חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סמינריון מורחב
  Extended Seminar  
1011-3562-13
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1000-1200 סמינר פרופ כהן אלמה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סוגיות בכלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים, והתנהגות פרטים

מרצה: ד"ר אלמה כהן

מטרת הסמינר היא ללמוד כיצד לתכנן מחקר אמפירי מרגע איסוף הנתונים ועד לבחירת השיטות האמפיריות השונות לניתוח שאלות כלכליות העוסקות ברגולציה, סיכונים והתנהגות הפרטים. על התלמיד יהיה לבחור נושא הקרוב לליבו הקשור לנושא הסמינריון ולכתוב עבודה שתכלול את הפרקים הבאים: (1) הקדמה והצגת שאלת המחקר, (2) רקע תיאורטי (אין צורך בכתיבת מודל, אך יש להתבסס על תיאוריה כלכלית), (3) תיאור הספרות הקיימת בתחום וביקורת על הספרות הקיימת, (4) שיטת המחקר: אילו נתונים הייתם אתם רוצים שיהיו ברשותכם על מנת לבחון את ההשערות שאתם רוצים לחקור, ובאילו שיטות מחקר הייתם משתמשים על מנת לזהות את ההשפעות של השינויים הרגולטורים על ההתנהגות של פרטים.

דרישות מוקדמות לסמינר: ציון עובר בכל קורסי החובה. חובה לעמוד בדרישת הקדם (ציון עובר, טרם ההרשמה לסמינר גם אם לתלמיד מועד ב') ציוני מועד א' בלבד יחשבו לצורך העמידה בדרישה.

פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה לכל התלמידים. יתר המפגשים יתקיימו בתאום עם המרצה.

אישור נושא העבודה יעשה לא יאוחר מחודש מתחילת הסמסטר.
 

המועד האחרון להגשת עבודת הסמינר בשנת תשע"ח:

סמסטר א':  8.4.18
סמסטר ב':  2.9.18

 
הנחיות להגשת העבודה:

  • את העבודה יש להגיש למרצה באתר הסמינר או במייל ולמסור עותק מודפס למזכירות במועד ההגשה.
  • ציון 320 יוזן לרשימת הציונים של התלמיד שהגיש את הסמינר למזכירות ויהווה אישור על הגשת העבודה.
  • תלמיד שלא יגיש עבודה סמינריונית במועד ידווח לו ציון  "לא מילא חובות הקורס".
  • לא ניתן לערער על ציון סופי בעבודה סמינריונית.
  • על התלמיד להשאיר בידיו עותק של העבודה שהגיש עד לפרסום הציון.
  • ארכה להגשת העבודה תאושר רק ע"י ראש תכנית תואר ראשון . בגין שרות מילואים, תאושר ארכה לפרק זמן השירות, בכפוף להצגת אישור מילואים.

        
    לא יהא באישור דחיית מועד ההגשה כדי לשמש עילה לסטייה מהוראת שכ"ל.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3562-13 סמינריון מורחב
Extended Seminar
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ כהן אלמה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת