חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות - מבט פמיניסטי
  Media, Activism and Multiculturalism - a Feminist Perspective  
0608-3607-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  ב'1000-1200002 רוזנברגשיעור גב' רידר אסתי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בבחירות לכנסת ה-20 התעורר מאבק רדום בישראל, הנוגע לשילובן הראוי של נשים חרדיות במשחק הפוליטי. קיומו של אקטיביזם נשי חרדי בישראל אינו דבר מובן מאליו. הוא נשען על התקשורת הכתובה והדיגיטלית, חי ומשגשג בפייסבוק ובמרחב הוירטואלי ומבקש לאתגר את התאורייה הרב תרבותית שהכשירה את הדרת הנשים מהפוליטיקה מלכתחילה.

מקרה הבוחן "לא נבחרות לא נבחרות" ינוע סביב צירים המדגימים את התפקיד המרכזי של אמצעי התקשורת ככלי להובלת שינויים ובה בעת יאיר סוגיות של כוח ושאלות של ייצוג בכלי התקשורת ובמרחב הוירטואלי בחברה הישראלית. באמצעות מקרה הבוחן נערוך גם היכרות עם התאוריה הרב תרבותית וננתח את הביקורת עליה מנקודת מבט פמיניסטית.

הקורס יעניק נקודת מבט ביקורתית ומורכבת הן על המציאות החברתית מגדרית והן על השיח התיאורטי, יעמוד על הפוטנציאל הגלום באקטיביזם חברתי פמיניסטי לשנות את המציאות החברתית, ויעודד לצאת במיזמים אקטיביסטיים לשינוי חברתי תוך סולידריות בין מאבקים.

המטלה המסכמת תבחן את היכולת ליישם את המושגים הנלמדים על מופעי אקטיביזם מגוונים.

Course description

During the elections to the 20th Knesset, a dormant struggle arose in Israel regarding the proper integration of Haredi women into the political game. The existence of Haredi women's activism in Israel is not self-evident. It relies on the written and digital media, lives and thrives on Facebook and the virtual space, and seeks to challenge the multicultural theory that legitimized the exclusion of Haredi women from politics in the first place.

The "not elected-not voting" case study will revolve around axis’ that exemplify the central role of the media as a tool for leading change, while at the same time raising issues of power and questions of representation in the media and the virtual space in Israeli society. Through the case at hand we will also familiarize ourselves with multicultural theory and analyze the critique of it from a feminist point of view.

 

The course will provide a critical and complex perspective on both the social and gender reality, as well as on the theoretical discourse. It will examine the potential of feminist social activism to change social reality and encourage active initiatives for social change.

The final task will examine the ability to apply the concepts studied to various activist options.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת