חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פנומנולוגיה של הזמן
  Phenomenology of Time  
0618-4077-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1600-2000262 גילמןסמינר ד"ר סנדרוביץ ירון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר זה נבקש להתחקות אחר מגוון הקשרים שבין היבטיה השונים של תודעת הזמן ומושג המשמעות. הדיון בסמינר יתמקד בעיקר באופן שבו נידון הקשר שבין ההוויה, תודעת הזמן ומושג המשמעות אצל קאנט, בפנומנולוגיה הטרנסצנדנטאלית של הוסרל ובאונטולוגיה ההרמנויטית של היידגר. בחלקו הראשון של הסמינר נבחן את תורתו של קאנט אודות נושאים אלה. בחלקו השני נבחן את תורתו של הוסרל אודות התודעה של הזמן פנימי ואת יחסיה של זו לכמה ממושגי היסוד של תורתו: מושג האפוכה, המבנה הנואטי-נואמטי של מצבים אינטנציונאליים, מושג האובייקט, האני הטרנסצנדנטאלי ושאלות נלוות.  בחלקו האחרון של הסמינר נבחן את הטרנספורמציה של תורת הוסרל במשנתו המוקדמת של היידגר, בעיקר כפי שזו מבוטאת בספרו העיקרי בתקופה זו הוויה וזמן. נבקש לעמוד על המוטיבציות לטרנספורמציה הזו ועל האדקווטיות הפילוסופית שלה.

בסוף הקורס על התלמידים להגיש עבודת רפרט או עבודה סמינריונית. ציון הקורס הוא ציון העבודה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 22.09.2019.

Course description

In this seminar we will examine the varieties of aspects of the connections between Being, time and the experience of time, and the concept of meaning. We will discuss the ways in which the connections between these aspects are revealed in Kant's theory of knowledge, Husserl's transcendental phenomenology, and Heidegger's hermeneutical ontology. In the first part of the seminar we will examine Kant's views, in the second part we will address Husserl's theory of time consciousness and its relation to some of the fundamental concepts of his theory (the 'phenomenological epoché', the noetic-noematic structure of intentional experiences,  the transcendental I and other topics). In the final part of the seminar we will examine the transformation of Husserl's theories in Heidegger's hermeneutical phenomenology, as stated in Being and Time. We will examine the motivations that underlie this transformation and their philosophical adequacy.  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1