חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יסודות בכימיה ובפיזיקה לגיאוגרפיה פיזית
  Fundamentals of Chemistry & Physics for Physical Geography  
0691-2388-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1000-1200120 יד אבנרשיעור ות מר עוגן ירון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מיועד להקנות ידע והבנה במושגים בסיסים מתחום הפיזיקה והכימיה תוך הכרת דוגמאות של תהליכים רלוונטיים המתרחשים באטמוספירה ובפני כדור הארץ.
להלן רשימת הנושאים:
1. מערכת היחידות הבינלאומיות, המרה בין יחידות, הכרת המושג - פאי, כדור הארץ ומערכת השמש, מדידת מרחקים בחלל, מאזן האנרגיה בכדור הארץ והתפתחות האסכולה המדעית – אריסטו, ארכימדס, קופרניקוס, גלילאו וקפלר.
2. מסה ומשקל, חוקי ניוטון, מהירות ותאוצה, גרביטציה, קבוע הכבידה, מהירות בריחה ומהירות אורביטלית.
3. צפיפות ולחץ (בתווך מוצק, נוזלי וגזי) ומגמות השינוי שלהם עם הגובה, עקרון ברנולי ועקרון ארכימדס.
4. גלים וקרינה אלקטרומגנטית – פיזור, החזרה, שבירה, הפרעה ובליעה.
5. אינדקס השבירה, עומק מדומה, נפיצה ואפקט דופלר.
6. יסודות ואטומים, איזוטופים, מודל בוהר, משוואת ריידברג לאטום המימן, האורביטלים האטומיים, הטבלה המחזורית, אלקטרוני ערכיות, חוק האיסור של פאולי וכלל הונד.
7. יונים, יחידת מסה אטומית, מולקולות, משוואות כימיות ומסה מולקולרית
8. אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית, קשרים כימיים, אלקטרושליליות, מבנים מולקולריים.
9. הויברציות המולקולריות והשפעתן על ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטי, קשרים בין-מולקולריים: קשרי ואן דר ואלס וקשרי מימן.
10. תכונות המים, חימצון-חיזור, חומצות ובסיסים.
11. מסה מולרית, המול, קבוע אבוגדרו ומולריות.
12. חום ומושגי יסוד בחשמל, תהליכים כימיים המתרחשים באוקינוסי כדור הארץ, עומק פיצוי הפחמן, סדימנטולוגיה ימית.
13. שיטות מדידה, שימוש בגורמי ניבוי (proxies) במדע, סדימנטולוגיה של מפרץ אילת וכימייה של אטמוספירת כדור הארץ.
חובות הקורס: נוכחות חובה, הגשת תרגילים, בחינה סופית
הרכב הציון הסופי: תרגילים 30% , מבחן סופי 70%
Course description
The aim of the course is to provide basic knowledge in physics and chemistry in order to understand various phenomena that occur in the environment.
The major subjects of the course are:
1.     Systeme International d’unites, understanding pi (π), earth and the solar system, how to measure distances in space, earth energy balance and the evolution of science – Aristotle, Archimedes, Copernicus, Galileo and Kepler.
2.     Mass and weight, Newton’s three laws of motion, velocity and acceleration, gravity, universal gravitation, escape and orbital velocities.
3.     Density and pressure (in solid, liquid and gaseous mediums) and their vertical trends.
4.     Waves and electromagnetic radiation – scattering, reflection, refraction, interference and absorption.
5.     Refraction index, pseudo depth, dispersion and the Doppler effect.
6.     Elements and atoms, isotopes, Bohr atomic model, Rydberg equation, the atomic orbitals, the periodic table, valence electrons, the Pauli exclusion principle and Hund’s rule.
7.     Ions, Atomic Mass Unit (AMU), molecules, chemical formulas and molecular mass.
8.     Ionization energy, electron affinity, chemical bonds, electronegativity, molecular structures.
9.     Fundamental vibrations and overtones and their effect on the electromagnetic spectrum, Inter-molecular bonds: Van der waals and hydrogen bonds.
10. Properties of water, oxidation-reduction, acidity and basicity.
11. Molar mass, mole and Avogadro constant, molarity.
12. Heat and basic terms in electricity, ocean chemistry, carbonates compensation depth (CCD) and marine sedimentology.
Measurements methods, the use of proxies in science, sedimentology of the Gulf of Eilat and chemistry of the earth’s atmosphere

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת