חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  זוהר למתחילים-הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו
  Reading Zohar as an Encoded Mystical Group Autobiography  
0616-2004-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400206 רוזנברגשיעור פרופ מרוז רונית
סמ'  ב'1200-1400206 רוזנברגשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ספר הזוהר, המיוחס לרשב"י בן המאה השניה לספירה, נתחבר ככל הנראה באופן הדרגתי החל מן המאה הי"א. 'תור הזהב' של יצירתו התרחש בספרד בשלהי המאה הי"ג ובראשית המאה הי"ד. מיד עם פרסומו הפך ל'להיט', ובהמשך הזמן אף זכה למעמד של קדושה. הוא נחשב הספר הקבלי המובהק ביותר, עמוד התווך בבנין הקבלה.

בקורס זה נתמקד בשכבה הבשלה ביותר בזוהר, אשר נכתבה בשלהי המאה הי"ג. לקט הטקסטים אותו נקרא, ואשר נכנה בשם חטיבת 'חיי רשב"י' בנוי כולו כסיפורים מעשה אומן, המשובצים בזוהר בפרשות שונות. יחדיו הם יוצרים, תחת מעטה סימבולי כבד, אוטוביוגרפיה קבוצתית. אנו נלמד לפענח את הסימבוליקה, התיאולוגיה והפואטיקה הבונות יחדיו את האוטוביוגרפיה.

נוכחות חובה- מטלת סיום - בחינה.

 

Course description

The Book of Zohar is the only book to be held sacred other than the Bible and the Talmud. Its value lies also in its poetic characteristics as well as its putting forward unusual ideas, charged with strong emotions and abounding in mythical images. Thus it has become the most important source of inspiration in the field of Kabbalah ever since it was published at the end of the 13th century and has been nourishing Jewish culture throughout the centuries. Jewish tradition attributes the writing of the book to R. Shimeon Bar Yohay (Rashbi) who lived in the 2nd century CE, but researchers have convincingly proven that most of it was written in 13th century Spain, while some of it might be as early as the 11th century.

In this course we will focus on one of the Zohar's later strata – a collection of stories which tell the writers' imagined collective autobiography. We will learn how to read such a Zoharic text and how to decipher its symbolism and its poetics.

Course requirements: regular attendance in classes and taking an exam. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1