חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא להגות יהודית מודרנית: בעקבות השואה והקמת המדינה
  Introduction to Modern Jewish Thought: Before and after the Holocaust  
0616-1010-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400281 גילמןשיעור פרופ מרגולין רון
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השואה והקמת מדינת ישראל הם שני אירועים דרמטיים שהתרחשו באמצע המאה העשרים ששינו לחלוטין את מצבו של העם היהודי ואת מצבם הקיומי של היהודים. חלק זה של הדיון המבואי בהגות היהודית המודרנית יוקדש להגותם של מי שהתמודדו עם משמעותם הפילוסופית והתיאולוגית של אירועים אלה  ועם ההכרח לברר מחדש סוגיות יסוד בקיום היהודי בתקופה זו.

הקורס יוקדש להוגי יהדות במאה העשרים ולדיון בתגובות רעיוניות לשואה ולסוגיות עכשוויות בהן: ייעודה של מדינת ישראל, עתיד הקיום היהודי בתפוצות, משמעותה של תפיסת היהדות כתרבות, פמיניזם יהודי והשאיפה להתחדשות החיים היהודיים. בין ההוגים שיידונו בקורס: עמנואל לוינס, מרדכי קפלן, אברהם יהושע השל, יוסף שכטר, ר' מנחם מנדל שניאורסון מלובביץ', הרב סולובייצ'יק, דוד הרטמן, הנס יונס, אליעזר ברקוביץ', חיים כהן, סינתיזה אוזיק, חיים כהן, אלבר ממי, ישעיהו ליבוביץ' ואחרים.

נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.

**לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים יחדיו את שיעור המבוא להגות יהודית מודרנית.

 

Course description

The Holocaust and the founding of the State of Israel are two dramatic events that occurred in the mid-20th century and completely changed the situation of the Jewish people and the existential condition of the Jews. This part of the Introduction to Modern Jewish Thought will be devoted to the work of thinkers who dealt with the philosophical and theological significances of these events and with the necessity to re-examine fundamental issues of Jewish existence during this period.

The course will be devoted to Jewish thinkers in the 20th century and to the exploring the conceptual responses to the Holocaust and contemporary issues such as: the purpose of the State of Israel, the future of Jewish existence in the Diaspora, the concept of Judaism as a culture, Jewish feminism and aspirations for the renewal of Jewish life. Among the thinkers that will be discussed in the course are: Emmanuel Levinas, Mordechai Kaplan, Avraham Yehoshua Heschel, Yosef Schechter, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Rabbi Soloveitchik, David Hartman, Hans Jonas, Eliezer Berkowitz, Haim Cohen, Cynthia Ozik,  Albert Memmi, Yeshayahu Leibowitz and others.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1