חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סוגיות בקיימות
  Issues in Sustainability  
0691-4175-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1800-2000104 יד אבנרשיעור ות ד"ר מישורי דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סוגיות בקיימות (סמינר מ.א.)
ד"ר דניאל מישורי
סמ' ב', תשע"ז
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
דואל: D.Mishori@Gmail.Com
דרישות קדם: אין
תיאור הקורס:
הפרדיגמות המוקדמות של הדיון הסביבתי ושל אתיקה סביבתית התרכזו בנושאים הקשורים ליחס שבין האדם לטבע, לאזורי הבר ולבעלי חיים אחרים. התפתחות הדיון האקו-פילוסופי, ובכלל זה תפיסת הקיימות (sustainability), העמידה דווקא את הקשר סביבה-חברה במוקד הדיון. צדק סביבתי ושוויון חברתי, דמוקרטיה, זכויות אדם, זכויות הדורות הבאים, ועוד, נכנסו למוקד הדיון, וזאת, מבלי לוותר על העיסוק בשאלה כיצד נושאים אלו קשורים להגנה על ה"טבע" – שלל היצורים האחרים והמערכות האקולוגיות החולקים אתנו את העולם.
בכך, הופכת הסביבה לפריזמה דרכה ניתן להתבונן באופן ביקורתי במגוון רחב של סוגיות הקשורות לביקורת החברה, מערכת היחסים שבין האדם והטבע, הערכים והתרבות בכלל. כך משתלבים גם ביקורת סגנון-החיים העכשווי, תרבות הצריכה, הפרסום והגלובליזציה עם שאלות בדבר תפקידה של המדינה בעידן של תאגידים ומוסדות בינלאומיים חזקים, והשפעתם של אלה על הסביבה, הטבע והאדם.
ברקע הסמינר עומדת שאלת "מות הסביבתנות", הדיון בעקבות מה שנתפס ככישלון פוליטי-אסטרטגי של הקבוצות הירוקות בארה"ב, ודחיקתן למעמד של קבוצת אינטרס מצומצם. הניסיון להיחלץ מהכישלון-לכאורה של התנועה הסביבתית ופיתוח אלטרנטיבות יהווה ציר מרכזי בסמינר. אלטרנטיבות כאלה כוללות אקולוגיזם רדיקלי (ירוק כהה) מחד, מושגים ורעיונות חברתיים חדשים (נחלת הכלל, degrowth, יוזמת הטרנזישן...), דיון על מזון וחקלאות, וניסיון לגייס ציבורים נוספים לסדר-היום של התנועה הסביבתית (למשל ארגוני עובדים). אלה מהווים חלק מהניסיון להגדיר ולהגדיר מחדש את המושג קיימות, כולל בהקשרים של תכנון וסביבה.
הקורס יתמקד בדיון במחלוקות סביבתיות, מכיוון שמחלוקות מציגות הבדלים בתפיסות עולם, ומאפשרים להבין פרדיגמות שונות של סביבה ושל קיימות. ייעשה מאמץ להתייחס למחלוקות המתקיימות בישראל, או להציג את הזווית הישראלית של מחלוקות בנושאי סביבה וקיימות.
דרישות הקורס:
*נוכחות
*השתתפות פעילה במפגשים
*קריאת מקורות ע"פ הנחיות המרצה
*הצגת לפחות אחד מהמאמרים בשיעור
*הגשת עבודה מסכמת/עבודת סמינר ע"פ הנחיות המרצה
Course description
Daniel Mishori
Issues in Sustainability
Course Description:
Early paradigms of environmental and ethical debate centered on issues related to wilderness areas and human-nature and human-animals relationships. The development of eco-philosophical discourse, including the concept of sustainability, placed questions regarding the social aspects of resources and the environment at the center. Environmental justice and social equality, democracy, human rights, the rights of future generations, and more, came in focus. Thus, the environment becomes a prism enabling critical review of a wide range of issues, including criticism of contemporary life style, consumerism, advertising and globalization, the role of the state in an era of multi-national corporations and powerful global institutions, and their impact on the environment, nature and humans.
In the background of the seminar is the question of the "Death of Environmentalism", a debate following the perceived failure of environmental NGO's in America to promote sustainable agenda in the USA, and attempts made by the environmental movement to develop alternatives. Such alternatives include radical ecology (dark green), new social ideas and concepts (the commons, degrowth, transition, resilience...), discussion on food and agriculture, and attempt to recruit other publics to the agenda of the environmental movement (e.g., trade unions). These are part of the attempt to define and redefine the concept of sustainability, including in the context of planning and environment, which will serve as the axis of the seminar.
The course will focus on the discussions of environmental disputes and controversies, as controversies show differences in perceptions of the world, and allow to understand different paradigms of the environment and of sustainability. Efforts will be made to address controversies that take place in Israel, or the Israeli angle of global controversies on the environment and sustainability.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת