שנה"ל תשע"ה

0321-1104-01
 פרקים בפיזיקה קלאסית
 Topics in Classical Physics
פרופ לוינסון עמירשיעור אודיטור' לב009 ד'1400-1300 סמ'  ב'
שיעור אודיטור' לב009 ה'1400-1200 סמ'  ב'

Syllabus: Topics in Classical Physics  

 

Thermal properties of matter:

Molecular properties of matter

Kinetic molecular model of an ideal gas

Equations of state for an ideal gas

Barometric formula

Molecular speeds

Phases of Matter

The first and the second laws of thermodynamics:

Work done during volume changes

Internal energy

Paths between thermodynamic states

Kinds of thermodynamic processes

Heat capacities of an ideal gas

Heat engines

Carnot cycle

Entropy and microscopic interpretation of entropy

Fluid mechanics: 
Density, pressure, buoyancy

Fluid flow and Bernoulli’s equations

Surface tension and capillarity

Viscosity and turbulence

Solids 
Stress, strain and elastic moduli 

 

 
0321-1104-02
 פרקים בפיזיקה קלאסית
 Topics in Classical Physics
גב' שביב מיכלתרגיל אוד' מלמד006 ד'1500-1400 סמ'  ב'

אלסטיות; מכניקה של זורמים; מתח פנים; טמפרטורה והתפשטות תרמית; חום וקיבול חום; מעבר חום; משוואות מצב; גזים אידאליים; מעברי פזה ושיווי משקל בין פזות; המבנה המולקולרי של החומר; מבוא לפיזיקה מתקדמת של חומרים; מבוא לגלים.

 
0321-1104-03
 פרקים בפיזיקה קלאסית
 Topics in Classical Physics
גב' שביב מיכלתרגיל אורנשטיין111 ד'1100-1000 סמ'  ב'
אלסטיות; מכניקה של זורמים; מתח פנים; טמפרטורה והתפשטות תרמית; חום וקיבול חום; מעבר חום; משוואות מצב; גזים אידאליים; מעברי פזה ושיווי משקל בין פזות; המבנה המולקולרי של החומר; מבוא לפיזיקה מתקדמת של חומרים; מבוא לגלים.
 
0321-1111-01
 מעבדה בפיזיקה א 1
 Physics Laboratory A1
פרופ עציון ארזמעבדה ב'1700-1300 סמ'  א'

 


 

מעבדה בפיזיקה א 1

 

 

במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה ניסיונית, שכוללות ביצוע מדידות ועיבוד נתונים, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה.

 

רשימת הניסויים לסמסטר א': ניסוי פתיחה בנפילה חופשית, תנועה הרמונית, חיכוך ואנרגיה, חום כמוס, אופטיקה גיאומטרית, צמיגות, מעגלים חשמליים. במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברת בסטטיסטיקה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנת Matlab לעיבוד נתונים.

 

 

מרצה: פרופ' הלינה אברמוביץ'

 

 

דרישות קדם- אין.

 

 

מטרת הקורס: לימוד עקרונות ניתוח נתונים של תוצאות ניסיוניות.

 

 

סילבוס:

 

1. הערכת אי וודאות במדידה

 

2. שימוש באי וודאות

 

3. התאמות לנתוני מדידה

 

4. הערכת טיב ההתאמות

 

5. הערכת התאימות בין תוצאת הניסוי לתיאוריה

 

 

 Uncertainty estimate 1.

 

 2. Propagation of uncertainties

 

 3. Fitting of data

 

 4. Estimating goodness of fit

 

 5. Estimating agreement with theory

 

 

 

 

 

דרישות הקורס:

 

ביצוע והגשת דוחות לשבעה ניסויים.

 

 

הרכב הציון:

 

 70% דוח

 

 15% בחנים

 

15% ביצוע הניסוי

 

 

ספרי לימוד מומלצים:

 

חוברת "ניתוח נתונים במעבדה א' " – נמצאת באתר המעבדה בכתובת: http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

 

Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    מעבדה בפיזיקה א 1

  במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה ניסיונית, שכוללות ביצוע מדידות ועיבוד נתונים, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה.

  רשימת הניסויים לסמסטר א': ניסוי פתיחה בנפילה חופשית, תנועה הרמונית, חיכוך ואנרגיה, חום כמוס, אופטיקה גיאומטרית, צמיגות, מעגלים חשמליים. במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברת בסטטיסטיקה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנת Matlab לעיבוד נתונים.

  מרצה: פרופ' הלינה אברמוביץ'

  דרישות קדם- אין.

  מטרת הקורס: לימוד עקרונות ניתוח נתונים של תוצאות ניסיוניות.

 סילבוס:

  1. הערכת אי וודאות במדידה

  2. שימוש באי וודאות

  3. התאמות לנתוני מדידה

 4. הערכת טיב ההתאמות

 5. הערכת התאימות בין תוצאת הניסוי לתיאוריה

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uncertainty estimate 1.

 2. Propagation of uncertainties

 3. Fitting of data

 4. Estimating goodness of fit

 5. Estimating agreement with theory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרישות הקורס:

ביצוע והגשת דוחות לשבעה ניסויים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב הציון:

 

 

 

 

 

 

 70% דוח

 

 

 

 

 

 

 15% בחנים

 

 

 

 

 

 

15% ביצוע הניסוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ספרי לימוד מומלצים:

 

 

 

 

 

 

חוברת "ניתוח נתונים במעבדה א' " – נמצאת באתר המעבדה בכתובת: http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

 

 

 

 

 

 

Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

 

 

 

 

 

Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physics Laboratory A

 

 

Course Syllabus

 

 

 During the course the students learn basic techniques in experimental physics, including performance of measurements and data analysis, in various subjects.

List of experiments for the first semester:

 

 

 

1.      Free Fall - the first experiment in the laboratory.

2.      Geometrical optics – focal length and magnification with convex and concave thin lenses.

3.      Latent heat – phase transition of liquid nitrogen.

4.      Friction and energy – transformation of kinetic, potential and elastic energy and energy loss to friction.

5.      Viscosity – viscosity of glycerin through the motion of a falling ball.

6.      Harmonic motion – mathematical vs. physical pendulum.

7.      Electric circuits & Wheatstone bridge.

 

 

 

The students will use a special built GUI in Matlab in order to perform the data analysis. The theoretical material is presented in the course website and the statistical booklet (also in the website).

 

 

 

Lecturer: Prof. Halina Abramowicz

Prerequisite: None.

Course Objective: Studying the principles of measurements and data analysis in the environment of simple physics experiments.

 

 

 

Syllabus:

 

 

1.      Estimation of statistical and systematic uncertainties.

 

 

2.      Propagation of uncertainties.

 

 

3.      Linear and non-linear fitting of data.

 

 

4.      Estimation of goodness of fit.

 

 

5.      Quantification of agreement of expectations with data.

Course requirements:

 

 

Performing all 7 experiments and submitting all of the reports.

 

 

 

Grade composition:

 

 

70% Report

15% Quizzes

15% Instructor evaluation

 

 

 

Recommended books:

 

 

-         Statistics booklet "Data Analysis in Lab A". http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

-          Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

 

-          Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physics Laboratory A

 

 

Course Syllabus

 

 

 

 

During the course the students learn basic techniques in experimental physics, including performance of measurements and data analysis, in various subjects.

List of experiments for the first semester:

 

 

 

1.      Free Fall - the first experiment in the laboratory.

2.      Geometrical optics – focal length and magnification with convex and concave thin lenses.

3.      Latent heat – phase transition of liquid nitrogen.

4.      Friction and energy – transformation of kinetic, potential and elastic energy and energy loss to friction.

5.      Viscosity – viscosity of glycerin through the motion of a falling ball.

6.      Harmonic motion – mathematical vs. physical pendulum.

7.      Electric circuits & Wheatstone bridge.

 

 

 

The students will use a special built GUI in Matlab in order to perform the data analysis. The theoretical material is presented in the course website and the statistical booklet (also in the website).

 

 

 

Lecturer: Prof. Halina Abramowicz

Prerequisite: None.

Course Objective: Studying the principles of measurements and data analysis in the environment of simple physics experiments.

 

 

 

Syllabus:

 

 

1.      Estimation of statistical and systematic uncertainties.

 

 

2.      Propagation of uncertainties.

 

 

3.      Linear and non-linear fitting of data.

 

 

4.      Estimation of goodness of fit.

 

 

5.      Quantification of agreement of expectations with data.

Course requirements:

 

 

Performing all 7 experiments and submitting all of the reports.

 

 

 

Grade composition:

 

 

70% Report

15% Quizzes

15% Instructor evaluation

 

 

 

Recommended books:

 

 

-         Statistics booklet "Data Analysis in Lab A". http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

-          Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

 

-          Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers.

 

 

 

 

 
0321-1111-03
 מעבדה בפיזיקה א 1
 Physics Laboratory A1
פרופ עציון ארזמעבדה קפלון101 א'1700-1300 סמ'  א'

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Propagation of uncertainties

 3. Fitting of data

 4. Estimating goodness of fit

 5. Estimating agreement with theory

 

 

 

 

 

 

   דרישות הקורס:

ביצוע והגשת דוחות לשבעה ניסויים.

 

Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

 

 

 

 

Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרכב הציון:

 

 

  70% דוח

 15% ביצוע הניסוי

 חוברת "ניתוח נתונים במעבדה א' " – נמצאת באתר המעבדה בכתובת: http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

  

 ספרי לימוד מומלצים:

 

 

  

 15% בחנים

 

                                                                                                                             

 


 

מעבדה בפיזיקה א 1

 

 

במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה ניסיונית, שכוללות ביצוע מדידות ועיבוד נתונים, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה.

 

רשימת הניסויים לסמסטר א': ניסוי פתיחה בנפילה חופשית, תנועה הרמונית, חיכוך ואנרגיה, חום כמוס, אופטיקה גיאומטרית, צמיגות, מעגלים חשמליים. במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברת בסטטיסטיקה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנת Matlab לעיבוד נתונים.

 

 

מרצה: פרופ' הלינה אברמוביץ'

 

 

דרישות קדם- אין.

 

 

מטרת הקורס: לימוד עקרונות ניתוח נתונים של תוצאות ניסיוניות.

 

 

סילבוס:

 

1. הערכת אי וודאות במדידה

 

2. שימוש באי וודאות

 

3. התאמות לנתוני מדידה

 

4. הערכת טיב ההתאמות

 

5. הערכת התאימות בין תוצאת הניסוי לתיאוריה

 

 

 Uncertainty estimate 1.

 

 2. Propagation of uncertainties

 

 3. Fitting of data

 

 4. Estimating goodness of fit

 

 5. Estimating agreement with theory

 

 

 

 

 

דרישות הקורס:

 

ביצוע והגשת דוחות לשבעה ניסויים.

 

 

הרכב הציון:

 

 70% דוח

 

 15% בחנים

 

15% ביצוע הניסוי

 

 

ספרי לימוד מומלצים:

 

חוברת "ניתוח נתונים במעבדה א' " – נמצאת באתר המעבדה בכתובת: http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

 

Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Physics Laboratory A

 

Course Syllabus

 

 

During the course the students learn basic techniques in experimental physics, including performance of measurements and data analysis, in various subjects.

List of experiments for the first semester:

 

1.      Free Fall - the first experiment in the laboratory.

2.      Geometrical optics – focal length and magnification with convex and concave thin lenses.

3.      Latent heat – phase transition of liquid nitrogen.

4.      Friction and energy – transformation of kinetic, potential and elastic energy and energy loss to friction.

5.      Viscosity – viscosity of glycerin through the motion of a falling ball.

6.      Harmonic motion – mathematical vs. physical pendulum.

7.      Electric circuits & Wheatstone bridge.

 

The students will use a special built GUI in Matlab in order to perform the data analysis. The theoretical material is presented in the course website and the statistical booklet (also in the website).

 

Lecturer: Prof. Halina Abramowicz

Prerequisite: None.

Course Objective: Studying the principles of measurements and data analysis in the environment of simple physics experiments.

 

Syllabus:

 

1.      Estimation of statistical and systematic uncertainties.

 

2.      Propagation of uncertainties.

 

3.      Linear and non-linear fitting of data.

 

4.      Estimation of goodness of fit.

 

5.      Quantification of agreement of expectations with data.

Course requirements:

 

Performing all 7 experiments and submitting all of the reports.

 

Grade composition:

 

70% Report

15% Quizzes

15% Instructor evaluation

 

Recommended books:

 

-         Statistics booklet "Data Analysis in Lab A". http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

-          Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

-          Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers.

 

 

 

0321-1111-04
 מעבדה בפיזיקה א 1
 Physics Laboratory A1
מעבדה א'1700-1300 סמ'  א'

  

 

 

 


 

מעבדה בפיזיקה א 1

 

 

במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה ניסיונית, שכוללות ביצוע מדידות ועיבוד נתונים, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה.

 

רשימת הניסויים לסמסטר א': ניסוי פתיחה בנפילה חופשית, תנועה הרמונית, חיכוך ואנרגיה, חום כמוס, אופטיקה גיאומטרית, צמיגות, מעגלים חשמליים. במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברת בסטטיסטיקה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנת Matlab לעיבוד נתונים.

 

 

מרצה: פרופ' הלינה אברמוביץ'

 

 

דרישות קדם- אין.

 

 

מטרת הקורס: לימוד עקרונות ניתוח נתונים של תוצאות ניסיוניות.

 

 

סילבוס:

 

1. הערכת אי וודאות במדידה

 

2. שימוש באי וודאות

 

3. התאמות לנתוני מדידה

 

4. הערכת טיב ההתאמות

 

5. הערכת התאימות בין תוצאת הניסוי לתיאוריה

 

 

 Uncertainty estimate 1.

 

 2. Propagation of uncertainties

 

 3. Fitting of data

 

 4. Estimating goodness of fit

 

 5. Estimating agreement with theory

 

 

 

 

 

דרישות הקורס:

 

ביצוע והגשת דוחות לשבעה ניסויים.

 

 

הרכב הציון:

 

 70% דוח

 

 15% בחנים

 

15% ביצוע הניסוי

 

 

ספרי לימוד מומלצים:

 

חוברת "ניתוח נתונים במעבדה א' " – נמצאת באתר המעבדה בכתובת: http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

 

Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Physics Laboratory A

 

Course Syllabus

 

 

During the course the students learn basic techniques in experimental physics, including performance of measurements and data analysis, in various subjects.

List of experiments for the first semester:

 

1.      Free Fall - the first experiment in the laboratory.

2.      Geometrical optics – focal length and magnification with convex and concave thin lenses.

3.      Latent heat – phase transition of liquid nitrogen.

4.      Friction and energy – transformation of kinetic, potential and elastic energy and energy loss to friction.

5.      Viscosity – viscosity of glycerin through the motion of a falling ball.

6.      Harmonic motion – mathematical vs. physical pendulum.

7.      Electric circuits & Wheatstone bridge.

 

The students will use a special built GUI in Matlab in order to perform the data analysis. The theoretical material is presented in the course website and the statistical booklet (also in the website).

 

Lecturer: Prof. Halina Abramowicz

Prerequisite: None.

Course Objective: Studying the principles of measurements and data analysis in the environment of simple physics experiments.

 

Syllabus:

 

1.      Estimation of statistical and systematic uncertainties.

 

2.      Propagation of uncertainties.

 

3.      Linear and non-linear fitting of data.

 

4.      Estimation of goodness of fit.

 

5.      Quantification of agreement of expectations with data.

Course requirements:

 

Performing all 7 experiments and submitting all of the reports.

 

Grade composition:

 

70% Report

15% Quizzes

15% Instructor evaluation

 

Recommended books:

 

-         Statistics booklet "Data Analysis in Lab A". http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

-          Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

-          Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers.

 

 

 

 

 

0321-1112-01
 מעבדה בפיזיקה א 2
 Physics Laboratory A2
פרופ אברמוביץ הלינהמעבדה קפלון101 א'1700-1300 סמ'  ב'

מעבדה בפיזיקה א 2

 

 

 

במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה ניסיונית, שכוללות ביצוע מדידות ועיבוד נתונים, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה.

 

  רשימת הניסויים לסמסטר ב': רדיואקטיביות, הענות לתדר ותהודה, תנודות מרוסנות, האצת אלקטרונים, מערכות ייחוס ואפקט קוריוליס, מגנטיות, צמד תרמי. במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברת בסטטיסטיקה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנת Matlab לעיבוד נתונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uncertainty estimate 1.  2. Propagation of uncertainties  3. Fitting of data   4. Estimating goodness of fit

 

 

 

 

 

 

 5. Estimating agreement with theory  

 

 

דרישות הקורס:

 

ביצוע והגשת דוחות לשבעה ניסויים.

 

 

 

 

הרכב הציון:

 70% דוח  15% בחנים 15% ביצוע הניסוי

 

 

 

ספרי לימוד מומלצים:

 

 

 

 

 

Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers

 

 

 

 

 

 

חוברת "ניתוח נתונים במעבדה א' " – נמצאת באתר המעבדה בכתובת: http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.  

 

 

מרצה: פרופ' ארז עציון דרישות קדם- מעבדה בפיזיקה א 1. מטרת הקורס: לימוד עקרונות ניתוח נתונים של תוצאות ניסיוניות. סילבוס: 1. הערכת אי וודאות במדידה 2. שימוש באי וודאות 3. התאמות לנתוני מדידה 4. הערכת טיב ההתאמות 5. הערכת התאימות בין תוצאת הניסוי לתיאוריה  


 

Physics Laboratory A 2

 

Course Syllabus

 

 

During the course the students learn basic techniques in experimental physics, including performance of measurements and data analysis, in various subjects.

List of experiments for the first semester:

 

1.      Radioactive decay – Poisson distribution.

 

2.       Cathode ray tube (CRT) – acceleration of particles in an electro-magnetic field.

 

3.      Magnetism – Faraday's law.

 

4.      Thermoelectric couple – calibration and temperature measurements applied to water and liquid nitrogen.

 

5.      Decaying electrical signals – RCL circuit.

 

6.      Coriolis effect – rotating pendulum in different frames of reference.

 

7.      Resonance – RCL circuits.

 

 

 

The students will use a special built GUI in Matlab in order to perform the data analysis. The theoretical material is presented in the course website and the statistical booklet (also in the website).

 

Lecturer: Prof. Erez Etzion

Prerequisite: Physics Laboratory A 1.

Course Objective: Studying the principles of measurements and data analysis in the environment of simple physics experiments.

 

Syllabus:

 

1.      Estimation of statistical and systematic uncertainties.

 

2.      Propagation of uncertainties.

 

3.      Linear and non-linear fitting of data.

 

4.      Estimation of goodness of fit.

 

5.      Quantification of agreement of expectations with data.

Course requirements:

 

Performing all 7 experiments and submitting all of the reports.

 

Grade composition:

 

70% Report

15% Quizzes

15% Instructor evaluation

 

Recommended books:

 

-         Statistics booklet "Data Analysis in Lab A". http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

-          Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

-          Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers.

 

0321-1112-03
 מעבדה בפיזיקה א 2
 Physics Laboratory A2
פרופ אברמוביץ הלינהמעבדה קפלון101 ב'1200-0800 סמ'  ב'


 

מעבדה בפיזיקה א 2

 

 

במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה ניסיונית, שכוללות ביצוע מדידות ועיבוד נתונים, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה.

 

רשימת הניסויים לסמסטר ב': רדיואקטיביות, הענות לתדר ותהודה, תנודות מרוסנות, האצת אלקטרונים, מערכות ייחוס ואפקט קוריוליס, מגנטיות, צמד תרמי. במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברת בסטטיסטיקה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנת Matlab לעיבוד נתונים.

 

 

מרצה: פרופ' ארז עציון

 

 

דרישות קדם- מעבדה בפיזיקה א 1.

 

 

מטרת הקורס: לימוד עקרונות ניתוח נתונים של תוצאות ניסיוניות.

 

 

סילבוס:

 

1. הערכת אי וודאות במדידה

 

2. שימוש באי וודאות

 

3. התאמות לנתוני מדידה

 

4. הערכת טיב ההתאמות

 

5. הערכת התאימות בין תוצאת הניסוי לתיאוריה

 

 

 Uncertainty estimate 1.

 

 2. Propagation of uncertainties

 

 3. Fitting of data

 

 4. Estimating goodness of fit

 

 5. Estimating agreement with theory

 

 

 

 

 

דרישות הקורס:

 

ביצוע והגשת דוחות לשבעה ניסויים.

 

 

הרכב הציון:

 

 70% דוח

 

 15% בחנים

 

15% ביצוע הניסוי

 

 

ספרי לימוד מומלצים:

 

חוברת "ניתוח נתונים במעבדה א' " – נמצאת באתר המעבדה בכתובת: http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

 

Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers

 

 

 


 

Physics Laboratory A 2

 

Course Syllabus

 

 

During the course the students learn basic techniques in experimental physics, including performance of measurements and data analysis, in various subjects.

List of experiments for the first semester:

 

1.      Radioactive decay – Poisson distribution.

 

2.       Cathode ray tube (CRT) – acceleration of particles in an electro-magnetic field.

 

3.      Magnetism – Faraday's law.

 

4.      Thermoelectric couple – calibration and temperature measurements applied to water and liquid nitrogen.

 

5.      Decaying electrical signals – RCL circuit.

 

6.      Coriolis effect – rotating pendulum in different frames of reference.

 

7.      Resonance – RCL circuits.

 

 

 

The students will use a special built GUI in Matlab in order to perform the data analysis. The theoretical material is presented in the course website and the statistical booklet (also in the website).

 

Lecturer: Prof. Erez Etzion

Prerequisite: Physics Laboratory A 1.

Course Objective: Studying the principles of measurements and data analysis in the environment of simple physics experiments.

 

Syllabus:

 

1.      Estimation of statistical and systematic uncertainties.

 

2.      Propagation of uncertainties.

 

3.      Linear and non-linear fitting of data.

 

4.      Estimation of goodness of fit.

 

5.      Quantification of agreement of expectations with data.

Course requirements:

 

Performing all 7 experiments and submitting all of the reports.

 

Grade composition:

 

70% Report

15% Quizzes

15% Instructor evaluation

 

Recommended books:

 

-         Statistics booklet "Data Analysis in Lab A". http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

-          Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

-          Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers.

 

0321-1112-04
 מעבדה בפיזיקה א 2
 Physics Laboratory A2
מעבדה א'1700-1300 סמ'  ב'


  מעבדה בפיזיקה א 2

 

 

במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה ניסיונית, שכוללות ביצוע מדידות ועיבוד נתונים, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה.

 

 

 

רשימת הניסויים לסמסטר ב': רדיואקטיביות, הענות לתדר ותהודה, תנודות מרוסנות, האצת אלקטרונים, מערכות ייחוס ואפקט קוריוליס, מגנטיות, צמד תרמי. במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברת בסטטיסטיקה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנת Matlab לעיבוד נתונים.

 

 

 

 

 

 

מרצה: פרופ' ארז עציון

 

 

 

 

 

 

דרישות קדם- מעבדה בפיזיקה א 1.

 

 

 

 

 

 

מטרת הקורס: לימוד עקרונות ניתוח נתונים של תוצאות ניסיוניות.

 

 

 

 

 

 

סילבוס:

 

 

 

1. הערכת אי וודאות במדידה

 

 

 

2. שימוש באי וודאות

 

 

 

3. התאמות לנתוני מדידה

 

 

 

4. הערכת טיב ההתאמות

 

 

 

5. הערכת התאימות בין תוצאת הניסוי לתיאוריה

 

 

 

 

 

 

 Uncertainty estimate 1.

 

 

 

 2. Propagation of uncertainties

 

 

 

 3. Fitting of data

 

 

 

 4. Estimating goodness of fit

 

 

 

 5. Estimating agreement with theory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרישות הקורס:

 

 

 

ביצוע והגשת דוחות לשבעה ניסויים.

 

 

 

 

 

 

הרכב הציון:

 

 

 70% דוח

 

 

 

 15% בחנים

 

 

 

15% ביצוע הניסוי

 

 

 

 

 

 

ספרי לימוד מומלצים:

 

 

 

חוברת "ניתוח נתונים במעבדה א' " – נמצאת באתר המעבדה בכתובת: http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

 

 

 

Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

 

 

Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers

 

 

 

 

 

 

 


 

Physics Laboratory A 2

 

Course Syllabus

 

 

During the course the students learn basic techniques in experimental physics, including performance of measurements and data analysis, in various subjects.

List of experiments for the first semester:

 

1.      Radioactive decay – Poisson distribution.

 

2.       Cathode ray tube (CRT) – acceleration of particles in an electro-magnetic field.

 

3.      Magnetism – Faraday's law.

 

4.      Thermoelectric couple – calibration and temperature measurements applied to water and liquid nitrogen.

 

5.      Decaying electrical signals – RCL circuit.

 

6.      Coriolis effect – rotating pendulum in different frames of reference.

 

7.      Resonance – RCL circuits.

 

 

 

The students will use a special built GUI in Matlab in order to perform the data analysis. The theoretical material is presented in the course website and the statistical booklet (also in the website).

 

Lecturer: Prof. Erez Etzion

Prerequisite: Physics Laboratory A 1.

Course Objective: Studying the principles of measurements and data analysis in the environment of simple physics experiments.

 

Syllabus:

 

1.      Estimation of statistical and systematic uncertainties.

 

2.      Propagation of uncertainties.

 

3.      Linear and non-linear fitting of data.

 

4.      Estimation of goodness of fit.

 

5.      Quantification of agreement of expectations with data.

Course requirements:

 

Performing all 7 experiments and submitting all of the reports.

 

Grade composition:

 

70% Report

15% Quizzes

15% Instructor evaluation

 

Recommended books:

 

-         Statistics booklet "Data Analysis in Lab A". http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

-          Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

-          Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers.

 

0321-1118-01
 פיזיקה קלאסית 1
 Classical Physics 1
פרופ דגן יורםשיעור אודיטור' לב009 ב'1100-0900 סמ'  א'
שיעור אודיטור' לב009 ג'1000-0800 סמ'  א'

וקטורים,קינמטיקה,חוקי ניוטון, שמור תנע קווי,עבודה ואנרגיה קינטית,שימור אנרגיה, מערכות לא אינרציאליות, תנע זוויתי, מומנטים, שימור תנע זוויתי, דינאמיקה של מערכות חלקיקים, תנועה הרמונית, דינאמיקה של גוף קשיח, תנועה בשדה כובד.

Classical Physics 1.

 1. Introduction: physical units, accuracy of experiments and approximations in theories, vectors and scalars, addition of vectors, size of a vector, vectors’ components, representations of vectors, scalar and vector products.
 2. Kinematics: motion in one dimension, acceleration, speed and velocity. Motion in three dimensions, Circular motion 1, Acceleration and velocity in polar coordinates.
 3. Galilean transformations and relative motion, rotating frame of reference.
 4.   Newton ’s’ Laws, Momentum and conservation of momentum, inertial mass, friction, motion in a fluid.
 5. System with variable mass, rocket motion.
 6. Work and energy, Definition of work, path integral, power, kinetic and potential energy, conservative forces, conservation of energy, central force, non-conservative forces. 
 7. Non-inertial frame of reference, rotating frame of reference, motion relative to earth 2.
 8. Angular momentum, Conservation of angular momentum, motion under the influence of a central force. statics: equilibrium of a particle, center of mass, equilibrium of a rigid body.  
 9. Dynamics of a system of particles, motion in the center of mass frame of reference, angular momentum and energy in the center of mass frame of reference, collisions, two particle interactions.
 10. Dynamics of a rigid body, angular momentum of a rigid body, rotation around a fixed axis, calculation of the moment of inertia.
 11. Equations of motion of a rigid body with a fixed axis in space, Energy of rotation, precession, rolling with and without friction.
 12. Simple harmonic motion, energy of a harmonic oscillator, simple pendulum, Physical pendulum.
 13. Coupled harmonic oscillators, small amplitude oscillations.
 14. Damped harmonic oscillator, with and without a harmonic driving force, resonance, impedance, quality factor.
 15. Motion in a gravitational field, Newton ’s laws of gravity, gravitational mass, motion under a gravitational interaction, gravitational field and potential.
0321-1118-02
 פיזיקה קלאסית 1
 Classical Physics 1
גב' שביב מיכלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ג'1600-1400 סמ'  א'

אלגברה של וקטורים; קינמטיקה - תנועה במישור ותנועה מעגלית; מערכות יחוס - תנועה יחסית, מערכות לא אינרציאליות; חוקי ניוטון - תנועה תחת השפעת כוחות, כוחות חיכוך; תקיפת תנע - התנגשויות, תנועות טילים; עבודה ואנרגיה; תנועה הרמונית; תנועה סיבובית - תקיפה ותנע זוויתיים; תנועת גוף צפיד; כוחות מרכזיים.    

0321-1118-03
 פיזיקה קלאסית 1
 Classical Physics 1
גב' שביב מיכלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'1000-0800 סמ'  א'
אלגברה של וקטורים; קינמטיקה - תנועה במישור ותנועה מעגלית; מערכות יחוס - תנועה יחסית, מערכות לא אינרציאליות; חוקי ניוטון - תנועה תחת השפעת כוחות, כוחות חיכוך; תקיפת תנע - התנגשויות, תנועות טילים; עבודה ואנרגיה; תנועה הרמונית; תנועה סיבובית - תקיפה ותנע זוויתיים; תנועת גוף צפיד; כוחות מרכזיים.
0321-1118-04
 פיזיקה קלאסית 1
 Classical Physics 1
גב' גרינר הדרתרגיל אורנשטיין111 ד'1000-0800 סמ'  א'
אלגברה של וקטורים; קינמטיקה - תנועה במישור ותנועה מעגלית; מערכות יחוס - תנועה יחסית, מערכות לא אינרציאליות; חוקי ניוטון - תנועה תחת השפעת כוחות, כוחות חיכוך; תקיפת תנע - התנגשויות, תנועות טילים; עבודה ואנרגיה; תנועה הרמונית; תנועה סיבובית - תקיפה ותנע זוויתיים; תנועת גוף צפיד; כוחות מרכזיים.
0321-1118-05
 פיזיקה קלאסית 1
 Classical Physics 1
גב' גרינר הדרתרגיל אורנשטיין103 ג'1800-1600 סמ'  א'
אלגברה של וקטורים; קינמטיקה - תנועה במישור ותנועה מעגלית; מערכות יחוס - תנועה יחסית, מערכות לא אינרציאליות; חוקי ניוטון - תנועה תחת השפעת כוחות, כוחות חיכוך; תקיפת תנע - התנגשויות, תנועות טילים; עבודה ואנרגיה; תנועה הרמונית; תנועה סיבובית - תקיפה ותנע זוויתיים; תנועת גוף צפיד; כוחות מרכזיים.
0321-1119-01
 פיזיקה קלאסית 2
 Classical Physics 2
פרופ מעוז דנישיעור אודיטור' לב009 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור אודיטור' לב009 ה'1600-1400 סמ'  ב'

אלקטרומגנטיות: מטען, שדה חשמלי, פוטנציאל חשמלי, שדה מגנטי, פוטנציאל וקטורי, זרם, השראה, מעגלי-זרם חילופין, משוואות מקסוול, גלים אלקטרומגנטיים, שדות אלקטרומגנטיים בחומר.


 

Electrostatics: electric charge and field, Coulomb law, Gauss law; potential; energy; conductors; Poisson and Laplace equations and methods for solution; capacitors, dialectrics.
Current, conductivity, Drude model, Kirchhoff, RC circuits.
Magnetic field, Lorentz force, Ampere law, vector potential, Biot-Savart law, Lorentz transformation of electric and magnetic fields
Induction, Faraday law, Lentz law, energy in a magnetic field, magnetic materials.
Maxwell equations and the general solution, electromagnetic waves, relativistic formulation.
Introduction to radiation
0321-1119-02
 פיזיקה קלאסית 2
 Classical Physics 2
גב' גרינר הדרתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'1800-1600 סמ'  ב'

אלקטרומגנטיות: מטען, שדה חשמלי, פוטנציאל חשמלי, שדה מגנטי, פוטנציאל וקטורי, זרם, השראה, מעגלי-זרם חילופין, משוואות מקסוול, גלים אלקטרומגנטיים, שדות אלקטרומגנטיים בחומר. 

0321-1119-03
 פיזיקה קלאסית 2
 Classical Physics 2
מר קורנרייך מיכהתרגיל אורנשטיין103 ג'1200-1000 סמ'  ב'

אלקטרומגנטיות: מטען, שדה חשמלי, פוטנציאל חשמלי, שדה מגנטי, פוטנציאל וקטורי, זרם, השראה, מעגלי-זרם חילופין, משוואות מקסוול, גלים אלקטרומגנטיים, שדות אלקטרומגנטיים בחומר.

0321-1119-04
 פיזיקה קלאסית 2
 Classical Physics 2
מר קורנרייך מיכהתרגיל ולפסון הנדסה238 ג'1700-1500 סמ'  ב'

אלקטרומגנטיות: מטען, שדה חשמלי, פוטנציאל חשמלי, שדה מגנטי, פוטנציאל וקטורי, זרם, השראה, מעגלי-זרם חילופין, משוואות מקסוול, גלים אלקטרומגנטיים, שדות אלקטרומגנטיים בחומר. 

0321-1121-01
 מחשבים לפיזיקאים
 Computers for Physicists
ד"ר בן חמו יאןשיעור פיזיקה-שנקר104 א'1800-1700 סמ'  א'

מטרת הקורס היא להביא להיכרות ראשונית עם המחשב ככלי עבודה בפיסיקה, תוך כיסוי מושגי היסוד בתחום החומרה והתוכנה.

 א.   חומרה - מחשבים אישיים ((PC תחנות עבודה, מחשבים מרכזיים ((main frames, רשתות מחשבים. תוכנה - מערכות הפעלה, קבצים ועריכתם, שפות תיכנות, מהדרים ((compilers, ספריות של שגרות ((subroutine libraries, תוכנות מיוחדות, חישובים מדעיים אלגבריים ונומריים והצגה גרפית של תוצאות.

הקורס יתבסס על נסיון מעשי בסביבת UNIX ויכלול הרצאות פרונטליות ותירגול אישי בליווי מדריכים במעבדת המחשבים. בבית ניתן לתרגל גם עך קומפיילרים אחרים בסביבת חלונות. אחת האפשרויות היא להשתמש בdevcpp שניתן להורדה באתר : http://www.bloodshed.net/devcpp.html

בראשית הקורס תכוסה שפת תיכנות אחת ( C,) ויינתנו מספר מטלות תיכנות קטנות כתרגילי בית, כגון אינטגרציה נומרית בשיטת הטרפז, כפל מטריצות, מציאת אפסים בשיטת חציית קטע ובשיטת Newton-Raphson, וכו'. תינתן הקדמה לנושא המספרים האקראים ושימושיהם. כמו כן, יידונו שימושי המחשבים בעבודה נסיונית, באיסוף הנתונים ובעיבודם. 

Computers for Physicists

Dr. Yan Benhammou

Obligatory course for first year students

Second semester 1 hour lecture + 2 hours exercise

 

 

 

 An introduction to the contemporary use of computers by physicists.  Basic programming techniques will be introduced from the beginning; No previous knowledge of programming language is assumed. The course will provide a practical introduction to the use of computers as a major tool in Physics.

The course will provide the students a briefe introduction to basic concepts both in hardware (PCs, workstations, network) and software (OS, file managements, compilers, libraries, scientific calculations and graphical representation of results).

The course will be based on practical exercises in C language running in the university UNIX cluster. The exercises will take place in the School of physics computers classroom. Students will get a remote access to the university cluster from their home computers and will be able to practice some of the exercises on their home (even windows based) computers using for example the devcpp compiler available at http://www.bloodshed.net/devcpp.html

All the lectures and the exercises are available for the students at the Virtual TAU course site - http://virtual2002.tau.ac.il. 

The lectures were filmed on 2006 and are available at the University Video site

There is a lot of literature just for example:

Introduction for the C language and the Unix relevant commands which will be distributed to the students is sufficient for the course level.

0321-1121-02
 מחשבים לפיזיקאים
 Computers for Physicists
זיכלינסקי שקדתרגיל כיתות דן דוד004 ה'1800-1600 סמ'  א'
רוסמן אורי

מטרת הקורס היא להביא להיכרות ראשונית עם המחשב ככלי עבודה בפיסיקה, תוך כיסוי מושגי היסוד בתחום החומרה והתוכנה.

 א.   חומרה - מחשבים אישיים ((PC תחנות עבודה, מחשבים מרכזיים ((main frames, רשתות מחשבים. תוכנה - מערכות הפעלה, קבצים ועריכתם, שפות תיכנות, מהדרים ((compilers, ספריות של שגרות ((subroutine libraries, תוכנות מיוחדות, חישובים מדעיים אלגבריים ונומריים והצגה גרפית של תוצאות.

הקורס יתבסס על נסיון מעשי בסביבת UNIX ויכלול הרצאות פרונטליות ותירגול אישי בליווי מדריכים במעבדת המחשבים. בבית ניתן לתרגל גם עך קומפיילרים אחרים בסביבת חלונות. אחת האפשרויות היא להשתמש בdevcpp שניתן להורדה באתר : http://www.bloodshed.net/devcpp.html

בראשית הקורס תכוסה שפת תיכנות אחת ( C,) ויינתנו מספר מטלות תיכנות קטנות כתרגילי בית, כגון אינטגרציה נומרית בשיטת הטרפז, כפל מטריצות, מציאת אפסים בשיטת חציית קטע ובשיטת Newton-Raphson, וכו'. תינתן הקדמה לנושא המספרים האקראים ושימושיהם. כמו כן, יידונו שימושי המחשבים בעבודה נסיונית, באיסוף הנתונים ובעיבודם 

Computers for Physicists

Dr. Yan Benhammou

Obligatory course for first year students

Second semester 1 hour lecture + 2 hours exercise

 

 

 

 An introduction to the contemporary use of computers by physicists.  Basic programming techniques will be introduced from the beginning; No previous knowledge of programming language is assumed. The course will provide a practical introduction to the use of computers as a major tool in Physics.

The course will provide the students a briefe introduction to basic concepts both in hardware (PCs, workstations, network) and software (OS, file managements, compilers, libraries, scientific calculations and graphical representation of results).

The course will be based on practical exercises in C language running in the university UNIX cluster. The exercises will take place in the School of physics computers classroom. Students will get a remote access to the university cluster from their home computers and will be able to practice some of the exercises on their home (even windows based) computers using for example the devcpp compiler available at http://www.bloodshed.net/devcpp.html

All the lectures and the exercises are available for the students at the Virtual TAU course site - http://virtual2002.tau.ac.il. 

The lectures were filmed on 2006 and are available at the University Video site

There is a lot of literature just for example:

Introduction for the C language and the Unix relevant commands which will be distributed to the students is sufficient for the course level.

0321-1121-03
 מחשבים לפיזיקאים
 Computers for Physicists
יפת יהונתןתרגיל כיתות דן דוד004 ב'1300-1100 סמ'  א'
רוסמן אורי

מטרת הקורס היא להביא להיכרות ראשונית עם המחשב ככלי עבודה בפיסיקה, תוך כיסוי מושגי היסוד בתחום החומרה והתוכנה.

 א.   חומרה - מחשבים אישיים ((PC תחנות עבודה, מחשבים מרכזיים ((main frames, רשתות מחשבים. תוכנה - מערכות הפעלה, קבצים ועריכתם, שפות תיכנות, מהדרים ((compilers, ספריות של שגרות ((subroutine libraries, תוכנות מיוחדות, חישובים מדעיים אלגבריים ונומריים והצגה גרפית של תוצאות.

הקורס יתבסס על נסיון מעשי בסביבת UNIX ויכלול הרצאות פרונטליות ותירגול אישי בליווי מדריכים במעבדת המחשבים. בבית ניתן לתרגל גם עך קומפיילרים אחרים בסביבת חלונות. אחת האפשרויות היא להשתמש בdevcpp שניתן להורדה באתר : http://www.bloodshed.net/devcpp.html

בראשית הקורס תכוסה שפת תיכנות אחת ( C,) ויינתנו מספר מטלות תיכנות קטנות כתרגילי בית, כגון אינטגרציה נומרית בשיטת הטרפז, כפל מטריצות, מציאת אפסים בשיטת חציית קטע ובשיטת Newton-Raphson, וכו'. תינתן הקדמה לנושא המספרים האקראים ושימושיהם. כמו כן, יידונו שימושי המחשבים בעבודה נסיונית, באיסוף הנתונים ובעיבודם. 

0321-1121-04
 מחשבים לפיזיקאים
 Computers for Physicists
יפת יהונתןתרגיל כיתות דן דוד004 ד'1400-1200 סמ'  א'
זיכלינסקי שקד

מטרת הקורס היא להביא להיכרות ראשונית עם המחשב ככלי עבודה בפיסיקה, תוך כיסוי מושגי היסוד בתחום החומרה והתוכנה.

 א.   חומרה - מחשבים אישיים ((PC תחנות עבודה, מחשבים מרכזיים ((main frames, רשתות מחשבים. תוכנה - מערכות הפעלה, קבצים ועריכתם, שפות תיכנות, מהדרים ((compilers, ספריות של שגרות ((subroutine libraries, תוכנות מיוחדות, חישובים מדעיים אלגבריים ונומריים והצגה גרפית של תוצאות.

הקורס יתבסס על נסיון מעשי בסביבת UNIX ויכלול הרצאות פרונטליות ותירגול אישי בליווי מדריכים במעבדת המחשבים. בבית ניתן לתרגל גם עך קומפיילרים אחרים בסביבת חלונות. אחת האפשרויות היא להשתמש בdevcpp שניתן להורדה באתר : http://www.bloodshed.net/devcpp.html

בראשית הקורס תכוסה שפת תיכנות אחת ( C,) ויינתנו מספר מטלות תיכנות קטנות כתרגילי בית, כגון אינטגרציה נומרית בשיטת הטרפז, כפל מטריצות, מציאת אפסים בשיטת חציית קטע ובשיטת Newton-Raphson, וכו'. תינתן הקדמה לנושא המספרים האקראים ושימושיהם. כמו כן, יידונו שימושי המחשבים בעבודה נסיונית, באיסוף הנתונים ובעיבודם. 

Computers for Physicists

Dr. Yan Benhammou

Obligatory course for first year students

Second semester 1 hour lecture + 2 hours exercise

 

 

 

 An introduction to the contemporary use of computers by physicists.  Basic programming techniques will be introduced from the beginning; No previous knowledge of programming language is assumed. The course will provide a practical introduction to the use of computers as a major tool in Physics.

The course will provide the students a briefe introduction to basic concepts both in hardware (PCs, workstations, network) and software (OS, file managements, compilers, libraries, scientific calculations and graphical representation of results).

The course will be based on practical exercises in C language running in the university UNIX cluster. The exercises will take place in the School of physics computers classroom. Students will get a remote access to the university cluster from their home computers and will be able to practice some of the exercises on their home (even windows based) computers using for example the devcpp compiler available at http://www.bloodshed.net/devcpp.html

All the lectures and the exercises are available for the students at the Virtual TAU course site - http://virtual2002.tau.ac.il. 

The lectures were filmed on 2006 and are available at the University Video site

There is a lot of literature just for example:

Introduction for the C language and the Unix relevant commands which will be distributed to the students is sufficient for the course level.

0321-1201-01
 יחסות פרטית
 Special Relativity
ד"ר פוזננסקי דבשיעור כיתות דן דוד001 ה'1800-1600 סמ'  ב'
טרנספורמציות גליליי ועקרון היחסות של גליליי
מהירות האור
עקרון היחסות של איינשטיין
התקצרות האורך והתארכות הזמן
טרנספורמציות לורנץ
פרדוקסים בתורת היחסות ופתרונותיהם
קינמטיקה יחסותית 
Galilean transformations
The speed of light
Einstein's relativity principle
Time dilation and length contraction
Lorentz transformations
Paradoxes in relativity
Relativistic kinematics
0321-1702-01
 סמינר תלמידים בתכנית המצטיינים שנה א'
 
ד"ר גולדשטיין משהסמינר כיתות דן דוד210 ד'1600-1400 סמ'  ב'
TBD
TBD
0321-1836-01
 הסתברות וסטטיסטיקה
 Probability and Statistics
ד"ר אשכנזי גולן גליתשיעור אורנשטיין103 א'1100-0900 סמ'  ב'
שיעור אורנשטיין103 ד'0900-0800 סמ'  ב'

הסתברות וסטטיסטיקה לפיזיקאים 

תוכנית הקורס:

1.      מרחבי הסתברות, הסתברות מותנית ואי תלות בין מאורעות. שיטות קומבינטוריות.

2.      משתנים מקריים בדידים חד-ממדיים. תוחלת ושונות. התפלגויות מיוחדות: בינומי, גאומטרי, היפרגאומטרי, פואסוני.

3.      משתנים מקריים חד מימדיים רציפים. התפלגויות: מעריכית ותהליך פואסוני, אחידה, נורמאלית.

4.      משפט הגבול המרכזי וקירוב נורמלי להתפלגות הבינומית. החוק החלש.

5.      משתנה מקרי דו-מימדי.

6.      אומדים חסרי הטיה. אומדי נראות מקסימלית.

7.      רווח סמך ומבחנים: לתוחלת אחת ולהפרש תוחלות. התפלגות t.

8.      שיטת הריבועים הפחותים.

9.      מבחני טיב התאמה ואי-תלות. התפלגות חי בריבוע.

 

 

Probability and Statistics

 

 

Dr. Anat Sakov

 

 1. Probability space. Conditional probability and Bayes rule. Independence .
 2. Discrete random variables. Binomial, geometric and Poisson distributions. Poisson process.
 3. Continuous random variables. Exponential and normal distributions.
 4. Expectation and variance.
 5. Two-dimensional random variables. Correlation and covariance.
 6. Central limit theorem and law of large numbers.
 7. Principals in estimation. Maximum likelihood estimation and method of least squares.
 8. Principals of confidence intervals and statistical testing. Goodness of fit test.

 

0321-1836-02
 הסתברות וסטטיסטיקה
 Probability and Statistics
גב' אבל נטליתרגיל אורנשטיין103 ד'1000-0900 סמ'  ב'

הסתברות וסטטיסטיקה לפיזיקאים 

תוכנית הקורס:

1.      מרחבי הסתברות, הסתברות מותנית ואי תלות בין מאורעות. שיטות קומבינטוריות.

2.      משתנים מקריים בדידים חד-ממדיים. תוחלת ושונות. התפלגויות מיוחדות: בינומי, גאומטרי, היפרגאומטרי, פואסוני.

3.      משתנים מקריים חד מימדיים רציפים. התפלגויות: מעריכית ותהליך פואסוני, אחידה, נורמאלית.

4.      משפט הגבול המרכזי וקירוב נורמלי להתפלגות הבינומית. החוק החלש.

5.      משתנה מקרי דו-מימדי.

6.      אומדים חסרי הטיה. אומדי נראות מקסימלית.

7.      רווח סמך ומבחנים: לתוחלת אחת ולהפרש תוחלות. התפלגות   t .

8.      שיטת הריבועים הפחותים.

9.      מבחני טיב התאמה ואי-תלות. התפלגות חי בריבוע.

0321-1838-01
 מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
 Introductory Mathematics for Physicists1
פרופ ברקנא רנןשיעור דאך005 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור דאך005 ג'1200-1000 סמ'  א'

חשבון דיפרנציאלי – משתנה אחד; מספרים מרוכבים; חשבון אינטגרלי – משתנה אחד; חשבון דיפרנציאלי – משתנים מרובים; חשבון אינטגרלי – משתנים מרובים; משוואות דיפרנציאליות.

This course gives beginning physics students a broad range of mathematical technical skills that are necessary for the physics courses being taken during their first and second years. Emphasis is on problem solving and techniques. Material includes differential and integral calculus of single-variable and multi-variable functions; complex numbers; and ordinary differential equations.

0321-1838-02
 מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
 Introductory Mathematics for Physicists1
מר גולדפריינד תומרתרגיל אורנשטיין111 ה'1100-0900 סמ'  א'

חשבון דיפרנציאלי – משתנה אחד; מספרים מרוכבים; חשבון אינטגרלי – משתנה אחד; חשבון דיפרנציאלי – משתנים מרובים; חשבון אינטגרלי – משתנים מרובים; משוואות דיפרנציאליות.


0321-1838-03
 מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
 Introductory Mathematics for Physicists1
כהן אליהותרגיל אורנשטיין111 ד'1200-1000 סמ'  א'

חשבון דיפרנציאלי – משתנה אחד; מספרים מרוכבים; חשבון אינטגרלי – משתנה אחד; חשבון דיפרנציאלי – משתנים מרובים; חשבון אינטגרלי – משתנים מרובים; משוואות דיפרנציאליות.  

0321-1839-01
 מבוא מתמטי לפיזיקאים 2
 Introductory Mathematics for Physicists 2
פרופ ליפשיץ רוןשיעור אודיטור' לב009 ב'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור אודיטור' לב009 ד'1300-1100 סמ'  ב'

 

אנליזה וקטורית: נגזרות, גרדינט, דיברגנס וקרל, אינטגרציה ומשפטי גרין, גאוס, וסטוקס, קואורדינטות עקומות.
אלגברה לינארית: מושגי יסוד, וקטורים ומטריצות ב-n מימדים, עקבה, דטרמיננטה, ערכים עצמיים, פתרון מערכות לינאריות של משוואות אלגבריות ודיפרנציאליות.
אם נספיק: מבוא לאנליזה טנזורית: מהו טנזור, פעולות בסיסיות ושימושים פיסיקליים

Vector Analysis:  derivatives, gradient, divergence and curl; integration and Green, Gauss and Stokes theorems; curvilinear coordinates.
Linear Algebra: basic concepts; vectors and matrices in n-dimensions; trace, determinant, eigenvalues and eigenvectors; solutions of a linear set of algebraic and differential equations. 
Introduction to Tensor Analysis: What is a tensor? Simple operations and physical applications.

0321-1839-02
 מבוא מתמטי לפיזיקאים 2
 Introductory Mathematics for Physicists 2
כהן אליהותרגיל פיזיקה-שנקר104 ג'2000-1800 סמ'  ב'

אנליזה וקטורית, אלגברה לינארית, מערכות לינאריות של משוואות דיפרנציאליות, טנזורים, פונקציות מרוכבות.  

0321-1839-03
 מבוא מתמטי לפיזיקאים 2
 Introductory Mathematics for Physicists 2
כהן אליהותרגיל פיזיקה-שנקר104 ה'1000-0800 סמ'  ב'

אנליזה וקטורית, אלגברה לינארית, מערכות לינאריות של משוואות דיפרנציאליות, טנזורים, פונקציות מרוכבות.  

0321-1840-01
 מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 למסלול משולב
 Introductory Mathematics for Physicists 2 for the Combined
שיעור ב'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ד'1300-1100 סמ'  ב'
פרופ ליפשיץ רוןשיעור סמ'  ב'
0321-1840-04
 מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 למסלול משולב
 Introductory Mathematics for Physicists 2 for the Combined
מר מאייר עדיאלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ב'1900-1700 סמ'  ב'

הקורס ניתן ע"י פרופ' דוד אנדלמן

ראה סילבוס של קורס 03211839

לא צורך בקורס אלגברה לינארית

0321-2102-01
 גלים אור ואופטיקה
 Waves
פרופ מעוז דנישיעור אודיטור' לב009 ד'0900-0800 סמ'  א'
שיעור אודיטור' לב009 ה'1600-1400 סמ'  א'

גלים נעים ועומדים במימד אחד, בשנים ובשלושה ממדים; טורי פוריה; נפיצה; גלים במיתר, גלי קול, גלי מים; חבילות גלים; מהירות חבורה; עכבה; גלים אלקטרומגנטיים וקיטוב; החזרה ושבירה, חוקי סנל; התאבכות, עקיפה וקוהרנטיות; אופטיקה גיאומטרית.

Waves, Light, and Optics:  waves on a string, sound, water waves; impedance; Fourier analysis; dispersion, group velocity; electromagnetic waves, polarization, reflection and refraction; Snell's llaw; interference, diffraction; geometrical optics.

0321-2102-02
 גלים אור ואופטיקה
 Waves
מר בר רןתרגיל הולצבלט007 ד'1000-0900 סמ'  א'

תנודות הרמוניות במערכות פשוטות, תנודות מאולצות, מרוסנות ומוגברות, גלים נעים במימד אחד ובשלושה ממדים , חבילות גלים , גלים אלקטרומגנטיים וקיטוב, התאבכות עקיפה וקוהרנטיות, אופטיקה גיאומטרית.

 


0321-2102-03
 גלים אור ואופטיקה
 Waves
מר בר רןתרגיל פיזיקה-שנקר104 ב'1800-1700 סמ'  א'

תנודות הרמוניות במערכות פשוטות, תנודות מאולצות, מרוסנות ומוגברות, גלים נעים במימד אחד ובשלושה ממדים  , חבילות גלים , גלים אלקטרומגנטיים וקיטוב, התאבכות עקיפה וקוהרנטיות, אופטיקה גיאומטרית.

0321-2103-01
 קוונטים 1
 Quantum Theory 1
פרופ לוינסון עמירשיעור פיזיקה-שנקר104 ב'1100-1000 סמ'  א'
שיעור פיזיקה-שנקר104 ה'1100-0900 סמ'  א'

הרקע הנסיוני, אמפליטודות הסתברות, משוואת שרדינגר, אופרטורים, מדידות, חלקיק נע בפוטנציאל חד-ממדי, מצבים עצמיים של אנרגיה, מצבים קשורים בפוטנציאל מרכזי, אלגברת תנע זויתי, הספין של אלקטרון, תגובה פרא-מגנטית, אפקט זימן, שימושים של סימטריה. 

Quantum Theory 1:

 

 

The experimental background, Probability amplitudes, Schrödinger equation, Operators, Quantum measurements, A particle in 1D potential, Eigenstates of energy, Bound states in a centrally-symmetric potential, Spin of the electron, Paramagnetic response, Zeeman effect, Applications of symmetry.

 

 

 

 

 

0321-2103-02
 קוונטים 1
 Quantum Theory 1
מר וילנר אליהותרגיל פיזיקה-שנקר104 ג'1200-1000 סמ'  א'
הרקע הנסיוני, אמפליטודות הסתברות, משוואת שרדינגר, אופרטורים, מדידות, חלקיק נע בפוטנציאל חד-ממדי, מצבים עצמיים של אנרגיה, מצבים קשורים בפוטנציאל מרכזי, אלגברת תנע זויתי, הספין של אלקטרון, תגובה פרא-מגנטית, אפקט זימן, שימושים של סימטריה.
0321-2103-04
 קוונטים 1
 Quantum Theory 1
פרופ סבטיצקי בנימיןשיעור אוד' מלמד006 ב'1200-1100 סמ'  ב'
שיעור אוד' מלמד006 ה'1600-1400 סמ'  ב'
הרקע הנסיוני, אמפליטודות הסתברות, משוואת שרדינגר, אופרטורים, מדידות, חלקיק נע בפוטנציאל חד-ממדי, מצבים עצמיים של אנרגיה, מצבים קשורים בפוטנציאל מרכזי, אלגברת תנע זויתי, הספין של אלקטרון, אינטרקציה עם שדה מגנטי, שימושים של סימטריה.
The experimental basis of the quantum theory.  Amplitudes and probabilities, the Schrödinger equation.  Operators and observables.  Particle in a one-dimensional potential.  Bound states in a central potential.  Angular momentum algebra, spin.  Interaction of an electron with a magnetic field.  Symmetry.
0321-2103-05
 קוונטים 1
 Quantum Theory 1
בן ישראל רועיתרגיל קפלון118 ד'1900-1700 סמ'  ב'

הרקע הנסיוני, אמפליטודות הסתברות, משוואת שרדינגר, אופרטורים, מדידות, חלקיק נע בפוטנציאל חד-ממדי, מצבים עצמיים של אנרגיה, מצבים קשורים בפוטנציאל מרכזי, אלגברת תנע זויתי, הספין של אלקטרון, תגובה פרא-מגנטית, אפקט זימן, שימושים של סימטריה.

0321-2103-06
 קוונטים 1
 Quantum Theory 1
בן ישראל רועיתרגיל פיזיקה-שנקר222 ב'1100-0900 סמ'  ב'

הרקע הנסיוני, אמפליטודות הסתברות, משוואת שרדינגר, אופרטורים, מדידות, חלקיק נע בפוטנציאל חד-ממדי, מצבים עצמיים של אנרגיה, מצבים קשורים בפוטנציאל מרכזי, אלגברת תנע זויתי, הספין של אלקטרון, תגובה פרא-מגנטית, אפקט זימן, שימושים של סימטריה. 

0321-2105-01
 מכניקה אנליטית
 Analytical Mechanics
פרופ ליפשיץ רוןשיעור אודיטור' לב009 ג'1300-1200 סמ'  א'
שיעור אודיטור' לב009 ד'1400-1200 סמ'  א'

קואורדינטות מוכללות, אילוצים, משוואות אוילר-לגראנג', עקרון המילטון, תנודות קטנות, תנועה בפוטנציאל מרכזי, סימטריה וחוקי שימור, משוואות המילטון, טרנספורמציות קנוניות, סוגרי פואסון, משוואת המילטון-יעקובי, סיבוב ותנועת גוף צפיד.

 

 

1. מבוא למכניקה לגרנג'ית: מוטיבציה כללית, קואורדינטות וכוחות מוכללים, אילוצים, עבודה וירטואלית, עקרון ד'אלמבר, לגרנג'יאן, המילטוניאן ורותיאן, משוואות אוילר-לגרנג'. חשבון וריאציות (בתאום עם הקורס "שיטות בפיסיקה עיונית"), משוואת אוילר, פעולה ועקרון המילטון. פתרון בעיות עם אילוצים הולונומיים ובעיות עם אילוצים לא הולונומיים. (פרקים 1 ו-2 מהספר של H&F).

2. פתרון אנליטי של בעיות יסוד: שיווי משקל יציב ולא יציב, תנודות סביב מצב שיווי משקל, אוסצילטור הרמוני פשוט ובתוספת חיכוך וכוח מאלץ, תנודה של מספר דרגות חופש (אוסצילטורים מצומדים), אופני תנודה ותדירויות עצמיות (בתאום עם הקורס "גלים"). פתרון אנליטי כללי לבעיות חד-מימדיות, פתרון בעיות בשיטות נומריות פשוטות, תאור התנועה במרחב הפאזות. תנועה בפוטנציאל מרכזי, שימור תנע זויתי, פתרון בעית קפלר, פיזור מפוטנציאל דוחה. (פרקים 3, 9 ו-4 מהספר של H&F).

3. תאוריה מתקדמת: חוקי שימור ומשפט נתר. טרנספורמציות לג'נדר, משוואות המילטון, דינמיקה המילטונית במערכות מואצות. טרנספורמציות קנוניות, פונקציות יוצרות, סוגרי פואסון, משוואת המילטון-יעקובי, משתני פעולה-זוית במימד אחד. (פרקים 5 ו-6 מהספר של H&F).

4. סיבובים ותנועת גוף צפיד: תכונות של מערכות ייחוס מסתובבות, טרנספורמציות סיבוב, וקטורים וטנזורים, כוחות דמיוניים במערכות מסתובבות. אנרגיה קינטית של גוף צפיד, מומנט ההתמד, זויות אוילר, משוואות התנועה של אוילר, סביבונים. (פרקים 7 ו-8 מהספר של H&F).

5. נושאים עוד יותר מתקדמים (רק אם נספיק): רזוננס פרמטרי, אוסצילטור אנהרמוני, גישות לטיפול בבעיות לא אנליטיות (תורת הפרעות). הקדמה לכאוס.

 
0321-2105-02
 מכניקה אנליטית
 Analytical Mechanics
מר אושרי עזתרגיל אודיטור' לב009 ד'1500-1400 סמ'  א'

קואורדינטות מוכללות, אילוצים, משוואות אוילר-לגראנג', עקרון המילטון, תנודות קטנות, תנועה בפוטנציאל מרכזי, חוקי שימור, משוואות המילטון, טרנספורמציות קנוניות, סוגרי פואסון, משוואת המילטון-יעקובי, סיבוב ותנועת גוף צפיד.

0321-2105-03
 מכניקה אנליטית
 Analytical Mechanics
מר אושרי עזתרגיל אורנשטיין103 ג'1900-1800 סמ'  א'

קואורדינטות מוכללות, אילוצים, משוואות אוילר-לגראנג', עקרון המילטון, תנודות קטנות, תנועה בפוטנציאל מרכזי, חוקי שימור, משוואות המילטון, טרנספורמציות קנוניות, סוגרי פואסון, משוואת המילטון-יעקובי, סיבוב ותנועת גוף צפיד.

0321-2105-04
 מכניקה אנליטית
 Analytical Mechanics
מר אושרי עזתרגיל אורנשטיין111 ב'1200-1100 סמ'  א'

קואורדינטות מוכללות, אילוצים, משוואות אוילר-לגראנג', עקרון המילטון, תנודות קטנות, תנועה בפוטנציאל מרכזי, חוקי שימור, משוואות המילטון, טרנספורמציות קנוניות, סוגרי פואסון, משוואת המילטון-יעקובי, סיבוב ותנועת גוף צפיד.

0321-2111-01
 פיזיקה תרמית
 Thermal Physics
פרופ דגן יורםשיעור אודיטור' לב009 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד003 ב'1300-1200 סמ'  ב'

ספירת המצבים של מערכת גדולה, אנטרופיה, טמפרטורה, החוק השני, התפלגות בולצמן, גז אידאלי קלאסי, קרינה תרמית ונוסחת פלנק, פונונים, פוטנציאל כימי והתפלגות גיבס, צפיפות המצבים של חלקיק בודד, גזים קוונטיים, ניוון קוונטי, אלקטרונים במתכת ובננס לבן, חום עבודה ותרמודינמיקה, מעברי פאזה מסדר ראשון, הנקודה הקריטית, תהליכי טרנספורט, משוואת בולצמן.

Thermal Physics
 
 1. Enumeration of States and the Multiplicity function, Binary Alloy System, Sharpness of the Multiplicity function
 2. Entropy Temperature and the fundamental assumption, Thermal Equilibrium, Reversible and irreversible processes, Laws of Thermodynamics
 3. Boltzmann Factor, Distribution function, Pressure, Helmholtz Free Energy, Calculation of Helmholtz Free Energy from the Distribution function, Classical Ideal gas
 4. Thermal Radiation and Planck Distribution, Phonons in Solids: Debye Theory
 5. Chemical Potential and Gibbs Distribution, Mixing Entropy
 6. Quantum ideal gas, Fermions and Bosons, Degenerate quantum gasses, Single particle density of States, Fermi Energy, properties of Bose and Fermi Gasses, Metals, White Dwarfs, Bose Einstein condensation.
 7. Heat and Work, Heat pumps and Engines, Conservation of Heat into Work, Carnot Cycles
 8. Thermodynamic potentials, Maxwell relations
 9. First order Phase transitions, Derivation of coexistence curves, Clausius-Clapeyron equation, Van Der Waals Equation of states, Gas Liquefaction by the Joule- Thomson Effect
 10. Kinetic Theory, Transport Processes, Boltzmann transport equation.
0321-2111-02
 פיזיקה תרמית
 Thermal Physics
מר מרקוביץ תומרתרגיל הנדסה כתות ח103 ב'1000-0800 סמ'  ב'

ספירת המצבים של מערכת גדולה, אנטרופיה, טמפרטורה, החוק השני, התפלגות בולצמן, גז אידאלי קלאסי, קרינה תרמית ונוסחת פלנק, פונונים, פוטנציאל כימי והתפלגות גיבס, צפיפות המצבים של חלקיק בודד, גזים קוונטיים, ניוון קוונטי, אלקטרונים במתכת ובננס לבן, חום עבודה ותרמודינמיקה, מעברי פאזה מסדר ראשון, הנקודה הקריטית, תהליכי טרנספורט, משוואת בולצמן.

0321-2111-03
 פיזיקה תרמית
 Thermal Physics
מר מרקוביץ תומרתרגיל אורנשטיין103 ה'1000-0800 סמ'  ב'

ספירת המצבים של מערכת גדולה, אנטרופיה, טמפרטורה, החוק השני, התפלגות בולצמן, גז אידאלי קלאסי, קרינה תרמית ונוסחת פלנק, פונונים, פוטנציאל כימי והתפלגות גיבס, צפיפות המצבים של חלקיק בודד, גזים קוונטיים, ניוון קוונטי, אלקטרונים במתכת ובננס לבן, חום עבודה ותרמודינמיקה, מעברי פאזה מסדר ראשון, הנקודה הקריטית, תהליכי טרנספורט, משוואת בולצמן.

0321-2117-01
 שיטות נומריות בפזיקה
 Numerical Methods in Physics
פרופ עציון ארזשיעור אודיטור' לב009 א'2000-1800 סמ'  א'

פתרון של מערכות משוואות אלגבריות לינאריות; מטריצות סינגולריות; אינטרפולציה ואקסטרפולציה; אינטגרציה; מספרים אקראיים; אינטגרציות מונטה-קרלו; מציאת אפסים של פונקציה; מציאת מינימום של פונקציה רב-ממדית; טרנספורם פוריה; משוואות דיפרנציאליות רגילות; משוואות דיפרנציאליות חלקיות; התאמת מודל פיזיקלי לתוצאות ניסיוניות ; שימוש בתוכנת MatLab, ב- C, בספריית NR ובתוכנת Mathematica.


Numerical Methods in Physics
Second year course

 

Prerequisites:
Basic knowledge in C programming (at the level of the Computers for Physicists course or equivalent), Math. Introduction for Physicists 1, Methods of Theoretical Physics 1 (studied in parallel).

 

Description:
This course will describe the use of numerical and computational methods to solve physics problems which cannot be treated by conventional analytical approaches. We will show how these numerical techniques can be translated to a computer program using either standard libraries or by developing the code ourselves. The goal is to expose the students to a variety of tools. The course uses mainly the C programming language, including the use of Numerical Recipes routines. Students will also learn how to use Matlab and Mathematica.
 

Topics:
 

·        Roundoff error and stability.
·        Solution of linear algebraic equations ( Gauss-Jordan elimination, LU decomposition, Singular Value decomposition).
·        Interpolation and extrapolation (polynomial method, Cubic spline).
·        Integration of functions ( Trapezoidal method, Simpson's method, Romberg integration).
·        Random numbers (uniform deviates, transformation methods).
·        Root finding (bracketing and bisection, Newton-Raphson).
·        Minimum/Maximum problems (Simplex, Conjugate gradient).
·        Fast Fourier transforms.
·        Partial differential equations (Euler and Runge Kutta methods).
·        Fitting models to data (maximum likelihood).
 

Literature:

 

a.        Numerical Recipes in C, by Press, Flannery, Teukolsky and Vetterling
b.       http://www.nr.com

0321-2117-02
 שיטות נומריות בפזיקה
 Numerical Methods in Physics
מר גרינברג ערןתרגיל כיתות דן דוד004 ג'1000-0800 סמ'  א'

פתרון של מערכות משוואות אלגבריות לינאריות; מטריצות סינגולריות; אינטרפולציה ואקסטרפולציה; אינטגרציה; מספרים אקראיים; אינטגרציות מונטה-קרלו; מציאת אפסים של פונקציה; מציאת מינימום של פונקציה רב-ממדית; טרנספורם פוריה; משוואות דיפרנציאליות רגילות; התאמת מודל פיזיקלי לתוצאות ניסיוניות; משוואות דיפרנציאליות חלקיות; שימוש בתוכנת MatLab, ב- C, בספריית NR ובתוכנת Mathematica.


0321-2117-03
 שיטות נומריות בפזיקה
 Numerical Methods in Physics
מר גרינברג ערןתרגיל כיתות דן דוד004 ג'1200-1000 סמ'  א'

פתרון של מערכות משוואות אלגבריות לינאריות; מטריצות סינגולריות; אינטרפולציה ואקסטרפולציה; אינטגרציה; מספרים אקראיים; אינטגרציות מונטה-קרלו; מציאת אפסים של פונקציה; מציאת מינימום של פונקציה רב-ממדית; טרנספורם פוריה; משוואות דיפרנציאליות רגילות; התאמת מודל פיזיקלי לתוצאות ניסיוניות; משוואות דיפרנציאליות חלקיות; שימוש בתוכנת MatLab, ב- C, בספריית NR ובתוכנת Mathematica.


0321-2121-02
 מעבדה בפיזיקה ב 1
 Physics Laboratory B1
פרופ ליכטנשטט יחיאלמעבדה פיזיקה-שנקר501 ב'1700-1300 סמ'  א'

זרם חילופין, מהירות הקול, גלים על-קוליים, סונאר, האפקט הפוטואלקטרי, קרינת חום, אפקט זימן, טמפרטורות קירי, גלי מיקרו, מדידה שדה מגנטי, קיטוב, עקיפה בסדק, התאבכות בשכבות דקות, ספקטרומטר סריג ופריסמה, אפקט פרדיי ופעילות אופטית, הלייזר ושימושיו, ניסוי פרנק-הרץ, אקטיבציה על-ידי ניטרונים, מוליכים למחצה, עיבוד אותות ב- א.ק.ג. + נשימה, פיזור רותרפורד, תרמולומינוסנציה, פענוח צילומי טלסקופ האבל.

In the second-year Physics Laboratory students perform 7-9 experiments each semester. The experiments are chosen from a list of 25. 10 of the experiments deal with Acoustics and Optics and are related to material in the second-year Waves course. The other experiments are in Atomic, Nuclear, Solid State, and Astrophysics. The course emphasizes measurment and data analysis techniques and preparation of Laboratory reports.

0321-2121-03
 מעבדה בפיזיקה ב 1
 Physics Laboratory B1
פרופ ליכטנשטט יחיאלמעבדה פיזיקה-שנקר501 ג'1700-1300 סמ'  א'
זרם חילופין, מהירות הקול, גלים על-קוליים, סונאר, האפקט הפוטואלקטרי, קרינת חום, אפקט זימן, טמפרטורות קירי, גלי מיקרו, מדידה שדה מגנטי, קיטוב, עקיפה בסדק, התאבכות בשכבות דקות, ספקטרומטר סריג ופריסמה, אפקט פרדיי ופעילות אופטית, הלייזר ושימושיו, ניסוי פרנק-הרץ, אקטיבציה על-ידי ניטרונים, מוליכים למחצה, עיבוד אותות ב- א.ק.ג. + נשימה, פיזור רותרפורד, תרמולומינוסנציה, פענוח צילומי טלסקופ האבל.

In the second-year Physics Laboratory students perform 7-9 experiments each semester. The experiments are chosen from a list of 25. 10 of the experiments deal with Acoustics and Optics and are related to material in the second-year Waves course. The other experiments are in Atomic, Nuclear, Solid State, and Astrophysics. The course emphasizes measurment and data analysis techniques and preparation of Laboratory reports.

0321-2121-04
 מעבדה בפיזיקה ב 1
 Physics Laboratory B1
פרופ ליכטנשטט יחיאלמעבדה פיזיקה-שנקר501 א'1200-0800 סמ'  א'
זרם חילופין, מהירות הקול, גלים על-קוליים, סונאר, האפקט הפוטואלקטרי, קרינת חום, אפקט זימן, טמפרטורות קירי, גלי מיקרו, מדידה שדה מגנטי, קיטוב, עקיפה בסדק, התאבכות בשכבות דקות, ספקטרומטר סריג ופריסמה, אפקט פרדיי ופעילות אופטית, הלייזר ושימושיו, ניסוי פרנק-הרץ, אקטיבציה על-ידי ניטרונים, מוליכים למחצה, עיבוד אותות ב- א.ק.ג. + נשימה, פיזור רותרפורד, תרמולומינוסנציה, פענוח צילומי טלסקופ האבל.

In the second-year Physics Laboratory students perform 7-9 experiments each semester. The experiments are chosen from a list of 25. 10 of the experiments deal with Acoustics and Optics and are related to material in the second-year Waves course. The other experiments are in Atomic, Nuclear, Solid State, and Astrophysics. The course emphasizes measurment and data analysis techniques and preparation of Laboratory reports.

0321-2122-01
 מעבדה בפיזיקה ב 2
 Physics Laboratory B2
פרופ ליכטנשטט יחיאלמעבדה פיזיקה-שנקר501 ג'1200-0800 סמ'  ב'

זרם חילופין, מהירות הקול, גלים על-קוליים, סונאר, האפקט הפוטואלקטרי, קרינת חום, אפקט זימן, טמפרטורות קירי, גלי מיקרו, מדידה שדה מגנטי, קיטוב, עקיפה בסדק, התאבכות בשכבות דקות, ספקטרומטר סריג ופריסמה, אפקט פרדיי ופעילות אופטית, הלייזר ושימושיו, ניסוי פרנק-הרץ, אקטיבציה על-ידי ניטרונים, מוליכים למחצה, עיבוד אותות ב- א.ק.ג. + נשימה, פיזור רותרפורד, תרמולומינוסנציה, פענוח צילומי טלסקופ האבל.

In the second-year Physics Laboratory students perform 7-9 experiments each semester. The experiments are chosen from a list of 25. 10 of the experiments deal with Acoustics and Optics and are related to material in the second-year Waves course. The other experiments are in Atomic, Nuclear, Solid State, and Astrophysics. The course emphasizes measurment and data analysis techniques and preparation of Laboratory reports.

0321-2122-02
 מעבדה בפיזיקה ב 2
 Physics Laboratory B2
פרופ ליכטנשטט יחיאלמעבדה פיזיקה-שנקר501 ג'1700-1300 סמ'  ב'

זרם חילופין, מהירות הקול, גלים על-קוליים, סונאר, האפקט הפוטואלקטרי, קרינת חום, אפקט זימן, טמפרטורות קירי, גלי מיקרו, מדידה שדה מגנטי, קיטוב, עקיפה בסדק, התאבכות בשכבות דקות, ספקטרומטר סריג ופריסמה, אפקט פרדיי ופעילות אופטית, הלייזר ושימושיו, ניסוי פרנק-הרץ, אקטיבציה על-ידי ניטרונים, מוליכים למחצה, עיבוד אותות ב- א.ק.ג. + נשימה, פיזור רותרפורד, תרמולומינוסנציה, פענוח צילומי טלסקופ האבל.

In the second-year Physics Laboratory students perform 7-9 experiments each semester. The experiments are chosen from a list of 25. 10 of the experiments deal with Acoustics and Optics and are related to material in the second-year Waves course. The other experiments are in Atomic, Nuclear, Solid State, and Astrophysics. The course emphasizes measurment and data analysis techniques and preparation of Laboratory reports.

0321-2122-03
 מעבדה בפיזיקה ב 2
 Physics Laboratory B2
פרופ ליכטנשטט יחיאלמעבדה פיזיקה-שנקר501 ד'1200-0800 סמ'  ב'

זרם חילופין, מהירות הקול, גלים על-קוליים, סונאר, האפקט הפוטואלקטרי, קרינת חום, אפקט זימן, טמפרטורות קירי, גלי מיקרו, מדידה שדה מגנטי, קיטוב, עקיפה בסדק, התאבכות בשכבות דקות, ספקטרומטר סריג ופריסמה, אפקט פרדיי ופעילות אופטית, הלייזר ושימושיו, ניסוי פרנק-הרץ, אקטיבציה על-ידי ניטרונים, מוליכים למחצה, עיבוד אותות ב- א.ק.ג. + נשימה, פיזור רותרפורד, תרמולומינוסנציה, פענוח צילומי טלסקופ האבל.

In the second-year Physics Laboratory students perform 7-9 experiments each semester. The experiments are chosen from a list of 25. 10 of the experiments deal with Acoustics and Optics and are related to material in the second-year Waves course. The other experiments are in Atomic, Nuclear, Solid State, and Astrophysics. The course emphasizes measurment and data analysis techniques and preparation of Laboratory reports.

0321-2122-04
 מעבדה בפיזיקה ב 2
 Physics Laboratory B2
פרופ ליכטנשטט יחיאלמעבדה פיזיקה-שנקר501 ד'1700-1300 סמ'  ב'

זרם חילופין, מהירות הקול, גלים על-קוליים, סונאר, האפקט הפוטואלקטרי, קרינת חום, אפקט זימן, טמפרטורות קירי, גלי מיקרו, מדידה שדה מגנטי, קיטוב, עקיפה בסדק, התאבכות בשכבות דקות, ספקטרומטר סריג ופריסמה, אפקט פרדיי ופעילות אופטית, הלייזר ושימושיו, ניסוי פרנק-הרץ, אקטיבציה על-ידי ניטרונים, מוליכים למחצה, עיבוד אותות ב- א.ק.ג. + נשימה, פיזור רותרפורד, תרמולומינוסנציה, פענוח צילומי טלסקופ האבל.

In the second-year Physics Laboratory students perform 7-9 experiments each semester. The experiments are chosen from a list of 25. 10 of the experiments deal with Acoustics and Optics and are related to material in the second-year Waves course. The other experiments are in Atomic, Nuclear, Solid State, and Astrophysics. The course emphasizes measurment and data analysis techniques and preparation of Laboratory reports.

0321-2130-01
 שיטות בפיזיקה עיונית 1
 Methods of Theoretical Physics 1
פרופ קרלינר מרקשיעור אודיטור' לב009 ד'1700-1500 סמ'  א'
שיעור אודיטור' לב009 ה'1700-1600 סמ'  א'

פונקציות מרוכבות, טורי וטרנספורמי Fourier. תורת Sturm-Liouville. הלפלסיאן בקואורדינטות גליליות וכדוריות. משוואות דיפרנציאליות חלקיות, הפרדת משתנים, פונקציות Green. פונקציות Legendre, הרמוניות כדוריות.

(a) Methods of Theoretical Physics I
Course for 2nd year Physics Students. The aim of the course is to provide the students with the mathematical tools necessary for research in physics.

- complex functions; analytic functions and singularities; complex integrals;
   residue theorem and its application to computation of definite integrals
- Fourier Series and Fourier Transform; Laplace Transform and their applications
- Sturm-Liouville operators; eigenfunctions and expansion in complete set of
   functions; Green's functions
- Partial Differential Equations: solution through separation of variables
   in spherical and cylindrical coordinates; solution via power series
- Legendre Polynomials and Legendre Functions; spherical harmonics

0321-2130-02
 שיטות בפיזיקה עיונית 1
 Methods of Theoretical Physics 1
מר מאייר עדיאלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ה'1800-1700 סמ'  א'

פונקציות מרוכבות, טורי וטרנספורמי Fourier. תורת Sturm-Liouville. הלפלסיאן בקואורדינטות גליליות וכדוריות. משוואות דיפרנציאליות חלקיות, הפרדת משתנים, פונקציות Green. פונקציות Legendre, הרמוניות כדוריות.


0321-2130-03
 שיטות בפיזיקה עיונית 1
 Methods of Theoretical Physics 1
מר מאייר עדיאלתרגיל אורנשטיין111 ד'1500-1400 סמ'  א'

פונקציות מרוכבות, טורי וטרנספורמי Fourier. תורת Sturm-Liouville. הלפלסיאן בקואורדינטות גליליות וכדוריות. משוואות דיפרנציאליות חלקיות, הפרדת משתנים, פונקציות Green. פונקציות Legendre, הרמוניות כדוריות, חשבון וריאציות.

0321-2130-04
 שיטות בפיזיקה עיונית 1
 Methods of Theoretical Physics 1
מר מאייר עדיאלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ב'1200-1100 סמ'  א'

פונקציות מרוכבות, טורי וטרנספורמי Fourier. תורת Sturm-Liouville. הלפלסיאן בקואורדינטות גליליות וכדוריות. משוואות דיפרנציאליות חלקיות, הפרדת משתנים, פונקציות Green. פונקציות Legendre, הרמוניות כדוריות, חשבון וריאציות.


0321-2131-01
 שיטות בפיזיקה עיונית 2
 Methods of Theoretical Physics 2
פרופ ברקנא רנןשיעור כיתות דן דוד001 ד'1300-1200 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד001 ה'1200-1000 סמ'  ב'

פונקציות גמא ובטה, פונקציות Bessel, פונקציות Bessel כדוריות והקשר עם בעיות כדוריות וגליליות, שיטת המורד התלול, פיתוחים אסימפטוטיים, שיטת WKB, חשבון וריאציות ומשפט נתר, תורת החבורות (כולל הצגות), ואם נשאר זמן, עוד דוגמאות של פונקציות מיוחדות: הרמיט, לגר, והיפרגאומטריות.


Gamma and Beta functions, Bessel functions (of all types including spherical), asymptotic methods, the WKB method, calculus of variations (including Noether's theorem), Groups and Group Representations, and if there is time, more examples of special functions: Hermite, Laguerre, and Hypergeometric.
0321-2131-02
 שיטות בפיזיקה עיונית 2
 Methods of Theoretical Physics 2
מר מאייר עדיאלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ב'1700-1600 סמ'  ב'

פונקציות Bessel, פונקציות Bessel כדוריות והקשר עם בעיות כדוריות וגליליות, פונקציות גמא, פונקציות מיוחדות: הרמיט, לגר, היפרגאומטריות, שיטת המורד התלול ביותר, פיתוחים אסימפטוטיים, שיטת WKB, תורת חבורות.

0321-2131-03
 שיטות בפיזיקה עיונית 2
 Methods of Theoretical Physics 2
מר מאייר עדיאלתרגיל פיזיקה-שנקר104 א'1400-1300 סמ'  ב'

פונקציות Bessel, פונקציות Bessel כדוריות והקשר עם בעיות כדוריות וגליליות, פונקציות גמא, פונקציות מיוחדות: הרמיט, לגר, היפרגאומטריות, שיטת המורד התלול ביותר, פיתוחים אסימפטוטיים, שיטת WKB, תורת חבורות.

0321-2701-01
 סמינר תלמידים בתכנית המצטיינים שנה ב'
 
ד"ר גולדשטיין משהסמינר אורנשטיין102 ד'1200-1000 סמ'  א'
לא קיים
Course does not exist
0321-3005-01
 פרויקט
 Students Project
ד"ר בק ברקאי רועיפרוייקט פיזיקה-שנקר105 ה'1200-0900 סמ'  ב'

חובה לכל התלמידים: בחירת נושא בהנחיית המורים, עבודה עצמאית ואיסוף חומר על הנושא, פגישות עם המורים בּנדון והרצאה פרונטאלית על הנושא.

 

0321-3101-01
 קוונטים 2
 Quantum Theory 2
פרופ יצחקי ניסןשיעור אודיטו.הנדסה020 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד001 ה'1200-1000 סמ'  א'

תהודה פרמגנטית של ספין  ½, חיבור תקיפות סיבוב, שיטות קירוב למצבים סטציונריים, סימטריה ושימושיה, טנזורים קוונטיים אי-פריקים ואופרטורים טנזוריים, משפט Wigner-Eckart, חלקיקים זהים, עקרון  Pauli, אטום הליום, קירובי  Hartree  ו- Hartree-Fock, הטבלה המחזורית של  Mendeleev, כלל הזהב של  Fermi, אינטראקציה של קרינה אלקטרומגנטית עם חלקיק טעון, מעברים קרינתיים באטום, תורת הפיזור, משוואת  Dirac  וגבולה הלא יחסותי.

 


 

0321-3101-02
 קוונטים 2
 Quantum Theory 2
בן ישראל רועיתרגיל פיזיקה-שנקר222 ה'1000-0800 סמ'  א'

שיטות קרוב לפתרון משוואת שרדינגר, חלקיקים זהים, המערכת המחזורית, מבוא לספקטרוסקופיה אטומית ומולקולרית, תורת הפיזור, סימטריה בתורת הקוונטים, מבוא למשוואות יחסותיות.


0321-3101-03
 קוונטים 2
 Quantum Theory 2
בן ישראל רועיתרגיל אורנשטיין111 ב'1600-1400 סמ'  א'

שיטות קרוב לפתרון משוואת שרדינגר, חלקיקים זהים, המערכת המחזורית, מבוא לספקטרוסקופיה אטומית ומולקולרית, תורת הפיזור, סימטריה בתורת הקוונטים, מבוא למשוואות יחסותיות.

0321-3103-01
 מבוא למצב מוצק
 Introduction to Solid State Physics
פרופ איזנברג אליהושיעור כיתות דן דוד001 ב'1100-1000 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד001 ה'1600-1400 סמ'  א'

המבנה הגבישי, פיזור קרניX  בגבישים, הקשר הגבישי, פונונים, תכונות תרמיות, אלקטרונים חפשיים, תורת הפסים, דינמיקה סמיקלאסית, שדה מגנטי.


 

Bravais lattice, reciprocal lattice; Bragg scattering and von Laue condition; cohesion energy. Vibrations in a lattice: Dulong-Petit law, normal modes in 1D and 3D, the elasticity tensor; heat capacity - Debye and Einstein models, Debye-Waller factor, stability of lattices; Mermin-Wagner theorem. Electrons in a lattice: Drude and Sommerfeld models, interacting electron gas; Bloch theorem, tight-binding and nearly free electrons; semi-classical dynamics, conductivity, Bloch-Zener oscillations, Hall effect, de-Haas van-Alphen effect.
0321-3103-02
 מבוא למצב מוצק
 Introduction to Solid State Physics
מר כהן ארזתרגיל אורנשטיין111 ה'1700-1600 סמ'  א'
  המבנה הגבישי, פיזור קרני  X  בגבישים, הקשר הגבישי, פונונים, תכונות תרמיות, אלקטרונים חפשיים, תורת הפסים, מוליכים למחצה.
0321-3103-03
 מבוא למצב מוצק
 Introduction to Solid State Physics
מר כהן ארזתרגיל אורנשטיין111 ב'1000-0900 סמ'  א'
  המבנה הגבישי, פיזור קרני  X  בגבישים, הקשר הגבישי, פונונים, תכונות תרמיות, אלקטרונים חפשיים, תורת הפסים, מוליכים למחצה.
0321-3108-01
 מבוא לאסטרופיזיקה
 Introduction to Astrophysics
ד"ר פוזננסקי דבשיעור כיתות דן דוד001 ה'1500-1400 סמ'  ב'
שיעור אוד' מלמד006 ג'1600-1400 סמ'  ב'

טכניקות תצפיתיות, מבנה כוכבים, רקע תצפית דיאגרמת HR, משוואות של מבנה כוכב, דלק גרעיני, התפתחות כוכב, צורות המוות של כוכבים. מבנה הגלקסיה, ערפיליות ושרידי סופרנובות, קוסמולוגיה, התפשטות היקום, קרינה 3°K .

0321-3108-02
 מבוא לאסטרופיזיקה
 Introduction to Astrophysics
פאירמן יעקבתרגיל כיתות דן דוד001 ה'1600-1500 סמ'  ב'

מבנה כוכבים, רקע תצפית דיאגרמת HR, משוואות של מבנה כוכב, דלק גרעיני, התפתחות כוכב, צורות המוות של כוכבים. מבנה הגלקסיה, ערפיליות ושרידי סופרנובות, קוסמולוגיה, התפשטות היקום, קרינה 3°K .

0321-3109-01
 אלקטרומגנטיות אנליטית
 Analytical Electromagnetism
פרופ יצחקי ניסןשיעור פיזיקה-שנקר222 ב'1400-1300 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד001 ה'1400-1200 סמ'  א'

משוואות מקסוול בריק ובחומר. אלקטרוסטטיקה, מולטיפולים, בעיות תנאי שפה, מגנטוסטטיקה. דינמיקה: פוטנציאלים, כיול, משוואות גלים, זרימת אנרגיה. גלים מישוריים, גלים בחומר, תופעות אופטיות. מנחי גלים ותיבות תהודה. קרינה של מטענים בדידים ומערכות רציפות, מולטיפולים ואנטנות. תורת היחסות: דינמיקה של חלקיקים יחסותיים ושדות אלקטרומגנטיים.


Maxwell's equations, fields in matter. Electrostatics, multipoles, boundary value problems, magnetostatics. Dynamics: potentials, gauge invariance, wave equation. Energy of EM field, Poynting vector. Plane waves, waves in matter, optical phenomena. Waveguides and resonating cavities. Radiation: Lienard–Wiechert potentials, radiation from continous systems, multipoles, antennas. Relativity: moving charges, field tensor, back to Maxwell's equations.
0321-3109-02
 אלקטרומגנטיות אנליטית
 Analytical Electromagnetism
מר כהן אלוןתרגיל פיזיקה-שנקר104 א'1300-1200 סמ'  א'

משוואות מקסוול בריק ובחומר. שיטות באלקטרוסטטיקה. פוטנציאלים, כיול, משוואות גלים, זרימת אנרגיה. קווי תמסורת, מנחי גלים ותיבות תהודה. קרינה של מטענים בדידים ומערכות רציפות; אנטנות. פיזור קרינה. דינמיקה של חלקיקים יחסותיים ושדות אלקטרומגנטיים.


0321-3109-03
 אלקטרומגנטיות אנליטית
 Analytical Electromagnetism
מר כהן אלוןתרגיל פיזיקה-שנקר204 ד'0900-0800 סמ'  א'

משוואות מקסוול בריק ובחומר. שיטות באלקטרוסטטיקה. פוטנציאלים, כיול, משוואות גלים, זרימת אנרגיה. קווי תמסורת, מנחי גלים ותיבות תהודה. קרינה של מטענים בדידים ומערכות רציפות; אנטנות. פיזור קרינה. דינמיקה של חלקיקים יחסותיים ושדות אלקטרומגנטיים.

0321-3113-01
 מצב מוצק ב
 Solid State Physics B
ד"ר גולדשטיין משהשיעור ותפיזיקה-שנקר104 ד'1300-1200 סמ'  ב'
שיעור ותפיזיקה-שנקר104 ה'1400-1200 סמ'  ב'

מוליכים למחצה: מבנה פסים במוליכים, מבודדים ומוליכים למחצה, מוליכים למחצה אינטרינזים ואקסטרינזים, צומת p-n ומוליכים למחצה לא הומוגנים.

על-מוליכות: משוואות לונדון, תאוריות
BCS, תיאוריות גינזבורג-לנדאו, על-מוליכים מסוג 2, קשרי פאזה, אפקט ג'וזפסון, קוונטיזציה של שטף, זרמים תמידיים, אפקטים של פלוקטואציות.

מגנטיות: אפקטים אורביטליים ואפקטים ספיניים, חוק קירי-וייס, פרומגנטים, קירות בלום, אינטרקצית שחלוף, אנטיפרומגנטים, מודל איזינג, מודל הייזנברג, גלי ספין. 
 

 

 

Syllabus: Solid State B

Semiconductors:

A. Intrinsic and extrinsic semiconductors in equilibrium, transport, degenerate semiconductors, the low-temperature limit.

B. The pn junction - depletion layer, diffusion layer, transport.

C. Qualitative discussion of heterostructures, applications in mesoscopic physics.

Magnetism:

A. Magnetic properties of single atoms/ions. Pauli paramagnetism and Landau diamagnetism of free-electrons gas.

B. Magnetic interactions: exchange, itinerant ferromagnetism, descriptive discussion of Hubbard model and the Kondo effect.

C. Magnetic Order: The Heisenberg model, Ground state and low temperature behavior, magnons, high-temperature expansion. The critical regime, qualitative discussion of scaling and renormalization ideas.

Superconductivity:

A. The superconductivity phenomena, thermodynamics, London equation.

B. Ginzburg Landau formalism, type-I and type-II materials.

C. Quantization of flux, Josephson junctions

D. Descriptive discussion of BCS theory

0321-3118-01
 מעבדה בפיזיקה ג-שנתית
 Physics Laboratory C
מעבדה א'1200-0900 סמ'  א'
מעבדה א'1600-1300 סמ'  א'
מעבדה ד'1200-0900 סמ'  א'
מעבדה ד'1600-1300 סמ'  א'
מעבדה ב'1200-0900 סמ'  ב'
מעבדה ב'1600-1300 סמ'  ב'
מעבדה ד'1200-0900 סמ'  ב'
מעבדה ד'1600-1300 סמ'  ב'

מחשבים, אפקט מוסבאור, אפקט קומפטון, התלכדויות גמא-גמא, ביקוע גרעיני, חלקיקים, זמן חיים של מיואון, ספקרוסקופיה אטומית, ספקטרוסקופיה מולקולרית, גז אלקטרונים, טמפרטורות נמוכות, טרנספורט תלוי ספין, פלואורסנציה בקרני X, תהודה מגנטית גרעינית, תקשורת לייזרים, סיבים אופטיים, אסטרונומיה, עידוש כבידתי.

The students have to do 6 experiments (3 per semester) out of the following list: Computer controlled lock-in amplifier, Optical fibers, Laser communication, Two-dimensional electron gas, Low temperatures, Optical telescope, Analysis of micro-lensing events, Pulsed  NMR, Spin dependent transport, X-ray fluorescence, High energy simulation, Muon life time, Mossbauer effect, Compton scattering, Gamma-ray angular correlations, Nuclear Fission, Atomic spectroscopy, Molecular spectroscopy, Molecular fluorescence.

 

0321-3804-02
 מבוא לחלקיקים וגרעין
 Introduction to Particles and Nuclei
גב' אשכנזי עדיתרגיל פיזיקה-שנקר104 ה'1700-1600 סמ'  ב'

הקורס כולל את התיאור הבסיסי של חלקיקים וגרעינים, סימטריות וחוקי שימור, אינטראקציות בסיסיות ומודלים של מבנה הדרוני וגרעיני.

0321-3811-01
 כימיה לפיזיקאים
 
פרופ זלצר יורםשיעור אורנשטיין111 ד'1900-1600 סמ'  ב'

מבוא למבנה אלקטרוני של מולקולות, מולקולות בשדות חשמליים, ספקטרוסקופיה ויברציונית ורוטטורית של מולקולות (IR ו- Raman), מעברים אלקטרונים (ספקטרוסקופיה בתחום ה- uv ו- vis), קינטיקה: ראקציות כימיות בפאזות מעובות, דינמיקה של המסה, תאוריית מעבר אלקטרון בתמיסה, תאוריית מעבר אלקטרון בין מולקולות ומשטחים (אלקטרוכימיה ואלקטרוניקה מולקולארית).

 

דרישות מקדימות: קוונטים 1+2, תרמודינמיקה סטטיסטית.

 

0321-3814-01
 נושאים מתקדמים במכניקה קוונטית
 
ד"ר סבר עמיתשיעור פיזיקה-שנקר105 ג'1200-0900 סמ'  ב'
 • הגבול הקלאסי
 • איטגרלי מסלול
 • מחרוזת ספינים
 • אינטגרביליות
 • מודלי מטריצות
 • הגבול הפלאנארי
 • גבול הרצף של מודלי מטריצות והולוגרפיה (במידה ויהיה זמן)
 • תורת קוונטים סופר סימטרית (במידה ויהיה זמן)
 • תורת קוונטים קונפורמית (במידה ויהיה זמן)
 • The semi classical limit
 • Path integrals
 • Spin chains
 • Integrability
 • Matrix models
 • Large N limit
 • Double scaling limit and holography (if time permits)
 • Supersymmetric quantum mechanics (if time permits)
 • Conformal quantum mechanics (if time permits)
0321-4110-01
 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1
 Thermodynamics & Statistical Mechanics 1
פרופ קנטור יעקבשיעור פיזיקה-שנקר204 א'1000-0900 סמ'  א'
שיעור פיזיקה-שנקר204 ד'1100-0900 סמ'  א'

תרמודינמיקה: חוקי יסוד, אנטרופיה, טרנספורם לז'נדר, פוטנציאלים תרמודינמים, קשרי מאקסוול ותכונות האקסטרמום. יסודות מכניקה סטטיסטית קלאסית: תכונות מרחב הפאזות, פונקצית צפיפות, אנטרופית שאנון, עקרונות מכסימום של אנטרופיה, צבירים. משוואת בולצמן ומשפט ה-H. יסודות של מכניקה סטטיסטית וקוונטית: הרחבת עקרונות קלאסיים למכניקה קוונטית, מטריצת צפיפות.  גז אידיאלי (קלאסי, בוזה-איינשטיין, פרמי-דיראק). פוטונים ופונונים. מערכות עם אינטרקציות: מודלים פתירים במדויק, שיטות וריאציה והפרעות, פתוח בטורים. מעברי פאזה מסדר ראשון ושני, דיאגרמות של פאזות, מבנה מאקסוול, טיפולים מקורבים, תורת השדה הממוצע. תורת לנדאו, כיול, אינדקסים קריטים, אוניברסליות. חבורת רנורמליזציה.

 

 

 

Thermodynamics: Postulates, entropy, Legendre transforms, thermodynamic potentials, Maxwell relations, minimax principles. Basics of classical statistical mechanics: properties phase space, density function, Shannon entropy, maximum entropy principles, ensembles. Boltzmann equation and H-theorem. Basics of of quantum statistical mechanics: extension of classical principles to quantum mechanics, density matrix. Ideal gas (classical, Bose-Einstein,  Fermi-Dirac). Phonons and photons. Interacting systems: exactly solvable models, variational methods, perturbative methods, series expansions.  Phase transitions of first and second order, phase diagrams, Maxwell construction,  approximate treatments, mean field theory. Landau theory, scaling, critical indices, universality. Renormalization group.
0321-4110-02
 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1
 Thermodynamics & Statistical Mechanics 1
מר המר יוסףתרגיל פיזיקה-שנקר204 ד'1200-1100 סמ'  א'

תרמודינמיקה: חוקי יסוד, אנטרופיה, טרנספורם לז'נדר, פוטנציאלים תרמודינמים, קשרי מאקסוול ותכונות האקסטרמום. יסודות מכניקה סטטיסטית קלאסית: תכונות מרחב הפאזות, פונקצית צפיפות, אנטרופית שאנון, עקרונות מכסימום של אנטרופיה, צבירים. משוואת בולצמן ומשפט ה-H. יסודות של מכניקה סטטיסטית וקוונטית: הרחבת עקרונות קלאסיים למכניקה קוונטית, מטריצת צפיפות.  גז אידיאלי (קלאסי, בוזה-איינשטיין, פרמי-דיראק). פוטונים ופונונים. מערכות עם אינטרקציות: מודלים פתירים במדויק, שיטות וואריציה והפרעות, פתוח בטורים. מעברי פאזה מסדר ראשון ושני, דיאגרמות של פאזות, מבנה מאקסוול, טיפולים מקורבים, תורת השדה הממוצע. תורת לנדאו, כיול, אינדקסים קריטים, אוניברסליות. חבורת רנורמליזציה.

Thermodynamics: Postulates, entropy, Legendre transforms, thermodynamic potentials, Maxwell relations, minimax principles. Basics of classical statistical mechanics: properties phase space, density function, Shannon entropy, maximum entropy principles, ensembles. Boltzmann equation and H-theorem. Basics of of quantum statistical mechanics: extension of classical principles to quantum mechanics, density matrix. Ideal gas (classical, Bose-Einstein,  Fermi-Dirac). Phonons and photons. Interacting systems: exactly solvable models, variational methods, perturbative methods, series expansions.  Phase transitions of first and second order, phase diagrams, Maxwell construction,  approximate treatments, mean field theory. Landau theory, scaling, critical indices, universality. Renormalization group.
0321-4111-01
 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2
 Thermodynamics & Statistical Mechanics 2
פרופ קנטור יעקבשיעור פיזיקה-שנקר204 א'1200-0900 סמ'  ב'

תהליכים סטוכסטיים, אנליזה הרמונית ומשפט ווינר-חינצ'ין. מהלך אקראי, תנועה בראונית ומשוואת דיפוזיה. משוואת לנז'בין, משפט פלוקטואציה-דיסיפציה ויחס אינשטיין. משוואת מאסטר ומשוואת פוקר-פלנק. משוואת בולצמן, אינטגרל התנגשויות ומשפט ה-H. תורת טרנספורט בסיסית וחישוב מקדמי טרמספורט. תורת התגובה הליניארית ויחסח קרמרס-קרוניג. תורת פלוקטואציות קוואזי-תרמודינמית ויחסי הדדיות של אונסגר. נוסחת גרין-קובו. מערכות רחוקות משיווי משקל ומשפט יאז'ינסקי. פלסמה חסרת התנגשויות, משוואת וולאסוב וריסון לנדאו.
 

Stochastic processes, harmonic analysis and Wiener-Khinchine theorem. Random walk, Brownian motion and diffusion. Langevin equation, fluctuation dissipation theorem and Einstein relation. Master equation and Fokker-Planck equation. Boltzmann equation, collision integral and H-theorem. Elementary transport theory and calculation of transport coefficients. Linear reponse theory and Karmers-Kronig relations. Quasi-thermodynamic theory of fluctuations and Onsager reciprocal relations. Green-Kubo formula. Far-from equilibrium systems and Jarzynski equality. Colisionless plasma, Vlasov equation and Landau damping.
0321-4115-01
 פיזיקה קוונטית 1
 Quantum Physics 1
ד"ר גולדשטיין משהשיעור פיזיקה-שנקר104 ד'1600-1500 סמ'  א'
שיעור פיזיקה-שנקר204 ב'1100-0900 סמ'  א'

פיזיקה רב-גופית, "קוונטיזציה שנייה". קוונטיזציה של שדות. השדה האלקטרומגנטי. קיטוב, מצבים מעורבים, מצבים קוהרנטים. קרינה ופיזור של פוטונים. זיווג אלקטרונים ותורת BCS של העלמוליכות. תורת הקוונטים היחסותית ומשוואת דיראק.

במידה ויישאר זמן: אינטגרל מסלולים של פיינמן -או- פיתוח דייסון ודיאגרמות פיינמן.


Many-body physics: "second quantization".  Quantization of fields.  The electromagnetic field.  Polarization, mixed states, coherent states.  Radiation from atoms and scattering of light. Pairing and the BCS theory of superconductivity.  Relativistic quantum mechanics: the Dirac equation.

If time remains: the Feynman path integral or the Dyson expansion and Feynman diagrams
.

0321-4115-02
 פיזיקה קוונטית 1
 Quantum Physics 1
מר ערו מוחמדתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'1700-1600 סמ'  א'

קוונטיזציה שניה, קוונטיזציה של שדות, קוונטיזציה של השדה האלקטרומגנטי, מטריצת הצפיפות, מצבים קוהרנטיים, פיזור תומסון, BCS ועל-מוליכות, אלמנטים של תורת החבורות, משוואת דירק. 

0321-4117-01
 אלקטרומגנטיות מתקדמת
 Advanced Electromagnetism
פרופ וולנסקי תומרשיעור אורנשטיין111 ג'2000-1800 סמ'  ב'
שיעור פיזיקה-שנקר222 ד'1100-1000 סמ'  ב'

אלקטרוסטטיקה, פונקצית גרין. משוואות מקסוול וחוקי שימור. גלים אלקטרומגנטיים ומנחי גלים. קרינה, פיזור ודיפרקציה. פורמליזם קווריאנטי. פוטנציאלי Lienard-Wiechert. קרינה יחסותית, קרינת Cherenkov ו- Bzemsstrahlung.

 


Part I- general formalism

1.Actions and equations of motion for free EM, EM coupled to currents and free relativistic particle coupled to EM. EOM from the EM coupled to curved space-time.

2.Symmetries of the EM theory, Noether currents and Noether charges of the full 4d confomral group. Use of symmetries to derive solutions of Maxwell's equations ( boosts and special conformal transformations) 3. The general solution of the free Maxwell theory in the Coulomb (

radiation) gauge and in the covariant gauge 4. Greens functions, general, time independent etc 5. The spherical vector multipole (SVM) solution of the full coupled theory.

Part II-RAdiation

1. The dipole antena comparison of the (SVM) solution the exact solution and the dipole solution.

2. Multipole solution of radiating systems: electric dipole, magnetic dipole and electric quadropole.

3. Energy and angular momentum of radiating systems.

4. Angular dependence of the radiated power 5. The radiation of an accelerated particle, non relativstic and relativstic the angular and frequency dependence. linear and circular accelerators.

6. Radiation due to collisions.

7. Chrenkov radiation

Part III- Em in a non trivial medeia

1. Maxwell's equations in media

2. Energy considarations, Abraham force.

3.Kramers Kroning dispersion relations

4.Transperant matterials, disipative materials, plane waves.

5. From Maxwell's equations to geometrical optics.

6.Non homegeneous, non isotropic materials 7. Effects of non linar dispersion relation.

8. Scattering processes

0321-4117-02
 אלקטרומגנטיות מתקדמת
 Advanced Electromagnetism
מר וילנר אליהותרגיל פיזיקה-שנקר222 ד'1000-0900 סמ'  ב'

אלקטרוסטטיק, מגנוסטטיקה ופונקצית גרין. משוואות מקסוול וחוקי שימור. גלים אלקטרומגנטיים ומנחי גלים. קרינה, פיזור ודיפרקציה. פורמליזם קווריאנטי של תורת השדה האלקטרומגנטי. פוטנציאלי Lienard-Wiechert. קרינה יחסותית. קרינת Cherenkov ו- Bzemsstrahlung.


 

0321-4157-01
 סמינר מחקרי בחומר מעובה
 Condensed Matter Research Seminar
פרופ דגן יורםסמינר פיזיקה-שנקר222 ה'1500-1300 סמ'  א'

סמינר זה מיועד לתלמידים המתמחים בפיזיקת המצב המוצק העיונית.

 


0321-4201-01
 תורת השדות 1
 Field Theory 1
פרופ זוננשיין יעקבשיעור פיזיקה-שנקר105 ד'1900-1700 סמ'  א'
שיעור פיזיקה-שנקר105 ה'1700-1500 סמ'  א'

תורת שדות 1
סמטריות וחוקי שימור , חבורת לורנץ ופואנקרה, שדות חופשים וקוונטיזציה קנונית, אינטגרל על מסלולים, פעולה אפקטיביות  ופוטנציאל אפקטיבי, כללי פינמן, אמפליטודות פזור וחתכי פעולה ב- QED.

 


Field Theory 1

Symmetries and Conservation laws, Lorentz and Poincare Groups-representations, Free Field Theories and Canonical Quantization, Path Integral, Effective Action and Effective Potential, Feyneman Rules, Scattering Amplitudes and Cross Sections, Elementary processes in QED.0321-4203-01
 סמינר בגרעין
 Nuclear Seminar
פרופ פיסצקי אליעזרסמינר ד'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גרעין הוא סמינר ארצי הנערך בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ויצמן. ההרצאות בסמינר ניתנות ע"י חקרים בארץ ומבקרים מחו"ל בנושאי מחקר בהם הם עוסקים.  המפגשים מתקיימים בסבב בין שלושת המוסדות המארגנים. בכל מפגש חודשי שתי הרצאות בדרך כלל אחת ההרצאות עוסקת במחקר תאורטי והשניה במחקר ניסויי

Eli Piasetsky

 

 

Nuclear Physics seminar

 

 

The nuclear physics seminar is a joint seminar of Tel Aviv University , Hebrew University , and Weizmann Institute. The seminar meetings are held once a month and at each meeting there are two talks. The seminars are given by experts from Israel and visitors from abroad and they cover a wide range of leading research in basic and applied nuclear physics. We try, at each, to have one talk by an experimentalist and one talk by a theoretician.

 

 

0321-4215-01
 תורת השדות 2
 Field Theory 2
פרופ זוננשיין יעקבשיעור פיזיקה-שנקר105 ד'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור פיזיקה-שנקר105 ה'1800-1600 סמ'  ב'


.תורת השדות 2
תורות כיול לא אבליות  גיאומטריה וטופולוגיה של תורות כיול, פוטנציאל אפקטיבי, שבירה ספונטנית של סמטריה, מכניזם היגס,  תיקוני קרינה, רנורמליזציה , חבורת רנורמליזציה,  QCD שבירה של סמטריה קירלית, אנומליות.
 Field Theory 2

Non- Abelian Gauge Theories, Geometry and Topology of Gauge Theories, Effective Potential,
Spontaneous Symmetry Breaking, Higgs Mechanism, Radiative Corrections, Renormalization,
Renormalization Group, QCD Chiral Symmetry Breaking, Anomalies.
0321-4216-01
 אינטראקציות חלשות
 Weak Interactions
פרופ קרלינר מרקשיעור פיזיקה-שנקר222 א'1400-1300 סמ'  ב'
שיעור פיזיקה-שנקר222 ד'1400-1200 סמ'  ב'

A course for graduate students in particle physics.
The aim of the course is to provide the students with knowledge of the Standard Model of Electro-Weak interactions.

- Symmetries of the Dirac equation, CPT
- Lagrangian formulation of QFT
- symmetries: continuous, discrete, local and global
- leptons and SU(2)xU(1)
- spontaneous symmetry breaking
- Higgs mechanism
- quarks under SU(2)xU(1): flavor mixing, KM matrix, CP and CP violation

0321-4218-01
 סמינר ארצי במחקר בחלקיקים
 National Seminar in Particle Physics
פרופ עוז ירוןסמינר ג'1200-1000 סמ'  ב'
הרצאות שונות
0321-4227-01
 סמינר בגרעין
 Nuclear Seminar B
פרופ פיסצקי אליעזרסמינר פיזיקה-שנקר105 ב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גרעין הוא סמינר ארצי הנערך בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ויצמן. ההרצאות בסמינר ניתנות ע"י חקרים בארץ ומבקרים מחו"ל בנושאי מחקר בהם הם עוסקים.  המפגשים מתקיימים בסבב בין שלושת המוסדות המארגנים. בכל מפגש חודשי שתי הרצאות בדרך כלל אחת ההרצאות עוסקת במחקר תאורטי והשניה במחקר ניסויי
0321-4318-01
 אסטרופיזיקה כוכבית
 Stellar Astrophysics
פרופ לוינסון עמירשיעור פיזיקה-שנקר222 א'1300-1000 סמ'  ב'

קריסה כובדית והווצרות כוכב, שווי משקל הדרוסטטי וחומני, מעבר קרינה וחום, התוך תרמו-גרעיני, משוואות מבנה כוכב, השמש, כוכבים בסדרה הראשית, התפתחות כוכבי הסדרה הראשית, משוואות המצב של חומר צפוף, ננסים לבנים, כוכבי נוטרונים, חורים שחורים.


The course begins with basic astrophysical concepts and an account of
the collapse of gas clouds and star formation. The structure and
evolution of stars are described in detail, including evolution on
the Main Sequence and later stages. Properties of degenerate gas and
its equation of state at high densities are expanded upon as a prelude
for a decription and evolution of White Dwarfs, physical processes in
a supernova, the structure of Neutron Stars, and basic properties of
stellar Black Holes.
0321-4320-01
 שיטות תצפיתיות
 Advanced Observatinal Techniques
פרופ בק-סבטיצקי שרהשיעור פיזיקה-שנקר204 ב'1400-1100 סמ'  ב'
אסטרונומיה אופטית. טלסקופים, גלאים: צילום, מגבירי-אור, CCD, פוטומטריה:  רגישות ומקורות הרעש, מסננים, ספקטרוסקופיה: סוגי ספקטרומטרים, אינטרפרומטרים מסוג Fourier ו- Fabry-Perot, שיטות תצפית ועיבוד נתונים. טיפול בצילומים ומדידתם, פוטומטריה דרך האטמוספירה, חיפוש שינויים מחזוריים, שיטות עיבוד נתונים ספטרופקופיים. מדידות לא אופטיות. תצפיות בתת-אדום מהארץ ומהחלל, תצפיות בתחום העל-סגול, בקרני X וגמה, תצפיות בתחום הרדיו, מבט אל עתיד האסטרונומיה התצפיתית. במסגרת הקורס יבצעו התלמידים, קרוב לוודאי, תרגיל תצפית במצפה הכוכבים ע"ש וויז שבמצפה רמון.

 
0321-4405-01
 סמינר בחומר מעובה
 Condensed Matter Seminar
פרופ ברעד שמשוןסמינר פיזיקה-שנקר204 ב'1800-1600 סמ'  א'
הסמינר מיועד לתלמידי תואר שני ושלישי המתמחים בפיזיקה של המצב המוצק ולחברי הסגל שעוסקים בתחום זה. לסמינר יוזמנו מרצים הן מהחוץ והן מקרב חברי הסגל. כמו-כן, חייב כל תלמיד לתואר שלישי לתת הרצאה על עבודתו בסמינר זה כתנאי לקבלת התואר.

0321-4406-01
 סמינר בחומר מעובה
 Condensed Matter Seminar
פרופ ברעד שמשוןסמינר קפלון118 ב'1800-1600 סמ'  ב'

0321-4409-01
 תורת החומר המעובה 1
 Condensed Matter Theory 1
ד"ר סלע ערןשיעור פיזיקה-שנקר105 א'1300-1100 סמ'  א'
שיעור פיזיקה-שנקר105 ה'1100-0900 סמ'  א'
הגישה הקווזי-קלסית לפיסיקת החומר המעובה - פונונונים, אלקטרונים, מגנונים. אינטרקציה של אלקטרון עם פונון. תורת BCS של על מוליכות. אפקט Josephson. אינטרקציה של אלקטרון עם אלקטרון. נוזל Fermi. תורת Landau של נוזל Fermi. חידת העל מוליכות בטמפרטורות גבוהות ושל אלקטרונים בגלי ספין. אלקטרונים במערכות לא מסודרות.

 

 

   

Condensed Matter Theory – I

 

Syllabus

 

 

 

 

Introduction (12 hours):

 

interactions in condensed matter (gas, liquid, crystal), conductivity of metals (Drude model), charge screening in metals and plasma, diffusion and mob il ity (Einstein relation), conductivity in magnetic field (Drude model), translational symmetry (Bloch theorem) energy bands and quasi-momentum, almost free electrons model, tight binding model, density of states, acoustic and optical phonons, secondary quantization, quasi-particles, low energy spectra in condensed matter (Landau approach), phonon modes localized on lattice defects.

 

 

Part I (12 hours):

 

Semi-classical dynamics of electrons in metals in electric and magnetic fields, Fermi-surface of electrons in metals, closed and open trajectories, Landau quantization in metals, density of states in magnetic field, Boltzmann equation (t-approximation), electrical and thermal conductivities, Onsager rules, thermoelectric phenomena, normal and anomalous skin-effect, ineffectiveness concept, Boltzmann equation for resonance phenomena, Azbel-Kaner resonance, collisionless plasma, plasma frequency, longitudinal permittivity and waves, Landau damping.

 

 

Part II (8 hours):

 

Magnetism of normal metals, paramagnetism Pauli, Landau diamagnetism, quantum osc il lations of magnetization (de Haas - van Alphen effect) and conductivity (Shubnikov – de Haas effect), ferromagnets and antiferromagnets, Weiss field, Courie point, Langevin equation, magnetization relaxation in ferromagnets, Lifshitz equation, spin waves in ferromagnets, ferromagnetic domains, spatial distribution of magnetization in domain walls in framework of Landau theory of second order phase transitions, surface tension of domain wall.

 

 

Part III (16 hours):

 

Electrodynamics of superconductors (London equation), field penetration depth, free energy of superconductors (London approximation), gauge invariant current density and flux quantization, Ginzburg-Landau equation, coherence length, surface tension of superconductor to normal states interface, proximity effect, Abrikosov vortex, energy of Abrikosov vortex, first critical field, Lorentz force, pinning force, conductivity of flux flow state, Josephson effect, long Josephson junctions, Josephson vortices, Josephson length and frequency, Cooper pairs, energy of Cooper pairs, Bogoliubov – de Gennes equations, Andreev reflection and quantization, BCS theory, self-consistence equation, pairing potential.

 

 

Part IV (6 hours):

 

Langevine equation, fluctuation-dissipation theorem (classical and quantum limits), sound wave in an ideal gas of phonons (second sound), Fokker – Planck equation (diffusion in momentum space).

 

 

Part V (6 hours):

 

Electron – electron interaction, structure of low energy spectrum of degenerate Fermi system, Fermi liquid, Landau theory of Fermi liquid, Landau f – function, susceptib il ity of Fermi liquid, spin waves in Fermi liquid.

 

 

Part VI (4 hours):

 

Nonlinear mechanics of a crystal, edge and screw dislocations, plastic flow of dislocations, energy of moving dislocations, size dependence of dislocation energy, shock wave in one dimensional crystal.

 


Textbooks

 

 

 

J. M. Ziman, ”Theory of Solids”, Cambridge, University Press, 1972.

 

 

A.A. Abrikosov, ”Fundamentals of the Theory of Metals”, New York, Academic, 1972.

 

 

M. Marder, ”Condensed Matter Physics”, New York, John W il ey, 2000.

 

 

Ne il W. Ashcroft and N. David Mermin, ”Solid State Physics”, New York, Saunders, 1976.

 

 

L. M. Sander, "Advanced Condensed Matter Physics", Cambridge, University Press, 2009.

 

 

P. M. Chaikin and T. C. Lubensky, "Principles of Condensed Matter Physics", Cambridge, University Press, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Introduction :

  interactions in condensed matter (gas, liquid, crystal), conductivity of metals (Drude model), charge screening in metals and plasma, diffusion and mob il ity (Einstein relation), conductivity in magnetic field (Drude model), translational symmetry (Bloch theorem) energy bands and quasi-momentum, almost free electrons model, tight binding model, density of states, acoustic and optical phonons, secondary quantization, quasi-particles, low energy spectra in condensed matter (Landau approach), phonon modes localized on lattice defects.

    

 

 

 

 

Part I 
 

Semi-classical dynamics of electrons in metals in electric and magnetic fields, Fermi-surface of electrons in metals, closed and open trajectories, Landau quantization in metals, density of states in magnetic field, Boltzmann equation (t-approximation), electrical and thermal conductivities, Onsager rules, thermoelectric phenomena, normal and anomalous skin-effect, ineffectiveness concept, Boltzmann equation for resonance phenomena, Azbel-Kaner resonance, collisionless plasma, plasma frequency, longitudinal permittivity and waves, Landau damping. 

 

    

Part II  

 Magnetism of normal metals, paramagnetism Pauli, Landau diamagnetism, quantum osc il lations of magnetization (de Haas - van Alphen effect) and conductivity (Shubnikov – de Haas effect), ferromagnets and antiferromagnets, Weiss field, Courie point, Langevin equation, magnetization relaxation in ferromagnets, Lifshitz equation, spin waves in ferromagnets, ferromagnetic domains, spatial distribution of magnetization in domain walls in framework of Landau theory of second order phase transitions, surface tension of domain wall.

 

 

 

 

 

 Part III  

 

 

Electrodynamics of superconductors (London equation), field penetration depth, free energy of superconductors (London approximation), gauge invariant current density and flux quantization, Ginzburg-Landau equation, coherence length, surface tension of superconductor to normal states interface, proximity effect, Abrikosov vortex, energy of Abrikosov vortex, first critical field, Lorentz force, pinning force, conductivity of flux flow state, Josephson effect, long Josephson junctions, Josephson vortices, Josephson length and frequency, Cooper pairs, energy of Cooper pairs, Bogoliubov – de Gennes equations, Andreev reflection and quantization, BCS theory, self-consistence equation, pairing potential.

  

 

 

 

  Part IV 

 

  

Langevine equation, fluctuation-dissipation theorem (classical and quantum limits), sound wave in an ideal gas of phonons (second sound), Fokker – Planck equation (diffusion in momentum space).

  

 

 

Part V

 

  

 

Electron – electron interaction, structure of low energy spectrum of degenerate Fermi system, Fermi liquid, Landau theory of Fermi liquid, Landau f – function, susceptib il ity of Fermi liquid, spin waves in Fermi liquid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Part VI  

 

 

Nonlinear mechanics of a crystal, edge and screw dislocations, plastic flow of dislocations, energy of moving dislocations, size dependence of dislocation energy, shock wave in one dimensional crystal.

 

 

 

 

 

 


Textbooks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. M. Ziman, ”Theory of Solids”, Cambridge, University Press, 1972.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A. Abrikosov, ”Fundamentals of the Theory of Metals”, New York, Academic, 1972.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Marder, ”Condensed Matter Physics”, New York, John W il ey, 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne il W. Ashcroft and N. David Mermin, ”Solid State Physics”, New York, Saunders, 1976.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. M. Sander, "Advanced Condensed Matter Physics", Cambridge, University Press, 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. M. Chaikin and T. C. Lubensky, "Principles of Condensed Matter Physics", Cambridge, University Press, 2010.

 

 

 

 

 

 

0321-4410-01
 תורת החומר המעובה 2
 Condensed Matter Theory 2
ד"ר בק ברקאי רועישיעור אורנשטיין110 ג'1800-1500 סמ'  ב'

שבוע

 

 

 

ספרות (AM - Ashcroft Mermin; M – Marder; CL – Chaikin Lubensky )

 

1-4

 

סדר ואי-סדר: פרמטר הסדר (סקלרי, וקטורי, טנזורי), מצבי צבירה והקשר לסימטריות של המערכת, דיאגרמת פאזות. מעברי מוצק-נוזל, מוצק-מוצק, נוזל-גז וכו', תורת לנדאו למעברי פאזה, גבישים נוזליים (נמטיים, סמקטיים), אנלוגיה לפרמטר הסדר במוליכות-על

 

CL ch.4, M, Tabor (States of Matter), Prost & de-Gennes

 

5-7

 

פגמים במערכות חומר מעובה – דיסלקציות ודיסקלינציות, פגמים נקודתיים. פגמים טופולוגיים. שפות ומשטחים. תאוריה של התמוססות (melting)

 

AM ch. 30; M ch.14; CL ch. 9-10

 

8-10

 

פולימרים: מהלך אקראי (RW, SAW) וסטטיסטיקה של שרשרת בודדת, תאור פולימרים באמצעות אינטגרל מסלולי, פולימרים בתמיסה הפרדת פאזות. גורם המבנה S(q) ודינמיקה

 

Rubinstein, Doi & Edwards, Grosberg

 

11-13

 

אינטראקציות: אינטראקציות ון דר ולס וכוחות דיפרסיביים אחרים, תורת ליפשיץ, אינטראקציות דיפולריות, קולואידים, אינטראקציות אלקטרוסטטיות ויציבות של קולואידים (DLVO), גבישים קולואידים וממברנות

 

Israelachvili, CL, Verwey & Overbeek

 

0321-4821-01
 סמינר תלמידים על-מיתרים (סמ' א)
 Students Seminar:Superstrings
פרופ עוז ירוןסמינר פיזיקה-שנקר105 ה'1500-1300 סמ'  א'

סמינר תלמידים : על מיתרים

 

Students  Seminar : Superstrings

 

הסמינר ידון בנושאי מחקר  מתקדמים בפיסיקה של על-מיתרים

 

In the seminar we will discuss advanced research topics in the field of superstrings.

 

0321-4829-01
 מכניקה קלאסית מתקדמת
 Advanced Classical Physics
פרופ פלרוב ויקטורשיעור פיזיקה-שנקר222 ב'1400-1100 סמ'  ב'

1.      מכניקה קלאסית מתקדמת (פתוח לתלמידי תואר ראשון)

 

1.             One-dimensional systems (1st-order equations): Flows on the line, flows on a circle, stability and fixed points, classification of bifurcations, imperfect bifurcations and catastrophes, analogies to equilibrium phase transitions, numerical investigation of 1-dimensional equations.

 

2.             Two-dimensional systems (2nd-order equations): Dynamics in phase space, linear stability and classification of fixed points, conserved systems, Liouville's theorem, dissipative systems, basins of attraction, numerical calculation of phase portraits, driven dissipative systems.

 

3.             Weak nonlinearity: Limit cycles, steady-state oscillations using secular perturbation theory (multiple scales analysis), Duffing resonator, bistability, hysteresis, thermal switching, van der Pohl resonator, parametric excitation, parametric amplification and noise squeezing, more on bifurcation theory.

 

4.             Coupled oscillators and quasiperiodicity: Action-angle variables, quasiperiodic orbits, motion on the n-torus, Poincare maps, KAM theorem.

 

5.             Collective behavior of large arrays of nonlinear oscillators: Multiple scales analysis, continuous amplitude equations (nonlinear PDEs), pattern formation, intrinsic localization, self-synchronization of oscillations.

 

6.             Chaos: Defining chaos, Lyapunov exponent, Hamiltonian chaos, KAM tori, homoclinic tangles, dissipative chaos, Lorentz (strange) attractor, fractals, 1-d maps, period doubling, universality and renormalization, Smale horseshoe, Melnikov theory, spatiotemporal chaos, chaos in the solar system.

 

 

Bibliography:

 

 

Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos.

 

Hand & Finch, Analytical Mechanics, Chap 10 & 11.

 

Goldstein, Classical Mechanics 3rd Edition.

 

Nayfeh & Mook, Nonlinear Oscillations.

 

Guckenheimer & Holmes, Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields

 

Arnold, Mathematical Methods of Classical Mechanics

 

0321-4838-01
 נושאים מתקדמים בתורת השדות לחומר מעובה
 Quantum Field Theory in Condensed Matter Physics-Advanced
ד"ר סלע ערןשיעור פיזיקה-שנקר222 ג'1200-0900 סמ'  ב'

Kondo effect and the renormalization group
Quantum p
hysics in one dimension, hydrodynamical approach, orthogonality catastrophe, bosonization, Jordan-Wigner transformation

Renormalization group analysis of the Sine-Gordon model, semiclassical interpretation of strong coupling theory

Quantum Magnetism: Jordan-Wigner transformation, spin chains, Lieb-Shultz- Mattis theorem, the Haldane gap

Symmetry breaking, mean field theory, long range order, effective theory and Goldstone modes

Superfluidity versus superconductivity, Anderson-Higgs mechanism

Low dimensional systems, Mermin-Wagner theorem, the xy model, Kosterlitz-Thouless transition

Topological phases and Quantum Hall effect: Topological field theory, Chern-Simons theory, Berry phase,topological band insulators, topological superconductors, Majorana fermions

0321-4843-01
 תורת המדידה הקוונטית
 
פרופ ויידמן לבשיעור פיזיקה-שנקר105 ב'1300-1100 סמ'  א'
שיעור פיזיקה-שנקר105 ג'1000-0900 סמ'  א'
תורת המדידה הקוונטית – פרופ' לב ויידמן קורס בחירה לתלמידי שנה ג' ולתלמידי תואר שני סמסטר א' - 3 שו"ת בעיית המדידה הקוונטית: אינטרפרטציות שונות של תורת הקוונטים והשלכותיהן על תורת המדידה הקוונטית. מגבלות למדידות קוונטיות: מיחסי אי הוודאות של היזנברג (1927) ועד למשפט פוסי-ברט-רודולף (2012). שימוש בשזירה הקוונטית: מקריפטוגרפיה לטלפורטציה. שיטות מדידה קוונטית מיוחדות: מדידות לא לוקליות, מדידות ללא אינטראקציה, מדידות מגינות, מדידות חלשות. פרדוקסים הקשורים בתורת המדידה הקוונטית.