חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינריון מורחב
  Extended Seminar  
1011-3562-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1600-1800008 ביה"ס לכלכלהסמינר פרופ ישיב ערן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 

מאקרו כלכלה ושוק העבודה

המרצה: פרופ' ערן ישיב

סמינריון זה ילווה תלמידי שנה ג' בכתיבת עבודה בנושא הקרוב לליבם מהתחום של מקרו כלכלה ושוק העבודה. בכלל זה נושאים כגון בעיות בתחום האבטלה, ההשתתפות בשוק העבודה, חיפוש, מחזורי עסקים ואבטלה, שינויים טכנולוגיים, הגירה.

 כל תלמיד יבחר נושא, ינסח שאלת מחקר, יבדוק ויתאר את הספרות הרלוונטית, ויידרש לתרום לפתרון השאלה, אם באופן אמפירי או תיאורטי.

 הציון בקורס יקבע על פי הערכה של עבודת המחקר המסכמת על פי קריטריונים של עניין, מקוריות, היקף, עומק, דיוק ואיכות הכתיבה.

דרישות מוקדמות לסמינר: ציון עובר בכל קורסי החובה. חובה לעמוד בדרישת הקדם (ציון עובר, טרם ההרשמה לסמינר גם אם לתלמיד מועד ב') ציוני מועד א' בלבד יחשבו לצורך העמידה בדרישה.

קיימות שתי מסגרות לכתיבת עבודת סמינר: סמינר רגיל (2 ש"ס) וסמינר מורחב (4 ש"ס).

 

פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה לכל התלמידים. יתר המפגשים יתקיימו בתאום עם המרצה.

אישור נושא העבודה יעשה לא יאוחר מחודש מתחילת הסמסטר.
 

המועד האחרון להגשת עבודת הסמינר בשנת תשע"ז:

סמסטר א':  4.4.2017
סמסטר ב':  3.9.2017

הנחיות להגשת העבודה:

  • את העבודה יש להגיש למרצה באתר הסמינר או במייל ולמסור עותק מודפס למזכירות במועד ההגשה.
  • ציון 320 יוזן לרשימת הציונים של התלמיד שהגיש את הסמינר למזכירות ויהווה אישור על הגשת העבודה.
  • תלמיד שלא יגיש עבודה סמינריונית במועד ידווח לו ציון  "לא מילא חובות הקורס".
  • לא ניתן לערער על ציון סופי בעבודה סמינריונית.
  • על התלמיד להשאיר בידיו עותק של העבודה שהגיש עד לפרסום הציון.
  • ארכה להגשת העבודה תאושר רק ע"י ראש תכנית תואר ראשון . בגין שרות מילואים, תאושר ארכה לפרק זמן השירות, בכפוף להצגת אישור מילואים.

    
לא יהא באישור דחיית מועד ההגשה כדי לשמש עילה לסטייה מהוראת שכ"ל.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3562-01 סמינריון מורחב
Extended Seminar
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ ישיב ערן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת