חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חשבונאות לכלכלנים
  Accounting for Economists  
1011-2500-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1000-1200011 ביה"ס לכלכלהשיעור ות ד"ר אינגבר קראוטגמר גלי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מיועד להקנות למשתתפים מושגי יסוד בכללי הדיווח של חברות עסקיות, תוך דגש על איסוף וניתוח נתונים הדרושים לצורך קבלת החלטות כלכליות וניהוליות לטווח הקצר ולטווח הארוך. הנושאים הנדונים במסגרת הקורס: מדידת הרווח הכלכלית מול המדידה החשבונאית; ערך נכסי מול ערך כלכלי; העקרונות החשבונאיים הבסיסיים (GAAP) מול התקינה הבינלאומית (IFRS) שהופעלה בישראל בחברות הציבוריות החל מ-2008; מבנה הדוחות הכספיים: דוח רווח והפסד, מאזן, הדוח על השינויים בהון, והדוח על תזרימי המזומנים; ניתוח תזרימי המזומנים מהפעילות השוטפת, מפעילות ההשקעה, ומפעילות המימון; הפחת והשפעתו על הרווח; שיטות לרישום מלאי (ממוצע משוקלל,(LIFO, FIFO ; חובות מסופקים ואבודים; השפעת חלוקת רווחים על ערך הפירמה; מקורות המימון העיקריים של חברה בע"מ: הון עצמי מול הון זר, מניות, איגרות חוב, כתבי אופציה, וניירות ערך המירים; מבוא לניתוח דוחות כספיים, כולל ניתוח רווחיות, נזילות, מנוף פיננסי ויעילות תפעולית.
Course description
THE COURSE INTRODUCES THE BASIC PRINCIPLES OF ACCOUNTING THEORY AND PRACTICE, EMPHASIZING THE SOLE-PROPRIETORSHIP FORM OF BUSINESS; THE GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES (GAAP) VS. THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS); THE FITTING OF FINANCIAL STATEMENTS BASED ON ACCOUNTING PROCEDURES TO ECONOMIC PRINCIPLES, WITH AN EMPHASIS ON THE DIFFERENCE OF CALCULATING PROFIT AS DEFINED BY THE ACCOUNTANT AS OPPOSED TO THE ECONOMIST; STUDYING AND ANALYZING THE BASIC FINANCIAL REPORTING STATEMENTS ; PROFIT AND LOSS STATEMENT, BALANCE-SHEET, STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS EQUITY, AND CASH-FLOW STATEMENT.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-2500-01 חשבונאות לכלכלנים
Accounting for Economists
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר אינגבר קראוטגמר גלי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת