חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יסודות השירה הערבית המודרנית
  Fundamentals of Modern Arabic Poetry                                                                 
0631-2240-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400281גילמן - מדעי הרוחשיעור ות פרופ חורי ג'יריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס
הקורס עוסק בהתפתחות השירה הערבית המודרנית במאת השנים האחרונות כפונקציה להתפתחויות התרבותיות
וסוציו פוליטיות. בקורס יוצגו כל האסכולות של השירה הערבית המודרנית והגורמים להתפתחותן וייעשה דיון -
בתאוריות השונות שקשורות לשירה הערבית המודרנית והמודרניזציה בכלל. יובאו טקסטים של משוררים מהאסכולות
הנ"ל לניתוח ודיון בכתה. ייקראו מאמרים ופרקי ספרים שקשורים לתופעות מיוחדות בשירה המודרנית.

דרישות הקורס
נוכחות חובה, השתתפות פעילה בדיונים, הכנת הטקסטים וקריאת חומר הלמידה (10%). בסיום הקורס הסטודנט
יעמוד בבחינה בכתב (90%).

Course description

The course will deal with the evolution of modern Arabic poetry since the beginning of the 19th century to the present throughout discussion of different literary trends and schools, types and genres. The course will deal with thematic and structural changes from stage to another and will provide students with various basic concepts for analyzing and criticizing modern Arabic poetry.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-2240-01 יסודות השירה הערבית המודרנית
Fundamentals of Modern Arabic Poetry
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | פרופ חורי ג'יריס

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת