חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוציולגיים, אידיאולוגיים והיסטוריים
  Education and Social Change: Ideological, Sociological and Historical Aspects                        
0723-1201-01
חינוך
סמ'  ב'1400-1600432שרת - מדעי החינוךשיעור ות ד"ר גובני יובל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס הוא קורס מבואי העוסק במערכת החינוך הישראלית ובתהליכי הרפורמות שעברו ועוברים עליה  מתוך ניסיון להבין כיצד התפתחה מערכת החינוך וכיצד ניתן לפרש את תהליכי השינוי המתקיימים בה.  הקורס  מתבונן במערכת החינוך הישראלית בפריזמה היסטורית , סוציולוגית ופילוסופית הנחת המוצא של הקורס היא שאנשי ונשות חינוך הפועלים בשדה החינוכי בתפקידים שונים,  נדרשים להבין כיצד בנויה מערכת החינוך וכיצד היא מתפתחת.  הקורס מבקש להעניק כלים לחקירה והתבוננות בתהליכי השינוי שחלו במערכת החינוך הישראלית מאז הקמתה תוך בירור מושגים רלוונטיים מן הספרות המחקרית  העדכנית.

Course description

The course unfolds the evolution and structure of the Israeli Education system from its early days to the present.  The emphasis on educational reforms allows the students to follow and better understand the way educational reform work (or not work) in general and in the Israeli case in particular. The course combines theories from the fields of Philosophy, History and Sociology of Education in order to give the students tools and varied theoretical points of view, that are necessary for any Education Professional once entering the field of Education.

סילבוס מפורט

חינוך
0723-1201-01 חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוציולגיים, אידיאולוגיים והיסטוריים
Education and Social Change: Ideological, Sociological and Historical Aspects
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר גובני יובל

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

 

 

סילבוס לקורס:

חינוך ושינוי חברתי: היבטים אידיאולוגים, היסטוריים וסוציולוגים

Education and Social Change: Ideological, Historical and Sociological dimensions


שם המרצה:

ד"ר תמה חלפין

 

קורס מס':  0723-1201      שנת לימודים: תשע"ט      סמסטר: א   היקף שעות: 2    לתואר: ראשון

 

השיעורים יתקיימו ב יום ד' בשעה 12:15-13:45

שעת קבלה: בתיאום מראש     

דוא"ל:tama@post.bgu.ac.il

 

 


תיאור הקורס

חברה היא דבר דינמי. חברות אנושיות משתנות ללא הרף שינויים מסוגים שונים: נורמטיבים, חומריים, כלכליים, דמוגרפיים ועוד. מערכת החינוך, כמערכת מרכזית במבנה החברתי, וכמי שמופקדת על תהליכי הסוציאליזציה של הבאים בשערי החברה, מתעצבת בדמות החברה בה היא מצוייה. לאורך הקורס נדון בשינויים חברתיים ובהשפעתם על מערכת החינוך, בעיקר מתוך ההקשר המקומי-ישראלי. לדוגמה: המעבר ממדינת רווחה לכלכלה ניאו ליברלית, רב-תרבותיות ועלייתה של פוליטיקת הזהויות, מאידיאולוגיה קולקטיביסטית לאינדיבידואליסטית ועוד. לאורך הקורס נדון בהשפעתם של שינויים אלו על מערכת החינוך, ונבחן היבטים שונים של שינוי ושימור במערכת זו.

 


דרישות הקורס

 

 

נוכחות חובה בשיעורים

קריאת מאמרים משבוע לשבוע לפי הפירוט בטבלה למטה

השתתפות פעילה בדיונים בכיתה

עבודה מסכמת (100% מהציון)

 

תכנית  השיעורים :
 

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

פתיחה: חינוך ושינוי  חברתי

 

2

חינוך ואידיאולוגיה

 

לם, צבי (2000). "אידיאולוגיות ומחשבת החינוך", בתוך: לחץ והתנגדות בחינוך. תל אביב: ספרית הפועלים עמ' 127-149.

3

חינוך בעידן פוסט מודרני

אבירם, ר. (1999). "משבר החינוך בעידן הפוסט מודרני", בתוך,  לנווט בסערה: חינוך בדמוקרטיה פוסט מודרנית. תל אביב: מסדה. ע' 43-67

4

סקירה היסטורית של החינוך בישראל

אדלר ח, ., ובלס נ, . 2000. "חינוך לנער עלפי- דרכו: מבדיל ומאחד במערכת החינוך". בתוך: פלורליזם בישראל: מכור היתוך ל"מעורב ירושלמי". המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל: ירושלים

5

שינוי חברתי: אידיאולוגיות כלכליות

שלמה סבירסקי, "ישראל במרחב הגלובלי", בתוך: דני פילק ואורי רם, ער., שלטון ההון: החברה הישראלית בעידן הגלובלי, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2004, עמ' 57 – 83.

 

6

אידיאולוגיות כלכליות ורפורמות חינוכיות בישראל

יונה, י. ודהן, י. (2013). מערכת החינוך של ישראל: שוויון והזדמנויות – מבניין אומה לניאו-ליבראליזם. בתוך: יוסי יונה, ניסים מזרחי, יריב פנינגר (עורכים): פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל: מבט מלמטה. הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, ע' 17-35.

גורדון, ד. 2006. "מטפורת המוצר ומטפורת השיחה", בתוך, ענבר, ד. (עורך) , לקראת מהפכה חינוכית, תל אביב: מכון ון-ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד.

 

7

שינוי חברתי: מכור היתוך לרב תרבותיות

תמיר, י. (1998). שני מושגים של רב-תרבותיות. בתוך : מ. מאוטנר, א. שגיא ור. שמיר (עורכים) רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, עמ' 79-92. תל-אביב: רמות – אוני' ת"א

8

רב-תרבותיות בחינוך

יונה, י. 2005. בזכות ההבדל, פרק שלישי: "מדיניות חינוך ותרבות: מהטרוגניות תרבותית לרב תרבותיות?"  עמ, 55-81. מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד: תל אביב

 

9

אינדיבידואליזם, הפרטה וגיוון: בתי ספר ייחודיים

הוס, אסתי. 2001. יזמות הורים להקמת בתי ספר, בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

10

פסיכולוגיזציה של החינוך

מזרחי , ניסים. 2012. "על דחיית הסוציולוגיה והפסיכולוגיזציה של שדה החינוך בישראל". בתוך, רפפורט, ת. וכהנא, א. (עורכים), הסדר החברתי והקוד בלתי פורמלי. רסלינג, עמ' 317-342.

11

מקרה מבחן: ליקויי למידה

קצ'רגין, ע'. 2014. "מישויות קליניות לתופעה חברתית: הזמנה לניתוח השיח של לקויות למידה בישראל". סוציולוגיה ישראלית (2).

12

שינויים טכנולוגים

Boyd, D. (2014). It's complicated: The social lives of networked kids. New Haven and London: Yale University press, 1-28.

13

סיכום

אלמוג ת. אלמוג ע., 2016, דור הY: כאילו אין מחר, הוצאת מודן.

 

 

הערה: סדר השיעורים לפי תאריך הוא אופציונלי ונתון לשינויים בהתאם להתקדמות בכיתה.

 

חומר קריאה:

 

לם, צבי (2000). "אידיאולוגיות ומחשבת החינוך", בתוך: לחץ והתנגדות בחינוך. תל אביב: ספרית הפועלים עמ' 127-149.

 

אבירם, ר. (1999). "משבר החינוך בעידן הפוסט מודרני", בתוך,  לנווט בסערה: חינוך בדמוקרטיה פוסט מודרנית. תל אביב: מסדה. ע' 43-67

 

אדלר ח, ., ובלס נ, . 2000. "חינוך לנער עלפי- דרכו: מבדיל ומאחד במערכת החינוך". בתוך: פלורליזם בישראל: מכור היתוך ל"מעורב ירושלמי". המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל: ירושלים

 

שלמה סבירסקי, "ישראל במרחב הגלובלי", בתוך: דני פילק ואורי רם, ער., שלטון ההון: החברה הישראלית בעידן הגלובלי, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2004, עמ' 57 – 83.

 

 

יונה, י. ודהן, י. (2013). מערכת החינוך של ישראל: שוויון והזדמנויות – מבניין אומה לניאו-ליבראליזם. בתוך: יוסי יונה, ניסים מזרחי, יריב פנינגר (עורכים): פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל: מבט מלמטה. הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, ע' 17-35.

 

גורדון, ד. 2006. "מטפורת המוצר ומטפורת השיחה", בתוך, ענבר, ד. (עורך) , לקראת מהפכה חינוכית, תל אביב: מכון ון-ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד.

 

תמיר, י. (1998). שני מושגים של רב-תרבותיות. בתוך : מ. מאוטנר, א. שגיא ור. שמיר (עורכים) רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, עמ' 79-92. תל-אביב: רמות – אוני' ת"א

 

 ברונר, ז'. ו פלד, י.1998 . "על אוטונומיה , יכולות ודמוקרטיה : ביקורת הרב תרבותיות הליברלית ", . בתוך : מ. מאוטנר, א. שגיא ור. שמיר (עורכים) רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, עמ' 107-133. תל-אביב: רמות – אוני' ת"א.


 

יונה, י. 2005. בזכות ההבדל, פרק שלישי: "מדיניות חינוך ותרבות: מהטרוגניות תרבותית לרב תרבותיות?"  עמ, 55-81. מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד: תל אביב

 

הוס, אסתי. 2001. יזמות הורים להקמת בתי ספר, בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

מזרחי , ניסים. 2012. "על דחיית הסוציולוגיה והפסיכולוגיזציה של שדה החינוך בישראל". בתוך, רפפורט, ת. וכהנא, א. (עורכים), הסדר החברתי והקוד בלתי פורמלי. רסלינג, עמ' 317-342.

 

קצ'רגין, ע'. 2014. "מישויות קליניות לתופעה חברתית: הזמנה לניתוח השיח של לקויות למידה בישראל". סוציולוגיה ישראלית (2).

 

Boyd, D. (2014). It's complicated: The social lives of networked kids. New Haven and London: Yale University press, 1-28.

 

אלמוג ת. אלמוג ע., 2016, דור הY: כאילו אין מחר, הוצאת מודן.

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת