חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  גיאוגרפיה עירונית
  Seminar in Urban Geography  
0691-3888-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1200-1400012 יד אבנרסמינר פרופ אומר יצחק
סמ'  א'1200-1400012 יד אבנרסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר נועד לאפשר לתלמידים להתנסות במחקר הגיאוגרפי העירוני. חלקו הראשון של הקורס יתרכז בהכרת התחומים בהם יעסוק הסמינר, ויידונו העקרונות, הכללים והשלבים בהכנת עבודה סמינריונית. בחלקו השני, יוצגו ויידונו עבודות התלמידים. נושאי עבודות הסמינריון ייבחרו מתוך תחומי המחקר בהם יתרכז הסמינר.

תחומי המחקר: יחסי גודל וארגון מרחבי של מרכיבי העיר והמטרופולין – אוכלוסייה, תשתית פיזית ומשתנים תפקודיים וחברתיים; מבנה העיר והמטרופולין; טיפוסי ערים; מורפולוגיה עירונית – דגם רשת הדרכים ודגם מרחבי של שימושי קרקע; דפוסי תנועה בעיר; היבטים חברתיים וקוגניטיביים של סביבה עירונית; קיטוב חברתי; גישות לתכנון עיר; ערים חכמות.

דרישות קדם: מבוא לסביבת האדם

חובות הקורס: נוכחות חובה, השתתפות בדיון בכיתה, הגשת הצעת מחקר והצגתה בכיתה; הגשת עבודת סמינריון כנדרש ובמועד.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת