שנה"ל תש"ף

0341-1200-01
 מבוא למדעי האטמוספירה
 Introduction to Atmospheric Sciences
פרופ פרייס קוליןשיעור ותקפלון118 א'1300-1100 סמ'  ב'
שיעור ותקפלון118 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס הוא קורס מבוא לנושאים רבים בתחום של מדעי האטמוספירה, עם מיקוד בנושאי מזג אוויר ואקלים של כדור הארץ.

פרק 1: תנועה של כ"א מסביב לשמש, עונות השנה ומאזן אנרגיה

פרק 2: הרכב האטמוספירה, התפקיד של אדי מים באטמוספירה, בליעה ופליטה של קרינה, ופיזור אור באטמוספירה.

פרק 3: חוק הגזים, תרמודינמיקה, מבנה אנכית של האטמוספירה, יציבות סטטית, ויצירת עננים וגשם.

פרק 4: רוחות וצירקולציה הכללית באטמוספירה, חזיתות חמות וקרות, וזרמים באוקיאנוסים.

פרק 5: החור בשכבת האוזון, התחממות גלובלית.

 

This course is an introductory course in Atmospheric Sciences, giving a broad background about the weather and climate of the Earth.  We start with describing the Earth's motion as a planet, the seasons and Energy Balance in Chapter 1.  This is followed (Chapter 2) by looking at the composition of the atmosphere, the role of water vapor in the atmosphere, and the long-wave and short-wave radiation entering and leaving our atmosphere.  We also discuss light scattering in the atmosphere.  Chapter 3 deals with the different gas laws, thermodynamics, atmospheric layer structures, instability in the atmosphere, with the resulting formation of clouds and rain.  We then move onto the flow patterns in the atmosphere (winds) and oceans (currents) in Chapter 4, while also discussing cold and warm frontal systems.  Finally in Chapter 5 we focus on two major crises that Atmospheric Scientists are dealing with in recent years: the Ozone Hole primarily over Antarctica, and Global Warming.

 
0341-1201-01
 מבוא למדעי כדור הארץ
 Introduction to earth sciences
פרופ מרקו שמואלשיעור הולצבלט007 ד'1800-1600 סמ'  א'
שיעור א'2000-1800 סמ'  א'

בקורס נלמד את צורת המחשבה הגאולוגית ושיטות המחקר המיוחדות לתחום ונעסוק בשאלות העיקריות במדעי כה"א, כגון איך הוא נוצר? איך הוא התפתח? אילו תהליכים מתרחשים בו? מהם מקורות האנרגיה לתהליכים? מהי סביבתו ומהם הקשרים עמה? מתי ואיך נוצרו החיים? איך יודעים את המבנה הפנימי של כדור הארץ?

מה מאפיין את השדה המגנטי של כדור הארץ, חשיבותו לעולם החי, החום של כדור הארץ – פיזור הטמפרטורות בפני השטח, מקורות החום, הקשר למבנה כדור הארץ.

הרכב האטמוספירה, התפתחות האטמוספרה, בעבר ובהווה ומשמעויות לעתיד,

מה יש בפני השטח – משפחות הסלעים העיקריות – מגמתיים-סדימנטריים-מטמורפיים: מאפיינים חיצוניים, הופעה בנוף, אקלים כדור הארץ היווצרות ושינויים בסביבות קדומות-פאליאוגיאוגרפיה, עדויות לאקלים קדום - פאליאואקלים.

קורלציה סטרטיגרפית, שיחזור סביבות השקעה. הצטברות סדרות עבות והשתפלות של אגני השקעה.

אבולוציה – על פי רקורד המאובנים בסלעי משקע, קונטקסט ההופעה של מאובנים, הכחדות, זמן גיאולוגי, תיארוך יחסי

דפורמציה בסלעים – סוגי מבנים גיאולוגיים ומשמעותם, מאמץ-מעוות, הגורמים שמשפיעים על התנהגות הסלעים

היסטוריה גיאולוגית. אי התאמות, חוסר בחתך (unconformities) ועיצוב פני השטח.

איזוסטזה, טקטוניקה, היווצרות יבשות ואוקיאנוסים, רעידות אדמה, סוגי גלים סייסמיים, מחזור סייסמי, קביעת מיקום, מגניטודה, עוצמה, מומנט, נפיצות GR

סיורים: בסיור לחוף הים נלמד על תהליכים בגבול ים-יבשה, רכס הכורכר וסביבת החוף, שינויי מפלס, שינויי אקלים ומחזורי מילנקוביץ,מבנה מדף היבשת.

 

The course addresses fundamental questions about Planet Earth and teaches the basic geological research methods and lines of thought. We will learn about the way Earth was formed, the processes that govern its evolution, both at depth and at the surface, how we know its composition and structure, how life evolved, how the different systems interact – the geosphere, hydrosphere, and atmosphere, how we reconstruct past environments, past climates, and past geography, what are the energy sources that propel the tectonics, ocean and atmospheric circulations, how we know about the tectonic plates and the occurrence of earthquakes, volcanos, and other natural hazards. 

 
0341-1206-01
 מבוא לגיאופיזיקה
 Introduction to Geophysics
פרופ רשף משהשיעור קפלון118 ג'1700-1400 סמ'  ב'
 יסודות האלסטיות,מאמץ-מעוות,גלים סייסמים,קרניים וחזיתות גל,חוק סנל ,עקרון פרמה ,עקרון הויגינס,למוד מבנה כדו"א מגלים סייסמים,עקרונות שיטת הרפלקציה הסיסמית,עקרונות עיבוד נתונים  ופענוח של נתונים סיסמיים.השדה הגרביטציוני של כדו"א ,שימוש בשיטות גרבימטריות ללימוד מבנה תת הקרקע. השדה המגנטי של כדו"א ,שימוש במדידות מגנטיות ללמוד מבנה תת הקרקע.

Principles of elasticity, stress and strain, seismic waves, rays and wave-fronts, Fermat principle, Huygens principle, Snell’s law, study of the Earth from seismic waves. Principles of seismic reflection, principles of seismic data processing and interpretation. The gravitational field of the Earth, use of gravimetric methods to study the subsurface. The magnetic field of the Earth, the use of magnetic methods to study the subsurface.

0341-2000-01
 מעבדת שדה בגיאולוגיה (קמפוס)
 Campus in Geology and Geophysics
פרופ מרקו שמואלפרוייקט סמ'  א'

מעבדת השדה (קמפוס) מיועדת להקנות מיומנות בזיהוי וניתוח של מגוון סלעים ומבנים גיאולוגיים ולימוד והתנסות בשיטות עבודת שדה בגיאולוגיה. הקורס חובה לתלמידי החוג למדעי כדור הארץ. המעבדה תיערך בשטח במספר אתרים במכתש רמון ובאזור אילת. 

מהלך הקורס: עיקר עבודת המעבדה תתקיים במחנה בשטח. היציאה לשטח תהייה מוקדם בבוקר והחזרה לאכסניה בסוף היום. בתחילת היום יתקיים סיור מודרך ואחריו תיעשה עבודה עצמאית בחוליות בנות 3-4 סטודנטים.  

הנושאים שנלמד כוללים תאור חתך עמודי של טור סלעי משקע, פענוח הסביבות הפאליאוגאוגרפיות, מדידות נטיה באמצעות מצפן גאולוגי וסרט מדידה, הגדרת סלעים באמצעי שדה - זכוכית מגדלת, חומצה ומסמר פלדה, וניתוח מבנים גאולוגיים כגון שכבות נטיות, קימוט, מחדרים מגמתיים, מבנים מטמורפיים, היסטוריה מטמורפית, טקטוניקה צעירה, פעילות גאולוגית עכשוית, קונטקסט כללי - טקטוניקת הלוחות. כמו כן נלמד לכתוב דוח גאולוגי, להכין מפה וחתכי רוחב ולסכם היסטוריה גאולוגית מורכבת.

בכל ערב תיערך פגישה לסיכום ולכתיבת דוח. כל חוליה תגיש דוח בנפרד, כל הדוחות ייכתבו במסגרת הקמפוס בערב ויוגשו למדריכים עד חצות. אין אפשרות להגיש דוחות אחרי הקמפוס. ביום האחרון ייערך בוחן בשטח. הבוחן יהיה אישי ולא קבוצתי.

נוכחות בכל ימי הקמפוס – חובה. הרישום המפורט במחברת שדה במהלך המחנה – חובה.

הציון הסופי יינתן על פי הדוחות הקבוצתיים בתוספת הציון האישי על הבוחן שייערך ביום האחרון.

תנאי קדם: קורס מבוא למדעי כדור הארץ וקורס מבוא לגאופיזיקה.

לקראת המחנה יש לחזור על הגדרות סלעים וטקטוניקת הלוחות כפי שנלמדו בקורס מבוא לגיאולוגיה.

אתר הקורס:

http://www.tau.ac.il/~shmulikm/field-lab-(campus).html

The mapping course will develop an understanding of the principal field methods and of presenting geological and structural data, namely maps, cross sections and stereographic projections. We will also learn how to put local geological observations in the global and the plate tectonics contexts.

The course will include four days in which the students work in group of 3-4 in various types of geological mapping in increasing complexity. We start with a stack of inclined strata, then map a reclining syncline, a terrane with magmatic and metamorphic rocks, and outcrops of active faults.

A detailed report will be written in groups after each work day. 

On the last day we will hold an exam in which the students are assigned a geological problem in the field. The exam is individual.

The final grade is based on the reports and the individual exam grade.

0341-2005-01
 פיזיקה של האטמוספירה
 Physics of the Atmosphere
פרופ פרייס קוליןשיעור ותקפלון118 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותקפלון118 ה'1000-0900 סמ'  א'

הקורס מתמקד בכמה נושאים עיקריים בפיסיקה של האטמוספירה. הקורס מחולק ל-3 חלקים:

1. פיסיקת עננים: החשיבות של עננים במזג אוויר ואקלים; מתכון ליצירת ענן; גידול של עננים חמים וקרים; תהליכים להווצרות של גשם.

2. חשמל אטמוספירי:  חישמול של טיפות ענן; היווצרות של ברקים; שדוני ברקים; תצפיות רדיו של ברקים; המעגל החשמלי הגלובלי באטמוספירה

3. מעבר קרינה: פרמטרים פיסיקאלים; חוקי קרינה;תהליכים פיסיקאלים של מעבר קרינה; משוואת מעבר קרינה; תופעות אופטיות באטמוספירה.

   This is a second year undergraduate course that deals with the Physics of the Atmosphere.  There are three parts to this course: Cloud microphysics, cloud electrification and radiative transfer.

The Cloud Physics covers topics related to radiation balance and the importance of clouds in climate; the ingredients needed to produce clouds; warm and cold clouds; rainfall production.

The Atmospheric Electricity part covers: cloud electrification; lightning generation, sprites, radio observations of lightning, and the global atmospheric electric circuit.

The Radiative Transfer section covers basic physical quantities, the general radiation laws, the equation of radiative transfer and atmospheric optical phenomenon. 

0341-2007-01
 מעבדה במדעי כדור הארץ
 Geosciences Lab
פרופ הרניק נילישיעור ותקפלון324 ב'1600-1200 סמ'  ב'

 

התלמידים יתחלקו לזוגות וייבצעו חמישה ניסויים במהלך הסמסטר, ועוד ניסוי מסכם. בניסויים  תודגמנה תופעות מגוונות מהתחומים הנלמדים בחוג.

המעבדות מדגימות עקרון פיזיאקלי או תופעה הקשורות לנושאים הבאים:

 

מאזן הכוחות בהוריקן, 

קונבקציה כמו בשכבת הגבול,בתוך עננים, במעטפת כדור הארץ ובפלנטות אחרות

הסירקולציה הכללית באטמוספירה- תא הדלי וסופות מזג אויר

זרימת כבידה, הרלוונטית לזרימת קרחונים, לבה, ועוד.

גלים פלנטריים שנוצרים כתוצאה ממעבר זרם הסילון על פני רכסי ההרים הגדולים

מעבר קרינה באטמוספירה- חוק ביר למברט ופיזור ריילי

עקרונות בסיסיים של חישה מרחוק

מאזן האנרגיה הבסיסי באקלים של פלנטה

הווצרות עננים

גילוי פלנטות מחוץ למערכת השמש

חישה מרחוק של אסטרואידים

 

התלמידים ישתמשו במגוון מכשירים, כולל weather in a tank - מיכל מים מסתובב, ספקטרופוטומטר חיישני טמפרטורה קרמיים, וכן מגוון תוכנות איסוף ועיבוד נתונים שהמרכזית בהן היא מאטלב.

 

לקורס אתר מודל ובו קבצי הכנה והנחיות על כל מעבדה, חומר רקע כללי, וכן פרוט מבנה המעבדה המסכמת. קבצי ההנחיות כוללים חומר רקע ופרוט של מטרת הניסוי. תכנון הניסוי המפורט וביצועו יתבצעו על ידי התלמידים, בהנחיית המדריכים. 

 

The students will perform, in pairs, five experiments plus a summary lab, chosen for them from the list of labs below. Each lab will demonstrate a physical principle or phenomenon related to different topics in Earth sciences.

 

List of labs:

 

The balance of forces in a Hurricane

Convection (as in the boundary layer, clouds, the Earth's mantle, planets)

The general circulation of the atmosphere: the Hadley cell and mid latitude storms

Topographic planetary waves

Radiative transfer- Beer-Lambert law and Rayleigh scattering

Basic principles of remote sensing

Energy balance and climate of a planet

Cloud formation

Gravity currents‪, relevant to the flow of  ice sheets‪, lava‪, and more

Exoplanet detection

Remote sensing of asteroids

 

The students will use a variety of instruments, including Weather in a Tank (a rotating water tank), a spectrophotometer and resistance‪-based temperature sensors, as well as a variety of data acquisition and processing software, the main one of which is MATLAB

  The course has a detailed moodle web page which includes an instructions file foreach lab as well as general instructions and details aobut the summarizing lab‪. The instructions file includes background and the goals of each expriment‪. The detailed plannig and execution of the experiments will be done by the students‪, with guidance from the instructors‪.

0341-2008-01
 מבוא לאנליזה נומרית
 Introduction to Numerical Analysis
ד"ר ברקן רועישיעור ותאורנשטיין102 א'1500-1200 סמ'  ב'
שיעור ותאורנשטיין102 ג'1300-1200 סמ'  ב'
0341-2009-01
 מכניקת הרצף גאופיזית - זורמים
 Introductory Continuum Mechanics - Fluids
פרופ חפץ אילשיעור ותקפלון118 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותקפלון205 א'1400-1300 סמ'  א'

The continuum assumption and the Knudsen number. Strain and stress in ideal, Newtonian and rheological fluids. Eulerain and Lagrangian temporal derivatives in the continuity equation. Body and surface hydrodynamic forces composing the Navier-Stokes equation. Energy balance and the Bernoulli potential. Vorticity and circulation in barotropic and baroclinic flows. Potential flow and the Cauchy-Riemann conditions. Flow around bodies with and without circulation. The Magnus effect and the Kutta-Zhukowsky lift theorem. Waves in continuous media: sound waves and shallow and deep gravity waves. Phase versus group velocity and dispersion relation. Lagrangian trajectories and the Stokes drift. Instability of shear flow: The Rayleigh and Fjortoft necessary conditions for shear instability and the conservation of wave-action and pseudo-energy. Kelvin-Helmholtz instability and the Richardson number criterion. Thermal instability: Rayleigh-Taylor and Rayleigh-Benard convection. Spectral truncation and the Lorenz low order chaos model. The butterfly effect and the notion of strange attractor.

0341-2206-01
 טקטוניקה ואנליזה גאודטית
 Structural Geology
ד"ר ענבל אסףשיעור אורנשטיין102 ד'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס נועד ללימוד מבנים בסלעים כגון קמטים, סדקים והעתקים בגדלים שונים מסנטימטרים ועד עשרות קילומטרים. נלמד את שיטות התיאור של המבנים, אופן הניתוח שלהם, שיטות המחקר, אופן היווצרות המבנים, משמעותם הטקטונית, מעוות מאמץ והקשר ביניהם, חוק הוק, קריטריון מוהר-קולומב, הקשר בין מבנים גיאולוגיים וצורת פני השטח, הקשר לרעידות אדמה, קריאת מפה גיאולוגית ומפה סטרוקטורלית.

In this course we aim at understanding geometries, kinematics, mechanics and mechanisms of deformed rocks. It will cover the principles of rock deformation: how to classify structures, basic stress and strain, the mechanisms by which rocks deform, and how we use this knowledge in a variety of applications.

0341-2221-01
 מבוא לכימיה
 Introduction to Chemistry
ד"ר סגל רוזנהי מיכלשיעור ותאורנשטיין111 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותאורנשטיין111 ד'1600-1400 סמ'  ב'

מבנה האטום; הטבלה המחזורית; קשרים כימיים: קשרים תוך-מולקולריים ובין-מולקולריים; גזים; מסיסות; שיווי-משקל כימי; חומרים קשי-תמס; חומצות ובסיסים; ריאקציות חימצון-חיזור; תרמוכימיה; תהליכים פוטוכימיים; קינטיקה כימית: מהירות ומנגנון ריאקציה. קוסמוכימיה, כימיה אטמוספירית, כימיה ירוקה

Atomic structure; Molecular structure; Chemical bonds; Photochemistry; Intermolecular bonds; Gases and phase transition; Chemical equilibrium; Solubility; Acids and Bases; Oxidation and Reduction; Thermochemistry; Kinetics.

0341-2300-01
 שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ
 Computational Methods in Geosciences
מר רובין יואבשיעור ותכיתות דן דוד004 ג'1600-1400 סמ'  א'

הקורס יתמקד בהכרת שיטות לפתרון בעיות חישוביות האופייניות למחקר בחוג ע"י שימוש בשפת Matlab וסביבת העבודה שלה. החלק הראשון של הקורס יתרכז בהכרת שפת Matlab: החל ממושגים בסיסיים כמו משתנים ופקודות פשוטות וכלה בכתיבת פונקציות והצגה גרפית. כמו כן יושם דגש על שימוש נכון ויעיל בשפה תוך שימת לב למאפייני התוכנה. בחלק השני נפתור בעיות מורכבות יותר, כמו פתרון משוואות דיפרנציאליות, גזירה ואינטגרציה נומרית, ניתוח סטטיסטי והצגה גרפית מתקדמת (תלת-מימד, אנימציה וכו').

במהלך הקורס יינתנו תרגילים אותם חובה להגיש (לפחות 70%) והם יהוו חלק מהציון הסופי, בנוסף לבחינה.

0341-2301-01
 מבוא למערכת השמש
 Basic Celestial Mechanics
פרופ פודולק מוריסשיעור ותקפלון118 ג'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותקפלון319 ב'1400-1200 סמ'  ב'

 החלק העיקרי של הקורס יתמקד בהיכרות עם מנגנונים הבסיסיים המכתיבים את תנועותיהם של גופים במערכת השמש, בכוכבים כפולים ואף בגלקסיה, תחת השפעת כוח הכבידה וכן כוחות אחרים.

במהלך הקורס נכיר היטב את בעיית שני הגופים על מאפייניה העיקריים: חוקי קפלר, תנועה על חתכים חרוטיים, מאפייני המסלול (גודל, זמן מחזור, אקסצנטריות וכו').

בנוסף נתוודע לבעיית שלושת הגופים המצומצמת המעגלית, ולמושגים הבסיסיים הקשורים אליה: נקודות לגרנג', יציבות נקודות לגרנג', אסטרואידים טרויאניים, קבוע טיסראנד.

במהלך הקורס ינתנו מדי פעם תרגילים אותם חובה לפתור ולהגיש (לפחות 70%).

0341-3013-01
 תורת האקלים
 Climate Theory
פרופ הרניק נילישיעור ותכיתות דן דוד204 ה'1200-0900 סמ'  ב'

הקורס יקנה הערות בסיסית עם המאפיינים של האקלים והבנה בסיסית של העקרונות המעצבים אותו: אקלים העבר, מאזן האנרגיה של הפלנטה, האטמוספירה והקרקע, מעבר קרינה ומבנה הטמפרטורה האנכי באטמוספירה, השפעה של עננים על מעבר הקרינה ומאזן האנרגיה, שטפי חום כמוס וממשי בין הקרקע/אוקיינוס לאטמוספירה, שינויי אקלים עם קו הרוחב, הסירקולציה הגלובלאלית באטמוספירה ובאוקיינוס, רגישות אקלימית, משובים ואי ודאות, התחממות גלובלית.

 

 

The course will teach the basic characteristics of climate and an understanding of the basic principles which shape it: past climates, energy balance of the planet, the atmosphere and land/ocean, radiative transfer and the vertical temperature structure of the atmosphere, the effect of clouds on the radiative transfer and energy balance, the global circulation of the atmosphere and ocean, climate sensitivity, feedbacks and uncertainty, global warming.

0341-3018-01
 סכנות טבע
 Natural Hazards
פרופ פרייס קוליןשיעור קפלון118 ב'1100-0800 סמ'  ב'
ד"ר ווסט בלוך ג`יל הלל

הקורס יכסה טווח רחב של סכנות טבע במדעי כדור הארץ. נתחיל עם סכנות טבע בחלל הקשורים במזג אוויר חללי וסופות בשמש.  אחר כך נדון בסכנות טבע הקשורים למזג אוויר ואקלים, הכוללים סופות רעמים, שיטפונות, הוריקנים, בצורת, גלי חום ושריפות יער.  בסוף נלמד התחום של סכנות טבע גיאופיזיות כמו רעידות אדמה, גלישת קרקע וצונמי.

בנוסף לתיאור הפיזיקאלי לתופעות הללו, נדבר בקורס גם על היבטים והשלכות כלכלים וחברתיים כתוצאה מסכנות טבע.

This course covers a broad range of natural hazards occurring in Space, in the Atmosphere and on Earth. It starts with two classes introducing hazard, risk and vulnerability assessment, as well as natural process monitoring, forecasts, predictions and alert systems. Space hazard classes present space weather and solar storms . Atmospheric hazard classes address a wide range of meteorological and climate hazards, including storms, floods, hurricanes, drought, heat waves and wildfires. Earth hazards classes focus on various slope instabilities, earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions. The penultimate class is dedicated to mitigation techniques, education and prevention, vulnerability assessment, resilience enhancement, rescue and reconstruction as well as the social and economic impact of these hazards. The last class is an open forum during which each participant presents a 3-minute long TED talk on a natural hazard of his/her choice and innovative mitigation strategies.

 

0341-3205-01
 שיטות סייסמיות בחיפושי נפט וגז
 Applied Seismology
פרופ רשף משהשיעור ותקפלון205 ג'1200-0900 סמ'  ב'

יסודות האלסטיות, מאמץ מעוות, משוואות התנועה של גל אלסטי, פתרון גל מישורי, החזרה ושבירה של גלים סייסמים, גלי שטח, החזרה בזוית סופר-קריטית, דיפרקציה, סייסמוגרמות, שבירה קריטית והחזרה, סייסמוגרמות סינטטיות, קרובי האופטיקה הגיאומטרית, מהירויות סייסמיות, מדידות מהירות מפני השטח, פונקציות מהירות, מכשור ושיטות סייסמיות, סינון תדירויות, דקונבולציה, אנליזת מהירות, הכנת החתך הסייסמי, מיגרציה - תופעות סטרוקטורליות וסטרטיגרפיות בחתך הסייסמי, פיענוח החתך הסייסמי ובניית המודל הגיאולוגי מנתונים סייסמים. 

Data acquisition, land and marine geometry, data sorting, single-trace processing: digital filters, gain, phase corrections, deconvolution. Aliasing considerations, 2D filters, velocity analysis methods, static corrections, NMO correction and stacking, surface multiples, t-p transformation and applications.

0341-3207-01
 גאודינמיקה
 Geodynamics
פרופ זיו אלוןשיעור ותקפלון205 א'1100-0800 סמ'  א'

סייסמולוגיה והמבנה של כדור הארץ, הרכב כדור הארץ, צורת כדור הארץ ושדה התאוצה שלו, ההתפתחות התרמית של כדור הארץ, גיאומגנטיזם - השדה המגנטי של כדור הארץ ומקורו, מגנטיזציה שיורית, המבנה וההרכב של מעטפת וגלעין כדור הארץ, תיאורית הלוחות, יצירת מערכת הרים, וולקניזם, שבירת יבשות והיווצרות של יבשות. 

Seismic waves and the structure of the Earth, the shape of the Earth and its gravity field, the thermal development of the Earth, geomagnetism – Earth's magnetic field and its origin, remnant magnetization, the structure and composition of the Earth's mantle and core, plate tectonics, orogeny – the process of mountain formation, volcanism, continental break-up and formation of continents.

0341-3209-01
 מטאורולוגיה דינמית
 Dynamic Meteorology
פרופ חפץ אילשיעור ותאורנשטיין102 ב'1600-1300 סמ'  ב'
דינמיקה של מערכות סינופטיות בקווי-רוחב ממוזגים, המערכת הקווזי-גיאוסטרופית, גלים אטמוספרים, גלי קול, גלי כובד, וגלי רוסבי, אי-יציבות ברוקלינית.

0341-3211-01
 דינמיקה של מערכות סינופטיות
 Laboratory in Synoptic Meteorology
ד"ר זיו ברוךמעבדה פיזיקה-שנקר105 ג'1200-0900 סמ'  א'

הקורס עוסק בהכרת מערכות מזג האוויר, המנגנונים הפועלים בהן ובקשר בינן לבין התופעות עצמן. ההתמקדות היא במערכות בעלות סקאלה סינופטית וסקאלה מזו-מטאורולוגית. חלקו הראשון כולל פרקים עיוניים ותרגילים, וחלקו השני מהווה מעין קורס חזאים מקוצר הכולל סדנה בחיזוי. החומר והתרגול מיושמים על אזור הים התיכון, אך ישנן  הפניות גם לאזורים אחרים בעולם ועל ההקשר הגלובאלי של הדברים.

רשימת הנושאים: מיון של מערכות מזג אוויר לפי גודלן וזמן חייהן, סוגי חיזוי והעקרונות עליהם הם מבוססים, תהליכים תרמודינמיים (ניתוח בעזרת טפיגרמה), תופעות מזג אוויר: עננים ומשקעים, ערפל, סופות חול ואובך, מערכות מזו-מטאורולוגיות: צירקולציות תרמיות (בריזה, רוח הר ועמק) ואפקטים טופוגרפיים, שדה הלחץ ושדה הרוח, קווי זרימה ומסלולי אוויר, משתנים דינאמיים הנגזרים משדה הרוח, דיברגנס וערבוליות, ומשמעותם, המבנה האנכי של מערכות הלחץ באטמוספרה, זרם סילון, גלי רוסבי, היווצרות שקעים, השקע החזיתי, דינמיקה של מערכות סינופטיות, קלימטולוגיה סינופטית של אזור הים התיכון.

חובת השתתפות לפחות ב 80% מהשעורים ובסדנה, הגשת כל התרגילים ועמידה בציון 60 במבחן.

דרישות קדם: מטאורולוגיה דינאמית I

The course deals with synoptic-scale systems and their related weather phenomena. The study incorporates frontal lectures and practical experiencing. The course is summarized by a workshop in weather forecasting based on a real case study.

Main topics: Scale-classification of weather systems; Thermodynamic analysis based on tephigram; Major weather phenomena: clouds, fog, dust-storms and haze; Analysis of satellite imagery; The global observation network; Pressure field and wind field; Analyzing weather maps; Streamlines and air-trajectories; Divergence, vorticity, and vorticity advection; 3-D structure of synoptic-scale systems and the factors that determine their motion; Jet streams; Rossby waves; Meso-scale circulations; Cyclogenesis ; Mid-latitude cyclones: their life cycle and 3-D structure; Synoptic climatology of the Middle-East. 

Prerequisite: Dynamic Meteorology I

The student duties contain presence in 80% of the lessons, performing all the exercised, participating in the final workshop and having 60 score in the final exam.

0341-3214-01
 עיבוד אותות גיאופיזיים
 Introduction to Seismic Digital Signal Processing
פרופ רשף משהשיעור קפלון205 א'1300-1100 סמ'  א'
שיעור קפלון205 א'1500-1400 סמ'  א'

Introduction to DSP

Discrete linear systems

Frequency domain analysis, Fourier transform

Digital filters design

Z-transform

DFT, FFT

Real transform

2D transform

0341-3229-01
 מבוא למטאורולוגיה דינמית
 Introduction to Dynamic Meteorology
פרופ חפץ אילשיעור אורנשטיין102 א'1200-1100 סמ'  ב'
שיעור אורנשטיין102 ה'1400-1200 סמ'  ב'

כוחות וניתוח סדרי גודל במערכת צירים מסתובבת, הצורה הווקטורית של משוואת התנע במערכת צירים כדורית וניתוח סדרי הגודל של האיברים, יישומים אלמנטריים של משוואות התנועה האופקיות, הרוח הגיאוסטרופית, הרוח הגרדיינטית, קווי זרימה ומסלול הרוח התרמאלית, משוואת הרציפות במערכת צירים קרטזית ואיזוברית, תנועות אנכיות והתבדרות אופקית, משפט הצירקולציה, משוואת הערבוליות הפוטנציאלית, ניתוח סדר-גודל של איברי המשוואות, שכבת הגבול הפלנטרית - תורת אורך העירוב, שכבת אקמן, צירקולציות משניות, יסודות החיזוי המספרי. 

Atmospheric continuum, fundamental and "apparent" forces; The basic conservation lows: momentum, mass, thermodynamic energy, scalar quantity, moisture / salinity. Spherical coordinates; quasi-Cartesian system, natural coordinates; geographic wind; gradient wind; cyclostrophic wind; inertial wind, isobaric coordinates, thermal wind; vertical motion; circulation and vorticity; the planetary boundary layer.
0341-3236-01
 מעבדה בסייסמיקה רדודה
 Shallow Seismic Laboratory
פרופ רשף משהמעבדה קפלון205 ד'1700-1400 סמ'  ב'

מטרת המעבדה בסייסמיקה רדודה היא להשלים את הצד הטכני והמעשי של הקורס "שיטות סייסמיות" שנלמד במקביל (דרישת קדם). במהלך הסמסטר הסטודנטים ילמדו כיצד לתכנן, לבצע ולעבד סקר סייסמי דו-מימדי

0341-3245-01
 פיזיקה של כוכבים
 Stellar Physics
שיעור ות סמ'  ב'

מבוא תצפיתי, דיאגרמת HR; תהליכים המתרחשים בתוך כוכב, כולל תגובות גרעיניות ומעבר קרינה; משוואות המבנה וההתפתחות של כוכב ופתרונות מקורבים; שלבים עיקריים בהתפתחות השמש וכוכבים גדולים וקטנים ממנה: הסידרה הראשית והענק האדום; מצבים סופיים בהתפתחותו של הכוכב: סופרנובה, פולסר, ננס לבן או חור שחור; תופעות אופייניות לכוכבים כפולים; השמש בתוך גלקסית שביל החלב, מבנה הגלקסיות, היווצרות כוכבים;  תופעות קוסמולוגיות (המפץ הגדול). 

Stellar properties derived from observations; the Hertzsprung-Russell diagram; the equations of stellar evolution; physics of gas and radiation in stellar interiors; stellar nucleosynthesis; stellar models: polytropes, the Chandrasekhar mass, the Eddington luminosity; the conditions for hydrostatic and secular stability; the evolution of stars: main-sequence,  red giant branch, planetary nebula stage, asymptotic giant branch; last stages of evolution: white dwarfs, supernovae; the stellar life cycle; interacting binary stars and cataclysmic phenomena; star formation in galaxies; cosmological phenomena.

0341-3255-01
 סימנריון מחלקתי (קולקוויום)
 Colloqvium
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  א'
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-3258-01
 סייסמולוגיה של רעידות אדמה
 Seismology of Earthquakes
ד"ר ענבל אסףשיעור כיתות דן דוד204 א'1500-1200 סמ'  ב'

פיתוח משוואות הגלים בעזרת שיטת הקרניים
איכון אירועים סייסמים
עֹצמתה של רעידת אדמה 

Waves equation
Pinpointing of seismic events
The intensity of an earthquake
0341-4009-01
 פיזיקה של שביטים
 Physics of Comets
פרופ קובץ-פריאלניק דינהשיעור ותפיזיקה-שנקר204 ג'1600-1300 סמ'  ב'

הווצרות השביטים; ענן Oort והדינמיקה של מסלולי השביטים; סקירה תצפיתית של תכונות גרעין השביט: מבנה, הרכב, תופעות של התפרצות ושבירה; משוואות מבנה והתפתחות הגרעין:מאזן האנרגיה, הולכת חום, נידוף, מעברי פאזה בקרח; מודלים לזרימת גז בתווך נקבובי השפעת האבק על תכונות השביט: הווצרות מעטה האבק, הווצרות שובל האבק, הילת השביט, שיטות מחקר. 

Observations of comets; cometary orbits, perturbations and evolution of cometary orbits, the Tisserand parameter; the Oort Cloud and the Kuiper Belt; thermal and chemical processes: heat conduction, crystallization of amorphous water ice, phase transitions, sublimation; porosity and gas flow in the interior of comets; the equations of comet evolution: energy and mass conservation; numerical solution methods; properties of comet nuclei: composition, thermal conductivity, permeability, pore size distribution; the effect of dust on the evolution of comets, the dust tail; the effect of radioactivity on the early evolution; space missions to comets. 
0341-4025-01
 אל ניניו
 El Nino
פרופ פרייס קוליןסמינר קפלון118 ה'1200-1000 סמ'  ב'

 

 

1.       Definition of El Nino and Southern Oscillation

2.       Tracking El Nino and the Southern Oscillation

          -Historical records and present situation

3.       Physical Mechanisms

          -Kelvin Waves, Rossby Waves

4.       Global Impacts of El Nino and La Nina

          -Tropical teleconnections

          -Extra-tropical teleconnections

5.       Computer simulations, and predictions

6.       El Nino movies

7.       Student lectures

 

 
1.       Definition of El Nino and Southern Oscillation
2.       Tracking El Nino and the Southern Oscillation
          -Historical records and present situation
3.       Physical Mechanisms
          -Kelvin Waves, Rossby Waves
4.       Global Impacts of El Nino and La Nina
          -Tropical teleconnections
          -Extra-tropical teleconnections
5.       Computer simulations, and predictions
6.       El Nino movies
7.       Student lectures
0341-4032-01
 חישה מרחוק
 Remote Sensing
ד"ר ישראלביץ פטרשיעור ותקפלון205 א'1600-1400 סמ'  ב'

מושגי יסוד בחישה מרחוק. מיכשור להדמייה בְּלַוְיָנִים ובמטוסים. חישה מרחוק של האטמוספירה, האוקיינוסים ופני השטח היבשתי של כדור הארץ. תיקונים אטמוספריים. אינטרפרטציה ושימוש של מידע המושג בחישה מרחוק. 

Remote sensing and space research. Electromagnetic radiation. Sensors and space platforms. Example – MEIDEX experiment. Image analysis. Principal component analysis. Classification. Radar, lidar and thermal remote sensing. Hyperspectral measurements. Examples: surface data, vegetation, ocean, aerosols, planets.

0341-4074-01
 גיאולוגיה של רעידות אדמה
 Geology of Earthquakes
פרופ מרקו שמואלשיעור ותקפלון324 ג'1200-0900 סמ'  א'
http://geophysics.tau.ac.il/personal/shmulik/EqGeology.htm

The course is aimed at the characterziation of earthquakes from a geological perspective.  We will focus on palaeoseismology and archaeoseismology, discuss the earthquake processes, and the application of a variety of geologic tools (e.g. geomorphology, stratigraphy, etc.) to identify past earthquakes. Each class students will provide a summary of the major global earthquakes for the previous week and their tectonic settings.

0341-4146-01
 נושאים נבחרים באקלים
 select topics in climate
פרופ הרניק נילישיעור קפלון205 ב'1000-0800 סמ'  א'

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים באקלים- כל שנה יבחר נושא אחר.

השיעור מבוסס על קריאה בבית של מאמרים מרכזיים בתחום והצגתם בכיתה, ופרוייקט 

הנושא השנה: התייבשות אגן הים התיכון עם דגש על אזור הלבנט

אזור הים התיכון נחשב כ-"אזור חם אקלימי" (Climate hot spot) בו השפעת ההתחממות תהיה במיוחד מורגשת. לפי המודלים האקלימיים, צפויה מגמת התייבשות בכל אגן הים התיכון לקראת סוף המאה ה-21. עם זאת, גבול אזור ההתייבשות המובהקת עובר באזור הלבנט ולכן מסובך יותר לחזות את עתיד הגשמים באזורנו.

בקורס נקרא מאמרים העוסקים בשאלות מרכזיות הקשורות להתייבשות צפויה באזורנו, ובכלל הים התיכון – מדוע אזורנו יבש מלכתחילה, מה הסיבות המרכזיות להתייבשות הצפויה, ומה ניתן, אם בכלל, להסיק ממחקרים אלו לגבי התפלגות הגשמים העתידית הצפויה באזורנו?   

 

Each year a different topic relevant to climate will be selected. Students will read papers and present them in class and will submit a project

This year's topic: The drying of the Mediterranean, with a focus on the Levant region

The Mediterranean region is considered a “climate hot spot” - in which the impact of global warming is expected to particularly strong. According to climate models, man induced global warming is expected to cause an overall drying of the Mediterranean Basin by the end of the 21st century. The boundary of this drying region, however, runs through the Levant region, making it harder to predict the future of rainfall in our area.

In this course we will read papers dealing with central questions related to the expected drying of our region and the entire Mediterranean – why is our area dry to begin with, what are the main causes of the expected drying, and what, if anything, can we deduce from these studies regarding the future rainfall distribution in our region?

 

 

0341-4192-01
 מיגרציה סייסמית
 Seismic Migration
פרופ רשף משהשיעור ותקפלון205 ד'1700-1400 סמ'  א'
העקרונות לקבלת מבנה עומק מחתכי זמן גיאופיזיים.
סקירת שיטות המיגרציה המקובלות בעיבוד הנתונים הסייסמים: מיגרציות גיאומטריה, מיגרצית הפרשים, מיגרצית קירכהוף ומיגרציות סטולט. מיגרציות לפני תהליך ה- Stack מיגרציות חלקיות. בחינת דרכים אלטרנטיבות לקבלת מבנה עומק מתוצאות שדה.

DMO, principles of 2D migration, post-stack migrations, Kirchhoff migration, phase-shift migrations, pre-stack time migration, ray migration, time to depth conversion, depth migrations, reverse-time migration, pre-stack depth migrations, coherency inversion, interval velocity analysis.

0341-4210-01
 סמינריון מחלקתי (קולקוויום)
 
ד"ר ענבל אסףקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  א'
ד"ר ברקן רועי

הרצאות בנושאים שונים

0341-4217-01
 סמינריון מחלקתי (קולוקוויום)
 Colloquium
ד"ר ענבל אסףקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  א'
ד"ר ברקן רועי
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-4218-01
 סמינריון מחלקתי (קולוקוויום)
 Colloquium.
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  ב'
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-4221-01
 סמינר בגאופיזיקה (קולוקוויום)
 Seminar in Geophysics (Coll0quium)
פרופ זיו אלוןסמינר קפלון118 ד'1400-1300 סמ'  ב'
פרופ רשף משה

הרצאות בנושאים הקשורים לגיאופיזיקה שימושית – חיפושי נפט מים ומחצבים, רעידות-אדמה, גיאופיזיקה הנדסית וגיאוטקטוניקה. ההרצאות ניתנות על-ידי מורי החוג ומרצים אורחים ממוסדות מחקר אחרים ומן התעשיה. 

Lectures in geophysics given by members of the department and guests.
0341-8888-01
 בחינה על עבודת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  א'
פרוייקטים
Projects.
0341-9999-01
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  א'
פרוייקטים
Projects