חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט: סוגייה בצדק חברתי
  Educational policy&Law in Israel:an Issue in Social Justice  
1411-5830-30
סמ'  א'1600-1800100 טרובוביץ משפשיעור פרופ גבתון דן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט: סוגייה בצדק חברתי – פרופ' דן גבתון
Educational Policy and Law in Israel: An Issue in Social Justice
מטרת הקורס היא להציג בפני התלמידים את מדיניות החינוך של ישראל בשלושת העשורים האחרונים, מנקודת מבט משפטית. השאלות שתישאלנה הן: מהו מקומו של המשפט (חקיקה ופסיקה) ברפורמות החינוכיות המרכזיות שנערכו במערכת החינוך הישראלית בתקופה זו? באיזו מידה תרם המשפט ליצירת הסדרים צודקים המבטיחים חלוקה הוגנת של אינטרסים במערכת החינוך? האם המשפט מקדם או מעכב רפורמות חינוכיות? כיצד משפיעים תהליכים חברתיים ופוליטיים על משפט החינוך? מהי חלוקת האחריות בין החקיקה והפסיקה בכל אלה? כיצד התמודדו מדינות אחרות עם שאלות דומות?
הקורס יתמקד באותן סוגיות חינוכיות שהן חלק מהמשפט הציבורי: תהליכי ביזור, הפרטה, בחירת הורים ושוק חופשי ושילובם בתהליכי אינטגרציה/סגרגציה; חינוך פוליטי וחופש הביטוי בביה"ס; הפליה בחינוך; מדיניות החינוך הראויה בחברה דמוקרטית; דת ומדינה וגילומה בביה"ס; חינוך דתי, חינוך לדת וחינוך אודות דת. סקירת מקומו של המשפט בנושאים אלה תיעשה מנקודת מבט רחבה חברתית ופוליטית תוך מתן בסיס-נתונים סוציולוגי לתלמידים על מערכת החינוך בישראל, תהליכיה ותוצריה והתייחסות ביקורתית למדיניות החינוך בישראל. רוב רובו של הקורס יוקדש למקרה הישראלי אך בכל סוגיה יוצג בקצרה המתרחש במדינות אחרות: ארה"ב, קנדה, בריטניה ומדינות ה- OECD
בכלל.
תלמידים שלמדו את הקורס "מדיניות ומינהל החינוך בישראל היבטים משפטיים (השוואתיים)" - ד. גבתון, אינם רשאים להירשם לקורס.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת