חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינריון מורחב
  Extended Seminar  
1011-3562-15
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'008 ביה"ס לכלכלהסמינר פרופ פוזנר עדי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

משחקים בייסיאנים ועיצוב מכנימים
המרצה: פרופ' עדי פוזנר

 סמינריון זה דן במשחקים באינפורמציה לא מלאה, ובעיצוב מכניזמים שמטרתם להשיג מטרה כלשהי בסביבה של אינפורמציה לא מלאה.

במשחק בייסיאני כל שחקן יודע רק חלק מן המידע. המידול המקובל הוא של ג'ון הרסני: לכל אחד מן השחקנים יתכנו מלכתחילה מספר "טיפוסים", כאשר התועלות שמקבלים השחקנים, בעקבות הפעולות בהן נקטו, תלויות בטיפוסים שלהם ושל האחרים. הטיפוס מוגרל על פי הסתברויות שידועות לכולם, אולם רק השחקן עצמו יודע את הטיפוס שלו (הטיפוס הוא מידע פרטי שלו). דוגמאות למשחקים כאלו: מכרזים (ערכים פרטיים או משותפים), מודל ה- lemons של אקרלוף, מודל האיתות של ספנס, ריצה על בנק.

מכניזם הוא משחק אותו אנו בונים על מנת להשיג מטרה מסוימת (כמו מיקסום הרווחה החברתית) במצב בו לפרטים שלהם מידע פרטי שאנו לא יודעים. דוגמאות: החלטה על הקמת פרויקט ציבורי, תיווך בעיית מוכר-קונה, רגולציה של מונופול/שוק.

 

דרישות מוקדמות לסמינר: ציון עובר בכל קורסי החובה. חובה לעמוד בדרישת הקדם (ציון עובר, טרם ההרשמה לסמינר גם אם לתלמיד מועד ב') ציוני מועד א' בלבד יחשבו לצורך העמידה בדרישה.

פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה לכל התלמידים. יתר המפגשים יתקיימו בתאום עם המרצה.

אישור נושא העבודה יעשה לא יאוחר מחודש מתחילת הסמסטר.
 

המועד האחרון להגשת עבודת הסמינר בשנת תשע"ז:

סמסטר א':  4.4.2017
סמסטר ב':  3.9.2017

הנחיות להגשת העבודה:

  • את העבודה יש להגיש למרצה באתר הסמינר או במייל ולמסור עותק מודפס למזכירות במועד ההגשה.
  • ציון 320 יוזן לרשימת הציונים של התלמיד שהגיש את הסמינר למזכירות ויהווה אישור על הגשת העבודה.
  • תלמיד שלא יגיש עבודה סמינריונית במועד ידווח לו ציון  "לא מילא חובות הקורס".
  • לא ניתן לערער על ציון סופי בעבודה סמינריונית.
  • על התלמיד להשאיר בידיו עותק של העבודה שהגיש עד לפרסום הציון.
  • ארכה להגשת העבודה תאושר רק ע"י ראש תכנית תואר ראשון . בגין שרות מילואים, תאושר ארכה לפרק זמן השירות, בכפוף להצגת אישור מילואים.

    
לא יהא באישור דחיית מועד ההגשה כדי לשמש עילה לסטייה מהוראת שכ"ל.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3562-15 סמינריון מורחב
Extended Seminar
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ פוזנר עדי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת