שנה"ל תשע"ט

0341-1200-01
 מבוא למדעי האטמוספירה
 Introduction to Atmospheric Sciences
פרופ פרייס קוליןשיעור ותקפלון118 א'1300-1100 סמ'  ב'
שיעור ותקפלון118 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס הוא קורס מבוא לנושאים רבים בתחום של מדעי האטמוספירה, עם מיקוד בנושאי מזג אוויר ואקלים של כדור הארץ.

פרק 1: תנועה של כ"א מסביב לשמש, עונות השנה ומאזן אנרגיה

פרק 2: הרכב האטמוספירה, התפקיד של אדי מים באטמוספירה, בליעה ופליטה של קרינה, ופיזור אור באטמוספירה.

פרק 3: חוק הגזים, תרמודינמיקה, מבנה אנכית של האטמוספירה, יציבות סטטית, ויצירת עננים וגשם.

פרק 4: רוחות וצירקולציה הכללית באטמוספירה, חזיתות חמות וקרות, וזרמים באוקיאנוסים.

פרק 5: החור בשכבת האוזון, התחממות גלובלית.

 

This course is an introductory course in Atmospheric Sciences, giving a broad background about the weather and climate of the Earth.  We start with describing the Earth's motion as a planet, the seasons and Energy Balance in Chapter 1.  This is followed (Chapter 2) by looking at the composition of the atmosphere, the role of water vapor in the atmosphere, and the long-wave and short-wave radiation entering and leaving our atmosphere.  We also discuss light scattering in the atmosphere.  Chapter 3 deals with the different gas laws, thermodynamics, atmospheric layer structures, instability in the atmosphere, with the resulting formation of clouds and rain.  We then move onto the flow patterns in the atmosphere (winds) and oceans (currents) in Chapter 4, while also discussing cold and warm frontal systems.  Finally in Chapter 5 we focus on two major crises that Atmospheric Scientists are dealing with in recent years: the Ozone Hole primarily over Antarctica, and Global Warming.

 
0341-1201-01
 מבוא למדעי כדור הארץ
 Introduction to earth sciences
פרופ מרקו שמואלשיעור הולצבלט007 ד'1800-1600 סמ'  א'
שיעור א'2000-1800 סמ'  א'

בקורס נלמד את צורת המחשבה הגאולוגית ושיטות המחקר המיוחדות לתחום ונעסוק בשאלות העיקריות במדעי כה"א, כגון איך הוא נוצר? איך הוא התפתח? אילו תהליכים מתרחשים בו? מהם מקורות האנרגיה לתהליכים? מהי סביבתו ומהם הקשרים עמה? מתי ואיך נוצרו החיים? איך יודעים את המבנה הפנימי של כדור הארץ?

מה מאפיין את השדה המגנטי של כדור הארץ, חשיבותו לעולם החי, החום של כדור הארץ – פיזור הטמפרטורות בפני השטח, מקורות החום, הקשר למבנה כדור הארץ.

הרכב האטמוספירה, התפתחות האטמוספרה, בעבר ובהווה ומשמעויות לעתיד,

מה יש בפני השטח – משפחות הסלעים העיקריות – מגמתיים-סדימנטריים-מטמורפיים: מאפיינים חיצוניים, הופעה בנוף, אקלים כדור הארץ היווצרות ושינויים בסביבות קדומות-פאליאוגיאוגרפיה, עדויות לאקלים קדום - פאליאואקלים.

קורלציה סטרטיגרפית, שיחזור סביבות השקעה. הצטברות סדרות עבות והשתפלות של אגני השקעה.

אבולוציה – על פי רקורד המאובנים בסלעי משקע, קונטקסט ההופעה של מאובנים, הכחדות, זמן גיאולוגי, תיארוך יחסי

דפורמציה בסלעים – סוגי מבנים גיאולוגיים ומשמעותם, מאמץ-מעוות, הגורמים שמשפיעים על התנהגות הסלעים

היסטוריה גיאולוגית. אי התאמות, חוסר בחתך (unconformities) ועיצוב פני השטח.

איזוסטזה, טקטוניקה, היווצרות יבשות ואוקיאנוסים, רעידות אדמה, סוגי גלים סייסמיים, מחזור סייסמי, קביעת מיקום, מגניטודה, עוצמה, מומנט, נפיצות GR

סיורים: בסיור לחוף הים נלמד על תהליכים בגבול ים-יבשה, רכס הכורכר וסביבת החוף, שינויי מפלס, שינויי אקלים ומחזורי מילנקוביץ,מבנה מדף היבשת.

 

The course addresses fundamental questions about Planet Earth and teaches the basic geological research methods and lines of thought. We will learn about the way Earth was formed, the processes that govern its evolution, both at depth and at the surface, how we know its composition and structure, how life evolved, how the different systems interact – the geosphere, hydrosphere, and atmosphere, how we reconstruct past environments, past climates, and past geography, what are the energy sources that propel the tectonics, ocean and atmospheric circulations, how we know about the tectonic plates and the occurrence of earthquakes, volcanos, and other natural hazards. 

 
0341-1206-01
 מבוא לגיאופיזיקה
 Introduction to Geophysics
פרופ רשף משהשיעור קפלון118 ג'1700-1400 סמ'  ב'
 יסודות האלסטיות,מאמץ-מעוות,גלים סייסמים,קרניים וחזיתות גל,חוק סנל ,עקרון פרמה ,עקרון הויגינס,למוד מבנה כדו"א מגלים סייסמים,עקרונות שיטת הרפלקציה הסיסמית,עקרונות עיבוד נתונים  ופענוח של נתונים סיסמיים.השדה הגרביטציוני של כדו"א ,שימוש בשיטות גרבימטריות ללימוד מבנה תת הקרקע. השדה המגנטי של כדו"א ,שימוש במדידות מגנטיות ללמוד מבנה תת הקרקע.

Principles of elasticity, stress and strain, seismic waves, rays and wave-fronts, Fermat principle, Huygens principle, Snell’s law, study of the Earth from seismic waves. Principles of seismic reflection, principles of seismic data processing and interpretation. The gravitational field of the Earth, use of gravimetric methods to study the subsurface. The magnetic field of the Earth, the use of magnetic methods to study the subsurface.

0341-2000-01
 מעבדת שדה בגיאולוגיה (קמפוס)
 Campus in Geology and Geophysics
פרופ מרקו שמואלפרוייקט סמ'  א'

מעבדת השדה (קמפוס) מיועדת להקנות מיומנות בזיהוי וניתוח של מגוון סלעים ומבנים גיאולוגיים ולימוד והתנסות בשיטות עבודת שדה בגיאולוגיה. הקורס חובה לתלמידי החוג למדעי כדור הארץ. המעבדה תיערך בשטח במספר אתרים במכתש רמון ובאזור אילת. 

מהלך הקורס: עיקר עבודת המעבדה תתקיים במחנה בשטח. היציאה לשטח תהייה מוקדם בבוקר והחזרה לאכסניה בסוף היום. בתחילת היום יתקיים סיור מודרך ואחריו תיעשה עבודה עצמאית בחוליות בנות 3-4 סטודנטים.  

הנושאים שנלמד כוללים תאור חתך עמודי של טור סלעי משקע, פענוח הסביבות הפאליאוגאוגרפיות, מדידות נטיה באמצעות מצפן גאולוגי וסרט מדידה, הגדרת סלעים באמצעי שדה - זכוכית מגדלת, חומצה ומסמר פלדה, וניתוח מבנים גאולוגיים כגון שכבות נטיות, קימוט, מחדרים מגמתיים, מבנים מטמורפיים, היסטוריה מטמורפית, טקטוניקה צעירה, פעילות גאולוגית עכשוית, קונטקסט כללי - טקטוניקת הלוחות. כמו כן נלמד לכתוב דוח גאולוגי, להכין מפה וחתכי רוחב ולסכם היסטוריה גאולוגית מורכבת.

בכל ערב תיערך פגישה לסיכום ולכתיבת דוח. כל חוליה תגיש דוח בנפרד, כל הדוחות ייכתבו במסגרת הקמפוס בערב ויוגשו למדריכים עד חצות. אין אפשרות להגיש דוחות אחרי הקמפוס. ביום האחרון ייערך בוחן בשטח. הבוחן יהיה אישי ולא קבוצתי.

נוכחות בכל ימי הקמפוס – חובה. הרישום המפורט במחברת שדה במהלך המחנה – חובה.

הציון הסופי יינתן על פי הדוחות הקבוצתיים בתוספת הציון האישי על הבוחן שייערך ביום האחרון.

תנאי קדם: קורס מבוא למדעי כדור הארץ וקורס מבוא לגאופיזיקה.

לקראת המחנה יש לחזור על הגדרות סלעים וטקטוניקת הלוחות כפי שנלמדו בקורס מבוא לגיאולוגיה.

אתר הקורס:

http://www.tau.ac.il/~shmulikm/field-lab-(campus).html

The mapping course will develop an understanding of the principal field methods and of presenting geological and structural data, namely maps, cross sections and stereographic projections. We will also learn how to put local geological observations in the global and the plate tectonics contexts.

The course will include four days in which the students work in group of 3-4 in various types of geological mapping in increasing complexity. We start with a stack of inclined strata, then map a reclining syncline, a terrane with magmatic and metamorphic rocks, and outcrops of active faults.

A detailed report will be written in groups after each work day. 

On the last day we will hold an exam in which the students are assigned a geological problem in the field. The exam is individual.

The final grade is based on the reports and the individual exam grade.

0341-2005-01
 פיזיקה של האטמוספירה
 Physics of the Atmosphere
פרופ פרייס קוליןשיעור ותקפלון118 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותקפלון118 ד'1100-1000 סמ'  א'

הקורס מתמקד בכמה נושאים עיקריים בפיסיקה של האטמוספירה. הקורס מחולק ל-3 חלקים:

1. פיסיקת עננים: החשיבות של עננים במזג אוויר ואקלים; מתכון ליצירת ענן; גידול של עננים חמים וקרים; תהליכים להווצרות של גשם.

2. חשמל אטמוספירי:  חישמול של טיפות ענן; היווצרות של ברקים; שדוני ברקים; תצפיות רדיו של ברקים; המעגל החשמלי הגלובלי באטמוספירה

3. מעבר קרינה: פרמטרים פיסיקאלים; חוקי קרינה;תהליכים פיסיקאלים של מעבר קרינה; משוואת מעבר קרינה; תופעות אופטיות באטמוספירה.

   This is a second year undergraduate course that deals with the Physics of the Atmosphere.  There are three parts to this course: Cloud microphysics, cloud electrification and radiative transfer.

The Cloud Physics covers topics related to radiation balance and the importance of clouds in climate; the ingredients needed to produce clouds; warm and cold clouds; rainfall production.

The Atmospheric Electricity part covers: cloud electrification; lightning generation, sprites, radio observations of lightning, and the global atmospheric electric circuit.

The Radiative Transfer section covers basic physical quantities, the general radiation laws, the equation of radiative transfer and atmospheric optical phenomenon. 

0341-2007-01
 מעבדה במדעי כדור הארץ
 Geosciences Lab
מר ילין ברגובוי רוןשיעור ותקפלון324 ב'1600-1200 סמ'  ב'

 

התלמידים יתחלקו לזוגות וייבצעו חמישה ניסויים במהלך הסמסטר, ועוד ניסוי מסכם. בניסויים  תודגמנה תופעות מגוונות מהתחומים הנלמדים בחוג.

המעבדות מדגימות עקרון פיזיאקלי או תופעה הקשורות לנושאים הבאים:

 

מאזן הכוחות בהוריקן, 

קונבקציה כמו בשכבת הגבול,בתוך עננים, במעטפת כדור הארץ ובפלנטות אחרות

הסירקולציה הכללית באטמוספירה- תא הדלי וסופות מזג אויר

זרימת כבידה, הרלוונטית לזרימת קרחונים, לבה, ועוד.

גלים פלנטריים שנוצרים כתוצאה ממעבר זרם הסילון על פני רכסי ההרים הגדולים

מעבר קרינה באטמוספירה- חוק ביר למברט ופיזור ריילי

עקרונות בסיסיים של חישה מרחוק

מאזן האנרגיה הבסיסי באקלים של פלנטה

הווצרות עננים

גילוי פלנטות מחוץ למערכת השמש

חישה מרחוק של אסטרואידים

 

התלמידים ישתמשו במגוון מכשירים, כולל weather in a tank - מיכל מים מסתובב, ספקטרופוטומטר חיישני טמפרטורה קרמיים, וכן מגוון תוכנות איסוף ועיבוד נתונים שהמרכזית בהן היא מאטלב.

 

לקורס אתר מודל ובו קבצי הכנה והנחיות על כל מעבדה, חומר רקע כללי, וכן פרוט מבנה המעבדה המסכמת. קבצי ההנחיות כוללים חומר רקע ופרוט של מטרת הניסוי. תכנון הניסוי המפורט וביצועו יתבצעו על ידי התלמידים, בהנחיית המדריכים. 

 

The students will perform, in pairs, five experiments plus a summary lab, chosen for them from the list of labs below. Each lab will demonstrate a physical principle or phenomenon related to different topics in Earth sciences.

 

List of labs:

 

The balance of forces in a Hurricane

Convection (as in the boundary layer, clouds, the Earth's mantle, planets)

The general circulation of the atmosphere: the Hadley cell and mid latitude storms

Topographic planetary waves

Radiative transfer- Beer-Lambert law and Rayleigh scattering

Basic principles of remote sensing

Energy balance and climate of a planet

Cloud formation

Gravity currents‪, relevant to the flow of  ice sheets‪, lava‪, and more

Exoplanet detection

Remote sensing of asteroids

 

The students will use a variety of instruments, including Weather in a Tank (a rotating water tank), a spectrophotometer and resistance‪-based temperature sensors, as well as a variety of data acquisition and processing software, the main one of which is MATLAB

  The course has a detailed moodle web page which includes an instructions file foreach lab as well as general instructions and details aobut the summarizing lab‪. The instructions file includes background and the goals of each expriment‪. The detailed plannig and execution of the experiments will be done by the students‪, with guidance from the instructors‪.

0341-2008-01
 מבוא לאנליזה נומרית
 Introduction to Numerical Analysis
פרופ רשף משהשיעור ותפיזיקה-שנקר105 א'1500-1200 סמ'  ב'
שיעור ותקפלון205 ד'1300-1200 סמ'  ב'
0341-2009-01
 מכניקת הרצף גאופיזית - זורמים
 Introductory Continuum Mechanics - Fluids
פרופ חפץ אילשיעור ותקפלון118 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותקפלון118 ד'1500-1400 סמ'  א'

The continuum assumption and the Knudsen number. Strain and stress in ideal, Newtonian and rheological fluids. Eulerain and Lagrangian temporal derivatives in the continuity equation. Body and surface hydrodynamic forces composing the Navier-Stokes equation. Energy balance and the Bernoulli potential. Vorticity and circulation in barotropic and baroclinic flows. Potential flow and the Cauchy-Riemann conditions. Flow around bodies with and without circulation. The Magnus effect and the Kutta-Zhukowsky lift theorem. Waves in continuous media: sound waves and shallow and deep gravity waves. Phase versus group velocity and dispersion relation. Lagrangian trajectories and the Stokes drift. Instability of shear flow: The Rayleigh and Fjortoft necessary conditions for shear instability and the conservation of wave-action and pseudo-energy. Kelvin-Helmholtz instability and the Richardson number criterion. Thermal instability: Rayleigh-Taylor and Rayleigh-Benard convection. Spectral truncation and the Lorenz low order chaos model. The butterfly effect and the notion of strange attractor.

0341-2206-01
 גיאולוגיה סטרוקטורלית
 Structural Geology
פרופ זיו אלוןשיעור אורנשטיין102 ד'1200-1000 סמ'  ב'
פרופ מרקו שמואל
הקורס נועד ללימוד מבנים בסלעים כגון קמטים, סדקים והעתקים בגדלים שונים מסנטימטרים ועד עשרות קילומטרים. נלמד את שיטות התיאור של המבנים, אופן הניתוח שלהם, שיטות המחקר, אופן היווצרות המבנים, משמעותם הטקטונית, מעוות מאמץ והקשר ביניהם, חוק הוק, קריטריון מוהר-קולומב, הקשר בין מבנים גיאולוגיים וצורת פני השטח, הקשר לרעידות אדמה, קריאת מפה גיאולוגית ומפה סטרוקטורלית.

In this course we aim at understanding geometries, kinematics, mechanics and mechanisms of deformed rocks. It will cover the principles of rock deformation: how to classify structures, basic stress and strain, the mechanisms by which rocks deform, and how we use this knowledge in a variety of applications.

0341-2215-01
 שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה
 Potential Methods in Geophysics
ד"ר אפלבאום לבשיעור ותפיזיקה-שנקר105 ב'1100-1000 סמ'  א'
שיעור ותפיזיקה-שנקר105 ג'1400-1200 סמ'  א'

במבוא לקורס נדונה התאוריה של שדות פוטנציאל גיאופיזיים (גרביטציה, מגנטיות, תרמיות). בהמשך - איסוף ועיבוד של הנתונים הגיאופיזיים ושיטות לשיפור דיוק המדידות: הורדת רעש (תנודות התלויות בזמן, השפעת טופוגרפיה וכו'), חישובי נגזרות שדה הפוטנציאל, הקשר בין השדות, מודל תלת-מימדי, פתרון בשיטת אינברסיה, גופים אידאליים, פילטרציה לינארית, רציפות אנליטית עולה ויורדת. בשלב הסופי - יישום שדות פוטנציאל לפתרון בעיות סביבה שונות ובעיות אזוריות.

In this course are presented the basic principles of four potential geophysical fields:
gravity, magnetic, thermal and self-potential (spontaneous polarization) and
methods of their application. Description of these geophysical fields includes the
following main items: (1) main physical fundamentals, (2) review of physical
properties, (3) methodologies of geophysical data acquisition (land, air, marine,
borehole and underground), (4) introducing different corrections and reductions,
(5) utilization of filtering and transformation procedures; calculation of derivatives;
correlation method, (6) inverse problem solution, (7) direct problem solution,
(8) geophysical method integration. Numerous case histories illustrate searching hydrocarbons, ore deposits
and fresh water, studying of deep structure, geophysical-geological mapping and
near-surface applications. Diverse home works allowing students to accept
theoretical material in the best way supporting practically all lecture material. 

0341-2300-01
 שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ
 Computational Methods in Geosciences
מר רובין יואבשיעור ותכיתות דן דוד004 ג'1600-1400 סמ'  א'

הקורס יתמקד בהכרת שיטות לפתרון בעיות חישוביות האופייניות למחקר בחוג ע"י שימוש בשפת Matlab וסביבת העבודה שלה. החלק הראשון של הקורס יתרכז בהכרת שפת Matlab: החל ממושגים בסיסיים כמו משתנים ופקודות פשוטות וכלה בכתיבת פונקציות והצגה גרפית. כמו כן יושם דגש על שימוש נכון ויעיל בשפה תוך שימת לב למאפייני התוכנה. בחלק השני נפתור בעיות מורכבות יותר, כמו פתרון משוואות דיפרנציאליות, גזירה ואינטגרציה נומרית, ניתוח סטטיסטי והצגה גרפית מתקדמת (תלת-מימד, אנימציה וכו').

במהלך הקורס יינתנו תרגילים אותם חובה להגיש (לפחות 70%) והם יהוו חלק מהציון הסופי, בנוסף לבחינה.

0341-2301-01
 מבוא למערכת השמש
 Basic Celestial Mechanics
פרופ צוקר שי יהושע יצחקשיעור ותאורנשטיין102 ג'1500-1300 סמ'  ב'
שיעור ותקפלון118 ב'1800-1600 סמ'  ב'

 החלק העיקרי של הקורס יתמקד בהיכרות עם מנגנונים הבסיסיים המכתיבים את תנועותיהם של גופים במערכת השמש, בכוכבים כפולים ואף בגלקסיה, תחת השפעת כוח הכבידה וכן כוחות אחרים.

במהלך הקורס נכיר היטב את בעיית שני הגופים על מאפייניה העיקריים: חוקי קפלר, תנועה על חתכים חרוטיים, מאפייני המסלול (גודל, זמן מחזור, אקסצנטריות וכו').

בנוסף נתוודע לבעיית שלושת הגופים המצומצמת המעגלית, ולמושגים הבסיסיים הקשורים אליה: נקודות לגרנג', יציבות נקודות לגרנג', אסטרואידים טרויאניים, קבוע טיסראנד.

במהלך הקורס ינתנו מדי פעם תרגילים אותם חובה לפתור ולהגיש (לפחות 70%).

0341-3018-01
 סכנות טבע
 Natural Hazards
פרופ פרייס קוליןשיעור קפלון205 ב'1100-0800 סמ'  ב'
ד"ר ווסט בלוך ג`יל הלל

הקורס יכסה טווח רחב של סכנות טבע במדעי כדור הארץ. נתחיל עם סכנות טבע בחלל הקשורים במזג אוויר חללי וסופות בשמש.  אחר כך נדון בסכנות טבע הקשורים למזג אוויר ואקלים, הכוללים סופות רעמים, שיטפונות, הוריקנים, בצורת, גלי חום ושריפות יער.  בסוף נלמד התחום של סכנות טבע גיאופיזיות כמו רעידות אדמה, גלישת קרקע וצונמי.

בנוסף לתיאור הפיזיקאלי לתופעות הללו, נדבר בקורס גם על היבטים והשלכות כלכלים וחברתיים כתוצאה מסכנות טבע.

This course covers a broad range of natural hazards occurring in Space, in the Atmosphere and on Earth. It starts with two classes introducing hazard, risk and vulnerability assessment, as well as natural process monitoring, forecasts, predictions and alert systems. Space hazard classes present space weather and solar storms . Atmospheric hazard classes address a wide range of meteorological and climate hazards, including storms, floods, hurricanes, drought, heat waves and wildfires. Earth hazards classes focus on various slope instabilities, earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions. The penultimate class is dedicated to mitigation techniques, education and prevention, vulnerability assessment, resilience enhancement, rescue and reconstruction as well as the social and economic impact of these hazards. The last class is an open forum during which each participant presents a 3-minute long TED talk on a natural hazard of his/her choice and innovative mitigation strategies.

 

0341-3019-01
 פלנטות מחוץ למערכת השמש
 Extra-Solar Planets
פרופ צוקר שי יהושע יצחקשיעור קפלון118 ה'1400-1100 סמ'  א'

פלנטות מחוץ למערכת השמש הוא תחום צעיר ביותר בן כשני עשורים. בקורס נסקור את ההיסטוריה של התחום ואת הידע שהצטבר עד כה. את הנושאים השונים נלמד ע"י סקירה של המאמרים בהם הם התפרסמו, תוך לימוד חומר הרקע ההכרחי להבנת המאמרים. הנושאים שיכוסו במהלך הקורס הם:

שיטות גילוי פלנטות מחוץ למערכת השמש: מדידות דופלר, מדידות מעברים, אסטרומטריה, עדשות גרביטציוניות.

מדידות תכונות פיסיקליות של הפלנטות: מדידת מסה והבעייתיות במדידות דופלר, מדידת מסה ע"י אסטרומטריה, מדידת רדיוס ע"י מעברים.

סטטיסטיקה של פלנטות מחוץ למערכת השמש: יחס מסה-מחזור, יחס מסה-רדיוס, אפיון המובהקות הסטטיסטי של יחסים אלה.

The field of exoplanets is a very young and evolving field that emerged two decades ago. In the course we will review the history of this field and the knowledge that accumulated so far. We will study the various topics by reviewing the papers in which they were published, and by studying the required background necessary to understand those papers.

Exoplanet detection techniques: Doppler measurements, transits, astrometry, gravitational lenses.

Measuring exoplanet propoerties: Mass measurements and the ambiguity in Doppler measurements, mass measurements through astrometry, radius measurements using transits.

Statistics of the exoplanet population: Mass-period relation, mass-radius relation, statistical signifcance of those relations.

 

0341-3106-01
 מבוא ללוויינות
 Interoduction to Satellites
פרופ צוקר שי יהושע יצחקשיעור אורנשטיין110 ב'1400-1200 סמ'  א'

הקורס יספק את הידע הבסיסי הנדרש להיכרות עם עולם הלוויינות, וייתן לתלמידים את הרקע הבסיסי ביותר להבנת היכולות אותן מספקים לוויינים, והאתגרים עמם נדרשים להתמודד בתכנון ובניית לוויינים.

מבין הנושאים שיוצגו בקורס: מסלולי לוויינים, הנעה רקטית, שיקולים במבנה לוויין, מקורות אנרגיה להפעלת לוויין, בקרת מצב הלוויין, בקרת טמפרטורה בחלל, תקשורת, לווייני תצפית, לווייני תקשורת, לווייני ניווט, לוויינים זעירים.

הקורס יועבר בשפה האנגלית, כולל המטלות והבחינות במועדים השונים.

The course is a very basic introduction to the world of satellites, their capabilities and applications, and the challenges in designing and building satellites.

Among the specific topics: Satellite orbits, rocket propulsion, satellite structures, satellite energy supply, satellite state control, temperature control, communications, satellites for observation and remote sensing, communication satellites, navigation satellites, nano-satellites.

0341-3205-01
 שיטות סייסמיות בחיפושי נפט וגז
 Applied Seismology
פרופ רשף משהשיעור ותפיזיקה-שנקר105 ג'1200-0900 סמ'  ב'

יסודות האלסטיות, מאמץ מעוות, משוואות התנועה של גל אלסטי, פתרון גל מישורי, החזרה ושבירה של גלים סייסמים, גלי שטח, החזרה בזוית סופר-קריטית, דיפרקציה, סייסמוגרמות, שבירה קריטית והחזרה, סייסמוגרמות סינטטיות, קרובי האופטיקה הגיאומטרית, מהירויות סייסמיות, מדידות מהירות מפני השטח, פונקציות מהירות, מכשור ושיטות סייסמיות, סינון תדירויות, דקונבולציה, אנליזת מהירות, הכנת החתך הסייסמי, מיגרציה - תופעות סטרוקטורליות וסטרטיגרפיות בחתך הסייסמי, פיענוח החתך הסייסמי ובניית המודל הגיאולוגי מנתונים סייסמים. 

Data acquisition, land and marine geometry, data sorting, single-trace processing: digital filters, gain, phase corrections, deconvolution. Aliasing considerations, 2D filters, velocity analysis methods, static corrections, NMO correction and stacking, surface multiples, t-p transformation and applications.

0341-3207-01
 גאודינמיקה
 Geodynamics
פרופ זיו אלוןשיעור ותאורנשטיין102 א'1300-1200 סמ'  א'
שיעור ותאורנשטיין110 ד'1100-0900 סמ'  א'

סייסמולוגיה והמבנה של כדור הארץ, הרכב כדור הארץ, צורת כדור הארץ ושדה התאוצה שלו, ההתפתחות התרמית של כדור הארץ, גיאומגנטיזם - השדה המגנטי של כדור הארץ ומקורו, מגנטיזציה שיורית, המבנה וההרכב של מעטפת וגלעין כדור הארץ, תיאורית הלוחות, יצירת מערכת הרים, וולקניזם, שבירת יבשות והיווצרות של יבשות. 

Seismic waves and the structure of the Earth, the shape of the Earth and its gravity field, the thermal development of the Earth, geomagnetism – Earth's magnetic field and its origin, remnant magnetization, the structure and composition of the Earth's mantle and core, plate tectonics, orogeny – the process of mountain formation, volcanism, continental break-up and formation of continents.

0341-3211-01
 דינמיקה של מערכות סינופטיות
 Laboratory in Synoptic Meteorology
ד"ר זיו ברוךמעבדה פיזיקה-שנקר105 ג'1200-0900 סמ'  א'

הקורס עוסק בהכרת מערכות מזג האוויר, המנגנונים הפועלים בהן ובקשר בינן לבין התופעות עצמן. ההתמקדות היא במערכות בעלות סקאלה סינופטית וסקאלה מזו-מטאורולוגית. חלקו הראשון כולל פרקים עיוניים ותרגילים, וחלקו השני מהווה מעין קורס חזאים מקוצר הכולל סדנה בחיזוי. החומר והתרגול מיושמים על אזור הים התיכון, אך ישנן  הפניות גם לאזורים אחרים בעולם ועל ההקשר הגלובאלי של הדברים.

רשימת הנושאים: מיון של מערכות מזג אוויר לפי גודלן וזמן חייהן, סוגי חיזוי והעקרונות עליהם הם מבוססים, תהליכים תרמודינמיים (ניתוח בעזרת טפיגרמה), תופעות מזג אוויר: עננים ומשקעים, ערפל, סופות חול ואובך, מערכות מזו-מטאורולוגיות: צירקולציות תרמיות (בריזה, רוח הר ועמק) ואפקטים טופוגרפיים, שדה הלחץ ושדה הרוח, קווי זרימה ומסלולי אוויר, משתנים דינאמיים הנגזרים משדה הרוח, דיברגנס וערבוליות, ומשמעותם, המבנה האנכי של מערכות הלחץ באטמוספרה, זרם סילון, גלי רוסבי, היווצרות שקעים, השקע החזיתי, דינמיקה של מערכות סינופטיות, קלימטולוגיה סינופטית של אזור הים התיכון.

חובת השתתפות לפחות ב 80% מהשעורים ובסדנה, הגשת כל התרגילים ועמידה בציון 60 במבחן.

דרישות קדם: מטאורולוגיה דינאמית I

The course deals with synoptic-scale systems and their related weather phenomena. The study incorporates frontal lectures and practical experiencing. The course is summarized by a workshop in weather forecasting based on a real case study.

Main topics: Scale-classification of weather systems; Thermodynamic analysis based on tephigram; Major weather phenomena: clouds, fog, dust-storms and haze; Analysis of satellite imagery; The global observation network; Pressure field and wind field; Analyzing weather maps; Streamlines and air-trajectories; Divergence, vorticity, and vorticity advection; 3-D structure of synoptic-scale systems and the factors that determine their motion; Jet streams; Rossby waves; Meso-scale circulations; Cyclogenesis ; Mid-latitude cyclones: their life cycle and 3-D structure; Synoptic climatology of the Middle-East. 

Prerequisite: Dynamic Meteorology I

The student duties contain presence in 80% of the lessons, performing all the exercised, participating in the final workshop and having 60 score in the final exam.

0341-3214-01
 עיבוד אותות גיאופיזיים
 Introduction to Seismic Digital Signal Processing
פרופ רשף משהשיעור פיזיקה-שנקר105 א'1200-0900 סמ'  א'

Introduction to DSP

Discrete linear systems

Frequency domain analysis, Fourier transform

Digital filters design

Z-transform

DFT, FFT

Real transform

2D transform

0341-3229-01
 מבוא למטאורולוגיה דינמית
 Introduction to Dynamic Meteorology
פרופ חפץ אילשיעור אורנשטיין102 א'1200-1100 סמ'  ב'
שיעור אורנשטיין102 ה'1400-1200 סמ'  ב'

כוחות וניתוח סדרי גודל במערכת צירים מסתובבת, הצורה הווקטורית של משוואת התנע במערכת צירים כדורית וניתוח סדרי הגודל של האיברים, יישומים אלמנטריים של משוואות התנועה האופקיות, הרוח הגיאוסטרופית, הרוח הגרדיינטית, קווי זרימה ומסלול הרוח התרמאלית, משוואת הרציפות במערכת צירים קרטזית ואיזוברית, תנועות אנכיות והתבדרות אופקית, משפט הצירקולציה, משוואת הערבוליות הפוטנציאלית, ניתוח סדר-גודל של איברי המשוואות, שכבת הגבול הפלנטרית - תורת אורך העירוב, שכבת אקמן, צירקולציות משניות, יסודות החיזוי המספרי. 

Atmospheric continuum, fundamental and "apparent" forces; The basic conservation lows: momentum, mass, thermodynamic energy, scalar quantity, moisture / salinity. Spherical coordinates; quasi-Cartesian system, natural coordinates; geographic wind; gradient wind; cyclostrophic wind; inertial wind, isobaric coordinates, thermal wind; vertical motion; circulation and vorticity; the planetary boundary layer.
0341-3236-01
 מעבדה בסייסמיקה רדודה
 Shallow Seismic Laboratory
פרופ רשף משהמעבדה קפלון205 ד'1900-1600 סמ'  ב'

מטרת המעבדה בסייסמיקה רדודה היא להשלים את הצד הטכני והמעשי של הקורס "שיטות סייסמיות" שנלמד במקביל (דרישת קדם). במהלך הסמסטר הסטודנטים ילמדו כיצד לתכנן, לבצע ולעבד סקר סייסמי דו-מימדי

0341-3255-01
 סימנריון מחלקתי (קולקוויום)
 Colloqvium
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  א'
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-3256-01
 סמינריון מחלקתי (קולקוקוויום)
 Colloqvium
קולוקויו סמ'  ב'
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects
0341-3258-01
 סייסמולוגיה של רעידות אדמה
 Seismology of Earthquakes
פרופ זיו אלוןשיעור כיתות דן דוד204 א'1500-1200 סמ'  ב'

פיתוח משוואות הגלים בעזרת שיטת הקרניים
איכון אירועים סייסמים
עֹצמתה של רעידת אדמה 

Waves equation
Pinpointing of seismic events
The intensity of an earthquake
0341-4007-01
 מבוא לשכבת הגבול האטמוספירית
 Introduction to Atmospheric Boundary Layer Theory
פרופ אלפרט פנחסשיעור ותקפלון205 א'1400-1200 סמ'  ב'
תכונות שכבת הגבול, הנחת טיילור, מבנה ועומק שכבת הגבול Stable), (Mixed, אנרגיה קינטית טורבולנטית ((TKE, שטפים ערבליים, מאמצי ריינולדס, מהירות החיכוך. משוואות הזורם הטורבולנטי, משוואות חיזוי לשטפים טורבולנטיים, מאזן TKE, מצבי יציבות, מס' ריצ'רדסון, Obukhov Length, טכניקות לסגירות טורבולנטיות (מסדר 1, 1.5, 2), תנאי הגבול ואילוצי השפה, Pi‑Theorem, Similarity Theory, שיטות מדידה.

Mean boundary layer characteristics, basic mathematical and conceptual tools; turbulence kinetic energy, eddy flux, stress, friction velocity. Applications of the governing equations to turbulent flow. Prognostic equations for turbulent fluxes and variances. Turbulence kinetic energy, stability concepts, Richardson number, Obukhov length, turbulence closure techniques, orders of 1, 1.5, 2. Boundary conditions and external forcings; Similarity theory.

0341-4009-01
 פיזיקה של שביטים
 Physics of Comets
פרופ קובץ-פריאלניק דינהשיעור ותקפלון205 ג'1500-1200 סמ'  ב'

הווצרות השביטים; ענן Oort והדינמיקה של מסלולי השביטים; סקירה תצפיתית של תכונות גרעין השביט: מבנה, הרכב, תופעות של התפרצות ושבירה; משוואות מבנה והתפתחות הגרעין:מאזן האנרגיה, הולכת חום, נידוף, מעברי פאזה בקרח; מודלים לזרימת גז בתווך נקבובי השפעת האבק על תכונות השביט: הווצרות מעטה האבק, הווצרות שובל האבק, הילת השביט, שיטות מחקר. 

Observations of comets; cometary orbits, perturbations and evolution of cometary orbits, the Tisserand parameter; the Oort Cloud and the Kuiper Belt; thermal and chemical processes: heat conduction, crystallization of amorphous water ice, phase transitions, sublimation; porosity and gas flow in the interior of comets; the equations of comet evolution: energy and mass conservation; numerical solution methods; properties of comet nuclei: composition, thermal conductivity, permeability, pore size distribution; the effect of dust on the evolution of comets, the dust tail; the effect of radioactivity on the early evolution; space missions to comets. 
0341-4017-01
 ס' בפענוח ועיבוד נתונים של סקרים סייסמיים
 Seminar in Seismic Interpretation and Data Processing
פרופ רשף משהסמינר קפלון205 ב'1400-1200 סמ'  א'

קבלת מבנה גיאולוגי של איזור נתון על סמך פיענוח סקרי רפלקציה ורפרקציה, מיבנה תוכנה לעיבוד נתונים, סיימסים. כתיבת תכניות מחשב לתהליכים שונים של עיבוד הנתונים, תכנון סקרים סייסמיים. 

Components of standard seismic data processing package, 3D seismic data acquisition, land and marine binning, complete processing of a 3D land dataset. Velocity model .
0341-4032-01
 חישה מרחוק
 Remote Sensing
ד"ר ישראלביץ פטרשיעור ותקפלון205 א'1600-1400 סמ'  ב'

מושגי יסוד בחישה מרחוק. מיכשור להדמייה בְּלַוְיָנִים ובמטוסים. חישה מרחוק של האטמוספירה, האוקיינוסים ופני השטח היבשתי של כדור הארץ. תיקונים אטמוספריים. אינטרפרטציה ושימוש של מידע המושג בחישה מרחוק. 

Remote sensing and space research. Electromagnetic radiation. Sensors and space platforms. Example – MEIDEX experiment. Image analysis. Principal component analysis. Classification. Radar, lidar and thermal remote sensing. Hyperspectral measurements. Examples: surface data, vegetation, ocean, aerosols, planets.

0341-4050-01
 גיאופיזיקה שימושית
 Environmental Geophysics
ד"ר אפלבאום לבסמינר קפלון205 א'1200-1100 סמ'  ב'
מטרת הסמינר היא לתת סקירה מרוכזת של עקרונות גיאופיזיקה שימושית בתחום מדעי הסביבה, באמצעות טכניקות מתקדמות וחדשניות ביישום נתונים גיאופיזיים. תחום זה חוקר מגוון רחב של בעיות כמו אזורים מסוכנים קרוב לפני השטח (למשל חללים בקרקע, סדקים בסלע), תהליכים מסוכנים בעומק (רעידות אדמה), שימושים בארכיאולוגיה, הנדסה אזרחית

The object of the course is to give a brief but comprehensive analysis
of environmental geophysics principles including some recent
advances in methodology of geophysical data interpretation. Environmental geophysics investigates a wide range of applied
problems, like dangerous near-surface phenomena (for instance,
karst terranes and rockslides), dangerous geodynamic processes
at the depth, some types of surrounding medium contamination, delineation of archaeological remains, solving problems associated
with infrastructure development, discussion of some military
problems, etc. (most examples are oriented to Israeli environments).
The course wraps the following stages: description of different kinds of geophysical
noise, review of filtering and transformation methods, analysis of geophysical data processing and interpretation in complicated environments [oblique polarization, rugged terrain relief and unknown level of the normal field], optimal integration of geophysical data, modeling of geophysical fields and development of physical-geological models of the studied objects.

 

0341-4074-01
 גיאולוגיה של רעידות אדמה
 Geology of Earthquakes
שיעור ות סמ'  א'
http://geophysics.tau.ac.il/personal/shmulik/EqGeology.htm

The course is aimed at the characterziation of earthquakes from a geological perspective.  We will focus on palaeoseismology and archaeoseismology, discuss the earthquake processes, and the application of a variety of geologic tools (e.g. geomorphology, stratigraphy, etc.) to identify past earthquakes. Each class students will provide a summary of the major global earthquakes for the previous week and their tectonic settings.

0341-4082-01
 רעידות אדמה בסייסמולוגיה ניסויית
 Earthquake and Experimental Seismology
ד"ר ווסט בלוך ג`יל הללשיעור קפלון205 ג'1100-0900 סמ'  ב'

רעידות אדמה בסייסמולוגיה ניסויית

 

המרצה: דר' הילל ווסט-בלוך                          (חדר 216א', טל' 03-640-5475)

רעידות אדמה בסייסמולוגיה ניסויית הוא קורס מעשי המציג טכניקות עיבוד אותות לאפיון מלא של רעידות אדמה. בכל פגישה שבועית ננתח צורות גל שהוקלטו באזור ים המלח (על ידי הרשתות DeadSeaNet ו-ISN) על מנת לתרגל את רצף שלבי הניתוח ביצירת קטלוג רעידות אדמה. דגש משמעותי ניתן על גילוי אירועים בסביבה רועשת, אי ודאות בזמני הגעת הפאזות ודיוק הערכת מיקום הרעידה, מידע דליל ואי בהירות במיקום, שילוב טכניקות מיקום EDT ו- backazimuth, והאפקט של תת קרקע מורכב ומודלי מהירויות תת-תקניים על אמינות מיקום הרעידה. אסטרטגיות אופטימיזציה יוצגו עבור כל נושא וייבחנו על נתוני רעידות, בשילוב רשתות ומערכים סייסמיים.

כל שיעור יכלול הצגה של 15 דקות על הנושא המדובר במפגש, ולאחריה 90 דקות של עבודה עצמית, במהלכן הסטודנטים יתרגלו עם סט הנתונים שלהם. כל מפגש יסתיים בדיון משותף של 15 דקות.

מתווה הקורס:

שיעור 1:           הצגת בסיסי הנתונים והתכנה

שיעור 2:           גילוי אירועים

שיעור 3:           בחירת פאזות

שיעור 4:           איגוד פאזות והכרזת אירוע

שיעור 5:           מיקום אירוע באופן סטנדרטי (רשת סייסמית), S-P, EDTs

שיעור 6:           מיקום אירוע מתקדם (מערך סייסמי), Backazimuth ו-slowness

שיעור 7:           מיקום אירוע משולב (רשת ומערך)

שיעור 8:           דיוק מיקום הרעידה: אי וודאות בבחירת הפאזות

שיעור 9:           אי בהירות במיקום: מידע דליל ועודף

שיעור 10:         מיקום משולב אמין: S-P, EDTs, BAZ, SLO, PM, NYAD

שיעור 11:         האפקט של תת קרקע מורכב ומודלי מהירויות תת-תקניים

שיעור 12:         אסטרטגיית ייצור קטלוג משולב וסיכום הקורס

 

דרישות קדם: סייסמולוגיה של רעידות אדמה

Earthquake Seismology Laboratory

 

 

Lecturer: Dr. Hillel Wust-Bloch                (Room: 216 A; Phone: 640-5475)

 

The Earthquake Seismology Laboratory is a hands-on course that presents advanced signal processing techniques for full earthquake characterization. Each weekly interactive session uses real waveforms recorded in the Dead Sea region (DeadSeaNet and ISN) to practice the successive analytical stages of event catalog design. A strong emphasis is set on event detection in low-SNR environment, phase picking uncertainty and location accuracy, sparse data and location ambiguities, integration of EDT and backazimuth, the effect of complex subsurface and sub-standard velocity models on event location robustness. Optimization strategies are presented for each topic and tested on real data, integrating network and array modes. 

Each class includes an initial 15 min presentation on the topic of the day, followed by a 90 min practical lab during which participant practices with their own dataset. Each session is concluded by a final 15 min joint discussion.

Course outline:

Class I:            Introduction to data sets and analytical software packages

Class II:           Event detection

Class III:         Phase picking

Class IV:         Phase association and event declaration

Class V:          Standard event location (network mode): S-P, EDTs

Class VI:         Advanced event location (array mode): Backazimuth (BAZ) and slowness

Class VII:        Integrated event location (network and array modes)

Class VIII:      Location accuracy: Phase picking uncertainty

Class IX:         Location ambiguities: Sparse and redundant data

Class X:          Integrated location robustness: S-P, EDTs, BAZ, SLO, PM, NYAD

Class XI          Effects of complex subsurface and sub-standard velocity models

Class XII:        Integrated catalog design strategy and conclusion

 

Prerequisite: Earthquake Seismology I

0341-4083-01
 שימוש בשיטות גיאופיזיות בארכיאולוגיה
 Geophysical Methods in Archaeology
ד"ר אפלבאום לבשיעור קפלון205 ד'1200-1000 סמ'  ב'

INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGICAL GEOPHYSICS

0341-4083

 

Lev Eppelbaum

Dept. of Geophysics and Planetary Sciences

Tel Aviv University

 (E-mail: levap@post.tau.ac.il, room 208/Kaplun Building, Phone: 5086)

 

This course may be interesting not only for students-geophysicists, but also for students of archaeological and environmental Depts.

 

General course goals:

  1. To gain a knowledge of geophysics principals and proficiency for geophysical tools employment in archaeology
  2. To study information about various geophysical methods, their possibilities, preferences and shortcomings
  3. To learn which geophysical techniques are the most appropriate for concrete archaeological problem
  4. To develop ability how to understand successfully a geophysical experiment at archaeological site
  5. To obtain experience of geophysical methods application at typical archaeological sites in Israel and abroad
  6. To receive a general notion about qualitative and quantitative analysis, data processing and 3D modeling applied in archaeogeophysics

 

Contents

 

1. Introduction

1.1. Archaeological Geophysics in Israel

1.2. Geophysical targets and noises in their study

1.3. Geophysical method application for solving applied problems: General information

 

2. Introduction

2.1. Types of geophysical surveys and their limitations        

2.2. Two geophysical fundamentals: inverse problem solution and direct problem solution

2.3. Petrophysical support of interpretation

2.4. Consecution of geophysical data processing and interpretation

3. Magnetic Field

3.1. Basic concepts and units

3.2. Magnetic properties of minerals and rocks

3.3. Earth’s magnetic field

3.4. Direct and reverse magnetization

3.5. Brief explanation of paleomagnetic studying in archaeology

 

4. Magnetic field

4.1. Magnetic survey using magnetometer and gradientometer

4.2. Magnetic field temporary variations and methods of their removing

4.3. Influence of artificial magnetized objects

4.4. Influence of rugged relief

 

5. Inverse Problem Solution in Magnetic Prospecting

5.1. Preparing magnetic data for quantitative interpretation

5.2. Techniques of magnetic anomaly interpretation under simplified conditions

5.3. Techniques of magnetic anomaly interpretation under complicated environments

 

6. Gravity field

6.1. Basic concepts and units

6.2. Density properties of soil, rocks and archaeological targets

6.3. Gravity field of the Earth

6.4. Reduction of gravity fields at land

6.5. Gravity field anomalies (positive and negative) over typical archaeological objects

6.6. Quantitative interpretation (inverse problem solution) of gravity anomalies

6.7. Examples of quantitative interpretation over archaeological targets

 

7. Self-Potential (SP) method

7.1. Origin of Self-Potentials

7.2. Physical-geological limitations of SP method

7.3. Field survey using potential and gradient arrays

7.4. Noises in SP method and their reducing

7.5. Quantitative interpretation of SP anomalies caused by archaeological targets

 

8. Very Low Frequency (VLF) field of distant transmitters

8.1. VLF-transmitters: their destination, location and physical principles

8.2. VLF electromagnetic radiation as quasi-stationary field

8.3. VLF temporary variations and ways for their removing

8.4. VLF field observations and influence of rugged relief

8.5. Quantitative interpretation of VLF anomalies due to ancient remains

 

9. Near-surface thermal prospecting (NSTP)

9.1. Physical basis of NSTP

9.2. Thermal conductivity of archaeological targets and surrounding medium        

9.3. How we can remove influence of surface temperature waves? 

9.4. Reducing of terrain relief influence

9.5. Quantitative interpretation of temperature anomalies

9.6. NSTP and archaeological objects localization

 

10. Electric resistivity method

10.1. Brief physical foundation of resistivity method

10.2. Electric properties of geological rocks and archaeological targets                  

10.3. Methodology of field measurements

10.4. Analysis of resistivity maps

10.5. Quantitative interpretation of resistivity anomalies

10.6. Application of resistivity method in archaeology

 

11. Ground penetrating radar (GPR)

11.1. Physical principles of GPR

11.2. Methodology of field measurements

11.3. Examples of GPR application at various archaeological sites 

 

12. Other physical methods

12.1. Remote sensing: A common view

12.2. Global positional system and archaeology

12.3. Metal detector

12.4. Induced polarization

12.5. Near-surface seismic prospecting

12.5. Recognition of ancient earthquake patterns

 

13. Filtering and transformations of geophysical fields

13.1. Filtering of geophysical fields

13.2. Transformations of geophysical fields

13.3. Upward and downward continuation of geophysical fields

 

14. Principles of 3-D modeling of Gravity and Magnetic Fields Under Complicated Environments

14.1. 2-D, 2.5-D and 3-D description of geological medium

14.2. GSFC program for 3-D combined modeling of gravity and magnetic fields: A short review

14.3. Physical-Archaeological Model as a basic notion

14.4. Application of 3-D modeling on practice

 

15. Integrated Interpretation of Geophysical Data

15.1. Optimization of geophysical investigations

15.2. Choice of geophysical integration

15.3. Statistic-probabilistic approach to combined interpretation

15.4. Estimation of geophysical interpretation reliability

 

16. Development of 4-D geophysical-archaeological Data Base

16.1. Necessity of the geophysical-archaeological DB development

16.2. 3-D and 4-D geophysical-archaeological DB

16.3. Israeli geophysical-archaeological DB as component of a global scientific system

References

Aitken, M.J., 1974. Physics and Archaeology. Oxford University Press, London.

Eppelbaum, L.V., 2010. Archaeological geophysics in Israel: Past, Present and Future. Advances of Geosciences, 24, 45-68.

Eppelbaum, L., Ben-Avraham, Z. and Itkis, S., 2003. Ancient Roman Remains in Israel provide a challenge for physical-archaeological modeling techniques. First Break, 21 (2), 51-61.

Eppelbaum, L.V., Khesin, B.E. and Itkis, S.E., 2001. Prompt magnetic investigations of archaeological remains in areas of infrastructure development: Israeli experience. Archaeological Prospection 8(3), 163-185.

Eppelbaum, L.V., Khesin, B.E. and Itkis, S.E., 2010. Archaeological geophysics in arid environments: Examples from Israel. Journal of Arid Environments, 74, No. 7, 849-860.

Khesin, B.E., Alexeyev, B.E. and Eppelbaum, L.V., 1996. Interpretation of Geophysical Fields in Complicated Environments. Ser.: Modern Approaches in Geophysics. Kluwer Academic Publishers.

Parasnis, D.S., 1997. Principles of Applied Geophysics. Chapman & Hall, London.

Vogell, A. and Tsokas, G.N. (Eds.), 1993. Theory and practice of applied geophysics, v. 7, Geophysical Exploration of Archaeological Sites, Vieweg Verlag, Wiesbaden.

Telford, W.M., Geldart, L.R. and Sheriff, R.E., 2001. Applied Geophysics, Cambridge University Press, Cambridge.

 

0341-4084-01
 מכניקה מסלולית מתקדמת
 Advanced Celestial Mechanics
פרופ צוקר שי יהושע יצחקשיעור קפלון205 ג'1400-1200 סמ'  א'

 הקורס יתנהל במתכונת של סמינר בו נלמד על בעיות מתקדמות במכניקה מסלולית, שייבחרו יחד עם התלמידים.

בעיות לדוגמה: שילוב רוטציה של גוף תלת ממדי עם תנועה מסלולית, מסלולי Hohman של חלליות, כוחות לא גרביטציוניים כמו אפקטי Yarkovsky  ו-YORP. רזוננס מסלולי, תנועה כאוטית, בעיות נבחרות בתנועת שלושה גופים.

הציון יינתן על סמך עבודה.

0341-4095-01
 שריפת צמחייה ואקלים
 Biomass Burning
פרופ פרייס קוליןסמינר קפלון205 ד'1400-1200 סמ'  א'

התופעה של שריפת צמחיה ע"י בני אדם או הטע הפך לנושא מרכזי במחקר של פליטות גזי חממה בשנים האחרונות. וכתוצאה מסקאלת השריפות בכל הפלנטה, לא רק אפשר לראות ולעקב אחרי השריפות מהחלל, אבל היום השריפות גם משפיעות על התחממות של כדור הארץ. בקורס, חלק הראשון יהיה הרצאות ע"י המרצה, וחלק השני הרצאות ע"י סטדנטים בנושא שנבחר ביחד עם המרצה.  הקורס בנוי מ-6 תחומים עיקריים:

1. חישה מרחוק והסקאלה הגלובלית של שריפות.

2. שריפות בעבר והקשר עם האקלים.  שיטות לחקור התפלגות שריפות בעבר.

3. שריפות טבעיות כתוצאה מברקים.

4. שריפות כתוצאה מפעילות בני אדם וביאור.

5. השלכות של שריפות על מערכת האקלימית דרך חלקיקים ופליטות של גזי חממה.

6. מידול התפשתות של שריפות והשפעתם על הסביבה.

Biomass Burning is a global phenomenon where by the biosphere burns either by human or natural causes.  Due to the scale of biomass burning around the planet, fires are not only obesrved and monitored from space, but are also impacting the Earth's climate.  In this course the first half of the course will be lectures by the lecturer, followed by lectures by the students on research topics chosen by them in consultation with the instructor.

The course is divided into 6 main topics:

1.  The global scale of fires, and remote sensing of fires

2. Historical records of fires using different methodologies

3. Naturally caused fires due to lighnting

4. Man-made fires

5.  Impact of aerosols and trace gases on the climate season.

6.  Modeling studies of fires and their emissions.

0341-4113-01
 אי יציבות של זרימות גזירה גאופיזיות
 Instability in Geophysical Shear Flows
פרופ חפץ אילשיעור אורנשטיין102 ב'1600-1400 סמ'  ב'

  

In this course, we will go through the fundamental instability mechanisms of geophysical shear flows. We will begin with planar inviscid shear flows such as Couette and mixing layer flows and then reexamine them in 3D. Next, we will add the effect of stratification and explore the Taylor-Caulfield and Holmboe instabilities. The effect of rotation will introduce us to   inertial and symmetric instabilities as well as to baroclinic instability models such as the one of Eady and the quasi-geostrophic 2-layer model.  If time permits, we will look on the counter-intuitive effect of viscosity to destabilize shear flows in boundary layers via the Tolmein-Schlichting instability.

The focus throughout the course will be on the understanding of the physical mechanisms of these instabilities along rigorous mathematical derivations of their governing equations.   

   

0341-4146-01
 נושאים נבחרים באקלים
 select topics in climate
שיעור סמ'  א'

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים באקלים- כל שנה יבחר נושא אחר.

השיעור מבוסס על קריאה בבית של מאמרים מרכזיים בתחום והצגתם בכיתה, ופרוייקט מעשי המבוסס על מודלים פשוטים. 

הנושא השנה: הסירקולציה בטרופים - יחסי הגומלין בין קונבקציה וזרימה מאוזנת 

הסירקולציה בטרופים משפיעה על אקלים כדור הארץ באופנים רבים. כמו כן חלק גדול מארועי הגשם הקיצוניים מעוררים על ידי מערכות זרימה בטרופים. בשיעור זה נעסוק ביחסי הגומלין בין קונבקציה לבין הזרימה הכמעט-מאוזנת בטרופים, בפרט גלים פלנטריים שונים ואוסצילציה מאדן-ג'ולין - תופעה כמעט-מחזורית עם זמן אופייני של חודש-חודשיים, המשפיעה על הזרימה באזורים רבים בעולם וכן תורמת ליכולת חיזוי עונתית.   

 

Each year a different topic relevant to climate will be selected. Students will read papers and present them in class and will submit a hand-on project using simple models. 

This year's topic: Tropical circulation - the interaction of convection and quasi-balanced flow

The tropical circulation affect the climate in many ways. Also, many of the most extreme rain events are induced by tropical circulation systems. This class will examine the interaction between convection and quasi-balanced flow in the tropics, specifically in different planetary waves and the Madden Julian Oscillation- a quasi-periodic circulation pattern with a time scale of one to few months which affects the circulation in large parts of the globe and contributes to seasonal predictability

0341-4210-01
 סמינריון מחלקתי (קולקוויום)
 
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  א'

הרצאות בנושאים שונים

0341-4217-01
 סמינריון מחלקתי (קולוקוויום)
 Colloquium
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  א'
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-4218-01
 סמינריון מחלקתי (קולוקוויום)
 Colloquium.
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  ב'
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-4221-01
 סמינר בגאופיזיקה (קולוקוויום)
 Seminar in Geophysics (Coll0quium)
פרופ זיו אלוןסמינר קפלון205 ד'1400-1300 סמ'  ב'
פרופ רשף משה

הרצאות בנושאים הקשורים לגיאופיזיקה שימושית – חיפושי נפט מים ומחצבים, רעידות-אדמה, גיאופיזיקה הנדסית וגיאוטקטוניקה. ההרצאות ניתנות על-ידי מורי החוג ומרצים אורחים ממוסדות מחקר אחרים ומן התעשיה. 

Lectures in geophysics given by members of the department and guests.
0341-4286-01
 רעידות אדמה: עקרונות יישומים ומקרי חקר
 Earthquakes: Principles, Applications and Case Studies
פרופ זיו אלוןסמינר קפלון205 ה'1200-0900 סמ'  א'

בקורס זה נקרא מאמרים בנושאים שונים הקשורים לסייסמולוגיה של רעידות אדמה. התלמידים יציגו את המאמרים וינהלו דיון ביקורתי. ציון עובר/לא עובר ינתן על-סמך ההצגות והתרומה לדיון בכיתה.

0341-8888-01
 בחינה על עבודת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  א'
פרוייקטים
Projects.
0341-8888-02
 בחינה על עבודת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  ב'
0341-9999-01
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  א'
פרוייקטים
Projects
0341-9999-02
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  ב'