חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  התפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים
  Land Reclamation in Hilly Regions in the Land of Israel  
0691-4484-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1400-1600232 יד אבנרשיעור ות ד"ר רון צבי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
לימוד הגורמים להתיישבות באזורים הרריים בארץ ישראל בתקופות ובתרבויות שונות.
הכרת תנאי המדרונות, התפתחות הקרקע ושימור הקרקע באזורים ההרריים. התהליכים הפיסיים המעצבים אותם.
ההתיישבות ושימושי הקרקע באזורים ההרריים בארץ ישראל. התערבות האדם בעיצוב נופי ההר בארץ ישראל ויחסי הגומלין שבין האדם לבין הנוף ההררי. ברוא הצומח הטבעי והכשרת קרקע לפיתוח החקלאות באזורים הרריים – חקלאות המדרגות בהרי ארץ ישראל, בעבר: בחקלאות הקדומה והמסורתית ובהתיישבות היהודית החדשה בדורות האחרונים. הכשרת קרקע, מחדש, לחקלאות על ידי קק"ל
במסגרת הקורס נצא לסיור בנושאי חקלאות המדרגות ופיתוח מעיינות לחקלאות שלחין בהרי ירושלים.
נושאי הלימוד המרכזיים:
1. אזורים הרריים בא"י כאזורים שוליים להתיישבות האדם והגורמים לראשית התיישבות האדם בהם.
2. ראשיתה של ההתיישבות בהרים במרחבים מיוערים - ברוא היערות לצורכי פתוח חקלאות והשפעתו על סחיפת הקרקע.
3. ראשית הדרוג החקלאי: הכשרת הקרקע במדרונות והתפתחות תרבות המדרגות החקלאיות, הטרסות, כפתרון יעיל למניעת סחיפה וליצירת תנאים המאפשרים קיום חקלאות יציבה במדרונות ההרים.
4. קצב היווצרות קרקע ומידת סחיפתה במדרונות ההרים בארץ ישראל. מקור הקרקע במדרגות החקלאיות.
5. סוגי המדרגות החקלאיות ושיטות הכשרתן: מדרגות בעל ומדרגות שלחין. מדרגות בנויות ומדרגות חצובות: מבנה המדרגות החקלאיות לסוגיהן ולחלקיהן ותפקידן.
6. טכנולוגיות של הכשרות קרקע קדומות , מסורתיות ומודרניות.
התפתחות המיכון להכשרת קרקע ולעיבוד חקלאי בחקלאות המודרנית בהר והשפעתו.
7. פתוח מעיינות וחקלאות שלחין בימי קדם ובחקלאות המסורתית.
8. מלונות ושומרות בחקלאות המדרגות בהרי יהודה שומרון ובגליל סוגיהן ותפקידן. תפוצתן כביטוי לשימושי הקרקע החקלאיים ולמסלע.
8. חידוש ההתיישבות החקלאית היהודית והכשרת קרקע בהר בשלהי תקופת השלטון הטורקי ובתקופת המנדט הבריטי.
9. ההתיישבות החקלאית ופיתוח הכשרת קרקע וחקלאות נרחבים בחבלי ההר: בהרי ירושלים ובגליל מאז קום המדינה. תכנון שימושי קרקע חקלאיים בישובי חבל ההר.
10. תפוצת המדרגות החקלאיות בהרי א"י . הגורמים הפיסיים והתרבותיים המשפיעים על התפרוסת, הצפיפות והמערך של המדרגות החקלאיות. יחסי המיקום שבין היישובים לבין השטחים החקלאיים במרחב ההררי.
11. דעיכתה של החקלאות ושימושי הקרקע החקלאיים בחבלי ההר מאז שנות השבעים של המאה העשרים. נטישת מרבית השטחים החקלאיים. המעבר מהתיישבות חקלאית להתיישבות פרברית.
12. חשיבות שימור המערכות הקדומות והמסורתיות של חקלאות המדרגות, מערכות הנביעה והמלונות – שומרות כאתרי תרבות חקלאית בהר.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת