חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  חקר היהדות ויהודי המזרח: סוגיות במעברי ידע במאות האחרונות
  Oriental Jews and the Study of Judaism: Pursuing Knowledge in Recent Centuries                       
0677-4123-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1400-1800203קארטרסמינר ד"ר גרבר נוח שמואל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מתי החלו מלומדים יהודים ולא יהודים כאחד לגלות עניין אינטלקטואלי במזרח היהודי? האם מדובר בפעילות שהתנהלה (ואולי עדיין מתנהלת) בשולי דיסציפלינה המכונה 'אוריינטליזם'? איזה תפקיד מלאו יהודי המזרח עצמם במעברי ידע יהודי ועברי ממזרח למערב החל מן הרפורמציה? אלה מקצת השאלות שתעמודנה לפתחנו בסמינר המוקדש לתולדות מדעי היהדות במבט ממזרח. אמנם מאז ההתחלות שעשו ההבראיסטים הנוצרים בתחום, מיוסד רוב העניין המחקרי ביהדות על גישה פילולוגית ביחס לטקסטים שנשתמרו רובם ככולם בכתבי יד. מטרת הסמינר תהיה, אם כן, לשחזר את מסלול הנדודים של אותם כתבי יד, שמקורם בקהילות ישראל במזרח, כמו תימן, בבל, מצרים ומחוזות נוספים של האימפריה העות'מאנית. אם תרצו, אוספים שלמים ופנינים של יצירה רוחנית עברו לרשותם של ספריות ומוסדות מחקר באירופה, בעולם החדש, ולימים גם במדינת ישראל. דגש מיוחד יינתן לשחזור הסוכנות של רבנים ומשכילים מקומיים שנטלו חלק פעיל במעבר הידע הזה, ממזרח למערב.

אמנם במאה ה-20 הפכו גם יהודי המזרח עצמם מושא למחקר במסגרת מגוון של דיסציפלינות; אנתרופולוגיה וסוציולוגיה; אתנו-מוסיקולוגיה ותולדות האמנות, פולקלור וחקר התרבות החומרית; סטטיסטיקה, רפואה וגנטיקה. ההתרחבות הדיסציפלינרית הזאת הייתה פועל יוצא של שני סדרי עולם משתלבים, הציוני והקולוניאלי, אשר עיצבו במידה רבה את תנאי המפגש הלא-שוויוני בין יהודים אירופים ליהודים לא-אירופים ואת האופן שבו חקרו הראשונים את האחרונים. נעקוב אחרי התפתחותם והסתעפותם של 'לימודי המזרחים' הללו על דרך ההשוואה לביטויים נוספים של נוכחות מזרחית ומרי מזרחי בחברה הישראלית.

מטלה בסוף הקורס: רפראט/עבודה סמינריונית

נוכחות חובה; אין להעדר יותר משלוש פעמים

 

 

 

 

 

:

 

 

Course description

From the study of Judaism to the Study of Mizrahim

Since the Reformation the Orient and its Jewish component have been tapped as an unending resource of textual treasures for the critical study of Jewish civilization. To be sure, since the dawn of Wissenschaft des Judentums in the early 19th century, most of this scholarship continues to by philologically concentrated. But the disciplinary map greatly expanded during the intertwined heydays of Zionism and Colonialism, with the Jewish Orient being sought out on account of its people and not just due to its troves of manuscripts. In fact the study of non-European Jewry has become a shared topic of inquiry cutting across a whole host of disciplines in both Israel and abroad. This graduate seminar will critically audit this academic harvest and proceed to outline a history of disciplines concerning Mizrahi Jewry. Special emphasis will be put on Oriental Jews and on the measure of native agency that can attributed to them

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת