חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  דיני תאגידים
  Corporations  
1411-9222-10
סמ'  א'1200-1400100 טרובוביץ משפשיעור פרופ קמר אהוד
סמ'  א'1200-1400100 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

דיני תאגידים - פרופ' אהוד קמר

קורס זה יבחן את כללי הממשל התאגידי החולשים על ישויות עסקיות, בדגש על חברות. נושאי הקורס יכללו בין היתר הקמה ומימון של חברה, המבנה הפנימי של החברה, זכויות וחובות החלים על בעלי המשרה ובעלי המניות בחברה, מבנה ההון של החברה ומיזוגים ורכישות. הקורס יתמקד בעולם החברות הישראלי, אך יעסוק במידה לא מועטה גם בעולם החברות האמריקאי. הקורס יועבר בדגש על החיבור בין עולם החברות לעולם העסקי ויחבר ככל הניתן את משתתפי הקורס גם לצד המעשי של דיני החברות. בקורס זה קיימת חשיבות רבה להיכרות חומרי הקריאה כהכנה לשיעור.

מרכיבי הציון: בחני פתע/בקיאות 10%, בחינה סופית 90%. ציון מיטיב של עד 5 נקודות עבור תרומה משמעותית לדיון בכיתה, ועל שליטה ברמה גבוהה בחומרי הקריאה.

אופן הבחינה: עם ספרים.   

Course description

Corporations- Prof. Ehud Kamar

This course will examine the laws governing business organizations, with an emphasis on corporations. Topics will include the formation and financing of corporations, internal structure and contract relations between the corporate organs, the rights and obligations of the corporate officers and its shareholders, corporate capital formation, mergers and acquisitions. The course will focus on the Israeli market but will also deal with the American market. Special attention will be given to the relation between law and business and participants will be exposed practical aspects of the law. Reading the assigned material is important in this course.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת