חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  "מגש הכסף" - מאה שנות כלכלה פוליטית בישראל
  "The Silver Platter" ?A Century of Israeli Political Economy  
1031-3798-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'0900-1200204 נפתלישיעור ד"ר מנדלקרן רונן
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
הקורס בוחן את האופן שבו גישות ומחקר שונות מנתחות את התפתחות הכלכלה הפוליטית בישראל מאז העליות הראשונות ועד המחאה החברתית ותוצאותיה. הקורס דן באופנים בהם ההיסטוריה הכלכלית-פוליטית של ישראל משליכה על סוגיות כלכליות-פוליטיות אקטואליות, תוך הדגשת הקשר בין הזירה הכלכלית-פוליטית המקומית והזירה העולמית.
Course description
This course examines how different research approaches analyze the development of Israel's political economy since the early Aliyot and up until the 2011 social protest and its aftermath. The course discusses how Israel's political-economic history projects on contemporary political-economic issues, while emphasizing the links between the local political-economic arena and the global arena.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3798-01 "מגש הכסף" - מאה שנות כלכלה פוליטית בישראל
"The Silver Platter" ?A Century of Israeli Political Economy
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר מנדלקרן רונן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת