חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הדיאלוג הפילוסופי כמעצב סגנון חיים
  The Philosophical Dialogue As Life Style  
0618-3555-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'0800-1200261 גילמןסמינר פרופ לאור נתנאל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הדיאלוג הינו כלי מרכזי לחקירת רעיונות ולהתפתחות זהות פילוסופית. ניתן להצביע על סגנונות שונים של דיאלוגים פילוסופיים, ולזהות הנחות יסוד פילוסופיות שונות שבבסיסם. בין הנחות אלה ישנן כאלה, שהן עקרוניות בדיון אודות אפשרות החקירה הפילוסופית של המציאות.
על רקע זה, הסמינר הנוכחי בנוי במתכונת סדנה בה הדיאלוג משמש לברור שאלות פילוסופיות, כפי שהן משתקפות בקורפוס הפילוסופי ובחיי היום-יום של המשתתפים. השאלות תדונה גם במאמרים אשר מייצגים תפיסות עולם חלופיות בפילוסופיה של מאה ה-20 . ( Agassi, Bartley, Buber, Feyerabend, Habermas, Polanyi, Popper, Russell)
המשתתפים בסמינר יציגו את המאמרים האמורים ויונחו על מתודולוגיה של מחקר במדעי הרוח וכתיבה פילוסופית. בתוך כך תתאפשר בחינה של השאלות והנחות היסוד הפילוסופיות של המשתתפים, וההקשרים שלהן. תשומת לב מיוחדת תוקדש להשלכות של הבחירות הפילוסופיות על זהות וסגנון חיים.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 16.09.2018.

Course description

Dialogue is a fundamental tool for the exploration of ideas and the development of philosophical identity. There are various styles of philosophical dialogue, given different philosophical presuppositions. Among the latter are conjectures fundamental to the discussion regarding the role of philosophy as a field investigating reality.
Against this background the seminar operates as a workshop in which the dialogue is serving for the inquiry of philosophical questions. These questions come up in the context of everyday life as well as the philosophical corpus. Participants are invited to present philosophical problems emerging in everyday life, and the philosophical corpus is the 20th century's: the work of Agassi, Bartley, Buber, Feyerabend, Habermas, Polanyi, Popper, and Russell.
Participants are guided about principles of research methodology in the Humanities, and present selected papers of the above mentioned philosophers. In so doing, we gain the opportunity to learn about the participants' philosophical concerns and presuppositions.
A special attention will be given to the implications of philosophical choices on lifestyle and identity

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת