חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט: טכנוטופיה כתרבות אמריקאית
  Cultural History of the Internet: Technotopia as American Culture                                    
1843-0621-01
סמ'  א'1000-1200001ווב - שפותשיעור ד"ר אלחנתי משה
סמ'  א'1000-1200שיעור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת השיעור לבחון את "המצב הדיגיטלי" מנקודת מבט היסטורית ותרבותית. השיעור יתמקד בשורשי התרבות הדיגיטלית, קרי במקורות ובתוכני השיח שהזינו את המאמץ המכונן של תרבות הסייבר. לעניין זה יוצג ההקשר ההיסטורי הרחב, ובראש ובראשונה היחס המיוחד והאמביוולנטי של התרבות האנגלו-סאכסית בכלל והאמריקאית בפרט לטכנולוגיה, למושג הקהילה ולמושג הסְפר frontier)) הפיזי והתרבותי. בהקשר זה יוצג שיח הסייבר מנקודת המבט של יחסי התרבות והטכנולוגיה, בעיקר מצד היסוד האופטימי, ואולי אף האוטופי, שאפיין את שיח 'ההצדקה' של מי שראו עצמם כסוכניה של התרבות הזו לאורך כל שנות ה-90.

לצורך זה, נעמוד על ההיסטוריה התרבותית של האינטרנט כחלק בלתי נפרד מהופעתו של עידן האינפורמציה בד בבד עם חרדת המלחמה הקרה וכתוצר לאופטימיזם, שלא לומר אוטופיזם, התרבותי והחברתי שעורר מדע הקיברנטיקה ונגזרותיו בראשית שנות ה-60. בהקשר זה נסקור מקרוב את האידיאולוגיה המורכבת של תרבות הנגד של שנות ה-60 שאימצה אלמנטים מן האידיאולוגיה הקיברנטית כמכשיר ל"גאולה" חברתית ופוליטית, ובכך הזינה את שיח האינטרנט והטעינה אותו באופטימיזם מחד גיסא, ובביקורתיות מאידך גיסא.

סילבוס מפורט


1843-0621-01 סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט: טכנוטופיה כתרבות אמריקאית
Cultural History of the Internet: Technotopia as American Culture
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר אלחנתי משה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת