חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט: טכנוטופיה כתרבות אמריקאית
  Cultural History of the Internet: Technotopia as American Culture  
1843-0621-01
סמ'  א'1000-1200281 גילמןשיעור ד"ר אלחנתי משה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת השיעור לבחון את "המצב הדיגיטלי" מנקודת מבט היסטורית ותרבותית. השיעור יתמקד בשורשי התרבות הדיגיטלית, קרי במקורות ובתוכני השיח שהזינו את המאמץ המכונן של תרבות הסייבר. לעניין זה יוצג ההקשר ההיסטורי הרחב, ובראש ובראשונה היחס המיוחד והאמביוולנטי של התרבות האנגלו-סאכסית בכלל והאמריקאית בפרט לטכנולוגיה, למושג הקהילה ולמושג הסְפר frontier)) הפיזי והתרבותי. בהקשר זה יוצג שיח הסייבר מנקודת המבט של יחסי התרבות והטכנולוגיה, בעיקר מצד היסוד האופטימי, ואולי אף האוטופי, שאפיין את שיח 'ההצדקה' של מי שראו עצמם כסוכניה של התרבות הזו לאורך כל שנות ה-90.

לצורך זה, נעמוד על ההיסטוריה התרבותית של האינטרנט כחלק בלתי נפרד מהופעתו של עידן האינפורמציה בד בבד עם חרדת המלחמה הקרה וכתוצר לאופטימיזם, שלא לומר אוטופיזם, התרבותי והחברתי שעורר מדע הקיברנטיקה ונגזרותיו בראשית שנות ה-60. בהקשר זה נסקור מקרוב את האידיאולוגיה המורכבת של תרבות הנגד של שנות ה-60 שאימצה אלמנטים מן האידיאולוגיה הקיברנטית כמכשיר ל"גאולה" חברתית ופוליטית, ובכך הזינה את שיח האינטרנט והטעינה אותו באופטימיזם מחד גיסא, ובביקורתיות מאידך גיסא.

מטלה סופית: עבודה. מועד הגשה: עד 2/3/2017 בשעה 12:00 למזכירות תכנית "כלים שלובים" (בניין הסנאט,  קומה 2, חדר 219א).  

סילבוס מפורט


1843-0621-01 סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט: טכנוטופיה כתרבות אמריקאית
Cultural History of the Internet: Technotopia as American Culture
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר אלחנתי משה

סילבוס מפורט/דף מידע
סדר השיעורים:
 
1. מבוא: הולדתה של תרבות
2. המלחמה הקרה, קיברנטיקה ושורשי המחשבה הסייברית
From war-culture to system-ideology: the Cold War and the Cybernetic ideas.
3. קיברנטיקה כתרבות פופולרית (חלק ב)
4. תרבות הנגד: מקרה סטיוארט בראנד או, כיצד למדו ילדי הפרחים לאהוב את המכונה
Counterculture: Stewart Brand and how the Hippies learned to love the machine
5. מבאקמינְסטר פוּלר, ל"הקטלוג השלם של העולם"
Counterculture: Buckminster Fuller, home-scale technology and the Whole Earth Catalog
6. "הקטלוג השלם של העולם" כמרחב חברתי וכבסיס נתונים לחיי היומיום
The Whole Earth Catalog: as a social forum and a database for every day life
7. הדיגיטיזציה של תרבות הנגד: מן הקטלוג לקהילת ה WELL
Counterculture becomes Digital: from the Catalog to the Well virtual community
8. מונדו 2000 (Mondo 2000) והסייבר כתרבות פופולרית
9. ממונדו ל WIRED: סייברפאנק והקפיטליזם החדש
From Mondo 2000 to Wired Magazine: Cyberpunk and the new capitalism
10. תרבות הסייבר: שיח אבולוציוני ודטרמיניזם טכנולוגי
Cyberculture: evolutionary discourse and technological determinism
11. תרבות הסייבר: האקרים והשיח הטכנו-רומנטי
Cyberculture: Hackers and the techno-romanticism discourse
12. תרבות הסייבר: שיח הסְפר כמיתוס אמריקאי
Cyberculture: the Frontier discourse as American myth
13. תרבות הסייבר כתרבות אמריקאית (חלק ב)
14. סיכום הקורס
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת