חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (א)
  Introduction to Medieval Bible Exegesis (Part I)  
0612-1707-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200208 רוזנברגשיעור פרופ פוליאק מאירה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האם ידוע לכם כי פרשנות המקרא היהודית, ובפרט פרשנות ה"פשט", הלשונית-ספרותית, שאלה שאלות ביקורתיות על התנ"ך, על מחבריו, על התפיסות הגלומות בו? היא זכתה לפריחה אשירה  בימי הביניים, במיוחד במאות ה-10 עד ה-12. תרמו לכך התפתחויות שונות, כגון עליית האוריינות בקרב היהודים וחשיפתם להשפעת התרבויות המארחות: זו הנוצרית – בארצות מרכז אירופה ובביזנטיון, וזו המוסלמית – בארצות האסלאם, כולל ספרד. חלק א של הקורס (סמ' א)  סוקר את הזרמים הפרשניים המגוונים והאסכולות החדשות שנוצרו בעידן זה, תוך ליבון היחס שלהם לדגמים פרשניים עתיקים, בפרט אלה המשתקפים בספרות חז"ל.  מספר שעורים בתחילת הקורס יוקדשו לפרשנות המקרא במקורות חז"ל, ולאחר מכן נדון בכל האסכולות המרכזית שהתפתחו במאה העשירית באשכנז, במזרח, בספרד. נעיין במבואות שיטתיים שחיברו פרשני ימי הביניים לעבודותיהם ובמתודות שפיתחו בניתוח הטקסט המקראי. כמו כן נעיין בפירושים רדיקליים, קראיים ואחרים, שיצרו אסטרטגיות קריאה חתרניות של המקרא, ופנו לקהלים חדשים.

נוכחות חובה,  מטלה סופית: בחינת בית.

Course description

Jewish Bible interpretation flourished in the Middle Ages, especially between the 10th and 12th centuries. Contributing factors include the rise of literacy among the Jews and their acculturation in Christian and Muslim lands. Part I o the course will discuss diachronic developments in the changing of ancient exegetical models, as well as synchronic developments in the adoption of new exegetical and reading strategies found in the milieu of Christian Bible exegesis and Qur’anic exegesis. Special focus will be given to the “literal” or “Peshat” schools of Jewish Bible exegesis, as well as to radical and reformist reading strategies, and the emergence of new audiences. Excerpts from the commentaries and the programmatic introductions of the medieval commentators will serve as source materials in the course.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת