חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הישראלי
  Matrimonial Economic Relations in Jewish Law Compared to Israeli Law  
1411-3109-01
סמ'  א'1200-1400102 טרובוביץ משפשיעור פרופ וסטרייך אלימלך
סמ'  א'1200-1400102 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הישראלי - פרופ' אלימלך וסטרייך
Matrimonial Economic Relations in Jewish Law Compared to Israeli Law
המשפט העברי מסדיר את היחסים הכלכליים במשפחה, בין בני הזוג ובינם לבין ילדיהם, בדפוס ההולם את תפישת המשפחה בהשקפת עולמו שהיא ביסודה דתית ומשמרת מסורות מן העבר. עם זאת, לאורך ההיסטוריה הארוכה של המשפט העברי הוא השכיל לפתח כלים ומנגנונים, שאפשרו לו להתמודד במידה רבה של הצלחה בשינויים שהתרחשו בחברה ובמשפחה בשל גורמים שונים ומגוונים. בקורס זה נבקש לבחון באיזו מידה מאפשרים כלים אלה למשפט העברי להמשיך ולהתמודד גם עם הסדרים ומוסדות משפטיים הרווחים במשפט הישראלי, ואשר נוצרו והתגבשו על בסיס השקפת עולם מודרנית וליברלית. 
מרכיבי הציון: עבודה 5%, בחינה סופית 95%.
אופן הבחינה: ללא ספרים. ניתן להכניס מקורות במשפט עברי, דברי חקיקה ופסיקת בית המשפט.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת