חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג) (השלמה למסלול סביבה חברה ותכנון)
  Introduction to geoinformatics B (GIS) - For Environment and Urban Planning stud  
0691-4000-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1800-2000227 יד אבנרשיעור ות מר פולמן ניר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג) - 0691400001
שיעור השלמה לתלמידי מגמת סביבה ותכנון עירוני – סמסטר א', תשע"ז
סילבוס
מרצה: ניר פולמן
דוא"ל: fulmannir@gmail.com
________________________________________
תקציר:
מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג, GIS) זה כלי בסיסי לניהול וניתוח נתונים מרחביים. ממ"ג גם מאפשר הצגה של נתונים מרחביים כמפה. מטרת הקורס הינה להקנות למשתתפיו רקע תיאורטי בסיסי לגבי ממ"ג וניסיון בשימוש במערכת ArcGIS, עם דגש על יישומי ממ"ג נפוצים. הקורס יינתן במתכונת שיעור ותרגיל, אשר משלבת הרצאות פרונטאליות ועבודה בכיתת מחשבים.

דרישות קדם חובה: אין

דרישות הקורס
1. הגשת כל התרגילים. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם אלא אם יצוין אחרת. הגשת כל התרגילים מהווה תנאי לקבלת ציון בקורס.
2. מבחן בסוף הסמסטר.
3. נוכחות בשיעורים היא חובה.

ציונים ומטלות בקורס
משקל ממוצע התרגילים = 35%, משקל המבחן הסופי = 65%.

מבנה הקורס:
מבוא ומושגי יסוד של ממ"ג
• מאפייני הממ"ג
• מרכיבי מידע בממ"ג ומקורותיהם
• יישומי ממ"ג
• ייצוג מידע גיאוגרפי בממ"ג – וקטור וראסטר
שימוש בסיסי בתכנת ממ"ג (ArcMap)
• שכבות מידע
• תפריטים, חלונות וכלים בסיסיים
הצגת נתונים בממ"ג
• מפות נושאיות (כורופלת', נקודות וכו')
• הכנת מפה לייצוא
שאילתות בממ"ג וקטורי
• שאילתות לפי מידע אלפנומרי
• שאילתות לפי מידע מרחבי
שיטות ניתוח וקטוריות בסיסיות
• פעולות על שכבות מידע – Clip, Merge, Intersect, Union
• אזורי חיץ - Buffers
• ניתוח מרחקים וסמיכויות
מבוא לממ"ג רסטרי וממ"ג בממד שלישי
• פורמאטים רסטריים, השוואה בין ממ"ג ווקטורי ורסטרי
• שיטות ניתוח בסיסיות בממ"ג רסטרי
• שיטות בנייה של שכבות תלת ממדיות
עיגון מרחבי - Georeferencing
יצירה ועריכה של שכבות מידע וקטוריות
• יצירת Geodatabase ו-Feature Class
• עריכת ישויות קיימות
• יצירת ישויות חדשות על גבי ראסטר וישויות וקטוריות
• עריכת מידע טבלאי
Geocoding
• ביצוע Address Matching לכתובות בודדות ולרשימת כתובות

ביבליוגרפיה:
• J. Star, J. Estes. Geographic Information Systems: An Introduction, Prentice Hall, 1990
• T. Bernhardsen, Geographic Information System, VIAK IT, 1992
Course description
Introduction to geoinformatics B (GIS) - 0691400001
For Environment and Urban Planning students
Syllabus
Intructor:
Nir Fulman
Email: fulmannir@gmail.com
________________________________________
Synopsis:
Geographic information systems (GIS) is a basic tool for management and analysis of spatial data. GIS also enables the graphic display of spatial data in the form of a map. The objective of this course is to provide basic theoretical background of GIS and practical experience with the ArcGIS suite, while placing an emphasis on common GIS applications.

Prerequisites: None

Requirements:
1. Submission of all assignments is obligatory. Assignments will be submitted within two weeks of receiving instructions unless stated otherwise. Submission of all exercises is a condition for receiving a grade in this course.
2. End of term examination.
3. Presence in class is obligatory.

Grading
Weights:
Average grade of assignments = 35%
Final exam = 65%

Course program:
Introduction and basic GIS terms
• Properties of GIS
• GIS components and data sources
• GIS applications
• Geographic data display in GIS: Vector and raster data models
Basic use of a GIS software (ArcMap)
• Data layers
• Basic menus, windows and tools
GIS data display
• Thematic maps (Choropleth, point maps etc)
• Map design and preparation for export
Vector GIS queries
• Tabular data queries
• Spatial queries
Geoprocessing
• Operations on datasets – Clip, Merge, Intersect, Union
• Buffers
• Distance and proximity analysis
Introduction to raster and 3D GIS
• Raster formats, comparison between vector and raster GIS
• Basic raster analysis methods
• Methods of 3D layer construction
Georeferencing
Creating and editing vector data layers
• Creating Geodatabase and Feature Class
• Editing existing features
• Digitizing features on vector layers and raster images
• Tabular data editing
Geocoding
• Address Matching of single addresses and a list of addresses
Bibliography:
• J. Star, J. Estes. Geographic Information Systems: An Introduction, Prentice Hall, 1990
• T. Bernhardsen, Geographic Information System, VIAK IT, 1992

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת