חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דיני קניין
  Law of Property  
1411-9221-10
סמ'  ב'1000-1200301 טרובוביץ משפשיעור פרופ דגן חנוך
סמ'  ב'1000-1200301 טרובוביץ משפשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דיני קניין – פרופ' חנוך דגן
Law of Property
הזכות לקניין פרטי עומדת במרכזה של המהפכה החוקתית בישראל ככל שזו נוגעת למשפט הפרטי. הקורס בדיני קניין ייפתח בניסיון לעמוד על קנקנה של זכות זו: מהותה, ההצדקות שבבסיסה, סוגי המשאבים עליהם היא עשויה להשתרע והמגבלות המוטלות עליה הן במשפט הפרטי והן במשפט הציבורי (דגש מיוחד יושם בהקשר זה על סוגיית ההפקעות). בהמשך הקורס תידונה סוגיות מרכזיות באשר לדרכי רכישתן של זכויות קנייניות (תפיסת חזקה, שיפור נכסי הזולת, עסקאות, רישום ותחרויות); ריבוי בעלים (בעלות משותפת, יחסי ממון בין בני זוג ובתים משותפים) ; וזכויות בנכסי הזולת (זיקת הנאה, שכירות, שעבודים וזכות קדימה). הקורס יסתיים בבחינה של סוגיות נבחרות בדיני תכנון ובנייה. במרכז הדיון בדוקטרינות המשפטיות השונות יעמוד המתח הערכי, המשתקף בהן, בין ההצדקות השונות לקניין פרטי לבין עצמן ובינן לבין הנחיות חוקתיות אחרות.
מרכיבי הציון: בחני פתע/בקיאות 4%, עבודות 16%, בחינה סופית 80%.
אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת