חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי
  Introduction to Jewish Law and Islamic Law  
1411-9108-01
סמ'  ב'0800-1000105 טרובוביץ משפשיעור מר אבו פול ריאד
סמ'  ב'0800-1000105 טרובוביץ משפשיעור
ד"ר ווזנר שי עקביא
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי – ד"ר שי ווזנר, עו"ד ריאד אבו פול

"המשפט העברי" הוא הכינוי המודרני שניתן למערכת המשפט המפותחת והמורכבת שנהגה הלכה למעשה בקהילות היהודיות ברחבי העולם מתקופת המשנה והתלמוד ועד לעת החדשה. למרות העדרה של מדינה ריבונית, זכו היהודים ברוב מקומות מושבותיהם לאוטונומיה שיפוטית שמכוחה חיו על פי המשפט העברי, הפעילו בתי דין יהודיים שדנו על פי המשפט העברי, ובמקביל עסקו בפיתוחו ובשיכלולו של המשפט העברי הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מעשית שהזקיקה את התאמתו לצרכי החיים המשתנים. המשפט העברי כולל את רוב רובם של ענפי המשפט העיקריים המוכרים לנו משיטות משפט אחרות, כגון דיני עונשין, דיני חוזים, דיני נזיקין, סדרי דין, דיני ראיות וכיוצא באלו. בשנים שלפני הקמת מדינת ישראל הקימה קבוצה של עורכי דין יהודיים את "חברת המשפט העברי" שביקשה להכשיר את המשפט העברי ולעדכן אותו באופן שיוכל לשמש כמשפטה של מדינת ישראל. חזון זה לא התמשש, אך למרות זאת המשפט העברי השפיע בהקשרים שונים על המשפט הישראלי ועל השיח המשפטי שהתפתח במדינת ישראל.

בקורס נבקש לעמוד על עקרונות היסוד של המשפט העברי ולהיחשף לעולמו המיוחד (ולעתים הייחודי), להכיר את ההיסטוריה שלו, את מקורותיו העיקריים ואת דרכי החשיבה המאפיינים אותו.

חלקו הראשון של הקורס יוקדש ל"נושאי רוחב", כגון: הממד הדתי של המשפט העברי; מוסדות החקיקה והשיפוט של המשפט העברי; תורת הפרשנות, תורת השיפוט; משפט ומוסר, ועוד. חלקו השני של הקורס יוקדש ללימוד סוגיות אחדות מן המשפט המהותי הפלילי והפרטי, תוך השוואה של מקורות המשפט העברי עם המשפט הישראלי ועם שיטות משפט אחרות. בין השאר נעסוק בסוגיות בהן המשפט העברי מציע כיווני חשיבה שונים מאלו המוכרים לנו במשפט המערבי המודרני. היחשפות לכיווני חשיבה חדשים אלה עשויה להעשיר את החשיבה המשפטית שלנו ולתרום להבנה טובה יותר של תופעת המשפט בהקשרה הרחב.

 

מבוא למשפט אסלאמי

המרצה: עו"ד ריאד אבו פול

חלק זה של הקורס יקנה ידע כללי לגבי השריעה האסלאמית (ההלכה האסלאמית) בפן המשפטי, התפתחותה, מקורותיה (הקוראן, הסונה, אלאג'מאע, אלקיאס וכיו"ב), קליטתה ויישומה הלכה למעשה במדינה והשלכות החקיקה עליה מלפני קום המדינה. הרכב וסמכויות בתי הדין השרעיים והדינים המיושמים בהם (לרבות דיני נישואין וגירושין, מזונות, משמורת והסדרי ראייה, צוואות, ירושות, ווקף). נבחן גם פסיקה של בתי המשפט הכלליים.

 

מרכיבי הציון: בוחן ביניים 10%, עבודות בכתב 10%, בחינה סופית 80%.

אופן הבחינה: ללא ספרים.

Course description

Introduction to Jewish Law and Islamic Law

Introduction to Islamic Law

Lecturer: Adv Riad Abo Full

This part of the course will provide general knowledge about the Islamic Shari'a (Islamic law) in the legal aspect, its development, its sources (the Quran, the Sunnah, Al-Ijmaa, Al-Qiyas, etc.); its absorption and its practical implementation in the country and the effects of its legislation starting prior to the establishment of the State of Israel. The composition and powers of the Sharia courts and the laws applied therein (Including the laws of marriage and divorce, alimony, custody and order of sight, wills, heirs, waqf). We will look on the rulings of the general courts.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת