חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה
  Geographical Thought and Methodology  
0691-4699-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1600-1800115 יד אבנרשיעור ות פרופ אומר יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא לחשוף את תלמידי התואר השני לזהות ולייחוד של הדיסציפלינה הגיאוגרפית ולזרמים המתודולוגיים שהתגבשו בה. חלקו הראשון של הקורס יתרכז בסקירה ודיון בהתפתחות של גישות מחקריות ובהן הגיאוגרפיה החבלית, הפוזיטיביסטית לוגית, הסטרוקטורליסטית, ההומניסטית וגישות עכשוויות כריאליזם, סטרוקטורציה ופוסט-מודרניזם. כמו כן, תידון ההבחנה בין שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות ויוצג מבנה של מחקר גיאוגרפי. חלקו השני של הקורס יתרכז בהצגת מחקרים נבחרים של מורי החוג המייצגים זרמים מתודולוגיים ושיטות חקירה במחקר הגיאוגרפי העכשווי.
דרך הלימוד: דיון בגישות מחקריות ובמחקרים אמפיריים מייצגים בגיאוגרפיה על סמך מאמרים.
דרישות קדם: -
חובות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ומבחן מסכם.
Course description
This course deals with core theories, methodologies and studies in the geographical discipline. The first part of the course is concentrated on the development of the main research approaches: regional geography, logical positivism, humanistic and structural geography, and contemporary approach such as realism and structuration realism. In addition, the distinction between quantitative and qualitative methods will be discussed with respect to different domains in geography. In the second part, empiric researches of different methodological approaches will be presented and discussed.
Prerequisite: -

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת