חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סוגיות במטא-סמנטיקה: הוליזם וקדימות המשפט
  Current Topics in Meta-Semantics: Holism and Sentence Priority  
0618-4071-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1800362אגילמןסמינר פרופ דרזנר אלי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סמינר זה עוסק בשתי תיזות מבניות בנוגע למשמעות לשונית. הראשונה היא הוליזם –  העמדה על פיה מערכת הקשרים הסמנטיים בין הביטויים בשפה מסויימת היא הכרחית לכך שלביטויים אלה תהיה המשמעות שאכן יש להם. התיזה השניה היא קדימות המשפט – העמדה הגורסת כי הקשרים הבסיסיים ביותר בין השפה לעולם מכוננים ברמת המשפט השלם (ולא זו של חלקיו). בסמינר נעסוק בהבהרת עמדות אלה, ננתח מספר עמדות בנוגע למשמעות לשונית המתאפיינות בשתי גישות אלה, ונדון במספר ביקורות שהועלו כנגד שתי העמדות והתשובות שהוצעו להן.

תנאי קדם: מבוא לפילוסופיה של השפה, קורס המשך בפילוסופיה של השפה.

חובות הסמינר: נוכחות והשתתפות בפגישות הסמינר, הכנת חומר הקריאה באופן שוטף, הגשת רפראט בכתה.

חובות סיום הסמינר: כתיבת עבודה סמינריונית.

ציון: על סמך עבודה או רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 22.09.2019.

Course description

This seminar is concerned with two structural regarding linguistic meaning. The first is Meaning Holism - the view according to which the system of semantic relations among the expressions of a given language is necessary for these expressions to mean what they do. The second is sentence priority – the view that the most basic connections between language and world obtain at the level of complete sentences (rather than sentence-parts).  In the seminar we will clarify these positions, consider several views of linguistic meaning that incorporate them, and discuss several objections that were raised against them and the answers given to these objections in the literature.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1