חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תולדות יהודי אתיופיה
  Introduction to the History of Ethiopian Jews                                                       
0693-2015-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800449גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר שלום שרון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קהילת "ביתא ישראל" התקיימה משך מאות בשנים בתוככי יבשת אפריקה לצד נתק מוחלט משאר התפוצות היהודיות בעולם. בהעדר עובדות מוצקות הוצעו אצל חוקרים שונים תיאוריות רבות ביחס למוצאה של קהילת "ביתא ישראל". קהילת "ביתא ישראל" התקיימה משך מאות בשנים בתוך מסכת מורכבת של קשרים עם שכנים ושליטים אתיופים, נוצרים ובני דתות מקומיות אחרות. בעת החדשה נוספו לקורות הקהילה גם מפגש עם המיסיון האירופי הפרוטסטנטי, לצד העמקת הקשרים בינם לבין יהדות העולם. לכל אלה היו השפעות מרחיקות לכת על עצוב זהותם ועל מאפייני חייהם כיהודים באתיופיה.
בכל הנוגע לתפיסה הרווחת בקרב יהודי "ביתא ישראל" את ארץ ישראל, הללו רואים בה את ארץ הקודש ששימשה יעד נכסף שההגעה אליו, לאחר שניתנה לכך הזדמנות פוליטית, הייתה שווה עד כדי הקרבה עצמית. סיפור העלייה של "ביתא ישראל" הוא סיפור פלאים וזאת משום שאחר אלפי שנים של נתק מוחלט משאר התפוצות היהודיות יהודי אתיופיה חוזרים אל מולדתם. לצד זאת, ההיסטוריה הייחודית של יהודי אתיופיה הובילה ליחס אמביוולנטי כלפי יהדותם. לכל אלה היו וישנם עדיין השפעות מרחיקות לכת על עצוב זהותם ועל מאפייני חייהם כיהודים באתיופיה ובארץ ישראל. הקורס יעסוק בתולדות "ביתא ישראל" מזווית אתיופית, יהודית, ישראלית וגלובלית.
Course description
The "Beta Yisrael" community has existed for hundreds of years on the continent of Africa , completely cut off from other Jewish diaspora in the world. In the absence of concrete facts, various researchers have publisheds many theories concerning the origins of "Beta Yisrael." The community of Beta Yisrtael haqs for hundreds of years in a wide range of relationships with Ethiopian neighbors and rulers. In modern times were added contact with the European Protestant mission, along side the deepening problems between them and world Jewry. All these had long lasting influence on fashioning their identity and characterizing their lives as Jew in Ethiopia.
As regards to the prevailing perception of the Land of Israel among the Jews of "Beta Yisrael" they saw it as the Holy Land, which served as a special destination to which going, when political opportunities are right, was worth any self-sacrifice. The story of the "aliya" [immigration] of Beta Yisrael is a story of wonders, so because after thousands of years of disconnect from the rest of the Jewish diaspora, the Jews of Ethiopia have returned to their homeland. However, the unique history of the Jews of Ethiopia has led to an ambivilence in relating to their Jewishness. All of these have had - and still has - far reaching effects on their identity and on their life style as Jews in Ethiopia and in Israel. The course will deal with the history of "Beta Yisrael" from the points of view of Ethiopia, Jewis, Israeli and Global.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת