חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  גיאוגרפיה קוגנטיבית
  Cognitive Geography  
0691-2902-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1200-1400012 יד אבנרשיעור ות פרופ אומר יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יוקדש ללימוד יסודות המחקר הקוגניטיבי בגיאוגרפיה. נושאי הקורס: קוגניציה מרחבית
((spatial cognition של סביבה גיאוגרפית, מודלים של מיפוי קוגניטיבי (cognitive mapping); למידה ורכישה של ידע מרחבי; מרכיבי ומבנה הייצוג הקוגניטיבי של סביבה גיאוגרפית; מסגרות התייחסות; הערכה של כיוונים ומרחקים; עיוותים סיסטמתיים במיפוי קוגניטיבי (systematic distortions); מרחק קוגניטיבי; הקשר בין מרחק קוגניטיבי לזהות חברתית, עמדות, ורגשות ותכונות הסביבה.
דרך הלימוד: חלקו הראשון של הקורס יוקדש לדיון מושגי בנושאי הקורס. חלקו השני יתרכז בנושאים נבחרים שיוצגו על ידי הסטודנטים על בסיס רשימת מאמרים מוגדרת.
דרישות קדם: מבוא לסביבת האדם
חובות הקורס: נוכחות חובה, השתתפות בדיונים בכיתה והצגת רפראט (30%); הגשת עבודה מסכמת (70%)
Course description
The course's objective is to review and discuss the fundamentals of cognitive research in geography that include the following issues: cognitive mapping, spatial cognitive representation of geographical environment, structure of spatial knowledge and frame of reference, the acquisition of spatial knowledge, direction and distance estimations; systematic distortions in cognitive maps; cognitive distance; the link of cognitive distance with social identity, attitudes, emotions, and environmental properties.

Prerequisite: Introduction to the Human Environment

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת