חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  משפט חוקתי
  Constitutional Law  
1411-9102-10
סמ'  א'1000-1200035 טרובוביץ משפשיעור ד"ר פינטו מיטל
סמ'  א'1000-1200035 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

משפט חוקתי –  ד"ר מיטל פינטו

המשפט החוקתי הוא הערכים וזכויות היסוד עליהן מתבססת חברה דמוקרטית. בנוסף, מסדיר המשפט החוקתי את מערכת היחסים המשפטית שבין האדם למדינה, ובין רשויות המדינה לבין עצמן. קורס זה, המתחלק בהתאמה לשני חלקים שווים: זכויות היסוד ומשפט חוקתי מוסדי, כולל העמקה בסוגיות רבות, המהוות חלק אינהרנטי מהדיון הציבורי המתנהל במדינת ישראל ובכל המדינות הדמוקרטיות בעולם. הסוגיות המרכזיות הנלמדות בחלק הראשון של הקורס עוסקות בזכות היסוד הבסיסית לשוויון, בזכויות פוליטיות מרכזיות כגון חופש המצפון, חופש הדת, חופש הביטוי וחופש ההתאגדות, בזכויות תרבותיות כגון זכויות שפה, ובזכויות חברתיות כגון הזכות לחינוך והזכות לבריאות. החלק השני של הקורס על משפט חוקתי מוסדי מתמקד בסוגיית הביקורת השיפוטית ככלל ובמנגנוני הביקורת השיפוטית הקבועים בחוקי היסוד בפרט. בחלק זה גם נדון בסוגיות אחרות הקשורות בסוגיית הביקורת השיפוטית כגון הפרדת רשויות, הבחירות לכנסת, המהפכה החוקתית והשלכות אופייה הדמוקרטי והיהודי של ישראל על כל אלו.

מרכיבי הציון: בחני פתע/בקיאות 5%, עבודות 15%, בחינה סופית 80%.

אופן הבחינה: ללא ספרים.

Course description

Constitutional Law

Constitutional law is the values ​​and fundamental rights on which democratic society is based. In addition, constitutional law regulates the legal relationship between individuals and the state, and between state agencies themselves. This course, divided respectively into two equal parts: basic rights, and institutional constitutional law, explores many issues, which are an inherent part of the ongoing public debate in Israel and all democratic countries in the world. Key issues learned in the first part of the course deals with the basic right to equality, political rights, such as freedom of conscience, freedom of religion, freedom of expression and freedom of association, cultural rights, such as language rights, and social rights such as the right to education and the right to health. The second part of the course on institutional constitutional law focuses on the judicial review process in general, and the judicial review mechanisms established in the Basic Laws. This section also discusses other issues related to the issue of judicial review, such as separation of powers, elections, the constitutional revolution, and implications of the Jewish and democratic character of Israel on them.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת