select 1 as coursetype,x.* from old_course x where x.dep_num='1411' and x.course_num='9108' and x.semester like '2018%' order by x.group_num,x.last_name,x.first_name,x.semester,x.day_of_week
סילבוס הקורס מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי - תשע"ט, פקולטה ל, אוניברסיטת ת"א
חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי
  Introduction to Jewish Law and Islamic Law                                                           
1411-9108-20
סמ'  ב'0800-1000035טרובוביץ - משפטיםשיעור מר אבו פול ריאד
סמ'  ב'0800-1000035טרובוביץ - משפטיםשיעור ד"ר קופר לוי יצחק
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי – ד"ר לוי קופר ועו"ד ריאד אבו פול

"המשפט העברי" הוא הכינוי המודרני שניתן למערכת המשפט המפותחת והמורכבת שנהגה הלכה למעשה מתקופת המשנה והתלמוד ועד לימינו. שיטת משפט זו הייתה נהוגה בקהילות יהודיות ברחבי העולם. "ההלכה" הוא מונח רחב יותר, הכולל גם תחומי משפט שאינם חלק ממערכת משפט מודרנית. "המשפט היהודי" יכול לשמש שם נרדף להלכה, תוך כדי הדגשת האופי המשפטי של ההלכה.

למרות העדרה של מדינה ריבונית, זכו היהודים ברוב מקומות מושבותיהם לאוטונומיה שיפוטית שמכוחה חיו על פי המשפט היהודי. הם הפעילו בתי דין שדנו על פי ההלכה, הם הקימו מוסדות חקיקה כדי לתקן תקנות ולגזור גזרות, והם נעזרו בסמכויות שהוענקו להם כדי לקיים סדרי שלטון. במקביל, עסקו היהודים בלימודה, בפיתוחה, ובשכלולה של ההלכה – הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מעשית – תוך התאמתה לצרכי החיים המשתנים.

"המשפט העברי" כולל את רוב ענפי המשפט העיקריים המוכרים לנו משיטות משפט אחרות; לרבות דיני חוזים, דיני נזיקין, דיני עונשין, סדרי דין, דיני ראיות, ועוד. בשנים שלפני הקמת מדינת ישראל, הקימה קבוצה של עורכי דין יהודיים את "חברת המשפט העברי" שביקשה להכשיר את המשפט העברי ולעדכן אותו באופן שיוכל לשמש בתור משפטה של מדינת היהודים. חזון זה לא התממש. למרות זאת, המשפט העברי השפיע בהקשרים שונים על המשפט הישראלי ועל השיח המשפטי שהתפתח במדינת ישראל.

קורס זה יבקש לעמוד על עקרונות היסוד של המשפט העברי ובכך להיחשף לעולמו המיוחד – ולעתים הייחודי. נכיר את ההיסטוריה של המשפט היהודי, את מקורותיו העיקריים, ואת דרכי החשיבה המאפיינים את עולם ההלכה. בין הנושאים אשר יידונו: שפיטות; מוסר ומשפט; מקורות המשפט; מוסדות החקיקה והשיפוט של המשפט העברי; משפט וספרות; יחסי הגומלין בין המציאות לבין נורמות משפטיות; ועוד.

לימוד סוגיות שונות במשפט העברי יביא אותנו לעסוק בשלושה היבטים: השיטה, התכנים, והמשמעות המשפטית הרחבה. בכך, נשתדל לפתוח צהר לכיווני חשיבה שונים מאלו המוכרים לנו במשפט "המערבי" המודרני. היחשפות לכיווני חשיבה חדשים אלה נועדה לחדד את החשיבה המשפטית שלנו ולתרום להבנה טובה יותר של תופעת המשפט בהקשרו הרחב. בכך קורס זה הוא חלק מההכשרה האינטלקטואלית של משפטנים עתידיים.

רכיב "המשפט האסלאמי" חלק זה של הקורס יקנה ידע כללי לגבי השריעה האסלאמית (ההלכה האסלאמית) בפן המשפטי, התפתחותה, מקורותיה (הקוראן, הסונה, אלאג'מאע, אלקיאס וכיו"ב), קליטתה ויישומה הלכה למעשה בישראל והשלכות החקיקה עליה מלפני קום המדינה. הרכב וסמכויות בתי הדין השרעיים והדינים המיושמים בהם (לרבות דיני נישואין וגירושין, מזונות, משמורת והסדרי ראייה, צוואות, ירושות, ווקף). נבחן גם פסיקה רלוונטית של בתי המשפט הכלליים.

מרכיבי הציון במבוא למשפט עברי: עבודות 20%,  בחינה סופית 80%.
אופן הבחינה: ללא ספרים, חקיקה בלבד.

 

מרכיבי הציון במבוא למשפט אסלאמי: בחני פתע/בקיאות 10% , עבודות 10% , בחינה סופית 80%.
אופן הבחינה: ללא ספרים, חקיקה בלבד.

Course description

Introduction to Jewish Law and Islamic Law - Dr. Levi Cooper, Adv. Riad Abo Full

The Islamic Law part of the course will provide general knowledge regarding the Islamic Shari'a (Islamic law) in the legal aspect, its development, its sources (the Quran, the Sunnah, Al-Ijmaa, Al-Qiyas, etc.); its absorption and its practical implementation in Israel and the effects of its legislation starting prior to the establishment of the State of Israel. The composition and powers of the Sharia courts and the laws applied therein (Including the laws of marriage and divorce, alimony, custody and order of sight, wills, heirs, waqf). We will look on relevant rulings of the general courts.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת