שנה"ל תשע"ח

0351-1100-01
 תכנות
 Computer Programming
מר נתנאלי דבירשיעור שרייבר מתמטי006 ה'1200-1000 סמ'  ב'

קורס מבוא למדעי המחשב ותכנות.

נושאים: מבנה מחשב סיפרתי ואופן פעולתו, שיטות שונות של ייצוג מספרים במחשב, האלמנטים של שפת תכנות מודרנית שימושית: קבועים, משתנים, ביטויים, פסוקים אריתמטיים, לולאות, פסוקי בקרה, קלט-פלט, פרוצדורות, פונקציות, פרמטרים של תת-תכניות, וקטורים ומטריצות, רשומות, חפושים, מיונים, קבצים, בדיקת תכניות, מציאת שגיאות.

** החל משנת הלימודים התשע"ז ייעשה שימוש במהלך הקורס בשפת פייתון ובחבילות ההרחבה המדעיות שלה  **

 

 

 
0351-1105-01
 כימיה כללית 1
 General Chemistry 1
ד"ר סיט עמית יחזקאלשיעור דאך005 א'1800-1500 סמ'  א'
שיעור דאך005 ד'1000-0800 סמ'  א'

מושגי יסוד – גדלים פיזיקליים, יחידות, אטומים, מולקולות, משוואה כימית, סטויכיומטריה, איזוטופים וסימול אטומי.

חוקי הגזים – לחץ, לחצים חלקיים, חוק בויל, חוק שארל, משוואת ואן-דר-ולס, גז אידאלי, גז לא-אידאלי.

תרמוכימיה – חום, מערכת וסביבה, קלורימטריה, עבודה, אנרגיה פנימית, החוק הראשון, אנתלפיה, מצב סטנדרטי, חוק הס, חום יצירה.

נוזלים וכוחות בין מולקולרים - צמיגות, כולות קפילריים\ לחץ אדים, משוואת קלאוזיוס-קלפירון, לחות יחסית, מעברי פאזות, דיאגרמת פאזות, נקודה קריטית

מבנה האטום – מודל בוהר, פוטונים, ספקטרום אטום המימן, הדואליות של האור, משוואת שרדינגר, פונקציות גל ומספרים קוונטיים, רמות אנרגיה, אורביטלים אטומיים, אטומים מרובי אלקטרונים, קונפיגורציה אלקטרונית וכללי אכלוס.

הטבלה המחזורית – אנרגיות יינון, רדיוס אטומי, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות, תכונות יסודות.

קשר כימי 1 – מבני לואיס וקשרים קוולנטיים, מבני רזוננס, VSEPR וגאומטרית מולקולות

מוצקים ומבנה גבישי – מוצקים יוניים, מולקולריים ומתכתיים, מבנה גבישי, אריזה צפופה, FCC, HCP, קואורדינציה, מרחקי סריג ומשוואת בראג, גבישי מלחים.

תמיסות ותכונותיהן -  הגדרת ריכוזים, חום המסה, תלות המסיסות בטמפ', מסיסות גזים, חוק הנרי, חוק ראול, דיאגרמת לחצי אדים בתמיסות, זיקוק, לחץ אוסמוטי.

מבוא לתרמודינמיקה כימית – אנטרופיה, שינוי אנטרופיה, החוק השני, החוק השלישי, אנרגיה חופשית של גיבס, תהליכים ספונטניים, שיווי משקל. 

קשר כימי 2 –– קשרי ערכיות והיברידיזציה, אורביטלים מולקולריים במולקולות דו-אטומיות

Basic concepts - Physical quantities, units, atoms, molecules, stochiometry, isotopes and atomic symbols

Gas laws - Pressure, partial pressure, boil's law, charles law, van-der-vaals equation ideal gas, non-ideal gas

Thermochemistry - Heat, system and surrounding, calorimetry, work, internal energy, first law, enthalpy, standard state, Hess law, heat of formation

Liquids and intermolecular forces - viscosity, capilary forces, vapor pressure, Clausius-Clapeyron equations, relative humidity, phase transition, phase diagram, critical point

Atomic structure - Bohr model, hydrogen spectrum, photons and wave duality, Schrodinger equation, wave functions and quantum numbers, energy levels, atomic orbitals, multi-electron atoms, electronic configuration, occupation rules

The periodic table - ionization energy, atomic radii, electron afinity, electronegativity, properties of elements

The chemical bond 1 - Lewis structures and covalent bonds, resonance structures and VSEPR, molecular geometry

Solids and crytal structures - ionic solids, molecular solids, metals, crystal lattice, close packing, HCP, FCC, coordination, lattice distances and Bragg law, salts.

Solutions and properties - definition of concentrations, solution heat, dependence of solubility on temperature, gas solubility and Henry's law, Raul's law, vapor pressure of solutions, distilation, osmotic pressure

Introduction to chemical thermodynamics - Entropy and entropic change, second law, third law, Gibbs free energy, spontaneous processes, equilibrium

The chemical bond 2 - Hybridization, molecular orbitals in diatomic molecules 

0351-1105-02
 כימיה כללית 1
 General Chemistry 1
גב' בכר מיטלתרגיל אורנשטיין111 ד'1400-1200 סמ'  א'

מושגי יסוד – גדלים פיזיקליים, יחידות, אטומים, מולקולות, משוואה כימית, סטויכיומטריה.
חוקי הגזים – לחץ, לחצים חלקיים, חוק בויל, חוק שארל, גז אידאלי, גז לא-אידאלי.
תרמוכימיה – חום, מערכת וסביבה, קלורימטריה, עבודה, אנרגיה פנימית, החוק הראשון, אנתלפיה, מצב סטנדרטי, חוק הס, חום יצירה.
נוזלים, מוצקים, מעברי פאזות – נוזל, כוחות בין מולקולות, לחץ אדים, עקומת רתיחה, היתוך,חום כמוס, דיאגרמת פאזות, נקודה קריטית,  משוואת קלאוזיוס-קלפירון.
מוצקים ומבנה גבישי – מוצקים יוניים, מולקולריים ומתכתיים, מבנה גבישי, אריזה צפופה, FCC, HCP, קואורדינציה, מרחקי סריג, גבישי מלחים, אנגית יצירה של גביש יוני.
תמיסות ותכונותיהן -  חום המסה, תלות המסיסות בטמפ', מסיסות גזים, חוק הנרי, חוק ראול, דיאגרמת לחצי אדים של תערובות נוזלים, זיקוק, לחץ אוסמוטי.
מבוא לתרמודינמיקה כימית – אנטרופיה, שינוי אנטרופיה, החוק השני, אנרגיה חופשית, תהליכים ספונטניים, שיווי משקל. מבנה האטום – גרעין, איזוטופים, אטום מימן – מודל בוהר, פוטונים ,ספקטרום אטום המימן, דואליות, אטומים - משוואת שרדינגר, פונקציות גל ומספרים קוונטיים באטום המימן, אורביטלים אטומיים, אטומים מרובי אלקטרונים, כללי אכלוס. הטבלה המחזורית – אנרגיות יינון, רדיוס אטומי, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות, תכונות יסודות.
קשר כימי 1 – מבני לואיס וקשרים קוולנטיים, רזוננס, יוצאים מן הכלל, VSEPR וגאומטרית מולקולות, אנרגית וסדר קשר. קשר כימי 2 –– קשרי ערכיות והיברידיזציה, אורביטלים מולקולריים במולקולות דו-אטומיות

0351-1105-03
 כימיה כללית 1
 General Chemistry 1
גב' שרים הילהתרגיל פיזיקה-שנקר204 ד'1400-1200 סמ'  א'

מושגי יסוד – גדלים פיזיקליים, יחידות, אטומים, מולקולות, משוואה כימית, סטויכיומטריה.
חוקי הגזים – לחץ, לחצים חלקיים, חוק בויל, חוק שארל, גז אידאלי, גז לא-אידאלי.
תרמוכימיה – חום, מערכת וסביבה, קלורימטריה, עבודה, אנרגיה פנימית, החוק הראשון, אנתלפיה, מצב סטנדרטי, חוק הס, חום יצירה.
נוזלים, מוצקים, מעברי פאזות – נוזל, כוחות בין מולקולות, לחץ אדים, עקומת רתיחה, היתוך,חום כמוס, דיאגרמת פאזות, נקודה קריטית,  משוואת קלאוזיוס-קלפירון.
מוצקים ומבנה גבישי – מוצקים יוניים, מולקולריים ומתכתיים, מבנה גבישי, אריזה צפופה, FCC, HCP, קואורדינציה, מרחקי סריג, גבישי מלחים, אנגית יצירה של גביש יוני.
תמיסות ותכונותיהן -  חום המסה, תלות המסיסות בטמפ', מסיסות גזים, חוק הנרי, חוק ראול, דיאגרמת לחצי אדים של תערובות נוזלים, זיקוק, לחץ אוסמוטי.
מבוא לתרמודינמיקה כימית – אנטרופיה, שינוי אנטרופיה, החוק השני, אנרגיה חופשית, תהליכים ספונטניים, שיווי משקל. מבנה האטום – גרעין, איזוטופים, אטום מימן – מודל בוהר, פוטונים ,ספקטרום אטום המימן, דואליות, אטומים - משוואת שרדינגר, פונקציות גל ומספרים קוונטיים באטום המימן, אורביטלים אטומיים, אטומים מרובי אלקטרונים, כללי אכלוס. הטבלה המחזורית – אנרגיות יינון, רדיוס אטומי, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות, תכונות יסודות.
קשר כימי 1 – מבני לואיס וקשרים קוולנטיים, רזוננס, יוצאים מן הכלל, VSEPR וגאומטרית מולקולות, אנרגית וסדר קשר. קשר כימי 2 –– קשרי ערכיות והיברידיזציה, אורביטלים מולקולריים במולקולות דו-אטומיות

0351-1105-04
 כימיה כללית 1
 General Chemistry 1
מר אדמון תמירתרגיל הולצבלט007 ד'1400-1200 סמ'  א'

מושגי יסוד – גדלים פיזיקליים, יחידות, אטומים, מולקולות, משוואה כימית, סטויכיומטריה.
חוקי הגזים – לחץ, לחצים חלקיים, חוק בויל, חוק שארל, גז אידאלי, גז לא-אידאלי.
תרמוכימיה – חום, מערכת וסביבה, קלורימטריה, עבודה, אנרגיה פנימית, החוק הראשון, אנתלפיה, מצב סטנדרטי, חוק הס, חום יצירה.
נוזלים, מוצקים, מעברי פאזות – נוזל, כוחות בין מולקולות, לחץ אדים, עקומת רתיחה, היתוך,חום כמוס, דיאגרמת פאזות, נקודה קריטית,  משוואת קלאוזיוס-קלפירון.
מוצקים ומבנה גבישי – מוצקים יוניים, מולקולריים ומתכתיים, מבנה גבישי, אריזה צפופה, FCC, HCP, קואורדינציה, מרחקי סריג, גבישי מלחים, אנגית יצירה של גביש יוני.
תמיסות ותכונותיהן -  חום המסה, תלות המסיסות בטמפ', מסיסות גזים, חוק הנרי, חוק ראול, דיאגרמת לחצי אדים של תערובות נוזלים, זיקוק, לחץ אוסמוטי.
מבוא לתרמודינמיקה כימית – אנטרופיה, שינוי אנטרופיה, החוק השני, אנרגיה חופשית, תהליכים ספונטניים, שיווי משקל. מבנה האטום – גרעין, איזוטופים, אטום מימן – מודל בוהר, פוטונים ,ספקטרום אטום המימן, דואליות, אטומים - משוואת שרדינגר, פונקציות גל ומספרים קוונטיים באטום המימן, אורביטלים אטומיים, אטומים מרובי אלקטרונים, כללי אכלוס. הטבלה המחזורית – אנרגיות יינון, רדיוס אטומי, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות, תכונות יסודות.
קשר כימי 1 – מבני לואיס וקשרים קוולנטיים, רזוננס, יוצאים מן הכלל, VSEPR וגאומטרית מולקולות, אנרגית וסדר קשר. קשר כימי 2 –– קשרי ערכיות והיברידיזציה, אורביטלים מולקולריים במולקולות דו-אטומיות

0351-1108-01
 מעבדה בכימיה 1
 Chemistry Laboratorya1
פרופ גולודניצקי דיאנהמעבדה כימיה-שנקר211 א'1500-0800 סמ'  ב'
 • עבודה נכונה במעבדה תוך כדי הקפדה ושמירה על כללי הבטיחות במעבדה
 • לימוד טכניקות עבודה בסיסיות במעבדה: שקילות, מיהול תמיסות, שפייה, המסה  וכו'. עבודה נכונה עם כלי מעבדה
 • הכרת שיטות עבודה בסיסיות בכימיה אנליטית  –טיטרציות חומצה- בסיס, טיטרציות חמצון – חיזור, כיול תמיסות. ביצוע ניסוים בכימיה כללית כגון: מעגל תגובות נחושת, שיווי משקל כימי, קינטיקה, חישוב מספר אבוגדרו, אלקטרוכימיה ועוד.
 • הכרה ראשונית עם מכשור אנליטי – ספקטרופוטומטר, מד-pH
 • הקניית ידע בניהול מחברת מעבדה, רישום תצפיות, רישום דוחות מעבדה
0351-1108-02
 מעבדה בכימיה 1
 Chemistry Laboratorya1
פרופ בראלי קדמהמעבדה כימיה-שנקר211 ב'1500-0800 סמ'  ב'
 • עבודה נכונה במעבדה תוך כדי הקפדה ושמירה על כללי הבטיחות במעבדה
 • לימוד טכניקות עבודה בסיסיות במעבדה: שקילות, מיהול תמיסות, שפייה, המסה  וכו'. עבודה נכונה עם כלי מעבדה
 • הכרת שיטות עבודה בסיסיות בכימיה אנליטית  –טיטרציות חומצה- בסיס, טיטרציות חמצון – חיזור, כיול תמיסות. ביצוע ניסוים בכימיה כללית כגון: מעגל תגובות נחושת, שיווי משקל כימי, קינטיקה, חישוב מספר אבוגדרו, אלקטרוכימיה ועוד.
 • הכרה ראשונית עם מכשור אנליטי – ספקטרופוטומטר, מד-pH
 • הקניית ידע בניהול מחברת מעבדה, רישום תצפיות, רישום דוחות מעבדה
0351-1108-03
 מעבדה בכימיה 1
 Chemistry Laboratorya1
פרופ אבנשטיין יובלמעבדה כימיה-שנקר211 ג'1500-0800 סמ'  ב'
 • עבודה נכונה במעבדה תוך כדי הקפדה ושמירה על כללי הבטיחות במעבדה
 • לימוד טכניקות עבודה בסיסיות במעבדה: שקילות, מיהול תמיסות, שפייה, המסה  וכו'. עבודה נכונה עם כלי מעבדה.
 • הכרת שיטות עבודה בסיסיות בכימיה אנליטית  –טיטרציות חומצה- בסיס, טיטרציות חמצון – חיזור, כיול תמיסות. ביצוע ניסוים בכימיה כללית כגון: מעגל תגובות נחושת, שיווי משקל כימי, קינטיקה, חישוב מספר אבוגדרו, אלקטרוכימיה ועוד.
 • הכרה ראשונית עם מכשור אנליטי – ספקטרופוטומטר, מד-pH.
 • הקניית ידע בניהול מחברת מעבדה, רישום תצפיות, רישום דוחות מעבדה.
0351-1108-04
 מעבדה בכימיה 1
 Chemistry Laboratorya1
ד"ר סיט עמית יחזקאלמעבדה כימיה-שנקר211 ד'1500-0800 סמ'  ב'
 • עבודה נכונה במעבדה תוך כדי הקפדה ושמירה על כללי הבטיחות במעבדה
 • לימוד טכניקות עבודה בסיסיות במעבדה: שקילות, מיהול תמיסות, שפייה, המסה  וכו'. עבודה נכונה עם כלי מעבדה.
 • הכרת שיטות עבודה בסיסיות בכימיה אנליטית  –טיטרציות חומצה- בסיס, טיטרציות חמצון – חיזור, כיול תמיסות. ביצוע ניסוים בכימיה כללית כגון: מעגל תגובות נחושת, שיווי משקל כימי, קינטיקה, חישוב מספר אבוגדרו, אלקטרוכימיה ועוד.
 • הכרה ראשונית עם מכשור אנליטי – ספקטרופוטומטר, מד-pH.
 • הקניית ידע בניהול מחברת מעבדה, רישום תצפיות, רישום דוחות מעבדה.
0351-1109-01
 מבוא לכימיה אורגנית
 Introduction to Organic Chemistry
פרופ פורטנוי משהשיעור כיתות דן דוד001 ה'1000-0800 סמ'  ב'

מבנה של תרכובות אורגניות, סוגי קשרים וגיאומטריה. איזומריה, קבוצות פונקציונליות. דרכים לקביעת המבנה של תרכובות אורגניות. (NMR, IR) נומנקלטורה. פחמימנים רוויים, בלתי רווים ופחמימנים ארומטיים והתגובות הכימיות שלהם. סטריאואיזומריה.

 

 

 

 

0351-1109-02
 מבוא לכימיה אורגנית
 Introduction to Organic Chemistry
תרגיל אורנשטיין111 א'1400-1300 סמ'  ב'

מבנה של תרכובות אורגניות, סוגי קשרים וגיאומטריה. איזומריה, קבוצות פונקציונליות. דרכים לקביעת המבנה של תרכובות אורגניות. (NMR, IR) נומנקלטורה. פחמימנים רוויים, בלתי רווים ופחמימנים ארומטיים והתגובות הכימיות שלהם. סטריאואיזומריה.

 

 

 

 

0351-1109-03
 מבוא לכימיה אורגנית
 Introduction to Organic Chemistry
תרגיל אורנשטיין111 א'1500-1400 סמ'  ב'

מבנה של תרכובות אורגניות, סוגי קשרים וגיאומטריה. איזומריה, קבוצות פונקציונליות. דרכים לקביעת המבנה של תרכובות אורגניות. (NMR, IR) נומנקלטורה. פחמימנים רוויים, בלתי רווים ופחמימנים ארומטיים והתגובות הכימיות שלהם. סטריאואיזומריה.

 

 

 

 

0351-1110-01
 כימיה כללית 2
 General Chemistry 2
פרופ אבנשטיין יובלשיעור דאך005 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור דאך005 ב'1300-1200 סמ'  א'

חישובים בכימיה – מסה, ריכוז, צפיפות, מול, מספר אבוגדרו, ספרות ערך, דיוק במדידות, משוואת תגובה כימית וסטויכיומטריה + חישובי תגובות מסוגים שונים – בעיקר בתמיסות, איזון משוואות חמצון חיזור, פוטנציאלי חיזור,תאים אלקטרוכימיים –  משוואת נרנסט, אלקטרוליזה ושיטות אלקטרוכימיות, חומצות ובסיסים – הגדרות, הפרוטון המומס, שיווי משקל וקבועי פירוק, pH, חומצות     ובסיסים חזקים וחלשים, , עקרון לה-שטליה, המשך קבוע פירוק חומצות ובסיסים חלשים, חומצות רב-פרוטיות , טיטרציות חומצה בסיס, אפקט יון משותף בחומצות ובסיסים, בופרים, מסיסות ו kSP, קבוע קומפלקסציה, אפקט יון משותף, קומפלקסומטריה, טיטרציות EDTA,   קונדוקטומטריה- חוק אוהם, מדידת הולכה והתנגדות בתמיסות – מוליכות אקויולנטית,    מוליכות במיהול אינסופי וסופי, מדידה קונדוקטומטרית של קבוע התפרקות של חומצה חלשה, טיטרציות פוטנציומטריות , ספקטרופוטומטריה   - חוק בר-למבר, ספקטרופוטומטר, פוטומטריית להבה + שיטות כיול  , כרומטוגרפיה   .

0351-1110-02
 כימיה כללית 2
 General Chemistry 2
מר שטיינבוך כפירתרגיל קפלון118 ג'1400-1200 סמ'  א'

חישובים בכימיה – מסה, ריכוז, צפיפות, מול, מספר אבוגדרו, ספרות ערך, דיוק במדידות, משוואת תגובה כימית וסטויכיומטריה + חישובי תגובות מסוגים שונים – בעיקר בתמיסות, איזון משוואות חמצון חיזור, פוטנציאלי חיזור,תאים אלקטרוכימיים –  משוואת נרנסט, אלקטרוליזה ושיטות אלקטרוכימיות, חומצות ובסיסים – הגדרות, הפרוטון המומס, שיווי משקל וקבועי פירוק, pH, חומצות     ובסיסים חזקים וחלשים, , עקרון לה-שטליה, המשך קבוע פירוק חומצות ובסיסים חלשים, חומצות רב-פרוטיות , טיטרציות חומצה בסיס, אפקט יון משותף בחומצות ובסיסים, בופרים, מסיסות ו kSP, קבוע קומפלקסציה, אפקט יון משותף, קומפלקסומטריה, טיטרציות EDTA,   קונדוקטומטריה- חוק אוהם, מדידת הולכה והתנגדות בתמיסות – מוליכות אקויולנטית,    מוליכות במיהול אינסופי וסופי, מדידה קונדוקטומטרית של קבוע התפרקות של חומצה חלשה, טיטרציות פוטנציומטריות , ספקטרופוטומטריה   - חוק בר-למבר, ספקטרופוטומטר, פוטומטריית להבה + שיטות כיול  , כרומטוגרפיה   .

0351-1110-03
 כימיה כללית 2
 General Chemistry 2
גב' ניפקר גילתרגיל כיתות דן דוד204 ה'1400-1200 סמ'  א'

חישובים בכימיה – מסה, ריכוז, צפיפות, מול, מספר אבוגדרו, ספרות ערך, דיוק במדידות, משוואת תגובה כימית וסטויכיומטריה + חישובי תגובות מסוגים שונים – בעיקר בתמיסות, איזון משוואות חמצון חיזור, פוטנציאלי חיזור,תאים אלקטרוכימיים –  משוואת נרנסט, אלקטרוליזה ושיטות אלקטרוכימיות, חומצות ובסיסים – הגדרות, הפרוטון המומס, שיווי משקל וקבועי פירוק, pH, חומצות     ובסיסים חזקים וחלשים, , עקרון לה-שטליה, המשך קבוע פירוק חומצות ובסיסים חלשים, חומצות רב-פרוטיות , טיטרציות חומצה בסיס, אפקט יון משותף בחומצות ובסיסים, בופרים, מסיסות ו kSP, קבוע קומפלקסציה, אפקט יון משותף, קומפלקסומטריה, טיטרציות EDTA,   קונדוקטומטריה- חוק אוהם, מדידת הולכה והתנגדות בתמיסות – מוליכות אקויולנטית,    מוליכות במיהול אינסופי וסופי, מדידה קונדוקטומטרית של קבוע התפרקות של חומצה חלשה, טיטרציות פוטנציומטריות , ספקטרופוטומטריה   - חוק בר-למבר, ספקטרופוטומטר, פוטומטריית להבה + שיטות כיול  , כרומטוגרפיה   .

0351-1110-04
 כימיה כללית 2
 General Chemistry 2
מר שטיינבוך כפירתרגיל אורנשטיין111 ג'1800-1600 סמ'  א'

חישובים בכימיה – מסה, ריכוז, צפיפות, מול, מספר אבוגדרו, ספרות ערך, דיוק במדידות, משוואת תגובה כימית וסטויכיומטריה + חישובי תגובות מסוגים שונים – בעיקר בתמיסות, איזון משוואות חמצון חיזור, פוטנציאלי חיזור,תאים אלקטרוכימיים –  משוואת נרנסט, אלקטרוליזה ושיטות אלקטרוכימיות, חומצות ובסיסים – הגדרות, הפרוטון המומס, שיווי משקל וקבועי פירוק, pH, חומצות     ובסיסים חזקים וחלשים, , עקרון לה-שטליה, המשך קבוע פירוק חומצות ובסיסים חלשים, חומצות רב-פרוטיות , טיטרציות חומצה בסיס, אפקט יון משותף בחומצות ובסיסים, בופרים, מסיסות ו kSP, קבוע קומפלקסציה, אפקט יון משותף, קומפלקסומטריה, טיטרציות EDTA,   קונדוקטומטריה- חוק אוהם, מדידת הולכה והתנגדות בתמיסות – מוליכות אקויולנטית,    מוליכות במיהול אינסופי וסופי, מדידה קונדוקטומטרית של קבוע התפרקות של חומצה חלשה, טיטרציות פוטנציומטריות , ספקטרופוטומטריה   - חוק בר-למבר, ספקטרופוטומטר, פוטומטריית להבה + שיטות כיול  , כרומטוגרפיה   .

0351-1110-05
 כימיה כללית 2
 General Chemistry 2
מר חננאל אוריתרגיל הולצבלט007 ג'1800-1600 סמ'  א'
0351-1810-01
 פיסיקה כללית א1'
 General Physics A1
פרופ פלבסקי אלכסנדרשיעור דאך005 ד'1200-1000 סמ'  א'
שיעור אוד' מלמד006 ב'1200-1000 סמ'  א'
מכניקה קלאסית: אלגברה של וקטורים; קינמטיקה; חוקי ניוטון ודינמיקה; חיכוך (תנועה בנוזל);  עבודה אנרגיה ושימורה; תנע קווי ושימורו - התנגשויות, תנועת טילים ומרכז מאסה של מערכות חלקיקים; תנועה סיבוביח - תנע זוויתי ומומנט כוח;  גוף צפיד; תנועה מחזורית (פשוטה מרוסנת ומאולצת); כבידה. 
0351-1810-02
 פיסיקה כללית א1'
 General Physics A1
מר חליפה לוי רזתרגיל פיזיקה-שנקר104 א'1200-1000 סמ'  א'

מכניקה: גדלים פיזיקליים; ווקטורים; קינמטיקה ודינמיקה של חלקיק; אנרגיה ושימורה; שימור תנע קווי; שימור תנע זוויתי; כבידה; תנודות הרמוניות.

0351-1810-03
 פיסיקה כללית א1'
 General Physics A1
מר חליפה לוי רזתרגיל אורנשטיין103 ד'1600-1400 סמ'  א'

מכניקה: גדלים פיזיקליים; ווקטורים; קינמטיקה ודינמיקה של חלקיק; אנרגיה ושימורה; שימור תנע קווי; שימור תנע זוויתי; כבידה; תנודות הרמוניות.

 

 

 

 

 

 

0351-1811-01
 מעבדה בפיסיקה א1'
 Physics Laboratory A 1
פרופ אברמוביץ הלינהמעבדה קפלון101 ב'1700-1300 סמ'  א'

מהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה נסיונית, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה. במהלך הקורס מבצעים התלמידים מספר נסויים, כאשר כל נסוי כולל הרצאת מבוא, בצוע הנסוי במעבדה ודו"ח מסכם. רשימת הנסויים: מדידות יסוד, נוזלים וזרימה וחום. (במהלך הקורס ייעזרו התלמידים בחוברות מעבדה ובתוכנה מיוחדת לעיבוד נתונים).

 

 

 

 


0351-1811-02
 מעבדה בפיסיקה א1'
 Physics Laboratory A 1
פרופ אברמוביץ הלינהמעבדה קפלון101 ג'1200-0800 סמ'  א'

Physics Laboratory A

 

קורס חובה לתלמידי  שנה א'

 

 

קורס שנתי - מ'  3

 

 

דרישות מוקדמות:ראה ידיעון

במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה נסיונית, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה. רשימת הנסויים: תנועה הרמונית,  מומנט התמד, חיכוך ואנרגיה, מטוטלות מצומדות, חוק הקירור של ניטון, חום כמוס של חנקו נוזלי, אופטיקה גיאומטרית וחוק סטוקס.

במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברות מעבדה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנה  מיוחדת לעיבוד נתונים.
0351-1812-01
 פיסיקה כללית א2'
 General Physics A2
פרופ פלבסקי אלכסנדרשיעור אורנשטיין103 א'1700-1500 סמ'  ב'
שיעור אוד' מלמד006 ה'1600-1400 סמ'  ב'

 מטען חשמלי, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל חשמלי, קבול וחומרים דיאלקטרים, זרם התנגדות וכא"מ, מעגלים של זרם ישר, שדה מגנטי וכוח מגנטי, מקורות של שדה מגנטי, חוק אמפר, השראה מגנטית – חוק פרדי, משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטים.

 

 

 

 

 

 

Electric charge, electric field, Gauss's law, electric potential; capacitance and dielectric materials; currents, resistance and e.m.f.; DC circuits; magnetic field and force; sources of magnetic field; Ampere's law; induction and Faraday's law; Maxwell's equations and electromagnetic waves.
0351-1812-02
 פיסיקה כללית א2'
 General Physics A2
מר גולני גונןתרגיל פיזיקה-שנקר104 א'1100-0900 סמ'  ב'

במהלך הקורס ילמדו הנושאים הבאים: מטען חשמלי, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל חשמלי, קבול וחומרים דיאלקטרים, זרם התנגדות וכא"מ, מעגלים של זרם ישר, שדה מגנטי וכוח מגנטי, מקורות של שדה מגנטי, חוק אמפר, השראה מגנטית – חוק פרדי, משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטים.

 

0351-1812-03
 פיסיקה כללית א2'
 General Physics A2
מר גולני גונןתרגיל פיזיקה-שנקר104 ב'1000-0800 סמ'  ב'

במהלך הקורס ילמדו הנושאים הבאים: מטען חשמלי, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל חשמלי, קבול וחומרים דיאלקטרים, זרם התנגדות וכא"מ, מעגלים של זרם ישר, שדה מגנטי וכוח מגנטי, מקורות של שדה מגנטי, חוק אמפר, השראה מגנטית – חוק פרדי, משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטים.

 

0351-1813-01
 מעבדה בפיסיקה א2'
 Physics Laboratory a 2
מעבדה קפלון101 ב'1200-0800 סמ'  ב'

A

 

קורס חובה לתלמידי  שנה א'

 

 

קורס שנתי - מ'  3

 

 

דרישות מוקדמות: ראה ידיעון הפקולטה.

 

במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה נסיונית, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה. רשימת הנסויים: צמד חומני, גשר ויטסטון, הטיית אלקטרונים בשדה חשמלי ובשדה מגנטי, מגנטיות, מעגלי דעיכה RC וריסון במעגלי RCL, הענות לתדר ותהודה במעגלי RCL, מערכות ייחוס ואפקט קוריוליס, רדיאקטיביות.

במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברות מעבדה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנה  מיוחדת לעיבוד נתונים.  

0351-1825-01
 קינטיקה
 Kinetics
פרופ מרקוביץ גילשיעור דאך005 ה'1400-1200 סמ'  ב'
קינטיקה כימיתקצב תגובה, חוקי קצב וקבועי קצב (אמפיריים ואינטגרטיביים), מחצית החיים, תגובות בקרבת שיווי משקל, רדיואקטיביות.
התיאוריה הקינטיתהמודל הקינטי של הגזים, התפלגות מהירויות ואנרגיות, תורת התנגשויות, מהלך חופשי ממוצע, אפוזיה ודיפוזיה.
מנגנוני תגובהתהליכים אלמנטריים, סדרי תגובה, מנגנון תגובה, תגובות מתחרות ותגובות עוקבות, מצב עמיד, תגובות חד-מולקולריות ומנגנון לינדמן-הינשלווד, תגובות שרשרת ופילמור.
קבועי קצב תורת מצב המעבר, תלות קבועי קצב בטמפרטורה, אנרגית שפעול, משוואת אהרניוס, תגובות חד-מולקולריות – מודל RRK, המולקולה כאוסף אוסצילטורים הרמוניים.
קטליזה: קטליזה בפאזה הומוגנית, קטליזה הטרוגנית, תגובות אנזימטיות ומנגנון מנטן-מיכאליס, זרזים ומעכבים, תגובות אוטו-קטליטיות ותגובות מחזוריות.

 

Chemical kinetics: The rate of a chemical reaction, rate laws and rate constants (empirical and integrated), half-life, reactions near equilibrium, radioactivity.
The kinetic theory: Kinetic-molecular theory of gases, distribution of molecular speeds and energies, the collision theory, mean-free-path, effusion and diffusion.
Mechanisms of reaction: Elementary reactions, orders of reaction, reaction mechanism, competing and consecutive reactions, the steady state approximation, uni-molecular reactions and the Lindemann-Hinshelwood mechanism, chain reactions and polymerizations.
The rate constants: Transition state theory, the effect of temperature on reaction rates, activation energy, Aherenius equation, the RRK model for uni-molecular reactions, molecule as collection of harmonic oscillators.
Catalysis: Homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis, enzymatic reactions and the Menten-Michaelis mechanism, catalysts and inhibitors, auto-catalytic and oscillatory reactions.
0351-1825-02
 קינטיקה
 Kinetics
תרגיל כיתות דן דוד204 א'1400-1300 סמ'  ב'
קינטיקה כימיתקצב תגובה, חוקי קצב וקבועי קצב (אמפיריים ואינטגרטיביים), מחצית החיים, תגובות בקרבת שיווי משקל, רדיואקטיביות.
התיאוריה הקינטיתהמודל הקינטי של הגזים, התפלגות מהירויות ואנרגיות, תורת התנגשויות, מהלך חופשי ממוצע, אפוזיה ודיפוזיה.
מנגנוני תגובהתהליכים אלמנטריים, סדרי תגובה, מנגנון תגובה, תגובות מתחרות ותגובות עוקבות, מצב עמיד, תגובות חד-מולקולריות ומנגנון לינדמן-הינשלווד, תגובות שרשרת ופילמור.
קבועי קצב תורת מצב המעבר, תלות קבועי קצב בטמפרטורה, אנרגית שפעול, משוואת אהרניוס, תגובות חד-מולקולריות – מודל RRK, המולקולה כאוסף אוסצילטורים הרמוניים.
קטליזה: קטליזה בפאזה הומוגנית, קטליזה הטרוגנית, תגובות אנזימטיות ומנגנון מנטן-מיכאליס, זרזים ומעכבים, תגובות אוטו-קטליטיות ותגובות מחזוריות.
0351-1825-03
 קינטיקה
 Kinetics
תרגיל כיתות דן דוד204 א'1500-1400 סמ'  ב'
קינטיקה כימיתקצב תגובה, חוקי קצב וקבועי קצב (אמפיריים ואינטגרטיביים), מחצית החיים, תגובות בקרבת שיווי משקל, רדיואקטיביות.
התיאוריה הקינטיתהמודל הקינטי של הגזים, התפלגות מהירויות ואנרגיות, תורת התנגשויות, מהלך חופשי ממוצע, אפוזיה ודיפוזיה.
מנגנוני תגובהתהליכים אלמנטריים, סדרי תגובה, מנגנון תגובה, תגובות מתחרות ותגובות עוקבות, מצב עמיד, תגובות חד-מולקולריות ומנגנון לינדמן-הינשלווד, תגובות שרשרת ופילמור.
קבועי קצב תורת מצב המעבר, תלות קבועי קצב בטמפרטורה, אנרגית שפעול, משוואת אהרניוס, תגובות חד-מולקולריות – מודל RRK, המולקולה כאוסף אוסצילטורים הרמוניים.
קטליזה: קטליזה בפאזה הומוגנית, קטליזה הטרוגנית, תגובות אנזימטיות ומנגנון מנטן-מיכאליס, זרזים ומעכבים, תגובות אוטו-קטליטיות ותגובות מחזוריות.
0351-1826-01
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  ב'
0351-2202-01
 תרמודינמיקה
 Thermodynamics
פרופ דימנט חייםשיעור כיתות דן דוד001 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור דאך005 ה'1400-1200 סמ'  א'

הקדמה מתמטית: נגזרות, נגזרות חלקיות, דיפרנציאל, דיפרנציאל שלם וחלקי, פונקצית מצב. 
מושגים והגדרות: מערכת, סביבה, משתנים תרמודינמים אינטנסיביים ואקסטנסיביים, תהליך איזותרמי, תהליך אדיאבטי, תהליך הפיך, חוק האפס וטמפרטורה. 
משוואת מצב: גזים אידיאלים וגזים ריאלים, משוואת ונדר ואלס, משוואת מצב, דיאגרמות פאזות גז-נוזל-מוצק. 
החוק הראשון: פונקציית העבודה וחום, שימור אנרגיה, אנתלפיה וקיבול חום. 
תרמוכימיה: חום ריאקציה, אנתלפית יצירה. 
החוק השני והשלישי: אנטרופיה והחוק השני, מכונת קרנו ומכונת קירור, החוק השלישי והאפס המוחלט. 
אנרגיה חופשית: אנרגיה חופשית ועבודה. האנרגיה החופשית של הלמהולץ וגיבס. פוטנציאל כימי. אנרגיה חופשית וספונטניות. אנרגיה חופשית סטנדרטית.  אקטיביות ופוגסיות. משוואת גיבס-דוהם.  יחסי מקסוול. 
שיווי משקל כימי: קבועי שיווי משקל ואנרגיה חופשית. 
דיאגרמות פאזות: מערכות עם קומפוננטה אחת, משוואת קליפרון ומשוואת קלאוסיוס-קליפרון, שיווי משקל נוזל גז ותערובות של נוזלים, חוק הפאזות. 
אלקטרוכימיה: תאים אלקטרוכימיים ותהליכים אלקטרוכימיים, תיאוריית דבי-היקל, אלקטרודה סטנדרטית.

0351-2202-02
 תרמודינמיקה
 Thermodynamics
גב' מערבי טלתרגיל אורנשטיין103 א'1600-1400 סמ'  א'

הקדמה מתמטית: נגזרות, נגזרות חלקיות, דיפרנציאל, דיפרנציאל שלם וחלקי, פונקצית מצב. 
מושגים והגדרות: מערכת, סביבה, משתנים תרמודינמים אינטנסיביים ואקסטנסיביים, תהליך איזותרמי, תהליך אדיאבטי, תהליך הפיך, חוק האפס וטמפרטורה. 
משוואת מצב: גזים אידיאלים וגזים ריאלים, משוואת ונדר ואלס, משוואת מצב, דיאגרמות פאזות גז-נוזל-מוצק. 
החוק הראשון: פונקציית העבודה וחום, שימור אנרגיה, אנתלפיה וקיבול חום. 
תרמוכימיה: חום ריאקציה, אנתלפית יצירה. 
החוק השני והשלישי: אנטרופיה והחוק השני, מכונת קרנו ומכונת קירור, החוק השלישי והאפס המוחלט. 
אנרגיה חופשית: אנרגיה חופשית ועבודה. האנרגיה החופשית של הלמהולץ וגיבס. פוטנציאל כימי. אנרגיה חופשית וספונטניות. אנרגיה חופשית סטנדרטית.  אקטיביות ופוגסיות. משוואת גיבס-דוהם.  יחסי מקסוול. 
שיווי משקל כימי: קבועי שיווי משקל ואנרגיה חופשית. 
דיאגרמות פאזות: מערכות עם קומפוננטה אחת, משוואת קליפרון ומשוואת קלאוסיוס-קליפרון, שיווי משקל נוזל גז ותערובות של נוזלים, חוק הפאזות. 
אלקטרוכימיה: תאים אלקטרוכימיים ותהליכים אלקטרוכימיים, תיאוריית דבי-היקל, אלקטרודה סטנדרטית.

0351-2202-03
 תרמודינמיקה
 Thermodynamics
מר רוטברט צליל טלתרגיל הולצבלט007 ב'1400-1200 סמ'  א'

הקדמה מתמטית: נגזרות, נגזרות חלקיות, דיפרנציאל, דיפרנציאל שלם וחלקי, פונקצית מצב. 
מושגים והגדרות: מערכת, סביבה, משתנים תרמודינמים אינטנסיביים ואקסטנסיביים, תהליך איזותרמי, תהליך אדיאבטי, תהליך הפיך, חוק האפס וטמפרטורה. 
משוואת מצב: גזים אידיאלים וגזים ריאלים, משוואת ונדר ואלס, משוואת מצב, דיאגרמות פאזות גז-נוזל-מוצק. 
החוק הראשון: פונקציית העבודה וחום, שימור אנרגיה, אנתלפיה וקיבול חום. 
תרמוכימיה: חום ריאקציה, אנתלפית יצירה. 
החוק השני והשלישי: אנטרופיה והחוק השני, מכונת קרנו ומכונת קירור, החוק השלישי והאפס המוחלט. 
אנרגיה חופשית: אנרגיה חופשית ועבודה. האנרגיה החופשית של הלמהולץ וגיבס. פוטנציאל כימי. אנרגיה חופשית וספונטניות. אנרגיה חופשית סטנדרטית.  אקטיביות ופוגסיות. משוואת גיבס-דוהם.  יחסי מקסוול. 
שיווי משקל כימי: קבועי שיווי משקל ואנרגיה חופשית. 
דיאגרמות פאזות: מערכות עם קומפוננטה אחת, משוואת קליפרון ומשוואת קלאוסיוס-קליפרון, שיווי משקל נוזל גז ותערובות של נוזלים, חוק הפאזות. 
אלקטרוכימיה: תאים אלקטרוכימיים ותהליכים אלקטרוכימיים, תיאוריית דבי-היקל, אלקטרודה סטנדרטית.

0351-2206-01
 קוונטים וקשר כימי
 Quantum Mechanics and the Chemical Bond
פרופ הוד עודדשיעור דאך005 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור דאך005 א'1700-1600 סמ'  ב'
שיעור דאך005 ג'1700-1500 סמ'  ב'

מושגי יסוד בתורת הקוונטים: קרינת גוף שחור, אפקט פוטואלקטרי, גלי חומר, משוואת שרדינגר, פונקצית הגל, אופרטורים ועקרון אי הוודאות, הפוסטולאטים. 
פתרון משוואת שרדינגר עבור: חלקיק בקופסא, מודל האלקטרון החופשי למולקולות פוליאניות, אוסצילטור הרמוני, רוטור צפיד, אטום המימן. 
אטומים: עקרון הוריאציה ויישומו לבעיית אטום ההליום.  אטומים רבי אלקטרונים ושיטת SCF.  הספין האלקטרוני ועקרון פאולי. 
מולקולות דו-אטומיות:  קירוב בורן-אופנהיימר.  המשוואה  הגרעינית והאלקטרונית.  גישת MO ושיטת VB.  
מולקולות פוליאטומיות:  LCAO-MO  למולקולות פוליאטומיות.  מודל היקל.

0351-2206-02
 קוונטים וקשר כימי
 Quantum Mechanics and the Chemical Bond
תרגיל פיזיקה-שנקר222 א'1200-1000 סמ'  ב'

מושגי יסוד בתורת הקוונטים: קרינת גוף שחור, אפקט פוטואלקטרי, גלי חומר, משוואת שרדינגר, פונקצית הגל, אופרטורים ועקרון אי הוודאות, הפוסטולאטים. 
פתרון משוואת שרדינגר עבור: חלקיק בקופסא, מודל האלקטרון החופשי למולקולות פוליאניות, אוסצילטור הרמוני, רוטור צפיד, אטום המימן. 
אטומים: עקרון הוריאציה ויישומו לבעיית אטום ההליום.  אטומים רבי אלקטרונים ושיטת SCF.  הספין האלקטרוני ועקרון פאולי. 
מולקולות דו-אטומיות:  קירוב בורן-אופנהיימר.  המשוואה  הגרעינית והאלקטרונית.  גישת MO ושיטת VB.  
מולקולות פוליאטומיות:  LCAO-MO  למולקולות פוליאטומיות.  מודל היקל.

0351-2206-03
 קוונטים וקשר כימי
 Quantum Mechanics and the Chemical Bond
תרגיל פיזיקה-שנקר204 ב'1000-0800 סמ'  ב'

מושגי יסוד בתורת הקוונטים: קרינת גוף שחור, אפקט פוטואלקטרי, גלי חומר, משוואת שרדינגר, פונקצית הגל, אופרטורים ועקרון אי הוודאות, הפוסטולאטים. 
פתרון משוואת שרדינגר עבור: חלקיק בקופסא, מודל האלקטרון החופשי למולקולות פוליאניות, אוסצילטור הרמוני, רוטור צפיד, אטום המימן. 
אטומים: עקרון הוריאציה ויישומו לבעיית אטום ההליום.  אטומים רבי אלקטרונים ושיטת SCF.  הספין האלקטרוני ועקרון פאולי. 
מולקולות דו-אטומיות:  קירוב בורן-אופנהיימר.  המשוואה  הגרעינית והאלקטרונית.  גישת MO ושיטת VB.  
מולקולות פוליאטומיות:  LCAO-MO  למולקולות פוליאטומיות.  מודל היקל.

0351-2210-01
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
פרופ גולדבורט אמירמעבדה אורנשטיין001 א'1200-0800 סמ'  ב'
ד"ר פליישר שר-לי קרל
פרופ מרקוביץ גיל

תרמודינמיקה ומצבי שיווי משקל: מעבר פאזות; אנליזה תרמית דיפרנציאלית. קינטיקה כימית: יודינציה של אצטון; היפוך של סוכרוז. כימיה קוונטית: ספקטרום הפליטה של אטום מימן; ספקטרום בליעה ופוטודיסוציאציה של מולקולות דיאטומיות; ספקטרום של פוליאנים מצומדים. אלקטרוכימיה: אלקטרוכימיה ותרמודינמיקה של תאים חשמליים; מוליכות של יונים בתמיסה.

 

 

מערכת ואקום: מדידת קצב שאיבה; יצירת אלומה מולקולרית אפוזיוניות; מדידת חתך פעולה אטומי ומולקולרי להתנגשות.

 

 

מערכות מדידה:  הולכת חום בגזים; ניסוי ממוחשב. כל מערך ניסוי כולל 2 מעבדות של 4 שעות כל אחת.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2210-02
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
פרופ גולדבורט אמירמעבדה אורנשטיין001 ב'1700-1300 סמ'  ב'
ד"ר פליישר שר-לי קרל
פרופ מרקוביץ גיל

תרמודינמיקה ומצבי שיווי משקל: מעבר פאזות; אנליזה תרמית דיפרנציאלית. קינטיקה כימית: יודינציה של אצטון; היפוך של סוכרוז. כימיה קוונטית: ספקטרום הפליטה של אטום מימן; ספקטרום בליעה ופוטודיסוציאציה של מולקולות דיאטומיות; ספקטרום של פוליאנים מצומדים. אלקטרוכימיה: אלקטרוכימיה ותרמודינמיקה של תאים חשמליים; מוליכות של יונים בתמיסה.

 

 

מערכת ואקום: מדידת קצב שאיבה; יצירת אלומה מולקולרית אפוזיוניות; מדידת חתך פעולה אטומי ומולקולרי להתנגשות.

 

 

מערכות מדידה:  הולכת חום בגזים; ניסוי ממוחשב. כל מערך ניסוי כולל 2 מעבדות של 4 שעות כל אחת.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2210-03
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
פרופ גולדבורט אמירמעבדה אורנשטיין001 ד'1500-1100 סמ'  ב'
ד"ר פליישר שר-לי קרל
פרופ מרקוביץ גיל

תרמודינמיקה ומצבי שיווי משקל: מעבר פאזות; אנליזה תרמית דיפרנציאלית. קינטיקה כימית: יודינציה של אצטון; היפוך של סוכרוז. כימיה קוונטית: ספקטרום הפליטה של אטום מימן; ספקטרום בליעה ופוטודיסוציאציה של מולקולות דיאטומיות; ספקטרום של פוליאנים מצומדים. אלקטרוכימיה: אלקטרוכימיה ותרמודינמיקה של תאים חשמליים; מוליכות של יונים בתמיסה.

 

 

מערכת ואקום: מדידת קצב שאיבה; יצירת אלומה מולקולרית אפוזיוניות; מדידת חתך פעולה אטומי ומולקולרי להתנגשות.

 

 

מערכות מדידה:  הולכת חום בגזים; ניסוי ממוחשב. כל מערך ניסוי כולל 2 מעבדות של 4 שעות כל אחת.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2302-01
 מעבדה בכימיה אורגנית
 Organic Chemistry Laboratory
פרופ פורטנוי משהמעבדה כימיה-שנקר201 א'1630-0800 סמ'  ב'

טכניקות במעבדה אורגנית - מיצוי, גיבוש, זיקוק, טכניקות ואקום, כרומטוגרפיה, סובלימציה. סינטזות אורגניות בסיסיות - הכנת אולפינים, כהלים, אלקיל, הלידים, אסטרים וחומצות, תגובות התמרה ארומטית ואליפטית, חימצונים, חיזורים, שיחלופים ודחיסות, כולל תרכבות הטרוציקליות וצבעים. שילוב שימוש פעיל במיכשור תהודה מגנטית גרעינית, ספקטרוסקופית אינפרא אדום וגז כרומטוגרפיה.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2302-02
 מעבדה בכימיה אורגנית
 Organic Chemistry Laboratory
ד"ר אמיר רועימעבדה כימיה-שנקר201 ב'1630-0800 סמ'  ב'

טכניקות במעבדה אורגנית - מיצוי, גיבוש, זיקוק, טכניקות ואקום, כרומטוגרפיה, סובלימציה. סינטזות אורגניות בסיסיות - הכנת אולפינים, כהלים, אלקיל, הלידים, אסטרים וחומצות, תגובות התמרה ארומטית ואליפטית, חימצונים, חיזורים, שיחלופים ודחיסות, כולל תרכבות הטרוציקליות וצבעים. שילוב שימוש פעיל במיכשור תהודה מגנטית גרעינית, ספקטרוסקופית אינפרא אדום וגז כרומטוגרפיה.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2302-03
 מעבדה בכימיה אורגנית
 Organic Chemistry Laboratory
פרופ גוזין מיכאלמעבדה כימיה-שנקר201 ד'1630-0800 סמ'  ב'

טכניקות במעבדה אורגנית - מיצוי, גיבוש, זיקוק, טכניקות ואקום, כרומטוגרפיה, סובלימציה. סינטזות אורגניות בסיסיות - הכנת אולפינים, כהלים, אלקיל, הלידים, אסטרים וחומצות, תגובות התמרה ארומטית ואליפטית, חימצונים, חיזורים, שיחלופים ודחיסות, כולל תרכבות הטרוציקליות וצבעים. שילוב שימוש פעיל במיכשור תהודה מגנטית גרעינית, ספקטרוסקופית אינפרא אדום וגז כרומטוגרפיה.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2302-04
 מעבדה בכימיה אורגנית
 Organic Chemistry Laboratory
פרופ כהן יורםמעבדה כימיה-שנקר201 ה'1630-0800 סמ'  ב'
0351-2304-01
 כימיה אורגנית 1
 Organic Chemistry 1
ד"ר אמיר רועישיעור דאך005 ב'1900-1700 סמ'  א'
שיעור דאך005 ה'1200-1000 סמ'  א'
0351-2304-02
 כימיה אורגנית 1
 Organic Chemistry 1
מר סלור גדיתרגיל בנין רב תחומי315 א'1100-1000 סמ'  א'
0351-2304-03
 כימיה אורגנית 1
 Organic Chemistry 1
מר סלור גדיתרגיל בנין רב תחומי315 א'1200-1100 סמ'  א'
0351-2305-01
 כימיה אורגנית 2
 Organic Chemistry 2
פרופ שבת דורוןשיעור דאך005 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור דאך005 ג'1000-0800 סמ'  ב'

נגזרות של חומצות קרבוקסיליות; אמינים ותרכובות חנקן אחרות; חומצות אמינו ופפטידים; צמוד וארומטיות, בנזן והתמרות ארומטיות אלקטרופיליות, תרכובות ארומטיות פוליציקליות, תרכובות חמצן ארומטיות, אריל הלידים, והתמרה ארומטית נוקלאופילית, תרכובות אורגנו-צורן.

 

 

 


 

 

 

0351-2305-02
 כימיה אורגנית 2
 Organic Chemistry 2
תרגיל אורנשטיין111 ב'1100-1000 סמ'  ב'

נגזרות של חומצות קרבוקסיליות; אמינים ותרכובות חנקן אחרות; חומצות אמינו ופפטידים; צמוד וארומטיות, בנזן והתמרות ארומטיות אלקטרופיליות, תרכובות ארומטיות פוליציקליות, תרכובות חמצן ארומטיות, אריל הלידים, והתמרה ארומטית נוקלאופילית, תרכובות אורגנו-צורן.

 

 

 


 

 

 

0351-2305-03
 כימיה אורגנית 2
 Organic Chemistry 2
תרגיל אורנשטיין111 ג'1100-1000 סמ'  ב'

נגזרות של חומצות קרבוקסיליות; אמינים ותרכובות חנקן אחרות; חומצות אמינו ופפטידים; צמוד וארומטיות, בנזן והתמרות ארומטיות אלקטרופיליות, תרכובות ארומטיות פוליציקליות, תרכובות חמצן ארומטיות, אריל הלידים, והתמרה ארומטית נוקלאופילית, תרכובות אורגנו-צורן.

 

 

 


 

 

 

0351-2512-01
 שיטות מתמטיות בכימיה
 Mathematical Methods in Chemistry
ד"ר שוורץ טלשיעור כיתות דן דוד204 ד'1600-1500 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד204 ד'1800-1600 סמ'  א'
0351-2512-02
 שיטות מתמטיות בכימיה
 Mathematical Methods in Chemistry
מר הרשקוביץ דרורתרגיל כיתות דן דוד204 ה'1600-1400 סמ'  א'
0351-2803-01
 פיסיקה כללית ב'1
 General Physics B1
פרופ סופר אבנרשיעור אודיטור' לב009 ב'1700-1500 סמ'  א'
שיעור אוד' מלמד006 ה'1700-1600 סמ'  א'

תנודות עם מספר סופי של דרגות חופש, תנודות במערכת רציפה - גלים עומדים במיתר, גלים מתקדמים במיתר, גלי קול בגז, גלים אלקטרו-מגנטיים, קיטוב, התאבכות ועקיפה, מבנה הגרעין ותכונותיו, תהליכים גרעיניים. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

0351-2803-02
 פיסיקה כללית ב'1
 General Physics B1
מר גוטליב אורתרגיל פיזיקה-שנקר204 א'1800-1600 סמ'  א'

תנודות עם מספר סופי של דרגות חופש, תנודות במערכת רציפה - גלים עומדים במיתר, גלים מתקדמים במיתר, גלי קול בגז, גלים אלקטרו-מגנטיים, קיטוב, התאבכות ועקיפה, מבנה הגרעין ותכונותיו, תהליכים גרעיניים. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

0351-2804-01
 מעבדה בפיסיקה ב1'
 Physics Laboratory b 1
פרופ בק ברקאי רועימעבדה פיזיקה-שנקר501 ב'1200-0800 סמ'  א'

 

 

זרם חילופין, מהירות הקול, גלים על-קוליים, סונאר, האפקט הפוטואלקטרי, קרינת חום, אפקט זימן, טמפרטורות קירי, גלי מיקרו, מדידה שדה מגנטי, קיטוב, עקיפה בסדק, התאבכות בשכבות דקות, ספקטרומטר סריג ופריסמה, אפקט פרדיי ופעילות אופטית, הלייזר ושימושיו, ניסוי פרנק-הרץ, אקטיבציה על-ידי ניטרונים, מוליכים למחצה, עיבוד אותות ב- א.ק.ג. + נשימה, פיזור רותרפורד, תרמולומינוסנציה, פענוח צילומי טלסקופ האבל.

0351-2809-01
 ביוכימיה לכימאים
 Biochemistry for Chemistry Students
פרופ עאזם עבד אלסלאםשיעור בריטניה005 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור בריטניה005 ד'1800-1700 סמ'  ב'
פרופ הירש יואל

 

מבוא לביולוגיה של התא, מבוא לביולוגיה מולקולרית;
חלבונים: מבנה ותפקוד (תוך הדגש על מבנה ותפקוד ההמוגלובין), חלבוני ממברנה;
אנזימים: מבנה, פעילות, מעכבים, קו-פקטורים;

מטבוליזם: העברת סיגנלים, סוכרים, ביו-אנרגטיקה, גליקוליזה וגלוקוניאוגנזה, מעגל קרבס, שרשרת מעבר האלקטרונים ויצירת ATP, גליקוגן

 

חומרים חנקיים: פרוק חומצות אמיניות ומעגל השתנן. אינטגרציה של המעגלים המטבוליים. מבוא לביולוגיה מולקולרית.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2809-02
 ביוכימיה לכימאים
 Biochemistry for Chemistry Students
תרגיל כיתות דן דוד204 א'1000-0800 סמ'  ב'

 

מבוא לביולוגיה של התא, מבוא לביולוגיה מולקולרית;
חלבונים: מבנה ותפקוד (תוך הדגש על מבנה ותפקוד ההמוגלובין), חלבוני ממברנה;
אנזימים: מבנה, פעילות, מעכבים, קו-פקטורים;

מטבוליזם: העברת סיגנלים, סוכרים, ביו-אנרגטיקה, גליקוליזה וגלוקוניאוגנזה, מעגל קרבס, שרשרת מעבר האלקטרונים ויצירת ATP, גליקוגן

 

חומרים חנקיים: פרוק חומצות אמיניות ומעגל השתנן. אינטגרציה של המעגלים המטבוליים. מבוא לביולוגיה מולקולרית.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2814-01
 מעבדה בכימיה 2
 Laboratorya Chemistry 2
פרופ בראלי קדמהמעבדה כימיה-שנקר212 ג'1500-0800 סמ'  א'
פרופ גולודניצקי דיאנה

שיטות מכשיריות בכימיה אנליטית: ספקטרופוטומטריה, בליעה אטומית, טיטרציות קונדומטריות, טיטרציות פוטנציומטריות, אנליזה איכותית, תאים אלקטרוכימיים, קינטיקה כימית, פרוייקטים בכימיה כללית ואנליטית.

 

 

 


 

 

 

0351-2814-02
 מעבדה בכימיה 2
 Laboratorya Chemistry 2
פרופ בראלי קדמהמעבדה כימיה-שנקר212 ד'1500-0800 סמ'  א'
פרופ גולודניצקי דיאנה

שיטות מכשיריות בכימיה אנליטית: ספקטרופוטומטריה, בליעה אטומית, טיטרציות קונדומטריות, טיטרציות פוטנציומטריות, אנליזה איכותית, תאים אלקטרוכימיים, קינטיקה כימית, פרוייקטים בכימיה כללית ואנליטית.

 

 

 


 

 

 

0351-2826-01
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  א'
0351-2826-02
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  ב'
0351-3001-01
 יישומי מחשב למדעים
 Applications Computer Science
ד"ר פלקסר אלעזרשיעור אורנשטיין101 ב'1600-1200 סמ'  א'

א.     תכנות

 

 

בשליש הראשון של הסמסטר תילַמד שפת התכנות C. ייצוג ואחסנה של נתונים במחשב - מספרים שלמים עם סימן וחסרי-סימן, מספרים בנקודה צפה, תווים ומחרוזות, השלכה (Casting). אריתמטיקה, בקרת הזרימה בתכנית, מערכים, פונקציות, העברת פרמטרים לפי ערך ולפי יחס. מצביעים ומבנים.

 

 

ב.     ממשק משתמש גרפי

 

 

השליש השני של הסמסטר יתמקד בכתיבת ממשק משתמש גרפי (GUI). המימוש ייעשה בסביבת העבודה CVI של נשיונל אינסטרומנט, המאופיינים בשני יתרונות ברורים:  (1 תאימות רב-פלטפורמית, ברמת קוד מקור, המאפשרת כתיבה זהה תחת Windows 95/98/NT, מקינטוש, סביבות UNIX (HP, SUN) ו- LINUX. (2 שקיפות מלאה למתכנת בשפת C - אין צורך בכתיבת פקודות ליצירת ה- GUI. מאפיינים נוספים של הסביבה הם:  תמיכה מלאה ב- ANSI C, תאימות ל- C++ על-ידי מהדר חיצוני ותמיכה רחבה מאוד בפניה להתקני חומרה (דבר החשוב בקורס ההמשך). הכרת סביבת הפיתוח הגרפית Lab View בשפת G והקישוריות שלה ל- CVI.

 

 

 ג.     ספריות מתמטיות ופתרון בעיות

 

 

השליש האחרון של הסמסטר יוקדש להכרת ספריות מתמטיות מתקדמות לפתרון בעיות מדעיות הנדסיות. בהן: אלגברה של וקטורים ומטריצות, סטטיסטיקה, חשבון קומפלקסי, התאמות, אינטרפולציות, עיבוד אותות ועוד. בחלק זה של הקורס, יוצגו מספר בעיות מדעיות (כגון: דינמיקה, סטטיקה, תרמודינמיקה, דיפוזיה, זרימה וכו') ופתרונן בעזרת הספריות הנ"ל.

 

 

הסטודנט יתרגל כתיבה מעשית לאורך כל הסמסטר.

 

 

בסיום הקורס הסטודנט יגיש עבודה בפתרון בעיה מדעית שהוא בחר. העבודה תפרט את מהות הבעיה לפתרון, ותציג לפתרון, ותציג את הפתרון בצורה ממוחשבת מלאה כולל ממשק משתמש גרפי חלונאי.

 

 

ספרות

 

 

    1)   The C (ANSI C) Programming Language, Kerlington and Ritchie.

 

 

    2)   C a Referance Manual, Harbison and Steele.

 

 

    3)   Lab Windows / CVI, National Instrument.

 

 

    4)   Lab View for Everyone, Wells and Travis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0351-3104-01
 מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מיבנית
 Crystallographic Introduction to Structural Chemistry
פרופ גולדברג ישראלשיעור הולצבלט007 ד'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור הולצבלט007 ד'1900-1800 סמ'  ב'

קרני-X ודיפרקציה של קרני-X מגביש; הגיאומטריה של המצב הגבישי; סימטריה; חבורות מרחביות; גורמי מבנה; סינתזות פוריה; בעית הפאזה; שיטות לקביעת המבנה הגבישי; דיוק הקביעה ותהליכי שיפור; דיון בתוצאות המושגות; קביעת קונפיגורציה אבסולוטית; תנודות חומניות ואריזה של מולקולות בגבישים; יישומים שונים של הקריסטלוגרפיה בכימיה מיבנית ובביולוגיה מבנית.

 

 

0351-3110-01
 אופקים בכימיה
 Horizons in Chemistry
פרופ כהן יורםשיעור הולצבלט007 ה'1000-0800 סמ'  א'

הקורס הינו סדרת הרצאות בנושאים המצויים כיום בחזית המחקר בכימיה. ההרצאות יינתנו על-ידי מורי ביה"ס לכימיה ויכללו סקירה רחבה של תחומי המחקר בכלל, ושל הפעילות המחקרית בביה"ס לכימיה בפרט.

 

 

בין התחומים שייסקרו: כימיה פיזיקלית, פיזיקה כימית, כימיה אורגנית, כימיה סופרא-מולקולרית, כימיה של חומרי טבע, כימיה אי-אורגנית, כימיה אנליטית וכימיה חישובית.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-3111-01
 עקרונות סינתזה אורגנית
 Principles of Organic Synthesis
ד"ר דוברובצקי רומןשיעור אורנשטיין102 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור אורנשטיין102 ד'1600-1500 סמ'  א'

בעיות התאמה וסלקטיביות בסינתזה אורגנית. גישת ה"ניתוק" וסינתונים אורגניים. בניית השלד הפחמני. אלקטרופילים ונוקלאופילים פחמניים. בניית ושינוי קבוצות פונקציונליות. קבוצות הגנה. סגירת טבעות.  עקרונות הסינתזה הסלקטיבית.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-3112-01
 בקרת תהליכים בעזרת מחשב אישי
 Processes Control by Personal Computer
ד"ר פלקסר אלעזרשיעור ומאורנשטיין101 ב'1400-1300 סמ'  ב'
שיעור ומאורנשטיין101 ב'1800-1400 סמ'  ב'

 

הקורס מתבסס באופן ישיר על החומר הנלמד בקורס המקדים - ישומי מחשב למדעים (מכטרוניקה), ונחלק לשני חלקים עיקריים:
         א.         התקני קלט / פלט
מבנה מחשב בסיסי: CPU - MEM - IO. פניה לכתובת מוחלטת בזיכרון, פניה ל Port בשפה עילית. מרחב הכתובות של התקן IO, אוגרים בהתקן IO, יציאות תקניות: ISA, PCI, RS-232, SPP, EPP, USB. כתיבה וקריאה של אות דיגיטלי, המושג הכללי של פסי כתובת ופסי נתונים ואותות הבקרה שלהם, המרות D/A ו A/D, כתיבה וקריאה של אות אנלוגי, הפרדה, תחום דינמי, קצב ורעש. פניה ע"י פסיקה ופניה ע"י Polling. מימושים של PWM לבקרת הספק. כל המרכיבים הנזכרים למעלה, משובצים בכרטיס אלקטרוני יעודי שתוכנן לשימושי הקורס.
         ב.         דגימה ובקרה בזמן אמת
דגימה בקצבים שונים, סינון רעשים, שימוש בטיימר. בקרה בחוג פתוח וסגור, ערך הייחוס וערך השגיאה, בקרת PID ואפיון הפרמטרים, בקרות מסדרים גבוהים יותר - 2P2Z - והשימוש בהם במערכות דינמיות. הסטודנט יתנסה בתכנות Multi-Threading, TCP, ובתכנות זמן אמת. מערכות בקרה לא לינאריות והקיזוז שלהן ע"י תוכנה (לינאריזציה).
 
הסטודנט יתרגל כתיבה מעשית לאורך כול הסמסטר. התרגול יעשה בעזרת הכלים שנלמדו בקורס המקדים. בחלק הראשון של הקורס התרגול יהיה במימוש פניה להתקני קלט פלט תקניים, כגון: התקשרות דרך ערוץ טורי, פניה לערוץ SPP, פניה ל Timer וכו'. בחלק השני התרגול יהיה בפתרון בעיית בקרה מעשית כגון: תנור, מנוע, זרוע וכד'.
 
בסיום הקורס הסטודנט יגיש עבודה מסכמת על מערכת הבקרה אותה בחר. העבודה תכלול תוכנה חלונאית גרפית, המבקרת את כלל המערכת ומציגה את תגובת המערכת בזמן.
The course is a weekly, one semester, 5-hour laboratory course. It provides the students with practical mechatronics. We begin with basic hardware elements such as counter timers, power-switching devices, power-amplifying devices (used in electromechanical control systems), and PWM controllers. All these devices are combined into a tailor-made I/O board, designed for this course.
The students experience multi-threading programming, real-time applications, and uses TCP protocol for control and data acquisition. Then, the students are fully prepared to control DC motors, stepper motors, heating elements, thermoelectric coolers, and sensing elements such as photo-resistor thermistors, opto-couplers and photodiodes.
0351-3113-01
 מבוא לתופעות אקראיות
 An Introduction to Stochastic Phenomena
שיעור סמ'  א'
ד"ר ראובני שלומישיעור בנין רב תחומי315 א'1900-1600 סמ'  א'

אקראיות עומדת בבסיסם של תהליכים רבים המתרחשים ברמה המיקרוסקופית. שני חלקיקים הנעים בתמיסה ימצאו עצמם במקומות שונים אפילו אם החלו את תנועתם מאותו מקום, באותו זמן, ובאותה מהירות; ובשני תאים זהים, הגדלים באותה סביבה, נמצא לרוב מספר שונה של מולקולות מסוג מסוים. אך מה החשיבות של תופעות אלו ודומותיהן? וכיצד ניתן בכלל לתאר אקראיות ולהבינה?

בשנים האחרונות חלה התקדמות טכנולוגית עצומה ביכולת לצפות בתהליכים המתרחשים ברמת המולקולה, החלקיק והתא הבודדים, אך במקרים רבים התיאור המתמטי הניתן לתהליכים אלו עדיין שאול מתורות קלאסיות שאינן מביאות בחשבון אקראיות כלל, או לחלופין עושות זאת בהסתמך על הנחות פשטניות. כך ניתן לפספס לחלוטין את אפשרות קיומן של תופעות מסוימות או לשגות בהבנתן של תופעות אחרות. קורס זה יוקדש להיכרות ראשונית עם התיאור והניתוח המתמטי של תופעות אקראיות במדעי הטבע והחיים.

הגישה בקורס היא גישה הסתברותית והחלק הראשון של הקורס יוקדש לשם הקניית ידע בסיסי בהסתברות ולשם פיתוח מספר "כלים" הסתברותיים. חומר הרקע לחלק זה של הקורס מצוי בשלושת הפרקים הראשונים של הספר "מבוא להסתברות" (ראשון ברשימה הביבליוגרפית, הספר מצוי בספריה).

בהמשך הקורס נדון במהלכים אקראיים מסוגים שונים, בתכונות המאפיינות אותם, ובקשר בינם ובין מושג הדיפוזיה. בין היתר נלמד על הילוך מקרי פשוט על סריג, בעיית החזרה לראשית, בעיית זמן הגעה ראשון, הילוך מקרי בזמן רציף, תהליכים המתוארים ע"י משוואת מסטר ונושאים נוספים ככל שיתיר הזמן. כפועל יוצא, נלמד להשתמש בכלים מתמטיים חשובים כגון פונקציות יוצרות והתמרות, ונכיר את משפט הגבול המרכזי על יישומיו והכללותיו. מעת לעת, נדון ביישומים באמצעות התיאוריה והכלים שפיתחנו. חלק זה של הקורס יתבסס על פרקים נבחרים מתוך הספר "צעדים ראשונים במהלכים אקראיים" (שני ברשימה הביבליוגרפית, הספר מצוי בספריה).

בחלק האחרון של הקורס נדון בנושאים הנמצאים בחזית המחקר וניישם את הכלים שרכשנו לשם ניתוח בעיות מתקדמות. הנושאים שיידונו בחלק זה יתחלפו מעת לעת ויתבססו על ספרות עדכנית (מאמרים וספרים) ועל רשימות המרצה.

0351-3203-01
 כימיה אורגנית פיסיקלית
 Physical Organic Chemistry
שיעור סמ'  ב'
פרופ ויגלוק ארקדישיעור אורנשטיין110 ב'1400-1200 סמ'  ב'

 

 
1. הקדמה: פרמטרים שימושיים לקביעת מנגנון ראקציה. השפעת מתמירים על ראקציות  אורגניות, משוואת המט ומשוואות LFER נוספות כפרמטרים ללימוד מנגנוני אפקט איזוטופי קינטי.
2. השפעת ממס - תלות בקבוע הדיאלקטרי, משוואת וינשטיין-גרינולד וסטיות ממנה, פרמטרים לקביעת הפולאריות של ממס - פונקציות Z, ET(30) וכו'.
3. חומרי ביניים פעילים - קרבאניונים: הכנה, שיטות לאפיונם, ייצוב. חומציות ובסיסיות בתמיסה ובפאזה הגאזית. מבנה וזוגיות יונים, טיב הקשר פחמן-מתכת,  תרכובות  אורגנו-ליתיום מבנה ופעילות.
4. חומרי ביניים פעילים - קרבוקטיונים: הכנה, שיטות לאפיונם, ייצוב, היפרקונוגציה, יוני קרבוניום קלאסיים ולא-קלאסיים.
5. ארומטיות ואנטי-ארומטיות - הגדרת הבעיה, הרחבה למערכות פוליציקליות,  קריטריונים תיאורטיים וניסיוניים לארומטיות. ראקציות קונצטריות,  חוקי Woodward-Hoffmann, אורביטלות חזית. תגובות פוטוכימיות.
6. אינטראקציות בין מולקולריות, יצירת מערכות סופראמולקולריות, מבנה, אפיון, ארגון עצמי, מערכות ינקלוזיה, מתגים וסנסורים כימיים וביוכימיים. 
0351-3206-01
 מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית
 Advanced Laboratory in Physical Chemistry
פרופ צשנובסקי אורימעבדה אורנשטיין101 א'1900-1300 סמ'  ב'
0351-3206-02
 מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית
 Advanced Laboratory in Physical Chemistry
פרופ אבן עוזימעבדה אורנשטיין101 ה'1900-1300 סמ'  ב'
0351-3207-01
 יסודות התהודה המגנטית
 Principles of Magnetic Resonance
פרופ גולדבורט אמירשיעור אורנשטיין111 א'1500-1300 סמ'  א'
שיעור אורנשטיין111 ה'1500-1400 סמ'  א'

הבסיס הפיזיקלי של תהודה מגנטית אלקטרונית  - תמ"א (EPR) וגרעינית  - תמ"ג (NMR); משוואות בלוך והמערכת המסתובבת, ; מכשיר התמ"ג, דגימה ועיבוד סיגנלים ע"י טרנספורם פוריה; היסט כימי; צימוד ספין-ספין; חילוף כימי; הבסיס הקוונטי של NMR; הצגה מטריציונית של אופרטורים; יחסי חילוף ופורמליזם האופרטורים (product operator formalism) לפענוח סדרות פולסים; נסיונות בתמ"ג דו-מימדי - COSY, HSQC, HMQC, ועוד; הבסיס הפיזיקלי של הדמייה  בעזרת תמ"ג (MRI); דיפוזיה; הבסיס של תמ"ג במצב מוצק

 

 

 


 

 

 

0351-3207-02
 יסודות התהודה המגנטית
 Principles of Magnetic Resonance
מר אהרוני תוםתרגיל אורנשטיין111 ה'1600-1500 סמ'  א'

הבסיס הפיזיקלי של תהודה מגנטית אלקטרונית  - תמ"א (EPR) וגרעינית  - תמ"ג (NMR); משוואות בלוך והמערכת המסתובבת, ; מכשיר התמ"ג, דגימה ועיבוד סיגנלים ע"י טרנספורם פוריה; היסט כימי; צימוד ספין-ספין; חילוף כימי; הבסיס הקוונטי של NMR; הצגה מטריציונית של אופרטורים; יחסי חילוף ופורמליזם האופרטורים (product operator formalism) לפענוח סדרות פולסים; נסיונות בתמ"ג דו-מימדי - COSY, HSQC, HMQC, ועוד; הבסיס הפיזיקלי של הדמייה  בעזרת תמ"ג (MRI); דיפוזיה; הבסיס של תמ"ג במצב מוצק

 

 

 


 

 

 

0351-3208-01
 מבוא לספקטרוסקופיה
 Applications of Spectroscopy
ד"ר פליישר שר-לי קרלשיעור בנין רב תחומי315 ב'1000-0800 סמ'  א'

מושגי יסוד בספקרוסקופיה:  ספקטרום רוטציה, ויברציה.  ספקטרום אלקטרוני.  עקרון פרנק-קונדון. 

 

 

 

0351-3209-01
 תרמודינמיקה סטטיסטית
 Statistical Thermodynamics
פרופ הוד עודדשיעור אורנשטיין111 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור אורנשטיין111 ג'1300-1200 סמ'  א'

הקדמה תרמודינמית - מושגי יסוד, חוקים יסודיים בתרמודינמיקה, פילוג הסתברותי - תורת האינפורמציה, פלוקטואציות, צברים קנוניים, גרנד קנוניים ופונקציות חלוקה, מכניקה סטטיסטית של גז אידיאלי, גזים לא אידאליים; נוזלים; פולימרים; מכניקה סטטיסטית קוונטית.

 

 

 

 

0351-3217-01
 מבוא לתורת המצב המוצק
 Introdction to Solid State Physics
פרופ זלצר יורםשיעור אורנשטיין110 ד'1300-1000 סמ'  ב'
מחזוריות וסימטריה של מוצקים גבישיים; מושג השריג ההופכי ויישומיו; דיפרקציה של קרני X וקביעת המבנה הגבישי; יסודות התורה הקוונטית של מוצקים; דינמיקה של שריג בקרוב ההרמוני ויישומה למערכות פשוטות; פונונים; תכונות תרמיות של מוצקים (בתאום עם החומר הנלמד בתרמודינמיקה סטטיסטית); מודלים למבנה האלקטרוני של מוצקים: קרוב הצימוד החזק, מודל האלקטרונים הכמעט חפשיים, מודל פסי האנרגיה במוליכים, מבודדים ומוליכים למחצה ויישומם להתקנים אלקטרוניים בסיסים; יסודות פנומנולוגיים של תופעת העל-מוליכות.
0351-3302-01
 כימיה אורגנית מתקדמת
 Advanced Organic Chemistry
פרופ קול משהשיעור ותאורנשטיין110 ג'1800-1700 סמ'  ב'
שיעור ותבנין רב תחומי315 ה'1300-1100 סמ'  ב'

סטריאוכימיה סטאטית ודינמית, אנליזת קונפורמציות, מבוא לתורת המסלולים המולקולריים בכימיה אורגנית, תגובות פריציקליות. פוטוכימיה אורגנית, ארומטיות. מבוא לסינתיזה כירלית  - שיטות ושימושים.

 

 

 

 

0351-3305-01
 מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית
 Advanced Laboratory in Organic Chemistry
פרופ פרידמן מיכהמעבדה כימיה-שנקר201 ד'1300-0800 סמ'  א'
מעבדה כימיה-שנקר201 ה'1600-1000 סמ'  א'
פרופ כרמלי שמואל
פרופ ויגלוק ארקדי

ביצוע סינתזות רב-שלביות אשר כוללות עבודה עם ראגנטים אורגנו-מתכתיים, הפעלת תגובות גירניאר, רפורמצקי, וויטיג, רזולוציה אופטית, חיזורי הידרידים, הידרוגנציות וסינטזות של תרכובות הטרוציקליות; לימוד פעיל של השימוש בספרות הכימית; נסיונות מתקדמים: פוטוכימיה, קביעת פרמטרים פיזיקליים, בידוד וזיהוי חומרי טבע, סינתזות עם אמוניה נוזלית, דיבורן ואוזונוליזה; שימוש פעיל במיכשור ספקטרוסקופי - גז כרומטוגרף, תהודה מגנטית גרעינית, אינפרא אדום.

 

 

 


 

 

 

 The Advanced Organic Laboratory Course includes multistep step syntheses of organic compounds through the use of organometalic reagents such as Grignard and Wittig reagents, liquid ammonia, hydride and catalytic hydrogenations, syntheses of heterocyclic compounds, optical resolution of chiral synthetic products, photochemistry and isolation of natural products. The laboratory practice is coupled with advanced literature search techniques and active use of analytical methods such as: GC-MS, MS, NMR, IR, UV melting point and optical rotation measurement.
0351-3308-01
 יישום שיטות פיסיקליות בכימיה אורגנית
 Applications of Physical Methods in Organic Chemistry
פרופ כרמלי שמואלשיעור אורנשטיין110 ד'1500-1300 סמ'  א'

לימוד העקרונות של השיטות הפיזיקליות הבאות: תהודה מגנטית גרעינית (פרוטונים ופחמן 13); תמ"ג דו-ממדי; נפיצה אופטית סבובית ודיכרואיזם סבובי; ספקטרומטרית מסות; ספקטרום אולטרה  - סגול; ספקטרום אינפרא  - אדום וספקטרום ראמאן; דיפול מומנט. השימוש בשיטות הספקטראליות הנ"ל לצורך קביעת מבנה של תרכובות אורגניות, קביעת שיווי  - משקל קונפורמציוני וקביעת קונפיגורציה אבסולוטית.

 

 

הקורס כולל לימוד אלמנטי סימטריה ויושם דגש על מבנים מרחביים.

 

 

 

 


 

 

 

0351-3311-01
 יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית
 Fundamentals of Electrochemical Technology
פרופ פלד עמנואלשיעור אורנשטיין102 ב'1200-1000 סמ'  א'
מבוא לקינטיקה אלקטרוכימית; ציפויים אלקטרוכימים - מבוא: התפלגות זרם ראשונית ומישנית, כח זריקה מקרוסקופי וכח זריקה מיקרוסקופי, שיטוח והברקה, מנגנוני פעולת חומרי תוספת; שימושים: מבנה, סוגים, תפקוד ובקרה של אמבטים, ציפויים נגד קורוזיה, ציפויים פונקציונליים; ציפוי מעגלים מודפסים, ציפוי חצאי מוליכים; ציפויים אל-חשמליים תאוריה ושימושים; עיבוד אלקטרוכימי של מתכות: קידוח חריטה, כרסום ושיוף, תיאוריה ושימושים; צביעה אלקטרוכימית: מנגנון התהליך, בקרה ושימושים; ציפויים אנודיים: תאוריה ושימושים.
0351-3312-01
 סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)
 Advanced Chemistry Workshop
פרוייקט סמ'  א'
התלמיד מצטרף לאחת מקבוצות המחקר יום בשבוע במשך סמסטר.

 
0351-3312-02
 סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)
 Advanced Chemistry Workshop
פרוייקט סמ'  ב'
התלמיד מצטרף לאחת מקבוצות המחקר יום בשבוע במשך סמסטר.

 
0351-3322-01
 סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר)
 Advanced Chemistry Workshop 2
פרוייקט סמ'  א'
0351-3402-01
 שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
 Advanced Methods in Analytical Chemistry
פרופ עמירב אביבשיעור אורנשטיין102 ג'1900-1700 סמ'  א'

שיטות הפרדה:  כרומטוגרפיה, אלוציה, מושג הפלטה התאורטית ויעילות הפרדה, כרומטוגרפיה גאזית (GC), כרומטוגרפיה נוזלית (HPLC).

גלאים: תכונות גלאים, גבול אבחנה, תחום לינארי, סלקטיביות, צימוד גלאים למכשור כרומטוגרפי GC ו HPLC, ותפעול עצמאי.

ספקטרומטרית מסות: סוגי מפרידי מסות, מקורות יונים, צורות הכנסת דוגמה, גלאי יונים. צימוד ספקטרומטר מסות עם כרומטוגרף גאזי וכרומטוגרף נוזלי. (GC-MS and LC-MS)

שיטות אופטיות וספקטרוסקופיה אטומית: ספקטרוסקופיה אינפרה-אדום FTIR, שיטות להבה, בליעה אטומית, מנורה בעלת קטודה חלולה, פליטה אטומית מושרית פלזמה (ICP-AE) ספקטרומטרית מסות אטומית (ICP-MS).

0351-3407-01
 מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
 Laboratory in Advanced Methods in Analytical Chemistry
פרופ עמירב אביבמעבדה אורנשטיין108 ג'1200-0800 סמ'  ב'

כרומטוגרפיה גאזית (GC), כרומטוגרפיה נוזלית (HPLC), גאז-כרומטוגרפיה - מס-ספקטרוסקופיה
(
GC-MS), בליעה אטומית (AA)
 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-3407-02
 מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
 Laboratory in Advanced Methods in Analytical Chemistry
מעבדה סמ'  ב'
פרופ עמירב אביבמעבדה אורנשטיין108 ג'1700-1300 סמ'  ב'

כרומטוגרפיה גאזית (GC), כרומטוגרפיה נוזלית (HPLC), גאז-כרומטוגרפיה - מס-ספקטרוסקופיה
(
GC-MS), בליעה אטומית (AA).

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-3408-01
 כימיה אי-אורגנית מתקדמת
 Advanced Inorganic Chemistry
פרופ קול משהשיעור בנין רב תחומי315 א'1100-0900 סמ'  ב'

מחזוריות בתכונות כימיות. כימיה קואורדינטיבית: ליגנדות וקומפלקסים, מבנה גאומטרי ואיזומריזציה, הכנה של תרכובות קואורדינטיביות, יציבות של תרכובות קואורדינטיביות, תורת השדה הגבישי ותורת שדה הליגנדה עבור קומפלקסי מתכות מעבר. מספר היבטים של כימיה ביו-אי-אורגנית.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-3816-01
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 2
 Laboratory in Physical Chemistry 2
פרופ גולדבורט אמירמעבדה אורנשטיין001 ג'1700-1300 סמ'  א'
ד"ר פליישר שר-לי קרל
0351-3816-02
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 2
 Laboratory in Physical Chemistry 2
פרופ גולדבורט אמירמעבדה אורנשטיין001 ג'1200-0800 סמ'  א'
ד"ר פליישר שר-לי קרל
0351-3819-01
 כימיה של סוכרים
 Carbohydrate Chemistry
פרופ פרידמן מיכהשיעור אורנשטיין102 ב'1600-1400 סמ'  ב'
0351-3826-01
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  א'
0351-3826-02
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  ב'
0351-4051-01
 אופטיקה ושימושיה במקורות אור ומערכות הדמיה
 Optics and its applications in light sources and imaging systems
שיעור סמ'  ב'
ד"ר שוורץ טלשיעור אורנשטיין110 ג'1200-0900 סמ'  ב'

אופטיקה ושימושיה במקורות אור ומערכות הדמיה

 

Optics and its applications in light sources and imaging systems
ד"ר טל שוורץ

 

 

 

מספר שעות: 3

 

דרישות קדם:
0351-2512  שיטות מתמטיות בכימיה

 

נושאי הלימוד:

 

אופטיקת קרניים

 

מערכות אופטיות

 

אינטרפרומטרים ומהודים אופטיים

 

אופטיקת פורייה

 

דימות

 

סינון מרחבי

 

גלים אלקטרומגנטיים בחומר

 

סיבים אופטיים

 

קיטוב

 

חומרים לא איזוטרופיים

 

פלזמונים משטחיים

 

קוהרנטיות של אור

 


ציון סופי:

 

80% בחינה, 20% תרגילי בית

 

0351-4052-01
 נושאים נבחרים בכימיה סינתטית אורגנית וביואורגנית
 Selected topics in synthetic organic and bioorganic chemistry
פרופ פורטנוי משהשיעור פיזיקה-שנקר105 ב'1100-0900 סמ'  ב'
פרופ שבת דורון
Course Syllabus
 
Graduate course
 
Title: Selected Topics in Synthetic Organic and Bioorganic Chemistry
 
Prof. Moshe Portnoy and Prof. Doron Shabat
 
2 Credit points
 
Prerequisite: Organic Chemistry 1, Organic Chemistry 2
 
Course Objectives/Goals: Introduce students to methodologies of synthetic organic and bioorganic chemistry that are not covered by current undergraduate or graduate programs:
 1. Familiarize students with the methodology of solid-phase organic synthesis
 2. Acquaint students with modern methods of chemical bioconjugation
 3. Introduce students to useful organic reactions, broadly applied in modern organic and bioorganic synthesis, that are not included in prerequisite courses.
 
Course format: In the first part of the course the lecturers will present to students the methodologies of solid-phase organic synthesis and chemical bioconjugation in a standard lecture format.
In the second part of the course each participating students will chose an organic reaction that is: 1) synthetically useful and broadly applied in organic/bioorganic synthesis; 2) not included in the basic courses Organic Chemistry 1 and Organic Chemistry 2, or in advanced courses Principles of Organic Synthesis and Selected Topics in Organometallic Chemistry. The student will prepare a brief presentation of the reaction that will include the typical substrates, conditions, reagents or catalysts, advantages, as well as mechanism, applications in multistep synthesis, stereochemical aspects, etc. Additionally, the student will provide a list of homework problems, associated with the chosen reaction, but not explicitly covered in the presentation. The problems will be discussed jointly at the next meeting and participation of the students in their solution will be translated into part of their final grades.
 
Grade: Presentation + Participation in Solution of Homework Problems.
 
 
0351-4105-01
 שיטות נסיוניות מתקדמות בכימיה פיזיקלית
 Advanced Experimental Methods
שיעור סמ'  א'
פרופ אבן עוזישיעור בנין רב תחומי315 ה'1400-1200 סמ'  א'
0351-4228-01
 כימיה קוונטית מתקדמת
 Advanced Quantum Chemistry
שיעור סמ'  א'
פרופ קלדור עוזישיעור אורנשטיין110 ג'1200-1100 סמ'  א'
שיעור אורנשטיין110 ד'1300-1100 סמ'  א'

אופרטורי סימטריה מוכללת. שיטות לאנרגיית קורלציה באטומים ובמולקולות: 

אינטראקציה של קונפיגורציות, תורת ההפרעות, שיטת ההפרעות הרב גופית בעזרת קוונטיזציה שנייה, שיטת הצברים המצומדים. כימיה קוונטית יחסותית.

0351-4310-01
 כימיה אורגנו-מתכתית
 Organometallic Chemistry
שיעור סמ'  א'
פרופ קול משהשיעור אורנשטיין110 ג'1600-1400 סמ'  א'
מבוא לקישור הכימי בקומפלכסים אורגניים עם מתכות המעבר, גורמי יציבות, סיווג קומפלכסים, תגובות סטויכיומטריות וקטליטיות.
0351-4312-01
 פרקים נבחרים בכימיה אורגנו-מתכתית
 Organometallic Chemistry - Selected Topics
פרופ ויגלוק ארקדישיעור ד'1600-1400 סמ'  ב'
נושאים מתקדמים בכימיה של תרכובות אורגנו-מתכתיות משורות המעבר, דיון בקטליזה הומוגנית, תגובות אננטיוסלקטיביות, מחקרים מנגנוניים והתפתחויות עדכניות בעשור האחרון.

דרישות מוקדמות – כימיה אורגנית מתכתית.
0351-4430-01
 תכנון, סינתזה ושימושים של פולימרים חכמים
 Design, Synthesis and Applications of "Smart" Polymers
שיעור סמ'  ב'
ד"ר אמיר רועישיעור כיתות דן דוד204 ה'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס יתחיל במבוא לפולימרים תוך הכרת מושגי יסוד בכימיה של פולימרים, שיטות הכנה (פילמור רדיקלי, אניוני, קטיוני ועוד) ושיטות אפיון מקובלות. לאחר מכן נתמקד בהכנת מבנים בעלי ארכיטקטורה מולקולארית שונה (copolymers, block-copolymers, grafted polymers, dendrimers, dendrimer-polymer hybrid, etc.), שיטות האיפיון ודיון באתגרים בהכנת מבנים מאקרומולקולריים שונים. בהמשך נדון ב"התנהגותם" של פולימרים, יכולתם לעבור אירגון עצמי לקבלת מבנים סופר מולקולאריים והקשר בין מבנה הפולימר והמבנה הסופר מולקולארי המתקבל. עיקר הקורס יודגש ללימוד, הכרה ודיון בדוגמאות לתיכנון והכנה של מערכות סופר מולקולאריות המורכבות מפולימרים חכמים אשר יכולים לשנות את תכונותיהם כתוצאה של גירוי חליצוני (אור, חומציות, טמפרטורה ופעילות אנזימטית) תוך דגש על הפוטנציאל והחשיבות של מערכות סופר מולקולאריות חכמות.

0351-4510-01
 תכנון מכשור למחקר
 Planning of Research Apparatus
מר רוזן ערןשיעור אורנשטיין101 ג'1800-1600 סמ'  ב'

לימוד בסיסי של תוכנת SolidWorks – יצירת מודל, בניית שרטוט, בניית מודל הרכבה. הכרת חומרים המקובלים לבניית מכשור מעבדה. הכרה כללית של טכנולוגיות ייצור. התנסות/ ביקור מעשי בבית המלאכה המכני.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351-4810-01
 מעבדה בכימיה חישובית
 Laboratory in Computational Chemistry
ד"ר אליאב אפריםמעבדה אורנשטיין101 ד'1400-0900 סמ'  ב'

מטרת מעבדה זו היא להקנות לתלמידים ידע ראשוני ויכולת בסיסית בפתרון בעיות חישוביות בכימיה תוך שימוש בתוכנות מסחריות מוכנות הכתובות עבור תחנות עבודה במערכות Unix ו- Window. אין צורך בידע בתכנות או בשיטות חישוב, וכמו כן המעבדה אינה דורשת ידע מוקדם בכימיה תאורטית. הדגש הוא על הכרת היכולות שתוכנות אלה מאפשרות למשתמשים המעוניינים בהבנת התכונות הכימיות (מבנה, אנרגטיקה) והתהליכים במערכות אותן הם חוקרים, המעבדה מיועדת בעיקר לכימאים ניסיוניים בכל השטחים (הנסיונות עצמם יתמקדו בעיקר בתהליכים בכימיה אורגנית) המעונינים להשתמש בכימיה חישובית במחקרם ובקריירה המקצועית העתידית שלהם. לפיכך אין למעבדה זו דרישות קדם פרט לקורס בכימיה כללית (שנה א') והקורס הבסיסי בכימיה פיזיקלית (שנה ב') הכולל הקדמה בכימיה קוונטית.

 

 

 

 

פרטים נוספים על המעבדה ניתן לקרוא באתר האיטרנט:

 

 

http://atto.tau.ac.il/~nitzan/complab.html

 

 


 

 

0351-4812-01
 מכניקה סטטיסטית - שווי משקל ודינמיקה
 Statistical Mechanics - Equilibrivm and Dynamics
שיעור סמ'  א'
פרופ ביקסון מרדכישיעור בנין רב תחומי315 ד'1100-0900 סמ'  א'
שיעור בנין רב תחומי315 ה'1200-1000 סמ'  א'
מכניקה קלאסית במרחב הפזות; פונקציות התחלקות ומשוואת ליוביל; מטריצת הצפיפות ומשוואת ליוביל הקוונטית; יסודות מכניקה סטיטיסטית של שיווי-משקל; גזים אידיאליים: בולצמן,
בוז-איינשטיין, פרמי-דירק; מערכות לא-אידיאליות; מודל איסינג; תיאוריית השדה הממוצע; גזים
לא-אידיאליים; הפיתוח הויריאלי ודיאגרמות מאייר; נוזלים: פונקציות התחלקות וקורלציות; פלוטואציות ותנועה בראונית; רלכסציה ותגובה ליניארית; פונקציות קורלציה בזמן ומקדמי העברה; משוואת בולצמן; שווי משקל מקומי ופתרונות הידרודינמיים.