חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית
  INTRODUCTION TO ARABIC DIALECTOLOGY  
0624-2001-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400104 רוזנברגשיעור ד"ר צ`רקוואליני לטיציה
סמ'  א'1200-1400104 רוזנברגשיעור
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

נפתח בהצגת המגוון הרחב של שונוּת בשפה הערבית, החל בערבית עתיקה ועד הלהגים החדשי. נרכוש כלים תיאורטיים ומתודולוגיים ונדגים מכל רובדי הלשון (הגה, צורות, תחביר, לקסיקון) באמצעות טקסטים דבורים מוקלטים ומתועתקים. נערוך השוואות בין טיפוסי להגים, ממוינים למזרחיים/מערביים, בדואים/כפריים/עירוניים, ולהגים עדתיים באמצעות מושגי מפתח כגון תכונות אזוריות/גנטיות, איזוגלוסה, חידוש משותף, סובסטראטום, גרמטיקליזציה.  נתמקד במתאם בין שונות לשונות למשתנים חברתיים (אתניות, דת, אורבניזציה, מגדר) וחיוניותם של כלים סוציולשוניים ומודלים של שחזור להבנת מורכבות העולם הלשוני הערבי ומיקומו במרחב הלשוני השמי.

 

 

Course description

Lessons 1-7 introduce the range of Arabic diversity, from Old Arabic to modern dialects. Phonetic/phonological, morphological, syntactic and lexical features of different spoken varieties are presented by means of recorded and transcribed texts. The course continues with cross-dialectal comparison - developed around phonetic, morphological and lexical key issues. Current dialectal classifications - distinguishing eastern/western, urban/rural/Bedouin and communal varieties – are described using concepts of ‘linguistic classification’ and ‘reconstruction’, ‘areal vs. genetic feature’, ‘grammaticalization’, ‘shared innovation’ and ‘isogloss’. We will discuss theoretical and methodological issues: the strict correlation between linguistic variation and other social variables (ethnicity, urbanization and religion) supports the importance of integrating sociolinguistic approach and neo-grammarian models of reconstruction and classification: ‘sub-stratum’ and ‘Arabization’ become central for historical reconstruction, to situate Arabic dialects within Semitic.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת