפלקסציה, אפקט יון משותף
 • , טיטרציות EDTA קונדוקטומטריה- חוק אוהם, מדידת הולכה והתנגדות בתמיסות – מוליכות אקויולנטית,       מוליכות במיהול אינסופי וסופי, מדידה קונדוקטומטרית של קבוע התפרקות של חומצה חלשה
 • טיטרציות פוטנציומטריות
 • - חוק בר-למבר, ספקטרופוטומטר, פוטומטריית להבה + שיטות כיול
 • כרומטוגרפיה והשלמות

Chemical calculations, accuracy and precision, concentration, Avogadro's number, chemical equations, balancing chemical equations, electro chemical cells, Nernest's equation, acids and bases, pH, pK, titration, solubility, solubility product, complexometry and EDTA titration, conductometry and ionic conductance, specrophotometry, Beer-Lambert's law, chromatography

0351-1110-03
 כימיה כללית 2
 General Chemistry 2
גב' ניפקר גילתרגיל כיתות דן דוד204 ה'1400-1200 סמ'  א'
 • חישובים בכימיה – ספרות ערך, דיוק במדידות, טיפול בתוצאות מדידה. גדלים פיזיקליים: מסה, ריכוז, צפיפות, מול, מספר אבוגדרו, משוואת תגובה כימית וסטויכיומטריה
 • חישובי תגובות מסוגים שונים – בעיקר בתמיסות, איזון משוואות חמצון חיזור, פוטנציאלי חיזור
 • תאים אלקטרוכימיים –  משוואת נרנסט
 • אלקטרוליזה ושיטות אלקטרוכימיות
 • חומצות ובסיסים – הגדרות, הפרוטון המומס, שיווי משקל וקבועי פירוק, pH, חומצות ובסיסים חזקים וחלשים, עקרון לה-שטליה
 • המשך קבוע פירוק חומצות ובסיסים חלשים, חומצות רב-פרוטיות , טיטרציות חומצה בסיס
 • אפקט יון משותף בחומצות ובסיסים, בופרים
 • מסיסות ו-kSP, קבוע קומפלקסציה, אפקט יון משותף
 • , טיטרציות EDTA קונדוקטומטריה- חוק אוהם, מדידת הולכה והתנגדות בתמיסות – מוליכות אקויולנטית,       מוליכות במיהול אינסופי וסופי, מדידה קונדוקטומטרית של קבוע התפרקות של חומצה חלשה
 • טיטרציות פוטנציומטריות
 • - חוק בר-למבר, ספקטרופוטומטר, פוטומטריית להבה + שיטות כיול
 • כרומטוגרפיה והשלמות

Chemical calculations, accuracy and precision, concentration, Avogadro's number, chemical equations, balancing chemical equations, electro chemical cells, Nernest's equation, acids and bases, pH, pK, titration, solubility, solubility product, complexometry and EDTA titration, conductometry and ionic conductance, specrophotometry, Beer-Lambert's law, chromatography

0351-1110-04
 כימיה כללית 2
 General Chemistry 2
מר שטיינבוך כפירתרגיל אורנשטיין111 ג'1800-1600 סמ'  א'
 • חישובים בכימיה – ספרות ערך, דיוק במדידות, טיפול בתוצאות מדידה. גדלים פיזיקליים: מסה, ריכוז, צפיפות, מול, מספר אבוגדרו, משוואת תגובה כימית וסטויכיומטריה
 • חישובי תגובות מסוגים שונים – בעיקר בתמיסות, איזון משוואות חמצון חיזור, פוטנציאלי חיזור
 • תאים אלקטרוכימיים –  משוואת נרנסט
 • אלקטרוליזה ושיטות אלקטרוכימיות
 • חומצות ובסיסים – הגדרות, הפרוטון המומס, שיווי משקל וקבועי פירוק, pH, חומצות ובסיסים חזקים וחלשים, עקרון לה-שטליה
 • המשך קבוע פירוק חומצות ובסיסים חלשים, חומצות רב-פרוטיות , טיטרציות חומצה בסיס
 • אפקט יון משותף בחומצות ובסיסים, בופרים
 • מסיסות ו-kSP, קבוע קומפלקסציה, אפקט יון משותף
 • , טיטרציות EDTA קונדוקטומטריה- חוק אוהם, מדידת הולכה והתנגדות בתמיסות – מוליכות אקויולנטית,       מוליכות במיהול אינסופי וסופי, מדידה קונדוקטומטרית של קבוע התפרקות של חומצה חלשה
 • טיטרציות פוטנציומטריות
 • - חוק בר-למבר, ספקטרופוטומטר, פוטומטריית להבה + שיטות כיול
 • כרומטוגרפיה והשלמות

Chemical calculations, accuracy and precision, concentration, Avogadro's number, chemical equations, balancing chemical equations, electro chemical cells, Nernest's equation, acids and bases, pH, pK, titration, solubility, solubility product, complexometry and EDTA titration, conductometry and ionic conductance, specrophotometry, Beer-Lambert's law, chromatography

0351-1110-05
 כימיה כללית 2
 General Chemistry 2
מר חננאל אוריתרגיל הולצבלט007 ג'1800-1600 סמ'  א'
 • חישובים בכימיה – ספרות ערך, דיוק במדידות, טיפול בתוצאות מדידה. גדלים פיזיקליים: מסה, ריכוז, צפיפות, מול, מספר אבוגדרו, משוואת תגובה כימית וסטויכיומטריה
 • חישובי תגובות מסוגים שונים – בעיקר בתמיסות, איזון משוואות חמצון חיזור, פוטנציאלי חיזור
 • תאים אלקטרוכימיים –  משוואת נרנסט
 • אלקטרוליזה ושיטות אלקטרוכימיות
 • חומצות ובסיסים – הגדרות, הפרוטון המומס, שיווי משקל וקבועי פירוק, pH, חומצות ובסיסים חזקים וחלשים, עקרון לה-שטליה
 • המשך קבוע פירוק חומצות ובסיסים חלשים, חומצות רב-פרוטיות , טיטרציות חומצה בסיס
 • אפקט יון משותף בחומצות ובסיסים, בופרים
 • מסיסות ו-kSP, קבוע קומפלקסציה, אפקט יון משותף
 • , טיטרציות EDTA קונדוקטומטריה- חוק אוהם, מדידת הולכה והתנגדות בתמיסות – מוליכות אקויולנטית,       מוליכות במיהול אינסופי וסופי, מדידה קונדוקטומטרית של קבוע התפרקות של חומצה חלשה
 • טיטרציות פוטנציומטריות
 • - חוק בר-למבר, ספקטרופוטומטר, פוטומטריית להבה + שיטות כיול
 • כרומטוגרפיה והשלמות

Chemical calculations, accuracy and precision, concentration, Avogadro's number, chemical equations, balancing chemical equations, electro chemical cells, Nernest's equation, acids and bases, pH, pK, titration, solubility, solubility product, complexometry and EDTA titration, conductometry and ionic conductance, specrophotometry, Beer-Lambert's law, chromatography

0351-1810-01
 פיסיקה כללית א1'
 General Physics A1
פרופ פלבסקי אלכסנדרשיעור דאך005 ד'1200-1000 סמ'  א'
שיעור אוד' מלמד006 ב'1200-1000 סמ'  א'
מכניקה קלאסית: אלגברה של וקטורים; קינמטיקה; חוקי ניוטון ודינמיקה; חיכוך (תנועה בנוזל);  עבודה אנרגיה ושימורה; תנע קווי ושימורו - התנגשויות, תנועת טילים ומרכז מאסה של מערכות חלקיקים; תנועה סיבוביח - תנע זוויתי ומומנט כוח;  גוף צפיד; תנועה מחזורית (פשוטה מרוסנת ומאולצת); כבידה. 
0351-1810-02
 פיסיקה כללית א1'
 General Physics A1
מר חליפה לוי רזתרגיל פיזיקה-שנקר104 א'1200-1000 סמ'  א'

מכניקה: גדלים פיזיקליים; ווקטורים; קינמטיקה ודינמיקה של חלקיק; אנרגיה ושימורה; שימור תנע קווי; שימור תנע זוויתי; כבידה; תנודות הרמוניות.

0351-1810-03
 פיסיקה כללית א1'
 General Physics A1
מר חליפה לוי רזתרגיל אורנשטיין103 ד'1600-1400 סמ'  א'

מכניקה: גדלים פיזיקליים; ווקטורים; קינמטיקה ודינמיקה של חלקיק; אנרגיה ושימורה; שימור תנע קווי; שימור תנע זוויתי; כבידה; תנודות הרמוניות.

 

 

 

 

 

 

0351-1811-01
 מעבדה בפיסיקה א1'
 Physics Laboratory A 1
פרופ אברמוביץ הלינהמעבדה קפלון101 ב'1700-1300 סמ'  א'

מהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה נסיונית, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה. במהלך הקורס מבצעים התלמידים מספר נסויים, כאשר כל נסוי כולל הרצאת מבוא, בצוע הנסוי במעבדה ודו"ח מסכם. רשימת הנסויים: מדידות יסוד, נוזלים וזרימה וחום. (במהלך הקורס ייעזרו התלמידים בחוברות מעבדה ובתוכנה מיוחדת לעיבוד נתונים).

 

 

 

 


0351-1811-02
 מעבדה בפיסיקה א1'
 Physics Laboratory A 1
פרופ אברמוביץ הלינהמעבדה קפלון101 ג'1200-0800 סמ'  א'

Physics Laboratory A

 

קורס חובה לתלמידי  שנה א'

 

 

קורס שנתי - מ'  3

 

 

דרישות מוקדמות:ראה ידיעון

במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה נסיונית, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה. רשימת הנסויים: תנועה הרמונית,  מומנט התמד, חיכוך ואנרגיה, מטוטלות מצומדות, חוק הקירור של ניטון, חום כמוס של חנקו נוזלי, אופטיקה גיאומטרית וחוק סטוקס.

במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברות מעבדה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנה  מיוחדת לעיבוד נתונים.
0351-1812-01
 פיסיקה כללית א2'
 General Physics A2
פרופ פלבסקי אלכסנדרשיעור אורנשטיין103 א'1700-1500 סמ'  ב'
שיעור אוד' מלמד006 ה'1600-1400 סמ'  ב'

 מטען חשמלי, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל חשמלי, קבול וחומרים דיאלקטרים, זרם התנגדות וכא"מ, מעגלים של זרם ישר, שדה מגנטי וכוח מגנטי, מקורות של שדה מגנטי, חוק אמפר, השראה מגנטית – חוק פרדי, משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטים.

 

 

 

 

 

 

Electric charge, electric field, Gauss's law, electric potential; capacitance and dielectric materials; currents, resistance and e.m.f.; DC circuits; magnetic field and force; sources of magnetic field; Ampere's law; induction and Faraday's law; Maxwell's equations and electromagnetic waves.
0351-1812-02
 פיסיקה כללית א2'
 General Physics A2
מר גולני גונןתרגיל פיזיקה-שנקר104 א'1100-0900 סמ'  ב'

במהלך הקורס ילמדו הנושאים הבאים: מטען חשמלי, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל חשמלי, קבול וחומרים דיאלקטרים, זרם התנגדות וכא"מ, מעגלים של זרם ישר, שדה מגנטי וכוח מגנטי, מקורות של שדה מגנטי, חוק אמפר, השראה מגנטית – חוק פרדי, משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטים.

 

0351-1812-03
 פיסיקה כללית א2'
 General Physics A2
מר גולני גונןתרגיל פיזיקה-שנקר104 ב'1000-0800 סמ'  ב'

במהלך הקורס ילמדו הנושאים הבאים: מטען חשמלי, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל חשמלי, קבול וחומרים דיאלקטרים, זרם התנגדות וכא"מ, מעגלים של זרם ישר, שדה מגנטי וכוח מגנטי, מקורות של שדה מגנטי, חוק אמפר, השראה מגנטית – חוק פרדי, משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטים.

 

0351-1813-01
 מעבדה בפיסיקה א2'
 Physics Laboratory a 2
מעבדה קפלון101 ב'1200-0800 סמ'  ב'

A

 

קורס חובה לתלמידי  שנה א'

 

 

קורס שנתי - מ'  3

 

 

דרישות מוקדמות: ראה ידיעון הפקולטה.

 

במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה נסיונית, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה. רשימת הנסויים: צמד חומני, גשר ויטסטון, הטיית אלקטרונים בשדה חשמלי ובשדה מגנטי, מגנטיות, מעגלי דעיכה RC וריסון במעגלי RCL, הענות לתדר ותהודה במעגלי RCL, מערכות ייחוס ואפקט קוריוליס, רדיאקטיביות.

במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברות מעבדה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנה  מיוחדת לעיבוד נתונים.  

0351-1825-01
 קינטיקה
 Kinetics
פרופ מרקוביץ גילשיעור דאך005 ה'1400-1200 סמ'  ב'
 • קינטיקה כימית:  קצב תגובה, חוקי קצב וקבועי קצב (אמפיריים ואינטגרטיביים), מחצית החיים, תגובות בקרבת שיווי משקל, רדיואקטיביות
 • התיאוריה הקינטית:  המודל הקינטי של הגזים, התפלגות מהירויות ואנרגיות, תורת התנגשויות, מהלך חופשי ממוצע, אפוזיה ודיפוזיה
 • מנגנוני תגובה:  תהליכים אלמנטריים, סדרי תגובה, מנגנון תגובה, תגובות מתחרות ותגובות עוקבות, מצב עמיד, תגובות חד-מולקולריות ומנגנון לינדמן-הינשלווד, תגובות שרשרת ופילמור
 • קבועי קצב:   תורת מצב המעבר, תלות קבועי קצב בטמפרטורה, אנרגית שפעול, משוואת אהרניוס, תגובות חד-מולקולריות – מודל RRK, המולקולה כאוסף אוסצילטורים הרמוניים
 • קטליזה:  קטליזה בפאזה הומוגנית, קטליזה הטרוגנית, תגובות אנזימטיות ומנגנון מנטן-מיכאליס, זרזים ומעכבים, תגובות אוטו-קטליטיות ותגובות מחזוריות
 • Chemical kinetics: The rate of a chemical reaction, rate laws and rate constants (empirical and integrated), half-life, reactions near equilibrium, radioactivity
 • The kinetic theory: Kinetic-molecular theory of gases, distribution of molecular speeds and energies, the collision theory, mean-free-path, effusion and diffusion
 • Mechanisms of reaction:  Elementary reactions, orders of reaction, reaction mechanism, competing and consecutive reactions, the steady state approximation, uni-molecular reactions and the Lindemann-Hinshelwood mechanism, chain reactions and polymerizations
 • The rate constants: Transition state theory, the effect of temperature on reaction rates, activation energy, Aherenius equation, the RRK model for uni-molecular reactions, molecule as collection of harmonic oscillators
 • Catalysis:  Homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis, enzymatic reactions and the Menten-Michaelis mechanism, catalysts and inhibitors, auto-catalytic and oscillatory reactions
0351-1825-02
 קינטיקה
 Kinetics
מר אדמון תמירתרגיל אורנשטיין102 א'1400-1300 סמ'  ב'
 • קינטיקה כימית:  קצב תגובה, חוקי קצב וקבועי קצב (אמפיריים ואינטגרטיביים), מחצית החיים, תגובות בקרבת שיווי משקל, רדיואקטיביות
 • התיאוריה הקינטית:  המודל הקינטי של הגזים, התפלגות מהירויות ואנרגיות, תורת התנגשויות, מהלך חופשי ממוצע, אפוזיה ודיפוזיה
 • מנגנוני תגובה:  תהליכים אלמנטריים, סדרי תגובה, מנגנון תגובה, תגובות מתחרות ותגובות עוקבות, מצב עמיד, תגובות חד-מולקולריות ומנגנון לינדמן-הינשלווד, תגובות שרשרת ופילמור
 • קבועי קצב:   תורת מצב המעבר, תלות קבועי קצב בטמפרטורה, אנרגית שפעול, משוואת אהרניוס, תגובות חד-מולקולריות – מודל RRK, המולקולה כאוסף אוסצילטורים הרמוניים
 • קטליזה:  קטליזה בפאזה הומוגנית, קטליזה הטרוגנית, תגובות אנזימטיות ומנגנון מנטן-מיכאליס, זרזים ומעכבים, תגובות אוטו-קטליטיות ותגובות מחזוריות
 • Chemical kinetics: The rate of a chemical reaction, rate laws and rate constants (empirical and integrated), half-life, reactions near equilibrium, radioactivity
 • The kinetic theory: Kinetic-molecular theory of gases, distribution of molecular speeds and energies, the collision theory, mean-free-path, effusion and diffusion
 • Mechanisms of reaction:  Elementary reactions, orders of reaction, reaction mechanism, competing and consecutive reactions, the steady state approximation, uni-molecular reactions and the Lindemann-Hinshelwood mechanism, chain reactions and polymerizations
 • The rate constants: Transition state theory, the effect of temperature on reaction rates, activation energy, Aherenius equation, the RRK model for uni-molecular reactions, molecule as collection of harmonic oscillators
 • Catalysis:  Homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis, enzymatic reactions and the Menten-Michaelis mechanism, catalysts and inhibitors, auto-catalytic and oscillatory reactions
0351-1825-03
 קינטיקה
 Kinetics
מר אדמון תמירתרגיל אורנשטיין102 א'1500-1400 סמ'  ב'
 • קינטיקה כימית:  קצב תגובה, חוקי קצב וקבועי קצב (אמפיריים ואינטגרטיביים), מחצית החיים, תגובות בקרבת שיווי משקל, רדיואקטיביות
 • התיאוריה הקינטית:  המודל הקינטי של הגזים, התפלגות מהירויות ואנרגיות, תורת התנגשויות, מהלך חופשי ממוצע, אפוזיה ודיפוזיה
 • מנגנוני תגובה:  תהליכים אלמנטריים, סדרי תגובה, מנגנון תגובה, תגובות מתחרות ותגובות עוקבות, מצב עמיד, תגובות חד-מולקולריות ומנגנון לינדמן-הינשלווד, תגובות שרשרת ופילמור
 • קבועי קצב:   תורת מצב המעבר, תלות קבועי קצב בטמפרטורה, אנרגית שפעול, משוואת אהרניוס, תגובות חד-מולקולריות – מודל RRK, המולקולה כאוסף אוסצילטורים הרמוניים
 • קטליזה:  קטליזה בפאזה הומוגנית, קטליזה הטרוגנית, תגובות אנזימטיות ומנגנון מנטן-מיכאליס, זרזים ומעכבים, תגובות אוטו-קטליטיות ותגובות מחזוריות
 • Chemical kinetics: The rate of a chemical reaction, rate laws and rate constants (empirical and integrated), half-life, reactions near equilibrium, radioactivity
 • The kinetic theory: Kinetic-molecular theory of gases, distribution of molecular speeds and energies, the collision theory, mean-free-path, effusion and diffusion
 • Mechanisms of reaction:  Elementary reactions, orders of reaction, reaction mechanism, competing and consecutive reactions, the steady state approximation, uni-molecular reactions and the Lindemann-Hinshelwood mechanism, chain reactions and polymerizations
 • The rate constants: Transition state theory, the effect of temperature on reaction rates, activation energy, Aherenius equation, the RRK model for uni-molecular reactions, molecule as collection of harmonic oscillators
 • Catalysis:  Homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis, enzymatic reactions and the Menten-Michaelis mechanism, catalysts and inhibitors, auto-catalytic and oscillatory reactions
0351-1825-04
 קינטיקה
 Kinetics
מר אדמון תמירתרגיל אורנשטיין111 ד'1600-1500 סמ'  ב'
 • קינטיקה כימית:  קצב תגובה, חוקי קצב וקבועי קצב (אמפיריים ואינטגרטיביים), מחצית החיים, תגובות בקרבת שיווי משקל, רדיואקטיביות
 • התיאוריה הקינטית:  המודל הקינטי של הגזים, התפלגות מהירויות ואנרגיות, תורת התנגשויות, מהלך חופשי ממוצע, אפוזיה ודיפוזיה
 • מנגנוני תגובה:  תהליכים אלמנטריים, סדרי תגובה, מנגנון תגובה, תגובות מתחרות ותגובות עוקבות, מצב עמיד, תגובות חד-מולקולריות ומנגנון לינדמן-הינשלווד, תגובות שרשרת ופילמור
 • קבועי קצב:   תורת מצב המעבר, תלות קבועי קצב בטמפרטורה, אנרגית שפעול, משוואת אהרניוס, תגובות חד-מולקולריות – מודל RRK, המולקולה כאוסף אוסצילטורים הרמוניים
 • קטליזה:  קטליזה בפאזה הומוגנית, קטליזה הטרוגנית, תגובות אנזימטיות ומנגנון מנטן-מיכאליס, זרזים ומעכבים, תגובות אוטו-קטליטיות ותגובות מחזוריות
 • Chemical kinetics: The rate of a chemical reaction, rate laws and rate constants (empirical and integrated), half-life, reactions near equilibrium, radioactivity
 • The kinetic theory: Kinetic-molecular theory of gases, distribution of molecular speeds and energies, the collision theory, mean-free-path, effusion and diffusion
 • Mechanisms of reaction:  Elementary reactions, orders of reaction, reaction mechanism, competing and consecutive reactions, the steady state approximation, uni-molecular reactions and the Lindemann-Hinshelwood mechanism, chain reactions and polymerizations
 • The rate constants: Transition state theory, the effect of temperature on reaction rates, activation energy, Aherenius equation, the RRK model for uni-molecular reactions, molecule as collection of harmonic oscillators
 • Catalysis:  Homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis, enzymatic reactions and the Menten-Michaelis mechanism, catalysts and inhibitors, auto-catalytic and oscillatory reactions
0351-1825-05
 קינטיקה
 Kinetics
מר אדמון תמירתרגיל אורנשטיין111 ד'1700-1600 סמ'  ב'
 • קינטיקה כימית:  קצב תגובה, חוקי קצב וקבועי קצב (אמפיריים ואינטגרטיביים), מחצית החיים, תגובות בקרבת שיווי משקל, רדיואקטיביות
 • התיאוריה הקינטית:  המודל הקינטי של הגזים, התפלגות מהירויות ואנרגיות, תורת התנגשויות, מהלך חופשי ממוצע, אפוזיה ודיפוזיה
 • מנגנוני תגובה:  תהליכים אלמנטריים, סדרי תגובה, מנגנון תגובה, תגובות מתחרות ותגובות עוקבות, מצב עמיד, תגובות חד-מולקולריות ומנגנון לינדמן-הינשלווד, תגובות שרשרת ופילמור
 • קבועי קצב:   תורת מצב המעבר, תלות קבועי קצב בטמפרטורה, אנרגית שפעול, משוואת אהרניוס, תגובות חד-מולקולריות – מודל RRK, המולקולה כאוסף אוסצילטורים הרמוניים
 • קטליזה:  קטליזה בפאזה הומוגנית, קטליזה הטרוגנית, תגובות אנזימטיות ומנגנון מנטן-מיכאליס, זרזים ומעכבים, תגובות אוטו-קטליטיות ותגובות מחזוריות
 • Chemical kinetics: The rate of a chemical reaction, rate laws and rate constants (empirical and integrated), half-life, reactions near equilibrium, radioactivity
 • The kinetic theory: Kinetic-molecular theory of gases, distribution of molecular speeds and energies, the collision theory, mean-free-path, effusion and diffusion
 • Mechanisms of reaction:  Elementary reactions, orders of reaction, reaction mechanism, competing and consecutive reactions, the steady state approximation, uni-molecular reactions and the Lindemann-Hinshelwood mechanism, chain reactions and polymerizations
 • The rate constants: Transition state theory, the effect of temperature on reaction rates, activation energy, Aherenius equation, the RRK model for uni-molecular reactions, molecule as collection of harmonic oscillators
 • Catalysis:  Homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis, enzymatic reactions and the Menten-Michaelis mechanism, catalysts and inhibitors, auto-catalytic and oscillatory reactions
0351-1826-01
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  ב'
0351-2202-01
 תרמודינמיקה
 Thermodynamics
פרופ דימנט חייםשיעור כיתות דן דוד001 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור דאך005 ה'1400-1200 סמ'  א'

• ההקשר של תרמודינמיקה
• תזכורת מתמטית: נגזרת, נגזרת חלקית, דיפרנציאל, דיפרנציאל שלם
• מושגים והגדרות: פונקצית מצב, משתנים תרמודינמיים, גדלים אינטנסיביים ואקסטנסיביים, מערכות במגע, שיווי-משקל תרמודינמי, תהליך תרמודינמי, מעגל תרמודינמי, חוק האפס של התרמודינמיקה
• משוואות מצב של גזים: גז אידיאלי, פיתוח ויריאלי, גז ון דר ואלס
• החוק הראשון של התרמודינמיקה: עבודה, חום, קיבול חום, אנתלפיה
• תהליכים תרמודינמיים בגז אידיאלי: התפשטות איזותרמית, התפשטות איזוברית, חימום איזוכורי, התפשטות אדיאבטית, התפשטות חופשית בלתי-הפיכה
• תרמוכימיה: חום ראקציה, חוק הס
• החוק השני שלהתרמודינמיקה: אנטרופיה, תהליך ספונטני, שינוי אנטרופיה בתהליך הפיך ובלתי-הפיך, אנטרופיית ערבוב, הפרשנות הסטטיסטית
• מנועי חום, משאבות חום
• החוק השלישי של התרמודינמיקה
• פוטנציאלים תרמודינמיים: טרנספורם לז'נדר, אנרגיה חופשית של הלמהולץ, אנרגיה חופשית של גיבס, פוטנציאל גרנד-קנוני, משוואות יסודיות, משתנים טבעיים, קריטריונים לתהליכים ספונטניים, קשרי מקסוול, פוגסיות, אקטיביות
• שיווי-משקל כימי: דרגת הראקציה, אנרגיה חופשית ראקטיבית, קבוע שיווי-משקל, משוואת ון הוף, ראקציות בפאזה גזית
• מעברי פאזה: מעבר גז-נוזל, נקודה קריטית, חוק המצבים התואמים, דו-קיום, חוק השטחים השווים, כלל המנוף, חום כמוס, פאזות מטה-סטביליות, דיאגרמות פאזה, משוואות קלפירון וקלאוזיוס-קלפירון, חוק הפאזות של גיבס
• תערובות בינאריות: קו הבועות וקו הטל, חוק ראול, חוק הנרי, מקדמי אקטיביות, לחץ אוסמוטי
• אלקטרוכימיה: אקטיביות של אלקטרוליטים, תורת דביי-היקל, שיווי-משקל אלקטרוכימי, תא אלקטרוכימי, יישומים למדידות תרמודינמיות

• The context of thermodynamics (large systems)
• Mathematical reminder: derivative, partial derivative, differential, exact differential
• Concepts and definitions: state function, thermodynamic variables, intensive and extensive quantities, systems in contact, thermodynamic equilibrium, thermodynamic process, thermodynamic cycle, Zeroth Law of thermodynamics
• Equations of state of gases: ideal gas, virial expansion, van der Waals gas
• First Law of thermodynamics: work, heat, heat capacity, enthalpy
• Thermodynamic processes in ideal gases: isothermal expansion, isobaric expansion, isochoric heating, adiabatic expansion, free irreversible expansion
• Thermochemistry: heat of reaction, Hess law
• Second Law of thermodynamics: entropy, spontaneous process, entropy change in reversible and irreversible processes, entropy of mixing, statistical interpretation
• Heat engines, heat pumps
• Third Law of thermodynamics
• Thermodynamic potentials: Legendre transform, Helmoholtz free energy, Gibbs free energy, grand-canonical potential, fundamental equations, natural variables, criteria for spontaneous processes, Maxwell relations, fugacity, activity
• Chemical equilibrium: degree of reaction, reactive free energy, equilibrium constant, van't Hoff equation, reactions in gas phase
• Phase transitions: gas-liquid transition, critical point, law of corresponding states, phase coexistence, equal-area construction, lever rule, latent heat, metastable phases, phase diagrams, Clapeyron and Clausius-Clapeyron equations, Gibbs phase rule
• Binary mixtures: bubble and dew lines, Raoult's law, Henry's law, activity coefficients, osmotic pressure
• Electrochemistry: activity of electrolytes, Debye-Hückel theory, electrochemical equilibrium, electrochemical cell, applications to thermodynamic measurements

0351-2202-02
 תרמודינמיקה
 Thermodynamics
גב' מערבי טלתרגיל אורנשטיין103 א'1600-1400 סמ'  א'

• ההקשר של תרמודינמיקה
• תזכורת מתמטית: נגזרת, נגזרת חלקית, דיפרנציאל, דיפרנציאל שלם
• מושגים והגדרות: פונקצית מצב, משתנים תרמודינמיים, גדלים אינטנסיביים ואקסטנסיביים, מערכות במגע, שיווי-משקל תרמודינמי, תהליך תרמודינמי, מעגל תרמודינמי, חוק האפס של התרמודינמיקה
• משוואות מצב של גזים: גז אידיאלי, פיתוח ויריאלי, גז ון דר ואלס
• החוק הראשון של התרמודינמיקה: עבודה, חום, קיבול חום, אנתלפיה
• תהליכים תרמודינמיים בגז אידיאלי: התפשטות איזותרמית, התפשטות איזוברית, חימום איזוכורי, התפשטות אדיאבטית, התפשטות חופשית בלתי-הפיכה
• תרמוכימיה: חום ראקציה, חוק הס
• החוק השני שלהתרמודינמיקה: אנטרופיה, תהליך ספונטני, שינוי אנטרופיה בתהליך הפיך ובלתי-הפיך, אנטרופיית ערבוב, הפרשנות הסטטיסטית
• מנועי חום, משאבות חום
• החוק השלישי של התרמודינמיקה
• פוטנציאלים תרמודינמיים: טרנספורם לז'נדר, אנרגיה חופשית של הלמהולץ, אנרגיה חופשית של גיבס, פוטנציאל גרנד-קנוני, משוואות יסודיות, משתנים טבעיים, קריטריונים לתהליכים ספונטניים, קשרי מקסוול, פוגסיות, אקטיביות
• שיווי-משקל כימי: דרגת הראקציה, אנרגיה חופשית ראקטיבית, קבוע שיווי-משקל, משוואת ון הוף, ראקציות בפאזה גזית
• מעברי פאזה: מעבר גז-נוזל, נקודה קריטית, חוק המצבים התואמים, דו-קיום, חוק השטחים השווים, כלל המנוף, חום כמוס, פאזות מטה-סטביליות, דיאגרמות פאזה, משוואות קלפירון וקלאוזיוס-קלפירון, חוק הפאזות של גיבס
• תערובות בינאריות: קו הבועות וקו הטל, חוק ראול, חוק הנרי, מקדמי אקטיביות, לחץ אוסמוטי
• אלקטרוכימיה: אקטיביות של אלקטרוליטים, תורת דביי-היקל, שיווי-משקל אלקטרוכימי, תא אלקטרוכימי, יישומים למדידות תרמודינמיות

• The context of thermodynamics (large systems)
• Mathematical reminder: derivative, partial derivative, differential, exact differential
• Concepts and definitions: state function, thermodynamic variables, intensive and extensive quantities, systems in contact, thermodynamic equilibrium, thermodynamic process, thermodynamic cycle, Zeroth Law of thermodynamics
• Equations of state of gases: ideal gas, virial expansion, van der Waals gas
• First Law of thermodynamics: work, heat, heat capacity, enthalpy
• Thermodynamic processes in ideal gases: isothermal expansion, isobaric expansion, isochoric heating, adiabatic expansion, free irreversible expansion
• Thermochemistry: heat of reaction, Hess law
• Second Law of thermodynamics: entropy, spontaneous process, entropy change in reversible and irreversible processes, entropy of mixing, statistical interpretation
• Heat engines, heat pumps
• Third Law of thermodynamics
• Thermodynamic potentials: Legendre transform, Helmoholtz free energy, Gibbs free energy, grand-canonical potential, fundamental equations, natural variables, criteria for spontaneous processes, Maxwell relations, fugacity, activity
• Chemical equilibrium: degree of reaction, reactive free energy, equilibrium constant, van't Hoff equation, reactions in gas phase
• Phase transitions: gas-liquid transition, critical point, law of corresponding states, phase coexistence, equal-area construction, lever rule, latent heat, metastable phases, phase diagrams, Clapeyron and Clausius-Clapeyron equations, Gibbs phase rule
• Binary mixtures: bubble and dew lines, Raoult's law, Henry's law, activity coefficients, osmotic pressure
• Electrochemistry: activity of electrolytes, Debye-Hückel theory, electrochemical equilibrium, electrochemical cell, applications to thermodynamic measurements

0351-2202-03
 תרמודינמיקה
 Thermodynamics
מר רובין טל צלילתרגיל הולצבלט007 ב'1400-1200 סמ'  א'
גב' מערבי טל

• ההקשר של תרמודינמיקה
• תזכורת מתמטית: נגזרת, נגזרת חלקית, דיפרנציאל, דיפרנציאל שלם
• מושגים והגדרות: פונקצית מצב, משתנים תרמודינמיים, גדלים אינטנסיביים ואקסטנסיביים, מערכות במגע, שיווי-משקל תרמודינמי, תהליך תרמודינמי, מעגל תרמודינמי, חוק האפס של התרמודינמיקה
• משוואות מצב של גזים: גז אידיאלי, פיתוח ויריאלי, גז ון דר ואלס
• החוק הראשון של התרמודינמיקה: עבודה, חום, קיבול חום, אנתלפיה
• תהליכים תרמודינמיים בגז אידיאלי: התפשטות איזותרמית, התפשטות איזוברית, חימום איזוכורי, התפשטות אדיאבטית, התפשטות חופשית בלתי-הפיכה
• תרמוכימיה: חום ראקציה, חוק הס
• החוק השני שלהתרמודינמיקה: אנטרופיה, תהליך ספונטני, שינוי אנטרופיה בתהליך הפיך ובלתי-הפיך, אנטרופיית ערבוב, הפרשנות הסטטיסטית
• מנועי חום, משאבות חום
• החוק השלישי של התרמודינמיקה
• פוטנציאלים תרמודינמיים: טרנספורם לז'נדר, אנרגיה חופשית של הלמהולץ, אנרגיה חופשית של גיבס, פוטנציאל גרנד-קנוני, משוואות יסודיות, משתנים טבעיים, קריטריונים לתהליכים ספונטניים, קשרי מקסוול, פוגסיות, אקטיביות
• שיווי-משקל כימי: דרגת הראקציה, אנרגיה חופשית ראקטיבית, קבוע שיווי-משקל, משוואת ון הוף, ראקציות בפאזה גזית
• מעברי פאזה: מעבר גז-נוזל, נקודה קריטית, חוק המצבים התואמים, דו-קיום, חוק השטחים השווים, כלל המנוף, חום כמוס, פאזות מטה-סטביליות, דיאגרמות פאזה, משוואות קלפירון וקלאוזיוס-קלפירון, חוק הפאזות של גיבס
• תערובות בינאריות: קו הבועות וקו הטל, חוק ראול, חוק הנרי, מקדמי אקטיביות, לחץ אוסמוטי
• אלקטרוכימיה: אקטיביות של אלקטרוליטים, תורת דביי-היקל, שיווי-משקל אלקטרוכימי, תא אלקטרוכימי, יישומים למדידות תרמודינמיות

• The context of thermodynamics (large systems)
• Mathematical reminder: derivative, partial derivative, differential, exact differential
• Concepts and definitions: state function, thermodynamic variables, intensive and extensive quantities, systems in contact, thermodynamic equilibrium, thermodynamic process, thermodynamic cycle, Zeroth Law of thermodynamics
• Equations of state of gases: ideal gas, virial expansion, van der Waals gas
• First Law of thermodynamics: work, heat, heat capacity, enthalpy
• Thermodynamic processes in ideal gases: isothermal expansion, isobaric expansion, isochoric heating, adiabatic expansion, free irreversible expansion
• Thermochemistry: heat of reaction, Hess law
• Second Law of thermodynamics: entropy, spontaneous process, entropy change in reversible and irreversible processes, entropy of mixing, statistical interpretation
• Heat engines, heat pumps
• Third Law of thermodynamics
• Thermodynamic potentials: Legendre transform, Helmoholtz free energy, Gibbs free energy, grand-canonical potential, fundamental equations, natural variables, criteria for spontaneous processes, Maxwell relations, fugacity, activity
• Chemical equilibrium: degree of reaction, reactive free energy, equilibrium constant, van't Hoff equation, reactions in gas phase
• Phase transitions: gas-liquid transition, critical point, law of corresponding states, phase coexistence, equal-area construction, lever rule, latent heat, metastable phases, phase diagrams, Clapeyron and Clausius-Clapeyron equations, Gibbs phase rule
• Binary mixtures: bubble and dew lines, Raoult's law, Henry's law, activity coefficients, osmotic pressure
• Electrochemistry: activity of electrolytes, Debye-Hückel theory, electrochemical equilibrium, electrochemical cell, applications to thermodynamic measurements

0351-2202-04
 תרמודינמיקה
 Thermodynamics
מר רובין טל צלילתרגיל פיזיקה-שנקר222 ג'1700-1500 סמ'  א'
גב' מערבי טל

• ההקשר של תרמודינמיקה
• תזכורת מתמטית: נגזרת, נגזרת חלקית, דיפרנציאל, דיפרנציאל שלם
• מושגים והגדרות: פונקצית מצב, משתנים תרמודינמיים, גדלים אינטנסיביים ואקסטנסיביים, מערכות במגע, שיווי-משקל תרמודינמי, תהליך תרמודינמי, מעגל תרמודינמי, חוק האפס של התרמודינמיקה
• משוואות מצב של גזים: גז אידיאלי, פיתוח ויריאלי, גז ון דר ואלס
• החוק הראשון של התרמודינמיקה: עבודה, חום, קיבול חום, אנתלפיה
• תהליכים תרמודינמיים בגז אידיאלי: התפשטות איזותרמית, התפשטות איזוברית, חימום איזוכורי, התפשטות אדיאבטית, התפשטות חופשית בלתי-הפיכה
• תרמוכימיה: חום ראקציה, חוק הס
• החוק השני שלהתרמודינמיקה: אנטרופיה, תהליך ספונטני, שינוי אנטרופיה בתהליך הפיך ובלתי-הפיך, אנטרופיית ערבוב, הפרשנות הסטטיסטית
• מנועי חום, משאבות חום
• החוק השלישי של התרמודינמיקה
• פוטנציאלים תרמודינמיים: טרנספורם לז'נדר, אנרגיה חופשית של הלמהולץ, אנרגיה חופשית של גיבס, פוטנציאל גרנד-קנוני, משוואות יסודיות, משתנים טבעיים, קריטריונים לתהליכים ספונטניים, קשרי מקסוול, פוגסיות, אקטיביות
• שיווי-משקל כימי: דרגת הראקציה, אנרגיה חופשית ראקטיבית, קבוע שיווי-משקל, משוואת ון הוף, ראקציות בפאזה גזית
• מעברי פאזה: מעבר גז-נוזל, נקודה קריטית, חוק המצבים התואמים, דו-קיום, חוק השטחים השווים, כלל המנוף, חום כמוס, פאזות מטה-סטביליות, דיאגרמות פאזה, משוואות קלפירון וקלאוזיוס-קלפירון, חוק הפאזות של גיבס
• תערובות בינאריות: קו הבועות וקו הטל, חוק ראול, חוק הנרי, מקדמי אקטיביות, לחץ אוסמוטי
• אלקטרוכימיה: אקטיביות של אלקטרוליטים, תורת דביי-היקל, שיווי-משקל אלקטרוכימי, תא אלקטרוכימי, יישומים למדידות תרמודינמיות

• The context of thermodynamics (large systems)
• Mathematical reminder: derivative, partial derivative, differential, exact differential
• Concepts and definitions: state function, thermodynamic variables, intensive and extensive quantities, systems in contact, thermodynamic equilibrium, thermodynamic process, thermodynamic cycle, Zeroth Law of thermodynamics
• Equations of state of gases: ideal gas, virial expansion, van der Waals gas
• First Law of thermodynamics: work, heat, heat capacity, enthalpy
• Thermodynamic processes in ideal gases: isothermal expansion, isobaric expansion, isochoric heating, adiabatic expansion, free irreversible expansion
• Thermochemistry: heat of reaction, Hess law
• Second Law of thermodynamics: entropy, spontaneous process, entropy change in reversible and irreversible processes, entropy of mixing, statistical interpretation
• Heat engines, heat pumps
• Third Law of thermodynamics
• Thermodynamic potentials: Legendre transform, Helmoholtz free energy, Gibbs free energy, grand-canonical potential, fundamental equations, natural variables, criteria for spontaneous processes, Maxwell relations, fugacity, activity
• Chemical equilibrium: degree of reaction, reactive free energy, equilibrium constant, van't Hoff equation, reactions in gas phase
• Phase transitions: gas-liquid transition, critical point, law of corresponding states, phase coexistence, equal-area construction, lever rule, latent heat, metastable phases, phase diagrams, Clapeyron and Clausius-Clapeyron equations, Gibbs phase rule
• Binary mixtures: bubble and dew lines, Raoult's law, Henry's law, activity coefficients, osmotic pressure
• Electrochemistry: activity of electrolytes, Debye-Hückel theory, electrochemical equilibrium, electrochemical cell, applications to thermodynamic measurements

0351-2206-01
 קוונטים וקשר כימי
 Quantum Mechanics and the Chemical Bond
פרופ הוד עודדשיעור דאך005 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור דאך005 א'1700-1600 סמ'  ב'
שיעור דאך005 ג'1700-1500 סמ'  ב'
 • מושגי יסוד בתורת הקוונטים: גלי חומר, משוואת שרדינגר, פונקצית הגל, אופרטורים ועקרון אי הוודאות, הפוסטולאטים
 • פתרון משוואת שרדינגר עבור: חלקיק בקופסא, מודל האלקטרון החופשי למולקולות פוליאניות, אוסצילטור הרמוני, רוטור צפיד, אטום המימן
 • אטומים: עקרון הוריאציה ויישומו לבעיית אטום ההליום.  אטומים רבי אלקטרונים.  הספין האלקטרוני ועקרון האנטיסימטריה לפרמיונים
 • מולקולות דו-אטומיות:  קירוב בורן-אופנהיימר.  המשוואה  הגרעינית והאלקטרונית.  גישת MO ושיטת VB
 • מולקולות פוליאטומיות: LCAO-MO, מודל היקל
 • Principle of quantum theory: Matter waves, Schrodinger equation, wave function, operators, uncertainty principle, postulates
 • Solution of the Schrodinger equation: Particle in a box, free electron model for polyenic molecules, harmonic oscillator, rigid rotor, hydrogen atom
 • Atoms: Variational principle, Helium atom, many-electron atoms, electron spin, fermions and Pauli principle
 • Diatomic molecules: Born-Oppenheimer approximation, electronic and nuclear Schrodinger equations, molecular orbitals, valance bond
 • Polyatomic molecules: MO-LCAO, Hückel model
0351-2206-02
 קוונטים וקשר כימי
 Quantum Mechanics and the Chemical Bond
מר בראון נעםתרגיל פיזיקה-שנקר222 א'1200-1000 סמ'  ב'
 • מושגי יסוד בתורת הקוונטים: גלי חומר, משוואת שרדינגר, פונקצית הגל, אופרטורים ועקרון אי הוודאות, הפוסטולאטים
 • פתרון משוואת שרדינגר עבור: חלקיק בקופסא, מודל האלקטרון החופשי למולקולות פוליאניות, אוסצילטור הרמוני, רוטור צפיד, אטום המימן
 • אטומים: עקרון הוריאציה ויישומו לבעיית אטום ההליום.  אטומים רבי אלקטרונים.  הספין האלקטרוני ועקרון האנטיסימטריה לפרמיונים
 • מולקולות דו-אטומיות:  קירוב בורן-אופנהיימר.  המשוואה  הגרעינית והאלקטרונית.  גישת MO ושיטת VB
 • מולקולות פוליאטומיות: LCAO-MO, מודל היקל
 • Principle of quantum theory: Matter waves, Schrodinger equation, wave function, operators, uncertainty principle, postulates
 • Solution of the Schrodinger equation: Particle in a box, free electron model for polyenic molecules, harmonic oscillator, rigid rotor, hydrogen atom
 • Atoms: Variational principle, Helium atom, many-electron atoms, electron spin, fermions and Pauli principle
 • Diatomic molecules: Born-Oppenheimer approximation, electronic and nuclear Schrodinger equations, molecular orbitals, valance bond
 • Polyatomic molecules: MO-LCAO, Hückel model
0351-2206-03
 קוונטים וקשר כימי
 Quantum Mechanics and the Chemical Bond
מר בראון נעםתרגיל פיזיקה-שנקר204 ב'1000-0800 סמ'  ב'
 • מושגי יסוד בתורת הקוונטים: גלי חומר, משוואת שרדינגר, פונקצית הגל, אופרטורים ועקרון אי הוודאות, הפוסטולאטים
 • פתרון משוואת שרדינגר עבור: חלקיק בקופסא, מודל האלקטרון החופשי למולקולות פוליאניות, אוסצילטור הרמוני, רוטור צפיד, אטום המימן
 • אטומים: עקרון הוריאציה ויישומו לבעיית אטום ההליום.  אטומים רבי אלקטרונים.  הספין האלקטרוני ועקרון האנטיסימטריה לפרמיונים
 • מולקולות דו-אטומיות:  קירוב בורן-אופנהיימר.  המשוואה  הגרעינית והאלקטרונית.  גישת MO ושיטת VB
 • מולקולות פוליאטומיות: LCAO-MO, מודל היקל
 • Principle of quantum theory: Matter waves, Schrodinger equation, wave function, operators, uncertainty principle, postulates
 • Solution of the Schrodinger equation: Particle in a box, free electron model for polyenic molecules, harmonic oscillator, rigid rotor, hydrogen atom
 • Atoms: Variational principle, Helium atom, many-electron atoms, electron spin, fermions and Pauli principle
 • Diatomic molecules: Born-Oppenheimer approximation, electronic and nuclear Schrodinger equations, molecular orbitals, valance bond
 • Polyatomic molecules: MO-LCAO, Hückel model
0351-2206-04
 קוונטים וקשר כימי
 Quantum Mechanics and the Chemical Bond
מר בראון נעםתרגיל אורנשטיין102 ג'1500-1300 סמ'  ב'
 • מושגי יסוד בתורת הקוונטים: גלי חומר, משוואת שרדינגר, פונקצית הגל, אופרטורים ועקרון אי הוודאות, הפוסטולאטים
 • פתרון משוואת שרדינגר עבור: חלקיק בקופסא, מודל האלקטרון החופשי למולקולות פוליאניות, אוסצילטור הרמוני, רוטור צפיד, אטום המימן
 • אטומים: עקרון הוריאציה ויישומו לבעיית אטום ההליום.  אטומים רבי אלקטרונים.  הספין האלקטרוני ועקרון האנטיסימטריה לפרמיונים
 • מולקולות דו-אטומיות:  קירוב בורן-אופנהיימר.  המשוואה  הגרעינית והאלקטרונית.  גישת MO ושיטת VB
 • מולקולות פוליאטומיות: LCAO-MO, מודל היקל
 • Principle of quantum theory: Matter waves, Schrodinger equation, wave function, operators, uncertainty principle, postulates
 • Solution of the Schrodinger equation: Particle in a box, free electron model for polyenic molecules, harmonic oscillator, rigid rotor, hydrogen atom
 • Atoms: Variational principle, Helium atom, many-electron atoms, electron spin, fermions and Pauli principle
 • Diatomic molecules: Born-Oppenheimer approximation, electronic and nuclear Schrodinger equations, molecular orbitals, valance bond
 • Polyatomic molecules: MO-LCAO, Hückel model
0351-2210-01
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
פרופ גולדבורט אמירמעבדה אורנשטיין001 א'1200-0800 סמ'  ב'
ד"ר פליישר שר-לי קרל
פרופ מרקוביץ גיל

המעבדה מבוססת על שישה ניסיונות המכסים תחום רחב של נושאים בכימיה פיזיקלית, כמו ספקטרוסקופיה, אלקטרוכימיה, תרמודינאמיקה וקינטיקה, במהלכם הסטודנטים ייחשפו וילמדו מגוון שיטות ניסיוניות תוך השגת מספר יעדים:

 • תכנון מערכי ניסוי תוך התחשבות בכללי הבטיחות
 • מדידה ואנליזה של נתוני ניסוי ודיווח שגיאות
 • הכרה של שיטות ניסוי בכימיה פיזיקלית
 • הצגה פרונטאלית של כל מערך הניסוי ותוצאותיו

The course incorporates six experiments covering a broad range of subjects in physical chemistry such as spectroscopy, electrochemistry and thermodynamics and kinetics. The experiments are designed to introduce the students to a variety of experimental techniques, and aims to achieve several goals:

 • Preparation of procedures for carrying out experiments including safe laboratory practices
 • Data measurement, analysis and calculation of errors
 • Introduction to modern experimental equipment and techniques
 • Correct presentation of written scientific reports
0351-2210-02
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
פרופ גולדבורט אמירמעבדה אורנשטיין001 ב'1700-1300 סמ'  ב'
ד"ר פליישר שר-לי קרל
פרופ מרקוביץ גיל

המעבדה מבוססת על שישה ניסיונות המכסים תחום רחב של נושאים בכימיה פיזיקלית, כמו ספקטרוסקופיה, אלקטרוכימיה, תרמודינאמיקה וקינטיקה, במהלכם הסטודנטים ייחשפו וילמדו מגוון שיטות ניסיוניות תוך השגת מספר יעדים:

 • תכנון מערכי ניסוי תוך התחשבות בכללי הבטיחות
 • מדידה ואנליזה של נתוני ניסוי ודיווח שגיאות
 • הכרה של שיטות ניסוי בכימיה פיזיקלית
 • הצגה פרונטאלית של כל מערך הניסוי ותוצאותיו

The course incorporates six experiments covering a broad range of subjects in physical chemistry such as spectroscopy, electrochemistry and thermodynamics and kinetics. The experiments are designed to introduce the students to a variety of experimental techniques, and aims to achieve several goals:

 • Preparation of procedures for carrying out experiments including safe laboratory practices
 • Data measurement, analysis and calculation of errors
 • Introduction to modern experimental equipment and techniques
 • Correct presentation of written scientific reports
0351-2210-03
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
פרופ גולדבורט אמירמעבדה אורנשטיין001 ד'1500-1100 סמ'  ב'
ד"ר פליישר שר-לי קרל
פרופ מרקוביץ גיל

המעבדה מבוססת על שישה ניסיונות המכסים תחום רחב של נושאים בכימיה פיזיקלית, כמו ספקטרוסקופיה, אלקטרוכימיה, תרמודינאמיקה וקינטיקה, במהלכם הסטודנטים ייחשפו וילמדו מגוון שיטות ניסיוניות תוך השגת מספר יעדים:

 • תכנון מערכי ניסוי תוך התחשבות בכללי הבטיחות
 • מדידה ואנליזה של נתוני ניסוי ודיווח שגיאות
 • הכרה של שיטות ניסוי בכימיה פיזיקלית
 • הצגה פרונטאלית של כל מערך הניסוי ותוצאותיו

The course incorporates six experiments covering a broad range of subjects in physical chemistry such as spectroscopy, electrochemistry and thermodynamics and kinetics. The experiments are designed to introduce the students to a variety of experimental techniques, and aims to achieve several goals:

 • Preparation of procedures for carrying out experiments including safe laboratory practices
 • Data measurement, analysis and calculation of errors
 • Introduction to modern experimental equipment and techniques
 • Correct presentation of written scientific reports
0351-2210-04
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
פרופ גולדבורט אמירמעבדה אורנשטיין001 ה'1200-0800 סמ'  ב'
ד"ר פליישר שר-לי קרל
פרופ מרקוביץ גיל

המעבדה מבוססת על שישה ניסיונות המכסים תחום רחב של נושאים בכימיה פיזיקלית, כמו ספקטרוסקופיה, אלקטרוכימיה, תרמודינאמיקה וקינטיקה, במהלכם הסטודנטים ייחשפו וילמדו מגוון שיטות ניסיוניות תוך השגת מספר יעדים:

 • תכנון מערכי ניסוי תוך התחשבות בכללי הבטיחות
 • מדידה ואנליזה של נתוני ניסוי ודיווח שגיאות
 • הכרה של שיטות ניסוי בכימיה פיזיקלית
 • הצגה פרונטאלית של כל מערך הניסוי ותוצאותיו

The course incorporates six experiments covering a broad range of subjects in physical chemistry such as spectroscopy, electrochemistry and thermodynamics and kinetics. The experiments are designed to introduce the students to a variety of experimental techniques, and aims to achieve several goals:

 • Preparation of procedures for carrying out experiments including safe laboratory practices
 • Data measurement, analysis and calculation of errors
 • Introduction to modern experimental equipment and techniques
 • Correct presentation of written scientific reports
0351-2302-01
 מעבדה בכימיה אורגנית
 Organic Chemistry Laboratory
פרופ גוזין מיכאלמעבדה כימיה-שנקר201 א'1630-0800 סמ'  ב'

טכניקות של מעבדה לכימיה אורגנית: מיצוי, רפלקס, גיבוש זיקוק (רגיל, למקוטעין ותחת ואקום), כרומטוגרפיה (בשכבה דקה ובקולונה), סובלימציה: סינתזות אורגניות בסיסיות: אולפים, אלקיל הלידים, כהלים, חומצות קרבוקסילות, אסטרים , אמידים, אנהידרידים והטרוציקלים: תגובות אורגניות בסיסיות : אלמינציות, חמצונים, חיזורים, התמרות אליפטיות וארומטיות, שחלופים, דחיסות, גרינאר, דיאלס אלדר והטרוציקלים. שימוש במכשור אנליטי לאפיון חומרים אורגנים (IR, ‏NMR,GC  ו- MS) 

Techniques of organic laboratory: extraction, reflux, crystallization, distillation (regular, fractional and vacuum), chromatography (thin layer and column), sublimation; Basic organic synthetic preparations: olefins, alcohols, alkyl halides, carboxylic acids and esters, amides, anhydrides, Heterocyclic Compounds; Basic organic reactions: aliphatic and aromatic substitutions, eliminations, reductions, oxidations, Grignard, rearrangements, condensations and Diels Alder; use of analytical instrumentation for characterization of organic compounds (IR, NMR, GC and MS)

0351-2302-02
 מעבדה בכימיה אורגנית
 Organic Chemistry Laboratory
ד"ר אמיר רועימעבדה כימיה-שנקר201 ב'1630-0800 סמ'  ב'

טכניקות של מעבדה לכימיה אורגנית: מיצוי, רפלקס, גיבוש זיקוק (רגיל, למקוטעין ותחת ואקום), כרומטוגרפיה (בשכבה דקה ובקולונה), סובלימציה: סינתזות אורגניות בסיסיות: אולפים, אלקיל הלידים, כהלים, חומצות קרבוקסילות, אסטרים , אמידים, אנהידרידים והטרוציקלים: תגובות אורגניות בסיסיות : אלמינציות, חמצונים, חיזורים, התמרות אליפטיות וארומטיות, שחלופים, דחיסות, גרינאר, דיאלס אלדר והטרוציקלים. שימוש במכשור אנליטי לאפיון חומרים אורגנים (IR, ‏NMR,GC  ו- MS)

Techniques of organic laboratory: extraction, reflux, crystallization, distillation (regular, fractional and vacuum), chromatography (thin layer and column), sublimation; Basic organic synthetic preparations: olefins, alcohols, alkyl halides, carboxylic acids and esters, amides, anhydrides, Heterocyclic Compounds; Basic organic reactions: aliphatic and aromatic substitutions, eliminations, reductions, oxidations, Grignard, rearrangements, condensations and Diels Alder; use of analytical instrumentation for characterization of organic compounds (IR, NMR, GC and MS)

0351-2302-03
 מעבדה בכימיה אורגנית
 Organic Chemistry Laboratory
פרופ פורטנוי משהמעבדה כימיה-שנקר201 ד'1630-0800 סמ'  ב'

טכניקות של מעבדה לכימיה אורגנית: מיצוי, רפלקס, גיבוש זיקוק (רגיל, למקוטעין ותחת ואקום), כרומטוגרפיה (בשכבה דקה ובקולונה), סובלימציה: סינתזות אורגניות בסיסיות: אולפים, אלקיל הלידים, כהלים, חומצות קרבוקסילות, אסטרים , אמידים, אנהידרידים והטרוציקלים: תגובות אורגניות בסיסיות : אלמינציות, חמצונים, חיזורים, התמרות אליפטיות וארומטיות, שחלופים, דחיסות, גרינאר, דיאלס אלדר והטרוציקלים. שימוש במכשור אנליטי לאפיון חומרים אורגנים (IR, ‏NMR,GC  ו- MS)

Techniques of organic laboratory: extraction, reflux, crystallization, distillation (regular, fractional and vacuum), chromatography (thin layer and column), sublimation; Basic organic synthetic preparations: olefins, alcohols, alkyl halides, carboxylic acids and esters, amides, anhydrides, Heterocyclic Compounds; Basic organic reactions: aliphatic and aromatic substitutions, eliminations, reductions, oxidations, Grignard, rearrangements, condensations and Diels Alder; use of analytical instrumentation for characterization of organic compounds (IR, NMR, GC and MS)

0351-2302-04
 מעבדה בכימיה אורגנית
 Organic Chemistry Laboratory
פרופ כהן יורםמעבדה כימיה-שנקר201 ה'1630-0800 סמ'  ב'

טכניקות של מעבדה לכימיה אורגנית: מיצוי, רפלקס, גיבוש זיקוק (רגיל, למקוטעין ותחת ואקום), כרומטוגרפיה (בשכבה דקה ובקולונה), סובלימציה: סינתזות אורגניות בסיסיות: אולפים, אלקיל הלידים, כהלים, חומצות קרבוקסילות, אסטרים , אמידים, אנהידרידים והטרוציקלים: תגובות אורגניות בסיסיות : אלמינציות, חמצונים, חיזורים, התמרות אליפטיות וארומטיות, שחלופים, דחיסות, גרינאר, דיאלס אלדר והטרוציקלים. שימוש במכשור אנליטי לאפיון חומרים אורגנים (IR, ‏NMR,GC  ו- MS)

Techniques of organic laboratory: extraction, reflux, crystallization, distillation (regular, fractional and vacuum), chromatography (thin layer and column), sublimation; Basic organic synthetic preparations: olefins, alcohols, alkyl halides, carboxylic acids and esters, amides, anhydrides, Heterocyclic Compounds; Basic organic reactions: aliphatic and aromatic substitutions, eliminations, reductions, oxidations, Grignard, rearrangements, condensations and Diels Alder; use of analytical instrumentation for characterization of organic compounds (IR, NMR, GC and MS) 

0351-2304-01
 כימיה אורגנית 1
 Organic Chemistry 1
ד"ר אמיר רועישיעור דאך005 ב'1900-1700 סמ'  א'
שיעור דאך005 ה'1200-1000 סמ'  א'
0351-2304-02
 כימיה אורגנית 1
 Organic Chemistry 1
מר סלור גדיתרגיל בנין רב תחומי315 א'1100-1000 סמ'  א'
0351-2304-03
 כימיה אורגנית 1
 Organic Chemistry 1
מר סלור גדיתרגיל בנין רב תחומי315 א'1200-1100 סמ'  א'
0351-2305-01
 כימיה אורגנית 2
 Organic Chemistry 2
פרופ שבת דורוןשיעור דאך005 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור דאך005 ג'1000-0800 סמ'  ב'

אלקטרונים בלתי מאותרים והשפעתם על יציבות, ריאקטיביות ו-PKa. רדיקלים. ארומטיות וריאקציות  של בנזן. ריאקציות של בנזנים מותמרים.

חומרים קרבונליים: ריאקציות של חומצות קרבוקסיליות  ונגזרות קרבוקסיליות, ריאקציות של אלדהידים וקטונים, ריאקציות של פחמן אלפא. ריאקציות חימצון-חיזור. אמינים וחומרים הטרוציקליים. כימיה אורגנית של חומצות אמינו, פפטידים וחלבונים. מושגם כלליים בקטליזה.  

Delocalized electrons and their effect on stability, reactivity, and pKa. Radicals. Aromaticity and reactions of benzene. Reactions of substituted benzenes.

Carbonyl compounds: Reactions of carboxylic acids and carboxylic derivatives, reactions of aldehydes and ketones, reactions at the α- carbon. Oxidation-reduction reactions. Amines and heterocyclic compounds. The organic chemistry of amino acids, peptides, and proteins. General concepts in catalysis.

0351-2305-02
 כימיה אורגנית 2
 Organic Chemistry 2
מר חנניה נירתרגיל אורנשטיין111 ב'1100-1000 סמ'  ב'

אלקטרונים בלתי מאותרים והשפעתם על יציבות, ריאקטיביות ו-PKa. רדיקלים. ארומטיות וריאקציות  של בנזן. ריאקציות של בנזנים מותמרים.

חומרים קרבונליים: ריאקציות של חומצות קרבוקסיליות  ונגזרות קרבוקסיליות, ריאקציות של אלדהידים וקטונים, ריאקציות של פחמן אלפא. ריאקציות חימצון-חיזור. אמינים וחומרים הטרוציקליים. כימיה אורגנית של חומצות אמינו, פפטידים וחלבונים. מושגם כלליים בקטליזה. 

Delocalized electrons and their effect on stability, reactivity, and pKa. Radicals. Aromaticity and reactions of benzene. Reactions of substituted benzenes.

Carbonyl compounds: Reactions of carboxylic acids and carboxylic derivatives, reactions of aldehydes and ketones, reactions at the α- carbon. Oxidation-reduction reactions. Amines and heterocyclic compounds. The organic chemistry of amino acids, peptides, and proteins. General concepts in catalysis

0351-2305-03
 כימיה אורגנית 2
 Organic Chemistry 2
מר חנניה נירתרגיל אורנשטיין111 ג'1100-1000 סמ'  ב'

אלקטרונים בלתי מאותרים והשפעתם על יציבות, ריאקטיביות ו-PKa. רדיקלים. ארומטיות וריאקציות  של בנזן. ריאקציות של בנזנים מותמרים.

חומרים קרבונליים: ריאקציות של חומצות קרבוקסיליות  ונגזרות קרבוקסיליות, ריאקציות של אלדהידים וקטונים, ריאקציות של פחמן אלפא. ריאקציות חימצון-חיזור. אמינים וחומרים הטרוציקליים. כימיה אורגנית של חומצות אמינו, פפטידים וחלבונים. מושגם כלליים בקטליזה.

Delocalized electrons and their effect on stability, reactivity, and pKa. Radicals. Aromaticity and reactions of benzene. Reactions of substituted benzenes.

Carbonyl compounds: Reactions of carboxylic acids and carboxylic derivatives, reactions of aldehydes and ketones, reactions at the α- carbon. Oxidation-reduction reactions. Amines and heterocyclic compounds. The organic chemistry of amino acids, peptides, and proteins. General concepts in catalysis.

0351-2305-04
 כימיה אורגנית 2
 Organic Chemistry 2
מר חנניה נירתרגיל אורנשטיין111 ג'1200-1100 סמ'  ב'

אלקטרונים בלתי מאותרים והשפעתם על יציבות, ריאקטיביות ו-PKa. רדיקלים. ארומטיות וריאקציות  של בנזן. ריאקציות של בנזנים מותמרים.

חומרים קרבונליים: ריאקציות של חומצות קרבוקסיליות  ונגזרות קרבוקסיליות, ריאקציות של אלדהידים וקטונים, ריאקציות של פחמן אלפא. ריאקציות חימצון-חיזור. אמינים וחומרים הטרוציקליים. כימיה אורגנית של חומצות אמינו, פפטידים וחלבונים. מושגם כלליים בקטליזה. 

Delocalized electrons and their effect on stability, reactivity, and pKa. Radicals. Aromaticity and reactions of benzene. Reactions of substituted benzenes.

Carbonyl compounds: Reactions of carboxylic acids and carboxylic derivatives, reactions of aldehydes and ketones, reactions at the α- carbon. Oxidation-reduction reactions. Amines and heterocyclic compounds. The organic chemistry of amino acids, peptides, and proteins. General concepts in catalysis.

0351-2510-01
 מבוא לגלים
 Introduction to Waves
פרופ זלצר יורםשיעור כיתות דן דוד204 א'1800-1600 סמ'  א'

תנודות חופשיות של מערכות פשוטות, תנודות של מערכות מצומדות, תנודות חופשיות של מערכות רציפות, מערכות מאולצות ומערכות לא משמרות, גלים מתקדמים, העברה והחזרה- ממד אחד, פולסים, מודולציה וחבילות גלים, קיטוב, התאבכות ועקיפה

Oscillations in simple systems, in coupled systems, forced oscillations, traveling waves, reflection, modulation, pulses, wave packets, polarization

0351-2510-02
 מבוא לגלים
 Introduction to Waves
ד"ר בן שלום משהתרגיל כיתות דן דוד204 ה'1000-0900 סמ'  א'

תנודות חופשיות של מערכות פשוטות, תנודות של מערכות מצומדות, תנודות חופשיות של מערכות רציפות, מערכות מאולצות ומערכות לא משמרות, גלים מתקדמים, העברה והחזרה- ממד אחד, פולסים, מודולציה וחבילות גלים, קיטוב, התאבכות ועקיפה

Oscillations in simple systems, in coupled systems, forced oscillations, traveling waves, reflection, modulation, pulses, wave packets, polarization

0351-2512-01
 שיטות מתמטיות בכימיה
 Mathematical Methods in Chemistry
ד"ר שוורץ טלשיעור כיתות דן דוד204 ד'1600-1500 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד204 ד'1800-1600 סמ'  א'

סדרות וטורים אין סופיים, טורי חזקות, התכנסות טורים, טור טיילור

מספרים מרוכבים: פונקציות מרוכבות, טורי לורן, אינטגרליים של פונקציות מרוכבות, משפט השארית

אנליזה ווקטורית: שדות סקלרים ווקטורים, אופרטורים, משפט גרין במישור, משפט הדיברגנץ, משפט סטוקס

פונקציות דלתא, טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

משוואות דיפרנציאליות רגילות

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

Infinite series: power series, series convergence test, Taylor series.

Complex numbers: Complex functions, Laurent series, Complex function integrals, Residue theorem.

Vector Calculus: Scalar and Vector Fields, Vector operation, Green theorem in the plane, Divergence theorem, Stokes' theorem.

Dirac delta function, Fourier series and integral transformations.

Ordinary and partial differential equations.

0351-2512-02
 שיטות מתמטיות בכימיה
 Mathematical Methods in Chemistry
מר הרשקוביץ דרורתרגיל כיתות דן דוד204 ה'1600-1400 סמ'  א'

סדרות וטורים אין סופיים, טורי חזקות, התכנסות טורים, טור טיילור

מספרים מרוכבים: פונקציות מרוכבות, טורי לורן, אינטגרליים של פונקציות מרוכבות, משפט השארית

אנליזה ווקטורית: שדות סקלרים ווקטורים, אופרטורים, משפט גרין במישור, משפט הדיברגנץ, משפט סטוקס

פונקציות דלתא, טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

משוואות דיפרנציאליות רגילות

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

Infinite series: power series, series convergence test, Taylor series.

Complex numbers: Complex functions, Laurent series, Complex function integrals, Residue theorem.

Vector Calculus: Scalar and Vector Fields, Vector operation, Green theorem in the plane, Divergence theorem, Stokes' theorem.

Dirac delta function, Fourier series and integral transformations.

Ordinary and partial differential equations.

0351-2803-01
 פיסיקה כללית ב'1
 General Physics B1
פרופ סופר אבנרשיעור פיזיקה-שנקר204 ה'1700-1600 סמ'  א'
שיעור אודיטור' לב009 ב'1700-1500 סמ'  א'

מדע הכימיה מבוסס על מכניקה קוונטית, בה האופי הגלי של חלקיקי חומר – אלקטרונים ויונים – הוא מושג יסוד הכרחי. כדי שהסטודנטים יוכלו להתמודד עם המורכבות – המתמטית והתפישתית – של הדואליות בין גל לחלקיק, עליהם לפתח הבנה של תכונות של גלים במערכות מוכרות יותר. בנוסף לכך, הנטייה הטבעית של מדענים היא לנסות להבין באופן מדעי גם את התופעות היום-יומיות שאנו רואים סביבנו. גלים הם אחת התופעות השכיחות ביותר – אור, קול, גלי מים, רעידות אדמה, וכו׳ – ועם זאת בעלות מאפיינים מוזרים או מפתיעים שהסברם דורש הבנה מדעית. קורס זה נועד להשיג את שתי המטרות הללו.

נושאי הקורס:

 1. תנודות חופשיות של מערכות פשוטות
 2. תנודות חופשיות של מערכות בעלות מספר רב של דרגות חופש
 3. תנודות מאולצות
 4. גלים נעים
 5. החזרה
 6. מודולציות, פולסים וחבילות גלים
 7. גלים בשני ממדים ובשלושה ממדים
 8. קיטוב
 9. גלים אלקטרומגנטיים
 10. עקיפה והתאבכות

Chemistry is based on quantum mechanics, where the wave nature of matter particles is a fundamental and necessary concept. In order to be able to handle the complications of quantum mechanics, students need to first learn about the properties of waves in more familiar settings. In addition, as scientists we are always curious about the phenomena we see around us. Waves are one of the most common phenomena – light, sound, water waves, earthquakes, etc. – yet one that has surprising and strange characteristics that require thorough understanding in order to properly explain.

Course Topics:

 1. Free oscillations of simple systems
 2. Free oscillations of systems with many degrees of freedom
 3. Constrained oscillations
 4. Traveling waves
 5. Reflection
 6. Modulations, pulses, and wave packets
 7. Waves in 2 and 3 dimensions
 8. Polarization
 9. Electromagnetic waves
 10. Diffraction and interference
0351-2803-02
 פיסיקה כללית ב'1
 General Physics B1
מר גוטליב אורתרגיל פיזיקה-שנקר204 א'1800-1600 סמ'  א'

מדע הכימיה מבוסס על מכניקה קוונטית, בה האופי הגלי של חלקיקי חומר – אלקטרונים ויונים – הוא מושג יסוד הכרחי. כדי שהסטודנטים יוכלו להתמודד עם המורכבות – המתמטית והתפישתית – של הדואליות בין גל לחלקיק, עליהם לפתח הבנה של תכונות של גלים במערכות מוכרות יותר. בנוסף לכך, הנטייה הטבעית של מדענים היא לנסות להבין באופן מדעי גם את התופעות היום-יומיות שאנו רואים סביבנו. גלים הם אחת התופעות השכיחות ביותר – אור, קול, גלי מים, רעידות אדמה, וכו׳ – ועם זאת בעלות מאפיינים מוזרים או מפתיעים שהסברם דורש הבנה מדעית. קורס זה נועד להשיג את שתי המטרות הללו.

נושאי הקורס:

 1. תנודות חופשיות של מערכות פשוטות
 2. תנודות חופשיות של מערכות בעלות מספר רב של דרגות חופש
 3. תנודות מאולצות
 4. גלים נעים
 5. החזרה
 6. מודולציות, פולסים וחבילות גלים
 7. גלים בשני ממדים ובשלושה ממדים
 8. קיטוב
 9. גלים אלקטרומגנטיים
 10. עקיפה והתאבכות

Chemistry is based on quantum mechanics, where the wave nature of matter particles is a fundamental and necessary concept. In order to be able to handle the complications of quantum mechanics, students need to first learn about the properties of waves in more familiar settings. In addition, as scientists we are always curious about the phenomena we see around us. Waves are one of the most common phenomena – light, sound, water waves, earthquakes, etc. – yet one that has surprising and strange characteristics that require thorough understanding in order to properly explain.

Course Topics:

 1. Free oscillations of simple systems
 2. Free oscillations of systems with many degrees of freedom
 3. Constrained oscillations
 4. Traveling waves
 5. Reflection
 6. Modulations, pulses, and wave packets
 7. Waves in 2 and 3 dimensions
 8. Polarization
 9. Electromagnetic waves
 10. Diffraction and interference
0351-2804-01
 מעבדה בפיסיקה ב1'
 Physics Laboratory b 1
פרופ בק ברקאי רועימעבדה פיזיקה-שנקר501 ב'1200-0800 סמ'  א'

 

 

זרם חילופין, מהירות הקול, גלים על-קוליים, סונאר, האפקט הפוטואלקטרי, קרינת חום, אפקט זימן, טמפרטורות קירי, גלי מיקרו, מדידה שדה מגנטי, קיטוב, עקיפה בסדק, התאבכות בשכבות דקות, ספקטרומטר סריג ופריסמה, אפקט פרדיי ופעילות אופטית, הלייזר ושימושיו, ניסוי פרנק-הרץ, אקטיבציה על-ידי ניטרונים, מוליכים למחצה, עיבוד אותות ב- א.ק.ג. + נשימה, פיזור רותרפורד, תרמולומינוסנציה, פענוח צילומי טלסקופ האבל.

0351-2809-01
 ביוכימיה לכימאים
 Biochemistry for Chemistry Students
פרופ עאזם עבד אלסלאםשיעור בריטניה005 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור בריטניה005 ד'1800-1700 סמ'  ב'
פרופ הירש יואל

 

מבוא לביולוגיה של התא, מבוא לביולוגיה מולקולרית;
חלבונים: מבנה ותפקוד (תוך הדגש על מבנה ותפקוד ההמוגלובין), חלבוני ממברנה;
אנזימים: מבנה, פעילות, מעכבים, קו-פקטורים;

מטבוליזם: העברת סיגנלים, סוכרים, ביו-אנרגטיקה, גליקוליזה וגלוקוניאוגנזה, מעגל קרבס, שרשרת מעבר האלקטרונים ויצירת ATP, גליקוגן

 

חומרים חנקיים: פרוק חומצות אמיניות ומעגל השתנן. אינטגרציה של המעגלים המטבוליים. מבוא לביולוגיה מולקולרית.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2809-02
 ביוכימיה לכימאים
 Biochemistry for Chemistry Students
מר ליבל גיאתרגיל אורנשטיין110 א'1000-0800 סמ'  ב'

 

מבוא לביולוגיה של התא, מבוא לביולוגיה מולקולרית;
חלבונים: מבנה ותפקוד (תוך הדגש על מבנה ותפקוד ההמוגלובין), חלבוני ממברנה;
אנזימים: מבנה, פעילות, מעכבים, קו-פקטורים;

מטבוליזם: העברת סיגנלים, סוכרים, ביו-אנרגטיקה, גליקוליזה וגלוקוניאוגנזה, מעגל קרבס, שרשרת מעבר האלקטרונים ויצירת ATP, גליקוגן

 

חומרים חנקיים: פרוק חומצות אמיניות ומעגל השתנן. אינטגרציה של המעגלים המטבוליים. מבוא לביולוגיה מולקולרית.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2814-01
 מעבדה בכימיה 2
 Laboratorya Chemistry 2
פרופ גולודניצקי דיאנהמעבדה כימיה-שנקר212 ג'1500-0800 סמ'  א'

שיטות מכשיריות בכימיה אנליטית: ספקטרופוטומטריה, בליעה אטומית, טיטרציות קונדומטריות, טיטרציות פוטנציומטריות, אנליזה איכותית, תאים אלקטרוכימיים, קינטיקה כימית, פרוייקטים בכימיה כללית ואנליטית.

 

 

 


 

 

 

0351-2814-02
 מעבדה בכימיה 2
 Laboratorya Chemistry 2
פרופ בראלי קדמהמעבדה כימיה-שנקר212 ד'1500-0800 סמ'  א'

שיטות מכשיריות בכימיה אנליטית: ספקטרופוטומטריה, בליעה אטומית, טיטרציות קונדומטריות, טיטרציות פוטנציומטריות, אנליזה איכותית, תאים אלקטרוכימיים, קינטיקה כימית, פרוייקטים בכימיה כללית ואנליטית.

 

 

 


 

 

 

0351-2826-01
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  א'
0351-2826-02
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  ב'
0351-3001-01
 יישומי מחשב למדעים
 Applications Computer Science
ד"ר פלקסר אלעזרשיעור אורנשטיין101 ב'1600-1200 סמ'  א'

א.     תכנות

 

 

בשליש הראשון של הסמסטר תילַמד שפת התכנות C. ייצוג ואחסנה של נתונים במחשב - מספרים שלמים עם סימן וחסרי-סימן, מספרים בנקודה צפה, תווים ומחרוזות, השלכה (Casting). אריתמטיקה, בקרת הזרימה בתכנית, מערכים, פונקציות, העברת פרמטרים לפי ערך ולפי יחס. מצביעים ומבנים.

 

 

ב.     ממשק משתמש גרפי

 

 

השליש השני של הסמסטר יתמקד בכתיבת ממשק משתמש גרפי (GUI). המימוש ייעשה בסביבת העבודה CVI של נשיונל אינסטרומנט, המאופיינים בשני יתרונות ברורים:  (1 תאימות רב-פלטפורמית, ברמת קוד מקור, המאפשרת כתיבה זהה תחת Windows 95/98/NT, מקינטוש, סביבות UNIX (HP, SUN) ו- LINUX. (2 שקיפות מלאה למתכנת בשפת C - אין צורך בכתיבת פקודות ליצירת ה- GUI. מאפיינים נוספים של הסביבה הם:  תמיכה מלאה ב- ANSI C, תאימות ל- C++ על-ידי מהדר חיצוני ותמיכה רחבה מאוד בפניה להתקני חומרה (דבר החשוב בקורס ההמשך). הכרת סביבת הפיתוח הגרפית Lab View בשפת G והקישוריות שלה ל- CVI.

 

 

 ג.     ספריות מתמטיות ופתרון בעיות

 

 

השליש האחרון של הסמסטר יוקדש להכרת ספריות מתמטיות מתקדמות לפתרון בעיות מדעיות הנדסיות. בהן: אלגברה של וקטורים ומטריצות, סטטיסטיקה, חשבון קומפלקסי, התאמות, אינטרפולציות, עיבוד אותות ועוד. בחלק זה של הקורס, יוצגו מספר בעיות מדעיות (כגון: דינמיקה, סטטיקה, תרמודינמיקה, דיפוזיה, זרימה וכו') ופתרונן בעזרת הספריות הנ"ל.

 

 

הסטודנט יתרגל כתיבה מעשית לאורך כל הסמסטר.

 

 

בסיום הקורס הסטודנט יגיש עבודה בפתרון בעיה מדעית שהוא בחר. העבודה תפרט את מהות הבעיה לפתרון, ותציג לפתרון, ותציג את הפתרון בצורה ממוחשבת מלאה כולל ממשק משתמש גרפי חלונאי.

 

 

ספרות

 

 

    1)   The C (ANSI C) Programming Language, Kerlington and Ritchie.

 

 

    2)   C a Referance Manual, Harbison and Steele.

 

 

    3)   Lab Windows / CVI, National Instrument.

 

 

    4)   Lab View for Everyone, Wells and Travis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0351-3110-01
 אופקים בכימיה
 Horizons in Chemistry
פרופ כהן יורםשיעור אוד' מלמד006 ה'1000-0800 סמ'  א'

הקורס הינו סדרת הרצאות בנושאים המצויים כיום בחזית המחקר בכימיה. ההרצאות יינתנו על-ידי מורי ביה"ס לכימיה ויכללו סקירה רחבה של תחומי המחקר בכלל, ושל הפעילות המחקרית בביה"ס לכימיה בפרט.

בין התחומים שייסקרו: כימיה פיזיקלית, פיזיקה כימית, כימיה אורגנית, כימיה סופרא-מולקולרית, כימיה של חומרי טבע, כימיה אי-אורגנית, כימיה אנליטית וכימיה חישובית.

 

The course consists of a series of lectures in topics that are at the frontline of today’s chemistry research. They will be delivered by the School of Chemistry lecturers and will provide a broad review of research topics in general and specifically of the research activity conducted in TAU School of Chemistry.

Among the topics reviewed: physical chemistry, organic chemistry, supramolecular chemistry, chemistry of natural products, inorganic chemistry, analytical chemistry and computational chemistry.

0351-3111-01
 עקרונות סינתזה אורגנית
 Principles of Organic Synthesis
ד"ר דוברובצקי רומןשיעור אורנשטיין102 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור אורנשטיין102 ד'1600-1500 סמ'  א'

סלקטיביות והתאמה בסינתזה אורגנית, עקרונות בניית הקשר C-C , אלקטרופילים וניקלאופילים של פחמן, תגובות של ראגנטיים אורגנומתכתיים , תגובות של נוקלאופילים מיוצבים של פחמן, פונקציאונליזציה של פחמימנים והמרת קבוצות פונקציונאליות, קבוצות הגנה, סגירה ופתיחת טבעות

Selectivity and compatibility in organic synthesis; “Disconnections” approach and synthons; Principles of C-C bond formation; Carbon electrophiles and nucleophiles; Reactions of organometallic compounds; Reactions of stabilized carbon nucleophiles; Functionalization of hydrocarbons and interconversion of functional groups; Protecting groups; Ring closure and ring opening

0351-3112-01
 בקרת תהליכים בעזרת מחשב אישי
 Processes Control by Personal Computer
ד"ר פלקסר אלעזרשיעור ומאורנשטיין101 ב'1400-1300 סמ'  ב'
שיעור ומאורנשטיין101 ב'1800-1400 סמ'  ב'

הקורס מתבסס באופן ישיר על החומר הנלמד בקורס המקדים – "יישומי מחשב למדעים", ונחלק לשני חלקים עיקריים:

א.התקני קלט / פלט

מבנה מחשב בסיסי: CPU - MEM - IO. פניה לכתובת מוחלטת בזיכרון, פניה ל Port בשפה עילית. מרחב הכתובות של התקן IO, אוגרים בהתקן IO. כתיבה וקריאה של אות דיגיטלי, המושג הכללי של פסי כתובת ופסי נתונים ואותות הבקרה שלהם. יציאות תקניות: RS-232, SPP, EPP, USB, LAN. תקשורת דרך ערוצים תקניים, פניה ע"י Callback ופניה ע"י Polling וההבדלים ביניהם. המרות D/A ו A/D. כתיבה וקריאה של אות אנלוגי, הפרדה, תחום דינמי, קצב ורעש. מימושים של PWM לבקרת הספק. כל המרכיבים הנזכרים למעלה, משובצים בכרטיס אלקטרוני יעודי שתוכנן לשימושי הקורס.

 1. דגימה ובקרה בזמן אמת

דגימה בקצבים שונים, סינון רעשים, שימוש בטיימר. בקרה בחוג פתוח וסגור, ערך הייחוס וערך השגיאה, בקרת PID ואפיון הפרמטרים, בקרות מסדרים גבוהים יותר - 2P2Z - והשימוש בהם במערכות דינמיות. הסטודנט יתנסה בתכנות Multi-Threading, TCP, ובתכנות זמן אמת. מערכות בקרה לא לינאריות והקיזוז שלהן ע"י תוכנה (לינאריזציה).

הסטודנט יתרגל כתיבה מעשית לאורך כול הסמסטר. התרגול יעשה בעזרת הכלים שנלמדו בקורס המקדים. בחלק הראשון של הקורס התרגול יהיה במימוש פניה להתקני קלט פלט תקניים, כגון: התקשרות דרך ערוץ טורי, פניה לערוץ SPP, פניה ל Timer וכו'. בחלק השני התרגול יהיה בפתרון בעיית בקרה מעשית כגון: תנור, מנוע, זרוע וכד'

 

We begin with basic hardware elements such as counter timers, power-switching devices, power-amplifying devices (used in electromechanical control systems), and PWM controllers. All these devices are combined into a tailor-made I/O board, designed for this course.

The students experience multi-threading programming, real-time applications, and uses TCP protocol for control and data acquisition. Then, the students are fully prepared to control DC motors, stepper motors, heating elements, thermoelectric coolers, and sensing elements such as photo-resistor thermistors, opto-couplers and photodiodes.

The final assignment of this course is chosen by the students themselves. They carry out an experiment, in which they use the program they developed to PID control a system of their choice. In this experiment the students characterize the typical parameters of the system and present its real-time response.

We use the CVI programming environment to build the GUI and control the abovementioned experiments. Two elements in the software are worth mentioning: 1) The option of multithreading programming which allows the user to run several parallel processes. For process control this capability is very essential since one deals with real-time applications. 2) The option of using TCP communication allows the user to remotely control and sense the experiment.

0351-3113-01
 מבוא לתופעות אקראיות
 An Introduction to Stochastic Phenomena
ד"ר ראובני שלומישיעור בנין רב תחומי315 א'1900-1600 סמ'  א'

אקראיות עומדת בבסיסם של תהליכים רבים המתרחשים ברמה המיקרוסקופית. שני חלקיקים הנעים בתמיסה ימצאו עצמם במקומות שונים אפילו אם החלו את תנועתם מאותו מקום, באותו זמן, ובאותה מהירות; ובשני תאים זהים, הגדלים באותה סביבה, נמצא לרוב מספר שונה של מולקולות מסוג מסוים. אך מה החשיבות של תופעות אלו ודומותיהן? וכיצד ניתן בכלל לתאר אקראיות ולהבינה?

בשנים האחרונות חלה התקדמות טכנולוגית עצומה ביכולת לצפות בתהליכים המתרחשים ברמת המולקולה, החלקיק והתא הבודדים, אך במקרים רבים התיאור המתמטי הניתן לתהליכים אלו עדיין שאול מתורות קלאסיות שאינן מביאות בחשבון אקראיות כלל, או לחלופין עושות זאת בהסתמך על הנחות פשטניות. כך ניתן לפספס לחלוטין את אפשרות קיומן של תופעות מסוימות או לשגות בהבנתן של תופעות אחרות. קורס זה יוקדש להיכרות ראשונית עם התיאור והניתוח המתמטי של תופעות אקראיות במדעי הטבע והחיים.

הגישה בקורס היא גישה הסתברותית והחלק הראשון של הקורס יוקדש לשם הקניית ידע בסיסי בהסתברות ולשם פיתוח מספר "כלים" הסתברותיים. חומר הרקע לחלק זה של הקורס מצוי בשלושת הפרקים הראשונים של הספר "מבוא להסתברות" (ראה סילבוס מפורט).

בהמשך הקורס נדון במהלכים אקראיים מסוגים שונים, בתכונות המאפיינות אותם, ובקשר בינם ובין מושג הדיפוזיה. בין היתר נלמד על הילוך מקרי פשוט על סריג, בעיית החזרה לראשית, בעיית זמן הגעה ראשון, הילוך מקרי בזמן רציף, תהליכים המתוארים ע"י משוואת מסטר ונושאים נוספים ככל שיתיר הזמן. כפועל יוצא, נלמד להשתמש בכלים מתמטיים חשובים כגון פונקציות יוצרות והתמרות, ונכיר את משפט הגבול המרכזי על יישומיו והכללותיו. מעת לעת, נדון ביישומים באמצעות התיאוריה והכלים שפיתחנו. חלק זה של הקורס יתבסס על פרקים נבחרים מתוך הספר "צעדים ראשונים במהלכים אקראיים" (ראה סילבוס מפורט).

בחלק האחרון של הקורס נדון בנושאים הנמצאים בחזית המחקר וניישם את הכלים שרכשנו לשם ניתוח בעיות מתקדמות. הנושאים שיידונו בחלק זה יתחלפו מעת לעת ויתבססו על ספרות עדכנית (מאמרים וספרים) ועל רשימות המרצה.

English syllabus is available upon request. Please contact the lecturer directly.

0351-3203-01
 כימיה אורגנית פיסיקלית
 Physical Organic Chemistry
שיעור סמ'  ב'
פרופ ויגלוק ארקדישיעור אורנשטיין110 ב'1400-1200 סמ'  ב'
 • הקדמה: פרמטרים שימושיים לקביעת מנגנון ריאקציה. השפעת מתמירים על ריאקציות אורגניות, משוואת המט ומשוואות LFER נוספות כפרמטרים ללימוד מנגנוני אפקט איזוטופי קינטי.
 • השפעת ממס - תלות בקבוע הדיאלקטרי, משוואת וינשטיין-גרינולד וסטיות ממנה, פרמטרים לקביעת הפולאריות של ממס - פונקציות Z, ET(30) וכו'.
 • חומרי ביניים פעילים - קרבאניונים: הכנה, שיטות לאפיונם, ייצוב. חומציות ובסיסיות בתמיסה ובפאזה הגאזית. מבנה וזוגיות יונים, טיב הקשר פחמן-מתכת, תרכובות אורגנו-ליתיום מבנה ופעילות.
 • חומרי ביניים פעילים - קרבוקטיונים: הכנה, שיטות לאפיונם, ייצוב, היפרקונוגציה, יוני קרבוניום קלאסיים ולא-קלאסיים.
 • Thermodynamics and kinetics of organic reactions. Methods to study mechanisms of organic reactions. Kinetic isotope effect. Linear free energy relationships (Hammett, Brown, Tafts, etc.)
 • Solvent effect on chemical reactivity. Solvation properties and scales. Equation of Grunwald & Weinstein, Z-factor, ET(30). Polar aprotic solvents and their influence on chemical reactivity. Phase-transfer catalysis. Hydrophobic effects
 • Reactive intermediates- carboanions. pKa of C-H acids. Stability and reactivity of carboanions. NMR characterization and ion-pairing of simple organometallic derivatives
 • Reactive intermediates- carbocations. Generation and stability of carbocations. Rearrangements involving carbocations. Classic and non-classic carbocations
0351-3206-01
 מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית
 Advanced Laboratory in Physical Chemistry
פרופ צשנובסקי אורימעבדה אורנשטיין101 א'1900-1300 סמ'  ב'
0351-3206-02
 מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית
 Advanced Laboratory in Physical Chemistry
פרופ אבן עוזימעבדה אורנשטיין101 ה'1900-1300 סמ'  ב'
0351-3207-01
 יסודות התהודה המגנטית
 Principles of Magnetic Resonance
פרופ גולדבורט אמירשיעור אורנשטיין111 א'1500-1300 סמ'  א'
שיעור אורנשטיין111 ה'1500-1400 סמ'  א'

·      הבסיס הפיזיקלי של תהודה מגנטית אלקטרונית  - תמ"א (EPR) וגרעינית  - תמ"ג (NMR)

·         משוואות בלוך והמערכת המסתובבת

·         רלקסציה רוחבית (T1) ואורכית (T2), אפקטים של שדה לא הומוגני ודיפוזיה

·         מדידות רלקסציה, ספין אקו

·         מבנה ספקטרומטר התמ"ג

·         מדידה ועיבוד הסיגנל ע"י טרנספורם פוריה רציף ודיסקרטי, פונקציות חלון.

·         היסט כימי, צימוד ספין-ספין (אנטראקציה סקלרית/J-coupling)

·         הבסיס בקוונטי של התמ"ג (כולל מטריצת הצפיפות), הצגה מטריציונית של אופרטורים, יחסי חילוף ופורמליזם האופרטורים
 (product operator formalism) לניתוח סדרות פולסים

·         יצירה של אופרטורים ונסיונות בסיסיים: J-modulated echo, spin-echo, INEPT

·         נסיונות בתמ"ג דו-מימדי – COSY, TOCSY, HSQC, HMQC  ועוד

·         תהודה מגנטית גרעינית של חלבונים

·         אינטראקציה דיפולרית ו NOE (nuclear Overhauser effect), נסיונות NOESY

·         תמ"ג במצב מוצק ואינטראקציות לא-איזוטרופיות  (כתלות בהתקדמות בחומר הנלמד)

· The physical basics of nuclear and electronic magnetic resonance

·  Bloch equations and the rotating frame

· Transverse (T2) and longitudinal (T1) Relaxation, effects of diffusion and inhomogeneous fields

·  Measurement of relaxation, spin-echo

·  The NMR spectrometer

· Detection and analysis of signals by Continuous and discrete Fourier transform, apodization functions

·   Chemical shift and J-coupling interactions

·  Quantum representation of MR (including the density matrix), matrix representation of operators, commutations relations and product operator formalism for pulse sequence analysis

· Creation of density matrix operators and basic experiments: J-modulated echo, spin-echo, INEPT

·  Multi-dimensional experiments – COSY, TOCSY, HSQC, HMQC etc.

·  Protein NMR

·  Dipolar interaction and the nuclear Overhauser effect (NOE),  NOESY experiments

·   Solid-state NMR and anisotropic interactions (if time permits)

0351-3207-02
 יסודות התהודה המגנטית
 Principles of Magnetic Resonance
מר אהרוני תוםתרגיל אורנשטיין111 ה'1600-1500 סמ'  א'

·      הבסיס הפיזיקלי של תהודה מגנטית אלקטרונית  - תמ"א (EPR) וגרעינית  - תמ"ג (NMR)

·         משוואות בלוך והמערכת המסתובבת

·         רלקסציה רוחבית (T1) ואורכית (T2), אפקטים של שדה לא הומוגני ודיפוזיה

·         מדידות רלקסציה, ספין אקו

·         מבנה ספקטרומטר התמ"ג

·         מדידה ועיבוד הסיגנל ע"י טרנספורם פוריה רציף ודיסקרטי, פונקציות חלון.

·         היסט כימי, צימוד ספין-ספין (אנטראקציה סקלרית/J-coupling)

·         הבסיס בקוונטי של התמ"ג (כולל מטריצת הצפיפות), הצגה מטריציונית של אופרטורים, יחסי חילוף ופורמליזם האופרטורים
 (product operator formalism) לניתוח סדרות פולסים

·         יצירה של אופרטורים ונסיונות בסיסיים: J-modulated echo, spin-echo, INEPT

·         נסיונות בתמ"ג דו-מימדי – COSY, TOCSY, HSQC, HMQC  ועוד

·         תהודה מגנטית גרעינית של חלבונים

·         אינטראקציה דיפולרית ו NOE (nuclear Overhauser effect), נסיונות NOESY

·         תמ"ג במצב מוצק ואינטראקציות לא-איזוטרופיות  (כתלות בהתקדמות בחומר הנלמד)

· The physical basics of nuclear and electronic magnetic resonance

·  Bloch equations and the rotating frame

· Transverse (T2) and longitudinal (T1) Relaxation, effects of diffusion and inhomogeneous fields

·  Measurement of relaxation, spin-echo

·  The NMR spectrometer

· Detection and analysis of signals by Continuous and discrete Fourier transform, apodization functions

·   Chemical shift and J-coupling interactions

·  Quantum representation of MR (including the density matrix), matrix representation of operators, commutations relations and product operator formalism for pulse sequence analysis

· Creation of density matrix operators and basic experiments: J-modulated echo, spin-echo, INEPT

·  Multi-dimensional experiments – COSY, TOCSY, HSQC, HMQC etc.

·  Protein NMR

·  Dipolar interaction and the nuclear Overhauser effect (NOE),  NOESY experiments

·   Solid-state NMR and anisotropic interactions (if time permits)

0351-3208-01
 מבוא לספקטרוסקופיה
 Applications of Spectroscopy
ד"ר פליישר שר-לי קרלשיעור בנין רב תחומי315 ב'1000-0800 סמ'  א'

הכרה ראשונית של ספקטרוסקופיה באמצעות ספקטרוסקופית IR ו- Raman

A quantitative introduction to spectroscopy by IR and Raman spectroscopy

0351-3208-02
 מבוא לספקטרוסקופיה
 Applications of Spectroscopy
גב' קרדש דינהתרגיל אורנשטיין102 ד'1700-1600 סמ'  א'

הכרה ראשונית של ספקטרוסקופיה באמצעות ספקטרוסקופית IR ו- Raman 

A quantitative introduction to spectroscopy by IR and Raman spectroscopy

0351-3208-03
 מבוא לספקטרוסקופיה
 Applications of Spectroscopy
גב' קרדש דינהתרגיל שרייבר מתמטי008 א'1600-1500 סמ'  א'

הכרה ראשונית של ספקטרוסקופיה באמצעות ספקטרוסקופית IR ו- Raman 

A quantitative introduction to spectroscopy by IR and Raman spectroscopy

0351-3209-01
 תרמודינמיקה סטטיסטית
 Statistical Thermodynamics
פרופ הוד עודדשיעור אורנשטיין111 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור אורנשטיין111 ג'1300-1200 סמ'  א'
 • ההקשר של תרמודינמיקה סטטיסטית
 • תזכורות: עקרונות התרמודינמיקה, עקרונות הסתברות וסטטיסטיקה
 • הנחות היסוד של המכניקה הסטטיסטית, צברים סטטיסטיים
 • צבר מיקרו-קנוני: ספירת מצבים, אנטרופיה
 • צבר קנוני: התפלגות בולצמן, פונקצית חלוקה קנונית, אנרגיה חופשית של הלמהולץ
 • פלקטואציות, שקילות צברים
 • גזים אידיאליים לא מנוונים: גז מונואטומי, גז מולקולרי
 • תרמודינמיקה סטטיסטית קלאסית: מרחב הפאזה, עקרון החלוקה השווה, גז אידיאלי קלאסי, התפלגות מקסוול-בולצמן
 • גז לא אידיאלי: מקדם ויריאלי שני, משוואת המצב של ון דר ואלס
 • קורלציות בנוזלים
 • צבר גרנד-קנוני: התפלגות גיבס, פונקצית חלוקה גרנד-קנונית
 • גזים אידיאליים מנוונים: התפלגויות פרמי-דיראק ובוזה-איינשטיין, צפיפות המצבים
 • גז אידיאלי פרמיוני
 • גז אידיאלי בוזוני, התעבות בוזה-איינשטיין
 • The context of statistical thermodynamics
 • Reminders: principles of thermodynamics, principles of probability and statistics
 • Fundamental assumptions of statistical mechanics, statistical ensembles
 • Micro-canonical ensemble: state counting, entropy
 • Canonical ensemble: Boltzmann distribution, canonical partition function, Helmholtz free energy
 • Fluctuations, ensemble equivalence
 • Non-degenerate ideal gases: monatomic gas, molecular gas
 • Classical statistical thermodynamics: phase space, equipartition, classical ideal gas, Maxwell-Boltzmann distribution
 • Nonideal gas: second virial coefficient, van der Waals equation of state
 • Correlations in liquids
 • Grand-canonical ensemble: Gibbs distribution, grand partition function
 • Degenerate ideal gases: Fermi-Dirac and Bose-Einstein distributions, density of states
 • Fermionic ideal gas
 • Bosonic ideal gas, Bose-Einstein condensation
0351-3217-01
 מבוא לתורת המצב המוצק
 Introdction to Solid State Physics
פרופ זלצר יורםשיעור אורנשטיין110 ד'1300-1000 סמ'  ב'
 • מבנה וסימטריה של גבישים – שריגי Bravais, שריג הופכי, איזור ברילואין, פיזור קרינה מגבישים, גורם המבנה
 • תאחיזה (קוהזיה) של גבישים: גבישים מולקולריים, יוניים, קו-וולנטיים, מתכתיים
 • תנודות בגביש: ספקטרום פונונים, תרמודינמיקה של גבישים, מודל דביי, יציבות גבישים
 • אלקטרונים בגביש:  גז אלקטרונים קלסי, גז אלקטרונים קוונטי, אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי, משפט בלוך, פסי אנרגיה, מודל קרוניג-פני, מודל הקשר החזק, חורים, מוליכים למחצה
 • Crystal structure and symmetry: Bravais lattice, reciprocal lattice, Brillouin zone, structure factor, diffraction
 • Crystal binding: molecular crystals, ionic crystals, covalent crystals, metals
 • Lattice vibrations: phonon spectrum, thermal properties, Debye model, crystal stability
 • Electronic properties of crystals: classical electron gas, quantum electron gas, transport properties, effect of periodic potential, Bloch theorem, energy bands, Kronig-Penney model, weak potential, tight-binding approximation, semiconductors
0351-3302-01
 כימיה אורגנית מתקדמת
 Advanced Organic Chemistry
פרופ קול משהשיעור ותאורנשטיין110 ג'1800-1700 סמ'  ב'
שיעור ותבנין רב תחומי315 ה'1300-1100 סמ'  ב'

סטריאוכימיה סטאטית ודינמית, אנליזת קונפורמציות, מבוא לתורת המסלולים המולקולריים בכימיה אורגנית, תגובות פריציקליות. פוטוכימיה אורגנית, ארומטיות. מבוא לסינתיזה כירלית  - שיטות ושימושים.

 

 

 

 

0351-3305-01
 מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית
 Advanced Laboratory in Organic Chemistry
פרופ פרידמן מיכהמעבדה כימיה-שנקר201 ד'1300-0800 סמ'  א'
מעבדה כימיה-שנקר201 ה'1600-1000 סמ'  א'
פרופ ויגלוק ארקדי

ביצוע סינתזות רב-שלביות אשר כוללות עבודה עם ראגנטים אורגנו-מתכתיים, הפעלת תגובות גירניאר, רפורמצקי, וויטיג, רזולוציה אופטית, חיזורי הידרידים, הידרוגנציות וסינטזות של תרכובות הטרוציקליות; לימוד פעיל של השימוש בספרות הכימית; נסיונות מתקדמים: פוטוכימיה, קביעת פרמטרים פיזיקליים, בידוד וזיהוי חומרי טבע, סינתזות עם אמוניה נוזלית, דיבורן ואוזונוליזה; שימוש פעיל במיכשור ספקטרוסקופי - גז כרומטוגרף, תהודה מגנטית גרעינית, אינפרא אדום.

 

 

 


 

 

 

 The Advanced Organic Laboratory Course includes multistep step syntheses of organic compounds through the use of organometalic reagents such as Grignard and Wittig reagents, liquid ammonia, hydride and catalytic hydrogenations, syntheses of heterocyclic compounds, optical resolution of chiral synthetic products, photochemistry and isolation of natural products. The laboratory practice is coupled with advanced literature search techniques and active use of analytical methods such as: GC-MS, MS, NMR, IR, UV melting point and optical rotation measurement.
0351-3308-01
 יישום שיטות פיסיקליות בכימיה אורגנית
 Applications of Physical Methods in Organic Chemistry
פרופ כרמלי שמואלשיעור אורנשטיין110 ד'1500-1300 סמ'  א'

יילמדו בקצרה העקרונות הפיזיקליים של:

תהודה מגנטית גרעינית (תמ"ג)

ספקטרוסקופיה אלקטרונית בתחום האולטרא סגול, נפיצה אופטית סיבובית ודיכרואיזם סיבובית

וויברציונית (בתחום האינפרה אדום)

עקרונות היוניזציה והפרגמנטציה של מולקולות אורגניות בתווך הגזית

עיקרו של הקורס מוקדש לשימוש בשיטות הפיזיקליות הנ"ל ובמיוחד תמ"ג חד- ודו-ממדי ומס-ספקטרומטריה בקביעת המבנה של מולקולות אורגניות . 

The course will briefly discuss the fundamental physical principles of:

Magnetic Nuclear Resonance (NMR), Electronic (UV, αD, ORD, CD), Spectroscopy, Mass Spectrometry application of gas phase ionization and fragmentation of organic molecules

The integration of the data from the various forms of spectroscopy and spectrometry with emphasis on one and two dimensional NMR and mass spectral techniques for the structure elucidation of organic molecules will be discussed in detail.

0351-3311-01
 יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית
 Fundamentals of Electrochemical Technology
פרופ פלד עמנואלשיעור אורנשטיין102 ב'1200-1000 סמ'  א'

מבוא לקינטיקה אלקטרוכימית; ציפויים אלקטרוכימים - מבוא: התפלגות זרם ראשונית ומשנית, כח זריקה מקרוסקופי וכח זריקה מיקרוסקופי, שיטוח והברקה, מנגנוני פעולת חומרי תוספת; שימושים: מבנה, סוגים, תפקוד ובקרה של אמבטים, ציפויים נגד קורוזיה, ציפויים פונקציונאליים; ציפוי מעגלים מודפסים, ציפוי חצאי מוליכים; ציפויים אל-חשמליים תיאוריה ושימושים; עיבוד אלקטרוכימי של מתכות: קידוח חריטה, כרסום ושיוף, תיאוריה ושימושים; צביעה אלקטרוכימית: מנגנון התהליך, בקרה ושימושים; ציפויים אנודים: תיאוריה ושימושים

Introduction to electrochemical kinetics, electroplating – introduction, primary and secondary current distribution, microscopic and macroscopic throwing power, leveling and brightening, reaction mechanism of additives, type and control of baths, anti-corrosion plating, functional plating, printed circuits and semiconductors plating, electroless plating – theory and applications, electrochemical machining, electro-painting, anodic deposition

0351-3312-01
 סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)
 Advanced Chemistry Workshop
פרוייקט סמ'  א'
התלמיד מצטרף לאחת מקבוצות המחקר יום בשבוע במשך סמסטר.

 
0351-3312-02
 סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)
 Advanced Chemistry Workshop
פרוייקט סמ'  ב'
התלמיד מצטרף לאחת מקבוצות המחקר יום בשבוע במשך סמסטר.

 
0351-3322-01
 סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר)
 Advanced Chemistry Workshop 2
פרוייקט סמ'  א'
0351-3402-01
 שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
 Advanced Methods in Analytical Chemistry
פרופ עמירב אביבשיעור אורנשטיין102 ג'1900-1700 סמ'  א'

שיטות הפרדה:  כרומטוגרפיה, עקרונות הפרדה כרומטוגרפית, אלוציה, מושג הפלטה התאורטית ויעילות הפרדה, כרומטוגרפיה גאזית (GC), כרומטוגרפיה נוזלית (HPLC)

גלאים: תכונות גלאים, גבול אבחנה, תחום דינמי לינארי, סלקטיביות, צימוד גלאים למכשור כרומטוגרפי GC ו- HPLC, ותפעול עצמאי כגלאים ניידים בשדה

ספקטרומטרית מסות: סוגי מפרידי מסות, מקורות יונים, צורות הכנסת דוגמה, גלאי יונים ודרכי עיבוד אות וקבלת אינפורמציה כימית. צימוד ספקטרומטר מסות עם כרומטוגרף גאזי וכרומטוגרף נוזלי (GC-MS and LC-MS)

ספקטרוסקופיה אטומית: שיטות להבה, בליעה ופליטה אטומית בלהבה, מנורה בעלת קטודה חלולה, פליטה אטומית מושרית פלזמה (ICP-AE) וספקטרומטרית מסות אטומית (ICP-MS)

 

Chromatographic separation, gas chromatography, chemical and GC detectors, liquid chromatography, mass spectrometry, GC-MS, LC-MS, Atomic spectroscopy, Flame atomic emission and absorption, ICP-AE and ICP-MS 

0351-3407-01
 מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
 Laboratory in Advanced Methods in Analytical Chemistry
פרופ עמירב אביבמעבדה אורנשטיין108 ג'1200-0800 סמ'  ב'

גז כרומטוגרף עם גלאי יוניזציית להבה ועקרונות הפרדה כרומטוגרפית, כרומטוגרף נוזלי עם גלאי סדרת דיודות, גז כרומטוגרף ספקטרומטר מסות,(GC-MS)  בליעה ופליטה אטומית בלהבה ואנליזת אלמנטים.

 

 

Gas Chromatography, Gas Chromatography - mass spectrometry, Liquid Chromatography, Atomic Absorption.

0351-3407-02
 מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
 Laboratory in Advanced Methods in Analytical Chemistry
מעבדה סמ'  ב'
פרופ עמירב אביבמעבדה אורנשטיין108 ג'1700-1300 סמ'  ב'

גז כרומטוגרף עם גלאי יוניזציית להבה ועקרונות הפרדה כרומטוגרפית, כרומטוגרף נוזלי עם גלאי סדרת דיודות, גז כרומטוגרף ספקטרומטר מסות,(GC-MS)  בליעה ופליטה אטומית בלהבה ואנליזת אלמנטים. 

 

 

Gas Chromatography, Gas Chromatography - mass spectrometry, Liquid Chromatography, Atomic Absorption.

0351-3408-01
 כימיה אי-אורגנית מתקדמת
 Advanced Inorganic Chemistry
פרופ קול משהשיעור בנין רב תחומי315 א'1100-0900 סמ'  ב'

מחזוריות בתכונות כימיות. כימיה קואורדינטיבית: ליגנדות וקומפלקסים, מבנה גאומטרי ואיזומריזציה, הכנה של תרכובות קואורדינטיביות, יציבות של תרכובות קואורדינטיביות, תורת השדה הגבישי ותורת שדה הליגנדה עבור קומפלקסי מתכות מעבר. מספר היבטים של כימיה ביו-אי-אורגנית.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-3816-01
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 2
 Laboratory in Physical Chemistry 2
פרופ גולדבורט אמירמעבדה אורנשטיין001 ג'1700-1300 סמ'  א'
ד"ר פליישר שר-לי קרל

המעבדה מבוססת על שישה ניסיונות המכסים תחום רחב של נושאים בכימיה פיזיקלית, כמו ספקטרוסקופיה, אלקטרוכימיה, תרמודינמיקה וקינטיקה, במהלכם הסטודנטים ייחשפו וילמדו מגוון שיטות ניסיוניות תוך השגת מספר יעדים:

 • תכנון מערכי ניסוי תוך התחשבות בכללי הבטיחות
 • מדידה ואנליזה של נתוני ניסוי ודיווח שגיאות
 • הכרה של שיטות ניסוי בכימיה פיזיקלית
 • הצגה פרונטאלית של כל מערך הניסוי ותוצאותיו

The course incorporates six experiments covering a broad range of subjects in physical chemistry such as spectroscopy, electrochemistry and thermodynamics and kinetics. The experiments are designed to introduce the students to a variety of experimental techniques, and aims to achieve several goals:

 • Preparation of procedures for carrying out experiments including safe laboratory practices
 • Data measurement, analysis and calculation of errors
 • Introduction to modern experimental equipment and techniques
 • Correct presentation of written scientific reports
0351-3816-02
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 2
 Laboratory in Physical Chemistry 2
פרופ גולדבורט אמירמעבדה אורנשטיין001 ג'1200-0800 סמ'  א'
ד"ר פליישר שר-לי קרל

המעבדה מבוססת על שישה ניסיונות המכסים תחום רחב של נושאים בכימיה פיזיקלית, כמו ספקטרוסקופיה, אלקטרוכימיה, תרמודינמיקה וקינטיקה, במהלכם הסטודנטים ייחשפו וילמדו מגוון שיטות ניסיוניות תוך השגת מספר יעדים:

 • תכנון מערכי ניסוי תוך התחשבות בכללי הבטיחות
 • מדידה ואנליזה של נתוני ניסוי ודיווח שגיאות
 • הכרה של שיטות ניסוי בכימיה פיזיקלית
 • הצגה פרונטאלית של כל מערך הניסוי ותוצאותיו

The course incorporates six experiments covering a broad range of subjects in physical chemistry such as spectroscopy, electrochemistry and thermodynamics and kinetics. The experiments are designed to introduce the students to a variety of experimental techniques, and aims to achieve several goals:

 • Preparation of procedures for carrying out experiments including safe laboratory practices
 • Data measurement, analysis and calculation of errors
 • Introduction to modern experimental equipment and techniques
 • Correct presentation of written scientific reports
0351-3819-01
 כימיה של סוכרים
 Carbohydrate Chemistry
פרופ פרידמן מיכהשיעור אורנשטיין110 ב'1600-1400 סמ'  ב'

הגדרות כלליות לסוכרים, הכיראליות של סוכרים (L ו-D), הצורות השונות של מבנה השלד הסוכרי, אנומרים ואפימרים, משפחות נבחרות של סוכרים, האפקט האנומרי, תהליכי אנומריזציה, קונפורמציות הטבעת של סוכרים (פוראנוזידים ופיראנוזידים), קבוצות הגנה עיקריות בסינתזה סוכרית, אסטרטגיות של קבוצות הגנה בסינתזה רב שלבית של אוליגוסוכרים, שיטות גליקוזילציה נבחרות, סינתזה של סאכרידים ואוליגוסוכרים בעלי חשיבות ביולוגית

General definitions of carbohydrates, chirality of sugars (D-L sugars), anomers and epimeres, major families of carbohydrates, the anomeric effect, conformations of the sugar ring (furanosides and pyranosides), protecting groups manipulations in carbohydrate chemistry, reactions at the anomeric center (glycosylation reactions and methods), strategies and examples of the synthesis of oligosaccharides

0351-3820-01
 אורביטילים מולקולריים בתגובות אורגניות
 Molecular Orbitals in Organic reactions
ד"ר דוברובצקי רומןשיעור אורנשטיין110 ג'1700-1500 סמ'  ב'

תכונות מבניות

•    הקדמה קצרה על תיאוריית האורביטלים האטומיים של אטום מימן ויצירת קשר H-H במונחים של MO
•    היברידזציות ו-MO של קשרי C-H במתאן, במתילן וכו'
•    MO של קשרי σ C-C וקשרי π C=C
•    קוניגציה – תיאוריית Hückel
•    ארומטיות
•    קשרי σ מתוחים – ציקלופרופאנים וציקלובוטאנים
•    קשרים עם הטרואטומים, C-X ו- C=O
•    היפרקוניוגציה

ריאקציות כימיות 

•    בסיסים וחומצות רכות וקשות; נוקליאופילים ואלקטרופילים רכים וקשים
•    מבני מעבר
•    ריאקציות יוניות
•    ריאקציות פריציקליות תרמיות
•    ריאקציות פריציקליות פוטוכימיות

 

Structural features

•    Brief introduction of the atomic orbital theory of H atom and the formation of H-H bond using the molecular orbital (MO) theory.
•    Hybridization and MO's of C-H bonds methane, methylene etc.
•    MO's of σ C-C and π C=C bonds
•    Conjugation - Hückel Theory
•    Aromaticity
•    Strained σ Bonds - Cyclopropanes and Cyclobutanes
•    Heteronuclear Bonds, C-X and C=O
•    Hyperconjugation

Chemical Reactions

•    Hard and Soft Acids and Bases; Hard and Soft Nucleophiles and Electrophiles
•    Transition Structures
•    Ionic Reactions
•    Thermal Pericyclic Reactions
•    Photochemical Pericyclic Reactions

0351-3826-01
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  א'
0351-3826-02
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  ב'
0351-4051-01
 אופטיקה ושימושיה במקורות אור ומערכות הדמיה
 Optics and its applications in light sources and imaging systems
שיעור סמ'  ב'
ד"ר שוורץ טלשיעור אורנשטיין110 ג'1200-0900 סמ'  ב'

אופטיקה ושימושיה במקורות אור ומערכות הדמיה

 

Optics and its applications in light sources and imaging systems
ד"ר טל שוורץ

 

 

 

מספר שעות: 3

 

דרישות קדם:
0351-2512  שיטות מתמטיות בכימיה

 

נושאי הלימוד:

 

אופטיקת קרניים

 

מערכות אופטיות

 

אינטרפרומטרים ומהודים אופטיים

 

אופטיקת פורייה

 

דימות

 

סינון מרחבי

 

גלים אלקטרומגנטיים בחומר

 

סיבים אופטיים

 

קיטוב

 

חומרים לא איזוטרופיים

 

פלזמונים משטחיים

 

קוהרנטיות של אור

 


ציון סופי:

 

80% בחינה, 20% תרגילי בית

 

0351-4052-01
 נושאים נבחרים בכימיה סינתטית אורגנית וביואורגנית
 Selected topics in synthetic organic and bioorganic chemistry
פרופ פורטנוי משהשיעור אורנשטיין110 ב'1100-0900 סמ'  ב'
פרופ שבת דורון
Course Syllabus
 
Graduate course
 
Title: Selected Topics in Synthetic Organic and Bioorganic Chemistry
 
Prof. Moshe Portnoy and Prof. Doron Shabat
 
2 Credit points
 
Prerequisite: Organic Chemistry 1, Organic Chemistry 2
 
Course Objectives/Goals: Introduce students to methodologies of synthetic organic and bioorganic chemistry that are not covered by current undergraduate or graduate programs:
 1. Familiarize students with the methodology of solid-phase organic synthesis
 2. Acquaint students with modern methods of chemical bioconjugation
 3. Introduce students to useful organic reactions, broadly applied in modern organic and bioorganic synthesis, that are not included in prerequisite courses.
 
Course format: In the first part of the course the lecturers will present to students the methodologies of solid-phase organic synthesis and chemical bioconjugation in a standard lecture format.
In the second part of the course each participating students will chose an organic reaction that is: 1) synthetically useful and broadly applied in organic/bioorganic synthesis; 2) not included in the basic courses Organic Chemistry 1 and Organic Chemistry 2, or in advanced courses Principles of Organic Synthesis and Selected Topics in Organometallic Chemistry. The student will prepare a brief presentation of the reaction that will include the typical substrates, conditions, reagents or catalysts, advantages, as well as mechanism, applications in multistep synthesis, stereochemical aspects, etc. Additionally, the student will provide a list of homework problems, associated with the chosen reaction, but not explicitly covered in the presentation. The problems will be discussed jointly at the next meeting and participation of the students in their solution will be translated into part of their final grades.
 
Grade: Presentation + Participation in Solution of Homework Problems.
 
 
0351-4105-01
 שיטות נסיוניות מתקדמות בכימיה פיזיקלית
 Advanced Experimental Methods
שיעור סמ'  א'
פרופ אבן עוזישיעור בנין רב תחומי315 ה'1400-1200 סמ'  א'
0351-4127-01
 שיטות ויישומים במס ספקטרומטריה
 Methods and Applications in Mass spectrometry
שיעור סמ'  ב'
ד"ר טל נעםשיעור אורנשטיין110 א'1500-1300 סמ'  ב'

רקע תאורטי ויישומי, הכרת מושגי יסוד, תיאור תמציתי של התפתחות המס ספקטרומטריה, תצורות שונות של אנלייזרים וגלאים, שיטות יינון והתאמתן לחומרים בהתאם למבנה משקל מולקולרי, קבוצות פונקציונליות וכד', פיתוח שיטות ומדידה כמותית. אפליקציות בתחומים מגוונים כגון כימיה אורגנית וביוכימיה, מס ספקטרומטריה פורנזית ואנליטית, קביעת רצף חומצות אמינו בחלבון, דיאגנוסטיקה רפואית, חקר מטבולומיקה, חקר פארמקוקינטיקה של תרופות, אנליזה לפולימרים, אנליזה לאיזוטופים.

Theoretical and practical background, Basic concepts and a brief history, Different types of mass spectrometers: sectors, analyzers and detectors. Ionization techniques and their applications in real world research problems based on structure, molecular weight, functional groups etc. Method development and quantitative analysis. Applications in a variety of fields such as: Organic chemistry, Forensic science, Analytical chemistry, Amino acid sequencing, Medical diagnostics, Metabolomics, Drug Pharmacokinetics, Polymer science, Isotope analysis.

0351-4140-01
 כימיה סופראמולקולרית: ממולקולות בתמיסה למערכות ננו מטריות
 Introduction to Supramolecular Chemistry: From Molecules in Solution to Nanometr
שיעור סמ'  ב'
פרופ כהן יורםשיעור אורנשטיין110 א'1300-1100 סמ'  ב'

Basic Concepts: Introduction and definition; supramolecular interactions; complementarity; preorganization; chelate effect: macrocyclic effect; template effect; cooperativity and self-assembly.

Characterization of Supramolecular Systems:  Association constants, ITC, NMR including diffusion NMR; Mass Spectrometry; Circular dichroism, and Dynamic light scattering (DLS).

Molecular recognition and basic receptor molecules: crown ethers; cryptands; spherands; calixarenes; carcerands; cyclodextrins; cucurbiturils.

Self-Assembly: Coordination systems; hydrogen-bond systems; p-p systems; capsules; rotaxane; catenane; self-assembly of biomolecules

Applications: supramolecular catalysts; reactivity in nanoscale vessels; enzyme mimics; molecular machines; sensor; molecular electronics and magnetic nanopaticles

0351-4200-01
 כימיה של יסודות קבוצה ראשית
 The Chemistry of Main Group Elements
שיעור סמ'  ב'
ד"ר דוברובצקי רומןשיעור אורנשטיין110 ה'1500-1300 סמ'  ב'

מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את ההתפתחויות האחרונות בתחום התרכובות המבוססות על יסודות קבוצה ראשית, ושימושיהן בסינתזה אורגנית. החומר הנלמד בקורס זה ירחיב את הידע של הסטודנטים, וייתן להם כלים למציאת גישות מקוריות בשיטות סינתטיות אורגניות.

The Course objective is to introduce students to the most recent developments in the field of main group element based compounds, and their use in organic synthesis. The material taught in this course will broaden students’ knowledge, and give them tools to find original approaches in organic synthetic methods.

 

0351-4228-01
 כימיה קוונטית מתקדמת
 Advanced Quantum Chemistry
שיעור סמ'  א'
פרופ קלדור עוזישיעור אורנשטיין110 ג'1200-1100 סמ'  א'
שיעור אורנשטיין110 ד'1300-1100 סמ'  א'
 • מודל חלקיקים בלתי תלויים – שיטות הרטרי והרטרי-פוק
 • שיטת האינטראקציה של קונפיגורציות
 • תורת פונקציונל הצפיפות
 • קוונטיזציה שנייה – שימוש באופרטורי יצירה והריסה
 • שיטות הפרעתיות – תורת ההפרעות הרב גופית, שיטת הצברים המצומדים
 • כימיה קוונטית יחסותית – משוואות קליין-גורדון ודיראק
 • One-electron model and SCF methods
 • Configuration interaction
 • Density Functional Theory
 • Second quantization – use of creation and annihilation operators
 • Perturbation based methods: many-body perturbation theory, coupled cluster approach
 • Relativistic quantum chemistry – Klein Gordon and Dirac equations
0351-4310-01
 כימיה אורגנו-מתכתית
 Organometallic Chemistry
שיעור סמ'  א'
פרופ קול משהשיעור אורנשטיין110 ג'1600-1400 סמ'  א'
מבוא לקישור הכימי בקומפלכסים אורגניים עם מתכות המעבר, גורמי יציבות, סיווג קומפלכסים, תגובות סטויכיומטריות וקטליטיות.
0351-4312-01
 פרקים נבחרים בכימיה אורגנו-מתכתית
 Organometallic Chemistry - Selected Topics
פרופ ויגלוק ארקדישיעור אורנשטיין102 ד'1600-1400 סמ'  ב'

מושגי יסוד בקטליזה: קטליזה אורגנו-מתכתית ליצירת קשרי פחמן-פחמן: תגובות צימוד, תגובת HECK, קרבונילציות, תגובת TROST-TSUJI, הידרופורמילציות, הידרוקרבוקסילציות, הידרוציאנציות, ציקלואיזומריזציות, תגובת PAUSON-KHAND, מטתיזה של אולפינים, ציקלופרופנציות, MCMURRY : קטליזה אורגנו מתכתית ליצירת קשרי פחמן – הטרואטום, התמרה ישירה של קשרי CH

Basic terms in catalysis; C-C bond-forming organometallic catalysis: Cross-coupling reactions, Carbonylations, Heck reaction, Trost-Tsuji reaction, Hydroformylations, Hydrocarboxylations, Hydrocyanations, Cycloisomerizations, Pauson-Khand reaction, Alkene Metathesis, Cyclopropanations, C-heteroatom bond forming organometallic catalysis, Direct functionalization of CH bonds

0351-4430-01
 תכנון, סינתזה ושימושים של פולימרים חכמים
 Design, Synthesis and Applications of "Smart" Polymers
שיעור סמ'  ב'
ד"ר אמיר רועישיעור כיתות דן דוד204 ה'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס יתחיל במבוא לפולימרים תוך הכרת מושגי יסוד בכימיה של פולימרים, שיטות הכנה (פילמור רדיקלי, אניוני, קטיוני ועוד) ושיטות אפיון מקובלות. לאחר מכן נתמקד בהכנת מבנים בעלי ארכיטקטורה מולקולארית שונה (copolymers, block-copolymers, grafted polymers, dendrimers, dendrimer-polymer hybrid, etc.), שיטות האיפיון ודיון באתגרים בהכנת מבנים מאקרומולקולריים שונים. בהמשך נדון ב"התנהגותם" של פולימרים, יכולתם לעבור אירגון עצמי לקבלת מבנים סופר מולקולאריים והקשר בין מבנה הפולימר והמבנה הסופר מולקולארי המתקבל. עיקר הקורס יודגש ללימוד, הכרה ודיון בדוגמאות לתיכנון והכנה של מערכות סופר מולקולאריות המורכבות מפולימרים חכמים אשר יכולים לשנות את תכונותיהם כתוצאה של גירוי חליצוני (אור, חומציות, טמפרטורה ופעילות אנזימטית) תוך דגש על הפוטנציאל והחשיבות של מערכות סופר מולקולאריות חכמות.

0351-4510-01
 תכנון מכשור למחקר
 Designing of Research Instrumentation
מר רוזן ערןשיעור אורנשטיין101 ג'1800-1600 סמ'  ב'

לימוד בסיסי של תוכנת SolidWorks – יצירת מודל, בניית שרטוט, בניית מודל הרכבה. הכרת חומרים המקובלים לבניית מכשור מעבדה. הכרה כללית של טכנולוגיות ייצור. התנסות/ ביקור מעשי בבית המלאכה המכני.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basic learning of SolidWorks software – creating and modifying a model, a drawing, and an assembly model. Acquaintance with common materials used for manufacturing of lab Instrumentation. General acquaintance with manufacturing technologies.Visiting the mechanical workshop for first-hand experiencing

0351-4810-01
 מעבדה בכימיה חישובית
 Laboratory in Computational Chemistry
ד"ר אליאב אפריםמעבדה אורנשטיין101 ד'1400-0900 סמ'  ב'

התלמידים לומדים את התיאוריה הבסיסית (גישות ab-initio, ‏חצי-אמפיריות ומכניקה מולקולרית) ואלגוריתמים חישוביים (אופטימיזציה, פתרונות משוואות נומריות, שיטות אלגברה לינארית וכו') שעומדים בבסיס שיטות של כימיה חישובית, וכמו כן, את היתרונות והחסרונות של שיטות אלה וכיצד להשתמש בהן כדי לפתור בעיות מהותיות וכמותיות בתחומים שונים בכימיה.

להלן משימות חישוביות אופייניות הכלולות בפרויקטי מעבדה:

- חיפוש גיאומטריה וחישוב אנרגיה של "שיווי משקל" מולקולרי

- לימוד המבנה האלקטרוני והתפלגות של צפיפות מטען חשמלי במולקולות

- ויזואליזציה של אינטראקציות אורביטליות (היווצרות קשרים כימיים חדשים, ושבירת קשרים בתגובות)

- חישוב נתיבי תגובות כימיות (מנגנונים)

- קביעת מבני המעבר ואנרגטיקה בתגובות כימיות

- חישוב ספקטרום  NMRו-IR ופרשנותם 

 

Students learn the basic theory (ab-initio, semi-empirical and molecular mechanics approaches) and algorithms (optimization, solutions of numerical equations, linear algebra methods, etc.) behind computational chemistry methods, and also the advantages and disadvantages of these methods and how to use them to solve problems of interest in chemistry and molecular sciences.

Below are enumerated typical computational tasks included into laboratory projects:

- Search for equilibrium geometry and energy

- Study shapes of molecules including electronic structure and charge distribution

- Visualization of orbital interactions (formation of new bonds, breaking bonds as a reaction     proceeds)

- Calculation of reaction pathways (mechanisms)

- Determination of reaction intermediates and transition structures

- NMR chemical shift prediction

- IR spectra calculation and interpretation

0351-4812-01
 מכניקה סטטיסטית - שווי משקל ודינמיקה
 Statistical Mechanics - Equilibrivm and Dynamics
שיעור סמ'  א'
פרופ ביקסון מרדכישיעור בנין רב תחומי315 ד'1100-0900 סמ'  א'
שיעור בנין רב תחומי315 ה'1200-1000 סמ'  א'
 • סקירה של מכניה קלאסית, כאוס המילטוני והשלכותיו
 • עקרונות תורת האינפורמציה , בניה של התפלגויות הסתברות
 • התפלגויות: מיקרו-קנונית, קנונית, גרנד-קנונית
 • חוקי התרמודינמיקה, תכונות תרמודינמיות של חומרים, פלוקטואציות
 • גז אידיאלי קלאסי: מאטומים עד למולקולות פוליאטומיות
 • סטטיסטיקה קוונטית – התפלגויות בוז-אינשטיין,  פרמי-דיראק
 • גז בוז-אינשטיין אידאלי, עיבוי בוז-אינשטיין
 • פורמליזם אופרטור הצפיפות
 • גזים לא אידיאליים קלאסיים, פיתוח ויריאלי, פיתוחים גראפיים לפי מאייר
 • נוזלים- קרוב השדה הממוצע (ואן דר וולס), פונקציות התפלגות מולקולאריות, תכונות תרמודינמיות
 • תורת הפיזור, מדידת פונקצית ההתפלגות הרדיאלית
 • מודל איסינג – מערכות פרמגנטיות, מעברי פאזה, שדה ממוצע
 • מעברי הליכס-שרשרת אקראית בפוליפפטידים
 • פורמליזם בסיסי להתפתחות בזמן- משתנים דינמיים, משוואת  Liouville , פונקצית התפלגות תלויה  בזמן, פונקציות קורלציה
 • תנועה בראונית – משוואת Langevin ,גרעין זיכרון, קרוב מרקובי, משפט הפלוקטואציה-דיסיפציה.
 • פונקצית הקורלציה של מהירויות, מקדם דיפוזיה
 • פנומנולוגיה של תגובה ליניארית. גישת תורת ההפרעות לתגובה ליניארית. קשרים בין מקדמי העברה לפונקציות קורלציה
 • משוואת  Langevin מוכללת. אופרטורי הטל של Zwanzig-Mori, משתנים איטיים והידרודינאמיקה
 • משוואת בולצמן , מודל BGK

 

 • Survey of classical mechanics, Hamiltonian chaos and its consequences
 • Principles of information theory. Construction of probability distributions
 • Micro-canonical, canonical and grand-canonical distributions
 • Thermodynamics laws, thermodynamic material properties, fluctuations
 • Classical ideal gas – from monoatomic to polyatomic molecules
 • Quantum statistics – Bose-Einstein and Fermi-Dirac distributions
 • Ideal Bose-Einstein gas, Bose-Einstein condensation
 • Density operator formalism
 • Classical imperfect gases, virial expansion, Mayer’s graphical expansions
 • Liquids – mean field theory (van der Waals) , molecular distribution function and thermodynamic properties
 • Scattering theory, evaluation of the radial distribution function
 • Ising models – paramagnetic systems, phase transitions, mean field theories. Helix-random coil transitions in polypeptides
 • Basic time dependent formalism – dynamical variables, Liouville equation, time dependent distribution function, time correlation functions
 • Brownian motion – Langevin equation, memory kernel, Markovian approximation, Fluctuation-dissipation theorem
 • Velocity correlation function, diffusion coefficient
 • Phenomenological linear response formalism. Perturbation theory approach to linear response, relations between transport coefficients and correlation functions
 • Generalized Langevin equation, Zwanzig-Mori projection operators, slow variables and hydrodynamics
 • Boltzmann  equation, BGK model
0351-9998-01
 בחינת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  א'
0351-9999-01
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  א'