חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית
  Studies in Middle Arabic and Judaeo-Arabic                                                           
0631-4002-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1800-2000105ווב - שפותסמינר פרופ בסל נאסר
סמ'  ב'1800-2000401ווב - שפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

כהקדמה תיסקר תולדות השפה הערבית, אגב הדגשת תקופת ימי-הביניים, שבה צמחה הערבית-הבינונית ובתוכה הערבית-היהודית. ייקראו טקסטים מאותה התקופה , אגב הדגשת ההבדלים הלשוניים ביו הערבית-הבינונית (כולל הערבית-היהודית)
לבין הערבית הקלאסית. במילים אחרות יודגשו ההבדלים הלשוניים באופן כללי. בסוף הקורס התלמידים יידרשו לנתח טקסט ולעמוד על המאפיינים הלשוניים שלו.

דרישות קדם:
הקורס ערבית-בינונית וערבית-יהודית פתוח לתלמידי שנה ג', שלמדו את הקורסים עיונים בכתבי הרמב"ם הערביים או מבוא לערבית-יהודית.

Course description

Studies in the literary genre "al-Faraj ba'da al-Shiddah" in Judaeo-Arabic by Rabbi Nisim Ga'on from Qayrawan. This study will be accompanied by a linguistic analysis. In the end of the course, the sudents will be requested to translate to Hebrew a text belongs to this genre and to prepare a grammatical description based on J. Blau,
A Grammar of Judaeo-Arabic (in Hebrew).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת