חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תכנון אזורי ומטרופוליני
  Regional and Metropolitan Planning  
0691-4235-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1200-1400232 יד אבנרשיעור ות פרופ פנסטר טובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס דן בהיסטורית התפתחות התכנון האזורי החל מתחילת המאה ה-20 ובמקביל התפתחות התכנון המטרופוליני. בקורס ידונו הסיבות והתנאים שיצרו צורך בתכנון אזורי ומטרופוליני, ידונו המודלים השונים של תכנון אזורי ומטרופוליני הן במערב והן בישראל . במהלך הקורס, יבחרו הסטודנטים מודלים של תכנון אזורי ומטרופוליני הידועים במערב ובמסגרת השיעורים נבחן פיתוח מודלים של תכנון אזורי ומטרופוליני בישראל תוך התייחסות לתנאים הפוליטיים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים שהשפיעו על ההבדלים בין המודלים השונים
דרישות קדם: תכנון מרחבי בישראל או תכנון עירוני
Course description
Regional and Metropolitan Planning
The course deals with the history of regional planning as a professional discipline developed from the beginning of 20th century side by side to the development of metropolitan planning. The various models of regional and metropolitan models will be discussed both in the West and in Israel. The students will select models of regional and metropolitan planning known in the West and analyze them with regards to the Israeli planning context.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת