חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ילדים במשפט הישראלי
  Children under Israeli Law  
1411-7205-30
סמ'  א'1615-1745206 טרובוביץ משפשיעור ד"ר זחאלקה איאד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
ילדים במשפט הישראלי –ד"ר איאד זחאלקה
Children Under Israeli Law
החברה הישראלית, על כל הקבוצות השונות המרכיבות אותה, עוברת תמורות ושינויים חברתיים באופן מואץ, בפרט בעשורים האחרונים. שינויים משליכים ומשפיעים על מעמדם וזכויותיהם של ילדים במסגרת המשפט הישראלי. הקורס יאבחן שינויים אלה והמגמות החדשות במשפט האזרחי, בעקבות השינויים הנזכרים, ובתפיסות החדשות באשר להגדרת מוסד המשפחה. כמו כן
יעסוק הקורס בהתערבות המדינה בתוך המערכת המשפחתית להבטחת מעמדם וזכויותיהם של ילדים.
על האמור יש להוסיף את המורכבות של שיטת המשפט הישראלית, ביחס לשיטות המשפט של מדינות אחרות בעולם המערבי. השוני נובע ממורשת היסטורית, פוליטית ודתית, אשר משליכה על הדינים בעניינים השונים של ילדים, מעמדם וזכויותיהם. ענייניהם של ילדים מושפעים מהמתח והמחלוקות בין דת ומדינה, כאשר ברקע הדברים קיימות שתי מערכות שיפוט שונות המוסמכות לדון בענייני ילדים. בשדה המשפטי הדו קוטבי הזה, מקיימים בתי הדין הדתיים את הדין האישי הדתי, ומבקשים לשמר את ההסדר הדתי בענייני ילדים, במקביל מקיימים בתי המשפט האזרחיים את החוק האזרחי ופועלים להרחבת זכויות ילדים ומעמדם המשפטי. הקורס ינתח את המצב של ילדים בישראל, ביחס לגורמים השונים הנזכרים, ובין היתר המתח הקיים בין שתי מערכות השיפוט הקיימות והממשק ביניהם.
מרכיבי הציון: השתתפות בשיעורים 10%, בחינה סופית 90%.
אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת