חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אירועי מזג אוויר קיצוניים ב'
  Extreme weather events and their environmental implications B - Regional and loc  
0691-4435-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'0800-1000115 יד אבנרשיעור ות פרופ סערוני הדסה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרות הקורס:
• הכרת גישות מתודולוגיות להגדרת אירועי קיצון והתאמתן לאזורנו
• אפיון וניתוח קלימטולוגי של אירועי קיצון באזורנו: הכרת הסוגים, אפיון ממדי זמן-מרחב, הסתברות להתרחשות וכו'
• אפיון וניתוח סינופטי של אירועי הקיצון באזורנו לסוגיהם: שיטות ניתוח, הבנת הגורמים והתהליכים להיווצרותם, הדגמת ניתוחי אירוע
• הבנת הקשר שבין השלכות אקלימיות להיבטים סביבתיים ותכנוניים
• הערכות עתידיות להקצנה אקלימית באזורנו והשלכותיה הסביבתיות-תכנוניות

נושאי הקורס:
הקדמה:
הגדרת אירועי קיצון באזורנו והדגמתם בממדי מרחב-זמן
גישות מתודולוגיות לניתוח אירועי קיצון מההיבט הקלימטולוגי והסינופטי והדגמתם לאזורנו
הכרת בסיסי נתונים לניטור אירועי קיצון
היבטים תכנוניים הקשורים באירועי קיצון מהסקאלה המיידית ועד תכנון ארוך טווח
ההיבט הסביבתי של אירועי קיצון באזורנו: מטרדים סביבתיים והשלכות כלכליות-סביבתיות
אירועי משקעים קיצוניים ושיטפונות
קלימטולוגיה של אירועי גשם קיצוניים
ניתוח סינופטי של אירועי גשם קיצוניים וגורמיהם
התנאים הגיאוגרפיים והאקלימיים להתפתחות שיטפון ברמה המקומית והאזורית בישראל מגמות שינוי באירועי גשם קיצוני והערכתם העתידית
סופות ברקים: תפרוסתם המרחבית והעיתית והקשרם לתנאים הסינופטיים
סופות אבק
התנאים הגיאוגרפיים והמטאורולוגיים להתפתחות סופות אבק
קלימטולוגיה של סופות אבק באזורנו והשלכותיהן האקלימיות-סביבתיות
ניתוח אירועי מזג אוויר הגורמים לסופות אבק
אירועי רוחות חזקות (סערות)
התנאים הגיאוגרפיים והמטאורולוגיים להתפתחות סערות והקשרם למערכות הסינופטיות באזור קלימטולוגיה של סערות לסוגיהן והשלכותיהן האקלימיות והסביבתיות
היבטים תכנוניים בנושא רוחות חזקות
אירועים הקשורים בגלי חום ועומסי חום
מדדי אי נוחות והקשרם לאירועי טמפרטורה גבוהה, גלי חום ועומס חום
קלימטולוגיה של גלי חום ושל אירועי קיצון הקשורים בטמפרטורה גבוהה ועומס חום
גורמי היווצרות: מערכות "נייחות למחצה" מול הפרעות אטמוספריות בהדגמת אירועים נבחרים
מגמות שינוי והערכה עתידית
תנאי מזג אוויר פוטנציאליים לזיהום אוויר
ההיבט המטאורולוגי של שריפות יער
גורמי יסוד להתפשטות שריפות באזורנו: גיאוגרפיים, אקולוגיים ומטאורולוגיים
תפקידן של המערכות הסינופטיות האזוריות בהתפשטות שריפות יער באגן הים התיכון ובישראל
מגמות במדדי צחיחות באזורנו והקשרן לשריפות יער
מצבים סינופטיים והקשרם לצריכת חשמל

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים במועד
ציון הקורס: עבודה סופית (70%) תרגילים (30%)
Course description
Objective
• Introducing methodological approaches to definition of extreme events and their relevance to the Mediterranean region and Israel
• Climatological methods for analyzing extreme weather events in Israel
• Synoptic analysis of extreme weather events
• Studying the relations between climatological aspects and environmental and planning implications
• Introducing future scenarios for extremity in the Mediterranean region and Israel and their potential environmental impacts
Syllabus
Introduction:
Definitions of the regional extreme events and their spatio-temporal scales
Methodologiical approaches for analyzing the regional extreme weather events
Climatic and environmental databases
Environmental and planning aspects of regional extreme events
Extreme rainfall events and floods
Climatology of extreme rainfall events in Israel
Synoptic analysis of extreme rainfall events
Floods in Israel: geographical and climatological aspects and case study analysis
Lightning: spatio-temporal distribution and relations to the regional synoptic systems
Dust events:
Geographical and meteorological conditions for the development of dust events
Climatology of dust events in the Mediterranean Basin and Israel and their impacts
Synoptic systems involved and case study analysis
Wind storms
Geographical and meteorological conditions for the development of wind storms in Israel
Climatology of wind storms in Israel and case study analysis
Environmental and planning aspects of wind storms in Israel
Heat waves and heat stress
Discomfort indices and their relation to extreme temperature events, heat waves and heat stress
Climatology of heat waves, extreme temperatures and heat stress events in Israel
Synoptic systems involved ('quasi-stationary' systems and atmospheirc disturbances) and case study analysis
Long-term trends and future scenarios
Meteorological aspects of air pollution in Israel
Meteorological aspects of wild and forest fires
Background: geographical, ecological and meteorological conditions favoring the expansion of fires
The role of the regional synoptic systems and local weather conditions, case study examples
Long-term variations and trends – the role of drying conditions against management policy
The role of the regional synoptic systems in the energy consumption regime
Prerequisite:
Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)
Tasks:
Exercises, Mid-term work, Final work

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת