חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  על טבע האדם
  Nature of Man  
0618-3026-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400362אגילמןסמינר פרופ טאובר צבי
סמ'  ב'1200-1400362אגילמןסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

            "[...] 1) מה אני יכול לדעת? 2) מה עלי לעשות? 3) לְמה רשאי אני לקוות? 4) מהו האדם? השאלה הראשונה נענית על-ידי המטפיזיקה, השניה על-ידי תורת-המוסר, השלישית על-ידי הדת, והרביעית על-ידי האנתרופולוגיה. ביסודו של דבר כל אלה היו יכולות להיחשב כאנתרופולוגיה, מכיוון ששלוש השאלות הראשונות מתייחסות אל האחרונה" (ע. קאנט, לוגיקה).    

"האקזיסטנציאליזם האתאיסטי, שאני מייצגו, מצהיר בעקביות, שאם אין אלוהים, הרי מצויה לפחות ישות אחת אשר קיומה קודם למהותה; ישות הקיימת לפני שאפשר להגדירה על-פי עיון במושגה. ישות זו היא האדם" (ז'-פ. סארטר, האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם).

מטרת הקורס: ברור מושגי ותמאטי בשאלות מהות האדם – באשר לעצם קיומה, טיב קיומה ותוקפה, ובדבר תכניה השונים.

נושאי הקורס: תפישות אדם שונות בתולדות הפילוסופיה, כגון אלה של אפלטון ואריסטו בעת העתיקה, דקארט, הובס, רוסו וקאנט בעת החדשה, היגל, קירקגור, מארקס וניטשה במאה ה-19, פרויד, הוגי אסכולת פרנקפורט, הוגים אקזיסטנציאליסטיים במאה ה-20. הנושאים הספציפיים שידונו בקורס יקבעו בשבועיים הראשונים לקיומו, בהתאם לנושאי הרצאות הרפראט שיטלו על עצמם התלמידים: במסגרת מתוחמת של תולדות ההגות המערבית – איש איש לפי עניינו.

דרכי הוראה: הרצאות מבוא, הרצאות רפראט של תלמידים ו/או קריאה-מודרכת בהנחייתם, דיון בכיתה, הנחיה אישית לכתיבת עבודה סמינריונית.

ספרות: פרקים נבחרים מתולדות הפילוסופיה, העוסקים בתפישות האדם. רשימת ספרות ראשונית ומשנית תחולק לתלמידים בתחילת הקורס. באופן ראשוני אפשר לעיין באנתולוגיה E.Fromm and R.Xirau, (eds), The Nature of Man (MacMillan, N.Y., London, 1968…), אשר מכילה יותר מ-70 טקסטים מתולדות התרבות וההגות הפילוסופית על אודות טבע האדם.

מטלות במהלך הקורס ולסיומו: למעוניינים הרצאת-רפראט (ומסירתה בכתב); עבודה סמינריונית (מלוא הציון) או עבודת רפראט (מלוא הציון).

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 22.09.2019.

Course description

Course Objectives: Conceptual and thematic discussion of the notion Human Nature.

Course Topics: Various Concepts of Man in the history of philosophy, such as Plato's and Aristotle's of Ancient Philosophy, Descartes', Hobbes', Rousseau's and Kant's of Modern Philosophy, Hegel's, Kierkegaard's, Marx', and Nietzsche's of the 19-Century Philosophy. The specific subjects will be decided at the beginning of the semester according to the interests of the students.

Method of Teaching: Introductory lectures, referat lectures of students, guided reading, classroom discussion and personal tutoring for writing seminar papers.

A Bibliography of primary and secondary literature will be distributed at the beginning of the semester.

Student Assignment: A seminar or referat paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1