חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  משפט חוקתי
  Constitutional Law  
1411-9102-01
סמ'  א'1000-1200105 טרובוביץ משפשיעור פרופ גרוס אייל
סמ'  א'1000-1200105 טרובוביץ משפשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
משפט חוקתי – פרופ' אייל גרוס
המשפט החוקתי מסדיר את המבנה הבסיסי של השלטון במדינה. באמצעות יצירת המבנה השלטוני וההגנה על זכויות האדם מסדיר המשפט החוקתי את מבנה המשטר .חלקו הראשון של הקורס יוקדש לבחינת מוסדות השלטון השונים והיחסים ביניהם. החלק השני יוקדש לסוגית ההגנה על זכויות אדם באמצעות המשפט החוקתי. לאורך הקורס נבחן סוגיות אלו לאור מתחים שונים המאפיינים את סוגית הדמוקרטיה בישראל, כמו המתח בין דמוקרטיה פורמלית לדמוקרטיה חוקתית, היחס בין הדמוקרטיה ובין האופי האתני של המדינה, והמתח בין דמוקרטיה ובין מצבי חירום ולחימה.
מרכיבי הציון: בחני פתע/בקיאות 5%, עבודה 15%, בחינה סופית 80%.
אופן הבחינה: עם ספרים.
Course description
Constitutional Law – Prof. Aeyal Gross
Constitutional Law deals with the basic structure of the government in the state by creating the institutional structure and defining the protection of human rights. The first part of the course will be dedicated to learning the institutions of government and the relations between them. The second will be dedicated to learning the protection of human rights by constitutional law. Throughout the course we will examine these issues and look at various tension within Israeli constitutional law, such as the tension between formal and constitutional democracy, between democracy and the ethnic nature of the state, and between democracy and emergency and warfare.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת